Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro"

Transkript

1 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 1 (25) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet år 2012 Omsättningen var miljoner euro (1 3/: miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 52 miljoner euro (130). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 44 miljoner euro (133). Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 18 miljoner euro (86). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 10 miljoner euro (89). Händelser under årets första kvartal Metsäliittokoncernen ändrade sitt namn till Metsä Group och förnyade sin företagsprofil. Träproduktindustrin är nu Metsä Wood, Metsä-Botnias namn har ändrats till Metsä Fibre och M-reals namn till Metsä Board. Metsä Tissues namn förblev oförändrat. Virkesanskaffning är verksam i Finland under namnet Metsäliitto Virkesanskaffning och internationellt under namnet Metsä Forest. Från och med årets början är den nya placeringsprodukten, Kapitalbonus, tillgänglig för Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar. Olönsamma verksamheter vid Metsä Boards tyska pappersbruk i Gohrsmühle lades ner och bruket i Alizay i Frankrike stängdes. Metsä Board sålde affärsverksamheten Premium Paper vid bruket i Reflex till Hahnemühle FineArt GmbH. Händelser efter rapportperioden Metsä Group kom överens om en affär, där det japanska företaget Itochu Corporation köper en ägarandel på 24,9 procent i Metsä Fibre. Affären beräknas vara slutförd inom de närmaste dagarna. Dessutom utnyttjade Metsäliitto Osuuskunta den sin köpoption på de aktier som UPM-Kymmene äger i Metsä Fibre. Priset på att köpoptionen på UPM:s ägarandel om 11,0 procent i Metsä Fibre utnyttjades var 150 miljoner euro. Metsä Board undertecknade i början av maj ett bindande syndikerat kreditavtal på sammanlagt 600 miljoner euro, som skall användas för refinansiering av det masskuldebrevslån på 500 miljoner euro som förfaller Vårt resultat för första kvartalet 2012 utvecklades enligt förväntningarna både omsättningen och resultatet var bättre än under sista kvartalet. Rörelseresultaten, framför allt för Metsä Board och Metsä Fibre, förbättrades tack vare ökade leveransvolymer och högre kapacitetsutnyttjande för kartong samt ökade försäljningsvolymer för massa. Den pågående osäkerheten inom världsekonomin påverkade dock resultatutvecklingen inom alla våra affärsverksamheter.

2 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 2 (25) Metsä Boards strukturförändring som påbörjades 2005 och den strategiska granskningen av pappersverksamheten har till stora delar slutförts. Åtgärderna i anknytning till verksamheternas nedläggningar har framskridit enligt plan och inom den uppskattade kostnadsbudgeten. Bolaget är idag ett företag på en sundare grund med fokus på nyfiberkartong och resultaten blir synliga under de kommande kvartalen. Vår position som en av de ledande aktörerna på den globala massamarknaden stärks tack vare de ägartransaktioner som genomfördes i april. Ändringen av Metsä Groups företagsidentitet har mottagits positivt på marknaden och den stärker koncernens konkurrenskraft. Tack vare vår fokuserade strategi kan vi rikta in våra utvecklingsinvesteringar på de områden där vi anser att de bästa tillväxtmöjligheterna finns. Vårt investeringsprogram för att förbättra produktiviteten och effektiviteten vid våra produktionsanläggningar fortsätter som planerat. Koncernchef Kari Jordan, Metsä Group

3 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 3 (25) Metsä Group Resultaträkning Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Metsä Group Lönsamhet Rörelseresultat, milj. euro , exklusive engångsposter , % av omsättningen 4,0 9,3 5,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,7 13,2 1,1 - -, exklusive engångsposter 5,5 12,8 8,5 Avkastning på eget kapital, % 0,4 14,7-9,9 - -, exklusive engångsposter 2,5 13,9 8,6 Finansiell position Soliditet, % 28,5 30,4 28,3 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Affärsområden Omsättning och rörelseresultat 1 3/2012 (milj. euro) Träproduktindustri Kartong och papper Mjuk- och matlagningspapper Virkesanskaffning Massa Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar & nedskrivningar Rörelseresultat Engångsposter Rörelseresultat exkl. engångsposter % av omsättningen 1,5 1,9 13,0 0,9 3,9 Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter är starkt närvarande i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett hållbart sätt. Förnybart nordiskt virke och träfiber är råvara till Metsä Groups topprodukter. Våra affärsområden är mjuk- och matlagningspapper, kartong, massa och papper, träprodukter samt virkesanskaffning. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,3 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder.

4 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 4 (25) METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT Delårsrapporten är oreviderad Omsättning och resultat För årets första kvartal redovisade Metsä Group en omsättning på miljoner euro (1 3/: miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 52 miljoner euro (130), dvs. 4,0 procent av omsättningen (9,3). Försämringen av rörelseresultatet berodde främst på lägre massapriser och mindre leveransvolymer för kartong. Både omsättningen och framför allt rörelseresultatet var bättre än under sista kvartalet, då omsättningen var miljoner euro och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär 3 miljoner euro. De viktigaste förbättringarna från föregående kvartal redovisades av Metsä Board med 27 miljoner euro och av Metsä Fibre med 23 miljoner euro. Rörelseresultatet för Metsä Board förbättrades framför allt av större leveransvolymer för kartong samt av lägre produktionskostnader till följd av högre utnyttjandegrader. Försäljningen för Metsä Fibre var under första kvartalet 15 procent, dvs ton mer än under föregående kvartal. De totala posterna av engångskaraktär under januari mars var -8 miljoner euro netto, varav intäkterna utgjorde 3 miljoner euro och kostnaderna 11 miljoner euro. Av intäkterna av engångskaraktär hänförde sig 1 miljon euro till återföring av en kostnadsavsättning och 2 miljoner euro till försäljning av bark- och oljepannorna vid bruket i Kaskö. Bland de viktigaste kostnaderna av engångskaraktär var en kostnadsavsättning på 8 miljoner euro som hänför sig till en sanering av jordmånen i Tammerfors, och en kostnadsavsättning på 2 miljoner euro som hänför sig till stängningen av pappersbruket i Alizay. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 44 miljoner euro (133). De finansiella intäkterna var 2 miljoner euro (2), de finansiella kursdifferenserna 1 miljon euro (-1) och de finansiella kostnaderna 36 miljoner euro (45). I de finansiella kostnaderna för jämförelseperioden ingår utdelningar på cirka 9 miljoner euro för Metsä-Fibres aktier som omfattades av inlösningsskyldighet. Andelen i intresseföretagens resultat var -1 miljon euro (0). Periodens resultat före skatt var 10 miljoner euro (89) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 8 miljoner euro (26). Resultatet för rapportperioden uppgick till 2 miljoner euro (63). Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital exklusive poster av engångskaraktär var 5,5 procent (12,8) och avkastningen på eget kapital 2,5 procent (13,9). Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive poster av engångskaraktär var 4,7 procent (13,2) och avkastningen på eget kapital 0,4 procent (14,7). Balans och finansiering Metsä Groups likviditet var god. Den totala likviditeten var 815 miljoner euro i slutet av mars (31.12.: 855). Av detta var 293 miljoner euro (330) likvida medel och placeringar och

5 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 5 (25) 522 miljoner euro (525) bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För sina kortfristiga finansieringsbehov har koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter till ett sammanlagt värde av 526 miljoner euro. I slutet av mars var koncernens soliditet 28,5 procent och nettoskuldsättningsgraden 132 procent (31.12.: 28,3 procent och 131 procent). Den räntebärande nettoskulden uppgick till miljoner euro (31.12.: 1 953). Kassaflödet från rörelsen var 42 miljoner euro (1 3/: 110). Jämfört med situationen i slutet av ökade rörelsekapitalet under första kvartalet med 33 miljoner euro, medan det under motsvarande period föregående år ökade med 83 miljoner euro. I slutet av mars var soliditeten för moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta 61,1 procent och nettoskuldsättningsgraden 34 procent (31.12.: 61,3 procent och 40 procent). Medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital ökade under januari mars med 5,4 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet minskade med 0,3 miljoner euro och A-insatserna i tilläggsandelskapitalet ökade med 3,8 miljoner euro. B-insatserna ökade med 1,9 miljoner euro. Från och med början av 2012 lanserade Metsäliitto Osuuskunta en ny placeringsprodukt, Kapitalbonus, där medlemmarna kan teckna nya A-tilläggsandelar med ett nominellt värde av en euro i blandemission enligt emissionsvillkoren separat varje år till det pris som styrelsen fastställt. De nya A-tilläggsandelarna erbjuds för teckning mot inkomster av virkesförsäljning eller andelsräntor. Fondökningen i blandemissionen kan maximalt uppgå till 100 miljoner euro. Personal Under första kvartalet sysselsatte Metsä Group i medeltal personer (1 3/: ). I slutet av mars var antalet koncernanställda personer (31.12.: ), av vilka (5 660) arbetade i Finland och (6 865) utomlands. I slutet av mars sysselsatte moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta personer (31.12.: 2 723). Diplomingenjör, MBA Mika Joukio tillträdde den som verkställande direktör för Metsä Tissue Oyj. Medlemmar I slutet av mars hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar (31.12.: ). Under årets första kvartal har 748 nya medlemmar anslutit sig till andelslaget och medlemmar avgått. Investeringar Metsä Groups investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 42 miljoner euro (35). Metsä Boards strukturförändring Metsä Boards strukturförändring från pappersföretag till kartongföretag har fortskridit enligt strategin. Tyngdpunkten i verksamheten har allt mer övergått från sanering till utveckling, vilket bland annat investeringarna under 2012 inom förpackningsverksamheten vid bruken i Simpele, Äänekoski, Kyro och Kemi är bevis på.

6 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 6 (25) Metsä Board informerade om divesteringar vid bruket i Hallein samt om omstrukturering av sin affärsverksamhet för bestruket papper. Under första kvartalet 2012 berättade man om försäljning av affärsverksamheten Premium Paper vid bruket i Reflex samt om att förhandlingarna med personalen om nedläggning av bruket i Alizay och nedläggning av olönsamma verksamheter vid bruket i Gohrsmühle avslutats. Den positiva effekten av dessa åtgärder på företagets årliga rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär beräknas totalt vara cirka 110 miljoner euro jämfört med de faktiska siffrorna för. Man beräknar att resultateffekten huvudsakligen uppnås redan under 2012 och fullt ut från och med De viktigaste posterna av engångskaraktär i anslutning till åtgärderna redovisades. Metsä Board fortsätter tillverkningen av Chromolux-specialpapper och -kartong vid bruket i Gohrsmühle och planerar att starta arkningsverksamhet för falskartong. Åtgärderna för business park-konceptet i Gohrsmühle fortsätter i samarbete med personalens representanter i syfte att skapa nya arbetsplatser på fabriksområdet. I Alizay planerar man att starta ett frivilligt nyindustrialiseringsprojekt. Projektet genomförs i samarbete med Metsä Board, personalens representanter och lokala myndigheter. Syftet med projektet är att skapa nya arbetsplatser och affärsverksamheter på fabriksområdet i Alizay. Affärsområden Virkesanskaffning Under perioden redovisade Virkesanskaffning en omsättning på 404 miljoner euro (1 3/: 376) och ett rörelseresultat på 6 miljoner euro (8). Jämfört med föregående kvartal var rörelseresultatet i euro beräknat på samma nivå (10 12/: 7). I Finland ökade virkeshandeln jämfört med de föregående åren. I januari ökade virkeshandeln till följd av stormarna efter julen. Den finska skogsindustrins inköp från privatskogar var i januari mars 8,4 miljoner kubikmeter (3,8). När anskaffningen av stormvirke minskade steg virkespriserna till samma nivå som före stormskadorna. Metsäliitto Virkesanskaffning köpte aktivt virke från stormskadeområdena. Med hjälp av speciella arrangemang, som riktade leveranser samt frost- och bevattningslager, kunde stora mängder stormvirke tas emot. Under perioden låg tyngdpunkten av inköpen på stämplingsposter för sommardrivning och för skogsenergins del på grot. Väderförhållandena försenade starten av vinterdrivningen i Ryssland, Baltikum och Sverige. Mot slutet av vintern ökade dock utbudet och för massaved blev tillgången något större än efterfrågan. Timmerutbudet var under hela perioden lägre än efterfrågan i Ryssland och Baltikum. I Sverige ledde stormskadorna vid årsskiftet till ett svagt överskott på massaved på vissa områden. Virkesleveranserna till Metsä Groups produktionsanläggningar fortsatte som planerat. Trots den försenade vintern uppnåddes målen för virkesdrivning och lagerläget för virke höll sig huvudsakligen på den planerade nivån. Under januari mars levererade Metsäliitto Virkesanskaffning 8,1 miljoner kubikmeter (7,7) virke till produktionsanläggningarna.

7 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 7 (25) För Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar anordnades olika evenemang, bland annat temakvällar om skogsbeskattning. I början av året kompletterades ägarmedlemmarnas tjänsteurval med ett nytt placeringsalternativ, Kapitalbonus, som rönte intresse för långsiktiga placeringar bland medlemmarna. Träproduktindustri Metsä Wood redovisade för januari mars en omsättning på 222 miljoner euro (238) och ett rörelseresultat på 4 miljoner euro (5). I rörelseresultatet ingår inga poster av engångskaraktär. Jämfört med föregående kvartal ökade rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär med 4 miljoner euro (10 12/: 0). Metsä Woods affärsverksamhet som helhet minskade under första kvartalet trots en tillväxt inom de industriella segmenten jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare lyckade kundservicekoncept, en noggrann kostnadsuppföljning och hantering av bundet kapital var lönsamheten för affärsverksamheten med hänsyn till omständigheterna tillfredsställande. Försäljningen av byggprodukter bromsades av den långvariga vintersäsongen på huvudmarknaden. Den minskade försäljningen till elementhusindustrins kunder och projekt försämrade lönsamheten. Satsningarna på produktutveckling och produktifiering av lösningar för träbyggande fortsatte. Försäljningen av plywoodprodukter minskade när bland annat säsongen för betongarbeten försenades på flera marknader. Tack vare produkternas värdeökning och kostnadshanteringen var lönsamheten oförändrad. Marknadspriserna för sågat virke steg så småningom från sin låga utgångsnivå efter att flera leverantörer av sågat virke genomförde produktionsbegränsningar vid årsskiftet. Den negativa marknadsbalansen fortsatte dock till följd av den svaga tillväxten av marknadsområdena. Resultatet för sågverksamheten var otillfredsställande. Efterfrågan på vidareförädlade produkter var fortfarande låg i Europa. Hushållens konsumtionsmöjligheter har inte förbättrats, och dessutom har den fortsatta ekonomiska osäkerheten bromsat efterfrågan på produkter för underhåll och reparationer i hemmet. Lönsamheten förbättrades till följd av interna effektiviseringsåtgärder. För industrikundernas behov lanserades en ny generation av betongformplywood, som erbjuder en gjutyta av högre kvalitet samt mer hållbara formplattor. Produktgruppen Kerto utökades med en ny takbalk som bland annat lämpar sig för lågenergi- och passivbyggande och vars unika struktur garanterar rakhet och stabilitet i balken. Massa Under årets första kvartal minskade Metsä Fibres omsättning med fyra procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 326 miljoner euro (340). Massaförsäljningen ökade med 13 procent från fjolåret och var ton ( ).

8 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 8 (25) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 43 miljoner euro (96). Försämringen av omsättningen och resultatet berodde främst på sjunkande massapriser. Posterna av engångskaraktär var 2 miljoner euro och hänförde sig till försäljning av barkoch oljepannorna vid bruket i Kaskö. För barrmassa var marknadspriserna i utländsk valuta i genomsnitt 13 procent och för lövmassa 15 procent lägre än under första kvartalet föregående år. Å andra sidan förstärktes medelkursen mellan dollar och euro med cirka fyra procent. Jämfört med sista kvartalet förbättrades rörelsevinsten till följd av ökad försäljning och delvis även av högre försäljningspriser (10 12/: 20 milj. euro). Massapriserna steg under perioden. I början av januari var priset på barrmassa i Europa 830 dollar och i slutet av mars 840 dollar. Motsvarande priser på lövmassa var 670 och 760 dollar. RFID-systemet, som har utvecklats för automatisk uppföljning av massaenheter, har tagits i bruk vid bruken i Raumo, Kemi och Joutseno. Under andra kvartalet har systemet tagits i bruk vid alla bruk och vid de centrala lastningshamnarna. RFID-systemet effektiviserar hanteringen av leveranskedjan och minskar felen vid leveranserna. Den viktiga bioenergiinvesteringen i förgasningsanläggningen vid bruket i Joutseno, som startade i somras, har nu nått taklagsskedet. Anläggningen tas i provdrift i sommar och normalproduktionen kommer igång till hösten. När förgasningsanläggningen blir klar, blir bruket i Joutseno Finlands första koldioxidneutrala produktionsanläggning. Då behöver bruket ingen extern energi vid normalproduktion utan genererar själv all energi från träbaserade bränslen. Metsä Fibre har tillsammans med Gasum och Helsingfors Energi gjort preliminära utredningar om att bygga ett raffinaderi för biogasverk vid bruket i Joutseno. Ifall utredningarna fortsätter, är nästa skede att bland annat bedöma anläggningens miljökonsekvenser. Målet är att före 2013 ta fram nödvändiga data för ett eventuellt investeringsbeslut. Kartong och papper Under januari mars redovisade Metsä Board en omsättning på 545 miljoner euro (1 3/: 685) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 5 miljoner euro (43). Rörelseresultatet försämrades av lägre leveransvolymer för kartong och av sjunkande massapriser. Lägre produktionskostnader samt förstärkning av US-dollarn och det brittiska pundet gentemot euro förbättrade resultatet något. Jämfört med föregående kvartal ökade rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär med 27 miljoner euro (10 12/: -22). Rörelseresultatet förbättrades framför allt av större leveransvolymer för kartong och av lägre produktionskostnader till följd av högre utnyttjandegrader. Förlusterna i de enheter som måste läggas ner och omstruktureras fortsatte att försämra resultatet under första kvartalet med cirka 15 miljoner euro. Posterna av engångskaraktär som redovisats i rörelseresultatet var under januari mars

9 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 9 (25) -10 miljoner euro netto. Bland de största posterna var en kostnadsavsättning på 8 miljoner euro som hänför sig till en sanering av jordmånen i Tammerfors och en tilläggskostnadsavsättning på 2 miljoner euro som hänför sig till nedläggning av pappersbruket i Alizay. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -4 miljoner euro (46). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 16 miljoner euro (17) och de bokförda finansiella kursdifferenserna 2 miljoner euro (2). Resultatet före skatt exklusive engångsposter under perioden var -9 miljoner euro (28), resultatet per aktie -0,02 euro (0,07) och avkastningen på sysselsatt kapital 1,7 procent (7,8). Resultatet inklusive poster av engångskaraktär före skatt var -18 miljoner euro (31), resultatet per aktie -0,05 euro (0,08) och avkastningen på sysselsatt kapital -0,4 procent (8,4). I slutet av mars var Metsä Boards soliditet 27,8 procent och nettoskuldsättningsgraden 104 procent (31.12.: 27,4 procent och 106 procent). I vissa av Metsä Boards låneavtal har bolagets skuldsättningsgrad begränsats till 120 procent och soliditeten till 30 procent. En beräkning enligt definitionerna i låneavtalen visar en nettoskuldsättningsgrad på cirka 74 procent i slutet av mars och en soliditet på cirka 34 procent. Metsä Boards delårsrapport har publicerats kl Mjuk- och matlagningspapper Metsä Tissues omsättning under januari mars var 244 miljoner euro (241). Den lätta uppgången av omsättningen berodde på ökad försäljning. Försäljningen av egna varumärken ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var 10 miljoner euro (7). Resultatförbättringen berodde framför allt på lägre massa- och returfiberpriser. När det gäller övriga kostnader var energikostnaderna höga på grund av den kalla förvintern och priserna på kemikalier och förpackningsmaterial fortsatte att stiga. Dessutom var kostnaderna för Dürenfabriken i Tyskland fortsättningsvis högre än vanligt. Det treåriga investeringsprogrammet vid bruket i Krapkowice i Polen fortsatte som planerat. Produktionen vid bruket i Konstancin-Jeziorna lades ner i slutet av mars. Metsä Tissue vann första pris i Energy Master Award-bedömningen för Priset delades ut till ett projekt som fokuserar på minskade koldioxidutsläpp och bättre energieffektivitet vid mjukpappersproduktion. Metsä Groups affärsverksamhet för mjuk- och matlagningspapper vann kategorin för hållbar utveckling och miljöledningssystem i WWF:s jämförelse, där mjukpappersproducenter bedömdes utifrån företagens ekologiska fotavtryck. Vid bedömningen gick man igenom företagens viktigaste miljökriterier, som anskaffning av träfiber från hållbart vårdade skogar, produktionens miljöresultat och offentlig rapportering.

10 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 10 (25) I ett projekt som syftar till gemensamma arbetssätt och styrningssystem för verksamheten i hela bolaget implementerade de finska enheterna nya processer och ett nytt system i slutet av rapportperioden. Projektet avslutas på sommaren i och med att de östeuropeiska enheterna implementerar det nya systemet. Händelser efter rapportperioden Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board och Itochu Corporation kom i april överens om en affär, där Itochu förvärvar en strategisk ägarandel på 24,9 procent i Metsä Fibre för 472 miljoner euro. Affären beräknas vara slutförd inom de närmaste dagarna. Dessutom utnyttjade Metsäliitto Osuuskunta den sin köpoption på de aktier som UPM-Kymmene äger i Metsä Fibre. Priset på att köpoptionen på UPM:s ägarandel om 11,0 procent i Metsä Fibre utnyttjades var 150 miljoner euro. Efter att affärerna har genomförts minskar Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel i Metsä Fibre till 50,2 procent ( : 56,8 % och : 67,8 %) och Metsä Boards till 24,9 procent (32,2). Itochus ägarandel blir 24,9 procent (0). Samtidigt ingick parterna ett kommersiellt avtal, där man omdefinierar Itochus position som Metsä Fibres säljrepresentant för långfibermassa i Asien och Metsä Fibres position som Itochus säljrepresentant för kortfibermassa i Europa. Enligt avtalet säljer Metsä Fibre årligen ton massa till Asien och Itochu ton massa till Europa. Beroende på köpeskillingens användningssätt beräknas affären förbättra Metsä Groups soliditetsgrad med minst fyra procentenheter. Nettoskuldsättningsgraden beräknas bli 30 procentenheter bättre. Metsä Board undertecknade i maj ett bindande syndikerat kreditavtal på sammanlagt 600 miljoner euro, som skall användas för refinansiering av det masskuldebrevslån på 500 miljoner euro som förfaller Krediten består av en kreditlimit på 100 miljoner euro, som kan utnyttjas omedelbart, samt av ett antal lån på totalt 500 miljoner euro, som kan tas ut i slutet av mars Kreditlimiten förfaller om tre år. Av lånen förfaller 150 miljoner euro per och 350 miljoner euro per Lånet gäller utan säkerhet fram till dess att lånen tas ut. Risker och osäkerhetsfaktorer De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna delårsrapport bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsä Groups resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling. I mars väckte Forststyrelsen skadeståndstalan vid Helsingfors tingsrätt, enligt vilken den kräver solidarisk ersättning av Metsä Group och två andra skogsindustriföretag som en följd av otillåtet prissamarbete på råvirkesmarknaden. Talan hänför sig till marknadsdomstolens beslut av den 3 december 2009, enligt vilket de nämnda företagen hade gjort sig skyldiga till ett brott mot lagen om konkurrensbegränsningar på råvirkesmarknaden. Dessutom har några av Finlands kommuner och församlingar samt ett

11 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 11 (25) antal privatpersoner under den senaste tiden väckt motsvarande talan. Kraven på solidarisk ersättning från Metsä Group och de övriga ovan nämnda bolagen, som Metsä Group känner till, är totalt cirka 233 miljoner euro. Av dessa krav har cirka 84 miljoner euro ställts specifikt på Metsä Group. I de nämnda talandena ingår dessutom anspråk på ränte- och mervärdesskatt. Metsä Group anser att skadeståndsanspråken är ogrundade och har inte redovisat avsättningar för detta ändamål. De risker som berör företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsä Groups årsredovisning för år. Utsikter för den närmaste tiden I Finland fortsätter efterfrågan på stämplingsposter för sommaravverkning att vara bra, framför allt när det gäller stockdominerade förnyelseavverkningar och gallringsposter. Även efterfrågan på leveransvirke är bra. Rörelseresultatet för träproduktindustri förväntas öka under andra kvartalet. Framför allt byggandet förväntas återhämta sig till följd av säsongsvariationer i efterfrågan. Ökade leveransvolymer och den uppåtgående pristrenden under första kvartalet skapar en bra grund för massaverksamheten under de kommande månaderna, om inget negativt inträffar i det allmänna ekonomiska läget. Orderstocken för kartong har normaliserats och utnyttjandegraderna har klart förbättrats från nivån vid årsskiftet. Leveransvolymerna för kartong beräknas öka under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Några större ändringar i prisnivån på kartong förväntas inte under de närmaste månaderna. Leveransvolymerna för pappersprodukter förväntas inte ändra sig i väsentlig grad under andra kvartalet. Priset på obestruket finpapper beräknas öka något och prisnivån för bestruket papper förväntas i genomsnitt hålla sig stabil. Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper förväntas öka i måttlig takt. Ökad försäljning eftersträvas med hjälp av produktnyheter. De höga energi- och råvarupriserna kommer även i fortsättningen att innebära utmaningar för bolagets resultatutveckling. Huvudmålen under innevarande år är att öka omsättningen för de egna produktmärkena, öka kassaflödet och förbättra rörelseresultatet. Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre under det andra kvartalet 2012 jämfört med det första kvartalet.

12 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 12 (25) Förslag till andelsränta Styrelsen i Metsäliitto Osuuskunta har föreslagit förvaltningsrådet att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 5,5 procent för (5,5 procent för 2010). På A-insatserna i tilläggskapitalet har styrelsen föreslagit en ränta på 5,0 procent (5,0) och för B- och C-insatserna i tilläggskapitalet en ränta på 4,5 procent (4,5). Förslaget behandlades i mars av Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd som i sin tur den 3 maj 2012 gjort en framställan om beloppet på andelsräntan till fullmäktige för beslut. Esbo Styrelsen Mer information: Ekonomidirektör Vesa-Pekka Takala, Metsä Group, tfn Kommunikationsdirektör Reeta Kaukiainen, Metsä Group, tfn ,

13 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 13 (25) SEGMENT Virkesanskaffning 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 1,5 2,0 1,7 Investeringar Personal i slutet av perioden Träproduktindustri 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 1,9 2,2 1,3 Investeringar Personal i slutet av perioden Massaindustri 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 13,0 28,1 20,5 Investeringar Personal i slutet av perioden Kartong- och pappersindustri 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 0,9 6,3 2,4 Investeringar Personal i slutet av perioden

14 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 14 (25) Mjuk- och matlagningspapper 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 3,9 2,7 2,1 Investeringar Personal i slutet av perioden Övrig verksamhet 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden I övrig verksamhet ingår bl.a. Metsä Groups koncern- och holdingfunktioner samt andelen av Kiinteistö Oy Metsätapiolas verksamhet (48,98 %). Intern försäljning och elimineringar 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Metsä Group 1 3/12 1 3/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 4,0 9,3 5,9 Investeringar Personal i slutet av perioden EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

15 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 15 (25) Kvartalsuppgifter Omsättning Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Intern försäljning Omsättning totalt Rörelseresultat Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Rörelseresultat totalt % av omsättningen 3,4-16,4 3,4 3,7 9,5 Resultatandelar i intresseföretag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 3/ /11 7 9/11 4 6/11 1 3/11 Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet & elim Rörelseresultat totalt % av omsättningen 4,0 0,2 4,8 8,5 9,3

16 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 16 (25) Formler för beräkning av nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital (%) = (Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet + räntekostnader, nettokursdifferenser och övriga finansiella kostnader) per (Balansomslutning - räntefria skulder (medeltal)) Avkastning på eget kapital (%) = (Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet - inkomstskatt) per (Eget kapital (medeltal)) Soliditet (%) = (Eget kapital) per (Balansomslutning - erhållna förskott) Nettoskuldsättningsgrad (%) = (Räntebärande skulder - likvida medel - räntebärande fordringar) per (Eget kapital)

17 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 17 (25) BOKSLUTSUPPGIFTER Oreviderad METSÄ GROUP Förkortad rapport över totalresultat (milj. euro) Not Förändring 1 12 Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultatandelar i intresseföretag Kursdifferenser Övriga finansintäkter och -kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

18 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 18 (25) Oreviderad Rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Långfristiga Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresseföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Kassa och banktillgodohavande Tillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsåtaganden Avsättningar Finansieringsskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga finansieringsskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Skulder som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

19 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 19 (25) Oreviderad Rapport över förändring i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde & övriga Milj. euro Andelskapital Totalt Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Balanserade vinstmedel Innehav utan bestämmande inflytande Totalt Transaktioner med ägarna Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Överförts från fritt till bundet kapital Affärsstruktureringar Förändring i innehav utan bestämmande inflytande 0 0 Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Transaktioner med ägarna Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Överförts från fritt till bundet kapital Affärsstruktureringar Förändring i innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Eget kapital

20 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 20 (25) Oreviderad Rapport över kassaflöden Not Periodens resultat Justeringar i periodens resultat Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader, netto Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelsen Företagsförvärv Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttringar och andra poster Nettokassaflöde från investeringar Förändring i andelskapital Förändring i övrigt eget kapital Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster Betalda andelsräntor och dividender Nettokassaflöde från finansiering Förändring i likvida medel Likvida medel i början av perioden Omräkningsdifferens Förändring i likvida medel Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning Likvida medel i slutet av perioden Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

21 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 21 (25) NOTER TILL DEN OREVIDERADE DELÅRSRAPPORTEN Not 1 Grunduppgifter och värderingsgrunder Metsäliitto Osuuskunta, inklusive dotterföretagen, bildar en koncern ( Metsä Group eller koncernen ) vars fem affärsområden är virkesanskaffning, träproduktindustri, massaindustri, kartong- och pappersindustri samt mjuk- och matlagningspapper. Koncernens moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta. Moderföretagets hemort är Helsingfors och dess registrerade adress Norrskensvägen 6, Esbo. Delårsrapporten är uppgjord enligt IAS 34-standarden, Delårsrapporter, och de redovisningsprinciper som är presenterade i Metsä Groups årsredovisning. Denna delårsrapport är oreviderad. Koncernbokslutet presenteras med en (1) miljon euros noggrannhet, ifall inget annat nämns. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har på sitt möte godkännt denna delårsrapport för publicering. Not 2 Segmentuppgifter Metsä Groups rörelsesegment består av koncernens affärsområden. Affärsområdena producerar olika produkter och tjänster, och de leds som separata enheter. Rörelsesegmenten rapporteras på ett enhetligt sätt med den interna rapporteringen till den högsta operativa beslutsfattaren. Koncernchefen har utsetts till den högsta operativa beslutsfattaren som ansvarar för allokeringen av resurserna till rörelsesegmenten och för bedömningen av deras resultat. Segmentrapporteringen följer samma bokslutsprinciper som koncernen överlag. Affärstransaktionerna mellan segmenten görs till marknadspriser. Omsättning per segment Milj. euro 1-3/2012 Extern 1-3/2012 Intern 1-3/2012 Totalt 1-3/ Extern 1-3/ Intern 1-3/ Totalt Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning Totalt Milj. euro 1-12/ Extern 1-12/ Intern 1-12/ Totalt Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning Totalt

22 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 22 (25) Rörelseresultat per segment 2012 Milj. euro Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Rörelseresultat totalt Resultatandelar i intresseföretag Finansieringskostnader, netto Inkomstskatt Periodens resultat Koncernens rörelseresultat 1 3/2012 innehåller poster av engångskaraktär om cirka -8 miljoner euro netto (1 3/: 3 miljoner euro). Av dessa engångsposter ingår i segmentet Kartong- och pappersindusti ungefär -10 miljoner euro och i segmentet Massaindustri +2 miljoner euro. Tillgångar per segment 2012 Milj. euro Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Ofördelade tillgångar Totalt Segmentets tillgångar består av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar, andelar i intresseföretag, omsättningstillgångar, kundfordringar och övriga icke-räntebärande fordringar (exkl. räntor och skatter). Not 3 Inkomstskatt Skattekostnaden i resultaträkningen består av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst och av kalkylmässig skatt Milj. euro Periodens skatt Skatt för tidigare perioder Förändring i uppskjutna skatter Inkomstskatter totalt

23 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 23 (25) Not 4 Förändringar i materiella anläggningstillgångar 2012 Milj. euro Bokvärde i början av perioden Förvärvade affärsverksamheter Investeringar Minskningar Tillgångar som innehas för försäljning Avskrivningar och nedskrivningar Omräkningsdifferens och andra förändringar Bokvärde i slutet av perioden Avskrivningarna och nedskrivningarna innehåller i mars 2012 en återföring av en tidigare redovisad nedskrivningsförlust på 2 miljoner i samband med att bark- och oljepannorna vid Metsä Fibres bruk i Kaskö såldes till Metsä Board. Avskrivningarna och nedskrivningarna innehåller dessutom en nedskrivningsförlust på 2 miljoner euro i samband med nedläggningen av Metsä Tissues kraftverk i Polen och pappersmaskin 5. Not 5 Avsättningar Omstrukturering Miljö- Övriga Totalt Milj. euro kostnader avsättningar Omräkningsdifferens Ökningar Ianspråktagna avsättningar Återföring av outnyttjade avsättningar Omräkningsdifferens Ökningar Ianspråktagna avsättningar Återföring av outnyttjade avsättningar Den största ökningen i avsättningarna år 2012 var en miljöavsättning på 8 miljoner euro i samband med saneringskostnaderna för Metsä Boards tomt Niemenranta i Tammerfors. Metsä Board redovisade en tilläggsavsättning på 2 miljoner euro netto i samband med stängningen av pappersbruket Alizay (omstruktureringsavsättning +11 miljoner euro, miljöavsättning -5 miljoner euro och övriga avsättningar -4 miljoner euro). Inom Metsä Board återfördes 5 miljoner euro i omstruktureringsavsättningar i samband med uppsägningar i anslutning till planerna om nedläggning av olönsamma verksamheter i Gohrsmühle. Övriga avsättningar ökades med 3 miljoner euro i samband med logistikarrangemang. Dessutom återförde Metsä Board en miljon euro i logistikavsättningar från 2008 i samband med försäljningen av Graphic Papers. Av de totala avsättningarna om 165 miljoner euro är de långfristiga avsättningarnas andel 49 miljoner euro och de kortfristiga avsättningarnas andel 115 miljoner euro. Största delen av de långfristiga avsättningarna antas förfalla till slutet av år 2013.

24 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 24 (25) Not 6 Transaktioner med närstående Omsättningen av Metsäliitto Osuuskuntas virkesleveranser till koncernens dotterföretag under januari mars 2012 var 183 miljoner euro (167). Virkesleveranserna till samriskföretag och intresseföretag uppgick till 3 miljoner euro (3). Metsäliitto Osuuskunta äger 49,9 procent av intresseföretaget Finsilva Oyj, som handhar koncernens skogar. Finsilva säljer virke till Metsäliitto Osuuskunta och leveransernas omsättning var under januari mars 4 miljoner euro (4). Transaktioner med samriskföretag Samriskföretagen (Joint venture) har i koncernbokslutet konsoliderats rad för rad enligt den relativa ägarandelen. De mest betydande samriskföretagen är Äänevoima (56,25 %) och Kiinteistö Oy Metsätapiola (48,98 %). I koncernens resultaträkning och balansräkning ingår tillgångar, skulder, kostnader och intäkter enligt följande: 2012 Milj. euro Försäljning Inköp Långfristiga tillgångar Kortfristiga tillgångar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Transaktioner med intresseföretag 2012 Milj. euro Försäljning Inköp Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Not 7 Noter till koncernens kassaflödesrapport Justeringar i periodens resultat 2012 Milj. euro Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Biologiska tillgångar Resultatandelar i intresseföretag Vinster/förluster från långfristiga tillgångar Finansieringskostnader, netto Pensionsförbindelser och avsättningar Totalt Avyttringar och övriga poster Avyttringar och övriga poster innehåller 1 3/ miljoner euro för försäljning av Metsä Boards intresseföretag Plastiroll Oy, en negativ köpeskilling på 3 miljoner euro för försäljning av Metsä Boards affärsverksamhet i Reflex samt 7 miljoner euro för försäljning av anläggningstillgångar.

25 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 25 (25) Not 8 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 2012 Milj. euro För egen skuld För intresseföretag För övriga Totalt Förbindelserna består av givna panter, inteckningar i fastigheter och lösöre samt borgensansvar. Minimihyresavgifterna för ouppsägbara hyresavtal uppgick till 41 miljoner euro (31.12.: 44). Öppna derivatkontrakt 2012 Milj. euro Räntederivat Valutaderivat Övriga derivat Totalt Marknadsvärdet av de öppna derivatkontrakten var vid slutet av mars -47 miljoner euro (31.12.: -55). Not 9 Händelser efter rapportperioden Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board och Itochu Corporation kom i april överens om en affär, där Itochu förvärvar en strategisk ägarandel på 24,9 procent i Metsä Fibre för 472 miljoner euro. Affären beräknas vara slutförd inom de närmaste dagarna. Dessutom utnyttjade Metsäliitto Osuuskunta den sin köpoption på de aktier som UPM- Kymmene äger i Metsä Fibre. Priset på att köpoptionen på UPM:s ägarandel om 11,0 procent i Metsä Fibre utnyttjades var 150 miljoner euro. Efter att affärerna har genomförts minskar Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel i Metsä Fibre till 50,2 procent ( : 56,8 % och : 67,8 %) och Metsä Boards till 24,9 procent (32,2). Itochus ägarandel blir 24,9 procent (0). Samtidigt ingick parterna ett kommersiellt avtal, där man omdefinierar Itochus position som Metsä Fibres säljrepresentant för långfibermassa i Asien och Metsä Fibres position som Itochus säljrepresentant för kortfibermassa i Europa. Enligt avtalet säljer Metsä Fibre årligen ton massa till Asien och Itochu ton massa till Europa. Beroende på köpeskillingens användningssätt beräknas affären förbättra Metsä Groups soliditetsgrad med minst fyra procentenheter. Nettoskuldsättningsgraden beräknas bli 30 procentenheter bättre. Metsä Board undertecknade i maj ett bindande syndikerat kreditavtal på sammanlagt 600 miljoner euro, som skall användas för refinansiering av det masskuldebrevslån på 500 miljoner euro som förfaller Krediten består av en kreditlimit på 100 miljoner euro, som kan utnyttjas omedelbart, samt av ett antal lån på totalt 500 miljoner euro, som kan tas ut i slutet av mars Kreditlimiten förfaller om tre år. Av lånen förfaller 150 miljoner euro per och 350 miljoner euro per Lånet gäller utan säkerhet fram till dess att lånen tas ut.

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-19 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 646 (613), vilket var en ökning med 33 eller 5% jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer