FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE"

Transkript

1 Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är det viktigt att Du noggrant läser igenom detta fördelningsförslag och kontrollerar att Du finns med i bifogad förteckning, bilaga 1. Enbart de personer som finns med i förteckningen föreslås erhålla tilldelning från pensionsstiftelsen. Om Du inte finns med i förteckningen men anser att Du har en fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen måste Du hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot detta fördelningsförslag inom en månad från den dag då fördelningsförslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen, se vidare nedan. 1. BAKGRUND SAAB Automobile Aktiebolag ( ) och SAAB Automobile Powertrain AB ( ) (nedan gemensamt Bolagen ) försattes den 19 december 2011 i konkurs av Vänersborgs tingsrätt. Vissa av de pensionsutfästelser som gjorts av Bolagen till dess anställda och deras efterlevande har tryggats genom avsättning av medel till en pensionsstiftelse SAAB AUTOMOBILE-koncernens gemensamma pensionsstiftelse (org. nr , c/o PRI Stiftelsetjänst, Box 5390, Göteborg) (nedan Pensionsstiftelsen ). Merparten av de pensionsutfästelser som tryggas av Pensionsstiftelsen är kreditförsäkrade hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt ( PRI Pensionsgaranti ). Eftersom Bolagen försatts i konkurs så föreligger enligt 19 lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ( TrL ) skyldighet att avveckla (likvidera) Pensionsstiftelsen.

2 Vid likvidationen ska styrelsen i Pensionsstiftelsen enligt 20 TrL framlägga förslag till fördelning av stiftelsens medel. Detta förslag ( Fördelningsförslaget ) har därför upprättats. Pensionsstiftelsen ska vid likvidationen, sedan medel avsatts för den skuld Pensionsstiftelsen själv ådragit sig, betala förfallna pensionsbelopp. Återstående medel ska i första hand användas för inköp av försäkring för arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar eller, om tillsynsmyndigheten medger det, betalning av sådana fordringar. Om Pensionsstiftelsens medel inte räcker till att infria skuld på grund av pensionsutfästelse som tryggas av Pensionsstiftelsen ska de grunder som gäller om utdelning i konkurs tillämpas (21 TrL). Detta innebär att pensionsborgenärerna inte får fullt betalt för sina pensionsfordringar från pensionsstiftelsen. Som vidare beskrivs nedan baseras detta Fördelningsförslag på att pensionsförsäkringar kommer att kunna köpas in för att täcka samtliga kända pensionsutfästelser som tryggas av Pensionsstiftelsen. 2. TILLDELNING 2.1 Allmänt om Pensionsstiftelsen Pensionsstiftelsen är en pensionsstiftelse för SAAB Automobile Aktiebolag och företag med säte i Sverige som ingår i SAAB Automobile-koncernen. Pensionsstiftelsen tryggar utfästelser om pension av dessa bolag till anställda och deras efterlevande, förutom utfästelser som är givna före 31 december 2005 och som inte kreditförsäkrats av PRI Pensionsgaranti. På grund av nämnda tidsmässiga begränsning behandlar detta Fördelningsförslag inte pensionsutfästelser givna före 31 december 2005 som inte kreditförsäkrats av PRI Pensionsgaranti. Avsättningar till Pensionsstiftelsen har enbart gjorts av SAAB Automobile Aktiebolag och SAAB Automobile Powertrain AB. 2.2 Avsättningar som gjorts av Bolagen Bolagen har, med de begränsningar som nyss angivits, gjort avsättningar till Pensionsstiftelsen för vissa utfästelser om ålderspension avseende ITP 2 (för tjänstemän födda 1978 eller tidigare), dock inte vad gäller ITPK samt alternativ ITP. Det bör dock noteras att Bolagen under 2009 successivt började övergå till att istället betala premier till pensionsförsäkringar avseende ITP 2. Av denna anledning är vissa utfästelser om ITP 2 tryggade genom Pensionsstiftelsen, medan andra omfattas av pensionsförsäkringar. Vidare har Bolagen, med de begränsningar som ovan angivits, gjort avsättningar till Pensionsstiftelsen för vissa utfästelser om avgångspension (överenskommelser om pensionslösning för att avsluta en anställning tidigare) ( Avgångspension ) samt utfästelser till vissa tjänstemän om pension utöver ITP-planen, varav flertalet är baserade på SAAB Scanias pensionsreglemente ( Icke Kollektivavtalad Pension ). Pensionsstiftelsen avser därför att bevilja tilldelning till vissa personer som är innehavare av vissa pensionsutfästelser om ITP 2, Avgångspension och Icke Kollektivavtalad Pension enligt vad som vidare framgår av punkt 2.4 nedan. 2(9)

3 2.3 Försäkrade utfästelser För nedanstående pensionsutfästelser gjorda av Bolagen har någon avsättning till Pensionsstiftelsen inte skett. Bolagen har istället tecknat pensionsförsäkringar för dessa. a) ITP 1 (för tjänstemän födda 1979 eller senare); b) ITPK (enligt ITP 2-planen); c) Alternativ ITP för s.k. tiotaggare som valt detta enligt ITP 2-planen ( Alternativ ITP ); d) Sjuk- och familjepension enligt ITP 2-planen; e) Vissa utfästelser om ITP 2 (se punkt 2.2 ovan); f) Kompletterande premier för pensionsförsäkringar, vilket i vissa fall kan utgå vid uttag ur tidbank enligt kollektivavtal för tjänstemän ( Kompletterande Premier ); g) Avtalspension SAF-LO (för kollektivanställda); h) Pensionsutfästelser till vissa anställda vid SAAB Automobile Aktiebolags utländska filialer. I samband med konkurserna har Bolagen underlåtit att betala in premier till vissa av dessa pensionsförsäkringar. För pensionsutfästelser enligt ITP-planerna samt Avtalspension SAF-LO gäller dock en kollektivavtalsgaranti. Pensionsstiftelsen har i detta Fördelningsförslag utgått ifrån att kollektivavtalsgarantin kommer att täcka de premier till pensionsförsäkringar avseende ITP och Avtalspension SAF-LO som inte betalats av Bolagen i samband med konkurserna. Pensionsstiftelsen föreslår att tilldelning inte beviljas från Pensionsstiftelsen för sådana obetalda försäkringspremier. Kollektivavtalsgarantin innehåller emellertid vissa begränsningar och undantag. På grund av dessa begränsningar och undantag avser Pensionsstiftelsen att bevilja tilldelning för vissa obetalda försäkringspremier enligt följande. Alternativ ITP (b ovan) Såvitt gäller Alternativ ITP så gäller bland annat begränsningen att kollektivavtalsgarantin inte täcker premier för mer än 6 månader framåt i tiden från det att garantin påkallades av den anställde. Pensionsstiftelsen har identifierat en anställd, vars utfästelse är lämnad efter 31 december 2005, och som har en uppsägningstid om mer än 6 månader. Pensionsstiftelsen avser därför att bevilja denne person tilldelning för obetalda premier avseende Alternativ ITP under den del av uppsägningstiden som överstiger 6 månader. Kompletterande Premier (f ovan) Kollektivavtalsgarantin omfattar inte heller Kompletterande Premier. Collectum har meddelat att ett återtag gjorts såvitt gäller Kompletterande Premier till tjänstemän för år 2010 eftersom Bolagen inte betalat dessa premier. Pensionsstiftelsen avser att bevilja tilldelning för de obetalda Kompletterande Premier för vilka nämnda återtag tidigare gjorts samt Kompletterande Premier för år 2011 (gäller enbart tjänstemän). 3(9)

4 Filialanställda (h ovan) Kollektivavtalsgarantin omfattar heller inte premier till pensionsförsäkringar för anställda vid SAAB Automobile Aktiebolags utländska filialer. Pensionsstiftelsen avser därför att bevilja tilldelning för obetalda premier avseende pensionsförsäkringar för vissa filialanställda. 2.4 Förteckning över personer som föreslås erhålla tilldelning Pensionsstiftelsen har upprättat en förteckning över de personer som föreslås erhålla tilldelning från Pensionsstiftelsen, bilaga 1. Av denna förteckning framgår för vilken typ av utfästelse som personen föreslås erhålla tilldelning. Notera att bilaga 1 består av tre separata listor; 1) SAAB Automobile Aktiebolag, 2) SAAB Automobile Powertrain AB, 3) filialanställda. Observera att det inte framgår av förteckningen hur stor tilldelning som föreslås utgå till respektive person. Den som vill få information om detta måste kontakta den instans som anges under Kontaktuppgifter nedan. Som tidigare nämnts är det enbart de personer som finns angivna i förteckningen som föreslås erhålla tilldelning från Pensionsstiftelsen. Den som inte finns med i förteckningen men som anser sig ha en fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur Pensionsstiftelsen måste hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot detta Fördelningsförslag inom en månad från den dag då Fördelningsförslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen. Observera att det huvudsakligen är tjänstemän födda 1978 eller tidigare som finns med i förteckningen. Anledningen till det är att för tjänstemän födda 1979 eller senare, samt för kollektivanställda, så har pensionsförmånerna sedan tidigare direktbetalats till pensionsförsäkringar. Tjänstemän födda 1979 eller senare kan dock finnas med i förteckningen av den anledningen att de föreslås erhålla tilldelning för Kompletterande Premier (se punkt 2.3 ovan). Beträffande Pensionsstiftelsens egna skulder så har inte dessa borgenärer tagits med i förteckningen. 2.5 På vilket sätt föreslås tilldelning ske Nedan beskrivs på vilket sätt tilldelning föreslås ske för respektive typ av utfästelse. a) Ålderspension enligt ITP 2: Tilldelning avses ske genom inköp av pensionsförsäkringar hos Alecta. b) Avgångspension: PRI Pensionsgaranti avses ta över ansvaret för utbetalningen av pensionerna. Finansinspektionen har lämnat sitt godkännande till detta. c) Icke Kollektivavtalad Pension: Tilldelning avses ske genom inköp av pensionsförsäkringar hos Skandia Liv. Detta innebär att såvitt gäller Icke Kollektivavtalad Pension så kommer uppräkningen (utöver det garanterade försäkringsbeloppet) att vara kopplad till den återbäringsränta som Skandia Liv genererar och fastställer årsvis. Detta innebär en förändring eftersom uppräkningen tidigare varit kopplad till andra principer. 4(9)

5 d) Obetalda premier avseende Alternativ ITP (omfattar enbart en person): Betalning avses ske i enlighet med den alternativa pensionslösningen. e) Kompletterande Premier: De obetalda premierna avses betalas in till respektive försäkring. f) Filialanställda: Inbetalning avses ske till befintliga pensionsförsäkringar för respektive filialanställd. 3. REDOGÖRELSE FÖR PENSIONSSTIFTELSENS TILLGÅNGAR OCH KOSTNADEN FÖR INKÖP AV FÖRSÄKRINGAR Pensionsstiftelsens tillgångar per den 31 juli 2012, med avdrag för Pensionsstiftelsens egna skulder och fram till och med nämnda datum förfallna pensionsbelopp, uppgick till totalt ca kr. Den totala kostnaden för att köpa in pensionsförsäkringar/betala försäkringspremier enligt vad som ovan anges uppskattas till totalt ca kr. Således räcker inte Pensionsstiftelsens tillgångar till fullo för att köpa in pensionsförsäkringar/betala försäkringspremier för dessa utfästelser. Emellertid har PRI Pensionsgaranti åtagit sig att täcka den brist som framgår av detta Fördelningsförslag, villkorat av att detta Fördelningsförslag kan genomföras. Således avses inköp av pensionsförsäkringar/betalning av försäkringspremier ske i enlighet med lämnade utfästelser (såvitt gäller sådana kända utfästelser/personer som föreslås erhålla tilldelning från Pensionsstiftelsen enligt vad som ovan beskrivs). Detta fördelningsförslag baseras således på att pensionsförsäkringar kommer att kunna köpas in för att täcka samtliga kända pensionsutfästelser som tryggas av Pensionsstiftelsen. 5(9)

6 Belopp i svenska kronor. Notera att avstämningsdatumen skiljer sig åt, vilket innebär att beräkningen enbart är ungefärlig. Observera även att beloppen kan komma att ändras, bland annat pga. tillkommande ränta. Pensionsstiftelsens tillgångar (per 31 juli 2012) Pensionsstiftelsens egna skulder (borgenärer är ej upptagna i bilaga 1) (per 31 juli 2012) Kostnad för inköp av pensionsförsäkringar avseende ITP 2 (ålderspension) (per 1 augusti 2012) samt obetalda premier avseende Alternativ ITP Kostnad för inköp av pensionsförsäkringar avseende Icke Kollektivavtalad Pension (per augusti 2012) Kostnad för Avgångspension (per 31 augusti 2012) Kostnad för Kompletterande Premier (tjänstemän) Kostnad för obetalda premier avseende pensionsförsäkringar för filialanställda SAAB Aktiebolag Automobile SAAB Automobile Powertrain AB Reservering, totalt för Bolagen Uppskattning av den brist som täcks av PRI Pensionsgaranti (inklusive reservering) Förteckningen ovan inkluderar inte förfallna pensionsbelopp, vilka löpande betalats under likvidationen. PRI Pensionsgarantis åtagande att täcka bristen gäller enbart om detta Fördelningsförslag kan genomföras. 10 mkr har reserverats för eventuella ytterligare anspråk och kostnader. Skulle de 6(9)

7 reserverade medlen inte räcka och detta Fördelningsförslag inte kunna genomföras så finns således risken att pensionsförsäkringar inte kommer att kunna köpas in för att till fullo täcka de pensionsutfästelser som tryggas av Pensionsstiftelsen. 4. KLANDER Enligt 20 2 st TrL äger den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur Pensionsstiftelsen hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot Fördelningsförslaget inom en månad från den dag då Fördelningsförslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen. Tillsynsmyndighet i denna likvidation är Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 5. KONTAKTUPPGIFTER Personer som har frågor angående detta Fördelningsförslag ombeds kontakta följande personer: Vad frågan gäller ITP (tjänstemän) Avgångspension Icke Kollektivavtalad Pension Avtalspension SAF-LO (kollektivanställda) Övriga frågor Kontaktuppgifter Alecta kundservice PRI Pensionsgaranti Maria Lundberg Skandia Bank och försäkring Maria Wadin Fora kundservice Advokaterna Jan Rynning och Elin Awerstedt, G Grönberg Advokatbyrå (9)

8 Styrelsen i SAAB AUTOMOBILE-koncernens gemensamma pensionsstiftelse 8(9)

9 Bilaga 2 Information om personuppgiftsbehandling SAAB Automobile-koncernens gemensamma pensionsstiftelse, org. nr , c/o PRI Stiftelsetjänst, Box 5390, Göteborg ( Pensionsstiftelsen ) behandlar personuppgifter om anställda och tidigare anställda i SAAB AUTOMOBILE Aktiebolag och SAAB Automobile Powertrain AB. Personuppgifterna har samlats in från nämnda bolag. Personuppgiftsbehandlingen sker i syfte att kartlägga vilka personer som ska anses som Pensionsstiftelsens destinatärer och erhålla tilldelning i samband med likvidationen av Pensionsstiftelsen. Personuppgifterna omfattar namn, personnummer och anställningsförhållanden (arbetsgivare, anställningsperiod m.m.). Pensionsstiftelsen är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till försäkringsgivare och andra i syfte att fullgöra Pensionsstiftelsens skyldighet att inköpa pensionsförsäkringar och vidta andra åtgärder för att avveckla Pensionsstiftelsen i enlighet med lag. Pensionsstiftelsen är skyldig att en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska information lämnas också om vilka uppgifter om den sökande som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Om personuppgifter inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av personuppgiftslagen är Pensionsstiftelsen skyldig att på begäran av den registrerade rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickas en skriftlig undertecknad begäran till SAAB AUTOMOBILE-koncernens gemensamma pensionsstiftelse, c/o PRI Stiftelsetjänst, Box 5390, Göteborg. 9(9)

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt. Försäkringar Avsnitt 10 139. Rskr 1927:78

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt. Försäkringar Avsnitt 10 139. Rskr 1927:78 Försäkringar Avsnitt 10 139 10 Försäkringar Rskr 1927:78 10.1 Allmänt Begravningshjälp Liv-,sjuk- och olycksfallsförsäkringar Att försäkringar i vissa fall ska behandlas som en tillgång i boet och fördelas

Läs mer

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt 115 10 Försäkringar 10.1 Allmänt Att försäkringar i vissa fall ska behandlas som en tillgång i boet och fördelas och beskattas som den avlidnes övriga tillgångar har redovisats i avsnitt 9.4.18. I flertalet

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer