Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro"

Transkript

1 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat oktober december exklusive poster av engångskaraktär 44 miljoner euro Resultat för år 2009 Omsättningen uppgick till miljoner euro (: miljoner euro) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -75 miljoner euro (45). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -169 miljoner euro (2). Resultatet före skatt och exklusive engångsposter var -224 miljoner euro (-192). Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var -329 miljoner euro (-233). Resultat för oktober december Omsättningen uppgick till miljoner euro (10 12/: miljoner euro) Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 44 miljoner euro (-75). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 18 miljoner euro (-206). Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 8 miljoner euro (-148). Resultatet före skatt inklusive engångsposter var -18 miljoner euro (-277). Händelser under sista kvartalet 2009 Avtalet om Metsä-Botnias nya ägarstruktur och försäljningen av verksamhet i Uruguay till UPM-Kymmene Abp undertecknades den 22 oktober Arrangemanget genomfördes den 8 december Marknadsdomstolen ålade Metsäliitto Osuuskunta en påföljdsavgift på 21 miljoner euro på grund av ett förfarande som är i strid med lagen om konkurrensbegränsningar. M-real meddelade om nya resultatförbättringsåtgärder som omfattar bl.a. en slutlig nedläggning av massafabriken i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid fabriken i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Därtill meddelade M-real om väsentliga effektiviseringsåtgärder vid Zanders specialpappersbruk i Tyskland. Utvecklingen av massapriset, brukens högre driftsgrad samt de interna resultatförbättringsåtgärderna hade en positiv inverkan på rörelseresultatet under det sista kvartalet Under perioden fortsatte vi att fokusera på våra kärnverksamheter och slutförde betydande strukturförändringar. Koncernens affärsstruktur motsvarar nu i det närmaste det mål som vi ställde upp år Vi fortsätter med den strategiska granskningen av pappersaffärsverksamheterna. Också andra industriella arrangemang är möjliga, om de med tanke på ägarvärdet är motiverade. Koncernchef Kari Jordan, Metsäliittokoncernen Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Koncernens fem affärsområden är virkesanskaffning, träprodukter, massa, kartong och papper samt mjuk- och matlagningspapper. Metsäliittokoncernen har en omsättning på 5 miljarder euro och sysselsätter personer.

2 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 2 (26) Metsäliittokoncernen Resultaträkning (Kvarvarande verksamhet) Q4 Q Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Metsäliittokoncernen Lönsamhet (Kvarvarande verksamhet) Q4 Q Rörelseresultat, milj. euro , exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % -3,3 0,5 1,2-16,1 1,4 - -, exklusive engångsposter -1,4 1,3 3,7-6,1 6,4 Avkastning på eget kapital, % -20,0-8,4-8,0-43,6-7,5 - -, exklusive engångsposter -13,4-6,4-0,3-17,0 2,7 Finansiell position Soliditet, % 24,5 26,0 23,9 27,5 28,8 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Affärsområden Omsättning och rörelseresultat 1-12/2009 (milj. euro) Kartong och papper Mjuk- och matlagningspapper Virkesanskaffning Träproduktindustri Massa Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar & nedskrivningar Rörelseresultat Engångsposter Rörelseresultat efter engångsposter

3 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 3 (26) METSÄLIITTOKONCERNEN BOKSLUT 2009 Siffrorna i bokslutet är oreviderade Omsättning och resultat Metsäliittokoncernens omsättning 2009 uppgick till miljoner euro (6 434) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till -75 miljoner euro (45). Posterna av engångskaraktär var -94 miljoner netto (-43) av vilka 67 miljoner euro registrerades i januari september. Av kostnaderna av engångskaraktär hänförde sig 40 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö och 29 miljoner till nedläggningen av M-reals pappersbruk i Hallein. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 6 miljoner euro. I juni registrerades en försäljningsvinst på 8 miljoner euro av försäljningen av aktierna i Vapo. Under årets sista kvartal registrerade Metsäliittokoncernen intäkter av engångskaraktär på 195 miljoner euro och kostnader av engångskaraktär på 222 miljoner euro. Intäkterna av engångskaraktär hänför sig i sin helhet till Metsä-Botnias ägararrangemang. De största kostnadsposterna omfattade den av M-real registrerade nedskrivningsförlusten på 113 miljoner euro samt nedskrivningarna och kostnadsavsättningarna på 73 miljoner euro i åtgärdsplanerna som publicerades i december. Den påföljdsavgift på 21 miljoner euro som ålades av marknadsdomstolen till följd av ett förfarande som var i strid med lagen om konkurrensbegränsningar registrerades av Metsäliitto Osuuskunta som en kostnad, och Träproduktindustrin gjorde en nedskrivning på 6 miljoner euro av anläggningstillgångarna vid Kyrofors sågverk. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 9 miljoner euro. Under årets sista kvartal uppgick rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till 44 miljoner euro (Q4/08:-75 milj. euro). Jämfört med föregående kvartal förbättrades rörelseresultatet med 35 miljoner euro. Resultatet förbättrades av bland annat en gynnsammare utveckling av massapriset än förväntat, brukens förbättrade driftsgrad och de interna resultatförbättringsåtgärderna. Affärsverksamheten Mjukpapper uppvisade ett gott resultat under hela året. Konsolideringen av Metsä-Botnia ändrades från intresseföretag till dotterföretag den 8 december Inverkan av ändringen på rörelseresultatet var cirka 5 miljoner euro. År 2009 var Metsäliittokoncernens rörelseresultat inklusive poster av engångskaraktär -169 miljoner euro (2). De finansiella intäkterna var 26 miljoner euro (17), resultatandelarna i intresseföretag -16 miljoner euro (6) och de finansiella kostnaderna 173 miljoner euro (277).

4 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 4 (26) De finansiella kursdifferenserna var 2 miljoner euro (19). Under året stärktes den amerikanska dollarn med i genomsnitt 5 %, det brittiska pundet försvagades med 12 % och den svenska kronan försvagades med 10 % jämfört med år. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som hänför sig till försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Under första kvartalet köpte M-real en andel av sitt eget masskuldebrevslån på 400 miljoner euro på marknaden till ett nominellt värde av cirka 60 miljoner euro. Lånet förfaller i december För köpet redovisades en finansiell intäkt på cirka 31 miljoner euro. Under tredje kvartalet redovisades i finansieringsposterna en förlust på cirka 30 miljoner euro sedan Sappi Ltd återbetalat sin fyraåriga skuld på 220 miljoner euro i förtid till M-real. Återbetalningspriset för skulden var 86,5 % av skuldebrevets nominella värde, dvs. cirka 190 miljoner euro. Resultatet före skatt var -329 miljoner euro (-233) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 10 miljoner euro (60). Resultatet för kvarvarande verksamheter var -318 miljoner euro (-172), resultatet för avvecklade verksamheter -23 miljoner euro (-338) och periodens resultat -342 miljoner euro (-511). Den andel av räkenskapsperiodens resultat som är hänförlig till moderföretagets ägare utgör -116 miljoner euro (-213). Minoritetens andel av resultatet utgör -226 miljoner euro (-297). Avkastningen på sysselsatt kapital för koncernens kvarvarande verksamheter var -3,3 % (0,5) och avkastningen på eget kapital -20,0 % (-8,4). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var -1,4 % (1,3) och avkastningen på eget kapital -13,4 % (-6,4). Balans och finansiering Vid utgången av december var Metsäliittokoncernen totala likviditet 1,4 miljarder euro (1,8). Likviditeten bestod av 0,6 miljarder euro (0,6) i likvida medel och placeringar och 0,8 miljarder euro (1,2) i bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För de kortfristiga finansieringsbehoven hade koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter på cirka 0,5 miljarder euro. Vid utgången av året var koncernens soliditet 24,5 % och nettoskuldsättningsgrad 157 % (26,0 % och 149 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick till miljoner euro (2 666). Vid utgången av december var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 57,2 % och nettoskuldsättningsgraden 50 % (54,6 % och 45 %).

5 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 5 (26) Under året minskade medlemmarnas insatser med 56,6 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet minskade med 1,5 miljoner euro och A-tilläggsandelskapitalet med 57,3 miljoner euro. B-tilläggsandelskapitalet ökade med 2,1 miljoner euro. Enligt de meddelanden som mottagits fram till utgången av år 2009 förfaller 58,2 miljoner euro (102,6) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning den 1 juli I slutet av december hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar ( ). År 2009 var förändringen i det verkliga värdet av de placeringar som kan säljas -103 miljoner euro, främst beroende på att det verkliga värdet på aktierna i Pohjolan Voima Oy minskade. Förändringen i det verkliga värdet beror på det lägre medelvärdet för futurnoteringarna för rullande 12 månader på elbörsen Nord Pool, som används vid värderingen. I samband med förändringen av Metsä-Botnias ägarstruktur uppstod en goodwill på 359 miljoner euro i Metsäliittokoncernens balansräkning. Ägaravtalet omfattar dessutom en skyldighet att lösa in aktier i Metsä-Botnia som upphör när UPMs ägarandel sjunkit under 11 %. Den skuld som inlösningsskyldigheten ger upphov till och den motsvarande ökningen av ägarandelen har beaktats i koncernbokslutet. I december 2009 beslöt M-real att utnyttja sin rätt att i förtid lösa in en del av masskuldebrevslånet som förfaller till betalning den 15 december 2010 och vars nominella belopp före inlösningen är cirka 340 miljoner euro. Den andel som återinlöses har ett nominellt värde på 250 miljoner euro. Den förtida återinlösningen ägde rum den 25 januari 2010, och i enlighet med lånevillkoren uppgår inlösningspriset till 100 % av det nominella värdet med tillägg av de kumulerade och obetalda räntorna fram till inlösningsdagen. En central orsak till den förtida återinlösningen är M-reals starka likviditet. Återinlösningen minskar bolagets finansiella nettokostnader med cirka 11 miljoner euro år Personal År 2009 sysselsatte koncernen i genomsnitt personer (17 538). I slutet av december var antalet koncernanställda (16 729). Till följd av försäljningen av Vapo och verksamheten i Uruguay minskade antalet anställda med cirka personer. Å andra sidan ledde förändringen av Metsä-Botnias konsolideringsprincip till att antalet koncernanställda ökade med cirka 520 personer. I slutet av december sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta personer (3 217). Investeringar År 2009 uppgick Metsäliittokoncernens investeringar i anläggningstillgångar till 152 miljoner euro (268). I företagsförvärv investerades 497 miljoner euro (4), vilka till största delen är hänförliga till arrangemanget av Metsä-Botnias nya ägarstruktur.

6 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 6 (26) Försäljningen av Vapo Oy Den 5 maj 2009 avtalade Metsäliittokoncernen om att sälja hela sitt innehav (49,9 %) i Vapo Oy till ett inhemskt konsortium som leds av EPV Energia Oy. Affären genomfördes den 24 juni Köpeskillingen uppgick till 165 miljoner euro, varav moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta redovisade en försäljningsvinst på 27,3 miljoner euro. Försäljningsvinsten för Metsäliittokoncernen uppgick till 8,0 miljoner euro. Strukturförändringar 2009 Metsä-Botnia Den 15 juli 2009 slöt Metsä-Botnia och dess ägare ett intentionsavtal om Metsä- Botnias nya ägarstruktur och försäljning av verksamheten i Uruguay till UPM- Kymmene Abp. Avtalet undertecknades den 22 oktober 2009, och arrangemanget genomfördes den 8 december I och med företagsaffären ökade Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel i Metsä-Botnia från 23 % till 53 %, M-reals ägarandel på 30 % förblev oförändrad och UPMs innehav minskade från 47 % till 17 %. Som en del av företagsaffären delade Metsä-Botnia ut återbetalningar på kapitalet och dividender på 999 miljoner euro till sina delägare och köpte egna aktier av UPM för 168 miljoner euro. Betalningarna gjordes huvudsakligen med de medel som försäljningen av verksamheten i Uruguay inbringade. Därtill sålde Metsä-Botnia 77 % av sina aktier i Pohjolan Voima Oy och redovisade en försäljningsvinst på cirka 60 miljoner av försäljningen. Samarbetsavtalen förblev till väsentliga delar oförändrade och är i kraft även efter företagsaffären. Metsä-Botnia fungerar också i fortsättningen som försäljningskanal för avsalumassa för både UPM och M-real. Metsä-Botnia har i M-reals koncernbokslut behandlats som ett intresseföretag och i Metsäliittos koncernbokslut som ett dotterföretag från och med den 8 december Metsäliitto bedömde de ekonomiska konsekvenserna av arrangemanget i sitt meddelande den 22 oktober De ekonomiska konsekvenser som har registrerats i bokslutet 2009 avviker en aning från det som förutspåddes i meddelandet. Arrangemanget ledde till att Metsäliitto Osuuskuntas eget kapital ökade med cirka 185 miljoner euro och Metsäliittokoncernens eget kapital med cirka 250 miljoner euro. Arrangemanget har en svag positiv inverkan på moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas soliditet och en svag negativ inverkan på nettoskuldsättningsgraden. Arrangemanget har en positiv inverkan på Metsäliittokoncernens soliditet och nettoskuldsättning.

7 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 7 (26) M-real M-real startade i februari 2009 ett nytt program som syftar till att förbättra det årliga resultatet med 80 miljoner euro. Åtgärderna riktades till affärsområdena samt till en anpassning av stödfunktionerna så att de motsvarar den förändrade företagsstrukturen. Den fullständiga resultateffekten uppnås från och med år I februari inleddes dessutom ett separat program för år 2009 i syfte att öka kassaflödet med cirka 60 miljoner euro. Åtgärderna omfattade bland annat en minskning av nettokapitalet och en gallring av investeringarna. Båda programmen framskred bättre än förväntat, och i oktober 2009 höjdes målet för resultatförbättringsprogrammet från 80 miljoner till 90 miljoner euro och målet för programmet för förbättring av kassaflödet från 60 miljoner till 80 miljoner euro. År meddelade M-real att företaget utifrån de tidigare granskade strategiska alternativen planerar att lägga ner produktionen av bestruket standardfinpapper vid bruken i Hallein och Gohrsmühle. Verksamheten vid båda bruken har sedan länge varit förlustbringande. Pappersproduktionen vid Halleinbruket i Österrike lades ned i slutet av april 2009 liksom också produktionen av standardfinpapper i Gohrsmühle, Tyskland. Produktionen av specialpapper samt obestrukna finpappersrullar och folieark har utvidgats i Gohrsmühle. Granskningen av de framtida alternativen för massabruket i Hallein fortsätter. I december 2009 meddelade M-real om omorganiseringen av M-reals Zandersbruk i Gohrsmühle och Reflex samt om planerna att lägga ned två av de fyra pappersmaskinerna vid bruket i Reflex. Nedläggningen skulle innebära en minskning av den årliga produktionskapaciteten med cirka ton. Dessutom finns det planer på att flytta produktionen av självkopierande papper till bruket i Gohrsmühle. Förhandlingarna inleddes i januari 2010, och man bedömer att åtgärderna genomförs under första halvåret. Man uppskattar att åtgärderna förbättrar resultatet med cirka 18 miljoner euro per år. M-real informerade dessutom om de planerade resultatförbättringsåtgärderna, av vilka de viktigaste är en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid bruket i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Massabruket i Alizay har länge varit olönsamt, och massakvaliteten uppfyller inte helt marknadskraven. Sedan mars 2009 har massabruket varit tillfälligt stängt. Till följd av en eventuell nedläggning av bruket har poster av engångskaraktär på 48 miljoner euro registrerats som kostnadsavsättningar och nedskrivningar i resultatet. Man bedömer att de åtgärdsplaner som publicerades i december kommer att förbättra M-reals årliga rörelseresultat med 80 miljoner euro och slår fullt ut från och med år Man bedömer att resultateffekten år 2010 är 40 miljoner euro.

8 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 8 (26) M-reals strukturförändring från ett pappersbolag till en aktör som allt tydligare koncentrerar sig på förpackningsmaterial har framskridit enligt planerna. Strategigranskningen i fråga om pappersaffärsverksamheterna fortsätter. Affärsområden Virkesanskaffning År 2009 redovisade Virkesanskaffning en omsättning på miljoner euro (1 734) och ett rörelseresultat på -9 miljoner euro (30). Den finländska virkesanskaffningens andel var 828 miljoner euro (1 188) av omsättningen och -14 miljoner euro (25) av rörelseresultatet. I rörelseresultatet har Marknadsdomstolens påföljdsavgift om 21 miljoner euro upptagits såsom en kostnad av engångskaraktär (+2). Den största orsaken till att omsättningen och rörelseresultatet minskade är att leveransvolymerna ligger klart under nivån år. Metsäliittos Virkesanskaffning levererade 24 miljoner kubikmeter (32) virkesråvara till sina kunder. Cirka 70 % anskaffades från Finland, i huvudsak av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Under första halvåret begränsades produktionen vid både bruken och sågverken, med andra ord var behovet av virke mindre. Också virkesutbudet blev litet. Virkespriset sjönk i början av året, men utjämnades från och med maj. Timmerpriset visade en svag uppgång mot slutet av året. Under de sista månaderna av året blev virkeshandeln livligare, i synnerhet för att skogsägarna utnyttjade den skatteförmån på 50 % på intäkterna av virkeshandeln som staten erbjöd. På grund av de kraftiga produktionsbegränsningarna i början av året var man tvungen att begränsa inköpen och avverkningen av massaved. På våren och sommaren anpassades den inhemska virkesanskaffningen till marknadssituationen genom permitteringar av personalen och andra åtgärder. Organisationen för Norra Finlands virkesanskaffning ändrades så att den bättre motsvarar de minskade leveransvolymerna inom området. Volymen av Metsäliittos inköp från privatskogarna, inklusive virke för energibruk, uppgick till drygt 9 miljoner kubikmeter. Tyngdpunkten i inköpen låg på tallstock och skogsenergi. Mot slutet av året blev också efterfrågan på massaved livligare, i synnerhet i fråga om björkmassa. I syfte att stimulera timmerhandeln betalades dubbel bonus till ägarmedlemmar för genomförda virkesaffärer med förnyelsestämpelposter både i början av året och i början av hösten. Skogshygget inom skogsenergi, som syftade till en effektivare anskaffning av skogsenergi, inleddes i rask takt och var resultatbringande speciellt när det gällde energiklenvirke. Under översiktsåret slöt Metsäliitto betydande avtal om leverans av skogsflis, stubbar och biprodukter från skogsindustrin till stora energianläggningar.

9 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 9 (26) Virkeshandeln med de privata skogsägarna i Baltikum stannade upp nästan helt och hållet. Merparten av virket köptes från statens skogar. Trots bristen på timmer kunde man i Ryssland trygga virkesförsörjningen vid Metsä-Botnias såg Svir Timber. Importen från båda områdena till Finland och Sverige minskade väsentligt. Från Ryssland importerades främst massaved och flis som kumulerats under Metsäliittobolagens avverkningar, totalt 0,9 miljoner kubikmeter. Effektiviseringen av virkeshandelsorganisationernas verksamhet fortsatte i både Baltikum och Ryssland. I Sverige och Mellaneuropa var det lugnt under första halvåret till följd av den höga lagernivån och produktionsbegränsningarna. Under andra halvåret ökade behovet av virke och priset på både timmer och massaved visade en uppgång. Under de senaste åren har Metsäliitto kraftigt utvecklat tjänsterna för alla skeden inom skogsägandet. I början av översiktsåret introducerades ett förnyat bonussystem, och i slutet av året presenterades Skogskorgen för ägarmedlemmarna. Korgen tillhandahåller alla Metsäliittos tjänster. Generationsväxlingsservicen och momskontot är nya medlemstjänster. Man fattade beslut om att från och med början av år 2010 organisera Virkesanskaffningen i fyra olika affärslinjer: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster. Träproduktindustri Metsäliittos Träproduktindustri redovisade en omsättning på 806 miljoner euro (1 162) och ett rörelseresultat på -47 miljoner euro (-74). I rörelseresultatet ingår kostnader av engångskaraktär på 6 miljoner euro (21). Resultatet belastas i synnerhet av den svaga efterfrågesituationen, de låga sågvarupriserna och de dyra råvarorna som anskaffades förra året. Vid sidan av produktionen av sågvara var man tvungen att begränsa även tillverkningen av förädlad sågvara, faner och ingenjörsträprodukter. Tack vare kostnadsbesparingsåtgärderna kunde förlusten ändå reduceras avsevärt. I början av året var efterfrågan svag, vilket ledde till att situationen med överutbud fortsatte och att produkternas prisnivå sjönk. Samtidigt var råvarukostnaderna för höga i relation till slutprodukternas prisnivå. Under det andra halvåret syntes begränsningarna i produktionen och kundernas lägre lagernivåer som en smärre återhämtning i efterfrågan och en uppgång i prisnivån. Produktionen anpassades till den försvagade efterfrågan genom att man lade ner verksamheten vid sågverket i Östermark och tillsvidare avbröt produktionen vid sågverken i Kyrofors och Karihaara. Förädlingsverksamheten i Kaskö skars ned på grund av att kontraktstillverkningen av konsumentprodukter som var avsedda för gördet-själv-marknaden i Storbritannien överförs till Storbritannien. Under andra halvåret begränsades produktionen vid alla sågverk i drift på grund av den dåliga tillgången på prismässigt konkurrenskraftig råvara.

10 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 10 (26) Affärslinjen Byggandets lösningar satsade på utveckling av energieffektivt byggande och deltog bland annat i utvecklingen av nya passiva takelement med stomme av kertoträ samt av ett höghussystem som består av färdiga delar i trä. Dessutom lanserades underlagsskivan Kerto-Kate, och i Storbritannien inleddes försäljningen av konceptet Green Store som baserar sig på Kerto- och limträ och är avsett för ekologiskt effektivt byggande av affärs- och kontorslokaler. Det industriella kundsegmentets verksamhetsmiljö stämplades av de kraftiga nedskärningarna i produktionen. Med stöd av nya specialprodukter och skräddarsydda komponenter kunde man upprätthålla lönsamheten och öka marknadsandelen. Efterfrågan och prisnivån på i synnerhet de produkter som produceras vid plywoodindustrins nya förädlingsfabrik i Suolahti har utvecklats i positiv riktning. Försäljningen inom konsument- och detaljhandelssegmentet låg fortfarande på samma nivå som föregående år och lönsamheten förbättrades en aning jämfört med föregående år. Inom affärslinjen Förädling och distribution fortsatte utvecklingen av gårds- och inredningsprodukter och anknytande tjänster i Storbritannien och Frankrike. Inom Träproduktindustrin fortsatte koncentreringen av affärsverksamheten genom försäljningen av lamellträfabriken i Comanesti, Rumänien, till det österrikiska Holzindustrie Schweighofers rumänska dotterbolag. Affären kräver ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i Rumänien. Massa Omsättningen för Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till 886 miljoner euro (1 184) och rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär till -107 miljoner euro (36). Resultatet belastades av det låga massapriset och det fortsatt höga priset på virkesråvara under räkenskapsperioden. Nedläggningen av Kaskö bruk gav upphov till kostnader av engångskaraktär på 75 miljoner euro. Under räkenskapsperioden registrerades dessutom andra kostnader av engångskaraktär på 2 miljoner euro. Dollarpriset på massa förblev lågt i början av översiktsperioden. Under andra halvåret steg priserna i fråga om alla produkter med i genomsnitt % jämfört med första halvåret. Under året sjönk produktionskapaciteten på marknaden med cirka 2,4 miljoner ton. I Kina, Nordamerika och Europa har produktionsanläggningar lagts ned. I slutet av året togs ändå redan nedlagda produktionsanläggningar i drift i Kanada och USA. Produktionsvolymen inom Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till ton ( ) massa.

11 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 11 (26) Metsä-Botnias finansiella ställning och likviditet var alltjämt goda. I slutet av året hade bolaget sammanlagt 175 miljoner euro (304) i likvida medel och krediter som kan lyftas. I slutet av översiktsperioden var soliditetsgraden 46 % (64) och nettoskuldsättningsgraden 72 % (35). Massaindustrin (Metsä-Botnia) har sedan den 8 december 2009 integrerats som ett dotterföretag i Metsäliittokoncernens bokslut. Före det integrerades 53 % av Metsä- Botnia proportionerligt (M-real 30 % och Metsäliitto 23 %). Metsä-Botnia har behandlat verksamheten i Uruguay som avvecklad verksamhet enligt standarden IFRS 5. Verksamheten i Uruguay ingår således inte i resultatsiffrorna ovan. För Metsäliittokoncernens del har verksamheten i Uruguay inte bildat något separat segment. På grund av detta har affärsverksamheten i Uruguay i fråga om dessa koncerner behandlats i de kvarvarande verksamheterna. Kartong och papper Kartong- och pappersindustrin redovisade en omsättning på miljoner euro (3 236) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -150 miljoner euro (-35). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär försvagades jämfört med föregående år på grund av att leveransvolymerna minskade till följd av den allmänna försvagade efterfrågan och de i genomsnitt lägre försäljningspriserna på kontorspapper. Resultatet förbättrades till följd av höjningarna av kartongpriserna och kostnadsbesparingarna. M-reals poster av engångskaraktär i januari december var -117 miljoner euro netto (-26). Av engångsposterna registrerades 58 miljoner euro i januari september, och av detta belopp hänförde sig 22 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö, 28 miljoner euro till nedläggningen av pappersbruket i Hallein och 8 miljoner euro till olika typer av resultatförbättringsåtgärder och kostnadsavsättningar. Under sista kvartalet av året bokförde M-real poster av engångskaraktär på -59 miljoner euro netto. Som poster av engångskaraktär registrerades 113 miljoner euro nedskrivningsförluster, 48 miljoner euro nedskrivningar och kostnadsavsättningar som hänför sig till planerna om en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, 13 miljoner euro kostnadsavsättningar som hänför sig till olika typer av resultatförbättringsprogram och 19 miljoner euro övriga kostnader av engångskaraktär. Intäkterna av engångskaraktär uppgick till 134 miljoner euro, och dessa hänförde sig till Metsä-Botnias ägararrangemang. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -267 miljoner euro (-61). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 80 miljoner euro (155), andelarna av intresseföretagens resultat -16 miljoner euro (-1) och de bokförda finansiella kursdifferenserna 5 miljoner euro (13).

12 Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 12 (26) De finansiella intäkterna under översiktsperioden omfattar en vinst om cirka 31 miljoner euro på återköpen av masskuldebrevslånet på 400 miljoner euro som förfaller till betalning i december Bland de finansiella kostnaderna finns en förlust på cirka 30 miljoner euro som uppkom då Sappi återbetalade sitt skuldebrev i förtid. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som avser försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Resultatet före skatt var -358 miljoner euro (-204), resultatet per aktie för de kvarvarande verksamheterna -1,02 euro (-0,55) och avkastningen på sysselsatt kapital -8,9 % (-1,3). Resultatet exklusive poster av engångskaraktär före skatt var miljoner euro (-178), resultatet per aktie -0,66 euro (-0,48) och avkastningen på sysselsatt kapital -4,5 % (-0,5). I slutet av december var M-reals soliditet 29,6 % och nettoskuldsättningsgrad 84 % (30,8 % och 90 %). I vissa av M-reals låneavtal har bolagets nettoskuldsättningsgrad begränsats till 120 % och bolagets soliditet till 30 %. En beräkning enligt definitionerna i låneavtalen visar en nettoskuldsättningsgrad på cirka 63 % i slutet av året och en soliditet på cirka 35 %. Mjuk- och matlagningspapper Omsättningen för mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissue uppgick till 890 miljoner euro (930) och rörelseresultatet till 93 miljoner euro (42). Omsättningen minskade med cirka fyra % jämfört med föregående år till följd av valutakursförändringarna och lägre försäljningsvolymer. Försäljningsvolymerna för de egna varumärkena, i synnerhet Lambi och Serla, ökade. Under andra halvåret ökade försäljningen inom affärsområdet Storkonsumenter efter den svagare efterfrågesituationen i början av året. Till detta bidrog bland annat den ökade efterfrågan på hygienprodukter till följd av spridningen av H1N1-viruset. Massakostnaderna ökade under andra halvåret och var i slutet av året 25 % högre än i slutet av våren. Priserna på returfiber har varit stabilare, men tillgången har försvagats. Under året lanserade Metsä Tissue flera nya produkter och produktlösningar, bland annat det designmönstrade produktkonceptet Lambi Limited Collection för konsumenterna och specialpappershanddukar och dispensrar inom handvårdsprogrammet Katrin för storkonsumenter. På hösten lanserades dessutom varumärket SAGA, under vilket produkter för matlagning och bakning i fortsättningen säljs och marknadsförs för såväl hushåll, matlagningsproffs som förädlare. Utvecklingen av varumärkena Serla, Mola och Tento fortsatte också. Man beslöt att förnya pappersmaskin 10 vid Mänttä bruk. Investeringen genomförs under första halvåret 2010.

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

delårsrapport andra kvartalet

delårsrapport andra kvartalet delårsrapport andra kvartalet januari juni 2010 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Q1/2015 (jämfört med Q1/2014) Omsättning: 2 491 MEUR (2 568), en minskning med 3,0 %. Omsättningen exklusive en

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar STORA ENSO DELÅRSRAPPORT 21 juli 2015 kl. 13.00 EET Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar Q2/2015 (jämfört med Q2/2014)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 "Rätt positionerade" Med badrumsporslinskollektionen "Traffic" introduceras Sanitecs prisbelönta Rimfree toalett i region Östeuropa. Sanitec Oyj Delårsrapport

Läs mer