METSÄ group ÅrSrEdoviSning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METSÄ group ÅrSrEdoviSning"

Transkript

1 METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012

2 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista kvisten 14 Mjuk- och MAtlAGninGspApper 16 kartong och papper 18 MAssA 20 träprodukter 22 virkesanskaffning och skogstjänster 24 MÅlsättninGAr för hållbar utveckling 26 hållbar utveckling i praktiken 28 våra produkter ByGGer på hållbar utveckling 30 AllA har rätt till ArBetshälsA 32 Bokslut 8 INTERNATIONELLA TOPPRODUKTER Vi investerar i förbättring av effektiviteten och produktiviteten i alla våra produktionsanläggningar. Investeringarna stöder också produktutvecklingen. 10 UTVECKLING MED KUNDEN Förstklassig råvara, kompetens inom fiberteknologi och effektivt utnyttjande av råvaror stöder en användarorienterad produktutveckling. 12 VI UTNYTTJAR HELA TRÄDET Vi utnyttjar våra råvaror och resurser på ett effektivt sätt: mindre är mer hos oss. Det betyder att vi även tar till vara det virke som vi drivit på ett effektivt sätt i produktionen, men också som biprodukt. 26 ANSVAR ÄR HANDLING Ansvarstagande är en integrerad del av våra verksamheter och vårt dagliga arbete.

3 ANSVARSFULLT SAMARBETE. Metsä Group Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation.

4 År 2012 var ett betydande år av förnyelse för Metsä Group, vilket har gjort vår koncern ännu starkare och mer enad. Den avslutade strategiska granskningen av Metsä Boards pappersverksamhet och den tydliga fokuseringen på kartong fullbordar den omstrukturering som startade Den enhetliga Metsä Group-företagsidentiteten som lanserades i februari talar om en stark finsk skogsindustrikoncern som ser framtiden an med tillförsikt. Vi fokuserar på massa, träprodukter, förpackningskartonger samt mjuk- och matlagningspapper, där vi finns bland de ledande aktörerna och där tillväxtutsikterna är goda. Vår verksamhet får stöd av de ägarmedlemmarna i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta, som ger oss högklassigt virke och skogsenergi till våra produktionsanläggningar. Vi är starkare och mer enade. Vi ser framtiden an med tillförsikt. Reglering ger utmaningar Osäkerheten i den europeiska och globala ekonomin fortsatte 2012 och påverkade även efterfrågan på skogsindustriella produkter. Omsättningen för Metsä Group minskade något från föregående år men med hänsyn till omständigheterna var resultatet fortfarande tillfredsställande. Vid sidan av de osäkra marknadsförhållandena innebar även den ständigt ökande regleringen i Finland och inom EU ytterligare utmaningar för vår verksamhet. Många av EU:s och Finlands nationella beslut medför nya påfrestningar som ofta försämrar de finländska företagens konkurrenskraft och framgångsmöjligheter. Företagen har som uppgift att utveckla effektiviteten, produktiviteten och konkurrenskraften i sin verksamhet detta är en del av vårt dagliga arbete. Att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden med hänsyn till de viktigaste konkurrentländerna och göra regleringen rimlig är däremot något som de politiska beslutsfattarna snarast bör ingripa i. Mer effektivitet och produktivitet genom investeringar Vi investerar kontinuerligt i utveckling av vår affärsverksamhet och produktionskapacitet. Vi vill säkra tillräcklig produktionskapacitet inom de produktområden där efterfrågan förväntas öka även i framtiden på samtliga 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

5 Koncernchefens översikt marknader. Vårt mål är att vara den ledande aktören inom våra utvalda affärsverksamheter. Under 2012 avsåg vår investering på cirka 200 miljoner euro framför allt förbättring av effektiviteten och produktiviteten. I Finland beslutade vi att modernisera sågverket i Filpula, ökade användningen och produktionen av bioenergi i Joutseno, Kyrofors och Lojo, införde det nya RFIC-systemet vid samtliga massabruk och beslutade att investera i utvecklingen av produktionsprocessen vid massabruket i Joutseno. Tack vare processförnyelsen kunde vi lansera en ny massa på marknaden som Våra kunder vill ha ekologiska, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara produkter. förbättrar kostnadseffektiviteten och slutprodukternas tekniska egenskaper. Dessutom ökade Metsä Board under sin falskartongkapacitet i Simpele, Kyrofors och Äänekoski med totalt cirka ton och den totala produktionskapaciteten steg till ton per år. Våra utländska investeringar avsåg huvudsakligen förnyande av mjukpapperskapaciteten i Polen och Ryssland. Tack vare vårt systematiska investeringsprogram hör våra produktionsanläggningar till branschledare både när det gäller effektivitet, produktivitet och miljöprestanda. Företagsombildningen med det japanska företaget Itochu Corporation under våren 2012 var också viktig för vår massaverksamhet. I och med den blev Itochu delägare i Metsä Fibre med en ägarandel av 24,9 procent. Arrangemanget stärker Metsä Fibres ställning som en av de ledande aktörerna på den globala massamarknaden. Samarbetet med Itochu öppnar även nya möjligheter för Metsä Group framför allt på den växande marknaden i Asien. Produkter för kundernas behov Produktutvecklingen är mycket viktig i skogsindustrins hela värdekedja. Kunderna och konsumenterna vill ha ekologiska, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara produkter. Vi bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta kundernas behov. Metsä Fibres högklassiga massor ligger bakom flera framgångsprodukter och företaget vann Finlands Kvalitetspristävling 2012 och tävlingen Årets kvalitetsinnovation i kategorin för stora företag. Våra lätta, ekologiska och trygga kartonger av nyfiber är ett resultat av många års långsiktiga utvecklingsarbete som pågått i samarbete med kunderna. Tack vare sin starka produktportfölj och kompetens är Metsä Board idag den ledande aktören i branschen och en tillförlitlig partner som kunderna uppskattar. Metsä Tissues mjuk- och matlagningspapper hör till de populäraste på marknaden och Metsä Woods innovativa, ekoeffektiva lösningar inom träbyggande är föregångare inom industrin. Tack vare sina starka miljöegenskaper är trä framtidens byggmaterial. Intresset för träbyggande upplever en ny uppgång, vilket Finlands största kvarter av flervåningshus i trä i Vik i Helsingfors, som blev klart 2012, är ett gott exempel på. Framgången bygger på förnybara råvaror och en verksamhet enligt hållbar utveckling i hela värdekedjan, från skogen till våra kunder och till slutanvändare av våra produkter. I framkanten för hållbar utveckling Ansvarstagande är en central del av vår strategi och en naturlig del i all vår verksamhet. Vi vill vara en föregångare för ansvarsfull verksamhet och förbinder oss till FN:s principer om Global Compact. Alla våra produkter är föregångare inom hållbar utveckling. Vi känner till ursprunget för alla råvaror och mer än 80 procent av allt virke vi använder kommer från certifierade skogar. Vi främjar bioekonomi genom att använda förnybara råvaror och bränslen samt genom att tillverka trygga och återvinningsbara produkter. Vi har kontinuerligt satsat på ökad produktion och användning av bioenergi i våra fabriker. Vi producerar redan 16 procent av Finlands bioenergi och 80 procent av allt bränsle som vi använder är träbaserat. Den nya bioenergianläggningen och det nya biokraftverket i anslutning till bruken i Kyrofors och Lojo ökar användningen av förnybara bränslen och minskar koldioxidutsläppen. Tack vare förgasningsanläggningen för bark är massabruket i Joutseno koldioxidneutralt vid normal drift när man kan sluta Vi utvecklar vår affärsverksamhet och produktion vi vill säkerställa tillräcklig kapacitet för de produkter vars tillväxtutsikter är goda. använda naturgas. Vi utreder för närvarande möjligheten att bygga motsvarande anläggning vid massabruket i Kemi. Vi främjar hållbart skogsbruk och tillhandahåller våra ägarmedlemmar omfattande tjänster inom skogs- och naturvård samt virkeshandel. Ansvarsfullt skötta skogar är en grund som vi kan bygga framtiden på. Du kan läsa mer om den praktiska tillämpningen av hållbar utveckling i vår verksamhet i en separat rapport om hållbar utveckling. Lång historia resan fortsätter År 2013 är Metsä Groups 80:e verksamhetsår. Jag vill tacka våra medlemmar för ett långsiktigt engagemang och förtroende under de gångna decennierna. Jag vill även framföra ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete och Metsä Groups personal för ett målmedvetet arbete som har gjort oss till en konkurrenskraftigare och ännu mer enad koncern. Kari Jordan koncernchef KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 3

6 Metsä Group Omsättning 5,0 mrd Personal totalt euro totalt Metsäliitto Osuuskunta KONCERNENS MODERBOLAG ÄGAT AV FINSKA SKOGSÄGARE Metsä Tissue Metsä Board Metsä Fibre Metsä Wood Metsä forest Kartong och papper massa Träprodukter Mjuk- och matlagningspapper virkesanskaffning och skogstjänster omsättning 1,0 mrd euro omsättning 2,1 mrd euro omsättning 1,3 mrd euro omsättning 0,9 mrd euro omsättning 1,5 mrd euro personal personal personal 900 personal personal Metsäliitto Osuuskuntas innehav 76,62 % Metsäliitto Osuuskuntas innehav 61,72 %* Metsäliitto Osuuskuntas innehav 60,78 %** Metsäliitto Osuuskuntas innehav 100 % Metsäliitto Osuuskuntas innehav 100 % * Andel av rösterna, andel av aktierna 42,49 % ** Metsäliitto Osuuskuntas direkta innehav 50,2 %, det totala innehavet inklusive indirekt innehav via Metsä Board 60,78 % Omsättning, milj Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär, milj. 252 Soliditet, % 35,4 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär, % 7,0-6 % 2011: % 2011: : 28,3 2011: 8,5 Investeringar, milj. 204 Personal, i slutet av året Nettoskuldsättningsgrad, % % 2011: % 2011: : 131 FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP, ton OLYCKSfalls- FREKVENS 1) 15,7 ANDEL CERTIFIERAT VIRKE, % % 2011: : 18,3 2011: 81 1) Olyckor som ledde till frånvaro per en miljon arbetstimmar 4 METSÄ GROUP

7 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT En lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna har producerat som huvudråvara. VISION Ett fokuserat och lönsamt finskt skogsindustriföretag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. värderingarna är grunden För vår verksamhet. Tillförlitlighet Vår framgång bygger på ett långsiktigt samarbete med våra intressenter. Vi uppskattar varandras arbete och kompetens och stärker våra intressenters förtroende genom ett logiskt och konsekvent agerande. Samarbete Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med kunderna och delar med oss av information och god praxis. Vi agerar som en koncern och utnyttjar ömsesidiga synergier och litar på gemensamma förmåner. Ansvarsfull lönsamhet Vi tar ansvar för miljön, våra samarbetspartner och varandra för att trygga framgången i affärsverksamheten och i skogsbruket. Resultatinriktningen är en förutsättning för att ständigt kunna utveckla verksamheten. Förnyelse Vi är medvetna om de framtida utmaningarna och vågar fördomsfritt ifrågasätta invanda arbetsmetoder för att kunna erbjuda kunderna bättre produkter och tjänster som stöd för deras affärsverksamheter. METSÄ GROUP 5

8 FOKUSERING OCH ANSVARSTAGANDE STYR VÅR VERKSAMHET Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars kärnverksamheter är mjuk- och matlagningspapper, kartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Koncernens målsättning är att vara ett koncentrerat och lönsamt finskt skogsindustribolag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar förnybar råvara, kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. De högklassiga produkterna är utvecklade både för företagskundernas och konsumenternas behov, de har en stark närvaro i vardagen och de främjar människornas välbefinnande. Huvudråvaran är nordiskt virke som har odlats på ett hållbart sätt. Metsä Groups produktionsanläggningar hör till de ledande i branschen och deras effektivitet och miljöprestanda utvecklas kontinuerligt med hjälp av systematiska investeringsprogram. Vi söker aktivt efter nya möjligheter till affärsverksamhet inom koncernens alla viktiga kärnområden. Vi stärker vår verksamhet inom träbaserad energi och träbyggande samt genom att på annat sätt utnyttja möjligheterna inom bioekonomi. Den enhetliga företagsidentitet som lanserades i början av 2012 fullbordade Metsä Groups strukturförändring och förtydligar uppfattningen om koncernens verksamhet samt ökar konkurrenskraften. EN STARK VÄRDEKEDJA Metsä Groups affärsområden bildar en stark värdekedja. Koncernens unika ägarstruktur med finländska skogsägare ger vår verksamhet kontinuitet och långsiktighet och skiljer oss från våra konkurrenter. Mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissues varumärken Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA är bland de ledande varumärkena på sina huvudmarknader. Framgången för affärsområdet bygger på att vi känner till kundernas behov, har gedigen kunskap om våra produkter, har effektiva distributions- och försäljningskanaler samt bedriver en miljöeffektiv verksamhet enligt principen för hållbar utveckling. Inom affärsverksamheten kartong och papper fokuserar Metsä Board starkt på kartong och bolaget är den ledande producenten av nyfiberkartong i Europa. Styrkan i de producerade förpackningskartongerna ligger i råvaran, som är ren nyfiber, de ekologiska egenskaperna, lättheten och tryggheten. Tack vare dessa lämpar sig produkterna utmärkt för de mest krävande förpackningarna. De utgör en högklassig utgångspunkt för förpackning av ledande produktmärken och ett utmärkt alternativ för förpackningar som tillverkas av icke-förnybara råvaror. Inom affärsverksamheten massa producerar Metsä Group massa för egen vidareförädling och säljer avsalumassa. Verksamheten bygger på en djup förståelse för kundrelationer, komplett service och personalens kompetens. Metsä Fibres massabruk är viktiga bioenergiproducenter i Finland och ligger i framkant av energieffektivitet. Inom träproduktindustrin har Metsä Group gedigen kompetens inom konstruktionslösningar för träbyggande, träprodukter för renovering och inredning samt trä- och skivprodukter för industriell användning. Metsä Woods innovativa och hållbara lösningar främjar energieffektivt byggande och boende. Metsä Forest är marknadsledare inom virkeshandel och skogsenergi i Finland. Den ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och tillhandahåller ägarmedlemmarna i koncernens moderbolag Metsäliitto Osuuskunta heltäckande tjänster inom virkeshandel, skogsoch naturvård. Andelslagets huvudmål är att öka värdet på medlemmarnas skogsbruk. LÖNSAM TILLVÄXT SOM MÅL Metsä Group strävar efter en lönsam tillväxt inom sina affärsområden genom att investera och arbeta på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt. Tack vare den fokuserade strategin kan resurser och investeringar koncentreras till områden där koncernen har en klar konkurrensfördel och där tillväxtutsikterna är goda. Den globala, snabbt föränderliga omvärlden förutsätter effektiv riskhantering som hjälper koncernen att förbli innovativ och flexibel. Framtiden tillhör de aktörer som lanserar kundorienterade och innovativa produktlösningar på marknaden och vars verksamhet bygger på hållbar utveckling. Metsä Group är en av dessa aktörer. Centrala trender Globalisering och nya marknader Utveckling av informationsteknik Näthandel Urbanisering Ökad levnadsstandard Hållbar utveckling Ökad reglering 6 METSÄ GROUP STRATEGI

9 verksamhetsmiljöns TRENDER FRAMHÅLLER EKOLOGISKA EGENSKAPER Skogsindustrins verksamhetsmiljö har genomgått stora förändringar på 2000-talet. De globala trenderna gynnar skogsindustrin i och med att ekologiska produkter som tillverkas av förnybara råvaror får allt mer plats. Å andra sidan ger osäkerheten i världsekonomin, den ökande konkurrensen och framför allt den strängare miljölagstiftningen nya utmaningar i verksamheten. GLOBALISERING EN UTMANING SPECIALISERING, ERFARENHET, KOMPETENS OCH FÖRNYBARa RÅVAROR ÄR VÅRA CENTRALA STYRKOR. OCH EN MÖJLIGHET Tonvikten på den ekonomiska tillväxten har förflyttats till tillväxtmarknaden, som Brasilien, Kina och Indien, där även viss egen skogsindustriproduktion kommit igång. Samtidigt har de traditionella skogsindustriföretagen grundat egna produktionsanläggningar i dessa länder. Priset, de lägre kostnaderna och den snabbt ökande kompetensen är konkurrensmedel för de nya aktörerna. Specialisering å sin sida är styrkan hos de skogsindustriföretag som är verksamma på den traditionella marknaden. Den bygger bland annat på erfarenhet, kompetens, närhet till marknaden och skillnader i råvarubasen på de olika marknadsområdena. Den långfibriga nordiska barrmassan till exempel är en överlägsen råvara i vissa produkter och tillgången på den är en viktig konkurrensfaktor. Tillväxt inom informationstekniken tillgången på prisvärd teknik, digitaliseringen av information och tjänster stärker globaliseringen. Urbanisering, ökad levnadsstandard, elektrifiering av tjänster och information i realtid förändrar köpbeteendet och konsumtionsvanorna. Konsumtionen är allt mindre beroende av tid och plats och den ökande köpkraften märks som en ökad efterfrågan på mera högklassiga, ekologiska produkter. ANSVARSTAGANDET STYR VERKSAMHETEN Den ökade miljömedvetenheten, kraven på ansvarstagande i företagens verksamhet samt de hårdare nationella och internationella reglerna styr starkt även skogsindustriföretagens verksamhet. Å ena sidan ökar de hårdare reglerna kostnaderna, men å andra sidan uppmuntrar de till exempel till att förbättra energi- och materialeffektiviteten ytterligare. När kraven ökar sammanflätas ansvarstagandet till en integrerad del av företagens hela verksamhet. Betydelsen av produkternas ursprung, råvarornas och slutprodukternas ekologiska egenskaper och ansvarstagandet ökar kontinuerligt. Konsumenterna, företagen och den offentliga sektorn är mer än tidigare intresserade av ansvarstagande och ekoeffektivitet under produktens hela livscykel, vilket även präglar köpbesluten. Konsumenterna och kunderna uppskattar hållbara alternativ, såsom ekologiska och trygga förpackningar, biologiskt nedbrytbara mjuk- och matlagningspapper och träbyggande. Inverkan på skogsindustrin Elektrifieringen av information och tjänster minskar förbrukningen av tryckpapper i industrialiserade länder Konsumtionsvanorna och köpbeteendet förändras. Behovet av förpackningar ökar Betydelsen av produkternas och produktionens ekologiska egenskaper ökar Utsikterna är goda för de produkter som är tillverkade av träfibrer Kraven och kostnaderna ökar. Energi-, material- och kostnadseffektiviteten blir viktigare VERKSAMHETSMILJÖ METSÄ GROUP 7

10 Itochu Corporation förvärvade 24,9 % av Metsä Fibre. internationell och förnyande Vi förädlar en högklassig råvara till topprodukter. Våra investeringar under de senaste åren har som mål att utveckla nya produkter, men de är en viktig del i arbetet för att öka lönsamheten och skapa tillväxt. Genom investeringar utvecklar vi även energieffektivitet och miljöprestanda i vår affärsverksamhet. Metsä Groups totalinvesteringar 2012 var 204 miljoner euro Våra investeringar i bioenergi minskar våra årliga koldioxidutsläpp med Läs mer om investeringar på sidorna ton Produktion i 9 länder Säljkontor i 26 länder För skogsägare 117 servicekontor i Finland Återförsäljare och agenter säljer koncernens produkter runt om i världen produktionsanläggningar: metsä tissue metsä board metsä fibre metsä wood 8 METSÄ GROUP LEVERANS OCH INVESTERINGAR

11 husum ny turbin som höjer självförsörjningsgraden på el Viktigaste investeringar till produktionsannläggningar kemi förnyad bestrykningsdel, två nya produkter KASKÖ modernisering av produktionslinjen, en ny produkt äänekoski kapacitetsökning för kartong, forsknings- och produktutvecklingscentral samt arkskärningsanläggning för kartong mänttä ny linje för handdukar FILPULA modernisering av sågverket kyro kapacitetsökning för kartong och produktion av bioenergi joutseno produktion av bioenergi och ny typ av massatillverkningsprocess LOJO nytt biovärmeverk vorsino ny förädlings- och logistikenhet gohrsmühle arkskärningsanläggning för kartong simpele kapacitetsökning för kartong Düren ny pappersmaskin Krapkowice ny pappersmaskin och förädlingslinje för handdukspapper Metsä Group förnyade sin företagsidentitet. Raumo var bland de första att montera upp de nya skyltarna LEVERANS OCH INVESTERINGAR METSÄ GROUP 9

12 VI UTVECKLAR TOPPRODUKTER I SAMARBETE. Med Höghussystemet SNABB TRIVSEL Det största kvarteret med flervåningshus blev klart i Helsingfors i slutet av sommaren I de fem flervåningshusen med tre till fyra våningsplan som byggts enligt Metsä Woods Höghussystem finns det totalt 104 lägenheter. Visste du att matsvinnet belastar miljön mer än matförpackningarna? Fördelarna med att bygga med Höghussystemet är att byggandet går snabbt och är kostnadseffektivt. Metsä Wood har utvecklat höghussystemet under flera år i ett nätverk av ledande experter. Flervåningshus, som byggts enligt Metsä Woods system, finns förutom i Finland även bland annat i Tyskland, Frankrike och Italien. SAGA Cook & Chill inledde kampen MOT MATSVINN Metsä Tissues nya matlagningspapper hjälper att minska matsvinn och kostnader. Med hjälp av SAGA Cook & Chill-papperet kan maten förberedas, tillredas, transporteras och serveras med ett och samma papper. Papperet testades under verkliga storköksförhållanden under 2010 och Under testerna halverades matsvinnet, och kostnaderna för mekaniskt arbete och tvätt minskade med 95 procent. 10 METSÄ GROUP TOPPPRODUKTER GENOM SAMARBETE

13 bakom Drivning av skogsenergi MÅNGSIDIG UTVECKLING I framtiden behöver vi allt större mängder skogsenergi. Metsä Group deltar i flera samarbetsprojekt för att utveckla skogsenergiverksamheten. I samarbetsprojekten utreds hur virkets torrhet eller energiinnehåll kan säkerställas, då torrheten har en avgörande betydelse för lönsamheten i energianvändningen. För att höja energiinnehållet utvecklas både drivning, transport, lagring och flisning vid rätt tidpunkt. Varje skogsenergislag måste kunna hanteras på optimalt sätt. Det viktigaste vid drivning av skogsenergi är torkningen och att se till att det blir kvar tillräckligt med näringsämnen på växtplatserna. Även täckskikten för energiförråden utvecklas så att de släpper ut fukten ur trädet och inte krymper. Metsä Group är föregångare inom kombinationsdrivning. Vid kombinationsdrivningen driver man energi- och massaved samtidigt och utnyttjar flerträdshantering, där en skogsmaskin hanterar flera trädstammar samtidigt. Fördelen är att man kan driva fler träd på en gång, vilket även ökar skogsägarens framtida intäkter. Nya barrmassan ökar EFFEKTIVITEN HOS KUNDEN OCH I BRUKET Med lättare kartonger EN BÄTTRE FRAMTID De lätta och starka kartongerna är ekologiska och ekonomiska och deras användningsmöjligheter är många. De är även trygga både för användarna och för miljön. De lätta kartongerna minskar miljöbelastningen och kostnaderna under hela sin livscykel, eftersom det går åt mindre energi och råvaror att tillverka dem, de är lättare att transportera och de ger mindre avfall. Vikten på kartongen kan minskas med cirka 45 procent genom att optimera strukturen och råvaran. Om man byter kartongkvaliteten mot en tio procent lättare kvalitet minskar det koldioxidavtryck som uppstår vid tillverkningen av fyra miljoner kexpaket lika mycket som det gör om bilkörningen minskar med kilometer. Tack vare sin lätthet, styrka och utmärkta tryckyta är kartongerna mycket lämpliga för de världsledande produktmärkenas förpackningsbehov inom till exempel livsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter. Metsä Group lanserar en ny typ av barrmassa på marknaden som förbättrar kundernas kostnadseffektivitet samt slutprodukternas, dvs. papperets och kartongens, tekniska egenskaper. Massans basegenskaper, ljushet, renhet och fiberlängd, förblir oförändrade. Den nya massan börjar tillverkas i Joutseno, där man övergår till en ny typ av massatillverkningsprocess, dvs. polysulfidkokning. Den nya massans fördelar för kunden beror på en förbättrad malbarhet och dragstyrka hos massan, minskad energiförbrukning och effektivare utnyttjande av råvaran. Samtidigt ökar effektiviteten vid massabruket i Joutseno och produktionskapaciteten ökar med nästan tio procent eftersom samma vedmängd ger mer massa. TOPPPRODUKTER GENOM SAMARBETE METSÄ GROUP 11

14 Till sista kvisten Vi utnyttjar den träråvara som vi har anskaffat i sin helhet till sista kvisten. Det finns ett optimalt användningsområde för varje del i ett träd, oavsett om det är som massa för papper eller kartong eller som virke för konstruktion eller energi. I slutet av sin livscykel kan varje tillverkad produkt återvinnas eller utnyttjas genom förbränning. Den träråvara som behövs för ett ton papper växer på nytt inom mindre än en sekund i Finland. Skogsenergi får man huvudsakligen av trädkronor, bland biprodukterna finns till exempel bark. Skogsenergi drev 2012 vi 3,0 milj. m 3 SKOGSENERGI OCH BIPRODUKTER Massaved är avsedd som råvara för massa och träfiberskivor. Dessa drev vi ,2 milj. m 3 Papper och kartong kan återvinnas cirka fem gånger. Därefter kan de utnyttjas som energi. MASSAVED Energi produceras i hela värdekedjan. Vi levererar energived till kraftverken men även våra produktionsanläggningar är viktiga bioenergiproducenter. Timmer förädlas vid sågverken och plywoodfabrikerna. Timmer drev vi ,3 milj. m 3 TIMMER VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER AV EN KUBIKMETER VIRKE KAN MAN TILLVERKA EXEMPELVIS: mjukpapper under ett år till förpackningar A4 pappersark massa brädör för 12 personer st st. 200 kg 1 terass 12 AFFÄRSOMRÅDEN EFFEKTIV RÅVARUANVÄNDNING

15 Energieffektiviteten på fabrikerna har förbättrats med 20 % sedan MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER MJUKPAPPER Fiberlera, som är en biprodukt vid tillverkning av mjukpapper, används som ersättning för naturmaterial vid byggandet av miljö- och idrottsanläggningar. Fiberlerans fördelar är dess lätthet, låga vattengenomsläpplighet och frostresistens. MATLAGNINGSPAPPER Användning av matlagningspapper kan till och med halvera matsvinnet och minska kostnader. Matlagningspapper kan utnyttjas som energi efter användning. Bioenergi svarar för 55 % av brukens totala energiförbrukning. Största delen av bioenergin fås från bipodukter från egen produktion. KARTONG OCH PAPPER FÖRPACKNINGSKARTONG Tillverkning av kartong för livsmedelsförpackningar är ett minutiöst arbete, eftersom kartongen måste vara ren. Truckarna vid fabrikerna drivs till exempel med naturgas eller el för att inte utsätta kartongerna för avgaser. KONTORSPAPPER Genom att optimera råvaruanvändningen vid tillverkning av ett visst kontorspapper kan man använda 20 % mindre ved än vid tillverkning av konkurrerande produkter. Bolagets självförsörjningsgrad på energi är 151 %. Ett massabruk producerar till exempel överskottsbioel för behovet i en finsk stad med invånare. MASSA MASSA Utöver energi är massaproduktionens viktiga biprodukter tallolja och terpentin. Tallolja används till produktion av talltvål samt som råvara för färg- och limindustrin. En biprodukt vid ett sågverk kan vara mer: hästströet Hunter tillverkas av hyvelspån där de bäst lämpade fraktionerna av spånet tas tillvara. Resten går till energiproduktion. TRÄPRODUKTER TRÄPRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR BYGGINDUSTRINS BEHOV Att använda virke är ett helhetsförmånligt val: Eftersom träprodukter är lätta är även miljökonsekvenserna för deras transport små. De fungerar även som kolsänkor hela sin livscykel. Undersökningar visar att kolavtrycket för produktion av ett flervåningshus i trä är 45 % lägre och energiförbrukningen över 4 % lägre än för motsvarande betonghus. EFFEKTIV RÅVARUANVÄNDNING AFFÄRSOMRÅDEN 13

16 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER KOMFORT VARje DAg metsä tissue Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper ger Metsä Tissue konsumenter, kunder och slutanvändare komfort varje dag. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och professionella användare i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Händelser under 2012 Vid bruket i Mänttä startades en ny förädlingslinje för mjukpapper och i Krapkowice i Polen togs nya produktions- och förädlingslinjer för mjukpapper i drift. I Vorsino i Ryssland invigdes en ny förädlings- och logistikenhet. Ett avtal om ett lån på 35 miljoner euro som ska finansiera investeringar i Polen och utveckling av verksamheterna i Ryssland tecknades med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. I slutet av 2012 inleddes en omorganisation som effektiviserar bolagets verksamhet. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär fördubblades. Försäljningen av egna produktmärken ökade från föregående år. 14 AFFÄRSOMRÅDEN MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER

17 Metsä Tissues mjuk- och matlagningspapper underlättar vardagen för både konsumenter och professionella och ökar hygienen och välbefinnandet för dem. Produktsortimentet omfattar konsumenter och företagskunder. Konsumentvarumärkena Lambi, Serla, Mola och Tento består av ett komplett sortiment av toalettpapper, hushålls- och ansiktspapper samt näsdukar och servetter. Katrin erbjuder täckande hygienlösningar för offentliga sanitetsutrymmen. SAGA-produkterna möter bak- och matlagningsbehoven hemma och hos professionella världen över. Metsä Tissue utvecklar och tillverkar innovativa produkter även för handelns egna märken. Tillväxt med investeringar och förnyelser Metsä Tissues tillväxt och resultatinriktning bygger på tillförlitlighet, stark innovation av egna och handelns varumärken, effektiv marknadsföring och heltäckande distributionsnät. Kostnadseffektivitet genomsyrar hela verksamheten och strategiska utvecklingsprogram hjälper till att öka omsättningen och kassaflödet samt förbättra resultatet. Investeringarna för att förbättra produktiviteten och energieffektiviteten vid bruket i Krapkowice i Polen fortlöpte som planerat. En ny pappersmaskin och förädlingslinje togs i drift under Den nya förädlings- och logistikenheten i Vorsino i Ryssland stärker bolagets ställning i Ryssland. Prestandan vid Dürenfabriken i Tyskland förbättrades och arbetet går vidare. Den nya produktionslinjen vid bruket i Mänttä ska tillverka Katris Non Stop-handdukar. Bruket i Konstancin- Jeziorna i Polen lades ner. Den omorganisation som inleddes 2012 tydliggör roller och ansvar och flyttar beslutsfattandet närmare kunderna. Verksamhetssystemet, som infördes i hela företaget under året, effektiviserar verksamheten. Läs mer om Metsä Tissue år 2012 på sidan 38 ENERGI FÖRBRUKNINGEN EN FEMTEDEL LÄGRE Metsä Tissue är ledande i branschen när det gäller ansvarstagande inom affärsverksamheten. Projektet Tissue 20, som startades 2008, uppnådde det mål som satts upp för slutet av 2012: Energiförbrukningen minskade med 20,4 procent från nivån Inom projektet Tissue 20, som syftade till att förbättra energieffektiviteten, vidtogs mer än 400 praktiska åtgärder och investeringen i åtgärderna var cirka 20 miljoner euro. Energieffektivitet är ett viktigt kriterium vid anskaffningsbesluten. Tack vare projektet kom Metsä Tissue på första plats i Energy Master Awardbedömningen. EU beviljade bolaget ett stöd på mer än euro som en del av projektet Sustainable Industry Low Carbon (SILC). Arbetet för att minska energiförbrukningen fortsätter enligt Metsä Groups gemensamma mål. Kundorienterade produkter för ökande efterfrågan Metsä Tissues vision är att vara marknadsledare på utvalda marknader i Europa. En av de strategiska hörnstenarna är en produktutveckling som bygger på kännedom om konsumenter och samarbete med kunder. Under 2012 lanserade vi flera produktnyheter, förnyade mjukpapperskvaliteterna Serla, Mola och Tento samt samlade bak- och matlagningspapperen under varumärket SAGA. Efterfrågan på både mjuk- och matlagningspapper fortsätter att stabilt öka på samtliga marknader. Den ökade efterfrågan på tillväxtmarknaden beror på att köpkraften har ökat och konsumtionsvanorna förflyttats mot mer högklassiga och mångsidiga produkter. VISSTE DU? Serla arbetar för att förebygga utslagning bland barn och unga i samarbete med Tukikummitstiftelsen. Serla har till stiftelsen donerat euro som riktar sig direkt till förbättring av förhållandena och framtiden för de barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Tukikummit-stiftelsen hjälper barn och ungdomar i Finland som befinner sig i en utsatt position och riskerar att bli marginaliserade av ekonomiska skäl. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 40 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: 20-7 % 2011: Omsättning per marknadsområde, % TYskland 28 SVERIGE 12 norge 10 FINLAND 9 ÖVRIGa europa 39 ÖVRIGa länder 2 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER AFFÄRSOMRÅDEN 15

18 kartong och papper TRYGGA OCH EKOLOGISKA KARTONGER I TOPPKLASS Metsä Board Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Vi erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Företagets försäljningsorganisation står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. HÄNDELSER UNDER 2012 Lönsamheten förbättrades och balansräkningen stärktes jämfört med Investeringsprogrammet på 120 miljoner euro för affärsområdet Paperboard avslutades. Programmet omfattade en ökning av årskapaciteten för falskartong med ton, ombyggnad av linermaskinens bestrykningsdel vid bruket i Kemi samt igångkörning av biokraftverket i Kyro. Den strategiska granskningen av pappersverksamheterna slutfördes inklusive nedläggning av bruket i Alizay och olönsamma verksamheter vid bruket i Gohrsmühle. 16 AFFÄRSOMRÅDEN KARTONG OCH PAPPER

19 År 2012 var en viktig milstolpe för Metsä Board. Omvandlingen av företaget från ett pappersföretag till Europas ledande tillverkare av färskfiber slutfördes. Kapaciteten har utökats för att möta den växande efterfrågan från kartongkunder. Den strategiska granskning som inleddes 2006 för att omvandla företaget till tillverkare av ren färskfiberkartong slutfördes framgångsrikt. Förändringen har stabiliserat våra affärsverksamheter och det är nu möjligt för oss att nå framgång i alla ekonomiska konjunkturer. Pappersbruket i Husum i Sverige är den största enheten inom branschen i Europa. Återstående verksamheter för pappers- och avsalumassa ger ett kassaflöde för vidareutveckling av kartongverksamheten. En av huvudinvesteringarna var en ökning av årskapaciteten för falskartong med ton, dvs. med 20 procent. Den nya kapaciteten kan utnyttjas fullt ut från första delen av Andra viktiga investeringar var biokraftverket vid bruket i Kyro samt ombyggnad av linermaskinens bestrykningsdel vid bruket i Kemi. PRODUKTER MED ANSVAR Genom att ersätta traditionella förpackningsmaterial med Metsä Boards trygga och miljövänliga falskartonger kan företag som tillverkar konsumtionsvaror öka ansvarstagandet inom sina verksamheter på ett utmärkt sätt. De tekniska egenskaperna i våra kartonger är i toppklass och deras inspirerande visuella egenskaper ger våra kunder och märkesprodukter ett mervärde. Metsä Board kan med skäliga investeringar öka kapaciteten ytterligare på sina befintliga falskartongmaskiner. Vi fortsätter att utveckla våra produkter så att de blir ännu mera ekologiska och tryggare. EFTERFRÅGAN PÅ GODA FÖRPACKNINGAR ÖKAR Efterfrågan på trygg och ekologisk falskartong ökar både i Europa och i den övriga världen. Metsä Board har specialiserat sig på nyfiberkartong och har därför bra förutsättningar att vara branschens mest lönsamma företag i Europa. De viktigaste resultatförbättrande faktorerna är fullskaligt utnyttjande av den ökade falskartongkapaciteten, nya innovationer inom kartongverksamheten, ytterligare förbättringar inom produktiviteten och kostnadshanteringen. VISSTE DU? Läs mer om Metsä Board år 2012 på sidorna Eftersom vi tillverkar falskartong av färskfibrer som är mycket rena i sig, är Metsä Boards kartonger trygga vid förpackning av livsmedel. Inga mineraloljor eller andra skadliga ämnen överförs från kartongen till livsmedlen. NYTT BIOKRAFTVERK HALVERAR KOLDIOXIDAVTRYCKET Vid Metsä Boards bruk i Kyro togs ett biokraftverk på 55 megawatt i drift. Det träbaserade bränslet till kraftverket kommer från ett område inom cirka hundra kilometers radie. För att öka den redan ansenliga andelen av bioenergi vid Metsä Boards bruk i Kyro startades ett nytt biokraftverk. Den nya anläggningen producerar el och värme och ersätter den fossila naturgasen i bruket. Den producerar även fjärrvärme för den närliggande kommunen Tavastkyro. Biokraftverket minskar koldioxidutsläppen vid bruket med cirka ton per år, dvs. till cirka en fjärdedel av tidigare. Samtidigt halveras koldioxidavtrycket för de falskartonger och baspapper för tapeter som tillverkas vid bruket. Biokraftverket använder ved som bränsle huvudsakligen bark, flis, stubbar och annan energived tillsammans med andra biprodukter från Metsä Groups produktionsanläggningar. Biokraftverket, som kördes igång i oktober 2012, byggdes som ett gemensamt projekt med Metsä Board, Pohjolan Voima och Leppäkosken Sähkö. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 74 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: 59-19% 2011: Omsättning per marknadsområde, % TYskland 13 storbritannien 10 Finland 9 sverige 6 ÖVRIGa europa 42 ÖVRIGa länder 20 KARTONG OCH PAPPER AFFÄRSOMRÅDEN 17

20 massa LEDANDE BARRMASSA PRODUCENT Metsä fibre Metsä Fibre är en världsledande producent av barrvedsmassa. Våra huvudprodukter hållbart och kostnadseffektivt producerad blekt barrvedsmassa och björkmassa är särskilt utvecklade för tillverkning av finpapper av hög kvalitet, journalpapper och mjukpapper samt kartong. Vårt varumärke är Botnia. HÄNDELSER UNDER 2012 Det japanska företaget Itochu Corporation förvärvade en strategisk ägarandel på 24,9 procent av Metsä Fibre Oy. En förgasningsanläggning för bark togs i drift vid massabruket i Joutseno. En ny typ av massatillverkningsprocess, polysulfidkokning, införs i juni 2013 vid massabruket i Joutseno. Vi kommer även att lansera en ny typ av barrmassa på marknaden. Vi slog ett nytt årsproduktionsrekord för massa på totalt ton. Metsä Fibre vann Finlands Kvalitetspristävling 2012 och tävlingen Årets kvalitetsinnovation. Dessutom fick bolaget erkännandet Recognised for Excellence. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 148 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: % 2011: 872 Omsättning per marknadsområde, % Finland 53 italien 5 TYskland 3 Frankrike 2 ÖVRIGa europa 12 ÖVRIGa länder AFFÄRSOMRÅDEN MASSA

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 2 koncernchefens översikt 4 ENaD METSÄ GROUP 6 VERkSaMhETSMIljö 8 STRaTEGI 10 PRODUkTION Och försäljning 11 händelser UNDER 2011 12 förnyande

Läs mer

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group ÅRSRAPPORT 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boards leveransvolymer

Läs mer

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 4 STRATEGI 6 HÅLLBAR UTVECKLING 8 PERSONAL OCH INTRESSENTGRUPPER 10 VERKSAMHETSMILJÖ 12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 14 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER 16 KARTONG

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING

BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING METSÄ GROUPS BOKSLUT BOKSLUT 2013 OMSÄTTNING MILJ. EURO RÖRELSERESULTAT EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, MILJ. EURO AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % 5 500 600 16 4 400

Läs mer

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Arbets- och näringsministeriet Strategiska programmet för skogsbranschen KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Behandlades 11.9.2009 på konkurrenskraftsarbetsgruppens

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 7 maj 2008

Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 7 maj 2008 Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 7 maj 2008 Herr ordförande, bästa aktieägare och övriga stämmodeltagare. Den 14 november 2007 börsnoterades Duni på OMX Nordic Exchange i Stockholm.

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer