Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult"

Transkript

1 Revisionsrapport December 2011 Robert Öberg, revisionskonsult Pajala Kommun Minoritetsspråklagens efterlevnad

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Revisionsfråga Metod, material och avgränsning 3 3 Minoritetsspråklagstiftningen Från erkännande till egen makt 5 4 Granskningsresultat Kommunens ansvar Enskilds rätt Organisation Kommunala mål för tillämpningen av minoritetsspråklagstiftningen 9 5 Ekonomi - statsbidraget 11 6 Uppföljning och utvärdering 13

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av Pajala kommuns revisorer har PwC Kommunal Sektor granskat minoritetsspråklagens efterlevnad inom kommunen. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har legat till grund för valet av granskningsområde. Granskningen syftar till att bedöma om kommunens olika myndigheter tillämpar minoritetsspråklagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning redovisas nedan under respektive kontrollmål. Är organisationen ändamålsenlig? Granskningen visar att det är kultur- och utbildningsnämnden som fullgör kommunens ansvar som förvaltningskommun för minoritetsspråken finska och meänkieli. För att leva upp till lagstiftningens krav och medborgarnas behov och önskemål avseende meänkieli och finska har kommunen anställt en minoritetsspråkhandläggare. Denna handläggare verkar under kultur- och utbildningsförvaltningen men arbetar både mellan de olika förvaltningarna och kommunövergripande med diverse frågor och projekt som uppstår avseende minoritetsspråkrelaterade frågor, t.ex. samverkansråd med grupper som representerar minoritetsspråken. Socialnämnden har inte genom sitt reglemente något uttalat uppdrag avseende minoritetsspråklagsrelaterade frågor, men granskningen visar att de genom sin jämlikhetsgrupp hanterar en del av statsbidraget och bedriver olika minoritetsspråksfrämjande insatser och projekt. Nämnden har upprättat ett dokument innehållande regler för hur statsbidraget får användas. Fortsättningsvis visar granskningen att arbetet med minoritetsspråken är välkänd inom organisationen och språkkompetens finns inom samtliga förvaltningar avseende finska och meänkieli, men att generationsövergångar kan komma att skapa kunskapsluckor i framtiden då det är mest äldre som behärskar språken i tal och skrift. Vidare framgick av intervjuerna att viss oklarhet råder hos de olika förvaltningarna avseende i vilka sammanhang handläggaren kan användas/rådfrågas samt varför minoritetsspråkhandläggaren positionerats under kultur- och utbildningsförvaltningen istället för kommunens centrala funktion, då dennes arbetsuppgifter inte är avgränsat endast till kultur- och utbildningsnämnden utan kommunövergripande. Vår bedömning är att kommunen i stor utsträckning har en ändamålsenlig organisation för tillämpning av minoritetsspråklagstiftningen, men att nuvarande roll- och ansvarsfördelning för implementering och arbete med minoritetsspråklagen inte fullt ut är klarlagd inom organisationen. Finns dokumenterad plan för hur kommunen skall efterleva intentionerna i lagstiftningen? 1 av 13

4 Något kommunövergripande mål för arbetet med minoritetsspråken finns inte, däremot finns ett dokumentutkast för detta ändamål som ska behandlas i kulturoch utbildningsnämnden den 28 november och därefter behandlas i kommunfullmäktige. På verksamhetsnivå bedömer vi att dokument och riktlinjer finns i tillräcklig utsträckning och är tillräckligt tydligt utformade för att utgöra arbetsunderlag för ett ändamålsenligt arbete utifrån minoritetsspråklagstiftningen. Finns mål för tillämpningen av minoritetsspråklagstiftningen? Granskningen visar genom intervjuer och dokumentgranskning att ett antal mål kan utläsas genom de olika minoritetsspråkfrämjande åtgärder och projekt kommunen bedriver, den primära målsättningen för 2012 består av utbildningssatsningar inom förskola och äldreomsorg för att trygga generationsövergångar inom personalen. Hur nyttjas statsbidraget för åtgärder enligt lagen? Statsbidraget har efter beslut från kommunledningen 2010 delats upp lika mellan kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Det är vår bedömning att statsbidraget används på ett ändamålsenligt sätt; bidraget används uteslutande för minoritetsspråksfrämjande åtgärder, under 2010 användes merparten av bidraget för personalförstärkning, utbildnings och kompetensutveckling, huvudsakligen inom förskola. Användandet av statsbidraget redovisas separat till chefen för kultur- och utbildningsförvaltningen, sammanställs sedan av kommunstyrelsen och sänds därefter till länsstyrelsen i Stockholm. Har nämnderna och kommunstyrelsen genomfört uppföljningar och utvärderingar av minoritetsspråklagstiftningens efterlevnad? Granskningen visar att det saknas en samlad utvärdering och dokumentering av mer strukturerad och systematisk karaktär för arbetet med minoritetsspråklagstiftningen och resultaten av de insatser som genomförs; det är den årliga redovisningen till Länsstyrelsen som enligt intervjuerna utgör utvärderingsunderlag men denna är snarare en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits samt hur dessa utförts. Vår samlade bedömning är att Pajala kommun huvudsakligen bedriver arbetet med minoritetsspråklagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt, men att vissa områden kan förbättras och därmed rekommenderar vi att Kultur- och utbildningsnämnden verkar för att förankra och förtydliga nuvarande organisation för arbetet med minoritetsspråklagstiftningen Kommunstyrelsen verkar för en kommunövergripande handlingsplan samt att denna bör innehålla målsättningar för införlivandet och tillämpningen av minoritetsspråklagstiftningen Att kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden verkar för att utarbeta rutiner för uppföljning och utvärdering av de åtgärder och insatser som finansieras av statsbidraget 2 av 13

5 2 Inledning Minoritetsspråkslagstiftningen trädde i kraft i april Sedan dess har vissa justeringar skett i lagstiftningen där den senaste skedde 1 januari 2010 (2009:724), som preciserar rättigheterna i språklagen. Inom särskilda förvaltningsområden har medborgare rätt att använda minoritetsspråk i muntlig och skriftlig kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar. Lagen ger även rätt till förskoleplats i verksamhet som bedrivs på finska eller meänkieli, liksom rätt till omvårdnad inom äldreomsorgen av personal som behärskar det aktuella språket. För Pajala kommun innebär det rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Kommunens alla förvaltningar och nämnder berörs av lagstiftningen med undantag av kommunfullmäktige. Undantaget beror på att den inte bör tillämpas på myndigheter som har mycket liten kontakt med allmänheten och det därför inte är befogat att hålla t ex tolkberedskap. Inom kommunförvaltningen har en kartläggning av minoritetsspråken utförts. Syftet med kartläggningen har varit att ta reda på vilka behov kommunmedborgarna har av att använda meänkieli och/eller finska. Enkäter har riktats till kommunmedborgare, kommunanställda, skolor och äldreomsorgen. 2.1 Revisionsfråga Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen och nämnderna i Pajala kommun tillämpar minoritetsspråkslagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt. Följande kontrollmål är styrande för granskningen: Är organisationen ändamålsenlig? Finns dokumenterad plan för hur kommunen skall efterleva intentionerna i lagstiftningen? Finns mål för tillämpningen av minoritetsspråkslagstiftningen? Hur nyttjas statsbidraget för åtgärder enligt lagen? Har nämnderna och kommunstyrelsen genomfört uppföljningar och utvärderingar av minoritetsspråkslagstiftningens efterlevnad? Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk och väsentlighetsbedömning. 2.2 Metod, material och avgränsning Vid genomförandet av denna revisionsgranskning har följande material granskats; Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010, slutrapport för kartläggningen av Pajala kommuns minoritetsspråk samt enkäterna för denna kartläggning, Socialnämndens regler för användandet av de statliga minoritetsmedlen, minnesanteckningar från samråd mellan kommunen och STR-T Pajala och Pajala finska förening, utkast till handlingsprogram för minoritetsspråken , dokumentet redovisning av statsbidraget till Pajala kommun 2011 och samtliga nämnders reglementen. 3 av 13

6 Vidare har intervjuer genomförts med följande representanter för Pajala kommun; kommunchef, kommunens minoritetsspråkhandläggare, chef för jämlikhetsgrupp tillika avdelningschef för individ & myndighetsenheten, förvaltningscheferna för plan- och miljöenheten, socialtjänsten, samt kultur- och utbildningsområdet. 4 av 13

7 3 Minoritetsspråklagstiftningen I samband med minoritetsspråkslagens ikraftträdande godkändes även Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska minoritetsspråkskonventionen gällande stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Det övergripande syftet med minoritetsspråkskonventionen är kulturellt. Syftet är att bidra till bevarandet och utvecklingen av Europas mångkulturella arv och flerspråkighet inom nationsgränserna. Bestämmelserna i dessa nämnda konventioner har bildat en grund för den svenska minoritetspolitiken. Målet är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. En viktig grund i minoritetsspråkskonventionen är att de som använder minoritetsspråk skall kunna använda dessa språk i samband med utövandet av både sina medborgerliga rättigheter och fullgörande av sina skyldigheter. Språklagarna skall även ses som en rätt för nationella minoriteter att använda sitt språk vid myndighetskontakter, men även som en del av en större satsning för att öka deras inflytande och minska diskrimineringen av dem. 3.1 Från erkännande till egen makt Från erkännande till egen makt så benämns regeringens strategi för de nationella minoriteterna liksom propositionen som låg till grund för de senaste lagändringarna. Strategin omfattar ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt att ändringar i sametingslagen och socialtjänstlagen har utarbetats. Lagändringarna har trätt i kraft den 1 januari 2010 och utgör alltså regeringens samlade strategi för minoritetspolitiken innehållande bland annat åtgärder för att: säkerställa en bättre tillämpning av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt uppföljning av vidtagna minoritetspolitiska åtgärder motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken Syftet med lagen är även att den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter förtydligas genom en sammanhållen lag som gäller i hela landet och inte enbart som tidigare i en viss region av landet. Den nya lagen ersätter nuvarande lagar om rätt att använda samiska, finska och meänkieli. Dessutom införs allmänna bestämmelser för att förtydliga samhällets ansvar. 5 av 13

8 Det svenska teckenspråket togs inte med när Sverige undertecknade Europarådets minoritetsspråkskonvention. Språkrådet och företrädare för teckenspråksgruppen delar inte den slutsats som utredningen kom fram till. Men i dag är läget det att det svenska teckenspråket inte betraktas som nationellt minoritetsspråk i svensk lagstiftning. Däremot precis som med de nationella minoritetsspråken ska aktiva åtgärder vidtas för att stärka teckenspråket, så att det bevaras som ett levande språk i Sverige. Med aktiva åtgärder kan avses förutom undervisning i och på teckenspråket även åtgärder som innebär att det synliggörs, exempelvis i kulturlivet, på tv och i myndigheters information på webbplatser. Förvaltningsområde för finska språket utvidgades till 18 nya kommuner. Dessa kommuner är; Botkyrka, Eskilstuna, Hallstahammar, Haninge, Huddinge, Håbo, Köping, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, UpplandsVäsby, Upplands- Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker och Östhammar. Tidigare ingick i förvaltningsområdet Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Utvidgat förvaltningsområde för samiska språket gäller 13 nya kommuner. Dessa kommuner är Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. Kommuner som sedan tidigare ingick i förvaltningsområdet är Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna. Förvaltningsområdet för meänkieli utvidgas inte och gäller därför kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. I nya lagen är fastställt att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Detta innebär samtidigt en ändring i socialtjänstlagen. 6 av 13

9 4 Granskningsresultat 4.1 Kommunens ansvar Minoritetsspråklagens tillämpning gäller kommunala, statliga, regionala och lokala förvaltningsmyndigheter i ett geografiskt verksamhetsområde som helt eller delvis omfattar ett så kallat förvaltningsområde. För Pajalas medborgares del innebär detta, som nämnds i inledningen, vissa rättigheter avseende finska och meänkieli. Det innebär även att alla kommunförvaltningar och nämnder berörs av lagstiftningen. Undantaget är kommunfullmäktige och det beror på, som nämns inledningsvis i rapporten, att lagen inte bör tillämpas på myndigheter som har mycket liten kontakt med allmänheten. I detta avseende är det inte heller befogat att hålla tolkberedskap 1. Däremot krävs tolkberedskap för kommunens alla förvaltningar och nämnder. Auktoriserade tolkar utses av Kammarkollegiet och skall användas vid myndighetsutövning. Pajala kommun har ingen auktoriserad tolk i dagsläget, däremot fungerar minoritetsspråkhandläggaren vid förfrågan från kommunanställda som tolk. Exempel på situationer då tolkinsats behövs är vid bidragsförfaranden och kontakt med finska grannkommuner. En kartläggning utfördes mellan september och november 2011 inom Pajala kommun avseende minoritetsspråken. Denna kartläggning genomfördes gemensamt med övriga berörda förvaltningsområden i Norrbotten på uppdrag av Länsstyrelsen, som utgör tillsynsmyndighet i minoritetsspråksfrågor. Kartläggningen som genomfördes genom enkäter och riktades till kommunens personal, förskolan, äldreomsorgen och allmänheten syftade till att ta reda på bl.a. följande: Befintlig språkkompetens inom kommunen Hur synliggörs minoriteterna i kommunen? Vilka behov och önskemål finns inom barnomsorg och äldreomsorg? Kommunen anställde tillfälligt en person för att hantera kartläggningen. Handlingsplanen för minoritetsspråk som utarbetas i dagsläget utgår bl a från resultaten av kartläggningen. Svarsfrekvensen för enkäten avseende kommunanställda var 33 %, 274 av 818 utskickade. Av de personer som svarat på enkäten förstår 28 % meänkieli och 25 % finska. Enkätresultaten visar även att 24 % talar meänkieli och 18 % talar finska. Vidare visade enkätresultaten att kompetens finns inom meänkieli och finska inom alla förvaltningar. 1 Prop 1998/99:143, s av 13

10 Inom barnomsorgen talar 61 % av de anställda som svarat på enkäten meänkieli och/eller finska i hemmet. Inom äldreomsorgen talar 75 % av de anställda som svarat på enkäten meänkieli, 10 % talar finska och 11 % talar både och. Med tanke på den låga svarsfrekvensen på enkäten så får dock dessa resultat ses som förhållandevis osäkra. Vid skrivande stund pågår ny kartläggning genom enkätutskick. Denna kartläggning ska komplettera den tidigare kartläggningen och avgränsas till förskoleverksamheten. Syftet är att kommunen ska få tydligare uppfattning om vilken språkkompetens som finns inom förskolans verksamhetsområde avseende finska och meänkieli. Det är minoritetsspråkhandläggaren som utför arbetet med kartläggningen i samråd med minoritetsspråkgrupperna STR-T och Pajala finska förening Enskilds rätt Lagen ger den enskilde kommunmedborgaren rätt att använda sitt språk, finska och meänkieli, vid skriftliga och muntliga kontakter med kommunen i ärenden som rör myndighetsutövning. Rätten att använda sitt språk gäller oberoende av om personen som använder finska eller meänkieli är svensk medborgare eller inte och oberoende av var den enskilde är bosatt. Ärendet måste dock ha anknytning till förvaltningsområdet. Rätten gäller inte vid samråd med annan eller för den som har rätt att yttra sig i ärendet men däremot för ställföreträdare 2 som t.ex. god man. Med begreppet enskild avses inte bara fysiska personer utan även föreningar, aktiebolag och andra organisationer men däremot inte myndigheter. 3 Av intervjuerna och dokument framgår att insatser genomförts på samtliga förvaltningar för att kunna erbjuda den enskilde kommunmedborgaren rätten att använda sitt språk vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i ärenden som rör myndighetsutövning. I den processen har ingått kartläggning av personer med språkkunskaper i de två minoritetsspråken Organisation Granskningen visar att kommunens arbete med minoritetsspråkrelaterade frågor är välkänt i förvaltningarna; kommunikation på finska och meänkieli har under lång tid skett mellan både kommunens personal sinsemellan och mellan kommun och medborgare. Många identifierar sig med språken och är stolta över sitt språkliga arv. Av reglementet för kultur- och utbildningsnämnden (kommunfullmäktige ) framgår att nämnden fullgör kommunens ansvar som förvaltningskommun för 2 Person som företräder någon som själv saknar rättslig handlingsförmåga, exempelvis förmyndare, förvaltare och god man 3 Proposition 1998/99:143, s av 13

11 minoritetsspråken finska och meänkieli. För att leva upp till lagstiftningens krav och medborgarnas behov och önskemål avseende meänkieli och finska har kommunen anställt en minoritetsspråkhandläggare. Minoritetsspråkhandläggaren är anställd under kultur- och utbildningsnämnden och fungerar som spindeln i nätet ; samtliga förvaltningar kan kontakta handläggaren för assistans i frågor som relaterar till något av minoritetsspråken, exempelvis vid samråd med minoritetsspråkgrupper (Pajala finska förening och STR-T riksorgan för svenska tornedalingar med lokala kontor i Pajala), behov av översättning, framtagande av Pajala kommuns minoritetsspråkspolitiska handlingsprogram, arbetsmaterial, utbildning av personal etc. Samarbetet med ovan nämnda samrådsgrupper, genom öppna möten och personliga kontakter, utgör enligt intervjuerna en av grundpelarna i kommunens arbete med minoritetsspråken. Det är även en arbetsform kommunen avser utveckla genom tätare träffar i specifika frågor. Socialnämnden har inte, utöver den generella bestämmelsen om att nämnden fullgör kommunens uppgifter om vad som i lag och författning sägs om socialnämnd, genom sitt reglemente något uttalat ansvar gällande minoritetsspråken. Däremot visar granskningen att socialnämnden bedriver många projekt avseende minoritetsspråken och hanterar en stor del av statsbidraget, mer om detta i avsnitt 5. Värt att nämna i sammanhanget är att det från kommunens olika förvaltningar råder viss oklarhet avseende vilka situationer man kan tillgå råd och hjälp av minoritetsspråkhandläggaren, samt att funderingar finns kring varför handläggaren verkar under kultur- och utbildningsnämnden istället för att ha en centraliserad position, med tanke på att handläggarens uppgifter är kommunövergripande. På kommunens hemsida finns en sektion för minoritetsspråk, denna är dock under arbete; kommunen har nyligen anställt en informatör som ansvarar för information relaterat till minoritetsspråken. Hemsidan har stått stilla länge på grund av att ingen informatör funnits anställd. Minoritetsspråkhandläggaren har förberett och lämnat över material till informatören för att komplettera hemsidan. På hemsidan finns information om minoritetsspråklagstiftningen översatt till finska och meänkieli samt länkar till relevanta sidor om nationella minoriteter, såsom kommunförbundet, länsstyrelsen och STR-T Kommunala mål för tillämpningen av minoritetsspråklagstiftningen Minoritetsspråkhandläggaren arbetar tillsammans med övriga förvaltningar och samrådsgrupperna Pajala finska förening och STR T med att upprätta ett handlingsprogram för minoritetsspråken. Ur detta handlingsprogram kan utläsas ett antal övergripande målsättningar för kommunens tillämpning av minoritetsspråklagstiftningen; Säkerställa grundskyddet för samtliga nationella minoriteter 9 av 13

12 Finna nya vägar för att revitalisera meänkieli Trygga finskans ställning och tillhandahålla service på finska Synliggöra båda minoritetsspråken för att höja dess status Handlingsprogram har behandlats i kultur- och utbildningsnämnden den 28 november och ska behandlas i kommunfullmäktige i december. Några övriga politiskt antagna måldokument kring arbetet med minoritetsspråklagstiftningens efterlevnad finns inte. Däremot visar granskningen att de projekt och åtgärder socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden bedriver inom sina verksamheter till stor del drivs i enlighet med ovan nämnda mål. 10 av 13

13 5 Ekonomi - statsbidraget Länsstyrelsen är den myndighet som årligen tilldelar medel för kommunens kostnader i samband med åtgärder för de nationella minoriteterna. Statsbidraget utgör riktade medel och därför kan överskott överföras till kommande år. Länsstyrelsen framhåller bland annat följande som åtgärdsexempel statsbidraget kan användas till: Samråd med minoritetsspråkgrupper Kartläggningar Handlingsplan Kultur- och språkinsatser Kommunens användning av statsbidraget med tillhörande intäkter och utgifter redovisas genom två separata objekt; ett för socialnämndens kostnader och ett gemensamt för kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens kostnader. År 2010 användes merparten av statsbidraget på kr för personalkostnader; minoritetsspråkhandläggare 500 tkr och personalförstärkning inom förskola 300 tkr. Andra ändamål som utgjorde minoritetsspråkrelaterade åtgärder och således kostnadstäcktes genom statsbidraget är Informationsmaterial, inklusive kostnad för kartläggningen 179 tusen kronor (tkr) Översättning 100 tkr Kompetensutveckling av personal 75 tkr Tolkar 67 tkr Språk- och minnesträning 23 tkr Vikariepersonal inom äldreomsorg 6 tkr Användandet av statsbidraget redovisas till chefen för kultur- och utbildningsförvaltningen, sammanställs sedan av kommunstyrelsen och sänds därefter till länsstyrelsen i Stockholm. År 2011 respektive år 2010 tilldelades Pajala kommun kr. Kommunledningen har under år 2010 beslutat att de statliga minoritetsmedlen fördelas lika mellan kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Med anledning av detta har socialtjänstens ledningsgrupp beslutat att socialnämndens jämlikhetsgrupp ansvarar för fördelning av 11 av 13

14 socialnämndens del av statsbidraget (375 tkr); denna fördelning kan ges till sökande och/eller för aktiviteter som jämlikhetsgruppen planerar. Därefter har jämlikhetsgruppen upprättat regler för användandet av statsbidraget; tillgång till socialnämndens medel för åtgärder till förmån för minoritetsspråk har: Medarbetare inom kommunal verksamhet Enskilda eller organisationer som vill utföra något som kommer till nytta för Enskilda i deras kontakter med socialtjänsten eller För brukare 65 år eller äldre eller Som kan öka personalens språkkunskaper eller förståelse för de finska och/eller tornedalska kulturerna Av regelsamlingen framgår även att jämlikhetsgruppen har möjlighet att använda minoritetsmedlen för aktiviteter som den själv planerar. Redovisning för användandet av statsbidraget år 2011 sammanställs i februari Riktlinjer finns för redovisning och uppföljning, har skickats till kommunerna i mars. Där står att LS följer upp primärt samråd och kartläggningar. Denna uppföljning sker årligen. Statsbidraget skickas ut i februari, uppföljning januari året därpå. 12 av 13

15 6 Uppföljning och utvärdering Granskningen visar att kommunens utvärdering av åtgärder för minoritetsspråk består av den sammanfattande redovisning över vad som genomförts med anledning av minoritetsspråklagen; det saknas således en samlad utvärdering och dokumentering av mer strukturerad och systematisk karaktär. Här kan nämnas en utgångspunkt och definition som Statistiska centralbyrån använder; Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller förtjänsterna hos ett givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett åtgärdsprogram, ett projekt eller en produkt. Nämnas bör dock att kommunen planerar en mer systematisk utvärdering av de åtgärder handlingsplanen som utarbetas kommer innehålla, samt att denna utvärdering ska utföras vart tredje år. Viss uppföljning får kommunen även genom länsstyrelsens rapporter om tillämpningen av lagen och om nationella minoriteter och minoritetsspråk; länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp hur minoritetsspråklagstiftningen tillämpas av berörda förvaltningsområden Hans Forsström, projektledare Robert Öberg, projektmedarbetare 13 av 13

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Revisionsrapport Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Gällivare kommun April 2010 Lars-Börje Sehlberg Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor 2010-05-05 Lars-Börje Sehlberg projektledare

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lennart Rohdin Gällivare, 26 augusti 2010 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Bergsstaten informerar

Bergsstaten informerar 1(7) 2014-07-23 Bergsstaten informerar Om nya och ändrade regler för prospektering den 1 augusti 2014 Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens

Läs mer

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Nationella minoriteter Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Bakgrund 10 år sedan Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk er Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråks-

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella

158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella Utbildningsutskottets yttrande 2008/09:UbU2y Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 beslutat

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter 2011-10-18 Dnr: 40-2011:3022 Riktad tillsyn inom området Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter 2 (23) Innehållsförteckning 2 Förord 3 1. Sammanfattning 4 2. Inledning

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiskt program 1 (16) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2012-05-20, 40 Uppdateras: 2016 KS 2012-06-19, 174 Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för Strömsunds

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Instruerande Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-27 2014-2016 Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Sveriges rapport till Europarådet om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Sveriges rapport till Europarådet om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Rapport avgiven i enlighet med stadgans artikel 15, fjärde rapporten 2 Förord Sverige har under 2009 antagit

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN

MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN 1 Sammanfattning Idag är samer, sverigefinnar och tornedalingar nationella minoriteter i Sverige och samiska, finska samt meänkieli nationella minoritetsspråk.

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsen Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2015-2017 Köpings kommun 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 Statsbidrag 5 Samråd 6 Kartläggning

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

2011-05-03. 1. Sverige. Kognitivt element. Emotionellt element. Konativt element. (benägenhet att handla)

2011-05-03. 1. Sverige. Kognitivt element. Emotionellt element. Konativt element. (benägenhet att handla) Kognitivt element Barbro Allardt Ljunggren Lektor, Södertörns högskola Emotionellt element Konativt element (benägenhet att handla) BAL Uppsala den 3 maj 2011 1 BAL Uppsala den 3 maj 2011 2 En spegling

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lennart Rohdin. Laxå, 1 september 2015

Lennart Rohdin. Laxå, 1 september 2015 Lennart Rohdin Laxå, 1 september 2015 Folkrättsligt åtagande Jfr FNs barnkonvention Europakonventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (1992) Europarådets

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Handlingsplan Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Innehållsförteckning Översikt/bakgrund 3 Målsättning 4 Samråd

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Rapport. Diarienummer 100-3044-12. Handlingsplan. Nationella och språkliga minoriteter

Rapport. Diarienummer 100-3044-12. Handlingsplan. Nationella och språkliga minoriteter Rapport Diarienummer 100-3044-12 Handlingsplan Nationella och språkliga minoriteter Omslagsbilder Foto: fotograftina.se och Christer Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Mars 2012 Beställningsadress

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde Bakgrund I Sverige talas idag minst 150 olika minoritetsspråk.

Läs mer

Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010

Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010 Nationella minoriteter Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010 Utgivningsår: 2011 ISBN 978-91-7281-412-7 Fler exemplar av rapporten kan beställas hos enheten

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Stockholm 15 september 2011 Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Målgrupp var länsstyrelsernas

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag SLUTDOKUMENT 1(1) 2012-04-04 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag Vi har i egenskap av förtroendevalda

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter PM59100 PM59008 2.1 Produktionsavdelningen/ Kommunikationsavdelningen Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Samråd... 3 Deltagare... 4 Samråd 2016... 4 Innehåll... 4 Återrapportering... 5 Resultat...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Rätten till modersmålsundervisning. i gymnasieskolan

Rätten till modersmålsundervisning. i gymnasieskolan 1 (21) Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan Övergripande rapport efter riktad tillsyn 2 (21) Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Tillsynens

Läs mer

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119 Utdrag: akten, KS Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter Ärende Europarådets

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o. PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige ,,^ 8

ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o. PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige ,,^ 8 ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige 2010-04-26,,^ 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Sida i 2 OM SPRÅKETS BETYDELSE 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET 3

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:158

Regeringens proposition 2008/09:158 Regeringens proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Prop. 2008/09:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26)

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) 1 YTTRANDE 2008-07-04 Dnr Ku2008/664/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Sammanfattning och allmänt Förslaget som presenteras i form av

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer