Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Wojciech Nedzewicz (MP), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Elisabeth Palmkvist (S) Anders Westman (S) Kirsti Andersson (S) 71 - del av 80 Rune Berglund (S), ersättare för Maria Seger (S) Pia Aronsson (V) Gunvor Månsson (MP) Olle Norin (M) Henrik Hästbacka (M) Birgitta Westermark (M) Jerry Harrysson (C) Mikael Forsberg (FP) Bengt-Olov Söderkvist (oberoende, tidigare KD) Carola Karlsson (AIL), ersättare för Krister Nilsson (AIL) Maarit Hessling (M), ersättare Therése Neff (KD), ersättare Carina Johansson, förvaltningschef Anna Nurmilehto, äldreomsorgschef Ann-Christine Magnusson, tf socialchef Gunnar Noring, ekonomisekreterare del av 71 Bo Eriksson, utredningssekreterare Lill-Marie Stedt, sekreterare Bengt-Olov Söderkvist (oberoende, tidigare KD) Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen 16 juni 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Omsorgsstyrelsen Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Omsorgsförvaltningens kansli Lill-Marie Stedt

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 71 Rapport från verksamheten 3 72 Digital teknik för omsorgsstyrelsens kallelse med handlingar 4 73 Ekonomisk rapport 5 74 Inköpsrutin för förrådsvaror 6 75 Köp och sälj mellan kommunens förvaltningar 7 76 Martti Hopponens (SD) motion om trygga medborgare i rörelse PR-strategi för omsorgsstyrelsen Sekretessparagraf Ansökan om bidrag - Boulesektionen i Avesta Rapport från kontaktperson Mål & Budgetdagar Anmälan av delegationsbeslut 15

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 71 Rapport från verksamheten - Uppföljning av brukartimme t o m april Tillsynsrapport från besök vid korttidsvistelse Lindhagen Jan-Åke Andersson (S) informerar från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas sammanträden 19 mars och 20 maj Jan-Åke Andersson är utsedd av Kommunfullmäktige som ledamot i hjälpmedelsnämnden, med Henrik Hästbacka (M) som ersättare. Protokoll från hjälpmedelsnämndens sammanträden finns att läsa på Landstinget Dalarnas hemsida under Politik/Handlingar och protokoll - Förvaltningschefen informerar om att invigning av det nya stödboendet, Malmgatan 20, Avesta, sker 31 juli 2014, kl 13:30 Bil 71

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 72 Digital teknik för omsorgsstyrelsens kallelse med handlingar Förvaltningschefen informerar om att kommunens IT-enhet fått uppdrag att utarbeta förslag till enhetlig lösning för digital teknik för kallelser med handlingar till förtroendevalda i kommunens styrelser. Förvaltningen har sedan tidigare uppdrag att utreda möjligheten för sådan digital teknik för omsorgsstyrelsen. Beslut - Förvaltningen fortsätter att utreda möjligheten för digital teknik för omsorgsstyrelsens räkning. Förvaltningschef

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 73 Ekonomisk rapport Budgetutfall t o m maj 2014 för omsorgsstyrelsens verksamhetsområde redovisas. Resultatet visar överskott för resultatenhet socialtjänst med :- och underskott för resultatenhet äldreomsorg med :-. Med den buffert som fanns på :- är det ackumulerade överskottet :-. Beslut - Redovisningen godkänns.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 74 Inköpsrutin för förrådsvaror Förvaltningen önskar utreda möjligheten till en egen inköpsrutin för förrådsvaror. Syftet är att hitta möjlighet till besparing och förbättring. Det kan ske genom att minska antalet felbeställningar, minimera antalet varor, avlasta undersköterskorna i verksamheten genom en enklare hantering samt samverkan med LSS-verksamheten för att hitta arbetsuppgifter för LSSbrukare. Det är viktigt att hitta nya meningsfulla arbeten för brukare som är beviljade daglig verksamhet och daglig sysselsättning enligt LSS och SoL. Arbetet ska bidra till personens utveckling och främja personens delaktighet i samhället. Arbetet kring de förbrukningsvaror som beställs inom omsorgsförvaltningen kan vara en möjlighet till ny sysselsättning. Beredning - Förvaltningens skrivelse 28 maj Beslut - Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till förenklad inköpsrutin av omsorgsförvaltningens förrådsvaror. Bil 74 Förvaltningschef

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 75 Köp och sälj mellan kommunens förvaltningar Bildningsstyrelsens kostenhet har i år höjt omsorgsförvaltningens priser för måltider inom heldygnsomsorgen med ca 10%. Kostnadsutvecklingen för kostenheten mellan 2012 och 2013 var mycket hög. Bruttokostnaden för verksamheten ökade med 8.2%. Personalkostnaderna ökade med 8.4% och livsmedelskostnaderna med 10.4%. Då omsorgsstyrelsen inte ansåg sig kunna höja priserna för brukarna får omsorgsstyrelsen i år stå för hela kostnadsökningen. Idag kan inte omsorgsstyrelsen påverka kostnadsutvecklingen utan får acceptera kostenhetens priser. Alternativet är att köpa maten av annan leverantör. Vid köp och sälj är det viktigt att kostnaderna redovisas öppet och att de faller på rätt enhet. Det måste vara en total öppenhet i redovisningen av kostenheten till båda förvaltningarna om hur kostnadsutvecklingen ser ut inom respektive sektor, skolsektorn och omsorgssektorn. Förvaltningen föreslår att en regel införs när det gäller köp och sälj generellt mellan förvaltningarna i kommunen, som innebär att om prisnivån ökar mer än konsumentprisindex ska regelrätta förhandlingar mellan berörda förvaltningar ske innan ny prislista från säljande styrelse fastställs. Beredning - Förvaltningens skrivelse 2 juni Förslag till Kommunstyrelsen - En regel införs när det gäller köp och sälj mellan kommunens förvaltningar som innebär att prisförhandlingar mellan förvaltningarna genomförs innan respektive styrelse fastställer prislistan, om den säljande enhetens pris föreslås stiga med mer än konsumentprisindex. Bil 75 Kommunstyrelsen

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 76 Martti Hopponens (SD) motion om trygga medborgare i rörelse Dnr KK14/ Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande remitterat Martti Hopponens (SD) motion om trygga medborgare i rörelse. I motionen anförs bl a att många äldre människor varje år faller och skadar sig p g a halkan. Kostnaderna för skador i samband med fallolyckor p g a halka uppgår också till enorma belopp för både landsting och kommuner. Dessutom orsakar det lidande för den enskilde som skadar sig. Sverigedemokraterna, genom Martti Hopponen (SD), tycker därför att kommunen bör köpa in och dela ut halkskydd t ex som en gåva till medborgare som fyllt 70 år. Kostnaden bör vara överkomlig då kostnaden per styck i handeln inte är särskilt hög. Halkskydden skulle även kunna förses med tryck och samtidigt fungera som reklam för kommunen, t ex Trygga medborgare i rörelse. Martti Hopponen (SD) föreslår att kommunen ska bekosta halkskydd till äldre invånare i kommunen. Omsorgsförvaltningen har tidigare haft uppsökande och förebyggande verksamhet av äldreinformatör som besökte personer som fyllt 80 år under året. Efter att tjänsten upphört skickas skriftlig information om förebyggande åtgärder till alla 80-åringar en gång/år. Informationen består av skriften Säkerhet i vardagen, tips och råd på äldre dar!, som ges ut av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), samt en kort sammanfattning om anhörigstöd, hemtjänst, väntjänst och vart man vänder sig för hjälpmedel m m. Andra förvaltningar har ansvar för snöskottning och halkbekämpning. Även landstinget har ansvar för förebyggande verksamhet. Det finns kommuner där samverkan sker övergripande i kommunen tillsammans med landstinget för ett gemensamt ansvar kring dessa frågor. I sak har omsorgsförvaltningen inte något att invända mot att som förebyggande åtgärd erbjuda äldre preventiva skydd för att minimera dyra samhällskostnader och bespara enskilda personligt lidande. Kommunfullmäktige

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 76 forts Om gratis halkskydd delas ut till alla som är 70 år och äldre blir kostnaden ca :- (ca 200:- x personer), vilket omsorgsstyrelsen inte har budget för. Beredning - Förvaltningens skrivelse 7 april Vård- och omsorgsutskottet 27 maj Förslag till Kommunfullmäktige - Motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida PR-strategi för omsorgsstyrelsen Ordföranden föreslår att en PR-strategi för omsorgsstyrelsen tas fram för att förändra bilden av äldreomsorg och socialtjänst. Vidare att Årets medarbetare utses bland omsorgsstyrelsens personal, med uppvaktning i samband med den årliga jubileumsmiddagen i december. Beslut - Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till PR-strategi och förslag till rutiner för att utse Årets medarbetare. Förvaltningschef

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Sekretessparagraf Falu tingsrätt

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan om bidrag - Boulesektionen i Avesta Ordföranden har mottagit skrivelse från Boulesektionen i Avesta som ansöker om bidrag på 5 000:- för att kunna genomföra en resa för pensionärer i åldern år. Beslut - Bidrag med 5 000:- beviljas för att förebygga ohälsa och ensamhet för målgruppen. Bil 79 Ekonomisekreterare

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Rapport från kontaktperson - Wojciech Nedzewicz (MP) informerar om att han och Gunvor Månsson (MP) nu besökt samtliga äldreboenden. - Jan-Åke Andersson (S) informerar om att han praktiserat i hemtjänsten.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Mål & Budgetdagar Förvaltningschefen informerar om att Mål & Budgetdagarna för omsorgsstyrelsen blir 6-7 oktober 2014.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Anmälan av delegationsbeslut - Socialutskottets protokoll Vård- och omsorgsutskottets protokoll Delegationsbeslut Beviljat tillstånd för Masarna Speedway AB, Avesta, till servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker för slutet sällskap i Blå tältet och VIPstugan på Brovallens motorstadion, Krylbo, 22 maj, 12 och 26 juni, 3 juli, 7, 14 och 27 augusti, 11 och 19 september 2014, kl 17:00-21:00 (Dnr Os 14/ ) - Delegationsbeslut Avslag enligt 8 kap, 12 alkohollagen för P-O Lindström, Horndal, på ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap i logen och på inhägnad uteservering på Tommesbovägen 10, Horndal, 24 maj 2014 (Dnr Os 14/ ) - Delegationsbeslut Beviljat tillstånd för WinJans Café & Restaurang AB, Avesta, till servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för slutet sällskap i Avestaparken, Frejgatan 1, Avesta, 11 juni 2014, kl 16:00-01:00 (Dnr Os 14/ )

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, 89-109, 111-113 Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp)

Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-06-16 1 Plats och tid Bergaholm tisdagen den 16 juni 2008 kl. 19:00 20:35 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth Bovin

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer