Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596"

Transkript

1 R-2008/1032 Stockholm den 22 december 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2596 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens utredning om genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, som huvudsakligen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiv 97/7/EG och direktiven 2002/65/EG, 2005/60/EEG, 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG. Sammanfattning Utöver vad som anges nedan har Advokatsamfundet inget att erinra mot promemorians förslag till genomförande av direktivet. Advokatsamfundet noterar dock att utredningen inte behandlat den slutgiltiga versionen av betaltjänstdirektivet eftersom delar därav fortfarande är föremål för diskussion i Bryssel av den Europeiska kommissionens tolkningsgrupp Payment Services Directive Transposition Group (PSDTG). Enligt utredningen kan tillämpningen av vissa artiklar komma att tydliggöras ytterligare och författningsförslaget kan komma att justeras. Advokatsamfundet kan därför komma att ha ytterligare synpunkter vid en remittering även över reviderade författningsförslag. 1. Advokatsamfundet vill understryka värdet av en samlad och konsistent lagstiftning för det finansiella området. Dagens splittrade författningsbild är otillfredsställande och riskerar att leda till inkongruenser i normgivningen. Advokatsamfundet vill därför uppmana regeringen att verka för en mer samlad lagstiftning på området.

2 2 2. Vad avser definitionen av penningöverföring stämmer denna i den föreslagna lagen inte överens med den definition som anges i författningskommentaren, något som lämpligen bör justeras. 3. För uppnå kongruens i utformningen av bestämmelserna i lagen bör bestämmelsen rörande vilka typer av institut som får tillhandahålla betaltjänster justeras för att överensstämma med jämförbara hänvisningar i lagen. 4. Reglerna om tystnadsplikt i den föreslagna lagen om betalningsinstitut bygger på motsvarande regler om kreditinstitut och värdepappersbolag. Advokatsamfundet har tidigare påpekat inkonsekvensen att brott mot reglerna avseende kreditinstitut inte är straffsanktionerade, vilket dock är fallet beträffande reglerna för värdepappersbolag. Denna inkonsekvens kan sannolikt medföra praktiska problem vid tillämpningen av de nu föreslagna reglerna för betalningsinstitut, varför frågan bör analyseras ytterligare inom ramen för den fortsatta lagstiftningsprocessen. Detsamma gäller i fråga om kriminalisering av brott mot tystnadsplikten i betalningsinstituten. 5. Formuleringen i bestämmelsen avseende vilka paragrafer i lagen som ska tillämpas på de betaltjänstinstitut som registrerats är oklar och bör därför justeras. 6. Hänvisningen i bestämmelsen rörande ansökan om tillstånd för betaltjänstleverantörer som inte längre uppfyller kraven för undantag från tillståndspliktgen bör justeras. 7. Advokatsamfundet observerar att den föreslagna lagstiftningen om betalningsinstitut leder till gränsdragningsproblem i förhållande till inlåningsverksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet. För att möjliggöra för betalningsinstitut att ha interna kontroller som säkerställer att orörda innehavda medel inte kan komma att betraktas som insättningar, bör en klar vägledning avseende gränsdragningen samt en definition av insättning införas i lagstiftningen. 8. En fråga som hänger samman med gränsdragningen mellan inlåningsverksamhet och betaltjänsterna är den om huruvida kunderna har separationsrätt till de medel som har överlämnats för utförande av betalningen och hur denna ska kunna säkerställas. En översyn av detta bör lämpligen göras. 9. Vad avser bestämmelserna rörande ränta samt Finansinspektionens möjlighet till beslut angående att ett betalningsinstituts verksamhet med betaltjänster ska placeras i en egen juridisk person, skulle dessa behöva klargöras. 10. Advokatsamfundet anser att vissa bestämmelser rörande tillhandahållande av betaltjänster via ombud eller genom outsourcing samt informationskrav för betalningsinstitut när verksamhet bedrivs genom filial bör ses över alternativt omformuleras, för att öka lagens tydlighet och för att vägleda Finansinspektionens arbete med lämpliga föreskrifter. 11. Ombud enligt lagen om betalningsinstitut förslås registreras hos Finansinspektionen medan Bolagsverket är registreringsmyndighet för till värdepappersbolag anknutna ombud. Skälen för denna skillnad mellan i sak närliggande arrangemang bör anges inom ramen för den fortsatta lagstiftningsprocessen.

3 3 12. Avseende lag om betaltjänster anser Advokatsamfundet att bestämmelsen rörande lagens tillämpningsområde är missvisande och bör omformuleras. 13. Användande av uttryck i lagen såsom i regel och i god tid innan gör lagen svårtillämplig för betalningsinstitut som vill säkerställa sin regelefterlevnad. Mer precisa uttryck skulle stärka förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten. 14. Laghänvisningen i bestämmelsen rörande betalningstransaktioner till ett betalkonto torde behöva justeras. 15. Slutligen noteras att utredningens beskrivning att det enligt lagen om anmälningsplikt beträffande viss finansiell verksamhet skulle föreligga en registreringsplikt är missvisande då lagen faktiskt ålägger aktörerna en anmälningsplikt. Det är i stället Finansinspektionen som har en skyldighet att registrera de företag och personer som har anmält sig. 1. Allmänt om lagstiftningens form Advokatsamfundet anser att lagstiftningen för de finansiella marknaderna och instituten bör samlas på ett mer lättöverskådligt sätt än vad som nu är fallet. Närliggande verksamhet regleras i ett flertal olika lagar, såsom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2004:46) om investeringsfonder, lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Flera sådana steg har redan tagits. Ett sådant steg togs för kreditmarknaden genom lagen om bank- och finansieringsrörelse. I samband med att den lagen infördes samlades regleringen av såväl banker som kreditmarknadsföretag i en och samma lag (prop. 2002/03:139 s. 271). Ett annat togs genom lagen om värdepappersmarknaden, som i en och samma lag reglerar värdepappersinstitut, börser och clearingorganisationer. Finansinspektionen har i sin normgivning också tagit hänsyn till dessa aspekter, t.ex. i de allmänna råden (2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut och, i synnerhet, i de allmänna råden (2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag (även om reglerna om värdepappersbolag numera faller utanför dessa allmänna råd). Förslaget till ny socialförsäkringsbalk har motiverats med att en sådan reform skulle ge en överskådlig helhetsbild med förbättrad och enhetlig lagstruktur, vilket bl.a. sannolikt skulle ge medborgarna ökad förståelse för systemet. Det skulle också bli lättare att söka i och tillämpa ett samlat lagverk i stället för de ca. 30 olika lagar som balken ersätter. Bland annat blir det möjligt att på ett enkelt sätt läsa innehållet i alla de hänvisningar som fortfarande måste finnas kvar mellan olika delar. Det blir lättare att se samband och konsekvenser i fråga om olika regler och åtgärder. För myndigheterna och lagstiftaren tillkommer fördelen att det blir lättare att beakta helheten och värdet av

4 4 gemensamma regler. Det blir lättare att samordna och upprätthålla enhetlighet samt lättare att undvika förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar. Det är givetvis också lättare att ändra i bara en lag än i flera lagar samtidigt, och det förbättrar sannolikt även samarbetet mellan olika myndigheter och andra aktörer (SOU 2005:114 s. 528). Liknande hänsyn har gjort sig gällande beträffande förslaget i SOU 2006:22 s. 220 f. om att sammanföra de olika diskrimineringslagarna i en sammanhållen lag. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i den allmänjuridiska debatten. 1 Ett konkret förslag på hur detta kan åstadkommas aktualiseras under diskussionen om gränsdragningsproblem gentemot lag om anmälningsplikt avseende finansiell verksamhet (AnmL). Begreppet penningöverföring tas bort ur AnmL då samma begrepp förekommer i den nya lagen om betalningsinstitut. Det som då fortfarande faller under AnmL är endast valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Då valutaväxling tas upp som en typ av närliggande tjänst som betalningsinstitut kan ägna sig åt (s. 56 och s. 103) borde även detta regleras under den nya lagen. Det förefaller då som att det enda som blir kvar i AnmL är annan finansiell verksamhet, vilket förefaller onödigt att reglera i en särskild lag. Som Advokatsamfundet har påpekat 2 i tidigare remisser skulle en reform att samla dessa regler, som alltmer hänger samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i ökad utsträckning måste beaktas sammantaget, i en enda lag förenkla samordning och upprätthålla enhetlighet samt innebära att förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undviks. På ett ännu mer övergripande plan kan hänvisas till utvecklingen i andra länder där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna samlats i en lag. Exempel på detta är Code Monétaire et Financier i Frankrike och Financial Services and Markets Act i Storbritannien. Regeringen har i ett tidigare lagstiftningsärende uttalat sig positiv till en sådan svensk finansmarknadsbalk (prop. 2006/07:5 s. 320). 2. Den föreslagna lagen om betalningsinstitut 2.1 Definitionen av penningöverföring Definitionen av penningöverföring i 1 kap p. och författningskommentaren till 1 kap. 3 4 p. (s. 96) är inte densamma. Kommentaren lyder: Punkt 4 avser penningöverföring vilket innebär en inte kontobaserad överföring av medel från en betalare till en betalningsmottagare via en betalningsleverantör. Definitionen i lagen lyder: penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte att överföra 1 Se J. Perkins, The Morality of Commercial Lawmaking, Butterworths Journal of International Banking and Finance Law 2005 s. 456 och D. Hanqvist, Näringsrättens splittring exemplet med de finansiella marknaderna, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s Se yttrande i Akt R-2005/1800, och yttrande i Akt R-2006/0602,

5 5 motsvarande belopp till en betalningsmottagare eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på betalningsmottagarens vägnar, eller där dessa medel tas emot på betalningsmottagarens vägnar och ställs till betalningsmottagarens förfogande Dessa definitioner borde rimligen vara likalydande. 2.2 Förbud avseende tillhandahållande av betaltjänster Eftersom 1 kap p. samt 2 kap. 7 1 p. lagen om betalningsinstitut hänvisar till lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar bör för konsekvens i 1 kap p. tilläggas:...enligt lagen (2004:287) om bank- och finansieringsrörelse. 2.3 Tystnadsplikten 1 kap. 6 anges i utredningen (s. 97) ha utformats med 1 kap. 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse och 1 kap. 11 lagen om värdepappersmarknaden som förebild. Dessa till synes i det närmaste likalydande bestämmelser skiljer sig emellertid åt i ett väsentligt avseende: brott mot tystnadsplikt i värdepappersbolag är kriminaliserat enligt 20 kap. 3 brottsbalken (jfr prop. 2006/07:115 s. 556), medan så inte är fallet för brott mot motsvarande regler i kreditinstitut (jfr 1 kap. 10 tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse). I utredningen föreslås att BrB 20 kap. 3 inte ska gälla för betalningsinstituten (1 kap. 6 i den föreslagna lagtexten). I sitt remissvar avseende den utredning som ledde fram till lagen om värdepappersmarknaden sade Advokatsamfundet avseende BrB 20 kap. 3, 1 kap. 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse och 1 kap. 11 lagen om värdepappersmarknaden: 3 I betänkandet (s. 231) uppmärksammas att brott mot tystnadsplikten i företag som omfattas av 1 kap., 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse inte är straffsanktionerade, vilket däremot är fallet för bolag som omfattas av lagen om värdepappersrörelse. I betänkandet dras slutsatsen att straffrihet råder för anställda, anknutna ombud m.fl. vid ett kreditinstitut, men inte för motsvarande personer hos ett värdepappersbolag. Denna inkongruens är besvärande och borde ha fått en enhetlig lösning i förevarande lagstiftningsärende. Betänkandets slutsats är inte självklar. Banker och kreditmarknadsbolag som bedriver värdepappersrörelse gör det inte i kraft av sina tillstånd som just banker och kreditmarknadsbolag utan i kraft av sina tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. En möjlig tolkning av rättsläget är att personalen i sådana företag (kreditinstitut) agerar under straffansvar inom ramen för företagens värdepappersrörelse, men inte inom ramen för företagens bank- eller finansieringsrörelse. En sådan uppdelning inom ett och samma institut förefaller inte ändamålsenlig. Det ska dock noteras att frågan delvis får sin lösning därigenom att man i betänkandet definierar värdepappersbolag med uteslutning av kreditinstitut (se 1 kap i lagförslaget). 3 Se yttrande i Akt R-2006/0602, s. 18f.

6 6 [ ] Den i betänkandet hävdade ordningen förefaller inte ändamålsenlig [ ]. En person som i ett kreditinstitut har tagit emot kundinformation inom ramen för institutets värdepappersrörelse kan sedan byta anställning till ett värdepappersbolag och där utföra samma slags arbetsuppgifter som tidigare hos kreditinstitutet avseende samma kunder och kan därvidlag naturligtvis få del av samma information. Om en sådan person bryter mot tystnadsplikten under sin anställning hos kreditinstitutet följer inte straffansvar. Frågan huruvida straffansvar skulle följa för samma brott mot tystnadsplikten efter byte av arbetsgivare förefaller inte kunna besvaras på ett entydigt sätt. Straffrättsliga grundprinciper torde tala för att straffansvar här inte borde följa, medan lagtexten i och för sig medger motsatt slutsats. I betänkandet s. 231 föreslås ingen lösning, med hänvisning till att frågan kräver särskilda överväganden. Enligt Advokatsamfundets mening talar rättssäkerhetsargument starkt för att, åtminstone i väntan på att frågan får sådan utredning som betänkandet efterlyst, straffansvaret för anställda i värdepappersbolag avskaffas. Enligt Advokatsamfundets mening gör sig dessa överväganden gällande även beträffande tystnadsplikten i betalningsinstitut, och beträffande de övriga lagarna i förhållande till den föreslagna nya lagstiftningen. Utredningen förefaller ha antagit att betalningsinstituten i detta avseende kan assimileras till kreditinstituten, men varför så skulle vara fallet har inte motiverats; exempelvis klargörs inte varför brott mot tystnadsplikt inte behöver kriminaliseras beträffande betalningsinstitut men att kriminalisering behövs i värdepappersbolag, trots att alltså regleringen för värdepappersbolag uttryckligen fått stå modell för motsvarande regleringen av betalningsinstitut. En analys av frågan om kriminalisering bör ske under den fortsatta beredningen. 2.4 Tillämpliga bestämmelser för registrerade betaltjänstleverantörer Vad avser de bestämmelser i lagen som ska tillämpas på de betaltjänstinstitut som registrerats förefaller 2 kap. 9 andra stycket något otydligt formulerad. Formuleringen ska även gälla för registrerade betaltjänstleverantörer bör för tydlighets skull ändras till ska gälla för betaltjänstleverantörer vilka har undantagits från tillståndsplikt. 2.5 Ansökan om tillstånd för betaltjänstleverantörer som inte längre uppfyller kraven för undantag Hänvisning i 2 kap. 11 till 2 kap. 8 borde endast avse 2 kap. 8 första stycket 1 p. Då övriga punkter i 8 avser förhållanden som i sig hindrar att tillstånd för betaltjänstverksamhet beviljas enligt 3 samma kapitel, finns det ingen anledning för betaltjänstleverantören att ansöka om tillstånd när sådana omständigheter föreligger. Hänvisningen bör därför lämpligen ändras till att avse endast 8 första stycket 1 p.

7 7 2.6 Gränsdragning mot inlåningsverksamhet Den föreslagna lagstiftningen leder till gränsdragningsproblem i förhållande till inlåningsverksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet. Till lagförslaget har inte lämnats någon tydlig vägledning för hur gränsen ska dras. Gränsdragningsproblemet uppstod redan i förhållande till penningöverföring enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, varför det kan vara belysande att här något diskutera den frågan. Finansinspektionen föreslår att penningöverföringen utmönstras ur lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, eftersom denna verksamhet faller under det nya begreppet betaltjänst (s. 91), vilket innebär att det handlar om samma slags verksamhet. Det är inte självklart på vilket sätt penningöverföring skiljer sig från inlåning enligt lagen om inlåningsverksamhet. Penningöverföring (tidigare betalningsöverföring ) beskrivs som att man hos ett kontor mot avgift överlämnar en summa pengar för att motsvarande summa ska bli tillgänglig hos ett annat kontor för en betalningsmottagare i samma land eller utomlands. Betalningsmottagaren kan vara samma person som den som beställer överföringen (prop. 1999/2000:145 s. 18; emfas här). Det kan ifrågasättas hur penningöverföringen skiljer sig från insättning på ett konto hos en bank med kontor på fler än ett ställe. Vidare har det, vid bestämmandet av inlåning på konto, inte ansetts vara av betydelse om insättaren själv gör uttag från kontot eller om kontohållaren verkställer betalningen först efter anvisning från insättaren (SOU 1994:66 s. 201). Även om den som tar emot utbetalningen är någon annan än insättaren skulle det alltså röra sig om inlåning på konto. Samma konceptuella svårigheter torde infinna sig vid gränsdragningen mellan inlåningsverksamhet och betalningstjänster enligt den föreslagna lagstiftningen. Ett klargörande av hur gränsen ska dras helst i lagtext men annars i förarbetena vore därför lämpligt. I utredningen sägs (s. 57) att betalningsinstituten ska ha interna kontroller som säkerställer att orörda innehavda medel inte kan komma att betraktas som insättningar. Det torde vara svårt för instituten att utforma sådana kontroller med mindre det i lagtext eller motiv anges vad som kännetecknar insättningar. Sådan vägledning saknas i de föreslagna motiven. 2.7 Separationsrätten En fråga som hänger samman med gränsdragningen mellan inlåningsverksamhet och betaltjänsterna är den om huruvida kunderna har separationsrätt till de medel som har överlämnats för utförande av betalningen. Eftersom inlåningen hos inlåningsbolagen utgör en fordran mot bolagen på samma sätt som inlåning i bank torde inlåningsbolagens kunder inte ha separationsrätt i inlåningsbolagens konkurs, med mindre kunderna förskaffat sig säkerhet för sina fordringar, vilket sällan torde vara fallet. Ränta som inlåningsbolagen betalar på inlåningarna (jfr s. 55 i utredningen) är delvis en kompensation för kundernas kreditrisk på bolagen. Det ska dock noteras att förekomsten av ränta inte har ansetts vara nödvändigt för att det ska föreligga inlåning på konto i traditionell mening (SOU 1994:66 s. 202). Vad som sägs i utredningen (s. 55) om att förekomsten av ränta på

8 8 medlen hos ett betalningsinstitut inte innebär att medlen ska anses som insättningar är därför inte övertygande. Räntan är i stället ett starkt indicium för att det här handlar om just det slags försträckning som insättningar utgör. Frågan om kundernas kreditrisk behandlas i förslaget till lag om betalningsinstitut. I 3 kap. 7 sägs att betalningsinstitutet ska skydda de medel (överstigande 300 euro) som innehas för genomförandet av betalningstransaktioner och att medlen inte ska sammanblandas med andra betalningsanvändares medel och hållas åtskilda från betalningsinstitutets övriga skulder samt från betalningsinstitutets fordringsägare eller omfattas av försäkring eller garanti. Vidare föreskrivs på samma ställe att medlen för genomförande av betalningstransaktioner som fortfarande innehas av betalningsinstitutet vid slutet av bankdagen efter den dag då medlen togs emot ska deponeras på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut eller investeras i säkra likvida lågrisktillgångar. Vidare sägs också att sådana medel omfattas av lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Förbudet mot sammanblandning ger närmast vid handen att det skulle handla om inlåning på konto, om avskiljande inte skett. Till sin natur är därför dessa medel svåra att skilja från inlåningsmedel. Det är svårt att se hur något betalningsinstitut skulle kunna uppfylla 3 kap. 5 1 p. i den föreslagna lagen om betalningsinstitut såvitt gäller att institutet i sin verksamhet med betaltjänster inte får ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten; i stället kräver verksamheten just att institutet tar emot sådana medel. Det föreslagna lagrummet innebär även andra problem. Beträffande bestämmelsen om att medlen omfattas av redovisningslagen sägs i författningskommentaren (s. 104) att [m]ed tanke på att separationsrätt till innehavda medel föreligger ska dessa avskiljas vid en obeståndssituation. Detta uttalande förefaller innebära att hänvisningen till redovisningslagen i sig medför separationsrätt. Detta vore ett ovanligt och inte helt genomskinligt sätt att säkra separationsrätt. Det vanliga torde vara att medel som motsvarar vad som föreskrivs i redovisningslagen omfattas av den lagen redan på den grunden, utan att särskild hänvisning krävs i annan lagstiftning. En sådan innebörd skulle också göra övriga bestämmelser i det diskuterade lagrummet överflödiga, eftersom själva hänvisningen skulle ge separationsrätten. Om emellertid separationsrätten inte uppstår i kraft av hänvisningen till redovisningslagen inställer sig frågan vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå dels separation mellan medel inbetalade av olika kunder, dels separation i förhållande till institutets övriga borgenärer. Av den föreslagna lagtexten framgår inte hur detta ska uppnås; någon vägledning ges heller inte i motiven. Det kan ifrågasättas om erforderlig separation kan uppnås på annat sätt än genom sådana depositioner och investeringar som anges för hanteringen av medlen efter den relevanta bankdagens slut. Kravet på separation mellan olika kunders medel innebär möjligen även att depositionerna måste göras på separata konton hos kreditinstitutet för varje kund. Oklarheten i detta avseende i den föreslagna lagtexten åtgärdas lämpligen antingen genom en förändrad lagtext eller genom exemplifieringar i motiven.

9 9 2.8 Ränta Betalningsinstitut föreslås ha rätt att betala ränta på insatta medel (utredningen s. 55). Med hänvisning till redovisningslagen menar Finansinspektionen att räntan inte får betalas ur innehavda kundmedel utan ska refinansieras från företagets kapitalbas eller andra medel från kapitalmarknaden. Uttalandet är inte helt lätt att förstå. För det första förefaller det faktum att redovisningslagen är tillämplig inte i sig ge några skäl till varför de innehavda medlen inte skulle kunna användas till räntebetalningar:. Separationsrätten för en kund kan inte gärna påverkas av att kunden får tillbaka en del av sina medel såsom ränta. En annan sak är att de insatta medlen inte räcker till både ränta och den avsedda betalningen om de insatta medlen inte görs räntebärande på ett eller annat sätt. Det betalningsinstitut som avser att betala ränta på medlen måste alltså därför hitta ett sätt att skilja av medlen som också ger ränta. För det andra är det inte klart vad som avses med refinansiering i detta sammanhang. Vad som avses är möjligen finansiering. För det tredje är det oklart med vad som avses med en (re)finansiering från kapitalbasen. Institutet torde inte kunna ha en ordning enligt vilken det tar medel motsvarande kapitalbasen i anspråk för att betala ut räntorna (med åtföljande minskning av kapitalbasen för varje sådan utbetalning), annat möjligen än i den mån vinster ingår i kapitalbasen (och då bara i den mån det finns vinstmedel). För det fjärde är det oklart vad som avses med (re)finansiering från kapitalmarknaden. Möjligen avses härmed detsamma som sådana räntebärande åtgärder i samband med avskiljandet som diskuterats ovan. Mer klargörande motiv skulle underlätta för normadressaterna. 2.9 Placering av verksamheten med betaltjänster i egen juridisk person I 3 kap. 6 sägs att om ett betalningsinstitut även driver annan verksamhet enligt 5 får Finansinspektionen besluta att verksamheten med betaltjänster ska vara placerad i en egen juridisk person. Det berörs dock varken i lagtext eller i utredningen vad ett sådant beslut skulle få för konsekvenser eller hur detta ska hanteras rent praktiskt av betalningsinstitutet. I de föreslagna motiven sägs att Institutet är inte begränsat till att endast ägna sig åt verksamhet som avser betaltjänster utan får även tillhandahålla vissa närliggande tjänster samt ägna sig åt annan verksamhet. Om verksamheten med betaltjänster placeras i en egen juridisk person verkar detta medföra att det inte längre är betalningsinstitutet som bedriver den verksamheten utan istället den separata juridiska personen. Formuleringen i lagtexten för närmast tankarna till en inkråmsöverlåtelse. Om det är det som avses uppstår en rad frågor bland annat om vad detta får för skatterättsliga konsekvenser för institutet, hur köpeskillingen ska hanteras och inte minst huruvida den nya juridiska personen då som separat enhet måste ansöka om ett nytt tillstånd enligt lagen, om verksamheten med betaltjänster måste avbrytas i väntan på ett nytt tillstånd samt vad som händer med den verksamhet som kvarstår i betalningsinstitutet. Kommer det ursprungliga betalningsinstitutet att kunna fortsätta sin verksamhet som betalningsinstitut med de närstående tjänsterna eller annan verksamhet om det inte längre bedriver verksamhet med betaltjänster? Möjligtvis är avsikten ett förfarande liknande partiell överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 15 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) med en gradvis avvecklig av den kvar-

10 10 varande verksamheten. Lämpligen bör det i motiven föras in en diskussion om följderna av ett beslut av Finansinspektionen enligt ovan Dokumentation och arkivering Vad avser dokumentationskrav anges i 3 kap. 8 att ett betalningsinstitut ska dokumentera samtliga relevanta uppgifter till stöd för dess auktorisation och dess verksamhet enligt denna lag. Det förefaller något oklart vad som avses med relevanta uppgifter till stöd för [ ] dess verksamhet enligt denna lag. I de föreslagna motiven anges att dokumentationen ska ske på ett sådant sätt att FI har möjlighet att övervaka att institutet har följt kraven i denna lag samt i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Enligt 12 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka uppgifter som omfattas av dokumentationskravet. Med tanke på att sådana föreskrifter ska utformas med grund i vad som anges i lag och förarbeten förefaller det önskvärt att det i motiven till lagen förekommer en exemplifierande diskussion avseende vilka uppgifter som bör anses relevanta i detta fall och som följaktligen ska dokumenteras Tillhandahållande av betaltjänster via ombud eller genom outsourcing Vad avser tillhandahållande av betaltjänster via ombud anges i 6 kap. 1 att betalningsinstituten ska anmäla ombud för registrering hos Finansinspektionen. Vid en jämförelse med motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att svenska värdepappersinstitut ska anmäla ombudet för registrering hos Bolagsverket. Anledningen till denna skillnad i registreringsmyndighet synes inte helt klar och bör eventuellt ses över eller motiveras närmare. I 6 kap. 3 andra stycket punkten 1 i den föreslagna lagen om betalningsinstitut sägs att outsourcing inte får leda till att den högsta ledningen delegerar sitt ansvar. Det är svårt att se vad denna bestämmelse uppnår. Också utan bestämmelsen torde gälla att den högsta ledningen inte genom ett avtal kan avhända sig sitt ansvar enligt lagstiftningen. Möjligen avses här i stället ett förbud mot försök att på sådant sätt avhända ledningen dess ansvar. Det vore möjligen mer adekvat att föreskriva att outsourcingen inte får leda till att den högsta ledningen i praktiken frånhänder sig möjligheten att ta ansvar för verksamheten enligt denna lag eller annan författning som gäller för verksamheten Informationskrav Vad avser informationskrav anges i 5 kap. 6 att Betalningsinstitut ska försäkra sig om att filialer som agerar för deras räkning informerar betaltjänstanvändarna om detta. Bestämmelsens formulering vad avser filialer som agerar för dess räkning förefaller något missvisande med tanke på att en filial inte utgör en separat juridisk person och således inte agerar för betalinstitutets räkning till skillnad från exempelvis ett ombud. Om avsikten är att betalningsinstitut som bedriver verksamhet genom filial ska informera betaltjänstanvändarna om detta faktum borde lagtexten omformuleras till Betalnings-

11 11 institut som bedriver verksamhet genom filial ska säkerställa att filialerna informerar betaltjänstanvändarna om detta. 3. Den föreslagna lagen om betalningstjänster 3.1 Lagens omfattning Av 1 kap. 1 och 2 i den föreslagna lagtexten framgår att lagen inte är begränsad till betaltjänster i euro eller annan EES-valuta eller till tjänsteproducenter inom EES. Därför är det emellertid missvisande när 1 säger att lagen innehåller bestämmelser om betaltjänster och betalningstransaktioner som tillhandahålls i Sverige och genomförs inom [EES] i euro eller någon annan av EES-ländernas valutor. Lämpligare vore att redan i 1 ange vilka tjänster och transaktioner resp. vilka aktörer lagen gäller för. 3.2 Definitioner I 1 kap. 6 punkterna 10 och 13 i den föreslagna lagtexten anges vad som i regel avses med den definierade termen. Detta innebär att också andra fall, som faller utanför regeln, kan omfattas av den definierade termen. Detta inför ett betydande mått av osäkerhet i definitionerna som inte harmonierar med Finansinspektionens valda konsumentperspektiv (s. 117), som ju härigenom egentligen inte utgör uttömmande definitioner. Definitionerna bör göras heltäckande i lagtext eller åtminstone klargöras i motiven. Mer precisa uttryck skulle stärka förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten. 3.3 Informationsskyldighet vid ramavtal Uttrycket i 2 kap. 7 i god tid innan ett ramavtal [ ] ingås är hämtat från formuleringen i artikel 41 i det bakomliggande direktivet. Ur betalningsinstitutets perspektiv ger dock ett sådant oprecist uttryck direkt överfört till den nationella lagstiftningen föga vägledning när bolaget vill säkerställa att verksamheten bedrivs lagenligt. Med hänsyn därtill verkar det önskvärt att ett sådant förhållandevis vagt uttryck hämtat från direktivet ges en mer specifik innebörd vid den nationella implementeringen antingen direkt i lagtexten eller i motiven. Formuleringen i motiven att betaltjänstanvändaren ska ges tid att kunna ta del av informationen för att kunna fatta välgrundade beslut ger härvidlag föga vägledning. Mer precisa uttryck skulle stärka förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten. 3.4 Betalningstransaktioner till ett betalkonto I 6 kap. 5 anges att Om betalningsmottagaren inte har något betalkonto hos betaltjänstleverantören som tar emot medlen ska denne göra dem tillgängliga för mottagaren

12 12 inom den tid som anges i 1-3. Hänvisningen till inom den tid som anges i 1-3 förefaller inte innehålla någon tidsangivelse och således bör hänvisningen ändras till Övrigt På s. 58 i utredningen anges att det enligt lagen om anmälningsplikt beträffande viss finansiell verksamhet skulle föreligga en registreringsplikt. Detta torde inte vara en korrekt beskrivning av rättsläget. Den angivna lagen ålägger i stället aktörerna just en anmälningsplikt; gjorda anmälningar medför sedan en skyldighet för Finansinspektionen att registrera de företag och personer som har anmält sig. 4 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg 4 Se D. Hanqvist, Anmälnings- och registreringsplikten enligt lagstiftningen för de finansiella aktörerna, Förvaltningsrättslig tidskrift 2008 s. 273.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholm den 8 september 2015

Stockholm den 8 september 2015 R-2015/1072 Stockholm den 8 september 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/3438 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förstärkt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Stockholm den 7 juni 2007 R-2007/0697. Till Finansinspektionen. FI Dnr

Stockholm den 7 juni 2007 R-2007/0697. Till Finansinspektionen. FI Dnr R-2007/0697 Stockholm den 7 juni 2007 Till Finansinspektionen FI Dnr 06-11788-200 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens förslag

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-26

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-26 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Betaltjänster Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200. Till Finansdepartementet. Fi2016/02541/V

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200. Till Finansdepartementet. Fi2016/02541/V R-2016/1200 Stockholm den 8 november 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/02541/V Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En hållbar,

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Finansiella konglomerat Enligt

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholm den 21 mars 2006 R-2005/1800. Till Finansdepartementet. Fi2005/6495

Stockholm den 21 mars 2006 R-2005/1800. Till Finansdepartementet. Fi2005/6495 R-2005/1800 Stockholm den 21 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6495 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-14 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Genetisk integritet m.m. Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Stockholm den 20 augusti 2013

Stockholm den 20 augusti 2013 R-2013/0967 Stockholm den 20 augusti 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4513/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG

Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG UTREDNING 31 JULI 2008 DNR 08-1105-150 Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG UTREDNING MED FÖRFATTNINGSFÖRSLAG Innehåll FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. FÖRSLAG TILL FÖRFATTNINGAR, UPPHÄVANDE RESPEKTIVE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Domstolarnas handläggning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-03 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade kapitaltäckningsregler

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Likvidhantering och insättning på konto

Likvidhantering och insättning på konto PROMEMORIA Datum 2007-04-03 Författare Charlotta Carlberg Likvidhantering och insättning på konto Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-09. Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-09. Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Finansieringen av kärnavfallets

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Promemoria Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2017/00532/FPM Februari 2017 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 4 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-27 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Läs mer