METSÄ group ÅrSrEdoviSning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METSÄ group ÅrSrEdoviSning"

Transkript

1 METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012

2 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista kvisten 14 Mjuk- och MAtlAGninGspApper 16 kartong och papper 18 MAssA 20 träprodukter 22 virkesanskaffning och skogstjänster 24 MÅlsättninGAr för hållbar utveckling 26 hållbar utveckling i praktiken 28 våra produkter ByGGer på hållbar utveckling 30 AllA har rätt till ArBetshälsA 32 Bokslut 8 INTERNATIONELLA TOPPRODUKTER Vi investerar i förbättring av effektiviteten och produktiviteten i alla våra produktionsanläggningar. Investeringarna stöder också produktutvecklingen. 10 UTVECKLING MED KUNDEN Förstklassig råvara, kompetens inom fiberteknologi och effektivt utnyttjande av råvaror stöder en användarorienterad produktutveckling. 12 VI UTNYTTJAR HELA TRÄDET Vi utnyttjar våra råvaror och resurser på ett effektivt sätt: mindre är mer hos oss. Det betyder att vi även tar till vara det virke som vi drivit på ett effektivt sätt i produktionen, men också som biprodukt. 26 ANSVAR ÄR HANDLING Ansvarstagande är en integrerad del av våra verksamheter och vårt dagliga arbete.

3 ANSVARSFULLT SAMARBETE. Metsä Group Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation.

4 År 2012 var ett betydande år av förnyelse för Metsä Group, vilket har gjort vår koncern ännu starkare och mer enad. Den avslutade strategiska granskningen av Metsä Boards pappersverksamhet och den tydliga fokuseringen på kartong fullbordar den omstrukturering som startade Den enhetliga Metsä Group-företagsidentiteten som lanserades i februari talar om en stark finsk skogsindustrikoncern som ser framtiden an med tillförsikt. Vi fokuserar på massa, träprodukter, förpackningskartonger samt mjuk- och matlagningspapper, där vi finns bland de ledande aktörerna och där tillväxtutsikterna är goda. Vår verksamhet får stöd av de ägarmedlemmarna i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta, som ger oss högklassigt virke och skogsenergi till våra produktionsanläggningar. Vi är starkare och mer enade. Vi ser framtiden an med tillförsikt. Reglering ger utmaningar Osäkerheten i den europeiska och globala ekonomin fortsatte 2012 och påverkade även efterfrågan på skogsindustriella produkter. Omsättningen för Metsä Group minskade något från föregående år men med hänsyn till omständigheterna var resultatet fortfarande tillfredsställande. Vid sidan av de osäkra marknadsförhållandena innebar även den ständigt ökande regleringen i Finland och inom EU ytterligare utmaningar för vår verksamhet. Många av EU:s och Finlands nationella beslut medför nya påfrestningar som ofta försämrar de finländska företagens konkurrenskraft och framgångsmöjligheter. Företagen har som uppgift att utveckla effektiviteten, produktiviteten och konkurrenskraften i sin verksamhet detta är en del av vårt dagliga arbete. Att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden med hänsyn till de viktigaste konkurrentländerna och göra regleringen rimlig är däremot något som de politiska beslutsfattarna snarast bör ingripa i. Mer effektivitet och produktivitet genom investeringar Vi investerar kontinuerligt i utveckling av vår affärsverksamhet och produktionskapacitet. Vi vill säkra tillräcklig produktionskapacitet inom de produktområden där efterfrågan förväntas öka även i framtiden på samtliga 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

5 Koncernchefens översikt marknader. Vårt mål är att vara den ledande aktören inom våra utvalda affärsverksamheter. Under 2012 avsåg vår investering på cirka 200 miljoner euro framför allt förbättring av effektiviteten och produktiviteten. I Finland beslutade vi att modernisera sågverket i Filpula, ökade användningen och produktionen av bioenergi i Joutseno, Kyrofors och Lojo, införde det nya RFIC-systemet vid samtliga massabruk och beslutade att investera i utvecklingen av produktionsprocessen vid massabruket i Joutseno. Tack vare processförnyelsen kunde vi lansera en ny massa på marknaden som Våra kunder vill ha ekologiska, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara produkter. förbättrar kostnadseffektiviteten och slutprodukternas tekniska egenskaper. Dessutom ökade Metsä Board under sin falskartongkapacitet i Simpele, Kyrofors och Äänekoski med totalt cirka ton och den totala produktionskapaciteten steg till ton per år. Våra utländska investeringar avsåg huvudsakligen förnyande av mjukpapperskapaciteten i Polen och Ryssland. Tack vare vårt systematiska investeringsprogram hör våra produktionsanläggningar till branschledare både när det gäller effektivitet, produktivitet och miljöprestanda. Företagsombildningen med det japanska företaget Itochu Corporation under våren 2012 var också viktig för vår massaverksamhet. I och med den blev Itochu delägare i Metsä Fibre med en ägarandel av 24,9 procent. Arrangemanget stärker Metsä Fibres ställning som en av de ledande aktörerna på den globala massamarknaden. Samarbetet med Itochu öppnar även nya möjligheter för Metsä Group framför allt på den växande marknaden i Asien. Produkter för kundernas behov Produktutvecklingen är mycket viktig i skogsindustrins hela värdekedja. Kunderna och konsumenterna vill ha ekologiska, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara produkter. Vi bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta kundernas behov. Metsä Fibres högklassiga massor ligger bakom flera framgångsprodukter och företaget vann Finlands Kvalitetspristävling 2012 och tävlingen Årets kvalitetsinnovation i kategorin för stora företag. Våra lätta, ekologiska och trygga kartonger av nyfiber är ett resultat av många års långsiktiga utvecklingsarbete som pågått i samarbete med kunderna. Tack vare sin starka produktportfölj och kompetens är Metsä Board idag den ledande aktören i branschen och en tillförlitlig partner som kunderna uppskattar. Metsä Tissues mjuk- och matlagningspapper hör till de populäraste på marknaden och Metsä Woods innovativa, ekoeffektiva lösningar inom träbyggande är föregångare inom industrin. Tack vare sina starka miljöegenskaper är trä framtidens byggmaterial. Intresset för träbyggande upplever en ny uppgång, vilket Finlands största kvarter av flervåningshus i trä i Vik i Helsingfors, som blev klart 2012, är ett gott exempel på. Framgången bygger på förnybara råvaror och en verksamhet enligt hållbar utveckling i hela värdekedjan, från skogen till våra kunder och till slutanvändare av våra produkter. I framkanten för hållbar utveckling Ansvarstagande är en central del av vår strategi och en naturlig del i all vår verksamhet. Vi vill vara en föregångare för ansvarsfull verksamhet och förbinder oss till FN:s principer om Global Compact. Alla våra produkter är föregångare inom hållbar utveckling. Vi känner till ursprunget för alla råvaror och mer än 80 procent av allt virke vi använder kommer från certifierade skogar. Vi främjar bioekonomi genom att använda förnybara råvaror och bränslen samt genom att tillverka trygga och återvinningsbara produkter. Vi har kontinuerligt satsat på ökad produktion och användning av bioenergi i våra fabriker. Vi producerar redan 16 procent av Finlands bioenergi och 80 procent av allt bränsle som vi använder är träbaserat. Den nya bioenergianläggningen och det nya biokraftverket i anslutning till bruken i Kyrofors och Lojo ökar användningen av förnybara bränslen och minskar koldioxidutsläppen. Tack vare förgasningsanläggningen för bark är massabruket i Joutseno koldioxidneutralt vid normal drift när man kan sluta Vi utvecklar vår affärsverksamhet och produktion vi vill säkerställa tillräcklig kapacitet för de produkter vars tillväxtutsikter är goda. använda naturgas. Vi utreder för närvarande möjligheten att bygga motsvarande anläggning vid massabruket i Kemi. Vi främjar hållbart skogsbruk och tillhandahåller våra ägarmedlemmar omfattande tjänster inom skogs- och naturvård samt virkeshandel. Ansvarsfullt skötta skogar är en grund som vi kan bygga framtiden på. Du kan läsa mer om den praktiska tillämpningen av hållbar utveckling i vår verksamhet i en separat rapport om hållbar utveckling. Lång historia resan fortsätter År 2013 är Metsä Groups 80:e verksamhetsår. Jag vill tacka våra medlemmar för ett långsiktigt engagemang och förtroende under de gångna decennierna. Jag vill även framföra ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete och Metsä Groups personal för ett målmedvetet arbete som har gjort oss till en konkurrenskraftigare och ännu mer enad koncern. Kari Jordan koncernchef KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 3

6 Metsä Group Omsättning 5,0 mrd Personal totalt euro totalt Metsäliitto Osuuskunta KONCERNENS MODERBOLAG ÄGAT AV FINSKA SKOGSÄGARE Metsä Tissue Metsä Board Metsä Fibre Metsä Wood Metsä forest Kartong och papper massa Träprodukter Mjuk- och matlagningspapper virkesanskaffning och skogstjänster omsättning 1,0 mrd euro omsättning 2,1 mrd euro omsättning 1,3 mrd euro omsättning 0,9 mrd euro omsättning 1,5 mrd euro personal personal personal 900 personal personal Metsäliitto Osuuskuntas innehav 76,62 % Metsäliitto Osuuskuntas innehav 61,72 %* Metsäliitto Osuuskuntas innehav 60,78 %** Metsäliitto Osuuskuntas innehav 100 % Metsäliitto Osuuskuntas innehav 100 % * Andel av rösterna, andel av aktierna 42,49 % ** Metsäliitto Osuuskuntas direkta innehav 50,2 %, det totala innehavet inklusive indirekt innehav via Metsä Board 60,78 % Omsättning, milj Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär, milj. 252 Soliditet, % 35,4 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär, % 7,0-6 % 2011: % 2011: : 28,3 2011: 8,5 Investeringar, milj. 204 Personal, i slutet av året Nettoskuldsättningsgrad, % % 2011: % 2011: : 131 FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP, ton OLYCKSfalls- FREKVENS 1) 15,7 ANDEL CERTIFIERAT VIRKE, % % 2011: : 18,3 2011: 81 1) Olyckor som ledde till frånvaro per en miljon arbetstimmar 4 METSÄ GROUP

7 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT En lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna har producerat som huvudråvara. VISION Ett fokuserat och lönsamt finskt skogsindustriföretag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. värderingarna är grunden För vår verksamhet. Tillförlitlighet Vår framgång bygger på ett långsiktigt samarbete med våra intressenter. Vi uppskattar varandras arbete och kompetens och stärker våra intressenters förtroende genom ett logiskt och konsekvent agerande. Samarbete Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med kunderna och delar med oss av information och god praxis. Vi agerar som en koncern och utnyttjar ömsesidiga synergier och litar på gemensamma förmåner. Ansvarsfull lönsamhet Vi tar ansvar för miljön, våra samarbetspartner och varandra för att trygga framgången i affärsverksamheten och i skogsbruket. Resultatinriktningen är en förutsättning för att ständigt kunna utveckla verksamheten. Förnyelse Vi är medvetna om de framtida utmaningarna och vågar fördomsfritt ifrågasätta invanda arbetsmetoder för att kunna erbjuda kunderna bättre produkter och tjänster som stöd för deras affärsverksamheter. METSÄ GROUP 5

8 FOKUSERING OCH ANSVARSTAGANDE STYR VÅR VERKSAMHET Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars kärnverksamheter är mjuk- och matlagningspapper, kartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Koncernens målsättning är att vara ett koncentrerat och lönsamt finskt skogsindustribolag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar förnybar råvara, kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. De högklassiga produkterna är utvecklade både för företagskundernas och konsumenternas behov, de har en stark närvaro i vardagen och de främjar människornas välbefinnande. Huvudråvaran är nordiskt virke som har odlats på ett hållbart sätt. Metsä Groups produktionsanläggningar hör till de ledande i branschen och deras effektivitet och miljöprestanda utvecklas kontinuerligt med hjälp av systematiska investeringsprogram. Vi söker aktivt efter nya möjligheter till affärsverksamhet inom koncernens alla viktiga kärnområden. Vi stärker vår verksamhet inom träbaserad energi och träbyggande samt genom att på annat sätt utnyttja möjligheterna inom bioekonomi. Den enhetliga företagsidentitet som lanserades i början av 2012 fullbordade Metsä Groups strukturförändring och förtydligar uppfattningen om koncernens verksamhet samt ökar konkurrenskraften. EN STARK VÄRDEKEDJA Metsä Groups affärsområden bildar en stark värdekedja. Koncernens unika ägarstruktur med finländska skogsägare ger vår verksamhet kontinuitet och långsiktighet och skiljer oss från våra konkurrenter. Mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissues varumärken Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA är bland de ledande varumärkena på sina huvudmarknader. Framgången för affärsområdet bygger på att vi känner till kundernas behov, har gedigen kunskap om våra produkter, har effektiva distributions- och försäljningskanaler samt bedriver en miljöeffektiv verksamhet enligt principen för hållbar utveckling. Inom affärsverksamheten kartong och papper fokuserar Metsä Board starkt på kartong och bolaget är den ledande producenten av nyfiberkartong i Europa. Styrkan i de producerade förpackningskartongerna ligger i råvaran, som är ren nyfiber, de ekologiska egenskaperna, lättheten och tryggheten. Tack vare dessa lämpar sig produkterna utmärkt för de mest krävande förpackningarna. De utgör en högklassig utgångspunkt för förpackning av ledande produktmärken och ett utmärkt alternativ för förpackningar som tillverkas av icke-förnybara råvaror. Inom affärsverksamheten massa producerar Metsä Group massa för egen vidareförädling och säljer avsalumassa. Verksamheten bygger på en djup förståelse för kundrelationer, komplett service och personalens kompetens. Metsä Fibres massabruk är viktiga bioenergiproducenter i Finland och ligger i framkant av energieffektivitet. Inom träproduktindustrin har Metsä Group gedigen kompetens inom konstruktionslösningar för träbyggande, träprodukter för renovering och inredning samt trä- och skivprodukter för industriell användning. Metsä Woods innovativa och hållbara lösningar främjar energieffektivt byggande och boende. Metsä Forest är marknadsledare inom virkeshandel och skogsenergi i Finland. Den ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och tillhandahåller ägarmedlemmarna i koncernens moderbolag Metsäliitto Osuuskunta heltäckande tjänster inom virkeshandel, skogsoch naturvård. Andelslagets huvudmål är att öka värdet på medlemmarnas skogsbruk. LÖNSAM TILLVÄXT SOM MÅL Metsä Group strävar efter en lönsam tillväxt inom sina affärsområden genom att investera och arbeta på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt. Tack vare den fokuserade strategin kan resurser och investeringar koncentreras till områden där koncernen har en klar konkurrensfördel och där tillväxtutsikterna är goda. Den globala, snabbt föränderliga omvärlden förutsätter effektiv riskhantering som hjälper koncernen att förbli innovativ och flexibel. Framtiden tillhör de aktörer som lanserar kundorienterade och innovativa produktlösningar på marknaden och vars verksamhet bygger på hållbar utveckling. Metsä Group är en av dessa aktörer. Centrala trender Globalisering och nya marknader Utveckling av informationsteknik Näthandel Urbanisering Ökad levnadsstandard Hållbar utveckling Ökad reglering 6 METSÄ GROUP STRATEGI

9 verksamhetsmiljöns TRENDER FRAMHÅLLER EKOLOGISKA EGENSKAPER Skogsindustrins verksamhetsmiljö har genomgått stora förändringar på 2000-talet. De globala trenderna gynnar skogsindustrin i och med att ekologiska produkter som tillverkas av förnybara råvaror får allt mer plats. Å andra sidan ger osäkerheten i världsekonomin, den ökande konkurrensen och framför allt den strängare miljölagstiftningen nya utmaningar i verksamheten. GLOBALISERING EN UTMANING SPECIALISERING, ERFARENHET, KOMPETENS OCH FÖRNYBARa RÅVAROR ÄR VÅRA CENTRALA STYRKOR. OCH EN MÖJLIGHET Tonvikten på den ekonomiska tillväxten har förflyttats till tillväxtmarknaden, som Brasilien, Kina och Indien, där även viss egen skogsindustriproduktion kommit igång. Samtidigt har de traditionella skogsindustriföretagen grundat egna produktionsanläggningar i dessa länder. Priset, de lägre kostnaderna och den snabbt ökande kompetensen är konkurrensmedel för de nya aktörerna. Specialisering å sin sida är styrkan hos de skogsindustriföretag som är verksamma på den traditionella marknaden. Den bygger bland annat på erfarenhet, kompetens, närhet till marknaden och skillnader i råvarubasen på de olika marknadsområdena. Den långfibriga nordiska barrmassan till exempel är en överlägsen råvara i vissa produkter och tillgången på den är en viktig konkurrensfaktor. Tillväxt inom informationstekniken tillgången på prisvärd teknik, digitaliseringen av information och tjänster stärker globaliseringen. Urbanisering, ökad levnadsstandard, elektrifiering av tjänster och information i realtid förändrar köpbeteendet och konsumtionsvanorna. Konsumtionen är allt mindre beroende av tid och plats och den ökande köpkraften märks som en ökad efterfrågan på mera högklassiga, ekologiska produkter. ANSVARSTAGANDET STYR VERKSAMHETEN Den ökade miljömedvetenheten, kraven på ansvarstagande i företagens verksamhet samt de hårdare nationella och internationella reglerna styr starkt även skogsindustriföretagens verksamhet. Å ena sidan ökar de hårdare reglerna kostnaderna, men å andra sidan uppmuntrar de till exempel till att förbättra energi- och materialeffektiviteten ytterligare. När kraven ökar sammanflätas ansvarstagandet till en integrerad del av företagens hela verksamhet. Betydelsen av produkternas ursprung, råvarornas och slutprodukternas ekologiska egenskaper och ansvarstagandet ökar kontinuerligt. Konsumenterna, företagen och den offentliga sektorn är mer än tidigare intresserade av ansvarstagande och ekoeffektivitet under produktens hela livscykel, vilket även präglar köpbesluten. Konsumenterna och kunderna uppskattar hållbara alternativ, såsom ekologiska och trygga förpackningar, biologiskt nedbrytbara mjuk- och matlagningspapper och träbyggande. Inverkan på skogsindustrin Elektrifieringen av information och tjänster minskar förbrukningen av tryckpapper i industrialiserade länder Konsumtionsvanorna och köpbeteendet förändras. Behovet av förpackningar ökar Betydelsen av produkternas och produktionens ekologiska egenskaper ökar Utsikterna är goda för de produkter som är tillverkade av träfibrer Kraven och kostnaderna ökar. Energi-, material- och kostnadseffektiviteten blir viktigare VERKSAMHETSMILJÖ METSÄ GROUP 7

10 Itochu Corporation förvärvade 24,9 % av Metsä Fibre. internationell och förnyande Vi förädlar en högklassig råvara till topprodukter. Våra investeringar under de senaste åren har som mål att utveckla nya produkter, men de är en viktig del i arbetet för att öka lönsamheten och skapa tillväxt. Genom investeringar utvecklar vi även energieffektivitet och miljöprestanda i vår affärsverksamhet. Metsä Groups totalinvesteringar 2012 var 204 miljoner euro Våra investeringar i bioenergi minskar våra årliga koldioxidutsläpp med Läs mer om investeringar på sidorna ton Produktion i 9 länder Säljkontor i 26 länder För skogsägare 117 servicekontor i Finland Återförsäljare och agenter säljer koncernens produkter runt om i världen produktionsanläggningar: metsä tissue metsä board metsä fibre metsä wood 8 METSÄ GROUP LEVERANS OCH INVESTERINGAR

11 husum ny turbin som höjer självförsörjningsgraden på el Viktigaste investeringar till produktionsannläggningar kemi förnyad bestrykningsdel, två nya produkter KASKÖ modernisering av produktionslinjen, en ny produkt äänekoski kapacitetsökning för kartong, forsknings- och produktutvecklingscentral samt arkskärningsanläggning för kartong mänttä ny linje för handdukar FILPULA modernisering av sågverket kyro kapacitetsökning för kartong och produktion av bioenergi joutseno produktion av bioenergi och ny typ av massatillverkningsprocess LOJO nytt biovärmeverk vorsino ny förädlings- och logistikenhet gohrsmühle arkskärningsanläggning för kartong simpele kapacitetsökning för kartong Düren ny pappersmaskin Krapkowice ny pappersmaskin och förädlingslinje för handdukspapper Metsä Group förnyade sin företagsidentitet. Raumo var bland de första att montera upp de nya skyltarna LEVERANS OCH INVESTERINGAR METSÄ GROUP 9

12 VI UTVECKLAR TOPPRODUKTER I SAMARBETE. Med Höghussystemet SNABB TRIVSEL Det största kvarteret med flervåningshus blev klart i Helsingfors i slutet av sommaren I de fem flervåningshusen med tre till fyra våningsplan som byggts enligt Metsä Woods Höghussystem finns det totalt 104 lägenheter. Visste du att matsvinnet belastar miljön mer än matförpackningarna? Fördelarna med att bygga med Höghussystemet är att byggandet går snabbt och är kostnadseffektivt. Metsä Wood har utvecklat höghussystemet under flera år i ett nätverk av ledande experter. Flervåningshus, som byggts enligt Metsä Woods system, finns förutom i Finland även bland annat i Tyskland, Frankrike och Italien. SAGA Cook & Chill inledde kampen MOT MATSVINN Metsä Tissues nya matlagningspapper hjälper att minska matsvinn och kostnader. Med hjälp av SAGA Cook & Chill-papperet kan maten förberedas, tillredas, transporteras och serveras med ett och samma papper. Papperet testades under verkliga storköksförhållanden under 2010 och Under testerna halverades matsvinnet, och kostnaderna för mekaniskt arbete och tvätt minskade med 95 procent. 10 METSÄ GROUP TOPPPRODUKTER GENOM SAMARBETE

13 bakom Drivning av skogsenergi MÅNGSIDIG UTVECKLING I framtiden behöver vi allt större mängder skogsenergi. Metsä Group deltar i flera samarbetsprojekt för att utveckla skogsenergiverksamheten. I samarbetsprojekten utreds hur virkets torrhet eller energiinnehåll kan säkerställas, då torrheten har en avgörande betydelse för lönsamheten i energianvändningen. För att höja energiinnehållet utvecklas både drivning, transport, lagring och flisning vid rätt tidpunkt. Varje skogsenergislag måste kunna hanteras på optimalt sätt. Det viktigaste vid drivning av skogsenergi är torkningen och att se till att det blir kvar tillräckligt med näringsämnen på växtplatserna. Även täckskikten för energiförråden utvecklas så att de släpper ut fukten ur trädet och inte krymper. Metsä Group är föregångare inom kombinationsdrivning. Vid kombinationsdrivningen driver man energi- och massaved samtidigt och utnyttjar flerträdshantering, där en skogsmaskin hanterar flera trädstammar samtidigt. Fördelen är att man kan driva fler träd på en gång, vilket även ökar skogsägarens framtida intäkter. Nya barrmassan ökar EFFEKTIVITEN HOS KUNDEN OCH I BRUKET Med lättare kartonger EN BÄTTRE FRAMTID De lätta och starka kartongerna är ekologiska och ekonomiska och deras användningsmöjligheter är många. De är även trygga både för användarna och för miljön. De lätta kartongerna minskar miljöbelastningen och kostnaderna under hela sin livscykel, eftersom det går åt mindre energi och råvaror att tillverka dem, de är lättare att transportera och de ger mindre avfall. Vikten på kartongen kan minskas med cirka 45 procent genom att optimera strukturen och råvaran. Om man byter kartongkvaliteten mot en tio procent lättare kvalitet minskar det koldioxidavtryck som uppstår vid tillverkningen av fyra miljoner kexpaket lika mycket som det gör om bilkörningen minskar med kilometer. Tack vare sin lätthet, styrka och utmärkta tryckyta är kartongerna mycket lämpliga för de världsledande produktmärkenas förpackningsbehov inom till exempel livsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter. Metsä Group lanserar en ny typ av barrmassa på marknaden som förbättrar kundernas kostnadseffektivitet samt slutprodukternas, dvs. papperets och kartongens, tekniska egenskaper. Massans basegenskaper, ljushet, renhet och fiberlängd, förblir oförändrade. Den nya massan börjar tillverkas i Joutseno, där man övergår till en ny typ av massatillverkningsprocess, dvs. polysulfidkokning. Den nya massans fördelar för kunden beror på en förbättrad malbarhet och dragstyrka hos massan, minskad energiförbrukning och effektivare utnyttjande av råvaran. Samtidigt ökar effektiviteten vid massabruket i Joutseno och produktionskapaciteten ökar med nästan tio procent eftersom samma vedmängd ger mer massa. TOPPPRODUKTER GENOM SAMARBETE METSÄ GROUP 11

14 Till sista kvisten Vi utnyttjar den träråvara som vi har anskaffat i sin helhet till sista kvisten. Det finns ett optimalt användningsområde för varje del i ett träd, oavsett om det är som massa för papper eller kartong eller som virke för konstruktion eller energi. I slutet av sin livscykel kan varje tillverkad produkt återvinnas eller utnyttjas genom förbränning. Den träråvara som behövs för ett ton papper växer på nytt inom mindre än en sekund i Finland. Skogsenergi får man huvudsakligen av trädkronor, bland biprodukterna finns till exempel bark. Skogsenergi drev 2012 vi 3,0 milj. m 3 SKOGSENERGI OCH BIPRODUKTER Massaved är avsedd som råvara för massa och träfiberskivor. Dessa drev vi ,2 milj. m 3 Papper och kartong kan återvinnas cirka fem gånger. Därefter kan de utnyttjas som energi. MASSAVED Energi produceras i hela värdekedjan. Vi levererar energived till kraftverken men även våra produktionsanläggningar är viktiga bioenergiproducenter. Timmer förädlas vid sågverken och plywoodfabrikerna. Timmer drev vi ,3 milj. m 3 TIMMER VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER AV EN KUBIKMETER VIRKE KAN MAN TILLVERKA EXEMPELVIS: mjukpapper under ett år till förpackningar A4 pappersark massa brädör för 12 personer st st. 200 kg 1 terass 12 AFFÄRSOMRÅDEN EFFEKTIV RÅVARUANVÄNDNING

15 Energieffektiviteten på fabrikerna har förbättrats med 20 % sedan MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER MJUKPAPPER Fiberlera, som är en biprodukt vid tillverkning av mjukpapper, används som ersättning för naturmaterial vid byggandet av miljö- och idrottsanläggningar. Fiberlerans fördelar är dess lätthet, låga vattengenomsläpplighet och frostresistens. MATLAGNINGSPAPPER Användning av matlagningspapper kan till och med halvera matsvinnet och minska kostnader. Matlagningspapper kan utnyttjas som energi efter användning. Bioenergi svarar för 55 % av brukens totala energiförbrukning. Största delen av bioenergin fås från bipodukter från egen produktion. KARTONG OCH PAPPER FÖRPACKNINGSKARTONG Tillverkning av kartong för livsmedelsförpackningar är ett minutiöst arbete, eftersom kartongen måste vara ren. Truckarna vid fabrikerna drivs till exempel med naturgas eller el för att inte utsätta kartongerna för avgaser. KONTORSPAPPER Genom att optimera råvaruanvändningen vid tillverkning av ett visst kontorspapper kan man använda 20 % mindre ved än vid tillverkning av konkurrerande produkter. Bolagets självförsörjningsgrad på energi är 151 %. Ett massabruk producerar till exempel överskottsbioel för behovet i en finsk stad med invånare. MASSA MASSA Utöver energi är massaproduktionens viktiga biprodukter tallolja och terpentin. Tallolja används till produktion av talltvål samt som råvara för färg- och limindustrin. En biprodukt vid ett sågverk kan vara mer: hästströet Hunter tillverkas av hyvelspån där de bäst lämpade fraktionerna av spånet tas tillvara. Resten går till energiproduktion. TRÄPRODUKTER TRÄPRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR BYGGINDUSTRINS BEHOV Att använda virke är ett helhetsförmånligt val: Eftersom träprodukter är lätta är även miljökonsekvenserna för deras transport små. De fungerar även som kolsänkor hela sin livscykel. Undersökningar visar att kolavtrycket för produktion av ett flervåningshus i trä är 45 % lägre och energiförbrukningen över 4 % lägre än för motsvarande betonghus. EFFEKTIV RÅVARUANVÄNDNING AFFÄRSOMRÅDEN 13

16 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER KOMFORT VARje DAg metsä tissue Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper ger Metsä Tissue konsumenter, kunder och slutanvändare komfort varje dag. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och professionella användare i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Händelser under 2012 Vid bruket i Mänttä startades en ny förädlingslinje för mjukpapper och i Krapkowice i Polen togs nya produktions- och förädlingslinjer för mjukpapper i drift. I Vorsino i Ryssland invigdes en ny förädlings- och logistikenhet. Ett avtal om ett lån på 35 miljoner euro som ska finansiera investeringar i Polen och utveckling av verksamheterna i Ryssland tecknades med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. I slutet av 2012 inleddes en omorganisation som effektiviserar bolagets verksamhet. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär fördubblades. Försäljningen av egna produktmärken ökade från föregående år. 14 AFFÄRSOMRÅDEN MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER

17 Metsä Tissues mjuk- och matlagningspapper underlättar vardagen för både konsumenter och professionella och ökar hygienen och välbefinnandet för dem. Produktsortimentet omfattar konsumenter och företagskunder. Konsumentvarumärkena Lambi, Serla, Mola och Tento består av ett komplett sortiment av toalettpapper, hushålls- och ansiktspapper samt näsdukar och servetter. Katrin erbjuder täckande hygienlösningar för offentliga sanitetsutrymmen. SAGA-produkterna möter bak- och matlagningsbehoven hemma och hos professionella världen över. Metsä Tissue utvecklar och tillverkar innovativa produkter även för handelns egna märken. Tillväxt med investeringar och förnyelser Metsä Tissues tillväxt och resultatinriktning bygger på tillförlitlighet, stark innovation av egna och handelns varumärken, effektiv marknadsföring och heltäckande distributionsnät. Kostnadseffektivitet genomsyrar hela verksamheten och strategiska utvecklingsprogram hjälper till att öka omsättningen och kassaflödet samt förbättra resultatet. Investeringarna för att förbättra produktiviteten och energieffektiviteten vid bruket i Krapkowice i Polen fortlöpte som planerat. En ny pappersmaskin och förädlingslinje togs i drift under Den nya förädlings- och logistikenheten i Vorsino i Ryssland stärker bolagets ställning i Ryssland. Prestandan vid Dürenfabriken i Tyskland förbättrades och arbetet går vidare. Den nya produktionslinjen vid bruket i Mänttä ska tillverka Katris Non Stop-handdukar. Bruket i Konstancin- Jeziorna i Polen lades ner. Den omorganisation som inleddes 2012 tydliggör roller och ansvar och flyttar beslutsfattandet närmare kunderna. Verksamhetssystemet, som infördes i hela företaget under året, effektiviserar verksamheten. Läs mer om Metsä Tissue år 2012 på sidan 38 ENERGI FÖRBRUKNINGEN EN FEMTEDEL LÄGRE Metsä Tissue är ledande i branschen när det gäller ansvarstagande inom affärsverksamheten. Projektet Tissue 20, som startades 2008, uppnådde det mål som satts upp för slutet av 2012: Energiförbrukningen minskade med 20,4 procent från nivån Inom projektet Tissue 20, som syftade till att förbättra energieffektiviteten, vidtogs mer än 400 praktiska åtgärder och investeringen i åtgärderna var cirka 20 miljoner euro. Energieffektivitet är ett viktigt kriterium vid anskaffningsbesluten. Tack vare projektet kom Metsä Tissue på första plats i Energy Master Awardbedömningen. EU beviljade bolaget ett stöd på mer än euro som en del av projektet Sustainable Industry Low Carbon (SILC). Arbetet för att minska energiförbrukningen fortsätter enligt Metsä Groups gemensamma mål. Kundorienterade produkter för ökande efterfrågan Metsä Tissues vision är att vara marknadsledare på utvalda marknader i Europa. En av de strategiska hörnstenarna är en produktutveckling som bygger på kännedom om konsumenter och samarbete med kunder. Under 2012 lanserade vi flera produktnyheter, förnyade mjukpapperskvaliteterna Serla, Mola och Tento samt samlade bak- och matlagningspapperen under varumärket SAGA. Efterfrågan på både mjuk- och matlagningspapper fortsätter att stabilt öka på samtliga marknader. Den ökade efterfrågan på tillväxtmarknaden beror på att köpkraften har ökat och konsumtionsvanorna förflyttats mot mer högklassiga och mångsidiga produkter. VISSTE DU? Serla arbetar för att förebygga utslagning bland barn och unga i samarbete med Tukikummitstiftelsen. Serla har till stiftelsen donerat euro som riktar sig direkt till förbättring av förhållandena och framtiden för de barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Tukikummit-stiftelsen hjälper barn och ungdomar i Finland som befinner sig i en utsatt position och riskerar att bli marginaliserade av ekonomiska skäl. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 40 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: 20-7 % 2011: Omsättning per marknadsområde, % TYskland 28 SVERIGE 12 norge 10 FINLAND 9 ÖVRIGa europa 39 ÖVRIGa länder 2 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER AFFÄRSOMRÅDEN 15

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING

BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING METSÄ GROUPS BOKSLUT BOKSLUT 2013 OMSÄTTNING MILJ. EURO RÖRELSERESULTAT EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, MILJ. EURO AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % 5 500 600 16 4 400

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011

fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Hållbar design för vardagen, sedan 1649 innehåll s. 2 2 4 6 8 BOLAGET Fiskars i korthet Året 2011 i korthet Verkställande direktörens översikt Strategi s.

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009 Vuosikertomus 2009 Årsredovisning 2009 Aspo Årsredovisning 2009 Aspo Oyj PB 70, Fågelviksgränden 10 FI-00501 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 5211 Fax +358 9 521 49 99 www.aspo.com Aspo lever upp till förtroendet

Läs mer