Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern"

Transkript

1 Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto använder den bästa nordiska virkesråvaran på ett miljömässigt hållbart sätt för att skapa finska högkvalitetsprodukter.

2

3 02 09 NYCKELTAL ÅR 2008 I KORTHET sidorna FÖRETAGSANSVAR FÖRETAGSSTYRNINGS- PRINCIPER > 02 METSÄLIITTOKONCERNEN > 04 NYCKELTAL > 06 ÅR 2008 I KORTHET > 08 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT AFFÄRSOMRÅDEN sidorna >12 VIRKESANSKAFFNING >14 TRÄPRODUKTINDUSTRI >16 MASSAINDUSTRI >18 KARTONG- OCH PAPPERSINDUSTRI >20 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER >22 ENERGIINDUSTRI sidorna > 24 FÖRESTAGSANSVAR > 50 FÖRETAGSSTYRNINGSPRINCIPER > 130 ANLÄGGNINGSSPECIFIKA UPPGIFTER BOKSLUT 2008 sidorna > 59 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE > 69 KONCERNENS BOKSLUT > 115 MODERFÖRETAGETS BOKSLUT

4 Metsäliittokoncernen > 12 > 14 > 16 Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Metsäliitto är en av världens största skogsindustrikoncerner. Dess fem affärsområden ansvarar för virkesanskaffning och tillverkar avancerade trä produkter, massa, kartong och papper samt mjuk- och mat lagningspapper av yppersta kvalitet. Metsäliittokoncernen har en omsättning på 6,5 miljarder euro och sysselsätter drygt personer. Produktionsanläggningar och försäljningskontor finns i cirka 30 länder. Koncernens moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, vars cirka finska skogsägarmedlemmar äger cirka hälften av alla privatskogarna i Finland. Metsäliittos viktigaste medlemsservice är virkeshandeln som gav ägarmedlemmarna intäkter på cirka 450 miljoner euro år Metsäliitto är marknadsledande när det gäller virkeshandel från privatskogarna i Finland. Årligen köper Metsäliitto drygt 32 miljoner kubikmeter virke. Virket förädlas i första hand vid koncernens egna produktionsanläggningar. Merpart av virke anskaffas i Finland, i huvudsak av Metsäliittos ägarmedlemmar. Virkesanskaffningen styrs av Metsäliittos miljöpolitik och principer för företagsansvar. Metsäliittos Virkesanskaffning redovisade 2008 en omsättning på 1,7 miljarder euro. Affärsområdet sysselsätter cirka personer. Metsäliittos Träproduktindustri tillverkar Finnforest-produkter och levererar lösningar som man har utvecklat i samarbete med kunderna, framför allt för behoven inom den industriella byggverksamheten och transportmedelsindustrin samt för hushållens och boendets behov. Träproduktindustrin redovisade 2008 en omsättning på 1,2 miljarder euro. Affärsområdet sysselsätter cirka personer. Metsä-Botnia är den näst största massatillverkaren i Europa. Metsä-Botnias huvudprodukter, blekt barr-, björk- och eukalyptusmassa, har utvecklats 2

5 Kartong- och pappersindustri > 18 > 20 > 22 Mjuk- och matlagningspapper Energiindustri för tillverkning av finpapper, journal- och mjukpapper samt falskartong av hög kvalitet. Metsä-Botnia redovisade 2008 en omsättning på 1,6 miljarder euro. Företaget sysselsätter cirka personer. M-real, den ledande kartongtillverkaren och en av de viktigaste pappersproducenterna i Europa, erbjuder sina kunder kartong och papper av hög kvalitet för konsumentförpackningar samt för kommunikationens och marknadsföringens behov. Ett världsomspännande försäljningsnät förmedlar tjänster för tillverkare av märkesvaror och förpackningar, förlag, tryckerier, grossister och företag inom kontorsvarusektorn. M-reals aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Företaget redovisade 2008 en omsättning på 3,2 miljarder euro och sysselsätter cirka personer. Världens ledande tillverkare av matlagningspapper och Europas fjärde största leverantör av mjukpappersprodukter, Metsä Tissue, är känd för sina varumärken Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och Fasana. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför mjukpappersprodukter och pappersprodukter för bakning och matlagning för både privathushåll och storkonsumenter. Företaget redovisade 2008 en omsättning på 0,9 miljarder euro och sysselsätter cirka personer. Utöver de fem affärsområdena hör även intressebolaget Vapo till Metsäliittokoncernen. Vapo är Östersjöområdets ledande leverantör av lokala och för nybara bränslen, bioel och biovärme samt miljöaffärslösningar. Metsäliitto Osuuskunta äger 49,9 procent av Vapo. 3

6 Nyckeltal Resultat (Löpande verksamhet) Milj. euro Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat från löpande verksamhet Nyckeltal (Löpande verksamhet) Rörelseresultat, milj. euro - -, exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % - -, exklusive engångsposter Avkastning på eget kapital, % - -, exklusive engångsposter Soliditet, % ,5 1,3-8,4-6,4 26, ,4 6,4-7,5 2,7 28, ,0 5,0-4,8 1,0 29,5 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Bruttoinvesteringar, milj. euro Medelantal anställda av vilka i Finland NYCKELTAL

7 Omsättning Milj. euro Rörelseresultat Milj. euro Rörelseresultat Rörelseresultat exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital % Räntebärande nettoskuld Milj. euro Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter 5 NYCKELTAL

8 År 2008 i korthet JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI 14.1 Metsäliittos Träproduktindustri förvärvade det amerikanska företaget Weyerhaeusers europeiska ilevel-verksamheter. Affären omfattade försäljning, distribution och teknisk stöd för ilevels ingenjörsträprodukterna i Europa På sitt konstituerande möte valde Metsäliittokoncernens styrelse Martti Asunta till styrelseordförande. Till styrelsens vice ordförande valdes Metsäliittokoncernens koncernchef Kari Jordan. 1.2 M-real sålde kontorspappersfabriken New Thames i Storbritannien till DS Smith Plc. Köpesumman exklusive skatt uppgick till cirka 80 miljoner euro. Affären trädde i kraft M-real offentliggjordes ett tillläggsmål omfattande försäljning av tillgångar för minst 200 miljoner euro före utgången av det första kvartalet Som en del av M-reals program för resultatförbättring stängdes BCTMP-bruket i Lielahti och PM 2 i Kangas i Finland, med vilken man tillverkat bestruket journalpapper. 1.4 M-reals kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén utnämndes till Metsäliittokoncernens kommunikationsdirektör Metsäliitto startade en riksomfattande Sommaravverkningskampanj vars syfte var att öka framför allt gallringsavverkningarna med en fjärdedel jämfört med fjolåret Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta beslutade vid sitt möte att ränta på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 6,5 procent för år 2007, medan ränta på A-insatserna i tilläggsandelskapitalet utgår med 5,5 procent och på B-insatserna med 4,0 procent. Andelsräntorna steg med en halv procentenhet från föregående år M-real höjde det årliga målet för sitt resultatförbättringsprogram, som tillkännagavs i slutet av år 2007, från 100 miljoner euro till 150 miljoner euro. Den fulla resultateffekten uppnås vid utgången av år M-real sålde B2-aktier i Pohjolan Voima Oy till Kymppivoima Oy för 80 miljoner euro Metsäliittos Träproduktindustris nya förädlingsanläggningen för plywood i Suolahti invigdes. Förädlingsanläggningen tillverkar mer färdiga och skräddarsydda plywoodprodukter, till exempel för transportmedeloch betongformindustrin Metsä Tissue inledde tillverkningen i Naro Fominsk, Ryssland. Konverteringsenheten producerar Lambi- och Mola-konsumentprodukter samt Katrin-produkter för storkonsumenter Metsäliittokoncernens klimatprogram offentliggjordes. Programmet samlar information om koncernens och affärsområdenas utsläpp samt definierar de mål och metoder som ska användas för att minska utsläppen. 6 ÅR 2008 I KORTHET

9 JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 21.8 Metsäliitto började med direkta leveranser av träbränsle till kraftverk. Metsäliitto och Vaskiluodon Voima Oy ingick avtal om leveranser av träbränsle till kraftverket i Seinäjoki. Enligt avtalet ansvarar Metsäliitto från och med år 2009 för anskaffningen av träbränsle samt för hanteringen av biobränslet på kraftverksområdet Metsäliitto effektiverade verksamheten inom virkesanskaffningen i Finland genom att förenkla verksamhetens ledning och effektivera rapporteringen Metsä-Botnias verkställande direktör Erkki Varis gick i pension. 1.9 Ilkka Hämälä utnämndes till verkställande direktör för Metsä-Botnia M-real avtalade om att sälja affärsverksamheten Graphic Papers till det sydafrikanska Sappi Limited. Affären är värd 750 miljoner euro. Affären omfattar pappersbruken i Gerknäs och Kangas i Finland, Stockstadt i Tyskland och Biberist i Schweiz. Som en del av affären avtalades om långsiktig leverans av massa och BCTMP samt ingått andra mindre service- och leveransavtal. Därtill undertecknades ett långsiktigt leveransavtal om virkesanskaffning. I anslutning till affären planerar M-real att lägga ner produktionen av bestruket finpapper av standardkvalitet vid bruken Hallein och Gohrsmühle Metsä Tissue undertecknade ett syndikerat lån på 238 miljoner euro. Genom lånet återfinansieras det nuvarande syndikerade lånet som förfaller i juni Metsäliitto meddelade att verksamheten i sågverket i Soinlahti läggs ned i årskiftet på grund av den långvariga förlustbringande verksamheten Metsä-Botnia meddelade att företaget överväger att stoppa produktionen vid Kaskö fabriken tillfälligt under det första kvartalet Alternativt överväger Metsä-Botnia att lägga ned produktionen på fabriken Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd utsåg Juha Parpala, agrolog och jordbrukare, och Antti Tukeva, agronom och verkställande direktör för Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta Normilk, till koncernstyrelsen från och med Dessutom omvaldes finansieringsråd Eino Halonen som stod i tur att avgå. Enligt åldersparagrafen lämnar skogsbruksråd Heikki Asunmaa och skogsbruksråd Unto Kotipalo styrelsen då de fyllt 65 år Esa Kaikkonen, direktör för juridiska ärenden, utsågs till medlem i koncernens ledningsgrupp. Kaikkonen är medlem i ledningsgruppen och ansvarar för koncernens juridiska ärenden, företagssäkerheten, affärsprinciperna samt processerna i samband med företagsaffärer Metsäliitto Osuuskuntas vice verkställande direktör Martin Lillandt gick i pension Branschdirektören för Metsäliitto Träproduktindustri Ole Salvén utnämndes till ersättare för Metsäliitto Osuuskuntas VD. Skogsdirektören för Metsäliittokoncernen Juha Mäntylä utnämndes till branschdirektör för Virkesanskaffning. Mäntylä blev även medlem i koncernens ledningsgrupp Metsäliitto meddelade att företaget planerar ett tillfälligt avbrott i verksamheten på sågverket i Kyrofors och permittering av hela personalen på sågverket tillsvidare Metsäliitto meddelade att verksamheten i sågverket i Teuva läggs ned under januari Dessutom kommer Metsäliitto att effektivisera verksamheten i förädlingsenheten i Kaskö så att den motsvarar den nya produktionsstrukturen och anpassa personalresurserna för de gemensamma funktionerna i både Teuva och Kaskö till den nya situationen Metsäliittokoncernen och M-real meddelade att deras rörelseresultat exklusive engångsposter för det sista kvartalet 2008 kommer att underskrida rörelseresultatet för det tredje kvartalet. Därmed blir även rörelseresultatet exklusive engångsposter för hela år 2008 betydligt svagare än år M-reals försäljning av affärsverksamheten Graphic Papers till det sydafrikanska Sappi Limited förverkligades. 7 ÅR 2008 I KORTHET

10 Mot en stabilare struktur Det senaste året har på många sätt varit exceptionellt för skogsindustrin. På grund av de hårda verksamhetsvillkoren accelererade omstruktureringen inom branschen, vilket bland annat medförde företagsomstruktureringar och nedskärning av produktionskapaciteten. Den finanskris som startade i USA utvecklades under hösten snabbt till en global ekonomisk kris, vars effekter även kunde ses inom realekonomin. De ekonomiska problemen drabbar affärsverksamheten på grund av att tillväxten har minskat eller avstannat och lett till minskad efterfrågan. Redan innan den ekonomiska krisen bröt ut ledde förändringarna i affärsvillkoren till försämrad lönsamhet inom den finska skogsindustrin produktionskostnaderna ökade avsevärt i och med att priserna för slutprodukterna huvudsakligen blev kvar på den nominella nivå som rådde i början av 2000-talet. Priserna för alla betydelsefulla produktionsfaktorer tangerade gränserna för vad industrin klarade av. I den föränderliga världen är det viktigt att veta, vart man själv är på väg. Metsäliittokoncernens riktning är klar: mot stabilitet. Genom den omstrukturering som vår koncern målmedvetet har genomfört fokuserar vi på utvalda kärnområden och förstärkar dessa. Vi är övertygade om att vi på detta sätt uppfyller förväntningarna hos våra ägare, kunder, personal och våra övriga intressenter på bästa sätt. För drygt tre år sedan var strukturen vid Metsäliittokoncernen synnerligen osammanhängande. Den nya inriktningen blev att bygga upp en på alla sätt stabilare struktur. Arbetet inleddes med kraftiga spar- och effektiviseringsåtgärder som omfattade samtliga verksamheter. I nästa steg var det dags att gallra bort olika grenar inom affärsverksamheten. Detta var en förutsättning för den nu pågående fasen, där man förstärker koncentrationen på utvalda kärnområden. KOSTNADERNA I ORDNING 2005 SITUATIONSANALYS OCH MINSKNING AV KOSTNADERNA ALLT ONÖDIGT BORT 2006 SANERINGAR OCH MINSKNING AV KAPA- CITETEN FOKUS PÅ KÄRN- BUSINESS 2007 AFFÄRSVERKSAM- HETENS FOKUSERING FORTGÅR 2008 OMSTRUKTURERINGEN FÖRSTÄRKS 2009 OMSTRUKTURERINGEN FORTSÄTTER 8 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

11 Inom Metsäliittokoncernen har man sedan länge haft en klar uppfattning om att en omstrukturering är ett måste inom skogsindustrin. Detta arbete har man bedrivit genom sådana åtgärder som har fört utvecklingen inom koncernen i den önskade inriktningen. Den viktigaste händelsen under året inom detta område var försäljningen av affärsverksamheten Graphic Papers inom vårt dotterbolag M-real till det sydafrikanska företaget Sappi Ltd. Vår värdering ansvarsfull lönsamhet är ett mål som ska leda oss när vi fortsätter mot en stabilare struktur under de ständigt föränderliga verksamhetsmiljön. Vi strävar efter lönsamhet och gör detta med ansvar genom att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga synpunkterna i alla våra beslut. Våra övriga värderingar tillförlitlighet, samarbete och förnyelse lägger grunden för verksamhet. Dessa värden behövs för att leda vårt arbete under verksamhetsvillkor, där svåra situationer och svåra beslut har blivit mer regel än undantag. Man bör dock komma ihåg att vår kompetens och våra produkter är de bästa tänkbara både inom kartong-, pappers-, massa- och träproduktindustrin. För virke och träbaserade produkter talar även deras miljökvaliteter som saknar motstycke. Dessutom är vi övertygade om att vi kommer att hitta helt nya, lönsamma användningsområden för träfiber i framtiden. Alla dessa möjligheter bygger på vår enastående råvara, det finska träet som våra ägarmedlemmar har odlat. Kari Jordan 9

12 10

13 AFFÄRSOMRÅDEN 11

14 Virkesanskaffning 12 Metsäliittos Virkesanskaffning nådde inte de mål som ställts för virkesmängderna år 2008, framför allt inte i Finland. Som en följd av nedgången på marknaden för slutprodukterna drog produktionsanläggningarna ner produktionen och virkesbehovet minskade. Priset för stock sjönk kraftigt, medan prisnivån för massaved höll sig relativt stabil. Metsäliittos Virkesanskaffning levererade 32,6 miljoner kubikmeter virkesråvara till sina kunder och redovisade ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 28 miljoner euro. I Finland hade man i början av året brist på massaved och mot slutet av året minskade både sågverks- och massaindustrin användningen av virke på grund av produktionsnedskärningarna. Metsäliittos Virkesanskaffning i Ryssland rationaliserades och inskränktes. I Baltikum var virkeshandeln liten framför allt beträffande privatskogarna. Importen från Baltikum till de finska och svenska produktionsanläggningarna minskade klart i slutet av året. I Centraleuropa och i Sverige fortsatte virkeshandeln och -försörjningen i jämn takt hela året. Marknad Vintern var med tanke på virkesdrivningen det andra dåliga året i följd och stora arealer av vintergallringsposter fick stå kvar. Virkeshandeln minskade betydligt redan mot slutet av rekordåret 2007 och var trögt under hela Virkesanskaffningen i Finland var cirka 20 procent lägre i jämförelse med genomsnittet under de senaste fem åren. De skattelättnader som Finlands regering föreslog för inkomster från virkesförsäljningen ökade virkeshandeln endast under en kort tid. Skattefriheten för förstagallringsposterna, som gällde från april till slutet av augusti, medförde att den livligaste virkeshandelsveckan under året inföll i slutet av augusti. I juli informerade man om en partiell och tidsbegränsad skattelättnad för inkomsterna från virkesförsäljningen vilket ledde till en livlig virkeshandel under några veckor. Skogscentralerna bedrev aktiva kampanjer för att öka gallringarna. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter och Skogsindustrin rf gav en extra skjuts åt virkeshandeln med sin gemensamma annonskampanj i juni. Virkeshandeln övergick i Finland från grova stockposter till gallringsskogar och leveransvirke. Priset för stock sjönk i början av året men stabiliserade sig för en kort tid innan det vände klart nedåt mot slutet av året. Priset för sågvaror sjönk ännu snabbare på exportmarknaden. Massavedpriset var relativt stabilt under året, men även det började klart sjunka mot slutet av året. När det gäller situationen i Ryssland förberedde sig den finska skogsindustrin för införandet av virkestullar. Meddelandet från Ryssland om uppskjutning av virkestullarna till början av 2010 gav extra tid för anpassning, men trots detta kommer importen från Ryssland att minska. Viktigaste händelser På grund av den andra svåra drivningsvintern i följd har lagernivåerna på olika virkesslag hos Metsäliittos Virkesanskaffning varit låga under början av året, och när det gäller massavedleveranserna har det förekommit problem. Situationen förbättrades i och med köpet av sommarstämplingsposter och leveransvirke. Svårigheterna inom virkesförsörjningen pågick fram till slutet av året och bristen på stock fortsatte i stort sett hela året. Metsäliitto köpte cirka 13 miljoner kubikmeter virke från privatskogarna, vilket är klart mindre än under ett normalt år. Anskaffningen av skogsenergi påverkades av slutavverkningarna, som var mindre än normalt, och på grund av produktionsnedskärningarna inom träproduktindustri var även leveranserna av industrins biprodukter lägre än normalt. Metsäliitto träffade under våren några avtal om direkta skogsenergileveranser till kraftverken. I samband med M-reals försäljning av affärsverksamheten Graphic Papers till Sappi Limited träffade Metsäliitto ett långsiktigt avtal om virkesleveranser till Gerknäs fabrik. Virkeshandeln effektiviserades med interna åtgärder. Sommaravverkningskampanjen som anordnades för andra gången ledde åter till att antalet gallringar under sommaren ökade med en tredjedel jämfört med föregående år. Genom Torvmarkskampanjen utreddes nya avverkningsmöjligheter och -tekniker för avverkningen på torvmarker resultaten från kampanjen kom till användning redan under årets gång. För medlemsförmånernas del var de viktigaste åtgärderna förnyelsen av samtliga Avtal om medlemsförmåner och utvecklingen av bonussystemet för virkeshandeln. Det nya systemet togs i bruk 1 januari Även den elektroniska webbtjänsten Skogen på nätet utvidgades. I Finland slutfördes omorganisationen, där styrningen av verksamheten förenklades och resurserna för medlemstjänsten på distriktsnivå förstärktes. Även i det omfattande utbildningsprogrammet för inköpscheferna fördjupade man sig i förbättringen av framför allt medlemsservicen. När det gäller virkesanskaffningen från Ryssland förberedde man sig på att virkestullarna skulle träda ikraft. VIRKESANSKAFFNING

15 Bolagsstrukturen för Virkesanskaffning rationaliserades och virkesanskaffningen inskränktes. Även om den ryska virkesmarknaden framför allt under slutet av året var mycket oklar, lyckades man trygga virkesförsörjningen för Metsä-Botnias Svir Timber under hela året. Från Ryssland anskaffades 3,2 miljoner kubikmeter virkesråvara, varav 2,5 miljoner kubikmeter importerades till Finland och Sverige. I Baltikum var försäljningen från privatskogarna mycket begränsad, från de statsägda skogarna var virkeshandeln i stort sett normal. Prisnivån för massaved som hade stigit mycket högt, sjönk kraftigt. Metsäliitto köpte totalt 2,6 miljoner kubikmeter virke för sina kunder och de egna produktionsanläggningarna i Baltikum. I Centraleuropa och i Sverige var virkesmarknaderna anmärkningsvärt stabila. Bristen på massaved under början av året övergick till ett överutbud mot slutet av året, när skogsindustrin minskade sin produktion. Totalt anskaffades 5,7 miljoner kubikmeter virke Omsättning Milj. euro Volymen på levererat virke (miljoner m³) Utsikter Världsekonomin har sedan hösten 2008 genomgått turbulens. Skogsindustrin, som genomgår en omstrukturering, har dessutom sina egna problem. Under 2009 satsar Metsäliitto mer än tidigare på virkesanskaffning från Finland och därmed har man goda möjligheter att leverera virket från ägarmedlemmarna till koncernens egna och övriga kunders produktionsanläggningar. Anskaffningsmålet från privatskogarna är på samma nivå som förra året. Det avgörande är dock hur produktionsmängderna inom sågvaror och massa utvecklar sig. Med tanke på virkeshandeln är det betydelsefullt att den skatteförmån på 50 procent som staten har erbjudit gäller under hela När det gäller Ryssland och Baltikum följer man noggrant upp utvecklingen på virkesmarknaden, och verksamheten kommer att vid behov anpassas till den. Nyckeltal Finland 24,6 Sverige 3,8 Ryssland 0,6 Estland 0,2 Lettland 0,6 Frankrike 1,1 Tyskland/Österrike 1,7 Totalt 32,6 Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär ROOC exklusive poster av engångskaraktär, % 15,7 18,9 14,0 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året VIRKESANSKAFFNING

16 Träproduktindustri 14 Den kraftiga ekonomiska nedgången i Europa har lett till en minskad byggverksamhet. Metsäliittos Träproduktindustri var tvungen att anpassa produktionen efter det rådande marknadsläget, framför allt under den senare delen av året. Ett målmedvetet arbete för att höja produkternas förädlingsgrad pågår dock fortfarande. Metsäliittos Träproduktindustri uppvisade för år 2008 ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på -53 miljoner euro. Det negativa resultatet beror på den finska träproduktindustrins relativt sett sämre konkurrenskraften på exportmarknaden, i huvudsak som en följd av de höga logistik- och råvarukostnaderna, valutakursförändringarna, framför allt när det gäller brittiska pundet, samt den låga prisnivån på produkterna, vilket berodde på överkapaciteten på den europeiska sågvarumarknaden och de engångsposter som nedläggningen av sågverken i Soinlahti och Teuva orsakade. Metsäliitto inledde anpassningen av sin sågvaruproduktion till den försämrade efterfrågan redan under hösten För att förbättra lönsamheten inom Såg- och förädlingsindustrin begränsades sågverksamheten med en femtedel under året. Affärsområdena Plywoodindustri, Bygglösningar samt Förädling och distribution, inom vilka andelen vidareförädling och tjänster är större, var vinstgivande, men på grund av det rådande marknadsläget försvagade även deras lönsamhet mot slutet av året. Från och med hösten har man varit tvungen att även begränsa produktionen av plywood, Kerto-produkter, I-balkar och limträ. Marknad Lågkonjunkturen på exportmarknaden och slutligen också i Finland märktes genom att antalet nyproduktioner och i viss utsträckning även reparationsbygganden minskade avsevärt. Marknadsvillkoren för sågvaruprodukterna var mycket svåra under hela året, och fr.o.m. hösten minskade efterfrågan ytterligare. Dessutom ledde överkapaciteten på den europeiska sågvarumarknaden till en mycket hård priskonkurrens. Efterfrågan på specialplywood för industribruk minskade mot slutet av året, främst som en följd av de försämrade utsikterna inom transportmedelsindustrin. Även efterfrågan på furuplywood minskade, då lagren hos distributionskunderna växte. Efterfrågan inom Bygglösningar minskade, framför allt som en följd av det minskade bostadsbyggandet, och särskilt svårt var läget i Storbritannien. För reparationsbyggandet och inredningsprodukter minskade efterfrågan dock inte lika snabbt. Viktigaste händelser Inom Träproduktindustrin låg fokuset under året på anpassning av kostnaderna och rörelsekapitalet till de svåra marknadsförhållandena samt på en minimering av förlusterna, framför allt inom sågverksamheten. Inom Såg- och förädlingsindustrin anpassade man verksamheten till den minskade efterfrågan genom produktionsbegränsningar på samtliga sågverk i Finland. Man beslutade att lägga ner hela sågverksamheten på sågverket i Soinlahti i slutet av 2008 och på sågverket i Teuva i januari Verksamheten på sågverket i Kyrofors har stoppats tills vidare. För att öka förädlingsgraden på sågvarorna startade man upp en ny ytbehandlingslinje för tillverkning av fasad- och ytterbeklädnadsprodukter i Kaskö. Utvecklingen fortsatte även inom gårds- och trädgårdsprodukter, och den sofistikerade produktserien Finnforest Kesto Plus lanserades på marknaden. Affärsverksamheten Plywood hade två huvudmål under året: att ta fram lösningar för krävande industriella slutapplikationer och att höja kostnadseffektiviteten, framför allt genom automatisering av björkplywoodproduktionen. Även tjänstesektorn utvecklades där ingår bearbetningsoch distributionscentralerna nära kunden. I våras startade produktionen på den nya förädlingsanläggningen för plywood i Suolahti, där man tillverkar mer färdiga och skräddarsydda produkter bland annat för transportmedels- och betongformindustrin. I denna anläggning förädlar man 30 procent av produktionen från björkplywoodfabriken i Suolahti. Metsäliittos Träproduktindustri och Finlands ledande plywoodtillverkare Puhos Board Oy enades om att den inhemska försäljningen av Puhos-plywoodprodukterna från och med början av 2009 övertas av Träproduktindustri. Bygglösningar utökade sin verksamhet inom husbyggnadssidan, när man i januari köpte amerikanska Weyerhaeusers europeiska ilevel-verksamheter. Affären omfattade försäljning, distribution och tekniskt stöd för ingenjörsträprodukterna i Europa. Bygglösningar satsade stort på utveckling av sin affärsbyggnadsverksamhet genom att utnyttja träprodukternas tekniska fördelar i jämförelse med konkurrerande byggmaterial och genom att aktivt starta diskussioner om träråvarans positiva miljöeffekter. Som exempel använde TRÄPRODUKTINDUSTRI

17 man den miljöeffektanalys, på det övre bjälklaget av varuhuset Ikea i Reso, som genomfördes i samarbete med den finska forskningsorganisationen VTT. Årets mästerprov inom projektkunskap var leveransen och montaget av innertaket i askfanerbelagd björkplywood för terminal 2E vid flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Affärsverksamheten Förädling och distribution fortsatte utvecklingen och utbyggnaden av sitt produktsortiment, framför allt när det gäller mer förädlade produkter, och skapade därmed ett större mervärde för försäljningsnätet och slutanvändarna. Den förstärkte sin ställning i Frankrike genom utveckling av den förädlings- och distributionscentral som införskaffades I Boston i Storbritannien installerades en av de största bearbetningslinjerna inom branschen som möjliggör en flexibel produktion och förpackning av hyvlade produkter i enlighet med efterfrågan från konsumenterna. Utsikter Träproduktindustri fortsätter att målmedvetet tillämpa sin affärsstrategi med syfte att kontinuerligt höja förädlingsvärdet, att producera och utveckla allt mer kundinriktade Finnforest-produkter, -tjänster och -lösningar samt att på motsvarande sätt minska andelen standardprodukter. Affärsverksamheten utvecklas i riktning mot en ökad konkurrenskraft i enlighet med behoven hos utvalda kundsegment. Basproduktion ska inriktas bättre till fortsatt förädling. Inom Såg- och förädlingsindustrin fortsätter överproduktionen av konstruktionsvirke. Därför fokuserar Träproduktindustri på ett bättre utnyttjande av egenskaperna hos den finska råvaran och på en förbättring av slutprodukternas värde. Även om den närmaste framtiden för transportmedelsindustrin ser dyster ut, frågar de industriella kunderna efter allt mer förädlade beläggningar och större produktpaket från Plywoodindustri. Träproduktindustri kommer att fortsätta med detta utvecklingsarbete. Bygglösningar är en av världens mest kompetenta leverantörer av träkonstruktioner. Den kommer att fortsätta utvecklingen av byggsystem, så att de bättre kan möta de hårda miljö- och energikraven på detta marknadsområde som erbjuder stora möjligheter. Träproduktindustri är marknadsledande inom konsumentprodukter av trä och distributionen av dessa i Finland, Storbritannien och Frankrike. Även om efterfrågan på dessa kommer att vara svag den närmaste tiden, fortsätter utvecklingen av produkterna för inredning och gårdsbyggande samt av tjänsterna i anslutning till dem på huvudmarknaden. Nyckeltal Omsättning Milj. euro Försäljning per marknadsområde (miljoner euro) Euroländerna % Sverige, Norge, Danmark 52 5 % Storbritannien % Övriga Europa 62 5 % Övriga världen % Totalt Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär ROOC exklusive poster av engångskaraktär, % -9,5 14,4 10,1 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året TRÄPRODUKTINDUSTRI

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef 1(15) Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild nr 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bild nr 2 2004 var ett år då marknaden för Holmens huvudprodukter

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Duni 4 VD har ordet 6 Finansiella mål 10 Strategi 11 Tillväxtområden 12 Affärsområde Professional 16 Affärsområde Consumer 18 Affärsområde Tissue

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? Årsredovisning 1999 MEST ORD SIFFROR MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek AB Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne Gustafsson en delägare 6 Henrik Larsén en delägare

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer