Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08"

Transkript

1 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH

2 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt. Byggherren ska i sitt arbete ta med perspektiv på ägare, kund, bransch och samhälle. Byggherren är oftast fastighetsägaren och ansvarar bl a för bygglov och kontrollplan samt för att kvalitetssäkra hela byggprocessen. Byggherren tar i nutid och framtid ansvar för kunders/brukares behov, förväntningar och önskemål genom att tolka och tydligt översätta dessa till krav och förutsättningar.

3 Byggherren har det grundläggande ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet (planeringen och projekteringen) beakta arbetsmiljön under byggskedet. Byggherren har det fulla ansvaret för att projektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt. Byggherren ska ha tillgång till erforderlig kompetens och är skyldig att anlita en kvalitetsansvarig om han eller hon inte själv är behörig

4 Byggherren arbetsmiljöansvar enligt lagen Huvudansvaret för arbetsmiljön i ett byggprojekt ligger hos byggherren (se AML 3:6): Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet

5 I föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (se AFS 1999:3 inkl ändringsföreskrifter AFS 2009:12) specificeras och förtydligas byggherrens ansvar enligt arbetsmiljölagen. 5 Byggherren ska under varje skede av planeringen och projekteringen ska se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas när det gäller: objektets eller anläggningens placering och utformning

6 Syftet med bestämmelserna är att de som upprättar och samordnar bygghandlingarna gör de riskbedömningar och visar på sådana lösningar som behövs för att säkerheten ska bli godtagbar i byggskedet. På så sätt underlättas den enskilde entreprenörens möjligheter att planera och genomföra de arbeten han/hon åtagit sig på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt. Paragrafen ställer också krav på att byggtiden och tiderna för deletapperna beräknas så att tillräckligt med tid finns för arbetets utförande. Det ställs även krav på god framförhållning för planering och projektering.

7 Ansvaret gäller sådana arbetsvillkor som är följder av de olika val som görs under projekteringen, t.ex. arbetsutrymmen och arbetsställningar vid montage eller arbete med farliga ämnen eller i bullrig miljö. Det är byggherren som har det övergripande ansvaret för projekteringen. Byggherrar behöver ha rutiner för att ta med arbetsmiljöaspekterna vid projekteringen. Byggherren behöver styra projekteringen aktivt mot en god arbetsmiljö.

8 Kunskaper om arbetsmiljö är viktiga för att det hela ska fungera. Den som byggherren utser att sköta arbetsmiljöfrågor och samordning under projekteringen måste ha tillräcklig kompetens när det gäller arbetsmiljö. Dessutom behöver denne ha kunskaper om byggnadsarbete för att förstå hur valen i projekteringen påverkar arbetsmiljön på bygget.

9 Överlåta sitt ansvar Byggherren kan dock överlåta hela sitt ansvar till en självständig uppdragstagare kan dock i princip endast vara en upphandlad generaleller totalentreprenör. Ansvarsöverlåtelsen måste ha skett skriftligen. Vid delad entreprenad föreligger däremot ingen möjlighet för byggherren att överlåta allt ansvar för arbetsmiljöfrågorna

10 Samordnings ansvar Den 1 januari börjar ändringar att gälla i AML och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 2008:16. De nya reglerna 3 kap 6 AML innebär att byggherren nu ska beakta arbetsmiljösynpunkter under varje skede av planering, projektering och utförande av byggprojekt. De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från projekteringen till utförandet av byggnadsarbetet.

11 De nya reglerna innebär byggherren måste ta hänsyn till arbetsmiljön i både planering och projektering, både för de som ska bygga, men också för dem som ska arbeta i huset eller vid anläggningen även i framtiden. Tidigare har inte arbetsmiljön poängterats lika tydligt i planeringsfasen, men blir nu alltså en röd tråd som på ett naturligt sätt följer med i hela processen. Regeländringarna innebär för byggherrar bland annat har en skyldighet att beakta arbetsmiljön även under planeringen och möjlighet att överlåta arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare.

12 Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS), dels för planering och projektering (BAS-P) och dels för utförandet av arbetet (BAS-U). BAS kan vara en fysisk eller en juridisk person. Byggherren kan också utse sig själv men måste alltid göra ett aktivt val. Att utse en BAS befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter BAS ska utföra.

13 Uppgifter och kompetenskrav för BAS. Krav på utbildning för BAS (börjar gälla den 1 januari 2010). Fler uppgifter ska finnas med i förhandsanmälan. Ändringarna i lag och föreskrifter innebär en noggrannare anpassning till EU:s byggplatsdirektiv - Construction Site Directive 92/57/EEG

14 BAS-P uppgifter BAS-P deltar i planering och i ledning av projektering Medverkar med olika projektörer Upprättar arbetsmiljöplan Utarbetar dokumentation om drift, reparation, ändring och rivning

15 BAS-U uppgifter Deltar i planering, hänsyn till arbetsmiljön Organiserar gemensam skyddsverksamhet på arbetsplatsen, självständigt ansvar för detta Mer än traditionell samordning, t ex kontroll och uppföljning Anpassningar i arbetsmiljöplan Tekniska anordningar är besiktigade och provade

16 BAS-U uppgifter Deltar i planering, hänsyn till arbetsmiljön Organiserar gemensam skyddsverksamhet på arbetsplatsen, självständigt ansvar för detta Mer än traditionell samordning, t ex kontroll och uppföljning Anpassningar i arbetsmiljöplan Tekniska anordningar är besiktigade och provade

17 Konsumentförhållande En privat person som låter bygga till exempel en villa, de vill säga en konsument, är också byggherre, och arbetsmiljölagen gäller förstås också ett sådant bygge. När han/hon ger i uppdrag åt en entreprenör övertar denne byggherren arbetsmiljöansvar automatisk över på entreprenör. Utan speciellt kontrakt.

18 Samordning på fasta driftställen Om ett byggnadsarbete utförs på fast driftställen där ska finnas en samordningsansvarig för arbetsställe. Ska de särskilda reglerna om BAS tillämpas på byggarbetet och de andra reglerna om samordningsansvar på de andra verksamheterna. De som har samordningsansvar för de senare verksamheten ska ta initiativ till samråd med BAS.

19 Nya AMA AF 2007-texter om arbetsmiljö Svensk Byggtjänst har nu tagit fram AMA-texter som är anpassade till de nya reglerna: AFC Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden AFC.364 Samordning av arbetarskydd AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö AFC.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BASU) AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare

20 Beställare av ett arbete Som vi konstaterat tidigare utför en entreprenör och en konsult sitt arbete självständigt. Som arbetsgivare har de arbetsmiljöansvar för sina anställda, även när arbete utförs på beställarens uppdrag eller på beställarens arbetsställe. Det finns exempel på att beställaren styr arbetet så hårt att entreprenören eller konsulten i praktiken inte kan uppfylla sitt ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall för sin personal. Det gäller exempelvis vid omsorg och vård, färdtjänst, renhållning och transporter.

21 Om en beställare till exempel sätter ut för kort tid för arbetets genomförande kan följden bli sådana brister i arbetsmiljön att ohälsa och olycksfall uppkommer, exempelvis i form av stress eller skador i nacke, axlar och rygg. Entreprenören eller konsulten kan då vara tvungen att avsäga sig eller upphöra med arbetet åt beställaren.

22 Krav på god arbetsmiljö redan i upphandling Det är värdefullt om beställaren vid upphandling av en entreprenad noga beskriver det arbete som ska utföras och anger de risker som kan finnas i arbetet. Entreprenören ingår att redovisa kritiska moment i anbudet. Man kan inte i ett anbud presentera lösningar på allt, men måste samtidigt kunna prissätta jobbet. Det gäller att prioritera bevakningen av de största riskerna, analysera dem och ge förslag på hur de bör hanteras. Självklart det är underlättar om beställaren redovisar sitt riskarbete i förfrågningsunderlaget till entreprenören.

23 Arbetsmiljöansvar enligt AFS 2009:12 se till att byggtiderna är väl tilltagna. AFS 5 a se till att lämpliga transport- och tillträdesleder finns. AFS 5 a se till att etableringsområdet är tillräckligt. AFS 5 a se till att förhandsanmälan lämnas till Arbetsmiljö verket och anslås på arbetsplatsen. AFS 7 se till att det upprättas en arbetsmiljöplan och att den finns tillgänglig. AFS 8

24 se till att det utarbetas en dokumentation. Den ska beskriva objektets konstruktion samt de byggprodukter som använts som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid drift, underhåll och rivning. AFS 9 se till att anpassningar och uppdateringar genomförs av förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentationen AFS 7, 8, 9 se till att inför rivning, ombyggnad säkerställa hanteringen av hälsofarligt material. AFS 5 b ska kunna styrka att utsedd BAS är lämplig för sitt uppdrag. AFS 6

25 Nya Förhandsanmälan Enligt AML 4 kap 8 och AFS 2009:12 7 Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetena påbörjas, lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det gäller byggarbetsplatser på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.

26 Förhandsanmälan Ett exemplar av förhandsanmälan ska finnas uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen och, om det behövs, uppdateras regelbundet och den som låter utföra byggnads eller anläggningsarbetet ansvarar för att så sker. Uppdragstagare enl. AML Kap 3 7c för planering och projektering Uppdragstagare enl. AML Kap 3 7c för utförande Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering Byggarbetsmiljösamordnare för utförande

27 Arbetsmiljöplan (AMP) Enligt AML 4 kap 8 och AFS 2009:12 8 & 12 Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras om En BAS (BAS P) enligt AML 3 kap 7a ska upprätta eller låta upprätta en AMP och utarbeta en sådan dokumentation.

28 Arbetsmiljöplanen innehåller Uppdrag Skyddsorganisation Ordningsregel Checklista vid arbetsolyckor Skyddsrutiner Rutiner för byggarbetsplatsen Identifierar risker

29

30 Byggherren bör under byggskedet också kontrollera att Arbetsmiljöplanen blir rätt anpassad och följs. En sådan kontroll kan t.ex. integreras i den kontrollplan som skall upprättas enligt PBL kap. 9. Om Arbetsmiljöplan ej tas fram kan detta enligt 101 i AFS 2009:12 medföra böter.

31 Dokumentation (enligt i ALM 3 kap 7a & AFS 2009:12 12 b ) Dokumentationen ska vara färdigställd då arbetena avslutats. ska beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts, allt i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av objektet.

32 Byggherre ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i dokumentationen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum under byggskedet. Byggherre ska förvara dokumentationen så länge som objektet består. Om objektet överlåts ska dokumentationen överlämnas till den nya innehavaren.

33 Juridisk arbetsmiljöansvaret Byggherren kan inte överlåta det juridiska ansvaret för projekteringen eller för förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation, till någon annan, varken i sin helhet eller delvis. Observera särskilt att byggherrens ansvar för dessa saker ligger kvar oavsett entreprenadform, således också vid t.ex. totalentreprenad.

34 Det innebär att om tillsynsmyndigheten inte kan nå samordnaren eller om denna inte rättar sig efter de krav som ställs, kan kraven riktas direkt mot byggherren. Däremot går det naturligtvis att fördela uppgifter i detta arbete. Det finns emellertid ett annat ansvar som byggherren har möjlighet att överlåta, nämligen ansvaret för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemensamt arbetsställe.

35 Straffansvar Direkt straffsanktionerade delar av Byggföreskrifter Fick böter/vite Diskussion om höjning av maxbeloppet för företagsbot höjs från tre till tio miljoner kronor.

36 Brottbalken gäller alltid brott mot liv och hälsa av oaktsamhet orsakar död av oaktsamhet orsakar kroppsskada Utsätter anan för livsfara, svår kroppsskadare eller sjukdom Vid överträdelse av straffsanktionerad föreskrifter t. ex. arbetsmiljölagen eller lag om kemiska produkter och asbest. En överträdelse kan vara straffbar redan vid fara och olycka Vid brott enligt brottsbalken

37 Beställare vid drift, underhåll och rivning I en bostadsfastighet utförs ofta fastighetsskötsel, städning, sophantering samt ambulans- och färdtjänsttransport. Det kan finnas brister i fastighetens lokaler eller fasta inredning som innebär risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall, exempelvis till följd av för tunga lyft eller arbete i obekväma arbetsställningar. Om det finns risk för ohälsa eller olycksfall i arbetet kan Arbetsmiljöverket ställa krav mot arbetsgivaren med stöd av AML. Arbetsgivaren har oftast lagligt sett mycket små möjligheter att påverka fastighetens utformning, och inredning. AML ger dock ännu inga möjligheter att använda tvångsmedel mot ägare av en bostadsfastighet.

38 Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtställen samt den del av transportvägen som ligger på dennes mark uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Att jobba på ett tak är alltid farligt. Men på vintern gör snö, is, kyla och blåst jobbet extra farligt. Då är de som arbetar på taken särskilt beroende av riktiga skyddsanordningar. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns på taken och att de underhålls

39 Fastighet med arbetslokaler Om en fastighet innehåller arbetslokaler med brister finns det möjlighet enligt AML att använda tvångsmedel mot den som upplåter lokalerna, dvs. fastighetsägaren. Det är inte fråga om ett generellt ansvar utan ansvaret faller ut först efter ett ingripande från Arbetsmiljöverket. Bristerna kan exempelvis vara i form av trånga utrymmen, ohälsosamma luftförhållanden eller bristfälliga transportmöjligheter. Arbetsgivaren som hyr lokaler i fastigheten kanske bedömer i ett visst fall att det krävs ombyggnad av lokalerna för att förbättra arbetsförhållandena. Om lokalupplåtaren inte är beredd att genomföra de åtgärder som arbetsgivaren önskar kan Arbetsmiljöverket ingripa. Om Arbetsmiljöverket anser att det behövs åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall kan myndigheten utfärda ett förbud mot upplåtaren att hyra ut lokalen till den aktuella verksamheten (7 kap. 8 AML).

40 Inköp och upphandling I dag väljer många företag att köpa in underhållstjänster ( eg. reparation av olika slag, snickeriarbeten, målning, snöskottning) av underleverantörer. Nya underentreprenörer är inte bekanta med företagets anläggning och arbetsmiljö. Det kan även förekomma skillnader i säkerhetskultur och arbetsmetoder mellan entreprenörernas och företagets egen personal.

41 Det här sättet att arbeta ställer krav på inköp och upphandling av underhållstjänster, och på att samordningsansvaret fungerar bra: Arbetsmiljö- och säkerhetskrav bör finnas med som grund för valet av leverantör, till exempel genom tydliga specifikationer i förfrågningsunderlag. På så sätt kan de företag som köper tjänsterna medverka till höjd standard i säkerhetsarbetet även i underleverantörsledet. Samordningsansvaret är en nyckelfråga för säkerhet i underhållsarbete som utförs av underentreprenörer. Den som är samordningsansvarig ska tidsplanera arbetet och se till att ansvaret för skyddsanordningar, avspärrningar och andra skyddsåtgärder är tydligt fördelat mellan företaget och entreprenören. Kommunikation och gemensam planering behövs för att reducera de risker som kan uppstå under pågående underhållsarbete.

42 Akademiska sjukhuset riskerar att få betala tre miljoner kronor i vite på grund av brister i arbetsmiljön. Det har Arbetsmiljöverket bestämt. Bristerna finns på onkologkliniken där toalettutrymmena inte är stora nog. Det gör att personalen tvingas till påfrestande arbetsställningar när de måste hjälpa patienter på toaletten och det kan leda till arbetsskador. Även tillredningslokalerna för läkemedel har brister. I dag används samma rum för tillredning av läkemedel som för behandling av patienter och som sterilförråd. Akademiska sjukhuset har till juli 2012 på sig att avhjälpa bristerna

43 Att arbeta med asbest Asbesten har använts i ett stort antal produkter tack vare värdefulla tekniska egenskaper såsom hållfasthet, smidighet, beständighet mot värme och kemikalier samt god värmeisolerande förmåga. I arbetsmiljöplanen ska skyddsåtgärder mot eventuell asbestförekomst vara beskrivna.

44 Det är byggherrens eller redarens skyldighet att undersöka om asbest förekommer i befintlig byggande innan arbetet påbörjas. Det är därför viktigt att arbetsmiljöplanen påbörjas redan under projekteringsstadiet. I de flesta hus runt från 1950 till mitten av talet, bland annat miljonprogrammets bostäder. Runt ton finns i inbyggt i fastighetsbeståndet.

45 Många av husen är nu mogen för renovering och antalet asbestrivningar ökar. Asbest är förbjudet sedan 70-talet, men finns fortfarande kvar som brandskydd i äldre byggnader. Asbest består av mineralfibrer som med damm tränger in i andningsorganen och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar. Enligt företaget som ska sanera lokalerna kommer det att ta upp till tre veckor innan bygget kan fortskrida

46 I byggnader och fartyg förekommer asbest främst som: brandskydd stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum m m värmeisolering rör, värmepannor och ventilationsanläggningar kondensisolering ventilationskanaler, rör bullerdämpning sprutat ytskikt packningar armering skivor, kanaler och golvplattor alkaliskydd underskikt till plastmattor fyllmedel färger och plaster kakel fix och fog.

47 Regler Huvudregeln, fastställd i Arbetsmiljöverkets och Kemikalieinspektionens, föreskrifter, AFS 2006:1 är att asbest och asbesthaltigt material inte får användas eller hanteras i arbetslivet. Det finns några undantag från förbudet: Teknisk anordning som innehåller asbest får användas så länge ingrepp inte görs i det asbesthaltiga materialet och om asbestdamm inte sprids vid användning. Asbest och asbesthaltigt material får under vissa förutsättningar hanteras vid bearbetning och behandling eller vid rivning efter tillstånd från Arbetsmiljöverket

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

fungerat väl och inneburit mer personlig kontakt mellan inspektörerna på distrikten över landet.

fungerat väl och inneburit mer personlig kontakt mellan inspektörerna på distrikten över landet. Sammanfattning De som arbetar i byggbranschen är mer utsatta för arbetsskador i form av arbetsolyckor och arbetssjukdomar än sysselsatta i genomsnitt. Arbetssjukdomarna har under 2000-talet gått ner något

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Rapport - djupstudie Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Dnr: REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer