Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare för Amanda Isacsson (S) Stefan Grundberg (S) Marianne Lövgren (S), ersättare för Maria Seger (S) Tom Andersson (S) Pia Aronsson (V) Heidi Sjungargård (MP) Fredrik Wohlfart (M), ersättare för Henrik Hästbacka (M) Maarit Hessling (M) Birgitta Westermark (M) Carola Karlsson (KL), ersättare för Jerry Harrysson (C) Rolf Rickmo (KL) Martti Hopponen (SD) Övriga deltagande Rune Berglund (S), ersättare Eva Blixt (S), ersättare Thomas Hedberg (V), ersättare Carina Johansson, förvaltningschef Anna Nurmilehto, äldreomsorgschef Ann-Christine Magnusson, tf socialchef Eva-Lena Ängskog Koivisto, enhetschef, del av 42 Maria Törnroos, undersköterska, del av 42 Lasse Sjöström, enhetschef, del av 42 Ida Rosvall, utvecklingsledare Lennart Hammargren, kommunrevisor Erik Bohlin, kommunrevisor Monica Andersson, Kommunal Bo Eriksson, utredningssekreterare 45 Lill-Marie Stedt, sekreterare Utses att justera Stefan Grundberg (S) Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen 23 mars 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 Sammanträde Omsorgsstyrelsen ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Omsorgsförvaltningens kansli Lill-Marie Stedt

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 ÄRENDELISTA 42 Rapport från verksamheten 4 43 Ekonomisk rapport 5 44 Välfärdsteknologi inom vård och omsorg 6 45 PR-strategi för omsorgsstyrelsen 7 46 Rutin för sänkt avgift istället för försörjningsstöd för brukare i särskilt boende med heldygnsomsorg inom vård och omsorg samt tillägg i Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg 8 47 Privat och gemensam boendeyta i särskilda boenden 9 48 Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre samt Handlingsplan 2015 för äldreomsorg Hushåll som lämnar etableringsreformen Azad Ali med enskild firma Serveringstillstånd Sekretessparagraf Sekretessparagraf Sekretessparagraf Sekretessparagraf Anmälan av delegationsbeslut 17

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 42 Rapport från verksamheten - Enhetschef Eva-Lena Ängskog Koivisto och undersköterska Maria Törnroos informerar om verksamheten med hemtagningsteam inom vård och omsorg. Teamet avlastar hemtjänsten då äldre brukare kommer hem från sjukhusvistelse till ordinärt boende. Teamet ska ge brukaren ett bra första omhändertagande, rehabiliterande insatser i hemmet och säkerställa omvårdnaden. - Rapport våren 2014 över Brukarrevision, genomförd av egenerfarna och närstående till brukare november 2013 vid Johannagården, som är ett heldygnsboende för människor med svår psykisk ohälsa. Revisonen är ur brukarens perspektiv då den är utförd av brukare och anhöriga. - Äldreomsorgschefen informerar om situationen inom hemtjänsten, som f n är mycket ansträngd p g a både personals och brukares sjukdom. Då det därmed också är svårt att få tag på vikarier för personalen prioriteras de nödvändigaste arbetesuppgifterna hos brukarna. Bil 42 A-B

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 43 Ekonomisk rapport Budgetutfall t o m februari 2015 för omsorgsstyrelsens verksamhet redovisas. Resultatet visar överskott för socialtjänsten med :- och för vård och omsorg med :-. Med den buffert som fanns på :- var det ackumulerade överskottet :-. Beräknad årsprognos: Underskott :-. Beslut - Redovisningen godkänns.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 44 Välfärdsteknologi inom vård och omsorg Vid sammanträde 14 oktober 2014 gav omsorgsstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda fler tekniska lösningar inom verksamheten vård och omsorg, med beaktande av etik och integritet. Välfärdsteknologi är ett paraplybegrepp som innefattar all typ av teknik och hjälpmedel som kan göra patient och brukare mer självständig, delaktig, aktiv och trygg i sin vardag. De vanligaste teknikerna som används i Sveriges kommuner är trygghetslarm och spisvakt. I Avesta implementerar förvaltningen för närvarande nyckelfri och mobil hemtjänst, vilket ska leda till en tryggare miljö för brukaren och en effektivare planering för personalen. Utöver detta finns ett antal Ipads, två touchskärmar och dokumentkameror. Brukaren erbjuds också de ordinära tekniklösningarna, som trygghetslarm i och olika former och spisvakt. Förslag på teknik är t ex nattillsyn via kamera och sensorer i inkontinensskydd. För att på bästa möjliga sätt lyckas med en implementering av välfärdsteknik bör en mer omfattande utredning göras. Beredning - Förvaltningens skrivelse 9 februari Arbetsutskottet 3 mars Beslut - Förvaltningen ges fortsatt uppdrag att utreda vilka tekniska lösningar som kan vara aktuella och hur de i så fall kan implementeras. - Uppdraget delredovisas till omsorgsstyrelsen en gång/kvartal under punkten Rapport från verksamheten. Bil 44 Äldreomsorgschef Utvecklingsledare

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 45 PR-strategi för omsorgsstyrelsen Omsorgsstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att utarbeta förslag till dels PR-strategi och dels rutiner för att utse Årets medarbetare för omsorgsstyrelsen. Beredning - Förvaltningens skrivelse 16 februari I förvaltningsskrivelsen finns förslag till PR-strategi och förslag att Årets medarbetare istället benämns Årets SOL-medarbetare. Omsorgsstyrelsens PR-strategi är underordnad kommunens kommunikationspolicy. Beslut - PR-strategi inklusive rutiner för utnämnande av Årets SOL-medarbetare för omsorgsstyrelsen fastställs i enlighet med förslag. Bil 45 Förvaltningschef Äldreomsorgschef Socialchef Utredningssekreterare

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 46 Rutin för sänkt avgift istället för försörjningsstöd för brukare i särskilt boende med heldygnsomsorg inom vård och omsorg samt tillägg i Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg Förslag föredras till rutin för brukare som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg inom vård och omsorg och som har varaktigt behov av försörjningsstöd istället för försörjningsstöd får sänkt avgift. Rutin - Alltid ett biståndsbeslut om boende först - Administrativ handläggare vård och omsorg tar in inkomstuppgift, kontaktar socialtjänsten vid behov efter brukarens samtycke - Socialtjänsten utreder om det finns varaktigt behov/månad av försörjningsstöd - Om socialtjänstens utredning visar ett varaktigt behov kontaktar den administrativ handläggare vård och omsorg, som gör en sänkning av den månatliga avgiften med motsvarande belopp som ett försörjningsstöd skulle innebära Rutinen kräver ett tillägg i Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg, punkt Negativt avgiftsutrymme, enligt följande: Enligt rutin ska brukare som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg och som har varaktigt behov av försörjningsstöd istället för försörjningsstödet erbjudas motsvarande belopp som avdrag på avgiften/månad. Beredning - Förvaltningens skrivelse 26 januari Arbetsutskottet 3 mars Beslut - Rutin enligt förslag fastställs att gälla fr o m 1 april Tillägg i Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg fastställs enligt förslag. Bil 46 Äldreomsorgschef Adm handläggare

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 47 Privat och gemensam boendeyta i särskilda boenden Omsorgsstyrelsen beslutade 14 oktober 2014 ge förvaltningen i uppdrag att utreda hyressättning för äldre i särskilda boenden i relation till kostenhetens hyra för kök. Beredning - Förvaltningens skrivelse 10 mars Under 203 genomförde omsorgsstyrelsen en omfattande hyresutredning, där socialtjänstlagen, hyreslagen och prejudicerande domar vägdes mot varje kvadratmeter i befintliga särskilda boenden för äldre. Prejudicerade domar visar att uppskattningen av en lägenhets bruksvärde och hyresnivå i särskilda boenden ska ske efter en helhetsbedömning av lägenheten och att det i förhyrningen ingår gemensamma nyttigheter. Det bedömdes inte rimligt att äldre skulle betala mer för gemensamma nyttigheter i t ex boenden som lagade mat än i boenden som fick maten levererad. Därför fastslog utredningen ett schablonbelopp för gemensamma nyttigheter för samtliga ärendeboenden. Omsorgsstyrelsens arbetsutskott, på uppdrag av omsorgsstyrelsen, beslutade 16 september 2003 att fastställa hyressättningen i enlighet med det som föreslagits i utredningen. Förvaltningen anser fortfarande att det inte är rimligt att särskilja hyra för gemensamma nyttigheter mellan äldreboenden med eller utan kök. Beslut - Uppdraget avskrivs från vidare handläggning. Bil 47

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre samt Handlingsplan 2015 för äldreomsorg Genom öppna jämförelser (ÖJ) kan kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige jämföras. ÖJ ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom verksamheterna. En del i ÖJ är brukarenkät. Generellt är det inte några stora skillnader jämfört med föregående års ÖJ. Utifrån resultaten från ÖJ föredras förvaltningens förslag till handlingsplan 2015 för äldreomsorgen. Beredning - Förvaltningens skrivelse 10 februari Beslut - Handlingsplan 2015 för äldreomsorg fastställs enligt förslag. Bil 48 Äldreomsorgschef

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Hushåll som lämnar etableringsreformen 2015 Omsorgsstyrelsen beslutade 14 oktober 2014 uppdra åt förvaltningen att analysera behov av insatser för målgruppen Personer som under 2015 inte längre omfattas av etableringsreformen för att trygga egen framtida försörjning. Kommunen har inte tillgång till uppgifter som krävs för att göra analysen då personerna är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Uppdraget kan därför inte genomföras under etableringsfasen. Om och när ansvaret för arbetet med dessa personer övergår till kommunen har Bildningsstyrelsens arbetsmarknadsenhet i uppdrag att kartlägga personernas behov. Beredning - Förvaltningens skrivelse 26 februari Beslut - Uppdraget avskrivs från vidare handläggning. Bil 49

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Azad Ali med enskild firma Serveringstillstånd Dnr Os 15/ Azad Ali med enskild firma, Rågångsvägen 20 B, Gävle, ansöker om tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för allmänheten året runt, kl 11:00-01:00, vid Bertas Restaurang, Stora vägen 63, Horndal. Beredning - Förvaltningens utredning 30 januari Beslut - Azad Ali med enskild firma beviljas tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för allmänheten året runt vid Bertas Restaurang, Stora vägen 63, Horndal, i restaurang kl 11:00-01:00 och på uteservering söndag-torsdag kl 11:00-22:00 och fredag, lördag och dag före helgdag kl 11:00-24:00. - Serveringstillstånd avslås enligt 8 kap 17 alkohollagen för uteservering söndag-torsdag kl 22:00-01:00 och fredag, lördag och dag före helgdag kl 24:00-01:00, då det kan befaras medföra olägenheter för närboende. - Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast kl 22:30 söndag-torsdag och senast kl 00:30 fredag, lördag och dag före helgdag. Besvärshänvisning Azad Ali Alkoholhandläggare

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sekretessparagraf Falu tingsrätt Barn, familj o vuxenenheten

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sekretessparagraf

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sekretessparagraf Familjerättssekreterare

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sekretessparagraf Familjerättssekreterare

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Anmälan av delegationsbeslut - Individutskottets protokoll , Arbetsutskottets protokoll Delegationsbeslut Beviljat tillstånd för Provningsanstalten i Sverige HB, Avesta, till servering av starköl,, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för slutet sällskap i Restaurang 1874, Bergslagsvägen 33, Avesta, 7 mars, 2 maj, 26 september och 31 oktober 2015, kl 17:00-01:00 (Dnr Os 15/ ) - Delegationsbeslut Beviljat tillstånd för Månsbo garage, Avesta, till servering av starköl, vin och spritdrycker för slutet sällskap i Månsbo garage, Strandbacksvägen 12, Avesta, 14, 20 och 27 mars 2015, kl 11:00-01:00 (Dnr Os 15/ ) - Delegationsbeslut Beviljat tillstånd för Månsbo garage, Avesta, till servering av starköl, vin och spritdrycker för slutet sällskap i Månsbo garage, Strandbacksvägen 12, Avesta, 18 mars 2015, kl 11:00-01:00 (Dnr Os 15/ )

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer