Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern"

Transkript

1 Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto använder den bästa nordiska virkesråvaran på ett miljömässigt hållbart sätt för att skapa finska högkvalitetsprodukter.

2

3 02 09 NYCKELTAL ÅR 2008 I KORTHET sidorna FÖRETAGSANSVAR FÖRETAGSSTYRNINGS- PRINCIPER > 02 METSÄLIITTOKONCERNEN > 04 NYCKELTAL > 06 ÅR 2008 I KORTHET > 08 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT AFFÄRSOMRÅDEN sidorna >12 VIRKESANSKAFFNING >14 TRÄPRODUKTINDUSTRI >16 MASSAINDUSTRI >18 KARTONG- OCH PAPPERSINDUSTRI >20 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER >22 ENERGIINDUSTRI sidorna > 24 FÖRESTAGSANSVAR > 50 FÖRETAGSSTYRNINGSPRINCIPER > 130 ANLÄGGNINGSSPECIFIKA UPPGIFTER BOKSLUT 2008 sidorna > 59 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE > 69 KONCERNENS BOKSLUT > 115 MODERFÖRETAGETS BOKSLUT

4 Metsäliittokoncernen > 12 > 14 > 16 Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Metsäliitto är en av världens största skogsindustrikoncerner. Dess fem affärsområden ansvarar för virkesanskaffning och tillverkar avancerade trä produkter, massa, kartong och papper samt mjuk- och mat lagningspapper av yppersta kvalitet. Metsäliittokoncernen har en omsättning på 6,5 miljarder euro och sysselsätter drygt personer. Produktionsanläggningar och försäljningskontor finns i cirka 30 länder. Koncernens moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, vars cirka finska skogsägarmedlemmar äger cirka hälften av alla privatskogarna i Finland. Metsäliittos viktigaste medlemsservice är virkeshandeln som gav ägarmedlemmarna intäkter på cirka 450 miljoner euro år Metsäliitto är marknadsledande när det gäller virkeshandel från privatskogarna i Finland. Årligen köper Metsäliitto drygt 32 miljoner kubikmeter virke. Virket förädlas i första hand vid koncernens egna produktionsanläggningar. Merpart av virke anskaffas i Finland, i huvudsak av Metsäliittos ägarmedlemmar. Virkesanskaffningen styrs av Metsäliittos miljöpolitik och principer för företagsansvar. Metsäliittos Virkesanskaffning redovisade 2008 en omsättning på 1,7 miljarder euro. Affärsområdet sysselsätter cirka personer. Metsäliittos Träproduktindustri tillverkar Finnforest-produkter och levererar lösningar som man har utvecklat i samarbete med kunderna, framför allt för behoven inom den industriella byggverksamheten och transportmedelsindustrin samt för hushållens och boendets behov. Träproduktindustrin redovisade 2008 en omsättning på 1,2 miljarder euro. Affärsområdet sysselsätter cirka personer. Metsä-Botnia är den näst största massatillverkaren i Europa. Metsä-Botnias huvudprodukter, blekt barr-, björk- och eukalyptusmassa, har utvecklats 2

5 Kartong- och pappersindustri > 18 > 20 > 22 Mjuk- och matlagningspapper Energiindustri för tillverkning av finpapper, journal- och mjukpapper samt falskartong av hög kvalitet. Metsä-Botnia redovisade 2008 en omsättning på 1,6 miljarder euro. Företaget sysselsätter cirka personer. M-real, den ledande kartongtillverkaren och en av de viktigaste pappersproducenterna i Europa, erbjuder sina kunder kartong och papper av hög kvalitet för konsumentförpackningar samt för kommunikationens och marknadsföringens behov. Ett världsomspännande försäljningsnät förmedlar tjänster för tillverkare av märkesvaror och förpackningar, förlag, tryckerier, grossister och företag inom kontorsvarusektorn. M-reals aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Företaget redovisade 2008 en omsättning på 3,2 miljarder euro och sysselsätter cirka personer. Världens ledande tillverkare av matlagningspapper och Europas fjärde största leverantör av mjukpappersprodukter, Metsä Tissue, är känd för sina varumärken Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och Fasana. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför mjukpappersprodukter och pappersprodukter för bakning och matlagning för både privathushåll och storkonsumenter. Företaget redovisade 2008 en omsättning på 0,9 miljarder euro och sysselsätter cirka personer. Utöver de fem affärsområdena hör även intressebolaget Vapo till Metsäliittokoncernen. Vapo är Östersjöområdets ledande leverantör av lokala och för nybara bränslen, bioel och biovärme samt miljöaffärslösningar. Metsäliitto Osuuskunta äger 49,9 procent av Vapo. 3

6 Nyckeltal Resultat (Löpande verksamhet) Milj. euro Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat från löpande verksamhet Nyckeltal (Löpande verksamhet) Rörelseresultat, milj. euro - -, exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % - -, exklusive engångsposter Avkastning på eget kapital, % - -, exklusive engångsposter Soliditet, % ,5 1,3-8,4-6,4 26, ,4 6,4-7,5 2,7 28, ,0 5,0-4,8 1,0 29,5 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Bruttoinvesteringar, milj. euro Medelantal anställda av vilka i Finland NYCKELTAL

7 Omsättning Milj. euro Rörelseresultat Milj. euro Rörelseresultat Rörelseresultat exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital % Räntebärande nettoskuld Milj. euro Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter 5 NYCKELTAL

8 År 2008 i korthet JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI 14.1 Metsäliittos Träproduktindustri förvärvade det amerikanska företaget Weyerhaeusers europeiska ilevel-verksamheter. Affären omfattade försäljning, distribution och teknisk stöd för ilevels ingenjörsträprodukterna i Europa På sitt konstituerande möte valde Metsäliittokoncernens styrelse Martti Asunta till styrelseordförande. Till styrelsens vice ordförande valdes Metsäliittokoncernens koncernchef Kari Jordan. 1.2 M-real sålde kontorspappersfabriken New Thames i Storbritannien till DS Smith Plc. Köpesumman exklusive skatt uppgick till cirka 80 miljoner euro. Affären trädde i kraft M-real offentliggjordes ett tillläggsmål omfattande försäljning av tillgångar för minst 200 miljoner euro före utgången av det första kvartalet Som en del av M-reals program för resultatförbättring stängdes BCTMP-bruket i Lielahti och PM 2 i Kangas i Finland, med vilken man tillverkat bestruket journalpapper. 1.4 M-reals kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén utnämndes till Metsäliittokoncernens kommunikationsdirektör Metsäliitto startade en riksomfattande Sommaravverkningskampanj vars syfte var att öka framför allt gallringsavverkningarna med en fjärdedel jämfört med fjolåret Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta beslutade vid sitt möte att ränta på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 6,5 procent för år 2007, medan ränta på A-insatserna i tilläggsandelskapitalet utgår med 5,5 procent och på B-insatserna med 4,0 procent. Andelsräntorna steg med en halv procentenhet från föregående år M-real höjde det årliga målet för sitt resultatförbättringsprogram, som tillkännagavs i slutet av år 2007, från 100 miljoner euro till 150 miljoner euro. Den fulla resultateffekten uppnås vid utgången av år M-real sålde B2-aktier i Pohjolan Voima Oy till Kymppivoima Oy för 80 miljoner euro Metsäliittos Träproduktindustris nya förädlingsanläggningen för plywood i Suolahti invigdes. Förädlingsanläggningen tillverkar mer färdiga och skräddarsydda plywoodprodukter, till exempel för transportmedeloch betongformindustrin Metsä Tissue inledde tillverkningen i Naro Fominsk, Ryssland. Konverteringsenheten producerar Lambi- och Mola-konsumentprodukter samt Katrin-produkter för storkonsumenter Metsäliittokoncernens klimatprogram offentliggjordes. Programmet samlar information om koncernens och affärsområdenas utsläpp samt definierar de mål och metoder som ska användas för att minska utsläppen. 6 ÅR 2008 I KORTHET

9 JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 21.8 Metsäliitto började med direkta leveranser av träbränsle till kraftverk. Metsäliitto och Vaskiluodon Voima Oy ingick avtal om leveranser av träbränsle till kraftverket i Seinäjoki. Enligt avtalet ansvarar Metsäliitto från och med år 2009 för anskaffningen av träbränsle samt för hanteringen av biobränslet på kraftverksområdet Metsäliitto effektiverade verksamheten inom virkesanskaffningen i Finland genom att förenkla verksamhetens ledning och effektivera rapporteringen Metsä-Botnias verkställande direktör Erkki Varis gick i pension. 1.9 Ilkka Hämälä utnämndes till verkställande direktör för Metsä-Botnia M-real avtalade om att sälja affärsverksamheten Graphic Papers till det sydafrikanska Sappi Limited. Affären är värd 750 miljoner euro. Affären omfattar pappersbruken i Gerknäs och Kangas i Finland, Stockstadt i Tyskland och Biberist i Schweiz. Som en del av affären avtalades om långsiktig leverans av massa och BCTMP samt ingått andra mindre service- och leveransavtal. Därtill undertecknades ett långsiktigt leveransavtal om virkesanskaffning. I anslutning till affären planerar M-real att lägga ner produktionen av bestruket finpapper av standardkvalitet vid bruken Hallein och Gohrsmühle Metsä Tissue undertecknade ett syndikerat lån på 238 miljoner euro. Genom lånet återfinansieras det nuvarande syndikerade lånet som förfaller i juni Metsäliitto meddelade att verksamheten i sågverket i Soinlahti läggs ned i årskiftet på grund av den långvariga förlustbringande verksamheten Metsä-Botnia meddelade att företaget överväger att stoppa produktionen vid Kaskö fabriken tillfälligt under det första kvartalet Alternativt överväger Metsä-Botnia att lägga ned produktionen på fabriken Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd utsåg Juha Parpala, agrolog och jordbrukare, och Antti Tukeva, agronom och verkställande direktör för Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta Normilk, till koncernstyrelsen från och med Dessutom omvaldes finansieringsråd Eino Halonen som stod i tur att avgå. Enligt åldersparagrafen lämnar skogsbruksråd Heikki Asunmaa och skogsbruksråd Unto Kotipalo styrelsen då de fyllt 65 år Esa Kaikkonen, direktör för juridiska ärenden, utsågs till medlem i koncernens ledningsgrupp. Kaikkonen är medlem i ledningsgruppen och ansvarar för koncernens juridiska ärenden, företagssäkerheten, affärsprinciperna samt processerna i samband med företagsaffärer Metsäliitto Osuuskuntas vice verkställande direktör Martin Lillandt gick i pension Branschdirektören för Metsäliitto Träproduktindustri Ole Salvén utnämndes till ersättare för Metsäliitto Osuuskuntas VD. Skogsdirektören för Metsäliittokoncernen Juha Mäntylä utnämndes till branschdirektör för Virkesanskaffning. Mäntylä blev även medlem i koncernens ledningsgrupp Metsäliitto meddelade att företaget planerar ett tillfälligt avbrott i verksamheten på sågverket i Kyrofors och permittering av hela personalen på sågverket tillsvidare Metsäliitto meddelade att verksamheten i sågverket i Teuva läggs ned under januari Dessutom kommer Metsäliitto att effektivisera verksamheten i förädlingsenheten i Kaskö så att den motsvarar den nya produktionsstrukturen och anpassa personalresurserna för de gemensamma funktionerna i både Teuva och Kaskö till den nya situationen Metsäliittokoncernen och M-real meddelade att deras rörelseresultat exklusive engångsposter för det sista kvartalet 2008 kommer att underskrida rörelseresultatet för det tredje kvartalet. Därmed blir även rörelseresultatet exklusive engångsposter för hela år 2008 betydligt svagare än år M-reals försäljning av affärsverksamheten Graphic Papers till det sydafrikanska Sappi Limited förverkligades. 7 ÅR 2008 I KORTHET

10 Mot en stabilare struktur Det senaste året har på många sätt varit exceptionellt för skogsindustrin. På grund av de hårda verksamhetsvillkoren accelererade omstruktureringen inom branschen, vilket bland annat medförde företagsomstruktureringar och nedskärning av produktionskapaciteten. Den finanskris som startade i USA utvecklades under hösten snabbt till en global ekonomisk kris, vars effekter även kunde ses inom realekonomin. De ekonomiska problemen drabbar affärsverksamheten på grund av att tillväxten har minskat eller avstannat och lett till minskad efterfrågan. Redan innan den ekonomiska krisen bröt ut ledde förändringarna i affärsvillkoren till försämrad lönsamhet inom den finska skogsindustrin produktionskostnaderna ökade avsevärt i och med att priserna för slutprodukterna huvudsakligen blev kvar på den nominella nivå som rådde i början av 2000-talet. Priserna för alla betydelsefulla produktionsfaktorer tangerade gränserna för vad industrin klarade av. I den föränderliga världen är det viktigt att veta, vart man själv är på väg. Metsäliittokoncernens riktning är klar: mot stabilitet. Genom den omstrukturering som vår koncern målmedvetet har genomfört fokuserar vi på utvalda kärnområden och förstärkar dessa. Vi är övertygade om att vi på detta sätt uppfyller förväntningarna hos våra ägare, kunder, personal och våra övriga intressenter på bästa sätt. För drygt tre år sedan var strukturen vid Metsäliittokoncernen synnerligen osammanhängande. Den nya inriktningen blev att bygga upp en på alla sätt stabilare struktur. Arbetet inleddes med kraftiga spar- och effektiviseringsåtgärder som omfattade samtliga verksamheter. I nästa steg var det dags att gallra bort olika grenar inom affärsverksamheten. Detta var en förutsättning för den nu pågående fasen, där man förstärker koncentrationen på utvalda kärnområden. KOSTNADERNA I ORDNING 2005 SITUATIONSANALYS OCH MINSKNING AV KOSTNADERNA ALLT ONÖDIGT BORT 2006 SANERINGAR OCH MINSKNING AV KAPA- CITETEN FOKUS PÅ KÄRN- BUSINESS 2007 AFFÄRSVERKSAM- HETENS FOKUSERING FORTGÅR 2008 OMSTRUKTURERINGEN FÖRSTÄRKS 2009 OMSTRUKTURERINGEN FORTSÄTTER 8 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

11 Inom Metsäliittokoncernen har man sedan länge haft en klar uppfattning om att en omstrukturering är ett måste inom skogsindustrin. Detta arbete har man bedrivit genom sådana åtgärder som har fört utvecklingen inom koncernen i den önskade inriktningen. Den viktigaste händelsen under året inom detta område var försäljningen av affärsverksamheten Graphic Papers inom vårt dotterbolag M-real till det sydafrikanska företaget Sappi Ltd. Vår värdering ansvarsfull lönsamhet är ett mål som ska leda oss när vi fortsätter mot en stabilare struktur under de ständigt föränderliga verksamhetsmiljön. Vi strävar efter lönsamhet och gör detta med ansvar genom att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga synpunkterna i alla våra beslut. Våra övriga värderingar tillförlitlighet, samarbete och förnyelse lägger grunden för verksamhet. Dessa värden behövs för att leda vårt arbete under verksamhetsvillkor, där svåra situationer och svåra beslut har blivit mer regel än undantag. Man bör dock komma ihåg att vår kompetens och våra produkter är de bästa tänkbara både inom kartong-, pappers-, massa- och träproduktindustrin. För virke och träbaserade produkter talar även deras miljökvaliteter som saknar motstycke. Dessutom är vi övertygade om att vi kommer att hitta helt nya, lönsamma användningsområden för träfiber i framtiden. Alla dessa möjligheter bygger på vår enastående råvara, det finska träet som våra ägarmedlemmar har odlat. Kari Jordan 9

12 10

13 AFFÄRSOMRÅDEN 11

14 Virkesanskaffning 12 Metsäliittos Virkesanskaffning nådde inte de mål som ställts för virkesmängderna år 2008, framför allt inte i Finland. Som en följd av nedgången på marknaden för slutprodukterna drog produktionsanläggningarna ner produktionen och virkesbehovet minskade. Priset för stock sjönk kraftigt, medan prisnivån för massaved höll sig relativt stabil. Metsäliittos Virkesanskaffning levererade 32,6 miljoner kubikmeter virkesråvara till sina kunder och redovisade ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 28 miljoner euro. I Finland hade man i början av året brist på massaved och mot slutet av året minskade både sågverks- och massaindustrin användningen av virke på grund av produktionsnedskärningarna. Metsäliittos Virkesanskaffning i Ryssland rationaliserades och inskränktes. I Baltikum var virkeshandeln liten framför allt beträffande privatskogarna. Importen från Baltikum till de finska och svenska produktionsanläggningarna minskade klart i slutet av året. I Centraleuropa och i Sverige fortsatte virkeshandeln och -försörjningen i jämn takt hela året. Marknad Vintern var med tanke på virkesdrivningen det andra dåliga året i följd och stora arealer av vintergallringsposter fick stå kvar. Virkeshandeln minskade betydligt redan mot slutet av rekordåret 2007 och var trögt under hela Virkesanskaffningen i Finland var cirka 20 procent lägre i jämförelse med genomsnittet under de senaste fem åren. De skattelättnader som Finlands regering föreslog för inkomster från virkesförsäljningen ökade virkeshandeln endast under en kort tid. Skattefriheten för förstagallringsposterna, som gällde från april till slutet av augusti, medförde att den livligaste virkeshandelsveckan under året inföll i slutet av augusti. I juli informerade man om en partiell och tidsbegränsad skattelättnad för inkomsterna från virkesförsäljningen vilket ledde till en livlig virkeshandel under några veckor. Skogscentralerna bedrev aktiva kampanjer för att öka gallringarna. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter och Skogsindustrin rf gav en extra skjuts åt virkeshandeln med sin gemensamma annonskampanj i juni. Virkeshandeln övergick i Finland från grova stockposter till gallringsskogar och leveransvirke. Priset för stock sjönk i början av året men stabiliserade sig för en kort tid innan det vände klart nedåt mot slutet av året. Priset för sågvaror sjönk ännu snabbare på exportmarknaden. Massavedpriset var relativt stabilt under året, men även det började klart sjunka mot slutet av året. När det gäller situationen i Ryssland förberedde sig den finska skogsindustrin för införandet av virkestullar. Meddelandet från Ryssland om uppskjutning av virkestullarna till början av 2010 gav extra tid för anpassning, men trots detta kommer importen från Ryssland att minska. Viktigaste händelser På grund av den andra svåra drivningsvintern i följd har lagernivåerna på olika virkesslag hos Metsäliittos Virkesanskaffning varit låga under början av året, och när det gäller massavedleveranserna har det förekommit problem. Situationen förbättrades i och med köpet av sommarstämplingsposter och leveransvirke. Svårigheterna inom virkesförsörjningen pågick fram till slutet av året och bristen på stock fortsatte i stort sett hela året. Metsäliitto köpte cirka 13 miljoner kubikmeter virke från privatskogarna, vilket är klart mindre än under ett normalt år. Anskaffningen av skogsenergi påverkades av slutavverkningarna, som var mindre än normalt, och på grund av produktionsnedskärningarna inom träproduktindustri var även leveranserna av industrins biprodukter lägre än normalt. Metsäliitto träffade under våren några avtal om direkta skogsenergileveranser till kraftverken. I samband med M-reals försäljning av affärsverksamheten Graphic Papers till Sappi Limited träffade Metsäliitto ett långsiktigt avtal om virkesleveranser till Gerknäs fabrik. Virkeshandeln effektiviserades med interna åtgärder. Sommaravverkningskampanjen som anordnades för andra gången ledde åter till att antalet gallringar under sommaren ökade med en tredjedel jämfört med föregående år. Genom Torvmarkskampanjen utreddes nya avverkningsmöjligheter och -tekniker för avverkningen på torvmarker resultaten från kampanjen kom till användning redan under årets gång. För medlemsförmånernas del var de viktigaste åtgärderna förnyelsen av samtliga Avtal om medlemsförmåner och utvecklingen av bonussystemet för virkeshandeln. Det nya systemet togs i bruk 1 januari Även den elektroniska webbtjänsten Skogen på nätet utvidgades. I Finland slutfördes omorganisationen, där styrningen av verksamheten förenklades och resurserna för medlemstjänsten på distriktsnivå förstärktes. Även i det omfattande utbildningsprogrammet för inköpscheferna fördjupade man sig i förbättringen av framför allt medlemsservicen. När det gäller virkesanskaffningen från Ryssland förberedde man sig på att virkestullarna skulle träda ikraft. VIRKESANSKAFFNING

15 Bolagsstrukturen för Virkesanskaffning rationaliserades och virkesanskaffningen inskränktes. Även om den ryska virkesmarknaden framför allt under slutet av året var mycket oklar, lyckades man trygga virkesförsörjningen för Metsä-Botnias Svir Timber under hela året. Från Ryssland anskaffades 3,2 miljoner kubikmeter virkesråvara, varav 2,5 miljoner kubikmeter importerades till Finland och Sverige. I Baltikum var försäljningen från privatskogarna mycket begränsad, från de statsägda skogarna var virkeshandeln i stort sett normal. Prisnivån för massaved som hade stigit mycket högt, sjönk kraftigt. Metsäliitto köpte totalt 2,6 miljoner kubikmeter virke för sina kunder och de egna produktionsanläggningarna i Baltikum. I Centraleuropa och i Sverige var virkesmarknaderna anmärkningsvärt stabila. Bristen på massaved under början av året övergick till ett överutbud mot slutet av året, när skogsindustrin minskade sin produktion. Totalt anskaffades 5,7 miljoner kubikmeter virke Omsättning Milj. euro Volymen på levererat virke (miljoner m³) Utsikter Världsekonomin har sedan hösten 2008 genomgått turbulens. Skogsindustrin, som genomgår en omstrukturering, har dessutom sina egna problem. Under 2009 satsar Metsäliitto mer än tidigare på virkesanskaffning från Finland och därmed har man goda möjligheter att leverera virket från ägarmedlemmarna till koncernens egna och övriga kunders produktionsanläggningar. Anskaffningsmålet från privatskogarna är på samma nivå som förra året. Det avgörande är dock hur produktionsmängderna inom sågvaror och massa utvecklar sig. Med tanke på virkeshandeln är det betydelsefullt att den skatteförmån på 50 procent som staten har erbjudit gäller under hela När det gäller Ryssland och Baltikum följer man noggrant upp utvecklingen på virkesmarknaden, och verksamheten kommer att vid behov anpassas till den. Nyckeltal Finland 24,6 Sverige 3,8 Ryssland 0,6 Estland 0,2 Lettland 0,6 Frankrike 1,1 Tyskland/Österrike 1,7 Totalt 32,6 Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär ROOC exklusive poster av engångskaraktär, % 15,7 18,9 14,0 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året VIRKESANSKAFFNING

16 Träproduktindustri 14 Den kraftiga ekonomiska nedgången i Europa har lett till en minskad byggverksamhet. Metsäliittos Träproduktindustri var tvungen att anpassa produktionen efter det rådande marknadsläget, framför allt under den senare delen av året. Ett målmedvetet arbete för att höja produkternas förädlingsgrad pågår dock fortfarande. Metsäliittos Träproduktindustri uppvisade för år 2008 ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på -53 miljoner euro. Det negativa resultatet beror på den finska träproduktindustrins relativt sett sämre konkurrenskraften på exportmarknaden, i huvudsak som en följd av de höga logistik- och råvarukostnaderna, valutakursförändringarna, framför allt när det gäller brittiska pundet, samt den låga prisnivån på produkterna, vilket berodde på överkapaciteten på den europeiska sågvarumarknaden och de engångsposter som nedläggningen av sågverken i Soinlahti och Teuva orsakade. Metsäliitto inledde anpassningen av sin sågvaruproduktion till den försämrade efterfrågan redan under hösten För att förbättra lönsamheten inom Såg- och förädlingsindustrin begränsades sågverksamheten med en femtedel under året. Affärsområdena Plywoodindustri, Bygglösningar samt Förädling och distribution, inom vilka andelen vidareförädling och tjänster är större, var vinstgivande, men på grund av det rådande marknadsläget försvagade även deras lönsamhet mot slutet av året. Från och med hösten har man varit tvungen att även begränsa produktionen av plywood, Kerto-produkter, I-balkar och limträ. Marknad Lågkonjunkturen på exportmarknaden och slutligen också i Finland märktes genom att antalet nyproduktioner och i viss utsträckning även reparationsbygganden minskade avsevärt. Marknadsvillkoren för sågvaruprodukterna var mycket svåra under hela året, och fr.o.m. hösten minskade efterfrågan ytterligare. Dessutom ledde överkapaciteten på den europeiska sågvarumarknaden till en mycket hård priskonkurrens. Efterfrågan på specialplywood för industribruk minskade mot slutet av året, främst som en följd av de försämrade utsikterna inom transportmedelsindustrin. Även efterfrågan på furuplywood minskade, då lagren hos distributionskunderna växte. Efterfrågan inom Bygglösningar minskade, framför allt som en följd av det minskade bostadsbyggandet, och särskilt svårt var läget i Storbritannien. För reparationsbyggandet och inredningsprodukter minskade efterfrågan dock inte lika snabbt. Viktigaste händelser Inom Träproduktindustrin låg fokuset under året på anpassning av kostnaderna och rörelsekapitalet till de svåra marknadsförhållandena samt på en minimering av förlusterna, framför allt inom sågverksamheten. Inom Såg- och förädlingsindustrin anpassade man verksamheten till den minskade efterfrågan genom produktionsbegränsningar på samtliga sågverk i Finland. Man beslutade att lägga ner hela sågverksamheten på sågverket i Soinlahti i slutet av 2008 och på sågverket i Teuva i januari Verksamheten på sågverket i Kyrofors har stoppats tills vidare. För att öka förädlingsgraden på sågvarorna startade man upp en ny ytbehandlingslinje för tillverkning av fasad- och ytterbeklädnadsprodukter i Kaskö. Utvecklingen fortsatte även inom gårds- och trädgårdsprodukter, och den sofistikerade produktserien Finnforest Kesto Plus lanserades på marknaden. Affärsverksamheten Plywood hade två huvudmål under året: att ta fram lösningar för krävande industriella slutapplikationer och att höja kostnadseffektiviteten, framför allt genom automatisering av björkplywoodproduktionen. Även tjänstesektorn utvecklades där ingår bearbetningsoch distributionscentralerna nära kunden. I våras startade produktionen på den nya förädlingsanläggningen för plywood i Suolahti, där man tillverkar mer färdiga och skräddarsydda produkter bland annat för transportmedels- och betongformindustrin. I denna anläggning förädlar man 30 procent av produktionen från björkplywoodfabriken i Suolahti. Metsäliittos Träproduktindustri och Finlands ledande plywoodtillverkare Puhos Board Oy enades om att den inhemska försäljningen av Puhos-plywoodprodukterna från och med början av 2009 övertas av Träproduktindustri. Bygglösningar utökade sin verksamhet inom husbyggnadssidan, när man i januari köpte amerikanska Weyerhaeusers europeiska ilevel-verksamheter. Affären omfattade försäljning, distribution och tekniskt stöd för ingenjörsträprodukterna i Europa. Bygglösningar satsade stort på utveckling av sin affärsbyggnadsverksamhet genom att utnyttja träprodukternas tekniska fördelar i jämförelse med konkurrerande byggmaterial och genom att aktivt starta diskussioner om träråvarans positiva miljöeffekter. Som exempel använde TRÄPRODUKTINDUSTRI

17 man den miljöeffektanalys, på det övre bjälklaget av varuhuset Ikea i Reso, som genomfördes i samarbete med den finska forskningsorganisationen VTT. Årets mästerprov inom projektkunskap var leveransen och montaget av innertaket i askfanerbelagd björkplywood för terminal 2E vid flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Affärsverksamheten Förädling och distribution fortsatte utvecklingen och utbyggnaden av sitt produktsortiment, framför allt när det gäller mer förädlade produkter, och skapade därmed ett större mervärde för försäljningsnätet och slutanvändarna. Den förstärkte sin ställning i Frankrike genom utveckling av den förädlings- och distributionscentral som införskaffades I Boston i Storbritannien installerades en av de största bearbetningslinjerna inom branschen som möjliggör en flexibel produktion och förpackning av hyvlade produkter i enlighet med efterfrågan från konsumenterna. Utsikter Träproduktindustri fortsätter att målmedvetet tillämpa sin affärsstrategi med syfte att kontinuerligt höja förädlingsvärdet, att producera och utveckla allt mer kundinriktade Finnforest-produkter, -tjänster och -lösningar samt att på motsvarande sätt minska andelen standardprodukter. Affärsverksamheten utvecklas i riktning mot en ökad konkurrenskraft i enlighet med behoven hos utvalda kundsegment. Basproduktion ska inriktas bättre till fortsatt förädling. Inom Såg- och förädlingsindustrin fortsätter överproduktionen av konstruktionsvirke. Därför fokuserar Träproduktindustri på ett bättre utnyttjande av egenskaperna hos den finska råvaran och på en förbättring av slutprodukternas värde. Även om den närmaste framtiden för transportmedelsindustrin ser dyster ut, frågar de industriella kunderna efter allt mer förädlade beläggningar och större produktpaket från Plywoodindustri. Träproduktindustri kommer att fortsätta med detta utvecklingsarbete. Bygglösningar är en av världens mest kompetenta leverantörer av träkonstruktioner. Den kommer att fortsätta utvecklingen av byggsystem, så att de bättre kan möta de hårda miljö- och energikraven på detta marknadsområde som erbjuder stora möjligheter. Träproduktindustri är marknadsledande inom konsumentprodukter av trä och distributionen av dessa i Finland, Storbritannien och Frankrike. Även om efterfrågan på dessa kommer att vara svag den närmaste tiden, fortsätter utvecklingen av produkterna för inredning och gårdsbyggande samt av tjänsterna i anslutning till dem på huvudmarknaden. Nyckeltal Omsättning Milj. euro Försäljning per marknadsområde (miljoner euro) Euroländerna % Sverige, Norge, Danmark 52 5 % Storbritannien % Övriga Europa 62 5 % Övriga världen % Totalt Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär ROOC exklusive poster av engångskaraktär, % -9,5 14,4 10,1 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året TRÄPRODUKTINDUSTRI

18 Massaindustri Det viktigaste målet för Metsä-Botnia under året var att uppnå den nominella produktionen vid massafabriken i Uruguay, vilket man lyckades med fullt ut. Trots det försvagade marknadsläget har fabriken genererat ett utmärkt resultat. I fabrikerna i Finland var man tvungen att begränsa produktionen på grund av den utmanande situationen i virkeshandeln och den försvagade efterfrågan. Inom massaindustrin startade året bra, även om priserna hade en svagt sjunkande tendens under hela året. Metsä- Botnia redovisade ett rörelseresultat på 209 miljoner euro. Under årets sista kvartal försvagades marknadsläget kraftigt, kundernas massalager var fyllda och priserna rasade. Resultatet tyngdes även av produktionsbegränsningar i de finska fabrikerna samt av de höga träråvarupriserna. Metsä-Botnias fem fabriker i Finland producerade under verksamhetsåret totalt 2,4 miljoner ton massa. Resultatmålet för året uppnåddes inte helt på grund av att bristen på träråvara tvingade i stort sett samtliga bruk till produktionsbegränsningar samt att efterfrågan på massa försämrades mot slutet av året. Massafabriken i Uruguay överträffade de uppsatta målen under sitt första verksamhetsår och producerade ton massa. Marknad Massapriserna sjönk under hela verksamhetsåret. I början av året var priset för barrmassa i Europa 880 dollar och för lövmassa 780 dollar. Motsvarande siffror i slutet av december var 638 dollar för barrmassa och 580 dollar för lövmassa. US-dollarn förstärktes i förhållande till euron med cirka 7 procent under året, vilket betyder att prissänkningen i euro inte var lika stor. Massamarknaden var stabil i början av året. Efterfrågan på massa var god och lagren i hela produktionskedjan låg på normal nivå. Produktionsbegränsningarna på grund av bristen på träråvara ökade efterfrågan på massa i början av året. I slutet av året försvagades marknaden snabbt, kundernas lager var fyllda och priserna sjönk kraftigt. Flera massaproducenter varslade om nedläggning av sina fabriker och om produktionsbegränsningar, och med dessa åtgärder hoppas man kunna återställa balansen på marknaden. Det pågår en omfattande omstrukturering i branschen. Ny massakapacitet byggs framför allt i Sydamerika och gammal kapacitet läggs ned bland annat i Nordamerika. Den nya kapaciteten till marknaden beräknas uppgå till totalt cirka två miljoner ton, vilket är dock mindre än den kapacitet som kommer att läggas ned. Viktigaste händelser Det viktigaste målet för verksamhetsåret, dvs. att starta upp massafabriken i Uruguay och att uppnå den nominella produktionen där, lyckades mycket bra. Den nominella produktionen uppnåddes inom 143 dagar, vilket är ett nytt världsrekord. Även massakvaliteten uppfyllde kriterierna redan från början och responsen från kunderna har varit positiv. När det gäller miljövärden överträffade fabriken till och med de uppsatta målen och utsläppen var mycket låga redan vid igångkörningen. Trots det försvagade marknadsläget har fabriken genererat ett utmärkt resultat. I Finland har den försämrade tillgången på träråvara och det höga priset på importerat virke inneburit produktionsbegränsningar på samtliga fabriker redan i två års tid. Verksamheten i en massafabrik är mest lönsam och miljömässigt och även ur andra synpunkter mest effektiv, när fabriken kan köras med full kapacitet. Extra driftstopp och en kontinuerlig produktionsbegränsning minskar lönsamheten i fabrikerna och försämrar kvaliteten på produkterna, varför man beslöt att begränsa produktionsminskningen till en fabrik. Förhandlingar enligt lagen som inleddes på Kaskö fabriken i november 2008 för att stoppa produktionen vid fabriken tillfälligt eller upphöra med produktionen avslutades i januari I enlighet med ett beslut i januari 2009 läggs produktionen på fabriken ned under det första kvartalet år Med denna åtgärd strävar man efter att trygga driften på företagets övriga fabriker samt lönsamheten i hela företaget på lång sikt. På de övriga fabrikerna i Finland fortsatte effektiviseringen av verksamheten och investeringarna hänförde 16 MASSAINDUSTRI

19 sig närmast till en ökning av produktionseffektiviteten och en förbättring av miljöprestationerna. De moderna massafabrikerna är mer än självförsörjande när det gäller energiproduktionen och därmed viktiga bioenergiproducenter. Metsä-Botnia har systematiskt verkat för att minska fabrikernas egen energiförbrukning och öka deras energiproduktion. Metsä-Botnia var bland de första finska företagen som fick ett certifikat för sitt energieffektivitetssystem i december Svir Timbers sågverk med verksamhet i Ryssland led av den dåliga konjunkturen inom sågverksindustrin. Sågverkets produktion uppgick till endast kubikmeter, vilket var klart mindre än sågverkets resultatmål kubikmeter. Omsättning Milj. euro Utsikter De närmaste utsikterna för massaindustrin är utmanande på grund av pappersbrukens låga driftsgrad och den negativa prisutvecklingen av massa. Man är därmed tvungen att fortfarande anpassa kapaciteten till efterfrågan. För att säkerställa och fortsätta utvecklingen av kostnadseffektiviteten satsar Metsä-Botnia på förbättring av produktionssäkerheten på bruken, ökning av andelen primakvalitet samt effektivisering av logistikkedjans funktion. Speciellt fokus ligger på effektivisering av kemikalieanvändningen samt ökat utnyttjande av träråvaran. I det hårdare marknadsläget ägnar man allt större uppmärksamhet åt att utveckla en verksamhet som utgår från kundens behov. Betydelsen av sådana kundrelationer som bygger på ett långt och djupgående samarbete blir allt större, och i detta hänseende har Metsä-Botnia goda förutsättningar. Trots de svåra verksamhetsvillkoren framkom det av den kundenkät som genomfördes år 2008 att kunderna framför allt uppskattar Metsä-Botnias tillförlitlighet som samarbetspartner. Försäljning per marknadsområde (miljoner euro) Euroländerna % Sverige, Norge, Danmark 20 1 % Storbritannien % Övriga Europa % Övriga världen % Totalt Nyckeltal Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär ROCE exklusive poster av engångskaraktär, % 10,6 10,6 14,3 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året MASSAINDUSTRI

20 Kartong- och pappersindustri M-real tog under 2008 viktiga steg mot ett strukturellt sundare och lönsammare företag. Efter förändringarna är företaget den ledande kartongtillverkaren och en av de största pappersproducenterna i Europa. Verksamhetsvillkoren inom kartong- och pappersindustrin var fortsättningsvis svåra under året. M-real uppvisade för år 2008 ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på -35 miljoner euro. De viktigaste orsakerna till resultatförsämringen var de klart högre råvaru- och energikostnaderna, den förstärkta euron, de produktionsbegränsningar som genomfördes vid Metsä-Botnias finska fabriker samt den försämrade efterfrågan under slutet av året. De interna resultatförbättringsåtgärderna och prishöjningarna samt Metsä-Botnias massabruk i Uruguay påverkade dock resultatet positivt. Den viktigaste händelsen under året var försäljningen av affärsverksamheten Graphic Papers. Målsättningarna för de interna resultatförbättringsåtgärderna överträffades, men de räckte ändå inte till för att helt täcka den rekordstora kostnadsinflationen. M-reals rapporteringsstruktur förnyades i början av De nya affärssegmenten är Consumer Packaging som tillverkar nyfiberkartong, Office Papers som tillverkar obestruket finpapper och Other Papers som inriktat sig på specialpapper. Till rapporteringsstrukturen hör dessutom segmentet Market Pulp and Energy, som omfattar huvudsakligen M-reals massaförsäljning till externa parter. Marknad Efterfrågan på kartong och bestruket papper var relativt god i början av 2008, men mot slutet av året minskade orderingången i huvudmarknaden i Europa mer än normalt på grund av den allmänna ekonomiska nedgången. Prishöjningar tillgreps flera gånger under året. Priserna för kartong och bestruket papper började stiga under den senare halvan av året. I kontorspapperspriserna noterades inga större förändringar. Euron som försvagades i förhållande till US-dollarn medförde en viss förbättring mot slutet av året. Omstruktureringen inom branschen och den minskade papperskapaciteten verkar fortsätta både i Europa och i Nordamerika. Viktigaste händelser M-reals program i syfte att förenkla resultatförbättringsoch affärskoncepten som startades i november 2007 genomfördes enligt planerna. Som en del av programmet stängdes BCTMP-fabriken i Lielahti och pappersmaskin 2 för tillverkning av bestruket journalpapper vid Kangas pappersbruk i början av I februari offentliggjordes ytterligare ett mål på minst 200 miljoner euro för tillgångsförsäljningar. Programmets målsättning överträffades klart i och med försäljningen av affärsverksamheten Graphic Papers i slutet av året. I programmet ingick dessutom försäljning av New Thamesbruket i Storbritannien samt försäljning av B2- aktier i Pohjolan Voima Oy. Sammanlagt såldes egendom för mer än 900 miljoner euro under året. M-reals försäljning av affärsverksamheten Graphic Papers till sydafrikanska Sappi Limited förverkligades i december. Affären var värd 750 miljoner euro och omfattade pappersbruken i Gerknäs och Kangas i Finland, Stockstadt i Tyskland samt Biberist i Schweiz. Den sammanlagda kapaciteten för dessa bruk var 1,9 miljoner ton. Som en del av affären avtalade man om långsiktiga leveranser av massa och BCTMP till Sappi samt träffade andra mindre service- och leveransavtal. Av enheterna inom affärsverksamheten Graphic Papers blev pappersbruken i Hallein, Gohrsmühle, Reflex 18 KARTONG- OCH PAPPERSINDUSTRI

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 2 koncernchefens översikt 4 ENaD METSÄ GROUP 6 VERkSaMhETSMIljö 8 STRaTEGI 10 PRODUkTION Och försäljning 11 händelser UNDER 2011 12 förnyande

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

METSÄ group ÅrSrEdoviSning

METSÄ group ÅrSrEdoviSning METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group ÅRSRAPPORT 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boards leveransvolymer

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 4 STRATEGI 6 HÅLLBAR UTVECKLING 8 PERSONAL OCH INTRESSENTGRUPPER 10 VERKSAMHETSMILJÖ 12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 14 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER 16 KARTONG

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Fortum Oyj. Börseftermiddag, Mariehamn Sophie Jolly, Vice President Investor Relations 15.5.2014

Fortum Oyj. Börseftermiddag, Mariehamn Sophie Jolly, Vice President Investor Relations 15.5.2014 Fortum Oyj Börseftermiddag, Mariehamn Sophie Jolly, Vice President Investor Relations 15.5.2014 Fortum har ca 130 000 aktieägare Ett energi- och kraftvärmeföretag i Norden, Ryssland, Polen och Baltikum

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer