Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009"

Transkript

1 Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 Respekt, Öppenhet, Kvalitet, Engagemang

2 Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod Inledning För en insamlingsorganisation som Erikshjälpen betyder givarnas förtroende allt. Detta förtroende uppstår dock inte av sig själv utan måste hela tiden förtjänas. Om vi klarar av att förvalta givarnas engagemang, förväntningar och pengar på ett sätt som leder till en positiv förändring och utveckling för de barn vi finns till för, kommer vi att vinna deras förtroende. Om vi kan visa att vi, tillsammans med våra givare, faktiskt kan förändra världen, kommer förhoppningsvis fler att vilja vara med och bidra. Ny teknik och nya sätt att kommunicera människor emellan ställer nya och ökande krav på Erikshjälpen och andra insamlingsorganisationer. Personliga erfarenheter och åsikter sprids numera blixtsnabbt via Facebook och andra sociala medier. Detta gör att organisationerna inte på samma sätt som tidigare kan kontrollera bilden av sig själva genom information och reklam. För en person som överväger att ge en gåva till Erikshjälpen finns andra människors positiva och negativa omdömen bara några knapptryck bort. Denna informella kunskapsbank utgör tillsammans med vår egen hemsida, vår tidning och vår övriga information den grund som formar människors bild av Erikshjälpen. Detta fria flöde av information innebär en positiv utmaning. När varje missnöjd eller misstänksam givare kan, och kommer att, dela med sig av sina åsikter finns det bara en strategi som håller, att vara öppen, transparant, hålla en hög etisk standard och leva upp till egna högt ställda kvalitetsmål och ambitioner. Att leva som man lär och hålla det man lovar är det enda hållbara sättet att vinna och bibehålla människors förtroende! FRIIs kvalitetskod Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). I samarbete med ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers har FRII tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlings-organisationer. Kvalitetskoden fastställdes på FRIIs årsmöte den 30 maj 2007 och trädde i kraft den 1 januari Syftet med koden är bland annat att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. Koden är tänkt att komplettera andra regler och riktlinjer som reglerar FRIIs medlemsorganisationer. I samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 förväntas FRIIs medlemsorganisationer avge en kodrapport med information om hur organisationen levt upp till kodens kvalitetskrav. Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod Sedan FRIIs kvalitetskod trädde i kraft har den varit en återkommande punkt på styrelsens dagordning. Erikshjälpens målsättning är att leva upp till kvalitetskodens samtliga riktlinjer. Eftersom kvalitetskoden trädde i kraft så sent som i januari 2009 återstår dock en del arbete innan vi har nått detta mål. Syftet med denna rapport är att ge givare och andra intressenter en aktuell, lättillgänglig och öppen inblick i vårt arbete för att utveckla Erikshjälpen och vår verksamhet. I denna årsrapport finns information om hur Erikshjälpen klarar av att leva upp till kodens riktlinjer. I de fall organisationen inte följer en riktlinje förklarar rapporten varför och redogör för pågående och planerade kvalitetsutvecklingsinsatser. Rapporten är relativt omfattande i antal sidor räknat. Anledningen till detta är att vi på Erikshjälpen gärna vill visa upp våra starka 1

3 sidor och inte bara göra en avvikelserapportering som enbart fokuserar på våra brister eller utvecklingsområden. En annan anledning till att rapporten fått den utformning den har är att vi vill kunna använda den som ett verktyg för vårt fortsatta arbete med FRIIs kvalitetskod. Genom att rapporten innehåller en komplett redovisning av vår status i relation till alla kvalitetskodens riktlinjer kan den fungera som underlag för utvärdering och jämförelser under kommande år. Hjärtat i Erikshjälpens logo symboliserar människokärlek och personligt engagemang. I denna rapport har vi valt att använda hjärtat för att med olika färgkoder ge läsaren en tydlig bild av hur väl Erikshjälpen följer kodens olika riktlinjer. Ett grönt hjärta innebär att kodens riktlinjer efterlevs fullt ut. Ett gult hjärta innebär att koden följs men att det finns vissa delar av riktlinjerna som Erikshjälpen valt att inte tillämpa, eller oftare, som organisationen ännu inte klarar av att leva upp till men där utvecklingsinsatser pågår. Ett rött hjärta visar att denna riktlinje inte tillämpas av Erikshjälpen och/eller att arbetet för att leva upp till den ännu inte har påbörjats. I denna rapport används för enkelhets skull namnet Erikshjälpen genomgående som organisationsnamn. För många människor är namnet Erikshjälpen nära förknippat med de second hand butiker som den ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand Butiker driver tillsammans med olika lokala föreningar och församlingar runt om i landet. Med Erikshjälpen avses i denna rapport endast Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen. Det är stiftelsen som är medlem i FRII och det är inom ramen för denna organisation som både insamlingsarbete och biståndsinsatser planeras och genomförs. Kodrapporten utgör en särskild rapport vid sidan av årsredovisningen och offentliggörs bl.a. genom publicering på hemsidan. Rapporten har presenterats för men inte granskats av stiftelsens revisorer. I kodrapporten redovisas Erikshjälpens status i relation till samtliga riktlinjer i FRIIs Kvalitetskod. Av utrymmesskäl återges dock inte dessa riktlinjer i sin helhet. I de flesta fallen framgår det tydligt av vår förklaring vad riktlinjen handlar om men för den som vill studera FRIIs kvalitetskod i sin helhet finns den lätt tillgänglig för alla via FRIIs hemsida 2

4 Kodrapport 2009 Riktlinje Följer Följer inte Förklaring/kommentar Betyg 1. Organisationens värdegrund 1.1 Övergripande principer 1.2 Respekt Erikshjälpen förändrar världen genom att ge liv åt barns drömmar. Denna vision är, tillsammans med organisationens värdegrund, den givna utgångspunkten för hela Erikshjälpens verksamhet. Hur visionen förverkligas i insatser och projekt redovisas i årsredovisningen och på Erikshjälpens webbplats. Respekt är ett ledord för Erikshjälpen i alla intressentrelationer. 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Erikshjälpen är en stiftelse. Denna organisationsform förknippas ofta med en begränsad möjlighet till insyn. För att motverka att detta blir en sanning om Erikshjälpen arbetar vi medvetet med att skapa öppenhet och transparens. Detta sker bl.a. genom att vi offentliggör efterfrågad information, besvarar intressenters frågor och tar emot enskilda besökare och grupper med stor gästfrihet. Såväl organisation som insatser håller generellt en hög kvalitet. Åtgärder har planerats eller pågår för att säkerställa att vi kan garantera och redovisa samma höga kvalitet i allt vi gör. Erikshjälpen utmanar och inspirerar allt fler till engagemang för världens utsatta barn. Särskilda satsningar görs för att engagera barn och unga. 2. Förhållningssätt till omvärlden Redogörelse för beroendeförhållanden/samarbeten Information om institutionella finansiärer, partnerorganisationer och andra intressenter med inflytande över verksamheten redovisas i 3

5 Riktlinje 2.4 Kvalitetskrav på samarbetspartners 2.5 Motverka oegentligheter Följer Följer inte Förklaring/kommentar årsredovisningen och/eller presenteras på hemsidan. Erikshjälpen har ett stort antal samarbetspartners med varierande storlek och kapacitet. Insatser för att stärka och utveckla partnerorganisationerna ingår som en självklar del av våra projekt. I detta arbete är FRIIs kvalitetskod ett bra verktyg. I såväl den interna verksamheten som i projektverksamheten finns riktlinjer, rutiner och policys för att motverka oegentligheter. Någon formaliserad s.k. whistle blower -funktion finns ännu inte etablerad. Betyg 3. Mål och måluppfyllelse 3.1 Mål 3.2 Måluppfyllelse Utifrån organisationens vision och värderingar har en strategisk plan utarbetats. Utifrån denna strategiska plan kommer verksamhetens operativa mål och aktivitetsmål att fastställas. En ny form av dokument för målstyrning har godkänts av styrelsen och kommer att användas första gången för verksamhetsåret Se ovan. 3.3 Redovisning av måluppfyllelse Redovisning av övergripande vision och ändamål finns på hemsidan tillsammans med information om resultatet av pågående eller avslutade insatser. Arbete pågår för att utveckla resultatredovisningen, framför allt på projektnivå. 4

6 4. Styrning, ledning och kontroll Avsnitt i FRIIs kvalitetskod behandlar riktlinjer för ideella organisationer. Avsnitt innehåller riktlinjer för stiftelser som Erikshjälpen Stiftelseförordnandet Styrelsen Representantskapsmöte Tillsättning av styrelse Tillsättning av revisorer Valberedning Kompetensbehov Formella hinder Information om styrelsen I april 2009 fastställdes reviderade stadgar för Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen. Stadgarna finns tillgängliga på organisationens webbplats. Styrelsens arbetsordning m.m. finns dokumenterad och redovisas öppet på begäran. Styrelsen är Erikshjälpens högsta beslutande organ. Någon annan form av representantskapsmöte eller liknande forum som kan utöva inflytande över verksamheten finns inte. Valberedningens arbetsformer och urvalskriterier finns reglerade i styrelsens arbetsordning som finns tillgänglig för granskning på begäran. Revisorer tillsätts efter beslut av styrelsen. Se ovan, Av styrelsens arbetsordning framgår att en årlig utvärdering av styrelsens sammansättning och arbetsformer ska göras. Se äv Prövning av om formella hinder föreligger sker alltid vid tillsättning av ny styrelseledamot. Information om styrelsens profil och närvaro redovisas inte i årsredovisningen men finns offentligt tillgänglig. 5

7 Arbetsordning och utskott Styrelseordförandens åtaganden Styrelseledamöternas åtaganden Styrelseledamöternas personliga ansvar Jäv och oberoende Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen Protokoll Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens arvodering Redovisning av måluppfyllelse Finansiell rapportering En arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer finns upprättad och beslutad. Styrelsens arbetsordning saknar idag en specifik reglering av ordförandens ansvar. Under 2010 kommer arbetsordningen att kompletteras med denna typ av riktlinjer. Styrelsens arbetsordning innehåller beskrivningar av ledamöternas uppgifter och ansvar. Beskrivningen av styrelseledamöternas personliga ansvar i arbetsordningen kommer att förtydligas under Styrelsens arbetsordning innehåller riktlinjer om jäv och oberoende. Styrelsen tillsätter Erikshjälpens generalsekreterare och utvärderar årligen hans eller hennes insatser. Enligt styrelsens arbetsordning skall beslutsprotokoll föras vid styrelsens sammanträden. Styrelsens arbetsordning innehåller riktlinjer om årlig utvärdering av styrelsens arbete. Erikshjälpen redovisar öppet alla ersättningar till styrelsens ledamöter. Mål och måluppfyllelse redovisas i årsredovisning, i tidningen, på hemsida o.s.v. Arbete pågår för att för att kunna ge givare och andra intressenter en rapportering som tydligare kopplar resultat till uppsatta mål. Erikshjälpens årsredovisning upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, FRIIs riktlinjer och övriga krav. 6

8 Utvärdering av intern kontroll/rapportering om intern kontroll Kvalitet Revision som verktyg för ansvar i eventuella efterföljande led Riktlinjer för finansiering, kapitalplacering, sparande och det egna kapitalets storlek Riskanalys Enligt Erikshjälpens riktlinjer skall styrelsen varje år besluta om en plan för internkontroll samt ansvara för uppföljning av den interna kontrollen. Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Generalsekreteraren har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Ekonomichefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till styrelsen och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Avdelningscheferna ska tillse att arbetet sker i enlighet med regler och anvisningar som antagits av styrelsen kring den interna kontrollen. De riktlinjer för internkontroll som antogs av styrelsen 2005 behöver ses över och aktualiseras/revideras. Under 2009 har ett flertal åtgärder vidtagits för att stärka den interna kontrollen men någon specifik internkontrollplan antogs aldrig av styrelsen. En sådan plan har tagits fram och beslutats för I bl.a. Instruktion för Generalsekreteraren framgår att han/hon skall sörja för att stiftelsens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Erikshjälpen skriver avtal med alla partnerorganisationer och säkerställer genom regelbunden uppföljning, revision och utvärderingar att gåvor och bidrag används som avsetts. Erikshjälpen har erforderliga riktlinjer och policies för finansiering och placeringar. En policy för det egna kapitalets storlek kommer att utarbetas och beslutas under Erikshjälpen har fungerande strategier för riskanalys och internkontroll men dessa behöver aktualiseras och uppdateras. 7

9 FRIIs kvalitetskod Instruktion till högsta tjänsteman Ansvarsfördelning mellan styrelse och högsta tjänsteman Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Ersättning till ledande befattningshavare FRIIs kvalitetskod är en återkommande punkt på styrelsens dagordning med målsättningen att kodens samtliga riktlinjer ska följas. I Instruktion för Generalsekreteraren definieras generalsekreterarens uppgifter och ansvarsområden. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och Generalsekreteraren regleras i Instruktion för Generalsekreteraren. Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet regleras i dokumentet Instruktion för Generalsekreteraren. Generalsekreteraren ingår inte i stiftelsens styrelse. Erikshjälpen saknar en dokumenterad policy för ersättning till ledande befattningshavare. En sådan policy kommer att utarbetas och göras offentligt tillgänglig under Uppgift om generalsekreterarens lön m.m. redovisas i årsredovisningen. 5. Insamling konto 5.2 Policy/riktlinjer för insamling 5.3 Förtroende 5.4 Organisationens ansvar Erikshjälpen har av SFI utfärdat kontrollgirokonto och följer SFIs regelverk. Riktlinjer för Erikshjälpens insamlingsarbete finns bl.a. i dokumentet Normer för Erikshjälpens insamlingsverksamhet. Erikshjälpens information till givare och andra intressenter skall alltid vara saklig och korrekt och förmedlas på ett förtroendeingivande sätt. Erikshjälpen hanterar frågor och klagomål på ett systematiskt och personligt sätt. Inkomna frågor besvaras så snabbt som möjligt. Givarnas och andras åsikter om oss är värdefulla verktyg i arbetet med att utveckla Erikshjälpen. Klagomål och 8

10 synpunkter förmedlas till berörda parter. 5.5 Insamlingens ändamål 5.6 Återrapportering 5.7 Kostnader 5.8 Respekt för givaren 5.9 Gåvor till särskilda ändamål 5.10 Återbetalning av gåva 5.11 Att tacka nej till gåva 5.12 Bild och text i insamlingsarbetet 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet Insamlingens ändamål framgår alltid tydligt i Erikshjälpens marknadsföring. Erikshjälpen strävar efter att ge alla intressenter en tydlig återrapportering av hur insamlade medel används. Detta sker bl.a. genom årsredovisningen, hemsidan och tidningen. Erikshjälpen redovisar öppet sina kostnader och hur stor andel av de insamlade medlen som går till ändamålet. Allt bra bistånd bygger på respekt för den enskilda individens integritet. På samma sätt måste allt insamlingsarbete bygga på respekt för givarens frivillighet och integritet. Erikshjälpen säkerställer att gåvor som skänkts till ett särskilt ändamål används för just detta ändamål. Om en givare, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller om ett ekonomiskt bidrag mottagits felaktigt betalar Erikshjälpen tillbaka gåvan. Erikshjälpen tackar nej till gåvor som inte överensstämmer med organisationens värderingar eller arbetssätt. Erikshjälpen följer kvalitetskodens riktlinjer gällande användning av bild och text i insamlingsarbetet. Hade jag velat se mina egna barn avbildade eller beskrivna på detta sätt? När minderåriga (under 18 år) deltar i insamlingsarbetet görs alltid en bedömning av om särskilda åtgärder behövs för att säkerställa en god arbetsmiljö. Insamlingskampanjer riktade till barn under 16 år förekommer aldrig. 9

11 5.14 Marknadsföring 5.15 Hantering och avyttring av gåvor i form av fast egendom 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6.1 Policies/riktlinjer för anställda 6.2 Uppföranderegler 6.3 Frivilliga 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter 6.5 Kompetensutveckling Erikshjälpen är måna om att inte använda marknadsföringsmetoder som strider mot FRIIs riktlinjer, lagstiftning och god marknadsföringssed i övrigt. Organisationens marknadsföring ska vara kreativ och frimodig samtidigt som den ger en tydlig och korrekt information. Vid avyttring av gåvor i form av fast egendom, bostadsrätter, värdepapper eller lösöre eftersträvar Erikshjälpen alltid högsta möjliga avkastning med beaktande av gåvogivarens önskemål. Organisationen har en tydlig praxis i dessa situationer men saknar dokumenterade riktlinjer. Erikshjälpen har en policy och riktlinjer som reglerar anställningsvillkor, arbetstider, jämställdhet m.m. Flera av dessa policies är dock delvis föråldrade och ett arbete pågår för att revidera dessa. Erikshjälpen har dokumenterade uppföranderegler för delar av verksamheten men saknar en samlad policy för hela verksamheten. Ett sådant dokument kommer att arbetas fram under Det stora antalet frivilliga som på olika sätt bidrar till Erikshjälpens verksamhet är en förutsättning för att organisationen ska kunna upprätthålla en god verksamhet med hög kvalitet och låga kostnader. I dagsläget saknas en tydlig dokumenterad definition av vad som utgör skillnaden mellan frivilliga och anställda. Erikshjälpen är och ska vara en god arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare en god arbetsmiljö. Medarbetarnas kompetens och motivation är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för alla organisationer. Erikshjälpen erbjuder samtliga medarbetare möjlighet till kompetensutveckling i olika former. 10

12 6.6 Utvärdering 7. Rapportering och information 7.1 Kodrapport 7.2 Finansiell rapport 7.3 Årsredovisning eller särskild rapport 7.4 Webbplatsen 7.5 Information som skall finnas offentligt tillgänglig Revision Regelbundna utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg i Erikshjälpens arbete för att leda och utveckla organisationen. Alla medarbetare ska få möjlighet att utvecklas och kunna påverka sin arbetssituation. Erikshjälpen har upprättat en Kodrapport i enlighet med kvalitetskodens bestämmelser. Rapporten utgör en särskild rapport vid sidan av årsredovisningen och offentliggörs bl.a. genom publicering på hemsidan. Erikshjälpens finansiella rapportering följer FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig på Erikshjälpens webbplats. Erikshjälpen följer FRIIs kvalitetskods riktlinjer avseende information som ska publiceras i årsredovisning eller särskild rapport. Undantag: se Under våren 2010 lanseras Erikshjälpens nya webbplats. Denna kommer att innehålla den information som enligt kvalitetskoden ska finnas på organisationens webbplats. Vid sidan av årsredovisningen och webbplatsen använder Erikshjälpen bl.a. sin tidning, månadsbrev m.m. för att göra information offentligt tillgänglig. Att erbjuda studiebesök och ge snabba och öppna svar på frågor via t.ex. telefon och mail är andra vägar att säkerställa öppenhet och transparens. Erikshjälpen anlitar den välrenommerade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Samtliga revisorer är godkända eller auktoriserade. Sammanfattande bedömning Erikshjälpens styrelse har beslutat att använda sig av FRIIs kvalitetskod som ett viktigt verktyg i strävan efter kvalitet och öppenhet. Kvalitetskoden är en återkommande punkt på styrelsens dagordning och målsättningen är att koden ska efterlevas i sin helhet. Sedan koden antogs 2007 har bl.a. styrelsens arbetsordning arbetats om, stiftelsens stadgar reviderats och mer information än tidigare gjorts offentligt tillgängligt. 11

13 Trots att en hel del insatser gjorts för att Erikshjälpen ska leva upp till hela FRIIs kvalitetskod återstår en del arbete. Ytterligare förbättringar eftersträvas när det gäller organisationens förmåga att redovisa resultat i relation till uppsatta mål, i samband med att en ny hemsida lanseras under våren 2010 kommer ytterligare steg tas mot ökad öppenhet och tillgänglighet. När det gäller riktlinjer och policies finns de flesta dokument som efterfrågas i koden upprättade och beslutade men för att dessa ska leva och vara en naturlig del av organisationens löpande verksamhet behöver uppdateringar och revideringar göras. Under 2010 kommer Erikshjälpen att arbeta vidare med att utveckla kvaliteten i hela verksamheten. Kvalitetsutveckling är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att leva upp till de grundläggande värden som Erikshjälpen delar med FRII och dess medlemmar; respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. Det är endast genom att leva upp till egna och andras högt ställda krav som vi kan vinna givarnas förtroende, ett förtroende som är förutsättningen för att vi tillsammans med givarna ska kunna förändra världen. Erikshjälpen förändrar världen genom att ge liv åt barns drömmar. Holsbybrunn (Erikshjälpens vision) Underskrifter av styrelsen Ingmar Bergström Cecilia Hjort Attefall Torbjörn Söder Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande Barbro Andreasson Bo Eliasson Åke Engström Michael Kihlström Rolf Oldin Annette Sandwall Bengt Swerlander Generalsekreterare 12

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Kodrapport 2011 för Forska Utan Djurförsök I årsredovisning och på hemsida

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel: FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT 2012 Högbergsgatan 31A 116 20 Stockholm Tel:08-556 023 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommentar och sammanfattning...3 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod...4 2. Förhållningssätt

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Arbete med ny hemsida/blogg är beslutad och skall påbörjas inom kort

Arbete med ny hemsida/blogg är beslutad och skall påbörjas inom kort FRIIs kvalitetskod Världsinfektionsfonden 2011/2012 Kodmall 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang 2. Förhållningssätt

Läs mer

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodrapport Mattecentrum 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet

Läs mer

Årsredovisning och forskningspolicy finns på webbplatsen

Årsredovisning och forskningspolicy finns på webbplatsen Punkt Princip/riktlinje FRIIs kodtext Följs (/) Förklaring/kommentar Hur finns informationen tillgänglig 1.0 Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund (vision, värderingar

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod (1) 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod (2) Bilaga 2:

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Svenska Afghanistankommitténs styrelse 19 mars 2011 PG 90 07 80-8 PG 90 01 20-7 Org 802010-4850 Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm.

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013

Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013 FRII:s Kvalitetskod Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013 Stiftelsen Friends arbetar för ett samhälle där barn och unga kan växa upp i trygghet och jämlikhet. En viktig

Läs mer

FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte

FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod (1) 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod (2) Bilaga 2:

Läs mer

A. Ändamål. Dokument Följer Kommentarer Ansvar

A. Ändamål. Dokument Följer Kommentarer Ansvar A. Ändamål A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund. Stadga/stiftelseurkund Dokument

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att lyfta fram och tydliggöra hur FRIIs medlemmar arbetar för att säkerställa intern kontroll samt en god kvalitet i

Läs mer

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Förslag till FRIIs årsmöte 2013 bilaga 1, 14 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende för givande

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Svenska Scoutrådets kodrapport för verksamhetsåret 2009

Svenska Scoutrådets kodrapport för verksamhetsåret 2009 2010-06-17 Svenska Scoutrådets kodrapport för verksamhetsåret 2009 Det här är första gången Svenska Scoutrådets styrelse avger en kodrapport. Det har varit ett spännande arbete som lett till många intressanta

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), där Läkare Utan Gränser är medlem, antog 2007 en kvalitetskod, som medlemsorganisationerna åtagit sig att tillämpa och

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2011. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2011. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2011 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2011 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlemmar i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF KODRAPPORT 2009 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF avger härmed sin första Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskodmall. Koden innehåller riktlinjer inom sju områden och syftar till kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod Följer Följer inte

Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod Följer Följer inte Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund Verksamhetsberättelse Etiska regler 1.2 Respekt

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Innehållsförteckning A. Inledning... 1 Varför en kod för FRIIs medlemsorganisationer?...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT FÖR DIAKONIA 2012

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT FÖR DIAKONIA 2012 FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT FÖR DIAKONIA 2012 ADDRESS Box 140 38, 16714 Bromma Sweden VISIT Gustavslundsvägen 18, Alvik PHONE +46 (0)8 453 69 00 FA +46 (0)8 453 69 29 diakonia.se/english 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT DIAKONIA

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT DIAKONIA FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT DIAKONIA 2010 A D D R E S S SE-172 99 Sundbyberg Sweden V I S I T Starrbäcksgatan 11 P H O N E +46 (0)8 453 69 00 F A +46 (0)8 453 69 29 diakonia.se/english 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Vi-skogen - Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod för verksamhetsåret 2011

Vi-skogen - Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod för verksamhetsåret 2011 Vi-skogen - Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod för verksamhetsåret 2011 Introduktion Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) antog 2007 en kvalitetskod, som medlemmarna åtagit sig att tillämpa.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

Kvalitetskod för insamlingsorganisationer

Kvalitetskod för insamlingsorganisationer Kvalitetskod för insamlingsorganisationer Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har i samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer.

Läs mer

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013 Kodrapport Upprättad den 27 juni 2013 Insamlingsstiftelsen Naturarvet Fösabacken 12 K 132 37 Saltsjö-Boo Telefon: 0706-484 789 info@naturarvet.se www.naturarvet.se Inledning Detta dokument innehåller den

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden

Arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden Alzheimerfondens arbetsordning 2013-10-10 Sidan 1 av 6 Bil 1 Arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden Utfärdad den 2011-03-04 och senast ändrad 2013-10-10 1. Ändamål 1.1. Stiftelsens ändamål

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden )

Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ) Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ) 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Kodens syfte... 3 1.2 Följ eller förklara... 3 1.3 Andelsägare, medlemmar... 3 2. FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE...

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening

Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening Här redovisas information som inte redan finns tillgängligt på Ågrenskas hemsida enligt FRII:s anvisningar. Styrdokumentet lyfter också fram hur vi minimerar

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING ad 2015-04-11 LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING 1. GENERELLA PRINCIPER FÖR DELEGERING OCH BESLUTSFATTANDE INOM LATINAMERIKAGRUPPERNA Delegations- och arbetsordningen är antagen av Latinamerikagruppernas

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD För att underlätta arbetet med övergången till FRIIs uppdaterade Kvalitetskod som antogs av årsmötet i maj 2013 har FRII tagit fram hjälpredor avseende några

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer