Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro"

Transkript

1 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat oktober december exklusive poster av engångskaraktär 44 miljoner euro Resultat för år 2009 Omsättningen uppgick till miljoner euro (: miljoner euro) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -75 miljoner euro (45). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -169 miljoner euro (2). Resultatet före skatt och exklusive engångsposter var -224 miljoner euro (-192). Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var -329 miljoner euro (-233). Resultat för oktober december Omsättningen uppgick till miljoner euro (10 12/: miljoner euro) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 44 miljoner euro (-75). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 18 miljoner euro (-206). Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 8 miljoner euro (-148). Resultatet före skatt inklusive engångsposter var -18 miljoner euro (-277). Händelser under sista kvartalet 2009 Avtalet om Metsä-Botnias nya ägarstruktur och försäljningen av verksamhet i Uruguay till UPM-Kymmene Abp undertecknades den 22 oktober Arrangemanget genomfördes den 8 december Marknadsdomstolen ålade Metsäliitto Osuuskunta en påföljdsavgift på 21 miljoner euro på grund av ett förfarande som är i strid med lagen om konkurrensbegränsningar. M-real meddelade om nya resultatförbättringsåtgärder som omfattar bl.a. en slutlig nedläggning av massafabriken i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid fabriken i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Därtill meddelade M-real om väsentliga effektiviseringsåtgärder vid Zanders specialpappersbruk i Tyskland. Utvecklingen av massapriset, brukens högre driftsgrad samt de interna resultatförbättringsåtgärderna hade en positiv inverkan på rörelseresultatet under det sista kvartalet Under perioden fortsatte vi att fokusera på våra kärnverksamheter och slutförde betydande strukturförändringar. Koncernens affärsstruktur motsvarar nu i det närmaste det mål som vi ställde upp år Vi fortsätter med den strategiska granskningen av pappersaffärsverksamheterna. Också andra industriella arrangemang är möjliga, om de med tanke på ägarvärdet är motiverade. Koncernchef Kari Jordan, Metsäliittokoncernen Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Koncernens fem affärsområden är virkesanskaffning, träprodukter, massa, kartong och papper samt mjuk- och matlagningspapper. Metsäliittokoncernen har en omsättning på 5 miljarder euro och sysselsätter personer.

2 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 2 (26) Metsäliittokoncernen Resultaträkning (Kvarvarande verksamhet) Q4 Q Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Metsäliittokoncernen Lönsamhet (Kvarvarande verksamhet) Q4 Q Rörelseresultat, milj. euro , exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % -3,3 0,5 1,2-16,1 1,4 - -, exklusive engångsposter -1,4 1,3 3,7-6,1 6,4 Avkastning på eget kapital, % -20,0-8,4-8,0-43,6-7,5 - -, exklusive engångsposter -13,4-6,4-0,3-17,0 2,7 Finansiell position Soliditet, % 24,5 26,0 23,9 27,5 28,8 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Affärsområden Omsättning och rörelseresultat 1-12/2009 (milj. euro) Kartong och papper Mjuk- och matlagningspapper Virkesanskaffning Träproduktindustri Massa Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar & nedskrivningar Rörelseresultat Engångsposter Rörelseresultat efter engångsposter

3 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 3 (26) METSÄLIITTOKONCERNEN BOKSLUT 2009 Siffrorna i bokslutet är oreviderade Omsättning och resultat Metsäliittokoncernens omsättning 2009 uppgick till miljoner euro (6 434) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till -75 miljoner euro (45). Posterna av engångskaraktär var -94 miljoner netto (-43) av vilka 67 miljoner euro registrerades i januari september. Av kostnaderna av engångskaraktär hänförde sig 40 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö och 29 miljoner till nedläggningen av M-reals pappersbruk i Hallein. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 6 miljoner euro. I juni registrerades en försäljningsvinst på 8 miljoner euro av försäljningen av aktierna i Vapo. Under årets sista kvartal registrerade Metsäliittokoncernen intäkter av engångskaraktär på 195 miljoner euro och kostnader av engångskaraktär på 222 miljoner euro. Intäkterna av engångskaraktär hänför sig i sin helhet till Metsä-Botnias ägararrangemang. De största kostnadsposterna omfattade den av M-real registrerade nedskrivningsförlusten på 113 miljoner euro samt nedskrivningarna och kostnadsavsättningarna på 73 miljoner euro i åtgärdsplanerna som publicerades i december. Den påföljdsavgift på 21 miljoner euro som ålades av marknadsdomstolen till följd av ett förfarande som var i strid med lagen om konkurrensbegränsningar registrerades av Metsäliitto Osuuskunta som en kostnad, och Träproduktindustrin gjorde en nedskrivning på 6 miljoner euro av anläggningstillgångarna vid Kyrofors sågverk. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 9 miljoner euro. Under årets sista kvartal uppgick rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till 44 miljoner euro (Q4/08:-75 milj. euro). Jämfört med föregående kvartal förbättrades rörelseresultatet med 35 miljoner euro. Resultatet förbättrades av bland annat en gynnsammare utveckling av massapriset än förväntat, brukens förbättrade driftsgrad och de interna resultatförbättringsåtgärderna. Affärsverksamheten Mjukpapper uppvisade ett gott resultat under hela året. Konsolideringen av Metsä-Botnia ändrades från intresseföretag till dotterföretag den 8 december Inverkan av ändringen på rörelseresultatet var cirka 5 miljoner euro. År 2009 var Metsäliittokoncernens rörelseresultat inklusive poster av engångskaraktär -169 miljoner euro (2). De finansiella intäkterna var 26 miljoner euro (17), resultatandelarna i intresseföretag -16 miljoner euro (6) och de finansiella kostnaderna 173 miljoner euro (277).

4 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 4 (26) De finansiella kursdifferenserna var 2 miljoner euro (19). Under året stärktes den amerikanska dollarn med i genomsnitt 5 %, det brittiska pundet försvagades med 12 % och den svenska kronan försvagades med 10 % jämfört med år. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som hänför sig till försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Under första kvartalet köpte M-real en andel av sitt eget masskuldebrevslån på 400 miljoner euro på marknaden till ett nominellt värde av cirka 60 miljoner euro. Lånet förfaller i december För köpet redovisades en finansiell intäkt på cirka 31 miljoner euro. Under tredje kvartalet redovisades i finansieringsposterna en förlust på cirka 30 miljoner euro sedan Sappi Ltd återbetalat sin fyraåriga skuld på 220 miljoner euro i förtid till M-real. Återbetalningspriset för skulden var 86,5 % av skuldebrevets nominella värde, dvs. cirka 190 miljoner euro. Resultatet före skatt var -329 miljoner euro (-233) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 10 miljoner euro (60). Resultatet för kvarvarande verksamheter var -318 miljoner euro (-172), resultatet för avvecklade verksamheter -23 miljoner euro (-338) och periodens resultat -342 miljoner euro (-511). Den andel av räkenskapsperiodens resultat som är hänförlig till moderföretagets ägare utgör -116 miljoner euro (-213). Minoritetens andel av resultatet utgör -226 miljoner euro (-297). Avkastningen på sysselsatt kapital för koncernens kvarvarande verksamheter var -3,3 % (0,5) och avkastningen på eget kapital -20,0 % (-8,4). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var -1,4 % (1,3) och avkastningen på eget kapital -13,4 % (-6,4). Balans och finansiering Vid utgången av december var Metsäliittokoncernen totala likviditet 1,4 miljarder euro (1,8). Likviditeten bestod av 0,6 miljarder euro (0,6) i likvida medel och placeringar och 0,8 miljarder euro (1,2) i bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För de kortfristiga finansieringsbehoven hade koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter på cirka 0,5 miljarder euro. Vid utgången av året var koncernens soliditet 24,5 % och nettoskuldsättningsgrad 157 % (26,0 % och 149 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick till miljoner euro (2 666). Vid utgången av december var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 57,2 % och nettoskuldsättningsgraden 50 % (54,6 % och 45 %).

5 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 5 (26) Under året minskade medlemmarnas insatser med 56,6 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet minskade med 1,5 miljoner euro och A-tilläggsandelskapitalet med 57,3 miljoner euro. B-tilläggsandelskapitalet ökade med 2,1 miljoner euro. Enligt de meddelanden som mottagits fram till utgången av år 2009 förfaller 58,2 miljoner euro (102,6) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning den 1 juli I slutet av december hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar ( ). År 2009 var förändringen i det verkliga värdet av de placeringar som kan säljas -103 miljoner euro, främst beroende på att det verkliga värdet på aktierna i Pohjolan Voima Oy minskade. Förändringen i det verkliga värdet beror på det lägre medelvärdet för futurnoteringarna för rullande 12 månader på elbörsen Nord Pool, som används vid värderingen. I samband med förändringen av Metsä-Botnias ägarstruktur uppstod en goodwill på 359 miljoner euro i Metsäliittokoncernens balansräkning. Ägaravtalet omfattar dessutom en skyldighet att lösa in aktier i Metsä-Botnia som upphör när UPMs ägarandel sjunkit under 11 %. Den skuld som inlösningsskyldigheten ger upphov till och den motsvarande ökningen av ägarandelen har beaktats i koncernbokslutet. I december 2009 beslöt M-real att utnyttja sin rätt att i förtid lösa in en del av masskuldebrevslånet som förfaller till betalning den 15 december 2010 och vars nominella belopp före inlösningen är cirka 340 miljoner euro. Den andel som återinlöses har ett nominellt värde på 250 miljoner euro. Den förtida återinlösningen ägde rum den 25 januari 2010, och i enlighet med lånevillkoren uppgår inlösningspriset till 100 % av det nominella värdet med tillägg av de kumulerade och obetalda räntorna fram till inlösningsdagen. En central orsak till den förtida återinlösningen är M-reals starka likviditet. Återinlösningen minskar bolagets finansiella nettokostnader med cirka 11 miljoner euro år Personal År 2009 sysselsatte koncernen i genomsnitt personer (17 538). I slutet av december var antalet koncernanställda (16 729). Till följd av försäljningen av Vapo och verksamheten i Uruguay minskade antalet anställda med cirka personer. Å andra sidan ledde förändringen av Metsä-Botnias konsolideringsprincip till att antalet koncernanställda ökade med cirka 520 personer. I slutet av december sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta personer (3 217). Investeringar År 2009 uppgick Metsäliittokoncernens investeringar i anläggningstillgångar till 152 miljoner euro (268). I företagsförvärv investerades 497 miljoner euro (4), vilka till största delen är hänförliga till arrangemanget av Metsä-Botnias nya ägarstruktur.

6 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 6 (26) Försäljningen av Vapo Oy Den 5 maj 2009 avtalade Metsäliittokoncernen om att sälja hela sitt innehav (49,9 %) i Vapo Oy till ett inhemskt konsortium som leds av EPV Energia Oy. Affären genomfördes den 24 juni Köpeskillingen uppgick till 165 miljoner euro, varav moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta redovisade en försäljningsvinst på 27,3 miljoner euro. Försäljningsvinsten för Metsäliittokoncernen uppgick till 8,0 miljoner euro. Strukturförändringar 2009 Metsä-Botnia Den 15 juli 2009 slöt Metsä-Botnia och dess ägare ett intentionsavtal om Metsä- Botnias nya ägarstruktur och försäljning av verksamheten i Uruguay till UPM- Kymmene Abp. Avtalet undertecknades den 22 oktober 2009, och arrangemanget genomfördes den 8 december I och med företagsaffären ökade Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel i Metsä-Botnia från 23 % till 53 %, M-reals ägarandel på 30 % förblev oförändrad och UPMs innehav minskade från 47 % till 17 %. Som en del av företagsaffären delade Metsä-Botnia ut återbetalningar på kapitalet och dividender på 999 miljoner euro till sina delägare och köpte egna aktier av UPM för 168 miljoner euro. Betalningarna gjordes huvudsakligen med de medel som försäljningen av verksamheten i Uruguay inbringade. Därtill sålde Metsä-Botnia 77 % av sina aktier i Pohjolan Voima Oy och redovisade en försäljningsvinst på cirka 60 miljoner av försäljningen. Samarbetsavtalen förblev till väsentliga delar oförändrade och är i kraft även efter företagsaffären. Metsä-Botnia fungerar också i fortsättningen som försäljningskanal för avsalumassa för både UPM och M-real. Metsä-Botnia har i M-reals koncernbokslut behandlats som ett intresseföretag och i Metsäliittos koncernbokslut som ett dotterföretag från och med den 8 december Metsäliitto bedömde de ekonomiska konsekvenserna av arrangemanget i sitt meddelande den 22 oktober De ekonomiska konsekvenser som har registrerats i bokslutet 2009 avviker en aning från det som förutspåddes i meddelandet. Arrangemanget ledde till att Metsäliitto Osuuskuntas eget kapital ökade med cirka 185 miljoner euro och Metsäliittokoncernens eget kapital med cirka 250 miljoner euro. Arrangemanget har en svag positiv inverkan på moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas soliditet och en svag negativ inverkan på nettoskuldsättningsgraden. Arrangemanget har en positiv inverkan på Metsäliittokoncernens soliditet och nettoskuldsättning.

7 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 7 (26) M-real M-real startade i februari 2009 ett nytt program som syftar till att förbättra det årliga resultatet med 80 miljoner euro. Åtgärderna riktades till affärsområdena samt till en anpassning av stödfunktionerna så att de motsvarar den förändrade företagsstrukturen. Den fullständiga resultateffekten uppnås från och med år I februari inleddes dessutom ett separat program för år 2009 i syfte att öka kassaflödet med cirka 60 miljoner euro. Åtgärderna omfattade bland annat en minskning av nettokapitalet och en gallring av investeringarna. Båda programmen framskred bättre än förväntat, och i oktober 2009 höjdes målet för resultatförbättringsprogrammet från 80 miljoner till 90 miljoner euro och målet för programmet för förbättring av kassaflödet från 60 miljoner till 80 miljoner euro. År meddelade M-real att företaget utifrån de tidigare granskade strategiska alternativen planerar att lägga ner produktionen av bestruket standardfinpapper vid bruken i Hallein och Gohrsmühle. Verksamheten vid båda bruken har sedan länge varit förlustbringande. Pappersproduktionen vid Halleinbruket i Österrike lades ned i slutet av april 2009 liksom också produktionen av standardfinpapper i Gohrsmühle, Tyskland. Produktionen av specialpapper samt obestrukna finpappersrullar och folieark har utvidgats i Gohrsmühle. Granskningen av de framtida alternativen för massabruket i Hallein fortsätter. I december 2009 meddelade M-real om omorganiseringen av M-reals Zandersbruk i Gohrsmühle och Reflex samt om planerna att lägga ned två av de fyra pappersmaskinerna vid bruket i Reflex. Nedläggningen skulle innebära en minskning av den årliga produktionskapaciteten med cirka ton. Dessutom finns det planer på att flytta produktionen av självkopierande papper till bruket i Gohrsmühle. Förhandlingarna inleddes i januari 2010, och man bedömer att åtgärderna genomförs under första halvåret. Man uppskattar att åtgärderna förbättrar resultatet med cirka 18 miljoner euro per år. M-real informerade dessutom om de planerade resultatförbättringsåtgärderna, av vilka de viktigaste är en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid bruket i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Massabruket i Alizay har länge varit olönsamt, och massakvaliteten uppfyller inte helt marknadskraven. Sedan mars 2009 har massabruket varit tillfälligt stängt. Till följd av en eventuell nedläggning av bruket har poster av engångskaraktär på 48 miljoner euro registrerats som kostnadsavsättningar och nedskrivningar i resultatet. Man bedömer att de åtgärdsplaner som publicerades i december kommer att förbättra M-reals årliga rörelseresultat med 80 miljoner euro och slår fullt ut från och med år Man bedömer att resultateffekten år 2010 är 40 miljoner euro.

8 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 8 (26) M-reals strukturförändring från ett pappersbolag till en aktör som allt tydligare koncentrerar sig på förpackningsmaterial har framskridit enligt planerna. Strategigranskningen i fråga om pappersaffärsverksamheterna fortsätter. Affärsområden Virkesanskaffning År 2009 redovisade Virkesanskaffning en omsättning på miljoner euro (1 734) och ett rörelseresultat på -9 miljoner euro (30). Den finländska virkesanskaffningens andel var 828 miljoner euro (1 188) av omsättningen och -14 miljoner euro (25) av rörelseresultatet. I rörelseresultatet har Marknadsdomstolens påföljdsavgift om 21 miljoner euro upptagits såsom en kostnad av engångskaraktär (+2). Den största orsaken till att omsättningen och rörelseresultatet minskade är att leveransvolymerna ligger klart under nivån år. Metsäliittos Virkesanskaffning levererade 24 miljoner kubikmeter (32) virkesråvara till sina kunder. Cirka 70 % anskaffades från Finland, i huvudsak av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Under första halvåret begränsades produktionen vid både bruken och sågverken, med andra ord var behovet av virke mindre. Också virkesutbudet blev litet. Virkespriset sjönk i början av året, men utjämnades från och med maj. Timmerpriset visade en svag uppgång mot slutet av året. Under de sista månaderna av året blev virkeshandeln livligare, i synnerhet för att skogsägarna utnyttjade den skatteförmån på 50 % på intäkterna av virkeshandeln som staten erbjöd. På grund av de kraftiga produktionsbegränsningarna i början av året var man tvungen att begränsa inköpen och avverkningen av massaved. På våren och sommaren anpassades den inhemska virkesanskaffningen till marknadssituationen genom permitteringar av personalen och andra åtgärder. Organisationen för Norra Finlands virkesanskaffning ändrades så att den bättre motsvarar de minskade leveransvolymerna inom området. Volymen av Metsäliittos inköp från privatskogarna, inklusive virke för energibruk, uppgick till drygt 9 miljoner kubikmeter. Tyngdpunkten i inköpen låg på tallstock och skogsenergi. Mot slutet av året blev också efterfrågan på massaved livligare, i synnerhet i fråga om björkmassa. I syfte att stimulera timmerhandeln betalades dubbel bonus till ägarmedlemmar för genomförda virkesaffärer med förnyelsestämpelposter både i början av året och i början av hösten. Skogshygget inom skogsenergi, som syftade till en effektivare anskaffning av skogsenergi, inleddes i rask takt och var resultatbringande speciellt när det gällde energiklenvirke. Under översiktsåret slöt Metsäliitto betydande avtal om leverans av skogsflis, stubbar och biprodukter från skogsindustrin till stora energianläggningar.

9 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 9 (26) Virkeshandeln med de privata skogsägarna i Baltikum stannade upp nästan helt och hållet. Merparten av virket köptes från statens skogar. Trots bristen på timmer kunde man i Ryssland trygga virkesförsörjningen vid Metsä-Botnias såg Svir Timber. Importen från båda områdena till Finland och Sverige minskade väsentligt. Från Ryssland importerades främst massaved och flis som kumulerats under Metsäliittobolagens avverkningar, totalt 0,9 miljoner kubikmeter. Effektiviseringen av virkeshandelsorganisationernas verksamhet fortsatte i både Baltikum och Ryssland. I Sverige och Mellaneuropa var det lugnt under första halvåret till följd av den höga lagernivån och produktionsbegränsningarna. Under andra halvåret ökade behovet av virke och priset på både timmer och massaved visade en uppgång. Under de senaste åren har Metsäliitto kraftigt utvecklat tjänsterna för alla skeden inom skogsägandet. I början av översiktsåret introducerades ett förnyat bonussystem, och i slutet av året presenterades Skogskorgen för ägarmedlemmarna. Korgen tillhandahåller alla Metsäliittos tjänster. Generationsväxlingsservicen och momskontot är nya medlemstjänster. Man fattade beslut om att från och med början av år 2010 organisera Virkesanskaffningen i fyra olika affärslinjer: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster. Träproduktindustri Metsäliittos Träproduktindustri redovisade en omsättning på 806 miljoner euro (1 162) och ett rörelseresultat på -47 miljoner euro (-74). I rörelseresultatet ingår kostnader av engångskaraktär på 6 miljoner euro (21). Resultatet belastas i synnerhet av den svaga efterfrågesituationen, de låga sågvarupriserna och de dyra råvarorna som anskaffades förra året. Vid sidan av produktionen av sågvara var man tvungen att begränsa även tillverkningen av förädlad sågvara, faner och ingenjörsträprodukter. Tack vare kostnadsbesparingsåtgärderna kunde förlusten ändå reduceras avsevärt. I början av året var efterfrågan svag, vilket ledde till att situationen med överutbud fortsatte och att produkternas prisnivå sjönk. Samtidigt var råvarukostnaderna för höga i relation till slutprodukternas prisnivå. Under det andra halvåret syntes begränsningarna i produktionen och kundernas lägre lagernivåer som en smärre återhämtning i efterfrågan och en uppgång i prisnivån. Produktionen anpassades till den försvagade efterfrågan genom att man lade ner verksamheten vid sågverket i Östermark och tillsvidare avbröt produktionen vid sågverken i Kyrofors och Karihaara. Förädlingsverksamheten i Kaskö skars ned på grund av att kontraktstillverkningen av konsumentprodukter som var avsedda för gördet-själv-marknaden i Storbritannien överförs till Storbritannien. Under andra halvåret begränsades produktionen vid alla sågverk i drift på grund av den dåliga tillgången på prismässigt konkurrenskraftig råvara.

10 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 10 (26) Affärslinjen Byggandets lösningar satsade på utveckling av energieffektivt byggande och deltog bland annat i utvecklingen av nya passiva takelement med stomme av kertoträ samt av ett höghussystem som består av färdiga delar i trä. Dessutom lanserades underlagsskivan Kerto-Kate, och i Storbritannien inleddes försäljningen av konceptet Green Store som baserar sig på Kerto- och limträ och är avsett för ekologiskt effektivt byggande av affärs- och kontorslokaler. Det industriella kundsegmentets verksamhetsmiljö stämplades av de kraftiga nedskärningarna i produktionen. Med stöd av nya specialprodukter och skräddarsydda komponenter kunde man upprätthålla lönsamheten och öka marknadsandelen. Efterfrågan och prisnivån på i synnerhet de produkter som produceras vid plywoodindustrins nya förädlingsfabrik i Suolahti har utvecklats i positiv riktning. Försäljningen inom konsument- och detaljhandelssegmentet låg fortfarande på samma nivå som föregående år och lönsamheten förbättrades en aning jämfört med föregående år. Inom affärslinjen Förädling och distribution fortsatte utvecklingen av gårds- och inredningsprodukter och anknytande tjänster i Storbritannien och Frankrike. Inom Träproduktindustrin fortsatte koncentreringen av affärsverksamheten genom försäljningen av lamellträfabriken i Comanesti, Rumänien, till det österrikiska Holzindustrie Schweighofers rumänska dotterbolag. Affären kräver ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i Rumänien. Massa Omsättningen för Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till 886 miljoner euro (1 184) och rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär till -107 miljoner euro (36). Resultatet belastades av det låga massapriset och det fortsatt höga priset på virkesråvara under räkenskapsperioden. Nedläggningen av Kaskö bruk gav upphov till kostnader av engångskaraktär på 75 miljoner euro. Under räkenskapsperioden registrerades dessutom andra kostnader av engångskaraktär på 2 miljoner euro. Dollarpriset på massa förblev lågt i början av översiktsperioden. Under andra halvåret steg priserna i fråga om alla produkter med i genomsnitt % jämfört med första halvåret. Under året sjönk produktionskapaciteten på marknaden med cirka 2,4 miljoner ton. I Kina, Nordamerika och Europa har produktionsanläggningar lagts ned. I slutet av året togs ändå redan nedlagda produktionsanläggningar i drift i Kanada och USA. Produktionsvolymen inom Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till ton ( ) massa.

11 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 11 (26) Metsä-Botnias finansiella ställning och likviditet var alltjämt goda. I slutet av året hade bolaget sammanlagt 175 miljoner euro (304) i likvida medel och krediter som kan lyftas. I slutet av översiktsperioden var soliditetsgraden 46 % (64) och nettoskuldsättningsgraden 72 % (35). Massaindustrin (Metsä-Botnia) har sedan den 8 december 2009 integrerats som ett dotterföretag i Metsäliittokoncernens bokslut. Före det integrerades 53 % av Metsä- Botnia proportionerligt (M-real 30 % och Metsäliitto 23 %). Metsä-Botnia har behandlat verksamheten i Uruguay som avvecklad verksamhet enligt standarden IFRS 5. Verksamheten i Uruguay ingår således inte i resultatsiffrorna ovan. För Metsäliittokoncernens del har verksamheten i Uruguay inte bildat något separat segment. På grund av detta har affärsverksamheten i Uruguay i fråga om dessa koncerner behandlats i de kvarvarande verksamheterna. Kartong och papper Kartong- och pappersindustrin redovisade en omsättning på miljoner euro (3 236) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -150 miljoner euro (-35). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär försvagades jämfört med föregående år på grund av att leveransvolymerna minskade till följd av den allmänna försvagade efterfrågan och de i genomsnitt lägre försäljningspriserna på kontorspapper. Resultatet förbättrades till följd av höjningarna av kartongpriserna och kostnadsbesparingarna. M-reals poster av engångskaraktär i januari december var -117 miljoner euro netto (-26). Av engångsposterna registrerades 58 miljoner euro i januari september, och av detta belopp hänförde sig 22 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö, 28 miljoner euro till nedläggningen av pappersbruket i Hallein och 8 miljoner euro till olika typer av resultatförbättringsåtgärder och kostnadsavsättningar. Under sista kvartalet av året bokförde M-real poster av engångskaraktär på -59 miljoner euro netto. Som poster av engångskaraktär registrerades 113 miljoner euro nedskrivningsförluster, 48 miljoner euro nedskrivningar och kostnadsavsättningar som hänför sig till planerna om en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, 13 miljoner euro kostnadsavsättningar som hänför sig till olika typer av resultatförbättringsprogram och 19 miljoner euro övriga kostnader av engångskaraktär. Intäkterna av engångskaraktär uppgick till 134 miljoner euro, och dessa hänförde sig till Metsä-Botnias ägararrangemang. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -267 miljoner euro (-61). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 80 miljoner euro (155), andelarna av intresseföretagens resultat -16 miljoner euro (-1) och de bokförda finansiella kursdifferenserna 5 miljoner euro (13).

12 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 12 (26) De finansiella intäkterna under översiktsperioden omfattar en vinst om cirka 31 miljoner euro på återköpen av masskuldebrevslånet på 400 miljoner euro som förfaller till betalning i december Bland de finansiella kostnaderna finns en förlust på cirka 30 miljoner euro som uppkom då Sappi återbetalade sitt skuldebrev i förtid. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som avser försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Resultatet före skatt var -358 miljoner euro (-204), resultatet per aktie för de kvarvarande verksamheterna -1,02 euro (-0,55) och avkastningen på sysselsatt kapital -8,9 % (-1,3). Resultatet exklusive poster av engångskaraktär före skatt var miljoner euro (-178), resultatet per aktie -0,66 euro (-0,48) och avkastningen på sysselsatt kapital -4,5 % (-0,5). I slutet av december var M-reals soliditet 29,6 % och nettoskuldsättningsgrad 84 % (30,8 % och 90 %). I vissa av M-reals låneavtal har bolagets nettoskuldsättningsgrad begränsats till 120 % och bolagets soliditet till 30 %. En beräkning enligt definitionerna i låneavtalen visar en nettoskuldsättningsgrad på cirka 63 % i slutet av året och en soliditet på cirka 35 %. Mjuk- och matlagningspapper Omsättningen för mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissue uppgick till 890 miljoner euro (930) och rörelseresultatet till 93 miljoner euro (42). Omsättningen minskade med cirka fyra % jämfört med föregående år till följd av valutakursförändringarna och lägre försäljningsvolymer. Försäljningsvolymerna för de egna varumärkena, i synnerhet Lambi och Serla, ökade. Under andra halvåret ökade försäljningen inom affärsområdet Storkonsumenter efter den svagare efterfrågesituationen i början av året. Till detta bidrog bland annat den ökade efterfrågan på hygienprodukter till följd av spridningen av H1N1-viruset. Massakostnaderna ökade under andra halvåret och var i slutet av året 25 % högre än i slutet av våren. Priserna på returfiber har varit stabilare, men tillgången har försvagats. Under året lanserade Metsä Tissue flera nya produkter och produktlösningar, bland annat det designmönstrade produktkonceptet Lambi Limited Collection för konsumenterna och specialpappershanddukar och dispensrar inom handvårdsprogrammet Katrin för storkonsumenter. På hösten lanserades dessutom varumärket SAGA, under vilket produkter för matlagning och bakning i fortsättningen säljs och marknadsförs för såväl hushåll, matlagningsproffs som förädlare. Utvecklingen av varumärkena Serla, Mola och Tento fortsatte också. Man beslöt att förnya pappersmaskin 10 vid Mänttä bruk. Investeringen genomförs under första halvåret 2010.

13 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 13 (26) Under översiktsåret fortsatte Metsä Tissue med förbättringen av energieffektiviteten Energieffektiviteten i verksamheten i Finland och Tyskland reviderades, och bolagen i båda länderna fick energieffektivitetscertikat. I september trimmade Metsä Tissue sin affärsverksamhet och organisation genom att övergå från fem till tre affärslinjer. Efter förändringarna utgörs affärslinjerna av Consumer (konsumentprodukter), Away-from-Home (storkonsumentprodukter) och Baking & Cooking (baknings- och matlagningsprodukter). Produktkategorin Servetter utvecklas och förstärks ytterligare inom affärsverksamheterna Consumer och Awayfrom-Home. Under översiktsperioden investerade bolaget i tre nya servettmaskiner samt i dess tryck- och förpackningslinjer. Händelser efter räkenskapsperioden Den 18 januari 2010 meddelade Metsäliitto om inledningen av ett kapitalprogram, vars syfte är att förstärka det egna kapitalet så att det motsvarar den aktuella och framtida affärsstrukturen. De medel som samlas in ska i huvudsak användas för finansiering av nya affärsverksamheter. Enligt kapitalprogrammet som riktar sig till ägarmedlemmarna har medlemmarna möjlighet att teckna A- och B-tilläggsandelar. I programmet ingår också att slopa den nuvarande övre gränsen för obligationsandelar. Utöver detta har Metsäliitto för avsikt att emittera en ny C-tilläggsandel. Utifrån den nya C-tilläggsandelen har ägarna möjlighet att utöver andelsränta få tilläggsavkastning i kontant betalning, vars belopp beror på kursutvecklingen för M-real Corporations B-aktie på Helsingfors Börs. De medlemmar i Metsäliitto som äger eller under programmet tecknar nuvarande A- eller B-tilläggsandelar är berättigade att teckna C-tilläggsandelar. Till sina villkor motsvarar C-tilläggsandelarna i övrigt de nuvarande B-tilläggsandelarna, och för C- tilläggsandelarna betalas samma årliga ränta som för B-tilläggsandelarna. Vid sitt möte den 18 januari 2010 godkände förvaltningsrådet de stadgeändringar som krävs för genomförandet av kapitalprogrammet, och framlade dem för godkännande av fullmäktige. Styrelsen beslutar om inledandet av kapitalprogrammet, den exakta tidpunkten för inledandet samt om teckningstiderna och -villkoren under första kvartalet 2010 efter att ärendet har behandlats av fullmäktige. Risker och osäkerhetsfaktorer De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna bokslutskommuniké bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsäliittokoncernens resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling. Riskerna i anslutning till företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsäliittokoncernens årsredovisning för år.

14 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 14 (26) Utsikter för den närmaste framtiden År 2010 ligger virkesbeställningarna från Virkesanskaffningens kunder på närmast normal nivå, vilket innebär att betydligt större virkesvolymer anskaffas än år I Finland får virkesköpen stöd av den skatteförmån på 25 % som ges på intäkterna av virkeshandeln och som gäller för affärer som har gjorts före utgången av år Träproduktindustrin fortsätter att tillämpa sin affärsstrategi med syfte att höja förädlingsvärdet och satsar på kundorienterad produkt- och serviceutveckling. I år förväntas en återhämtning på byggnadsmarknaden, men efterfrågan torde ändå stanna på en lägre nivå än normalt. Volymerna inom gör-det-själv-handeln antas också öka. I januari steg massapriset ytterligare, och massamarknaden torde förbli stark åtminstone under de närmaste månaderna. Uppgången i världsmarknadspriserna har lett till en situation, där redan nedlagda massabruk åter tagits i drift. Detta har lett till ett ökat utbud och kan ha en negativ inverkan på hur massapriserna utvecklas. En fortsatt god efterfrågan på både kartong och obestruket finpapper förväntas under första kvartalet. Efterfrågan på specialpapper ligger fortfarande under normal nivå, men en uppgång i efterfrågan förväntas under början av året. Snittpriserna på falskartong och täckpapper visar en smärre uppgång till följd av prishöjningsåtgärderna. M-real har dessutom meddelat om 8 %s prishöjningar i fråga om finpapper på alla huvudmarknader. Prishöjningarna träder i kraft i mars. Prisnivån på specialpapper har varit fortsatt stabil och inga väsentliga ändringar i snittpriset förväntas. Under första kvartalet förväntas rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för M-real bli bättre än sista kvartalet Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper bedöms förbli relativt stabil också under år En fortsatt uppgång i råvarupriserna och transportkostnaderna förväntas ändå. Efter de omfattande effektiviseringsåtgärderna söker Metsä Tissue nu tillväxt. Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär blev positivt under tredje kvartalet. Under sista kvartalet blev rörelseresultatet bättre än förväntat. Under början av innevarande år har det heller inte skett några sådana förändringar på marknaden som kunde försvaga lönsamheten. Metsäliitto bedömer att den positiva utvecklingen fortsätter under första kvartalet och att rörelseresultatet exklusive engångsposter blir bättre än under föregående kvartal.

15 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 15 (26) Förslag till andelsränta Styrelsen i Metsäliitto Osuuskunta har beslutat att för förvaltningsrådet föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 5,5 % för år 2009 (5,5 % för år ). På A-insatserna i tilläggskapital har styrelsen föreslagit en ränta på 5,0 % (5,0) och på B-insatserna en ränta på 4,5 % (4,5). Styrelsens förslag behandlas i mars av förvaltningsrådet i Metsäliitto Osuuskunta som i sin tur gör en framställan om beloppet av andelsräntan till fullmäktige för beslut i maj. Esbo den 4 februari 2010 Metsäliittokoncernen Styrelsen Mer information: Tf. ekonomidirektör Hannu Anttila, Metsäliittokoncernen, tfn Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn

16 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 16 (26) Oreviderad METSÄLIITTOKONCERNEN Förkortad rapport över totalresultat (milj. euro) Förändring 2009 Q4 Q Kvarvarande verksamhet Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intresseföretag Kursdifferenser Övriga finansintäkter och -kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Minoritetsintresse Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Minoritetsintresse

17 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 17 (26) Oreviderad Rapport över finansiell ställning TILLGÅNGAR Långfristiga Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresseföretag Placeringar Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Kassa och banktillgodohavande Tillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Minoritetsandel Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsåtaganden Avsättningar Finansieringsskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansieringsskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Skulder som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

18 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 18 (26) Oreviderad Rapport över förändring i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Fond för Balan- Över- Om- verkligt serade Andelskapitafondifferens kurs- räknings- värde & vinst- övriga medel Totalt Minoritetsandel Totalt Milj. euro Eget kapital Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Förändring i överkursfond 0 0 Förändring i fond för verkligt värde 0 0 Överfört från fritt eget kapital till bundet Affärsstruktureringar Periodens totalresultat Eget kapital Eget kapital Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Förändring i överkursfond 0 0 Förändring i fond för verkligt värde 0 0 Överfört från fritt eget kapital till bundet 0 0 Affärsstruktureringar Periodens totalresultat Eget kapital

19 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 19 (26) Oreviderad Rapport över kassaflöden Periodens resultat Summa korrektivposter Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader, netto Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelsen Företagsförvärv Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttringar och andra poster Nettokassaflöde från investeringar Förändring av eget kapital Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster Betalda andelsräntor och dividender Nettokassaflöde från finansiering Förändring av likvida medel Ingående likvida medel Omräkningsdifferens Förändring av likvida medel Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning Utgående likvida medel

20 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 20 (26) Oreviderad SEGMENT Virkesanskaffning 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden Träproduktindustri 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden Massaindustri 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden Kartong- och pappersindustri 1-12/ /08 Q4/09 Q4/08 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2012 Pressmeddelande 1 (25) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet år 2012 Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer