Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet Dnr augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska Bilaga: Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk Ärendebeskrivning Ulla Posti m fl anför följande i ett medborgarförslag. Den 12 mars 2009 lämnades en proposition till Riksdagen (2008/09:158) som avser Förslag till lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna proposition ska leda till en ny lag som ska träda i kraft den 1 januari Utöver detta förslag kommer Riksdagen under våren att behandla en proposition som ska leda till en Språklag som träder i kraft redan den 1 juli Denna lag kommer att stärka ställningen för de fem minoritetsspråken i Sverige, varav finska är ett. Förslaget till den nya Minoritetslagen innebär, för den finskspråkiga minoriteten, att de nuvarande fem finskspråkiga förvaltningsområdena i norra Sverige, utökas med 18 nya kommuner i Mälardalen. Dock sägs i förslaget i 7, Andra kommuner kan efter anmälan få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Härmed föreslår jag att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska med följande motivering. Finland och Sverige har varit ett gemensamt rike under 600 år. Luleå har av tradition goda kontakter till Finland bl a med Uleåborgs universitet. Det finns ett stort antal finskspråkiga i Luleåområdet. Enligt den senaste SCB undersökningen för Sveriges Radio 2009 är Luleå kommun med sina över (1 3 generation) sverigefinländare Sveriges tionde största finska stad.

2 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22b Kommuner som tillhör förvaltningsområdet tillförs medel från statskassan. Kommuner som inte tillhör förvaltningsområdet har i princip samma skyldigheter, men får inga nya medel för att uppfylla dessa skyldigheter. Vi hemställer att Luleå kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget och ansöker från regeringen att frivilligt få ansluta sig till förvaltningsområdet för finska. s beslut beslutar att tillåta att medborgarförslaget får ställas remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Barn och utbildningsnämndens yttrande I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk föreskrivs att förvaltningsmyndigheter, som ingår i förvaltningsområdet för ett minoritetsspråk, skall tillgodose enskildas rätt att använda sitt minoritetsspråk i kontakten med myndigheten. För barn och utbildningsnämndens del innebär det också att barn, vars föräldrar begär det, ska erbjudas plats i förskola där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, som är det språkområde som efterfrågas i detta medborgarförslag. I Luleå kommun har det tidigare funnits enstaka grupper för finsktalande barn. Dessa upphörde under 80 talet, bl a beroende på att efterfrågan minskade. I dag förekommer enstaka förfrågningar om det finns sådana förskolegrupper.

3 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22c I läroplanen för förskolan finns följande skrivning om barns rätt till modersmålsstöd: Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål I förslaget till ny skollag föreslås att en särskild paragraf tillförs med följande formulering: Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Skolverket föreslår att förskolans läroplan förtydligas på följande sätt när det gäller barn i målgruppen: Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn som har ett annat modersnål än svenska eller har ett nationellt minoritetsspråk rika tillfällen att: Utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Sammantaget innebär ovan redovisade uppgifter att kraven på kommunen att tillgodose förskolebarnens behov av modersmålsstöd skärps, dels genom att rätten till att utveckla modersmålet skrivs in i skollagen samt genom den tydligare skrivningen i läroplanen. Alla barn i målgruppen får således möjlighet att få sina behov av modersmålsstöd tillgodosedda om föräldrarna så önskar. Redan i dag kan sådant modersmålsstöd beviljas efter ansökan. Att skapa särskilda grupper för finsktalande förskolebarn är således inte nödvändigt för att ge dem möjlighet att utveckla sitt modersmål och inte heller önskvärt eftersom barn och utbildningsnämnden eftersträvar ett inkluderande synsätt på verksamheterna i förskola och skola. När det gäller enskildas rätt att använda finska språket i kontakter med förvaltningsmyndigheter kan konstateras att det i barn och utbildningsnämndens verksamheter finns ett flertal medarbetare som behärskar finska språket. Därtill kommer den rätt till tolk som förvaltningslagen ger dem som inte behärskar svenska (FL 8) och som garanterar att var och en som har ett ärende hos förvaltningsmyndigheten kan få gott bemötande och adekvat

4 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22d handläggning av sitt ärende. Denna rätt är inte begränsad till myndighetsutövning utan gäller all ärendehandläggning. Barn och utbildningsnämnden beslutar avstyrka medborgarförslaget. Behov av kommunikation på finska språket tillgodoses antingen genom tolk eller egen finskspråkig personal. Inom förskoleverksamheten finns tillgång till modersmålsstöd, vilket gör särskilda finskspråkiga grupper obehövliga. Socialnämndens yttrande Socialförvaltningens mening är att medborgarnas intressen tas till vara i enlighet med Förvaltningslagen (1986:223) 8, när personen inte behärskar svenska, eller på annat sätt inte kan kommunicera med myndigheten på ett adekvat sätt, exempelvis på grund av allvarlig hörsel eller talskada, så bör myndigheten vid behov anlita tolk. Socialförvaltningen vill även i denna fråga lyfta Luleå kommuns geografiskt nära läge till Finland som speciell, när frågor om nationella minoriteter och minoritetsspråk behandlas utifrån ett finskt perspektiv. Det finska språket är frekvent förekommande i Luleå, på grund av att det varit en naturlig inflyttning av personer med finska som modersmål eller tvåspråkiga i finska och svenska genom Luleås närhet till Tornedalen och Finland. Socialförvaltningen har inventerat språkkunskaper i finska hos personalen i kommunens äldreboenden, men också kartlagt förekomsten av övriga språkkunskaper. Denna inventering visar att det företrädesvis finns en god tillgång på personal i kommunens äldreboenden som behärskar finska språket flytande eller dugligt. Kunskapen om denna kompetens är till hjälp när lämpligt boende erbjuds till personer vars huvudspråk eller modersmål är finska. I övriga fall när någon som inte behärskar svenska är i kontakt med förvaltningen, sker kommunikationen med hjälp av tolk.

5 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22e Den nya lagen säger att en kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det, möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds, inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket. Det finns således en viss skillnad gällande kravet på att erbjuda service och omvårdnad på minoritetsspråk om man är ett förvaltningsområde eller ej. Socialförvaltningen kommer att i möjligaste mån tillgodose den enskildes önskan men anser det inte möjligt att leva upp till det krav som ställs på den som ingår i förvaltningsområdet. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå hemställan att Luleå kommun ansluter sig till förvaltningsområde för finska. Miljönämndens yttrande I Förvaltningslagens (1986:223) 8 står det När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Miljökontoret anlitar idag tolk när det behövs och det gäller även andra språk inte enbart finska. Vår bedömning är att behovet att ingå i förvaltningsområde inte är så stort inom vårt verksamhetsområde och därför bör medborgarförslaget avstyrkas Miljönämnden föreslår att Luleå kommun inte ska ansöka om att få ingå i förvaltningsområde för finska.

6 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22f Byggnadsnämndens yttrande Av förordningen framgår att stadsbidrag kan utgå till kommunerna för merkostnader. För Luleås del blir det årliga stadsbidraget 1,5 grundbelopp. Grundbeloppet uppgår till kronor. Stadsbyggandskontoret agerar på uppdrag av byggnadsnämnden som förvaltningsmyndighet. Förvaltningen anser att om Luleå kommun skulle bli ett förvaltningsområde för finska ökar kraven på den muntliga och skriftliga kontakten med den enskilde. Detta då den enskilde har rätt att använda finskan i all kommunikation med förvaltningsmyndigheten d v s vid rådgivning, information på hemsidan, vid erhållande av beslut, broschyrer mm. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det innebär behov av personal som behärskar finska språket och ökat behov av tjänster som exempelvis att översätta broschyrer, hemsidan mm till finska. Det är viktigt att den enskilde får information och kan kommunicera med stadsbyggnadskontoret och förvaltningen upplever att det fungerar bra idag. I de fall det hänt att den enskilde använt finska har personal på plats kunnat hantera det. Förvaltningslagen framgår enligt 8 att om en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Stadsbyggnadskontoret tillämpar denna bestämmelse idag och ska fortsättningsvis sträva efter att bemöta de enskilda på minoritetsspråk såsom finska och i förekommande fall anlita tolk om det inte går att lösa på annat sätt. Stadsbyggnadskontoret anser således att medborgarförslaget om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska ska avstyrkas med motiveringen att kommunicering med den enskilde redan fungerar bra och att ovan angivna lagstiftning tillämpas för att tillgodose det behov den enskilde kan ha som inte behärskar svenska. Dessutom ställer sig stadsbyggnadskontoret frågande till om ett statsbidrag på tkr räcker för att tillgodose det ökade resursbehov som samtliga myndigheter i Luleå kommun torde få.

7 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet Byggnadsnämnden beslutar att augkf22g avstyrka medborgarförslaget om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska. Överförmyndarnämnden Anslutning till ett förvaltningsområde för finska innebär att enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med myndigheten och att även få muntliga svar på finska. Dessutom har enskilda rätt att få en skriftlig översättning till finska av beslut och beslutsmotivering. Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på finska vilket bland annat kan innebära att tillhandahålla blanketter och annat informationsmaterial på finska. Myndigheten ska vidare verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i språket. På överförmyndarnämndens expedition arbetar idag fyra handläggare. På grund av de språkkunskaper som för närvarande finns på expeditionen kan enskilda personer redan i dagsläget använda finska vid kontakter med expeditionen och får då även muntliga svar på samma språk. Handlingar som inkommer på finska, liksom på andra språk, översätts i den utsträckning som behövs för att den enskildes rätt ska kunna tas till vara. Medborgarförslaget innebär att överförmyndarnämnden i förekommande fall även skulle behöva översätta beslut och beslutsmotiveringar skriftligen till finska. För att säkerställa att översättningen blir korrekt skulle en auktoriserad översättare behöva anlitas, med ökade kostnader som följd. Även de blanketter och övrigt informationsmaterial som nämnden tillhandahåller på bland annat webben skulle behöva översättas genom anlitande av extern hjälp. Kostnaden för detta är svår att uppskatta för närvarande. Även om det i dagsläget finns anställd personal som råkar ha kunskaper i finska måste myndigheten vara beredd på att upprätthålla detta förhållande också i framtiden. Vid rekrytering av personal är detta ytterligare en parameter som måste tas i beaktande.

8 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22h Överförmyndarnämnden konstaterar därmed att kostnaderna och arbetsinsatsen för nämnden kommer att öka med förslaget. Det är för närvarande oklart hur det statsbidrag som kan komma att utbetalas till kommunen skulle fördelas mellan de olika verksamhetsområdena. Nämnden befarar att bidraget inte kommer att täcka de extra kostnader som uppstår. Nämnden har inte heller kännedom om kommunen gjort den kartläggning som krävs för att bedöma vilka behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska som minoritetsspråk. Nämnden har inte i sin verksamhet upplevt att det finns stor efterfrågan på möjligheten att kunna använda finska. Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kulturnämndens yttrande Regeringen har valt de områden där behovet är som störst i Sverige och beslutat att dessa skall utgöra förvaltningsområden för våra olika minoritetsspråk. För Norrbottens del är kommunerna Gällivare, Kiruna, Haparanda, Övertorneå och Pajala förvaltningsområden för både finska och meänkieli. Och för samiska har kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna utsetts. Andra kommuner än de som ovan angetts kan efter ansökan få ingå i ett förvaltningsområde. Beslut tas av Regeringen. Den enskilde har alltid rätt att använda finska och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagen, med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och med Diskrimineringsombudsmannen.

9 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22i Inom ett förvaltningsområde har den enskilde rätt att använda sitt språk i kontakter med en förvaltningsmyndighet. Myndigheten är skyldig att ge ett muntligt eller skriftligt översatt svar. Utanför ett förvaltningsområde har den enskilde också rätt att använda sitt språk gentemot en myndighet om ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket. Rätten att använda sitt språk inom förvaltningsområdets rättsväsende är klart uttalad. När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet, skall kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare så begär att hela eller delar av verksamheten bedrivs på respektive minoritetsspråk. Inom äldreomsorgen är förhållandet detsamma. För kommuner utanför förvaltningsområdet gäller det bara i de fall man har tillgång till personal som är kunnig i språket. Statsbidraget för en kommun av Luleås storlek skulle utgöra 1 ½ grundbelopp, där grundbeloppet är kr/år. Dvs kr/år totalt. Och statsbidraget lämnas i mån av tillgång på medel. I förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299), 8 står: Varje kommun skall tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av i detta fall finska språket. Vilka konsekvenser det skulle innebära för kulturförvaltningens ansvarsområde om Luleå kommun ansöker om att få ingå i ett förvaltningsområde för finska är inte helt utrett. Kultur är inte en lagstiftad verksamhet, förutom biblioteksverksamheten, så tvingande åtgärder finns inte. Däremot har vi ett stort integrations och tillgänglighetsansvar inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Biblioteket anser att behovet av finsk litteraturförsörjning idag är tillfredsställande så även för tillgången på finskspråkig personal.

10 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22j En uppskattning av behovet i form av kompletterande skyltning, översättningsarbeten av informationsmaterial samt tolkkostnader uppgår till kr år 1 och därpå följande år med kr/år. Detta skall finansieras av de statliga medel som kommunen erhållit efter beslut om att Luleå kommun utsetts till förvaltningsområde för finska språket. År 1 Fr.o.m. år 2 Skyltning kr kr Översättning av info kr kr Tolkkostnader kr kr Overhead kr kr Summa kr kr Kulturnämnden beslutar att bifalla ovanstående yttrande med de beräknade kostnaderna, och med följande tillägg. Vid ställningstagandet om Luleå kommun skall ansöka om att ingå i förvaltningsområde för finska bör en för kommunen samlad bedömning göras av kommunfullmäktige. Fritidsnämndens yttrande I förvaltningslagens (1986:223) 8 står det När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Fritidsförvaltningen anlitar idag tolk vid behov och vår bedömning är att det inom fritidsförvaltningens verksamhet inte är så stort behov av att ingå i finskt förvaltningsområde. Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om att Luleå kommun ska ansöka om att få ingå i förvaltningsområde för finska.

11 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet Invandrarrådets yttrande augkf22k Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget i uppdrag att följa upp den nya lagen. Länsstyrelsen skall också samordna arbetet för de minoritetspolitiska målen på en nationell nivå. Det innebär stöd till kommunerna och minoriteterna i sina strävanden att upprätta samråd på kommunal nivå. Grundskyddet i den nya lagen innebär bland annat att: förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk samisk och meänkieli talande inom respektive förvaltningsområden. Dessa rättigheter är bland annat: enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon inom förvaltningsområdet önskar detta

12 Kommunstyrelsen Arbets och personalutskottet augkf22l Lagens intentioner är mycket goda. För att ta ställning till medborgarförslaget krävs en samlad bedömning av konsekvenserna om kommunen skulle ingå i förvaltningsområdet för finska. Då invandrarrådet saknar ett sådant underlag för att bedöma vilka behov som finns och om statsbidraget till kommuner inom förvaltningsområdet svarar mot de extra kostnader som beräknas uppkomma föreslår invandrarrådet att en samlad bedömning görs innan beslut i frågan fattas. Information på finska ges redan i dag vid kommunens förvaltningar av egen personal eller genom tolk. Skrivelser översätts vid behov av auktoriserade översättare. Yrkande Yvonne Stålnacke (S) yrkar avslag på medborgarförslaget. Arbets och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Yrkanden Camilla Hansen (C) yrkar dels bifall till medborgarförslaget, dels att en kommunövergripande handlingsplan ska utarbetas för arbetet med minoritetsspråk. Karl Petersen (S), Ingrid Norberg (S), Börje Lööw (V), Thomas Olofsson (FP), Conny Sundström (KD) och Mattias Karlsson (M) yrkar dels bifall till arbetsoch personalutskottets förslag, dels att kommunchefen får i uppdrag att inleda ett samråd med minoritetsspråksgrupperna om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

13 Kommunstyrelsen b Arbets och personalutskottet Kommunstyrelsens förslag augkf22m Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget kommunchefen får i uppdrag att inleda ett samråd med minoritetsspråksgrupperna om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Reservation Camilla Hansen (C) reserverar sig mot beslutet.

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Instruerande Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-27 2014-2016 Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk er Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråks-

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud Kommunfullmäktige 2007-09-24 215 464 2008-04-28 87 200 Kommunstyrelsen 2008-04-14 86 229 Arbets- och personalutskottet 2008-03-31 78 196 Dnr 07.546-008 septkf38 Medborgarförslag om att inrätta en tjänst

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Medborgarförslag om vikarier inom skol och barnomsorgen

Medborgarförslag om vikarier inom skol och barnomsorgen 2010 05 31 90 217 Kommunstyrelsen 2011 02 14 50 90 Arbets och personalutskottet 2011 01 31 17 31 Dnr 10.322 008 majkf24 Medborgarförslag om vikarier inom skol och barnomsorgen Bilaga: Tidningsurklipp Ärendebeskrivning

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå I Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån für eget yrkande. Anteckning Gunnel Orselius-Dahl (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2015-2017 Köpings kommun 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 Statsbidrag 5 Samråd 6 Kartläggning

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet 2015-2018 Antagen av Trosa kommuns samrådsgrupp för det finska förvaltningsområdet: 2016-04-26 2 1. Bakgrund I januari 2010

Läs mer

Medborgarförslag om graffiti i Luleå

Medborgarförslag om graffiti i Luleå 2008-09-28 214 481 Kommunstyrelsen 2009-04-14 88 211 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 62 130 Dnr 08.559-008 aprilkf11 Medborgarförslag om graffiti i Luleå Bilaga: Medborgarförslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport December 2011 Robert Öberg, revisionskonsult Pajala Kommun Minoritetsspråklagens efterlevnad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsen Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

Utredning Boende för äldre

Utredning Boende för äldre Kommunfullmäktige 2010 05 31 74 166 Kommunstyrelsen 2010 05 17 94 220 Plan och tillväxtutskottet 2010 02 15 13 22 Dnr 10.89 00 marskf11 Utredning Boende för äldre Bilaga: Planering för Bostäder för äldre

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Svar till Minoritetsrådet gällande "Rätten till service på finska"

Svar till Minoritetsrådet gällande Rätten till service på finska Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-30 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitet och kommunikation BUN/2015:393 Rona Macdonald 016-7105086 1 (4) Barn- och utbildningsförvaltningen Svar till Minoritetsrådet

Läs mer

Förslag till ansvarig nämnd för stöd till sociala kooperativ

Förslag till ansvarig nämnd för stöd till sociala kooperativ Kommunfullmäktige 2008-05-26 120 269 Kommunstyrelsen 2008-05-12 110 288 Arbets- och personalutskottet 2008-04-14 89 225 Dnr 08.265-701 majkf10 Förslag till ansvarig nämnd för stöd till sociala kooperativ

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Finskt förvaltningsområde 2016

Finskt förvaltningsområde 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nina Klinge-Nygård 2016-03-09 Diarienummer KSN-2016-0547 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde Bakgrund I Sverige talas idag minst 150 olika minoritetsspråk.

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Beslut. efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun.

Beslut. efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun. Älvdalens kommun Box 100 796 22 ÄLVDALEN kommun@alvdalen.se Beslut efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun Särskild

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde 4/1 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Ledning och samverkan 2 Verksamhet 3 Ekonomi 5 Slutkommentar 6 Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012

Läs mer

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand Finskt förvaltningsområde - vad innebär det? Leena Liljestrand Lagar som gäller: (2009:724) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Fr o m 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Folkpartiet en röst för sverigefinnar

Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet Liberalerna 1 Rapport 2014 09 03 Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet en röst för sverigefinnar Förord De nationella minoriteterna, varav sverigefinnarna är en av fem minoriteter,

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa 2011 01 31 15 21 Kommunstyrelsen 2011 08 15 161 348 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 118 230 Dnr 11.19 008 jankf24 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning 2009 11 30 205 484 Kommunstyrelsen 2010 04 12 80 186 Arbets och personalutskottet 2010 03 29 54 116 Dnr 09.706 008 novkf31 Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Läs mer

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Nationella minoriteter Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Bakgrund 10 år sedan Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lennart Rohdin Gällivare, 26 augusti 2010 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande

Läs mer

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Handlingsplan Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Innehållsförteckning Översikt/bakgrund 3 Målsättning 4 Samråd

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN

MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN 1 Sammanfattning Idag är samer, sverigefinnar och tornedalingar nationella minoriteter i Sverige och samiska, finska samt meänkieli nationella minoritetsspråk.

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige 2008-02-25 41 98 Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Proposal for new organization to support children s development of their mother tongue

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016 Innehållsförteckning Bakgrund 1 Den svenska minoritetspolitiken 1 Lagen om nationella minoriteter och 2 minoritetsspråk

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Revisionsrapport Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Gällivare kommun April 2010 Lars-Börje Sehlberg Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor 2010-05-05 Lars-Börje Sehlberg projektledare

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-06-23 Diarienummer 0417/10 Repronummer 172/10

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-06-23 Diarienummer 0417/10 Repronummer 172/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-06-23 Diarienummer 0417/10 Repronummer 172/10 Kommunikationsenheten Lennart Engström Telefon 36 80 333 lennart.engstrom@stadshuset.goteborg.se Ny lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken?

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? 1. Organisation 3. Kartläggning 5. Samråd och nätverk 7. Fokus på barn 2. Information och kommunikation 4. Fortbildning 6. Fokus

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre

Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre 2011 02 28 42 71 Kommunstyrelsen 2011 09 12 179 397 Arbets och personalutskottet 2011 08 15 139 285 Dnr 11.127 008 febkf18 Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre Ärendebeskrivning

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-09-11 Handläggare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Telefon: 08-508 35 605 Till Arbetsmarknadsnämnden den 22 september

Läs mer

Yttrande över Äldreboendedelegationens delbetänkande Bo för att leva (SOU 2007:103)

Yttrande över Äldreboendedelegationens delbetänkande Bo för att leva (SOU 2007:103) Kommunstyrelsen 2008-04-14 84 221 Arbets- och personalutskottet 2008-03-31 76 190 Dnr 08.61-73 aprilks17 Yttrande över Äldreboendedelegationens delbetänkande Bo för att leva (SOU 2007:103) Bilagor: Yttrande

Läs mer

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket) Kommunstyrelsen 2009-04-14 86 201 Plan- och tillväxtutskottet 2009-03-23 26 48 Dnr 08.719-341 aprilkf16 Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar

Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar 2008-04-28 106 239 Kommunstyrelsen 2008-10-13 205 327 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 202 495 Dnr 08.282-008 aprilkf31 Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar Bilaga: Definition på miljöbil

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Kommunfullmäktige 2012-05-28 107 251 2012-05-14 106 269 2012-04-23 36 76 Dnr 12.229-14 majkf23 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Bilagor: Affärsplan Bolagsordning Aktieägaravtal Förslag till beslut

Läs mer

Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning

Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning Kommunfullmäktige 2009-12-21 216 504 Kommunstyrelsen 2009-12-07 227 587 2009-11-16 240 514 Dnr 09.715-37 deckf17 Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion om inrättande av miljöstipendium för företag

Motion om inrättande av miljöstipendium för företag 2007-05-02 100 188 Kommunstyrelsen 2007-12-03 228 525 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 244 522 Dnr 07.311-008 majkf24 Motion om inrättande av miljöstipendium för företag Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda Kommunfullmäktige 2011 09 26 172 372 2012 02 27 27 81 Kommunstyrelsen 2012 02 13 35 92 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 24 60 Dnr 11.548 008 septkf35 Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt

Läs mer