Årsredovisning för. Brf Norra Varvet Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret

2 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper 6 Noter 7-9 Underskrifter 9

3 Brf Norra Varvet 1(9) Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Allmänt om verksamheten Sjunde året har avslutats för bostadsrättsföreningen Norra Varvet. Föreningen har fortsatt stabil ekonomi och kan återigen redovisa ett positivt resultat. Styrelsen har prioriterat att bevaka att intäkterna kommit in och det kan konstateras att detta med ett undantag varit problemfritt. Upprustning enligt den plan som tidigare beslutades, varvid speciellt märks reparation av tak och komplett ommålning av tak har genomförts. Denna specifika investering har ökat byggnadstillgångsvärdet med ca 555 ksek. Av de oplanerade underhållsinsatserna märks en kostsam dränering efter vattenskada vid och i gårdslägenheten nr 13. El- och värmeförbrukningen har stabiliserats och kostnaden ligger på planerad nivå såväl som övriga löpande kostnader. Förbättring av ventilationen har påbörjats i liten skala och kommer att intensifieras under Lånepolicyn är att 1/3 av lånen är på 5 år och 2/3 är rörligt. Räntekostnaderna har kraftigt reducerats tack vare ombindning av lån till betydligt lägre räntesatser. Styrelse Styrelsen har efter årsstämman 2009 bestått av: Ordinarie: Anders Ågren, Ordförande Stefan Paymer, kassör tom aug 2009 Jan-Ove Engström, Underhållsfrågor Daniel Hamberg, Sekreterare Linda Åresund, Hyresgäst- och medlemsfrågor Suppleanter: Göran Mathisson Linda Torby Föreningens Stadgar Föreningens stadgar har registrerats hos Patent och registreringsverket Fastigheten Föreningens fastighet (äganderätt) Gävle Norr 45:1 bebyggdes mot Gavleån år 1871 av köpmannen Hugo Sehlberg samt mot Kyrkogatan år På fastigheten och dess kvarter finns ett bostadshus med för närvarande 16 lägenheter. Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Det finns 5 lokaler som hyresrätter. Föreningens ytor är nu: Total bostadsyta: 2276 kvm (84,4%) Total lokalyta: 421 kvm (15,6%) Framtida renoveringar En förvaltningsplan för framtida åtgärder finns framtagen där iordningställande av ventilationen finns med av de mer omfattande och idag kända åtgärderna. Lägenhetsöverlåtelser och hyresrättskontrakt Under året har tre överlåtelser ägt rum samt att tre nya medlemmar tillkommit. Föreningen hade vid årets utgång 16 medlemmar. Ett hyresrättskontrakt har omförhandlats under verksamhetsåret.

4 Brf Norra Varvet 2(9) Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har under året utförts av Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB. Den tekniska fastighetsskötseln har till huvuddelen utförts av Triennium AB. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Fastighetsskatt Enligt nu gällande lag är fastigheten beskattad med full fastighetsskatt/avgift (0,4% eller 1272 kr/lgh). Den del av taxeringsvärdet som gäller lokaler beskattas med 1 %. Reservation för ändringar i skattelagstiftningen eller andra ändringar som påverkar fastighetsskatten. Årsavgifter Årsavgift uppgår till 400 SEK/m2/år. Till detta tillkommer kostnader för el, kabel-tv och ev. parkeringsplats. Flerårsjämförelse Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % 52,4 52,1 51,5 50,6 Avkastning på eget kapital (%) 1,5 1,1-1,9 0,3 Avkastning på totalt kapital (%) 2,0 2,6 0,9 1,6 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel ansamlad förlust före årets reservering till underhållsfond årets resultat årets reservering till yttre fond enligt stadgarna Totalt Styrelsen föreslår att: till yttre fond reserveras utöver stadgeenlig reservering i ny räkning överföres Beloppen i dispositionsförslaget samt i resultat- och balansräkning med noter, är utjämnade avseende ören, varför i vissa fall summering kan skilja på en krona.

5 Brf Norra Varvet 3(9) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Hyreintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat

6 Brf Norra Varvet 4(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Norra Varvet 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser inga inga

8 Brf Norra Varvet 6(9) Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på eget kaptial Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultatet med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och är beräknade utifrån bedömd nyttjandeperiod. Föreningens byggnad avskrivs med 1 % årligen. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

9 Brf Norra Varvet 7(9) Noter Not 1 Intäkternas fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag Årsavgifter Hyresintäkter parkering Hyresintäkter lokaler Summa Not 2 Övriga rörelseintäkter El-intäkter Kabel-TV intäkter Övriga intäkter Summa Med övriga intäkter avses återbäring från Länsförsäkringar. Not 3 Fastighetskostnader El Fjärrvärme Vatten och avlopp Renhållning och städning Ventilationsförbättring Löpande underhåll och reparationer Kabel-TV avgifter Fastighetsskatt Försäkringspremie fastighet Summa Not 4 Övriga externa kostnader Revisionsuppdrag Grant Thornton Övriga uppdrag Ta-Verens AB Konsultarvoden Övriga externa kostnader Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revision att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

10 Brf Norra Varvet 8(9) Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter omsättningstillgångar Ränteintäkter kundfodringar Ränteintäkter skattekonto - 13 Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader företagslån Räntekostnader skattekonto Summa Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Takförbättring under Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Not 8 Eget kapital Insatskapital Yttre fond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Föregående års resultat Omföring yttre fond Årets resultat Utgående balans Not 9 Långfristiga skulder Låneinstitut Räntesats Swedbank, företagslån Swedbank, företagslån Swedbank, företagslån Swedbank, företagslån 3, Swedbank, företagslån 3 månader rörlig Summa

11 Brf Norra Varvet 9(9) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntor fastighetslån Fjärrvärme Revision Förutbetalda årsavgifter Förutbetalda hyresintäkter El Summa Underskrifter Ort och datum Anders Ågren Styrelseordförande Daniel Hamberg Jan-Ove Engström Linda Åresund Linda Torby Göran Mathisson Vår revisionsberättelse har lämnats den Karin Bäckström Auktoriserad revisor Grant Thornton

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken Årsredovisning 2010 för Bostadsrättsföreningen Smacken 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smacken, organisationsnummer 716408 7707, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer