TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares"

Transkript

1 TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad den: 13 januari 2009 Handläggare: Charlotta Gottschalk Dieden

2 1 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverket utfärdar följande tillsynsserie med riktlinjer för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete. Tillsynsserien gäller från och med den 13 januari Kapitel I Ny lagstiftning 1. Bakgrund Sverige har åtagit sig att överföra EG:s direktiv inom arbetsmiljöområdet till svenska föreskrifter. Ett av dessa direktiv är Rådets direktiv den 24 juni 1992 om införande av minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (92/57/EEG) (byggarbetsplatsdirektivet). Genom föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) avsågs att, i den del det ankom på dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, slutgiltigt överföra bestämmelserna i byggarbetsplatsdirektivet till svensk rätt. Sedan emellertid Europeiska kommissionen i en formell underrättelse den 4 april 2006 framfört kritik mot vissa delar av det svenska genomförandet av byggplatsdirektivet har såväl arbetsmiljölagen som AFS 1999:3 omarbetats för att ytterligare anpassa svensk rätt till detta direktiv. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2009 genom SFS 2008:934. Tillämpningen av den nya lagstiftningen kommer att ge upphov till olika tolkningsproblem. Till vägledning för tillsynen över efterlevnaden av den nya lagstiftningen anges i detta dokument riktlinjer för ett antal olika tolkningsfrågor. I och med att den nya lagstiftningen börjar tillämpas kommer ytterligare tolkningsproblem att uppenbaras. Till vidare ledning för tillsynen bör därför också beaktas vad som anges löpande på Arbetsmiljöverkets webbsida under rubriken Frågor och svar vad gäller bygg- och anläggningsarbete. 2. Ändringarna i AML efter den 1 januari 2009 i korthet Nuvarande 3:6, 3:7 och 3:14 ersätts av delvis helt nya bestämmelser i nya 3:6, 3:7 och 3:7 a-h.

3 2 Byggherrens ansvar enligt 3:14 och 3:7 samlas i 3:6 som handlar om såväl projekterings- och planeringsstadiet som byggskedet. Två nya ansvarssubjekt införs; byggarbetsmiljösamordnare och uppdragstagare. Byggherren ska utse en särskild byggarbetsmiljösamordnare för såväl projekterings- och planeringsstadiet som byggskedet. Byggherren kan utse annan juridisk eller fysisk person till byggarbetsmiljösamordnare, men har också möjlighet att utse sig själv till detta. Oavsett hur byggherren gör befrias han aldrig från ansvar för de uppgifter som byggarbetsmiljösamordnaren har att utföra enligt AML. Byggherren har således kvar ett back-up ansvar för byggarbetsmiljösamordnarens uppgifter under såväl projekterings- och planeringsstadiet som under byggskedet och AV kan i princip välja mellan två olika aktörer vid kravställandet. Samordningsansvaret gäller inte bara gemensamma byggarbetsplatser där flera entreprenörer samtidigt bedriver byggnads- eller anläggningsarbete, utan även de byggarbetsplatser där endast en entreprenör bedriver arbetet. Om byggherren anlitar en självständig uppdragstagare/ entreprenör kan denne med befriande verkan för byggherren, överta allt ansvar som byggherren har enligt 3:6 AML och AFS 1999:3. Detta förutsätter dock att det mellan byggherren och uppdragstagaren finns dels ett civilrättsligt avtal om ett självständigt uppdrag (såsom t ex totalentreprenad eller generalentreprenad, men inte delad entreprenad), dels ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelse avseende arbetsmiljöansvaret. Vid konsumententreprenader enligt konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) ska en automatisk övergång ansetts ha skett av byggherrens ansvar på en självständig uppdragstagare om inte annat uttryckligen har avtalats mellan uppdragstagaren och beställaren. Om byggnads- och anläggningsarbete sker på ett gemensamt arbetsställe där samtidigt annan verksamhet pågår (3:7f AML) och byggnadsarbetet är utan avgränsning från övrig befintlig verksamhet, finns två parallella aktörer med skyddsansvar: a) Byggarbetsmiljösamordnare, med byggherren/ uppdragstagaren som back-up ansvarig, med ansvar för samordning av arbetsmiljöfrågorna som avser byggnadsarbetet (3:6 AML) b) samordningsansvarig för arbetsstället (t ex den som råder över ett fast driftställe) med samordningsansvar för övrig befintlig verksamhet på arbetsstället (3:7d AML).

4 3 Den samordningsansvarige för den befintliga verksamheten (b) ska se till att samråd kommer till stånd med byggarbetsmiljösamordnare enligt a). Byggarbetsmiljösamordnarens uppgifter under byggskedet omfattar mer än det tidigare gällande samordningsansvaret; samordnaren har inte bara ansvar för rena samordningsfrågor på byggarbetsplatsen, utan ska också samordna åtgärder för kontroller av att entreprenörerna/arbetsgivarna på byggarbetsplatsen följer tillämpliga arbetsmiljöregler på det aktuella byggnadsarbetet och aktuell arbetsmiljöplan. Samordnaren måste därför ha något slags kontroll- eller övervakningssystem. 3. Flera ansvarssubjekt som AV kan rikta krav mot De nya reglerna i AML innebär att AV har rätt att meddela förelägganden eller förbud utifrån skyldigheterna i 3:6 AML mot fler ansvarssubjekt än tidigare om så skulle behövas, enligt följande olika situationer: a. Byggherren har utsett sig själv till byggarbetsmiljösamordnare för såväl projekterings- och planeringsstadiet som byggskedet och han har inte anlitat någon självständig uppdragstagare för någon del av byggprocessen. Då finns bara ett enda ansvarssubjekt för AV att rikta krav mot: byggherren. b. Byggherren har utsett en annan till byggarbetsmiljösamordnare för antingen hela byggprocessen eller för något av projekteringsoch planeringsstadiet eller byggskedet, men han har inte anlitat någon självständig uppdragstagare för någon del av byggprocessen. Då finns det två eller tre ansvarssubjekt för AV att rikta krav mot: byggherren (som samtidigt fortfarande bär sitt fulla arbetsmiljöansvar) och en eller två byggarbetsmiljösamordnare. c. Byggherren har anlitat en självständig uppdragstagare för någon del av byggprocessen, antingen för projekterings- och planeringsstadiet eller för själva utförandet under byggskedet. Uppdragstagaren har i sin tur utsett sig själv till byggarbetsmiljösamordnare. Då finns det två eller tre ansvarssubjekt för AV att rikta krav mot: byggherren och byggarbetsmiljösamordnare vad avser den del av byggprocessen som han inte har överlåtit, och uppdragstagaren vad avser den del av byggprocessen som dennes uppdrag omfattar. Byggherren bär

5 4 inte längre något arbetsmiljöansvar för den delen av byggprocessen som han har överlåtit på uppdragstagaren. d. Byggherren har anlitat en självständig uppdragstagare för någon del av byggprocessen, antingen för projekterings- och planeringsstadiet eller för själva utförandet under byggskedet. Uppdragstagaren har i sin tur utsett annan till byggarbetsmiljösamordnare. Då finns det tre eller fyra ansvarssubjekt för AV att rikta krav mot: byggherren och byggarbetsmiljösamordnare vad avser den del av byggprocessen som han inte har överlåtit, och uppdragstagaren samt byggarbetsmiljösamordnaren vad avser den del av byggprocessen som uppdragstagarens uppdrag omfattar. e. Byggherren har anlitat en självständig uppdragstagare för hela byggprocessen. Uppdragstagaren har i sin tur utsett sig själv till byggarbetsmiljösamordnare både för planering och projektering och för utförande av arbetet. Då finns det bara ett ansvarssubjekt för AV att rikta krav mot: uppdragstagaren. Byggherren bär inte längre något arbetsmiljöansvar alls för byggprocessen eftersom han har överlåtit alla delar till den självständige uppdragstagaren. f. Byggherren har anlitat en självständig uppdragstagare för hela byggprocessen. Uppdragstagaren har i sin tur utsett annan/andra till byggarbetsmiljösamordnare för projekterings- och planeringsstadiet och/eller för själva utförandeskedet. Då finns det två eller tre ansvarssubjekt för AV att rikta krav mot: uppdragstagaren (som samtidigt fortfarande bär sitt fulla arbetsmiljöansvar) och en eller två byggarbetsmiljösamordnare. Kapitel II Tillsyns- och tillämpningsfrågor Ovanstående ändringar i 3 kap AML har inneburit följdändringar i AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete. Den nya lagstiftningen medför bl a följande tillsyns- och tillämpningsfrågor: 1. Byggherren har en skyldighet enligt 3 kap 6 1 st p 2-3 AML att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för såväl projekteringsoch planeringsstadiet som för själva utförandeskedet. AV ska vid en inspektion kontrollera om byggherren dels har utsett någon annan - och/eller sig själv - till BAS, dels att denne BAS är lämplig. Byggherren måste aktivt utse någon till BAS, även om han utser sig själv. Byggherren är inte automatiskt BAS för det fall att han är passiv och inte har utsett någon till BAS.

6 5 * Att utse någon till BAS kräver inget skriftligt avtal eller uppdrag. Däremot måste byggherren kunna styrka att parterna i vart fall träffat en muntlig överenskommelse om utseendet till BAS. Tidigare träffade överenskommelser om samordningsansvaret innebär inte att den som tidigare varit samordningsansvarig med automatik blir BAS. En byggherre kan för olika, på varandra följande, skeden av planeringen och projekteringen resp. av utförandet utse flera olika byggarbetsmiljösamordnare. Däremot kan det inte samtidigt, vid samma tidpunkt, finnas mer än en BAS för projekterings- och planeringsstadiet respektive en BAS för utförandeskedet. * Att BAS ska vara lämplig utvecklas i 6 i AFS 1999:3. Där står att BAS ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs. BAS kvalifikationer ska kunna styrkas av byggherren. Kravet på erforderlig utbildning träder ikraft först den 1 januari 2010, vilket innebär att det som byggherren tillsvidare - efter den 1 januari ska kunna styrka är att BAS har erforderlig kompetens och erfarenhet. Kravet innebär inte att byggherren måste kunna uppvisa en dokumentation som styrker kompetensen och erfarenheten hos en utsedd BAS, men om AV ställer sig tveksam till en muntlig uppgift om detta kan AV, med stöd av 7:3 AML, rikta krav mot byggherren att skicka in befintlig dokumentation till AV som styrker de muntliga uppgifterna. Om byggherren inte har utsett någon/några (och inte heller sig själv) till BAS, eller inte har utsett någon lämplig/några lämpliga till BAS, ska AV ställa krav på byggherren att göra det. Observera att det faktum att BAS har ett eget skyddsansvar när det gäller samordningsuppgifterna, aldrig befriar byggherren från hans parallella ansvar för dessa uppgifter (3:6 2 st AML). Detta innebär att AV, i händelse av brister i samordningen, kan rikta krav på åtgärder av bristerna inte bara mot BAS utan även, om så skulle behövas, mot byggherren. Om AV skulle konstatera att BAS inte har utsetts eller är olämplig och AV upptäcker brister i samordningen, kan krav på åtgärder av bristerna riktas enbart mot byggherren. Observera att vad som har angetts ovan gäller en uppdragstagare istället för byggherren om byggherren har anlitat självständig uppdragstagare i enlighet med p 4 nedan. 2. Byggherren har ett eget självständigt arbetsmiljöansvar under planerings- och projekteringsskedet enligt 3:6 1 st p 1 AML.

7 6 Innebörden av det arbetsmiljöansvar som byggherren bär ensam under varje skede av planeringen och projekteringen enligt 3:6 1 st p 1 AML och som inte åligger BAS, utvecklas i 5-5b i AFS 1999:3. Den planering som byggherren ansvarar för är en övergripande planering. I denna planering ingår bl a val av vägar för transporter av byggmaterial och rivningsmassor samt planering i tid av olika byggetapper. Den övergripande planeringen skiljer sig från sådan planering som normalt hör till arbetets utförande, såsom produktionsplanering där arbeten och arbetsmetoder anpassas till produktionens verkliga förlopp, planering när störningar inträffar i produktionen samt planering på mer detaljerad nivå i form av arbetsberedningar där man bestämmer hur ett enskilt arbete, t.ex. formsättning av ett visst avsnitt ska genomföras. Det är de olika entreprenörerna/arbetsgivarna på byggarbetsplatsen som ansvarar för sådan planering som hör till arbetets utförande. Arbetena måste dock samplaneras. I samplaneringen ska även byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för utförandet delta för att kunna bevaka de samordningsfrågor som kan uppstå (se nedan p 4). Det går ofta inte på förhand att dra en klar gräns mellan den planering som hör till övergripande planering, d v s byggherrens ansvar och den planering som hör till utförandeskedet, d v s entreprenörens ansvar, utan det blir för AV (i vart fall i början innan en praxis har utvecklats) att se till de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt ärende. Observera att vad som har angetts ovan gäller en uppdragstagare istället för byggherren om byggherren har anlitat självständig uppdragstagare i enlighet med p 4 nedan. 3. Byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för planering och projektering har ett samordningsansvar enligt 3:7a AML. I likhet med vad som angetts ovan under p 2 när det gäller byggherrens självständiga planerings- och projekteringsansvar så är samordningsuppgifterna för den/de BAS som utsetts för planerings- och projekteringsstadiet (kallad BAS-P) hänförliga till den övergripande planeringen av byggnadsarbetet. BAS-P har att identifiera och bevaka alla samordningsaspekter under projekteringen och planeringen, och se till att risker på grund av bristande samordning av planerings- och projekteringsfrågor minimeras. Uppgifterna för BAS-P utvecklas i 11 AFS 1999:3. För att BAS-P ska lyckas med sina uppgifter krävs att byggherren och BAS-P löpande samverkar under planerings- och projekteringsstadiet. Ibland kan det vara lämpligt att byggherren

8 7 uppdrar åt BAS-P att rent praktiskt utföra även de uppgifter som faller inom byggherrens egna självständiga arbetsmiljöansvar under planering och projektering. Samordningsansvaret för BAS-P gäller oavsett om byggarbetsplatsen utgör ett gemensamt arbetsställe eller inte, d v s ansvaret gäller även om bara ett företag är verksamt på arbetsplatsen (ev. byggherren själv med egna anställda). 4. Byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för utförandet har ett samordningsansvar enligt 3:7b AML. Samordningsuppgifterna för den/de BAS som utsetts för utförandeskedet (kallad BAS-U) är sådana som behövs för själva utförandet av arbetet inklusive sådan planering som hör till arbetets utförande (se ovan under p 2). Uppgifterna för BAS-U utvecklas i AFS 1999:3. Uppgifterna består i huvudsak dels av sådana uppgifter som redan sedan tidigare åligger en samordningsansvarig för ett gemensamt arbetsställe, dels av nya uppgifter som anges i 3:7b punkterna 2-3 AML. Dessa nya uppgifter/skyldigheter består i att samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerställa att den eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett systematiskt sätt samt följer en sådan arbetsmiljöplan som avses i 6 tredje stycket, samt att samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet utförs på ett korrekt sätt. Omfattningen av dessa nya samordningsuppgifter kan definieras på följande sätt: BAS-U skall ha något slags överinseende/kontrollsystem över att entreprenörerna på byggarbetsplatsen följer de arbetsmiljöregler som är tillämpliga på det aktuella byggnadsarbetet. BAS-U måste därmed löpande hålla sig informerad och uppdaterad om entreprenörernas arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen. Detta gäller även om byggherren/uppdragstagaren låter utföra arbetet endast med egna anställda eller med anlitande av endast en entreprenör som i sin tur utför arbetet endast med egna anställda. Exempel på system för BAS-U:s överinseende/kontroll skulle kunna vara gemensamma skyddsronder eller arbetsplatsträffar, regelbundna uppföljningar med entreprenörerna, stickprovskontroller från BAS-U:s sida etc. Det viktiga för AV är att kunna konstatera hur BAS-U genom samordningsåtgärder säkerställer att den eller de entreprenörer som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar relevanta arbetsmiljöregler på ett systematiskt sätt samt följer en sådan arbetsmiljöplan som avses i 6 tredje stycket AML, resp. hur

9 8 BAS-U genom samordningsåtgärder kontrollerar att byggnads- eller anläggningsarbetet utförs på ett korrekt sätt. Observera att ovanstående samordningsansvar som åligger BAS aldrig förminskar det egna arbetsmiljöansvar som alltid åligger varje enskild entreprenör som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen. Om brister förekommer i en entreprenörs egna arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen är det således i förstas hand entreprenören själv och inte BAS som har en skyldighet att vara aktiv för att undanröja bristerna. Enligt 3:7b fjärde punkten AML ska BAS-U vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer kommer in på byggarbetsplatsen. Vilka åtgärder detta kräver får bedömas utifrån de förhållanden som råder på och omkring byggarbetsplatsen. I vissa fall kan det räcka med skyltar och markering som avgränsning. I andra fall kan det behövas stängsel och kontroll av in- och utpasserande. Många total- eller generalentreprenörer kräver att alla på byggarbetsplatsen ska kunna uppvisa ett sk ID06-behörighetskort. ID06 utgör Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning som ofta avtalas mellan uppdragsgivare (total- eller generalentreprenören) och uppdragstagare (t ex en underentreprenör) och som innehåller regler om att alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation och bära synlig namnbricka samt att uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation. I likhet med vad som ovan angetts under p 3 gäller samordningsansvaret för BAS-U oavsett om byggarbetsplatsen utgör ett gemensamt arbetsställe eller inte, med undantag för uppgifterna i punkterna 2-5 i 3:7 e AML (samma lydelse som i den tidigare 3:7 AML). De sistnämnda uppgifterna åligger BAS-U endast om bygg- eller anläggningsarbetet ifråga utgör ett gemensamt arbetsställe tillsammans med annan verksamhet. 5. Byggherren kan enligt 3:7c AML anlita en självständig uppdragstagare för hela byggprocessen, eller för antingen projekterings- och planeringsstadiet eller för utförandeskedet. En självständig uppdragstagare kan ta över både arbetsuppgifter och ansvar från byggherren. För att AV ska anse en sådan överlåtelse giltig gäller följande: a) Om entreprenaden inte är en konsumententreprenad enligt konsumenttjänstlagen (d v s inte en privatperson som är byggherre) krävs att byggherren kan visa att han har träffat två avtal med

10 9 uppdragstagaren, dels ett avtal om själva uppdraget för uppdragstagaren att självständigt utföra visst arbete i byggprocessen, dels ett särskilt skriftligt avtal om att byggherrens arbetsmiljöansvar för de uppgifter som uppdraget avser ska flyttas över på uppdragstagaren. Denna senare överenskommelse kan regleras som ett särskilt avtalsvillkor i det förstnämnda entreprenadavtalet. I den praktiska tillämpningen bör AV kunna utgå från att en totalentreprenör (där uppdraget omfattar såväl arbete med byggets planering och projektering som med byggets utförande) eller en generalentreprenör (där uppdraget omfattar endast utförande) har ett sådant självständigt ansvar att för byggherrens räkning ansvara för arbetet som krävs enligt 3:7c AML. Om tveksamhet skulle uppstå huruvida något av ovanstående avtal föreligger, är det upp till byggherren att visa att det verkligen är på det sättet. Om byggherren kan visa ovanstående två avtal ska AV rikta sina krav enligt 3:6-7 AML mot uppdragstagaren istället för mot byggherren (se ovan under kapitel II p 1-2). Om byggherren inte kan visa båda dessa avtal ligger ansvaret kvar på byggherren och AV ska rikta sina krav mot byggherren. Detsamma gäller om uppdragsavtalet är sådant att uppdragstagaren inte självständigt ansvarar för antingen planering och projekteringen, och/eller för utförandet av bygget, t ex om det föreligger ett avtal om en s k delad entreprenad där byggherren har avtal med flera sidoentreprenörer. Grundläggande för att anse att uppdragstagaren är självständig är att uppdragstagarens uppdrag, utifrån de förutsättningar som anges i entreprenadavtalet, är så självständigt att uppdragstagaren är den som styr och beslutar i byggprocessen istället för byggherren. Om byggherren själv i för stor utsträckning blandar sig i planeringen eller projekteringen eller utförandet kan uppdragstagarens självständighet ifrågasättas och därmed om denne eller byggherren själv bör bära arbetsmiljöansvaret. b) Om entreprenaden är en konsumententreprenad behöver byggherren inte träffa ovanstående skriftliga avtal med uppdragstagaren om "ansvarsövergång" utan byggherrens ansvar övergår i konsumententreprenader automatiskt på uppdragstagaren i de delar som omfattas av uppdraget. Om däremot uppdragstagaren skulle påstå att han har avtalat med byggherren att ansvaret ska ligga kvar på byggherren måste uppdragstagaren visa ett sådant avtal. Även byggherren i en konsumententreprenad - i likhet med vad som anges ovan under a) - är under alla omständigheter tvungen att kunna visa att uppdragstagaren har fått ett självständigt avtal om att utföra visst

11 10 arbete, d v s att det finns ett totalentreprenadavtal eller ett generalentreprenadavtal mellan honom och uppdragstagaren. Om entreprenaden är delad ligger ansvaret kvar på den privata byggherren. Entreprenaden är en konsumententreprenad om konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) ska tillämpas på uppdragsavtalet. Denna lag tillämpas på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter bl.a. avseende arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Detta innebär att när en privatperson köper ett s.k. nyckelfärdigt hus eller t.ex. anlitar en byggfirma att uppföra en utbyggnad på sin villa gäller konsumenttjänstlagen, och privatpersonen har då som byggherre inga skyldigheter enligt AML om byggfirman är en total- eller generalentreprenör och privatpersonen inte genom ett skriftligt avtal med byggfirman själv har tagit på sig ansvaret. 6. Om byggherren alt. uppdragstagaren har utsett någon annan än sig själv till BAS-P och/eller BAS-U finns det flera aktörer som parallellt och samtidigt har samma arbetsmiljöansvar enligt 3:6 2 st AML. Om byggherren alt. uppdragstagaren har utsett någon annan än sig själv till BAS-P och/eller BAS-U finns det flera aktörer som parallellt och samtidigt har samma arbetsmiljöansvar eftersom byggherren/ uppdragstagaren alltid har ett back-up ansvar för de arbetsuppgifter som åligger BAS. Detta innebär att AV kan rikta krav mot flera skyddsansvariga samtidigt när brister konstateras i BAS uppgifter (se ovan under kapitel I p 3). Det finns inget rättsligt hinder mot detta. Däremot kan det sannolikt vara lämpligast i de flesta fall att AV, i vart fall inledningsvis, bara riktar krav mot BAS eftersom denne ska vara en lämplig fysisk eller juridisk person, d v s besitta erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet. När det gäller de straffsanktionerade skyldigheterna beträffande bl a upprättande och anpassning av arbetsmiljöplan, har byggherren/ uppdragstagaren och BAS även här ett parallellt ansvar. När brister konstateras i dessa avseenden ska inspektören göra precis som på samma sätt som idag enligt Regler för inspektion, d v s bara informera om att bestämmelserna är straffsanktionerade och att jurist och chef avgör frågan om åtalsanmälan ska ske eller inte och om vem eller vilka som i såfall ska åtalsanmälas.

12 11 Mikael Sjöberg Charlotta Gottschalk Dieden

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Byggherreansvar och sanktionsavgifter 20 1 Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag Av Benny Halldin Ursprungligt uppdrag utreda om samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen (AML) bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot bakgrund

Läs mer

Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv

Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv Lagrådsremiss Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 juni 2008 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar vid saneringsprojekt. Tom Carlsson och Staffan Löwhagen 8 maj 2012

Arbetsmiljöansvar vid saneringsprojekt. Tom Carlsson och Staffan Löwhagen 8 maj 2012 Arbetsmiljöansvar vid saneringsprojekt Tom Carlsson och Staffan Löwhagen 8 maj 2012 Hållpunkter De viktigaste arbetsmiljöreglerna Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar Samordningsansvaret Entreprenader - reglerna

Läs mer

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen Uppdragstagare Den som enligt 3 kap. 7 c arbetsmiljölagen har i uppdrag att bära det ansvar beträffande arbetsmiljön som vilar på den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Grundläggande

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer.

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. Förebygg före och under byggande Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. 1 Medvetna val gör rätt från början! Vid projekteringen

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB ARBETSMILJÖLAGEN 1 Lag och föreskrifter Grundläggande bestämmelser, finns i AML (Arbetsmiljölagen, 1997: 1160) Ramlag Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som AV (Arbetsmiljöverket) utfärdar

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet på Sveriges BostadsrättsCentrum

Arbetsmiljöarbetet på Sveriges BostadsrättsCentrum Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling EXAMENSARBETE 15HP Arbetsmiljöarbetet på Sveriges BostadsrättsCentrum Vad ändringarna i arbetsmiljölagen innebär Examensarbete vid Mälardalens Högskola

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014.

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014. Examination Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt Föreläsning Teori Tenta Seminarium Teori Sara Bäckström 2 -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå

Läs mer

Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad

Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE GSH VAR BETECKNING TR.13-02-02 DATUM 2019-04-30 Jhi/KlÄxlL. GF, GI, GS,m, NL, NP, NS, NT, SD, SK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 2 FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Jan Kling IVsk. Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser

Jan Kling IVsk. Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser Jan Kling IVsk Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser Ordnings- och skyddsregler Nödutgång Återsamlingsplats 2 2013-03-14 FiA dagen 12 mars 2013 Branschgemensamt samarbete för god arbetsmiljö och säkrare

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Skyddsombudets rättigheter

Skyddsombudets rättigheter Arbetsmiljö Skyddsombudets rättigheter och nyheter i Arbetsmiljölagstiftningen Skriften är framtagen av LO i samarbete med LO-TCO Rättsskydd AB Skriften är framtagen av LO i samarbete med LO-TCOs rättskydd

Läs mer

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:26 Xxxxx Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Hovslagargatan 5B Box 5421 114 84 Stockholm Telefon: 08 505 646 00 Telefax: 08 505 646 99 www.kilpatricktownsend.se Stockholm den 25 november 2013 Direktnr: 08-505

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

BAS-P/U Vad ingår? Vad ingår inte?

BAS-P/U Vad ingår? Vad ingår inte? BAS-P/U Vad ingår? Vad ingår inte? 010-470 71 44 sara.davidsson@midroc.se BAS-P/U Skall finnas till alla byggarbetsplatser oavsett - Om det är en stor eller liten arbetsplats - Om det är en eller flera

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult

Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE GSH VAR BETECKNING TR13-02-04 DATUM 2019-04-30 TEKNISK RIKTLINJE UTGÄVA 2 FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult Byggherreansvar Denna tekniska riktlinje

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Byggnads- och anläggningsarbete

Byggnads- och anläggningsarbete Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se)

Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se) Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se) Source: Charles Ebbet, 1932 Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta vad arbetsmiljö är Förstå byggherrens

Läs mer

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN REGLER Dnr F V 2013/651 REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Håkan Berg Personalenheten Beslutsdatum

Läs mer

Resultatet av inspektionen 25 april 2019

Resultatet av inspektionen 25 april 2019 2019-04-26 2019/011600 1 (4) Avdelningen för inspektion Thomas Ekström, 010-730 92 59 arbetsmiljoverket@av.se DANDERYDS KOMMUN BOX 74 182 11 DANDERYD Resultatet av inspektionen 25 april 2019 Ert organisationsnummer:

Läs mer

Arbetsmiljökrav Uppdragskonsult

Arbetsmiljökrav Uppdragskonsult SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-04 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, S, K, F, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Uppdragskonsult Byggherreansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Anbudsförfrågan Renovering Flottningsmuseet, ref nr DU 2018/02. Vi önskar anbud på vara/tjänst enligt följande Upphandlande enhet Kontaktperson,

Anbudsförfrågan Renovering Flottningsmuseet, ref nr DU 2018/02. Vi önskar anbud på vara/tjänst enligt följande Upphandlande enhet Kontaktperson, ANBUDSFÖRFRÅGAN DIREKTUPPHANDLING 1 (5) 2018-01-29 DU 2018/02 Anbudsförfrågan Renovering Flottningsmuseet, ref nr DU 2018/02 Vi önskar anbud på vara/tjänst enligt följande Upphandlande enhet Kontaktperson,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöansvar. sida 1

Fördelning av arbetsmiljöansvar. sida 1 Fördelning av arbetsmiljöansvar sida 1 sida 2 Arbetsgivaransvar För att arbetsgivaren skall kunna ta sitt ansvar krävs att det finns ansvariga personer på alla nivåer som har en överblick inom sitt verksamhetsområde.

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Cirkulärnr: 09:64 Diarienr: 09/4771 Arbetsgivarpolitik: 09-2:21 Nyckelord: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvar Handläggare: Ragnar

Cirkulärnr: 09:64 Diarienr: 09/4771 Arbetsgivarpolitik: 09-2:21 Nyckelord: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvar Handläggare: Ragnar Cirkulärnr: 09:64 Diarienr: 09/4771 Arbetsgivarpolitik: 09-2:21 Nyckelord: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvar Handläggare: Ragnar Kristensson Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Innehåll. Förord 9. KAPITEL 1 Inledning 11. KAPITEL 2 Byggplatsdirektivet och svenska rättsordningen 13. KAPITEL 3 Ansvar och påföljder 19

Innehåll. Förord 9. KAPITEL 1 Inledning 11. KAPITEL 2 Byggplatsdirektivet och svenska rättsordningen 13. KAPITEL 3 Ansvar och påföljder 19 projektörer, arkitekter, konstruktörer m fl Innehåll Förord 9 KAPITEL 1 Inledning 11 KAPITEL 2 Byggplatsdirektivet och svenska rättsordningen 13 2.1 Ramdirektivet om arbetsmiljö och byggplatsdirektivet

Läs mer

LOs yttrande över "Slutbetänkande Bättre arbetsmiljöregler II. (SOU 2007:43)

LOs yttrande över Slutbetänkande Bättre arbetsmiljöregler II. (SOU 2007:43) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Löne- och välfärdsenheten Christina Järnstedt/acn 2007-10-29 20070469 ERT DATUM ER REFERENS 2007-07-29 A2007/4930/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Jakobsgatan 26 103

Läs mer

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Rapport - djupstudie Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Dnr: REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Handling 7.5 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 5 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Personal Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

REGLER FÖR UPPGIFTSFÖRDELNING I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

REGLER FÖR UPPGIFTSFÖRDELNING I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET STYRDOKUMENT Dnr V 2018/657 REGLER FÖR UPPGIFTSFÖRDELNING I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Eva Wiberg Personalenheten

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Lena Olofsson Bergsingenjör Arbetsmiljösamordnare Kontaktperson BAS U 1 Expansion Garpenberg 2.5 Investering: 3,9 miljarder SEK År 2011-2014 Nytt

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad

Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad SVENSKÅ KRAFTNÄT SAMORDNINGSENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE GSH VÅR BETECKNING TR13-02-01 Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad Byggherreansvar Denna tekniska riktlinje innehåller arbetsmiljökrav för totalentreprenader

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET... 3 2 SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN... 3 3 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR... 3 4 SAMORDNING PÅ UPPDRAG

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöansvar på en gemensam arbetsplats. En studie över hur arbetsmiljön samordnas på en byggarbetsplats med flera entreprenörer

Arbetsmiljöansvar på en gemensam arbetsplats. En studie över hur arbetsmiljön samordnas på en byggarbetsplats med flera entreprenörer Arbetsmiljöansvar på en gemensam arbetsplats En studie över hur arbetsmiljön samordnas på en byggarbetsplats med flera entreprenörer Författare: Pernilla Karlsson Examinator: Eva Schömer Handledare: Linnéa

Läs mer

Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv

Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv Ds 2008:24 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Byggnads- och anläggningsarbete

Byggnads- och anläggningsarbete Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 2 j 1 (10) Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av kommunstyrelsen den 3 mars 2018 67 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar

Läs mer