Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian."

Transkript

1 R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Ds 2010:12). Sammanfattning Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. Advokatsamfundet anser att det bör göras vissa förtydliganden i 8 kap. 10 konkurslagen avseende dels kravet på att konkursförvaltaren ska underrättas om auktion, dels användande av uttrycket finansiella instrument. Advokatsamfundet anser att artikel 3.1 andra stycket i det s.k. finalitydirektivet bör implementeras i svensk rätt så nära direktivets ordalydelse som möjligt för att minska den osäkerhet som råder beträffande system som omfattas av lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (AL) med hänsyn till 3 kap. 2 första stycket andra meningen konkurslagen. Advokatsamfundet anser att det är angeläget att den finansiella lagstiftningen samlas och systematiseras på ett enhetligt sätt. De föreslagna lagändringarna Advokatsamfundet anser att de i promemorian föreslagna lagändringarna på ett godtagbart sätt i svensk rätt implementerar de ändringar av det s.k. finality- respektive säkerhetsdirektivet som görs genom ändringsdirektivet.

2 I anslutning till lagändringarna anser Advokatsamfundet att det bör övervägas att i 8 kap. 10 tredje stycket konkurslagen tydliggöra att kravet på att underrätta konkursförvaltaren i förväg inte omfattar auktioner beträffande finansiella instrument och valuta (och snart vissa penningfordringar), eftersom ordalydelsen nu synes kunna omfatta även auktioner beträffande t.ex. finansiella instrument, vilket skapar oklarhet vid tillämpning av andra stycket. Ett tydliggörande skulle kunna ske genom att andra och tredje styckena byter plats. Avseende 8 kap. 10 konkurslagen har i praktiken även uppstått frågor kring vad som avses med finansiella instrument. Det kan anses ligga nära till hands att uttrycket ges samma innebörd som i lagen om värdepappersmarknaden. Mot en sådan tolkning av begreppet talar dock flera omständigheter. I lagen om värdepappersmarknaden förefaller uttrycket inte omfatta aktier i privata aktiebolag (se prop. 2006/07:115 s. 282). Enligt 8 kap. 10 andra stycket första meningen konkurslagen får finansiella instrument och valuta under vissa betingelser omedelbart säljas eller realiseras. Enligt 8 kap. 10 andra stycket andra meningen konkurslagen undantas dock konkursgäldenärs aktier i onoterade dotterbolag från denna regel. Undantaget torde dock avse aktier i privata aktiebolag, eftersom onoterade dotterbolag närmast regelmässigt är just privata. Därför måste också finansiella instrument i 8 kap. 10 konkurslagen inkludera aktier i privata aktiebolag, eftersom regeln i 8 kap. 10 andra stycket andra meningen konkurslagen annars inte skulle ha någon reell betydelse. Ett argument mot att aktier i privata aktiebolag skulle omfattas av 8 kap. 10 andra stycket konkurslagen är att sådana aktier, p.g.a. omsättningsförbudet i 1 kap. 7 och 8 aktiebolagslagen (2005:55) anses lämpa sig mindre väl för en sådan formlös pantrealisation, eftersom det för sådana aktier torde vara svårare att enkelt och pålitligt fastställa gällande marknadsvärde. I den mån aktier i privata aktiebolag skulle undantas helt från 8 kap. 10 andra stycket konkurslagen uppkommer dock frågan huruvida detta är förenligt med kraven i säkerhetsdirektivet, liksom också huruvida tvång att alltid pantrealisera sådana aktier genom auktion bäst gagnar pantsättare, panthavare och övriga borgenärer; såväl vad gäller intresset att vid pantrealisation få ett så högt pris som möjligt som vad gäller möjligheterna att långivare i praktiken godkänner aktier i privata svenska aktiebolag som säkerheter. Frågan uppkommer också huruvida finansiella instrument i 8 kap. 10 konkurslagen ska inkludera alla de derivattyper som ingår i uttrycket i lagen om värdepappersmarknaden. Mot detta talar emellertid de värderingssvårigheter avseende derivat som har blivit tydligare genom senaste finanskrisen (när uttrycket infördes i 8 kap. 10 fanns det ett slags omsättningsrekvisit i den dåvarande lagen [1991:981] om värdepappersrörelse, och tanken torde ha varit att sådana instrument och valuta i allmänhet har ett lätt och objektivt fastställbart värde, vilket knappast gäller för ett stort antal derivat). Även här gör sig naturligtvis hänsyn till överensstämmelse med säkerhetsdirektivet och möjligheten att använda olika instrument som säkerheter gällande.

3 Advokatsamfundet anser att det därför vore värdefullt med ett klarläggande av hur finansiella instrument i 8 kap. 10 konkurslagen, och därmed rimligen även 2 kap. 20 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, ska förstås. Artikel 3.1 andra stycket i finalitydirektivet respektive 3 kap. 2 första stycket andra meningen konkurslagen I promemorian anges bland annat att en implementering av artikel 3.1 andra stycket i finalitydirektivet i svensk rätt enligt sin ordalydelse skulle inte ge något ytterligare eller annat insolvensskydd än vad som ändå gäller. Det är också den bedömning som gjordes i prop. 1999/2000:18 (s. 38 f). Advokatsamfundet anser emellertid att resonemanget i prop. 1999/2000:18 och nu i promemorian, inte tillräckligt beaktar de problem som i praktiken har uppkommit som följd av att artikel 3.1 andra stycket i finalitydirektivet inte har implementerats i enlighet med dess ordalydelse. En sorts praktiska problem kan illustreras med följande exempel: Antag att en bank ( avsändande bank) inom ramen för ett betalningsuppdrag för en kunds räkning för över pengar via RIX, som är ett sådant system som omfattas av AL, eller på annat sätt till en annan bank ( mottagande bank). Antag vidare att mottagande bank har en kund som slutligen ska ta emot betalningen och att avsändande bank försätts i konkurs. I ett sådant scenario kan avsändande banks konkursförvaltare ha stöd enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen konkurslagen för ett återkrav mot mottagande bank även om banken inte är i ond tro. Mottagande bank har då endast att hävda ett motsvarande återgångskrav i sin tur mot slutkunden 1. Som betalningsförmedlare riskerar alltså mottagande bank en förlust motsvarade förmedlat belopp, vilket i sin tur kan skapa påfrestningar i systemet. Ett annat exempel som, enligt vad Advokatsamfundet har inhämtat, är verkligt förekommande är följande. Svenska banker och andra finansiella institut deltar bl.a. i internationell valutaclearing avseende svenska kronor. För att den svenska kronan ska kunna godtas för internationell clearing krävs i allmänhet stöd i rättsutlåtanden från välrenommerade svenska advokatbyråer, varvid det särskilt uppmärksammas i vilken mån finalitydirektivets bestämmelser har införlivats i svensk rätt på ett sådant sätt att det ger clearingorganisationen och övriga deltagare det skydd vid de svenska deltagarnas konkurs som finalitydirektivets ordalydelse förespeglar. Det faktum att artikel 3.1 andra stycket i finalitydirektivet enligt sin ordalydelse inte har implementerats i svensk rätt och att en konkursförvaltare även i andra fall än ondtrosfallen har rätt att begära återgång enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen konkurslagen har enligt vad Advokatsamfundet har erfarit givit upphov till osäkerhet hos internationella clearingorganisationer och deras utländska 1 Jfr resonemangen i NJA 1999 s. 575 och 793.

4 deltagare. För närvarande accepteras att svenska banker och andra finansiella institut deltar i internationell valutaclearing avseende svenska kronor på grundval av svenska advokaters rättsutlåtanden som resonerar kring på vilka grunder artikel 3.1 andra stycket i finalitydirektivet ändå skulle kunna få verkan i svensk rätt (t.ex. den EU-rättsliga doktrinen om direktivs direkta effekt). Enligt Advokatsamfundet är det otillfredsställande att den svenska kronans gångbarhet i internationell valutaclearing inte kan säkras genom en tydlig lagstiftning. Enklaste sättet att komma till rätta med frågan om att det inte ska föreligga återbäringsskyldighet avseende överföringsuppdrag som införts i systemet efter det att beslutet om att inleda ett insolvensförfarande inletts och det inte föreligger ond tro hos deltagarna om att förfarandet har inletts, torde vara att undanta anmälda avvecklingssystem från tillämpningsområdet för 3 kap. 2 första stycket konkurslagen samt att i en ny bestämmelse i AL eller konkurslagen genomföra artikel 3.1 andra stycket i finalitydirektivet så nära dess ordalydelse som möjligt. Behov av en samlad finansiell lagstiftning I sammanhanget vill Advokatsamfundet peka på behovet av en samlad finansiell lagstiftning. Den finansiella lagstiftningen är idag i hög grad splittrad på en rad olika författningar, trots att frågorna ofta är närliggande och att många bestämmelser är likalydande. Detta förhållande är inte ägnat att främja överskådligheten. En sådan överskådlighet torde dessutom gynna konsumenter och samtidigt vara i linje med lagstiftarens konstaterande avseende fördelar med en förbättrad och enhetlig lagstruktur (se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365). Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter konsoliderad och mer koherent lagstiftning som märkts för den finansiella marknaden. Detta åskådliggörs exempelvis när regleringen av banker och kreditmarknadsbolag som tidigare återfunnits i olika lagar sammanfördes i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och när i princip lagarna för hela värdepappersmarknaden samlats i lagen (2008:528) om värdepappersmarknaden. Det bör dock påpekas att lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, med bl.a. de viktiga prospektreglerna i dess 2 kap. och de likaledes viktiga nettnings- och lagvalsbestämmelserna i 5 kap. 1 respektive 5 kap. 3, fortfarande ligger utanför den samlade lagstiftningen. Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat vid ett par tillfällen 2, bör lagstiftningsåtgärder vidtas för att samla samtliga dessa regler som alltmer hänger samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i allt större utsträckning måste beaktas sammantaget i en samlad finansmarknadslagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna samordnas, förståelsen för desamma öka samt innebära att förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undviks. På ett övergripande plan vill Advokatsamfundet hänvisa till utvecklingen i vissa andra länder i Europa där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna 2 Advokatsamfundets remissyttrande i Fi2005/ , Fi2006/2506, Fi2006/ och Ju2008/10607/L

5 samlats i en lag. Exempel på detta är Code monétaire et financier i Frankrike och Financial Services and Markets Act i Storbritannien. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i litteraturen och den allmänjuridiska debatten 3 och har också i princip fått stöd från regeringshåll (se prop. 2006/07:5 s. 320 och prop. 2009/10:220 s. 75). SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg genom Johan Sangborn 3 Se exempelvis J. Perkins, The Morality of Commercial Lawmaking, Butterworth s Journal of International Banking and Finance Law 2005, s. 456 samt D. Hanqvist, Näringsrättens splittring exemplet med de finansiella marknaderna, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006, s. 23.

Stockholm den 20 augusti 2013

Stockholm den 20 augusti 2013 R-2013/0967 Stockholm den 20 augusti 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4513/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477

Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477 R-2009/0188 Stockholm den 20 april 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/1477 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2009, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändringar

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Giltighet av falskt försäkringslöfte

Giltighet av falskt försäkringslöfte Giltighet av falskt NFT försäkringslöfte 2/2004 Giltighet av falskt försäkringslöfte av Torbjörn Ingvarsson FOTO Försäkring får enligt svensk rörelselagstiftning endast utfärdas av den som har koncession

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Riksbankens yttrande över slutbetänkandet "Redovisning och eget kapital i euro" (SOU 1998:136)

Riksbankens yttrande över slutbetänkandet Redovisning och eget kapital i euro (SOU 1998:136) 1999-02-25 Justitiedepartementet Riksbankens yttrande över slutbetänkandet "Redovisning och eget kapital i euro" (SOU 1998:136) Sammanfattning Riksbanken delar utredarens bedömning att de föreslagna förändringarna

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Svenskar är vana vid att kunna använda kontanter för betalningar mellan privatpersoner och på ett inköpsställe, exempelvis i en butik eller på en restaurang. Kontanter används

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet I april 2012 fick jag i uppdrag att se över vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen om ränteskillnadsersättning och förtidsbetalning. Jag får härmed överlämna promemorian Ränteskillnadsersättning

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer