Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro"

Transkript

1 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat oktober december exklusive poster av engångskaraktär 44 miljoner euro Resultat för år 2009 Omsättningen uppgick till miljoner euro (: miljoner euro) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -75 miljoner euro (45). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -169 miljoner euro (2). Resultatet före skatt och exklusive engångsposter var -224 miljoner euro (-192). Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var -329 miljoner euro (-233). Resultat för oktober december Omsättningen uppgick till miljoner euro (10 12/: miljoner euro) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 44 miljoner euro (-75). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 18 miljoner euro (-206). Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 8 miljoner euro (-148). Resultatet före skatt inklusive engångsposter var -18 miljoner euro (-277). Händelser under sista kvartalet 2009 Avtalet om Metsä-Botnias nya ägarstruktur och försäljningen av verksamhet i Uruguay till UPM-Kymmene Abp undertecknades den 22 oktober Arrangemanget genomfördes den 8 december Marknadsdomstolen ålade Metsäliitto Osuuskunta en påföljdsavgift på 21 miljoner euro på grund av ett förfarande som är i strid med lagen om konkurrensbegränsningar. M-real meddelade om nya resultatförbättringsåtgärder som omfattar bl.a. en slutlig nedläggning av massafabriken i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid fabriken i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Därtill meddelade M-real om väsentliga effektiviseringsåtgärder vid Zanders specialpappersbruk i Tyskland. Utvecklingen av massapriset, brukens högre driftsgrad samt de interna resultatförbättringsåtgärderna hade en positiv inverkan på rörelseresultatet under det sista kvartalet Under perioden fortsatte vi att fokusera på våra kärnverksamheter och slutförde betydande strukturförändringar. Koncernens affärsstruktur motsvarar nu i det närmaste det mål som vi ställde upp år Vi fortsätter med den strategiska granskningen av pappersaffärsverksamheterna. Också andra industriella arrangemang är möjliga, om de med tanke på ägarvärdet är motiverade. Koncernchef Kari Jordan, Metsäliittokoncernen Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Koncernens fem affärsområden är virkesanskaffning, träprodukter, massa, kartong och papper samt mjuk- och matlagningspapper. Metsäliittokoncernen har en omsättning på 5 miljarder euro och sysselsätter personer.

2 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 2 (26) Metsäliittokoncernen Resultaträkning (Kvarvarande verksamhet) Q4 Q Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Metsäliittokoncernen Lönsamhet (Kvarvarande verksamhet) Q4 Q Rörelseresultat, milj. euro , exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % -3,3 0,5 1,2-16,1 1,4 - -, exklusive engångsposter -1,4 1,3 3,7-6,1 6,4 Avkastning på eget kapital, % -20,0-8,4-8,0-43,6-7,5 - -, exklusive engångsposter -13,4-6,4-0,3-17,0 2,7 Finansiell position Soliditet, % 24,5 26,0 23,9 27,5 28,8 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Affärsområden Omsättning och rörelseresultat 1-12/2009 (milj. euro) Kartong och papper Mjuk- och matlagningspapper Virkesanskaffning Träproduktindustri Massa Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar & nedskrivningar Rörelseresultat Engångsposter Rörelseresultat efter engångsposter

3 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 3 (26) METSÄLIITTOKONCERNEN BOKSLUT 2009 Siffrorna i bokslutet är oreviderade Omsättning och resultat Metsäliittokoncernens omsättning 2009 uppgick till miljoner euro (6 434) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till -75 miljoner euro (45). Posterna av engångskaraktär var -94 miljoner netto (-43) av vilka 67 miljoner euro registrerades i januari september. Av kostnaderna av engångskaraktär hänförde sig 40 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö och 29 miljoner till nedläggningen av M-reals pappersbruk i Hallein. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 6 miljoner euro. I juni registrerades en försäljningsvinst på 8 miljoner euro av försäljningen av aktierna i Vapo. Under årets sista kvartal registrerade Metsäliittokoncernen intäkter av engångskaraktär på 195 miljoner euro och kostnader av engångskaraktär på 222 miljoner euro. Intäkterna av engångskaraktär hänför sig i sin helhet till Metsä-Botnias ägararrangemang. De största kostnadsposterna omfattade den av M-real registrerade nedskrivningsförlusten på 113 miljoner euro samt nedskrivningarna och kostnadsavsättningarna på 73 miljoner euro i åtgärdsplanerna som publicerades i december. Den påföljdsavgift på 21 miljoner euro som ålades av marknadsdomstolen till följd av ett förfarande som var i strid med lagen om konkurrensbegränsningar registrerades av Metsäliitto Osuuskunta som en kostnad, och Träproduktindustrin gjorde en nedskrivning på 6 miljoner euro av anläggningstillgångarna vid Kyrofors sågverk. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 9 miljoner euro. Under årets sista kvartal uppgick rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till 44 miljoner euro (Q4/08:-75 milj. euro). Jämfört med föregående kvartal förbättrades rörelseresultatet med 35 miljoner euro. Resultatet förbättrades av bland annat en gynnsammare utveckling av massapriset än förväntat, brukens förbättrade driftsgrad och de interna resultatförbättringsåtgärderna. Affärsverksamheten Mjukpapper uppvisade ett gott resultat under hela året. Konsolideringen av Metsä-Botnia ändrades från intresseföretag till dotterföretag den 8 december Inverkan av ändringen på rörelseresultatet var cirka 5 miljoner euro. År 2009 var Metsäliittokoncernens rörelseresultat inklusive poster av engångskaraktär -169 miljoner euro (2). De finansiella intäkterna var 26 miljoner euro (17), resultatandelarna i intresseföretag -16 miljoner euro (6) och de finansiella kostnaderna 173 miljoner euro (277).

4 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 4 (26) De finansiella kursdifferenserna var 2 miljoner euro (19). Under året stärktes den amerikanska dollarn med i genomsnitt 5 %, det brittiska pundet försvagades med 12 % och den svenska kronan försvagades med 10 % jämfört med år. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som hänför sig till försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Under första kvartalet köpte M-real en andel av sitt eget masskuldebrevslån på 400 miljoner euro på marknaden till ett nominellt värde av cirka 60 miljoner euro. Lånet förfaller i december För köpet redovisades en finansiell intäkt på cirka 31 miljoner euro. Under tredje kvartalet redovisades i finansieringsposterna en förlust på cirka 30 miljoner euro sedan Sappi Ltd återbetalat sin fyraåriga skuld på 220 miljoner euro i förtid till M-real. Återbetalningspriset för skulden var 86,5 % av skuldebrevets nominella värde, dvs. cirka 190 miljoner euro. Resultatet före skatt var -329 miljoner euro (-233) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 10 miljoner euro (60). Resultatet för kvarvarande verksamheter var -318 miljoner euro (-172), resultatet för avvecklade verksamheter -23 miljoner euro (-338) och periodens resultat -342 miljoner euro (-511). Den andel av räkenskapsperiodens resultat som är hänförlig till moderföretagets ägare utgör -116 miljoner euro (-213). Minoritetens andel av resultatet utgör -226 miljoner euro (-297). Avkastningen på sysselsatt kapital för koncernens kvarvarande verksamheter var -3,3 % (0,5) och avkastningen på eget kapital -20,0 % (-8,4). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var -1,4 % (1,3) och avkastningen på eget kapital -13,4 % (-6,4). Balans och finansiering Vid utgången av december var Metsäliittokoncernen totala likviditet 1,4 miljarder euro (1,8). Likviditeten bestod av 0,6 miljarder euro (0,6) i likvida medel och placeringar och 0,8 miljarder euro (1,2) i bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För de kortfristiga finansieringsbehoven hade koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter på cirka 0,5 miljarder euro. Vid utgången av året var koncernens soliditet 24,5 % och nettoskuldsättningsgrad 157 % (26,0 % och 149 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick till miljoner euro (2 666). Vid utgången av december var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 57,2 % och nettoskuldsättningsgraden 50 % (54,6 % och 45 %).

5 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 5 (26) Under året minskade medlemmarnas insatser med 56,6 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet minskade med 1,5 miljoner euro och A-tilläggsandelskapitalet med 57,3 miljoner euro. B-tilläggsandelskapitalet ökade med 2,1 miljoner euro. Enligt de meddelanden som mottagits fram till utgången av år 2009 förfaller 58,2 miljoner euro (102,6) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning den 1 juli I slutet av december hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar ( ). År 2009 var förändringen i det verkliga värdet av de placeringar som kan säljas -103 miljoner euro, främst beroende på att det verkliga värdet på aktierna i Pohjolan Voima Oy minskade. Förändringen i det verkliga värdet beror på det lägre medelvärdet för futurnoteringarna för rullande 12 månader på elbörsen Nord Pool, som används vid värderingen. I samband med förändringen av Metsä-Botnias ägarstruktur uppstod en goodwill på 359 miljoner euro i Metsäliittokoncernens balansräkning. Ägaravtalet omfattar dessutom en skyldighet att lösa in aktier i Metsä-Botnia som upphör när UPMs ägarandel sjunkit under 11 %. Den skuld som inlösningsskyldigheten ger upphov till och den motsvarande ökningen av ägarandelen har beaktats i koncernbokslutet. I december 2009 beslöt M-real att utnyttja sin rätt att i förtid lösa in en del av masskuldebrevslånet som förfaller till betalning den 15 december 2010 och vars nominella belopp före inlösningen är cirka 340 miljoner euro. Den andel som återinlöses har ett nominellt värde på 250 miljoner euro. Den förtida återinlösningen ägde rum den 25 januari 2010, och i enlighet med lånevillkoren uppgår inlösningspriset till 100 % av det nominella värdet med tillägg av de kumulerade och obetalda räntorna fram till inlösningsdagen. En central orsak till den förtida återinlösningen är M-reals starka likviditet. Återinlösningen minskar bolagets finansiella nettokostnader med cirka 11 miljoner euro år Personal År 2009 sysselsatte koncernen i genomsnitt personer (17 538). I slutet av december var antalet koncernanställda (16 729). Till följd av försäljningen av Vapo och verksamheten i Uruguay minskade antalet anställda med cirka personer. Å andra sidan ledde förändringen av Metsä-Botnias konsolideringsprincip till att antalet koncernanställda ökade med cirka 520 personer. I slutet av december sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta personer (3 217). Investeringar År 2009 uppgick Metsäliittokoncernens investeringar i anläggningstillgångar till 152 miljoner euro (268). I företagsförvärv investerades 497 miljoner euro (4), vilka till största delen är hänförliga till arrangemanget av Metsä-Botnias nya ägarstruktur.

6 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 6 (26) Försäljningen av Vapo Oy Den 5 maj 2009 avtalade Metsäliittokoncernen om att sälja hela sitt innehav (49,9 %) i Vapo Oy till ett inhemskt konsortium som leds av EPV Energia Oy. Affären genomfördes den 24 juni Köpeskillingen uppgick till 165 miljoner euro, varav moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta redovisade en försäljningsvinst på 27,3 miljoner euro. Försäljningsvinsten för Metsäliittokoncernen uppgick till 8,0 miljoner euro. Strukturförändringar 2009 Metsä-Botnia Den 15 juli 2009 slöt Metsä-Botnia och dess ägare ett intentionsavtal om Metsä- Botnias nya ägarstruktur och försäljning av verksamheten i Uruguay till UPM- Kymmene Abp. Avtalet undertecknades den 22 oktober 2009, och arrangemanget genomfördes den 8 december I och med företagsaffären ökade Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel i Metsä-Botnia från 23 % till 53 %, M-reals ägarandel på 30 % förblev oförändrad och UPMs innehav minskade från 47 % till 17 %. Som en del av företagsaffären delade Metsä-Botnia ut återbetalningar på kapitalet och dividender på 999 miljoner euro till sina delägare och köpte egna aktier av UPM för 168 miljoner euro. Betalningarna gjordes huvudsakligen med de medel som försäljningen av verksamheten i Uruguay inbringade. Därtill sålde Metsä-Botnia 77 % av sina aktier i Pohjolan Voima Oy och redovisade en försäljningsvinst på cirka 60 miljoner av försäljningen. Samarbetsavtalen förblev till väsentliga delar oförändrade och är i kraft även efter företagsaffären. Metsä-Botnia fungerar också i fortsättningen som försäljningskanal för avsalumassa för både UPM och M-real. Metsä-Botnia har i M-reals koncernbokslut behandlats som ett intresseföretag och i Metsäliittos koncernbokslut som ett dotterföretag från och med den 8 december Metsäliitto bedömde de ekonomiska konsekvenserna av arrangemanget i sitt meddelande den 22 oktober De ekonomiska konsekvenser som har registrerats i bokslutet 2009 avviker en aning från det som förutspåddes i meddelandet. Arrangemanget ledde till att Metsäliitto Osuuskuntas eget kapital ökade med cirka 185 miljoner euro och Metsäliittokoncernens eget kapital med cirka 250 miljoner euro. Arrangemanget har en svag positiv inverkan på moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas soliditet och en svag negativ inverkan på nettoskuldsättningsgraden. Arrangemanget har en positiv inverkan på Metsäliittokoncernens soliditet och nettoskuldsättning.

7 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 7 (26) M-real M-real startade i februari 2009 ett nytt program som syftar till att förbättra det årliga resultatet med 80 miljoner euro. Åtgärderna riktades till affärsområdena samt till en anpassning av stödfunktionerna så att de motsvarar den förändrade företagsstrukturen. Den fullständiga resultateffekten uppnås från och med år I februari inleddes dessutom ett separat program för år 2009 i syfte att öka kassaflödet med cirka 60 miljoner euro. Åtgärderna omfattade bland annat en minskning av nettokapitalet och en gallring av investeringarna. Båda programmen framskred bättre än förväntat, och i oktober 2009 höjdes målet för resultatförbättringsprogrammet från 80 miljoner till 90 miljoner euro och målet för programmet för förbättring av kassaflödet från 60 miljoner till 80 miljoner euro. År meddelade M-real att företaget utifrån de tidigare granskade strategiska alternativen planerar att lägga ner produktionen av bestruket standardfinpapper vid bruken i Hallein och Gohrsmühle. Verksamheten vid båda bruken har sedan länge varit förlustbringande. Pappersproduktionen vid Halleinbruket i Österrike lades ned i slutet av april 2009 liksom också produktionen av standardfinpapper i Gohrsmühle, Tyskland. Produktionen av specialpapper samt obestrukna finpappersrullar och folieark har utvidgats i Gohrsmühle. Granskningen av de framtida alternativen för massabruket i Hallein fortsätter. I december 2009 meddelade M-real om omorganiseringen av M-reals Zandersbruk i Gohrsmühle och Reflex samt om planerna att lägga ned två av de fyra pappersmaskinerna vid bruket i Reflex. Nedläggningen skulle innebära en minskning av den årliga produktionskapaciteten med cirka ton. Dessutom finns det planer på att flytta produktionen av självkopierande papper till bruket i Gohrsmühle. Förhandlingarna inleddes i januari 2010, och man bedömer att åtgärderna genomförs under första halvåret. Man uppskattar att åtgärderna förbättrar resultatet med cirka 18 miljoner euro per år. M-real informerade dessutom om de planerade resultatförbättringsåtgärderna, av vilka de viktigaste är en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid bruket i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Massabruket i Alizay har länge varit olönsamt, och massakvaliteten uppfyller inte helt marknadskraven. Sedan mars 2009 har massabruket varit tillfälligt stängt. Till följd av en eventuell nedläggning av bruket har poster av engångskaraktär på 48 miljoner euro registrerats som kostnadsavsättningar och nedskrivningar i resultatet. Man bedömer att de åtgärdsplaner som publicerades i december kommer att förbättra M-reals årliga rörelseresultat med 80 miljoner euro och slår fullt ut från och med år Man bedömer att resultateffekten år 2010 är 40 miljoner euro.

8 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 8 (26) M-reals strukturförändring från ett pappersbolag till en aktör som allt tydligare koncentrerar sig på förpackningsmaterial har framskridit enligt planerna. Strategigranskningen i fråga om pappersaffärsverksamheterna fortsätter. Affärsområden Virkesanskaffning År 2009 redovisade Virkesanskaffning en omsättning på miljoner euro (1 734) och ett rörelseresultat på -9 miljoner euro (30). Den finländska virkesanskaffningens andel var 828 miljoner euro (1 188) av omsättningen och -14 miljoner euro (25) av rörelseresultatet. I rörelseresultatet har Marknadsdomstolens påföljdsavgift om 21 miljoner euro upptagits såsom en kostnad av engångskaraktär (+2). Den största orsaken till att omsättningen och rörelseresultatet minskade är att leveransvolymerna ligger klart under nivån år. Metsäliittos Virkesanskaffning levererade 24 miljoner kubikmeter (32) virkesråvara till sina kunder. Cirka 70 % anskaffades från Finland, i huvudsak av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Under första halvåret begränsades produktionen vid både bruken och sågverken, med andra ord var behovet av virke mindre. Också virkesutbudet blev litet. Virkespriset sjönk i början av året, men utjämnades från och med maj. Timmerpriset visade en svag uppgång mot slutet av året. Under de sista månaderna av året blev virkeshandeln livligare, i synnerhet för att skogsägarna utnyttjade den skatteförmån på 50 % på intäkterna av virkeshandeln som staten erbjöd. På grund av de kraftiga produktionsbegränsningarna i början av året var man tvungen att begränsa inköpen och avverkningen av massaved. På våren och sommaren anpassades den inhemska virkesanskaffningen till marknadssituationen genom permitteringar av personalen och andra åtgärder. Organisationen för Norra Finlands virkesanskaffning ändrades så att den bättre motsvarar de minskade leveransvolymerna inom området. Volymen av Metsäliittos inköp från privatskogarna, inklusive virke för energibruk, uppgick till drygt 9 miljoner kubikmeter. Tyngdpunkten i inköpen låg på tallstock och skogsenergi. Mot slutet av året blev också efterfrågan på massaved livligare, i synnerhet i fråga om björkmassa. I syfte att stimulera timmerhandeln betalades dubbel bonus till ägarmedlemmar för genomförda virkesaffärer med förnyelsestämpelposter både i början av året och i början av hösten. Skogshygget inom skogsenergi, som syftade till en effektivare anskaffning av skogsenergi, inleddes i rask takt och var resultatbringande speciellt när det gällde energiklenvirke. Under översiktsåret slöt Metsäliitto betydande avtal om leverans av skogsflis, stubbar och biprodukter från skogsindustrin till stora energianläggningar.

9 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 9 (26) Virkeshandeln med de privata skogsägarna i Baltikum stannade upp nästan helt och hållet. Merparten av virket köptes från statens skogar. Trots bristen på timmer kunde man i Ryssland trygga virkesförsörjningen vid Metsä-Botnias såg Svir Timber. Importen från båda områdena till Finland och Sverige minskade väsentligt. Från Ryssland importerades främst massaved och flis som kumulerats under Metsäliittobolagens avverkningar, totalt 0,9 miljoner kubikmeter. Effektiviseringen av virkeshandelsorganisationernas verksamhet fortsatte i både Baltikum och Ryssland. I Sverige och Mellaneuropa var det lugnt under första halvåret till följd av den höga lagernivån och produktionsbegränsningarna. Under andra halvåret ökade behovet av virke och priset på både timmer och massaved visade en uppgång. Under de senaste åren har Metsäliitto kraftigt utvecklat tjänsterna för alla skeden inom skogsägandet. I början av översiktsåret introducerades ett förnyat bonussystem, och i slutet av året presenterades Skogskorgen för ägarmedlemmarna. Korgen tillhandahåller alla Metsäliittos tjänster. Generationsväxlingsservicen och momskontot är nya medlemstjänster. Man fattade beslut om att från och med början av år 2010 organisera Virkesanskaffningen i fyra olika affärslinjer: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster. Träproduktindustri Metsäliittos Träproduktindustri redovisade en omsättning på 806 miljoner euro (1 162) och ett rörelseresultat på -47 miljoner euro (-74). I rörelseresultatet ingår kostnader av engångskaraktär på 6 miljoner euro (21). Resultatet belastas i synnerhet av den svaga efterfrågesituationen, de låga sågvarupriserna och de dyra råvarorna som anskaffades förra året. Vid sidan av produktionen av sågvara var man tvungen att begränsa även tillverkningen av förädlad sågvara, faner och ingenjörsträprodukter. Tack vare kostnadsbesparingsåtgärderna kunde förlusten ändå reduceras avsevärt. I början av året var efterfrågan svag, vilket ledde till att situationen med överutbud fortsatte och att produkternas prisnivå sjönk. Samtidigt var råvarukostnaderna för höga i relation till slutprodukternas prisnivå. Under det andra halvåret syntes begränsningarna i produktionen och kundernas lägre lagernivåer som en smärre återhämtning i efterfrågan och en uppgång i prisnivån. Produktionen anpassades till den försvagade efterfrågan genom att man lade ner verksamheten vid sågverket i Östermark och tillsvidare avbröt produktionen vid sågverken i Kyrofors och Karihaara. Förädlingsverksamheten i Kaskö skars ned på grund av att kontraktstillverkningen av konsumentprodukter som var avsedda för gördet-själv-marknaden i Storbritannien överförs till Storbritannien. Under andra halvåret begränsades produktionen vid alla sågverk i drift på grund av den dåliga tillgången på prismässigt konkurrenskraftig råvara.

10 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 10 (26) Affärslinjen Byggandets lösningar satsade på utveckling av energieffektivt byggande och deltog bland annat i utvecklingen av nya passiva takelement med stomme av kertoträ samt av ett höghussystem som består av färdiga delar i trä. Dessutom lanserades underlagsskivan Kerto-Kate, och i Storbritannien inleddes försäljningen av konceptet Green Store som baserar sig på Kerto- och limträ och är avsett för ekologiskt effektivt byggande av affärs- och kontorslokaler. Det industriella kundsegmentets verksamhetsmiljö stämplades av de kraftiga nedskärningarna i produktionen. Med stöd av nya specialprodukter och skräddarsydda komponenter kunde man upprätthålla lönsamheten och öka marknadsandelen. Efterfrågan och prisnivån på i synnerhet de produkter som produceras vid plywoodindustrins nya förädlingsfabrik i Suolahti har utvecklats i positiv riktning. Försäljningen inom konsument- och detaljhandelssegmentet låg fortfarande på samma nivå som föregående år och lönsamheten förbättrades en aning jämfört med föregående år. Inom affärslinjen Förädling och distribution fortsatte utvecklingen av gårds- och inredningsprodukter och anknytande tjänster i Storbritannien och Frankrike. Inom Träproduktindustrin fortsatte koncentreringen av affärsverksamheten genom försäljningen av lamellträfabriken i Comanesti, Rumänien, till det österrikiska Holzindustrie Schweighofers rumänska dotterbolag. Affären kräver ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i Rumänien. Massa Omsättningen för Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till 886 miljoner euro (1 184) och rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär till -107 miljoner euro (36). Resultatet belastades av det låga massapriset och det fortsatt höga priset på virkesråvara under räkenskapsperioden. Nedläggningen av Kaskö bruk gav upphov till kostnader av engångskaraktär på 75 miljoner euro. Under räkenskapsperioden registrerades dessutom andra kostnader av engångskaraktär på 2 miljoner euro. Dollarpriset på massa förblev lågt i början av översiktsperioden. Under andra halvåret steg priserna i fråga om alla produkter med i genomsnitt % jämfört med första halvåret. Under året sjönk produktionskapaciteten på marknaden med cirka 2,4 miljoner ton. I Kina, Nordamerika och Europa har produktionsanläggningar lagts ned. I slutet av året togs ändå redan nedlagda produktionsanläggningar i drift i Kanada och USA. Produktionsvolymen inom Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till ton ( ) massa.

11 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 11 (26) Metsä-Botnias finansiella ställning och likviditet var alltjämt goda. I slutet av året hade bolaget sammanlagt 175 miljoner euro (304) i likvida medel och krediter som kan lyftas. I slutet av översiktsperioden var soliditetsgraden 46 % (64) och nettoskuldsättningsgraden 72 % (35). Massaindustrin (Metsä-Botnia) har sedan den 8 december 2009 integrerats som ett dotterföretag i Metsäliittokoncernens bokslut. Före det integrerades 53 % av Metsä- Botnia proportionerligt (M-real 30 % och Metsäliitto 23 %). Metsä-Botnia har behandlat verksamheten i Uruguay som avvecklad verksamhet enligt standarden IFRS 5. Verksamheten i Uruguay ingår således inte i resultatsiffrorna ovan. För Metsäliittokoncernens del har verksamheten i Uruguay inte bildat något separat segment. På grund av detta har affärsverksamheten i Uruguay i fråga om dessa koncerner behandlats i de kvarvarande verksamheterna. Kartong och papper Kartong- och pappersindustrin redovisade en omsättning på miljoner euro (3 236) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -150 miljoner euro (-35). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär försvagades jämfört med föregående år på grund av att leveransvolymerna minskade till följd av den allmänna försvagade efterfrågan och de i genomsnitt lägre försäljningspriserna på kontorspapper. Resultatet förbättrades till följd av höjningarna av kartongpriserna och kostnadsbesparingarna. M-reals poster av engångskaraktär i januari december var -117 miljoner euro netto (-26). Av engångsposterna registrerades 58 miljoner euro i januari september, och av detta belopp hänförde sig 22 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö, 28 miljoner euro till nedläggningen av pappersbruket i Hallein och 8 miljoner euro till olika typer av resultatförbättringsåtgärder och kostnadsavsättningar. Under sista kvartalet av året bokförde M-real poster av engångskaraktär på -59 miljoner euro netto. Som poster av engångskaraktär registrerades 113 miljoner euro nedskrivningsförluster, 48 miljoner euro nedskrivningar och kostnadsavsättningar som hänför sig till planerna om en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, 13 miljoner euro kostnadsavsättningar som hänför sig till olika typer av resultatförbättringsprogram och 19 miljoner euro övriga kostnader av engångskaraktär. Intäkterna av engångskaraktär uppgick till 134 miljoner euro, och dessa hänförde sig till Metsä-Botnias ägararrangemang. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -267 miljoner euro (-61). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 80 miljoner euro (155), andelarna av intresseföretagens resultat -16 miljoner euro (-1) och de bokförda finansiella kursdifferenserna 5 miljoner euro (13).

12 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 12 (26) De finansiella intäkterna under översiktsperioden omfattar en vinst om cirka 31 miljoner euro på återköpen av masskuldebrevslånet på 400 miljoner euro som förfaller till betalning i december Bland de finansiella kostnaderna finns en förlust på cirka 30 miljoner euro som uppkom då Sappi återbetalade sitt skuldebrev i förtid. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som avser försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Resultatet före skatt var -358 miljoner euro (-204), resultatet per aktie för de kvarvarande verksamheterna -1,02 euro (-0,55) och avkastningen på sysselsatt kapital -8,9 % (-1,3). Resultatet exklusive poster av engångskaraktär före skatt var miljoner euro (-178), resultatet per aktie -0,66 euro (-0,48) och avkastningen på sysselsatt kapital -4,5 % (-0,5). I slutet av december var M-reals soliditet 29,6 % och nettoskuldsättningsgrad 84 % (30,8 % och 90 %). I vissa av M-reals låneavtal har bolagets nettoskuldsättningsgrad begränsats till 120 % och bolagets soliditet till 30 %. En beräkning enligt definitionerna i låneavtalen visar en nettoskuldsättningsgrad på cirka 63 % i slutet av året och en soliditet på cirka 35 %. Mjuk- och matlagningspapper Omsättningen för mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissue uppgick till 890 miljoner euro (930) och rörelseresultatet till 93 miljoner euro (42). Omsättningen minskade med cirka fyra % jämfört med föregående år till följd av valutakursförändringarna och lägre försäljningsvolymer. Försäljningsvolymerna för de egna varumärkena, i synnerhet Lambi och Serla, ökade. Under andra halvåret ökade försäljningen inom affärsområdet Storkonsumenter efter den svagare efterfrågesituationen i början av året. Till detta bidrog bland annat den ökade efterfrågan på hygienprodukter till följd av spridningen av H1N1-viruset. Massakostnaderna ökade under andra halvåret och var i slutet av året 25 % högre än i slutet av våren. Priserna på returfiber har varit stabilare, men tillgången har försvagats. Under året lanserade Metsä Tissue flera nya produkter och produktlösningar, bland annat det designmönstrade produktkonceptet Lambi Limited Collection för konsumenterna och specialpappershanddukar och dispensrar inom handvårdsprogrammet Katrin för storkonsumenter. På hösten lanserades dessutom varumärket SAGA, under vilket produkter för matlagning och bakning i fortsättningen säljs och marknadsförs för såväl hushåll, matlagningsproffs som förädlare. Utvecklingen av varumärkena Serla, Mola och Tento fortsatte också. Man beslöt att förnya pappersmaskin 10 vid Mänttä bruk. Investeringen genomförs under första halvåret 2010.

13 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 13 (26) Under översiktsåret fortsatte Metsä Tissue med förbättringen av energieffektiviteten Energieffektiviteten i verksamheten i Finland och Tyskland reviderades, och bolagen i båda länderna fick energieffektivitetscertikat. I september trimmade Metsä Tissue sin affärsverksamhet och organisation genom att övergå från fem till tre affärslinjer. Efter förändringarna utgörs affärslinjerna av Consumer (konsumentprodukter), Away-from-Home (storkonsumentprodukter) och Baking & Cooking (baknings- och matlagningsprodukter). Produktkategorin Servetter utvecklas och förstärks ytterligare inom affärsverksamheterna Consumer och Awayfrom-Home. Under översiktsperioden investerade bolaget i tre nya servettmaskiner samt i dess tryck- och förpackningslinjer. Händelser efter räkenskapsperioden Den 18 januari 2010 meddelade Metsäliitto om inledningen av ett kapitalprogram, vars syfte är att förstärka det egna kapitalet så att det motsvarar den aktuella och framtida affärsstrukturen. De medel som samlas in ska i huvudsak användas för finansiering av nya affärsverksamheter. Enligt kapitalprogrammet som riktar sig till ägarmedlemmarna har medlemmarna möjlighet att teckna A- och B-tilläggsandelar. I programmet ingår också att slopa den nuvarande övre gränsen för obligationsandelar. Utöver detta har Metsäliitto för avsikt att emittera en ny C-tilläggsandel. Utifrån den nya C-tilläggsandelen har ägarna möjlighet att utöver andelsränta få tilläggsavkastning i kontant betalning, vars belopp beror på kursutvecklingen för M-real Corporations B-aktie på Helsingfors Börs. De medlemmar i Metsäliitto som äger eller under programmet tecknar nuvarande A- eller B-tilläggsandelar är berättigade att teckna C-tilläggsandelar. Till sina villkor motsvarar C-tilläggsandelarna i övrigt de nuvarande B-tilläggsandelarna, och för C- tilläggsandelarna betalas samma årliga ränta som för B-tilläggsandelarna. Vid sitt möte den 18 januari 2010 godkände förvaltningsrådet de stadgeändringar som krävs för genomförandet av kapitalprogrammet, och framlade dem för godkännande av fullmäktige. Styrelsen beslutar om inledandet av kapitalprogrammet, den exakta tidpunkten för inledandet samt om teckningstiderna och -villkoren under första kvartalet 2010 efter att ärendet har behandlats av fullmäktige. Risker och osäkerhetsfaktorer De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna bokslutskommuniké bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsäliittokoncernens resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling. Riskerna i anslutning till företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsäliittokoncernens årsredovisning för år.

14 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 14 (26) Utsikter för den närmaste framtiden År 2010 ligger virkesbeställningarna från Virkesanskaffningens kunder på närmast normal nivå, vilket innebär att betydligt större virkesvolymer anskaffas än år I Finland får virkesköpen stöd av den skatteförmån på 25 % som ges på intäkterna av virkeshandeln och som gäller för affärer som har gjorts före utgången av år Träproduktindustrin fortsätter att tillämpa sin affärsstrategi med syfte att höja förädlingsvärdet och satsar på kundorienterad produkt- och serviceutveckling. I år förväntas en återhämtning på byggnadsmarknaden, men efterfrågan torde ändå stanna på en lägre nivå än normalt. Volymerna inom gör-det-själv-handeln antas också öka. I januari steg massapriset ytterligare, och massamarknaden torde förbli stark åtminstone under de närmaste månaderna. Uppgången i världsmarknadspriserna har lett till en situation, där redan nedlagda massabruk åter tagits i drift. Detta har lett till ett ökat utbud och kan ha en negativ inverkan på hur massapriserna utvecklas. En fortsatt god efterfrågan på både kartong och obestruket finpapper förväntas under första kvartalet. Efterfrågan på specialpapper ligger fortfarande under normal nivå, men en uppgång i efterfrågan förväntas under början av året. Snittpriserna på falskartong och täckpapper visar en smärre uppgång till följd av prishöjningsåtgärderna. M-real har dessutom meddelat om 8 %s prishöjningar i fråga om finpapper på alla huvudmarknader. Prishöjningarna träder i kraft i mars. Prisnivån på specialpapper har varit fortsatt stabil och inga väsentliga ändringar i snittpriset förväntas. Under första kvartalet förväntas rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för M-real bli bättre än sista kvartalet Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper bedöms förbli relativt stabil också under år En fortsatt uppgång i råvarupriserna och transportkostnaderna förväntas ändå. Efter de omfattande effektiviseringsåtgärderna söker Metsä Tissue nu tillväxt. Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär blev positivt under tredje kvartalet. Under sista kvartalet blev rörelseresultatet bättre än förväntat. Under början av innevarande år har det heller inte skett några sådana förändringar på marknaden som kunde försvaga lönsamheten. Metsäliitto bedömer att den positiva utvecklingen fortsätter under första kvartalet och att rörelseresultatet exklusive engångsposter blir bättre än under föregående kvartal.

15 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 15 (26) Förslag till andelsränta Styrelsen i Metsäliitto Osuuskunta har beslutat att för förvaltningsrådet föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 5,5 % för år 2009 (5,5 % för år ). På A-insatserna i tilläggskapital har styrelsen föreslagit en ränta på 5,0 % (5,0) och på B-insatserna en ränta på 4,5 % (4,5). Styrelsens förslag behandlas i mars av förvaltningsrådet i Metsäliitto Osuuskunta som i sin tur gör en framställan om beloppet av andelsräntan till fullmäktige för beslut i maj. Esbo den 4 februari 2010 Metsäliittokoncernen Styrelsen Mer information: Tf. ekonomidirektör Hannu Anttila, Metsäliittokoncernen, tfn Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn

16 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 16 (26) Oreviderad METSÄLIITTOKONCERNEN Förkortad rapport över totalresultat (milj. euro) Förändring 2009 Q4 Q Kvarvarande verksamhet Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intresseföretag Kursdifferenser Övriga finansintäkter och -kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Minoritetsintresse Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Minoritetsintresse

17 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 17 (26) Oreviderad Rapport över finansiell ställning TILLGÅNGAR Långfristiga Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresseföretag Placeringar Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Kassa och banktillgodohavande Tillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Minoritetsandel Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsåtaganden Avsättningar Finansieringsskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansieringsskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Skulder som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

18 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 18 (26) Oreviderad Rapport över förändring i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Fond för Balan- Över- Om- verkligt serade Andelskapitafondifferens kurs- räknings- värde & vinst- övriga medel Totalt Minoritetsandel Totalt Milj. euro Eget kapital Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Förändring i överkursfond 0 0 Förändring i fond för verkligt värde 0 0 Överfört från fritt eget kapital till bundet Affärsstruktureringar Periodens totalresultat Eget kapital Eget kapital Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Förändring i överkursfond 0 0 Förändring i fond för verkligt värde 0 0 Överfört från fritt eget kapital till bundet 0 0 Affärsstruktureringar Periodens totalresultat Eget kapital

19 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 19 (26) Oreviderad Rapport över kassaflöden Periodens resultat Summa korrektivposter Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader, netto Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelsen Företagsförvärv Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttringar och andra poster Nettokassaflöde från investeringar Förändring av eget kapital Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster Betalda andelsräntor och dividender Nettokassaflöde från finansiering Förändring av likvida medel Ingående likvida medel Omräkningsdifferens Förändring av likvida medel Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning Utgående likvida medel

20 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 20 (26) Oreviderad SEGMENT Virkesanskaffning 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden Träproduktindustri 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden Massaindustri 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden Kartong- och pappersindustri 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer