Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer."

Transkript

1 Förebygg före och under byggande Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. 1

2 Medvetna val gör rätt från början! Vid projekteringen av ett byggnadsverk bestäms många förutsättningar för arbetsmiljön, både under byggskedet och bruksskedet, det vill säga i det färdiga byggnadsverket. Den här broschyren vänder sig till dem som har ansvar för och möjlighet att påverka utformningen av byggnadsverket, men också till dem som ansvarar för arbetsmiljön under utförandet av arbetet. Enligt arbetsmiljöreglerna har byggherren ett övergripande och heltäckande ansvar för att arbetsmiljön ska ingå i planering och projektering. Även byggarbetsmiljösamordnaren för projektering, Bas-P, har definierade arbetsmiljöuppgifter, liksom samordnaren för utförande, Bas-U. De medverkande projektörerna, exempelvis arkitekter, konstruktörer och andra tekniska konsulter, har ansvar för att uppmärksamma och ta hänsyn till arbetsmiljön inom sina respektive uppdrag. Det innebär att olika aktörer redan under förberedelserna inför ett byggprojekt ska uppmärksamma arbetsmiljön, göra val och fatta beslut för att begränsa risker i arbetsmiljön. Byggherren kan underlätta sin styrning av arbetet med arbetsmiljön genom att ta fram utförliga och tydliga underlag till övriga aktörer. Byggbranschen har besvärliga arbetsmiljöer och byggnadsarbete är ofta tungt och förenat med risker. De vanligaste riskerna beror på att man förlorar kontroll över handverktyg, faller från höjd eller utsätts för belastningsergonomiska risker. Det är vanligt med tunga lyft, arbete med påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser, t.ex arbete i trånga utrymmen. Men även exponering för damm, buller, farliga ämnen etc. förekommer. I det färdiga byggnadsverket kan dessutom olika risker förekomma beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 2

3 UPPHANDLING OCH ARBETSMILJÖ Byggherren bestämmer över utformningen och har därmed stora möjligheter att påverka arbetsmiljön, både under byggskedet och i det färdiga byggnadsverket. Det är därför bra om redan upphandlingens kravspecifikationer anger att de projektörer, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan komma ifråga som leverantörer (anbudsgivare) för olika uppdrag, ska kunna visa att de har kunskap och kompetens inom arbetsmiljö. Oberoende av entreprenadform ska aktörerna som väljs för uppdragen följa arbetsmiljöreglerna som syftar till att förebygga arbetsolyckor och arbetsrelaterad ohälsa. Detta gäller vid utformningen av byggnaden och vid val av material, inredningar m.m., men också vid val av utrustningar och arbetsmetoder som ska användas under både bygg- och bruksskedet. Byggherren Byggherre är den som låter utföra ett byggnadsverk och som beställer och betalar för det. Det kan exempelvis vara en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag. Oavsett ägandeform behöver byggherren försäkra sig om att arbetsmiljön uppmärksammas i de val som görs under hela processen fram till dess att byggnadsverket är färdigt. BYGGHERRENS ANSVAR OCH UPPGIFTER Byggherren har det juridiska ansvaret att se till att arbetsmiljön ingår i planering och projektering av ett byggnadsverk. Det innebär bl.a. att ge projektörer underlag med uppgifter om verksamhet, fastighetsdrift och byggande och om arbeten som går att förutse under byggnadens hela livslängd. Byggherren anlitar projektörer som inom sina respektive uppdrag ska ta hänsyn till arbetsmiljön. Byggherren har en skyldighet att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P, och en sådan för utförandet, Bas-U. En Bas kan vara en fysisk eller 3

4 juridisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att inkludera arbetsmiljön i aktuellt projekt. Kompetensen ska kunna styrkas. Byggherrens övergripande ansvar för planering och projektering handlar om sådana arbetsförhållanden som blir följden av de val som görs under förberedelseskedet. Ansvaret gäller arbetsförhållanden och arbetsmiljörisker både under uppförandet och i det färdiga byggnadsverket. Byggherren ska följa upp och säkerställa att arbetsmiljön har tagits med i planering och projektering för både bygg- och bruksskedena samt att Bas-U:s arbete fungerar under utförandedelen. Med bra rutiner för samordning och möten blir det lättare för byggherren att följa upp att arbetet fungerar. Om arbetsmiljöarbetet inte fungerar behöver byggherren vidta åtgärder. När ett byggnads- eller anläggningsarbete är av en viss minsta omfattning ska byggherren lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Byggherren ska också se till att en arbetsmiljöplan upprättas om byggnadseller anläggningsarbetet omfattar något riskfyllt arbete som finns med i listan över arbetsmiljöplanens innehåll i föreskrifterna, eller om arbetet är så omfattande att en förhandsanmälan ska lämnas till Arbetsmiljöverket. Byggherren ska också se till att arbetsmiljöplanen uppdateras vid behov. Byggherren ska vidare se till att dokumentera uppgifter om byggnaden som behövs för framtida arbeten och att dokumentationen anpassas till förändringar som inträffat under byggtiden. Dokumentationen är avsedd att underlätta planeringen av arbeten som görs efter byggtiden och det är därför viktigt att byggherren bevarar dokumentationen och lämnar över den till en ny ägare om ett ägarbyte sker. Under projektet och i samband med avslut är det värdefullt om byggherren tar tillvara erfarenheter av sådant som påverkar arbetsmiljön och 4

5 ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan byggarbetsmiljösamordnare, projektörer och de företag som arbetat på byggarbetsplatsen. Byggherren har ett backup-ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas alla uppgifter. Det innebär att byggherren alltid har kvar det juridiska ansvaret för dennes uppgifter. UPPDRAGSTAGAREN Byggherren kan i vissa fall överlåta sitt arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare. För att detta ska vara tillåtet, krävs att byggherren låter uppdragstagaren självständigt ansvara antingen för planering och projektering av hela byggprojektet, för hela utförandet av det eller för både planering och projektering och utförandet. Överlåtelsen av byggherrens arbetsmiljöansvar till uppdragstagaren sker genom ett skriftligt avtal mellan dem. Uppdragstagaren övertar alltså byggherrens hela arbetsmiljöansvar för förberedelseskedet, utförandet eller båda, och därför behöver uppdragstagaren långtgående befogenheter när det gäller att disponera resurser och styra över projektet för att kravet på självständighet ska vara uppfyllt. KONSUMENTFÖRHÅLLANDEN Ibland är byggherren konsument. Det kan vara en privatperson som ger en näringsidkare (någon som yrkesmässigt driver verksamhet) i uppdrag att utföra tjänster åt honom eller henne, t.ex. att reparera, renovera eller bygga personens bostad. Om arbetet sker som ett enda samlat uppdrag och näringsidkaren är tillräckligt självständig gentemot byggherren går arbetsmiljöansvaret automatiskt över till näringsidkaren. Denne räknas då som en sådan uppdragstagare som har övertagit byggherrens arbetsmiljöansvar. Något särskilt avtal om överlåtelse av arbetsmiljöansvaret behövs inte. Det är då uppdragstagaren som ska utse byggarbetsmiljösamordnare och se till att en arbetsmiljöplan tas fram. Om byggherren däremot anlitar flera entreprenörer får byggherren själv behålla arbetsmiljöansvaret. 5

6 Projektören Projektörens lösningar ska göra det möjligt att använda säkra arbetsmetoder. Det gäller både under byggtiden och när den färdiga byggnaden används, så länge byggnadsverket finns kvar. Byggnadstyp och planlösningar, byggmaterial, och valet av system för avfallshantering, klimat och städning liksom tillgänglighet och transporter är exempel på sådant som påverkar arbetsmiljön. PROJEKTÖRERS ANSVAR OCH UPPGIFTER Projektören upprättar bygghandlingar och har ansvar för att välja konstruktioner, installationer eller produkter och arbetsmetoder som inte förorsakar arbetsmiljörisker vare sig i bygg- eller i bruksskedet. Ansvaret begränsas till det som respektive projektör kan påverka inom ramen för sitt uppdrag. Projektören behöver vara förutseende och sätta sig in i vad lösningarna innebär ur arbetsmiljösynpunkt. När projektören tar olika beslut under projekteringen, behöver frågor om hur arbetet kan utföras vägas in, exempelvis om det kan göras säkert, om tillräckligt utrymme finns, om tekniska hjälpmedel kan användas. Projektören behöver alltså identifiera och bedöma risker för att begränsa arbetsmiljöriskerna under uppförandet och vid arbete i det färdiga byggnadsverket. Manuell hantering är en vanlig orsak till ohälsa. För att minska risken för belastningsskador är det viktigt att välja material och byggprodukter som är lätta att hantera. Dessutom ska det finnas tillräckliga arbetsutrymmen vid montage eller service i olika driftutrymmen. Vidare ska det gå att utföra arbeten såsom montering och underhåll av skyltar, belysningsarmaturer och vägräcken på ett säkert sätt vid gator, järnvägsspår etc. Arbetsmiljön i den färdiga byggnaden påverkas exempelvis av tillgång till dagsljus, rumsindelning och samband, hissar, trappor, dörrar, golvmaterial, ventilation och akustik. Det är viktigt att städrum är välplacerade, 6

7 tillräckligt rymliga och utrustade för förekommande städmetoder. Installationsutrymmen och tillträdesleder behöver vara utformade så att drift och underhåll kan ske utan risk för olyckor och belastningsskador. Dessutom är det angeläget att planera för rullande hantering i byggnadsverket och se till att det finns fasta fästpunkter som kan användas vid snöskottning på tak. Se även checklista för projekteringsansvar. Projektören behöver samråda med Bas-P och kan lämna underlag till denne, t.ex. information om sådana arbeten som kan innebära risk för arbetsmiljöproblem såsom belastningsergonomiska risker. Det är bra om det redovisas tydligt vilka arbetsmetoder som förutsatts. Tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller delar av byggnader ska också ta hänsyn till arbetsmiljön vid projekteringen. För en god arbetsmiljö är det t.ex. viktigt att minimera bilning och håltagning på bygget. Bas-P och Bas-U Den roll som byggarbetsmiljösamordnaren tar under projektering och byggskede kan vara avgörande för hur bra arbetsmiljön blir, både under uppförandet och i det färdiga byggnadsverket. BAS-P:S ANSVAR OCH UPPGIFTER Bas-P ska delta i planering och ledning av projekteringen och samordna den med avseende på arbetsmiljön. Detta ska säkerställa att de som medverkar i projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Det ingår också att samordna tidsplaneringen för att förhindra arbetsmiljörisker som beror på att olika aktiviteter sker samtidigt eller efter varandra. Att upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras är en obligatorisk uppgift för Bas-P. Planen ska innehålla de regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen och en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. Planen ska också innehålla riskbedömningar och beskrivningar av de arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas under 7

8 byggskedet för att arbetsmiljön ska vara säker när vissa riskfyllda arbeten förekommer. Vilka riskfyllda arbeten detta gäller för är angivet i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete. De allra flesta bygg-och anläggningsprojekt innebär sådana arbetsmiljörisker vid utförandet att en arbetsmiljöplan måste upprättas. Syftet är att identifiera potentiella risker och redan i projekteringen begränsa exponeringen så att kända eller förväntade risker kan undvikas. Bas-P behöver bevaka att arbetsmiljöriskerna är identifierade och åtgärdsplanerade under projekteringen och att de finns antecknade i arbetsmiljöplanen när detta krävs. Planen ska ge en grund för den planering av säkra arbeten som Bas-U och de olika entreprenörerna ska göra. Bas-P ska vidare dokumentera byggnadsverkets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. Detta ska göras i den omfattning som har betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggnadsverket. Dokumentationen ska göra det lättare att planera framtida arbeten, dvs. arbeten som görs efter byggtiden. Dokumentationen kan tas fram genom att utgå från valda delar av relationshandlingarna och komplettera dem med lämplig arbetsmiljöinformation. BAS-U:S ANSVAR OCH UPPGIFTER Bas-U ska delta i planering av arbetet och se till att arbetsmiljösynpunkter ingår vid valet av arbetsmetoder och arbetsutrustning, vid tidsplanering och när olika arbeten ska samplaneras. Målet är att begränsa arbetsmiljörisker i byggskedet. Bas-U ska också organisera en samlad skyddsverksamhet för byggarbetsplatsen. I detta ingår att genomföra skyddsronder och möten om skyddsfrågor tillsammans med de övriga företagen på byggarbetsplatsen, utse ansvariga för särskilda skyddsfrågor (t.ex. brandskydd och el). Vidare ska Bas-U i rimlig omfattning kontrollera att de olika entreprenörerna följer arbetsmiljöreglerna och arbetsmiljöplanen. Bas-U ska hålla arbetsmiljöplanen tillgänglig och aktuell. Det innebär att kontinuerligt uppdatera arbetsmiljöplanen så att den stämmer överens 8

9 med de verkliga förutsättningarna på byggarbetsplatsen och med de arbetsmetoder som faktiskt används. Dessutom ska Bas-U ändra dokumentationen för framtida arbeten så att den stämmer med byggnadsverkets slutliga utformning. Eventuella avsteg från bygghandlingarna som får konsekvenser för arbetsmiljön behöver dokumenteras för återkoppling till byggherren och läggas in i relationshandlingar. SAMORDNING PÅ FASTA DRIFTSSTÄLLEN När ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, finns det en samordningsansvarig för den ordinarie verksamheten. Pågår det samtidigt ett byggnadsarbete ska byggherren utse en Bas-U för byggnadsarbetet, och samordningsansvarig och Bas-U ska samråda med varandra om arbetsmiljön. Det är den samordningsansvarige för den ordinarie verksamheten som har ansvaret för att det sker ett samråd. Arbetsgivaren Varje enskild arbetsgivare, entreprenör eller underentreprenör har arbetsmiljöansvaret för både sin egen och inhyrd personal. Det gäller för entreprenörer och sido- eller underentreprenörer i alla led och ansvaret påverkas inte av det samordningsansvar som Bas-P och Bas-U har för arbetsmiljön. ARBETSMILJÖANSVAR FÖR EGEN OCH INHYRD PERSONAL Arbetsgivaransvaret för den egna och inhyrda personalens arbetsmiljö finns i hela kedjan från byggherre via projektörer och byggarbetsmiljösamordnare till entreprenörer och service- och underhållspersonal. Arbetsgivaren ska riskbedöma personalens arbetssituation och åtgärda identifierade brister. Det kan exempelvis gälla organisatoriska frågor såsom hög arbetsbelastning och bristande resurser; risker för fall och ras; risker från arbetsutrustning och maskiner; fysiska förhållanden 9

10 med tung manuell hantering; exponering för damm, buller och farliga ämnen; trånga utrymmen; och repetitiva arbetsmoment. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar omfattar även arbete som utförs av inhyrd personal. I arbetsgivarens ansvar ingår också att anpassa det egna systematiska arbetsmiljöarbetet till den aktuella byggarbetsplatsen och därmed ta hänsyn till aktuell arbetsmiljöplan och direktiv från Bas-U. Varje arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller både egna anställda och inhyrd personal. Obligatoriska dokument I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete finns krav på att vissa dokument ska upprättas i samband med ett byggnads- och anläggningsarbete och krav på hur dokumenten ska hanteras. En del av kraven är belagda med sanktionsavgifter. FÖRHANDSANMÄLAN. När ett byggnads- eller anläggningsarbete är av en viss minsta omfattning ska byggherren lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. ARBETSMILJÖPLAN. I de flesta fall krävs en arbetsmiljöplan, och då är det Bas-P som ska upprätta eller låta upprätta den innan bygget etableras. När bygget har startat ska Bas-U hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad. Även byggherren har ansvar för att de här sakerna fungerar. DOKUMENTATION FÖR FRAMTIDA ARBETEN. Bas-P ska dokumentera information om byggnaden för att underlätta arbeten efter byggskedet. Bas-U ska se till att dokumentationen uppdateras under byggskedet. Byggherren har också ansvar för att dokumentationen tas fram och uppdateras. Dessutom ska byggherren bevara dokumentationen så länge byggnadsverket finns kvar och lämna över den till en eventuell ny ägare. 10

11 Begrepp ordlista BYGGHERRE: Den som låter utföra ett bygg- eller anläggningsarbete UPPDRAGSTAGARE: Den som har i uppdrag att bära det arbetsmiljöansvar som annars vilar på byggherren PROJEKTÖR: Kan vara arkitekter, konstruktörer eller olika tekniska konsulter BAS-P (BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE FÖR PROJEKTERING OCH PLANERING): Den som samordnar planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön BAS-U (BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE FÖR UTFÖRANDE): Den som samordnar utförandet av byggnadsarbetet ur arbetsmiljösynpunkt och kontrollerar att arbetet utförs på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt 11

12 Vill du veta mer? Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats av.se. Sök på byggnads- och anläggningsarbete, arbetsplatsens utformning, användning av arbetsutrustning, personlig skyddsutrustning, belastningsergonomi, kemiska arbetsmiljörisker, asbest, kvarts stendamm i arbetsmiljön, ställningar, stegar och arbetsbockar, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och upphandling. Det branschspecifika exemplet Projektera och bygga restaurang tar upp projektering ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och föreskrifter m.m. kan laddas ner gratis. Har du frågor? E-post: Telefon, växel: Best nr ADI 709 Den här ADI-broschyren är tänkt att användas av projektet Upphandling och arbetsmiljö under Innehållet är reviderat och kommer i färdigt skick att ersätta ADI 631 och ADI Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon av.se

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen Uppdragstagare Den som enligt 3 kap. 7 c arbetsmiljölagen har i uppdrag att bära det ansvar beträffande arbetsmiljön som vilar på den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Grundläggande

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB ARBETSMILJÖLAGEN 1 Lag och föreskrifter Grundläggande bestämmelser, finns i AML (Arbetsmiljölagen, 1997: 1160) Ramlag Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som AV (Arbetsmiljöverket) utfärdar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014.

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014. Examination Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt Föreläsning Teori Tenta Seminarium Teori Sara Bäckström 2 -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Jan Kling IVsk. Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser

Jan Kling IVsk. Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser Jan Kling IVsk Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser Ordnings- och skyddsregler Nödutgång Återsamlingsplats 2 2013-03-14 FiA dagen 12 mars 2013 Branschgemensamt samarbete för god arbetsmiljö och säkrare

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se)

Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se) Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se) Source: Charles Ebbet, 1932 Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta vad arbetsmiljö är Förstå byggherrens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Byggherreansvar och sanktionsavgifter 20 1 Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Skyddsombudets rättigheter

Skyddsombudets rättigheter Arbetsmiljö Skyddsombudets rättigheter och nyheter i Arbetsmiljölagstiftningen Skriften är framtagen av LO i samarbete med LO-TCO Rättsskydd AB Skriften är framtagen av LO i samarbete med LO-TCOs rättskydd

Läs mer

Byggnads- och anläggningsarbete

Byggnads- och anläggningsarbete Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal PM BAS-P Objektnamn: Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal Objektnummer: 107 587 Produkt: Vägplan Datum: 2013-08-23 Sida 1 av 8 1. Syfte Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete - en översikt AFS 2001:1 Gäller för alla arbetsgivare och omfattar alla arbetstagare. Omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Preciserar krav på grundläggande aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. 2 Syften

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS.

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS. Bransch VVS Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom VVS. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda olyckor som leder till sjukfrånvaro

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

BAS-P/U Vad ingår? Vad ingår inte?

BAS-P/U Vad ingår? Vad ingår inte? BAS-P/U Vad ingår? Vad ingår inte? 010-470 71 44 sara.davidsson@midroc.se BAS-P/U Skall finnas till alla byggarbetsplatser oavsett - Om det är en stor eller liten arbetsplats - Om det är en eller flera

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Har du svarat nej på den här frågan gå vidare till checklistan.

Har du svarat nej på den här frågan gå vidare till checklistan. Vi vet att 70 procent av alla anmälda arbetssjukdomar i snickeribranschen är belastningsrelaterade. Det är därför viktigt att förebygga belastningsskador. Den här checklistan är till god hjälp i ditt systematiska

Läs mer

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ 01 Register sida innehåll 1 01 Register 2 02 Inledning 3 03 Arbetsmiljöpolicy 4 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 4 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05.1 Checklista: Fördelning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE CTB ARBETSMATERIAL Dnr CTB 2003/3134 Hans Olsson 2004-02-02 Gilbert Önsten Vägledning om projekteringsansvar, som skall ersätta broschyr ADI 470. Detta är ännu ett arbetsmaterial, men sakinnehållet är

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer