Svar till Minoritetsrådet gällande "Rätten till service på finska"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Minoritetsrådet gällande "Rätten till service på finska""

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden Kvalitet och kommunikation BUN/2015:393 Rona Macdonald (4) Barn- och utbildningsförvaltningen Svar till Minoritetsrådet gällande "Rätten till service på finska" Förslag till beslut 1. barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget 2. svaret lämnas till Minoritetsrådet Sammanfattning Som finskt förvaltningsområde sedan 2010 beslutade Kommunledingskontoret att genomföra en kartläggning för att ta reda på om den service Eskilstuna kommun har idag på finska motsvarar sverigefinnarnas behov och efterfrågan. Minoritetsrådet fick i uppdrag att skicka rapporten till berörda nämnder samt har ställt tre frågor till nämnderna. Hur säkerställer nämnden den service på finska som finns idag? Hur informerar nämnden om rättigheterna och den service som finns på finska inom ert ansvarsområde? Hur kan nämnden bidra till utvecklingen av service på finska? Säkerställande av service på finska ges genom att det finns en finsk fristående förskola i kommun, Pikku-ERRKI, samt att kommunen tillhandahåller modersmålsstöd på finska i förskolan. Vid de tillfällen när förvaltningen vill nå ut till många invånare med information om samhällsservice översätts den till finska. Genom statsbidraget för finskt förvaltningsområde ges möjligheten att ansöka om bidrag för merkostnader inom verksamheten. Information om rättigheter och service sker på men idag i störst utsträckning gällande modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskolan. Sidan har översatts centralt inte av barn- och utbildningsförvaltningen. Det finns flera utvecklingsområden som förvaltningen identifierat: att se över möjligheten med en tjänsteperson med ansvar för finskt förvaltningsområde.

2 Eskilstuna kommun (4) att få bra länkningar på webben samt översyn av befintlig informationen på webben för att tillgodose lagstiftningen. Arbeta för att samordna med centralfunktion i dessa frågor rörande webben. att på varje förskolas webbsida lägga ut information om vilka språk personalen behärskar. att använda befintliga personella resurser inom förskolan för att inspirera övriga förskolor och förskolechefer. att skapa en rutin inom förskolan för att informera befintlig personal och nyanställd personal om skyldigheterna enligt 8 i lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk. att förvaltningen årligen informerar samtliga förskolechefer om möjligheten att ansöka medel för merkostnader från statsbidraget. Ärendebeskrivning Tre frågor samt kommunledningskontorets kartläggning har inkommit till barn- och utbildningsnämnden från Minoritetsrådet gällande Rätten till service till finska. Svar på Minoritetsrådets tre frågor skall vara Minoritetsrådet tillhanda senast 15 december Efter fem år inom förvaltningsområdet för finska språket beslutade Kommunledningskontoret att genomföra en kartläggning för att ta reda på om den service Eskilstuna kommun har idag på finska motsvarar sverigefinnarnas behov och efterfrågan. Rapporten presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 augusti Minoritetsrådet gavs i uppdrag att skicka rapporten till de nämnder som anses som mest berörda utifrån lagstiftning och tidigare års fördelning av statsbidraget. Hur säkerställer nämnden den service på finska som finns idag? I Eskilstuna kommun erbjuds idag möjligheten att låta sitt barn gå i finsk förskola, Pikku-ERRKI Sverige finska förskolan som är en fristående förskola. Pikku- ERRKI har idag runt 120 barn i sin verksamhet. Den kommunala förskolan tillhandahåller modersmålsstöd i finska. Det finns två modersmålpedagoger i finska anställda vid Interkulturella enheten. Bedömningen är att det i förskolan verksamheter finns en stor del finsktalande personal även specialpedagoger och förskolechefer som kan bistå vid frågor och därmed säkerställa servicen på finska. Det finns dock ingen kartläggning gjord om vilka förskolor som har finsktalande personal. Det är i de sammanhang där det finns ett behov att informera många invånare på andra språk, som förvaltningen översätter till finska språket. Sammanhangen gäller kommunal service som förskolplacering, skolval, avtal om lån av datorer i skolan

3 Eskilstuna kommun (4) och liknande. Den årliga skolenkäten översätts på finska till vårdnadshavare i förskola, pedagogiska omsorg och grundskola samt barnenkäten i förskolan. Både den fristående förskolan Pikku-ERKKi och de kommunala verksamheterna genom modersmålslärare och modersmålspedagoger, ansöker om bidrag från statsbidraget för merkostnader inom sina verksamheter. Hur informerar nämnden om rättigheterna och den service som finns på finska inom ert ansvarsområde? Rättigheterna runt modersmålsstöd i förskolan finns översatt till finska samt även om modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskolan på Sidan har översatts centralt, inte av barn- och utbildningsförvaltning. Hur kan nämnden bidra till utvecklingen av service på finska? Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare haft en tjänsteperson som varit kontaktperson för finskt förvaltningsområde, som också behärskade det finska språket. En ny sådan tjänsteperson kan förvaltningen utse och den personen kan även inneha rollen att samverka med central resurs för finskt förvaltningsområde. Idag finns information om modersmålstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola på finska. Det saknas dock bra länkning mellan olika sidor på och utbildningssidorna. En generell översyn av förvaltingens information på webben utifrån våra skyldigheter som finskt förvaltningsområde, i samråd med centralt ansvarig tjänsteperson för finskt förvaltningsområde, är något som kan bidra till utvecklingen av service på finska. Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som resurseffektivt om en centralfunktion som samordnar det finska förvaltningsområdet ansvarar för att rätt information om samhällsservice på finska finns på Förvaltningen kan sedan länka till den gemensamma informationen från förvaltningens sidor på webben. Ett annat utvecklingsområde kopplat till webben är att på varje förskolas webbsida lägga ut information om vilka språk personalen behärskar. Inom förskolområde Väster arbetar idag biträdande rektor Erja Malla, som är mycket kunnig inom området att bedriva undervisning på finska med barn. Erja skulle kunna fungera som inspiratör till övriga förskolor och förskolechefer. Ett sådant initiativ kan ses som ett sätt för förskolan att främja barnets utveckling av sin kulturella identitet och användning av det egna minoritetsspråket. Att skapa en rutin inom förskolan för att informera befintlig personal och nyanställd personal om skyldigheterna enligt 8 i lagen om nationelle minoriteter och minoritetspråk. Även om inte varje verksamhet har möjlighet att bemöta på det

4 Eskilstuna kommun (4) finska språket när så önskas från invånare så ska personal veta att de kan hänvisa till medborgarkontoret i stadshuset. Det finns cirka kronor som barn- och utbildningsförvaltningen årligen kan ansöka av statsbidraget för finsk förvaltingsområde för merkostnader inom verksamheten. Merkostnaderna ska främja aktiviteter som främjar det finska språket och den finska kulturen. Här kan förvaltningen årligen informera samtliga förskolechefer om möjligheten att ansöka om medel från statsbidraget. Konsekvenser för en hållbar utveckling och effektiv organisation Konsekvenser för en hållbar utveckling utifrån de sociala värdena blir positiv för den finska minoriteten, som bland annat ger effekt på den kulturella välfärden samt jämlika villkor gällande rätten till service i förskola. Utifrån identifierade utvecklingsområden kan förvaltningen skapa gott resultat genom tillgänglig service, som medför ett värde för den aktuella invånargruppen inom finskt förvaltningsområde. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Minoritetsrådet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Lundkvist Förvaltningschef Thomas Åkerblom Kvalitetschef

5 Kommunstyrelsen (2) Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Torshälla stads nämnd Vård- och omsorgsnämnden Rätten till service på finska Bakgrund År 2000 erkändes romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar som nationella minoriteter i Sverige och romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli och finska erkändes som minoritetsspråk. År 2010 förstärktes deras rättigheter genom Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen säger att språken ska skyddas och främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur. Eskilstuna kommun blev förvaltningsområde för finska språket den 1 januari Det innebär att enskilda har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Vidare ska kommunen erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska för den som så begär det. I övrigt ska kommunen verka för att det finns tillgång till finsktalande personal där det så behövs i verksamheterna. Statsbidrag Eskilstuna kommun erhåller statsbidrag för de merkostnader som uppstår med anledning av rättigheterna i minoritetslagen. Statsbidraget ska användas för aktiviteter i första hand riktat till barn i förskoleåldern och för äldre, men även för andra aktiviteter som främjar och synliggör det finska språket och den finska kulturen. Vidare kan det användas för samråd och dialog, information, översättningar, pedagogiskt material, fortbildningar och föreläsningar. Kartläggning Efter fem år inom förvaltningsområdet för finska språket beslutade Kommunledningskontoret att genomföra en kartläggning för att ta reda på om den service vi har idag på finska motsvarar sverigefinnarnas behov och efterfrågan. Rapporten presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 augusti Minoritetsrådet gavs i uppdrag att skicka rapporten till de nämnder som anses som mest berörda utifrån lagstiftning och tidigare års fördelning av statsbidraget. srbjf1yd.5yc.docx

6 Eskilstuna kommun (2) Nu vill Minoritetsrådet ställa tre frågor till er nämnd: - Hur säkerställer nämnden den service på finska som finns idag? - Hur informerar nämnden om rättigheterna och den servicen som finns på finska inom ert ansvarsområde? - Hur kan nämnden bidra till utvecklingen av servicen på finska? Minoritetsrådet vill ha svar på frågorna senast 15 december Mer information ges av utvecklare Sirpa Lindelöf på Kommunledningskontoret eller Nina Tuncer Ordförande Kommunala minoritetsrådet srbjf1yd.5yc.docx

7 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:371 Maire Dahlman (11) Kommunstyrelsen Kartläggning av sverigefinnarnas behov av service på finska i Eskilstuna kommun När Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010 var Eskilstuna kommun en av de första kommunerna i landet som frivilligt ansökte om att bli finskt förvaltningsområde. Sverigefinnarna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid. De har en uttalad samhörighet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De nationella minoriteterna har även aktivt värnat den egna gruppens kultur och språk så att dessa kulturer utgör en levande del av det svenska samhället och vårt gemensamma svenska kulturarv. Eskilstuna kommun får närmare 2 miljoner kr (3 x grundbeloppet kr) i statsbidrag för att vara finskt förvaltningsområde. Statsbidraget lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av minoritetsspråk. Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av minoritetsspråk, i Eskilstunas del gäller det finska språket. Kommunen ska lämna en ekonomisk redovisning för hur medlen har använts. Kommunen ska också redovisa hur kartläggningen har genomförts. Redovisningen ska lämnas årligen till Länsstyrelsen i Stockholm. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk betonas att särskilt viktiga områden är barn- och äldreomsorg, språk och kultur samt information om rättigheter som den enskilde har enligt lagen. De nationella minoriteterna ska ges möjlighet att lära sig, använda och utveckla sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. De ska kunna överföra sitt minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation och språken ska bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige. Nationella minoriteters barns rätt till sitt

8 Eskilstuna kommun (11) språk och sin kultur ska enligt lagen främjas särskilt. För språkens fortlevnad är förskoleverksamhet på de nationella minoritetsspråken mycket betydelsefull. Länsstyrelsen i Stockholms län har enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ansvaret att följa upp förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Länsstyrelsen bevakar också hur förvaltningskommunerna tillämpar samråd med minoriteter. Grunden för minoritetspolitiken är att den genomförs i samråd med berörda nationella minoriteter. Kommunerna ska därför redovisa vilken form av samråd som har valts och vilka företrädare samt vilken typ av frågor som har hanterats i samrådet. Kommunerna ska även redovisa inom vilka områden kartläggningar har gjorts av utbud/efterfrågan av service på minoritetsspråk samt om servicenivån motsvarar efterfrågan. Kommunerna ska redovisa om förskoleverksamhet på minoritetsspråk erbjuds och i vilken omfattning. Detsamma gäller för service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorgen. Minoritetspolitikens övergripande mål är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari Lagen gäller i hela landet för samtliga 5 nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Lagen om nationella minoriteter är en rättighetslagstiftning och berör bland annat bestämmelser om nationella minoriteter och minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda språken hos förvaltningsmyndigheter samt särskilda rättigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg. Lagen innehåller dels allmänna bestämmelser = grundskydd som gäller alla de fem nationella minoriteterna i hela landet och dels förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli inom s.k. förvaltningsområden. De territoriellt obundna språken romani chib och jiddisch har en lägre skyddsnivå Att få tala sitt eget språk och värna om sin kultur är inget privilegium för de nationella minoriteterna, det är en rättighet. Några viktiga paragrafer ur lagen:

9 Eskilstuna kommun (11) 3 Förvaltningsmyndigheten ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Särskilt viktig är information om förskola och äldreomsorg. Informationen bör ges på minoriteternas språk. 4 I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Författningskommentar: Med främja avses att det allmänna genom aktiva åtgärder ska stödja språkens och kulturernas fortlevnad, synliggöra rätten att använda språket och medvetandegöra personal m.fl. om denna rättighet. Särskilt barns behov bör beaktas (FN:s barnkonvention). 5 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Författningskommentar: Myndigheterna ska utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att en dialog kan föras med företrädare för nationella minoriteter t.ex. via brukarråd. Det gäller särskilt hur resurser ska användas som rör nationella minoriteter. Särskilt viktiga områden är förskola, skola, ungdomsfrågor, äldreomsorg, bibliotek och annan kulturverksamhet. 8 Enskilda har rätt att använda samiska, finska och meänkieli vid muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet då den enskilde är part eller ställföreträdare för part. Myndigheten är då skyldig att ge muntligt svar på respektive språk. Myndigheter ska även i övrigt sträva efter att bemöta den enskilde på dessa språk. Författningskommentar: Det är mycket viktigt att myndighetspersoner som kommer i kontakt med nationella minoriteter förstår vad som är syftet med att erbjuda samhällsservice på minoritets-språken. Ett positivt bemötande från myndighetshåll kan förväntas leda till att enskilda i högre grad kommer att utnyttja sina rättigheter. 11 Myndigheter ska aktivt verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i språken. 17 När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds istället för förskola, ska kommunen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

10 Eskilstuna kommun (11) 18 En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Författningskommentar: Omsorgen bör inte begränsas till enbart en språkfråga utan ta hänsyn till den äldres hela livssituation. Omsorgen kan också innehålla en kulturell dimension, t.ex. bastu. Statsbidrag Statsbidraget som delas ut till förvaltningskommuner är avsett att användas till merkostnader som uppkommer i kommuner med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen samt till åtgärder för att stödja minoritetsspråken. Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteterna, det ska föregås av kartläggning av behoven hos nationella minoriteter i kommunen och det ska utgå från intentionerna i lagen (skydda nationella minoriteternas fortlevnad och bevara och utveckla minoritetsspråken). Kartläggning av sverigefinnarnas behov och önskemål om finsk kommunal service i Eskilstuna Kartläggningen i Eskilstuna kommun genomfördes från februari till maj månad Syftet med kartläggningen är att få reda på om den service på finska som Eskilstuna kommun redan erbjuder motsvarar behovet och efterfrågan. Kommunen ska årligen redovisa till Länsstyrelsen i Stockholm som har uppföljnings-uppdraget och ska rapportera till regeringen hur kommunerna följer lagen. Metod för kartläggningen För att inhämta synpunkter skapades ett frågeformulär, både på finska och på svenska (bilaga 1 och 2) som har spridits till ett stort antal sverigefinnar i Eskilstuna. Projektledaren besökte alla finskspråkiga föreningar och mötesplatser under våren (ca 10 st.). Deltagarna fick information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om kartläggningen. Eftersom alla inte är föreningsaktiva kunde man också träffa projektledaren vissa tider på Eskilstuna stadsbibliotek samt på biblioteken i Årby och Torshälla. Tiderna annonserades i kommunens veckoannons i de lokala tidningarna. Enkäter har även gått ut till föräldrar via kommunens modersmålslärare. Föräldrar till barn i Sverigefinska skolan har fått enkäten via föräldrabrevet.

11 Eskilstuna kommun (11) Vidare har enkäter varit tillgängliga i öppna förskolor, på Skiftinge vårdcentral, hos föreningar, på biblioteken, i svenska kyrkans finska verksamheter, i pingstkyrkan och på kommunens mötesplatser. Föreningarna har deltagit aktivt i kartläggningen och berättat vidare om den i sina olika aktiviteter. Information om kartläggningen har publicerats på eskilstuna.se och eskilstuna.se/ suomeksi, i tidningen Ruotsinsuomalainen, i tidningen Yks kaks och på facebook. Projektledaren har intervjuats i Sisu radio på finska och i Radio Sörmland på svenska. Information om kartläggningen har även funnits i kommunens veckoannons. Analys Totalt inlämnades 565 enkätsvar. Av de svarande var 322 kvinnor och 200 män (43 angav inte kön). En majoritet (459) var 46 år eller äldre. På frågan om du har barn i förskole- eller skolåldern, vill du att ditt barn ska erbjudas modersmålsundervisning/stöd svarade 163 personer, 101 av dem att de vill ha tvåspråkig förskola och 88 att de vill ha tvåspråkig klass. Frågan om du är 65+, har du önskemål om äldreomsorg på finska fick 339 svar, 41 personer svarade att de redan nu har behov av äldreomsorg på finska. Totalt 512 personer använder finska dagligen, 27 vid behov. Både äldre och yngre använder finskan i lika stor utsträckning. De som inte använder finskan varje dag anger att de pratar finska med sina föräldrar eller med släkten. Bara 3 personer sade sig aldrig använda finska. Av de som använder finska talar de flesta språket hemma, 506 personer, eller på fritiden, 472 personer. I arbetet använder 130 personer finska. Av svaren framgår inte om de använder finskan tillsammans med arbetskamrater eller om arbetsspråket är finska. Nästan alla vill använda finska i sina kontakter med kommunen. Bara 39 uppger att de inte alls vill använda finska vid dessa kontakter. På frågan var i kommunens verksamheter de skulle vilja använda finska har 399 personer svarat i kontakt med social- och äldreomsorgen, 350 i kontakt med kommunens medborgarkontor och 269 i samband med kulturevenemang. Även de yngre visade sig vara angelägna att använda finska i sina kontakter med social- och äldreomsorgen och kommunens medborgarkontor. 123 vill använda finska i kontakt med förskolan. Många har skrivit att de vill använda finska på biblioteken, hos läkaren, hos skattemyndigheten och hos försäkringskassan. (Många har svårt att skilja på kommunal och statlig verksamhet, men frågan är viktig att ta upp framför allt med försäkringskassan och skatteverket) Över hälften av de svarande, 321 personer, anser att de känner till kommunens service på finska mycket dåligt. 140 tycker sig ha tillräcklig information, 62 har god kännedom och 26 har svarat att de inte alls känner till vad kommunen erbjuder på finska.

12 Eskilstuna kommun (11) På frågan om vilken typ av service man vill att kommunen ska erbjuda svarar majoriteten, 475 personer, finskt äldreboende och 451 vill att dagverksamhet för äldre på finska ska erbjudas. Finsk hemtjänst önskas av 430 personer och 313 vill att kommunen ska erbjuda korttidsvård på finska. 216 personer vill att kommunen ska erbjuda tvåspråkig förskola och 209 vill ha modersmålsstöd i förskolan. Nästan 200 vill ha finskspråkig dagbarnvårdare och öppen förskola på finska. I kolumnen annat skrev många att de vill ha en finsk bibliotekarie, fler finska böcker på biblioteken, även av utländska författare, samt finska filmer, teater och musikevenemang. Många har skrivit att det är viktigt med finskspråkiga läkare samt finskspråkig personal hos skattemyndigheten och försäkringskassan. Slutsats - rekommendationer En viktig slutsats i kartläggningen är att äldreomsorg på finska är viktigast enligt de svar jag har fått. 18 i lagen om minoriteter och minoritetsspråk lyder En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. I Författningskommentaren sägs Paragrafen bör läsas tillsammans med den nya regeln i Socialtjänstlagens 5 kap. 6 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Lag (2009:726). Det har även framkommit både muntliga och skriftliga rop på hjälp från anhöriga som är oroliga för de äldre som är placerade på helt svenskspråkiga avdelningar och inte kan kommunicera med omgivningen. I enkäten svarade 41 personer att de redan nu är i behov av finsk äldreomsorg. En finsk läkare, samt personer som jobbar med de äldre, berättar också om samma sak. Det finns även en namnlista som har lämnats till mig angående behovet av ett finskt äldreboende (bilaga 3). Länsstyrelsen påpekade i sin rapport till regeringen att det är anmärkningsvärt att 75 % av förvaltningskommunerna säger att deras utbud av äldreomsorg inte motsvarar efterfrågan, detta trots att kommunerna får statsbidrag som kan användas för ändamålet. Länsstyrelsen efterlyser också sanktioner för kommuner som inte följer lagen.

13 Eskilstuna kommun (11) Ett viktigt utvecklingsområde är att arbeta för ökad samverkan med andra aktörer som till exempel försäkringskassan, skatteverket och landstinget för att ytterligare stärka den finska servicen. Gruppen som är under 46 år har varit svårast att nå, men trots allt är det 163 personer som önskar modersmålsundervisning i förskola/skola och 101 respektive 88 som önskar tvåspråkig förskola/skola. Lagen om nationella minoriteter 17 säger När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds istället för förskola, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Med tanke på Minoritetslagens intentioner att finskan ska vara ett levande språk i Sverige så borde även tvåspråkig förskola/skola i kommunal regi vara prioriterat. Det behövs mycket mer information till föräldrar om språkets betydelse. Om vi inte får nya generationer som talar finska så dör språket. Ändringar i skollagen som börjar gälla från den 1 juli 2015 innebär att det inte längre ställs krav på att en vårdnadshavare ska ha språket som modersmål, och inte heller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket för att en elev ska få moders-målsundervisning i ett minoritetsspråk. I den proposition som ligger till grund för lagändringen anför regeringen att moders-målsundervisningen, när det är fråga om ett minoritetsspråk, inte enbart syftar till att bevara och utveckla ett språk utan också till att ge möjlighet att revitalisera ett språk som gått förlorat. Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken är centralt för språkbevarande och revitalisering. Därför behövs mycket mer och aktiv information till föräldrarna. Den finska kulturen är en viktig del av Eskilstuna kulturliv. Kulturen lyfts även i lagstiftningen som ett prioriterat område som ska främjas och stödjas. Kulturevenemang som finsk teater, finska filmer och biblioteksservice på finska bör vara prioriterat i kommunens service. Den finska kulturen i Eskilstuna behöver stärkas och utvecklas. Många enkätsvar påpekade bristen på finskspråkig bibliotekarie i kommunen. Informationen om kommunens service på finska behöver också bli bättre. 321 av 565 svarande tyckte att de hade mycket dålig kännedom om kommunens service på finska. Det var ingen skillnad mellan de olika ålderskategorierna.

14 Eskilstuna kommun (11) Sammanfattande rekommendationer: Information om den finska servicen behöver stärkas i kommunens alla delar Eskilstuna har ett utbud av äldreomsorg på finska som inte är tillräcklig och som behöver utökas. Äldreomsorgen ska ha inslag av både språk och kultur. Kommunen behöver säkerställa att behovet av finskspråkig (tvåspråkig) förskola och skola kan tillgodoses och information om rättigheten och möjligheten behöver tydliggöras. Det rikliga finska kulturliv som finns i Eskilstuna behöver värnas och ytterligare stärkas i samarbete med föreningslivet Samverkan med andra aktörer som till exempel försäkringskassan, skatteverket och landsinget behöver utvecklas för att ytterligare stärka Eskilstuna som finskt förvaltningsområde. Resultatet för varje fråga i olika åldersgrupper: Totalt 15 svar i åldersgruppen Kvinnor 8, män 4 och 3 angav inget kön. 7 vill att kommunen erbjuder modersmålsundervisning/stöd. 6 respektive 7 vill ha tvåspråkig förskola/tvåspråkig klass. Tvåspråkigt alternativ ska finnas i kommunen. 3 svarade även att de vill ha äldreboende på finska. 13 använder finska varje dag och 2 vid behov. 14 använder finska hemma, 12 på fritiden, 7 i arbetet och 3 vid studier. 10 kände mycket litet till vad kommunen erbjuder på finska, 3 visste tillräckligt, bara en mycket väl och en inte alls. På frågan om i vilka sammanhang de skulle vilja använda finska i sina kontakter med kommunen svarade 5 i kontakt med politiker, 8 i kontakt med medborgarkontoret, 3 i samband med bygg- och miljöfrågor, 5 i samband med sport och fritid och 5 vid kulturevenemang. 9 svarade att de vill använda finska i kontakter med social- och äldreomsorgen och 8 i samband med förskolefrågor. En person hade inte svarat på frågan. Frågan om vilka tjänster de vill att kommunen erbjuder på finska svarade 8 finskspråkig dagbarnvårdare, 8 öppen förskola på finska, 5 vill ha modersmålsundervisning på förskolan och 8 tvåspråkig förskola. 10 vill ha finskt äldreboende och 11 dagverksamhet för äldre på finska. Korttidsvård på finska önskades av 6 och finskspråkig hemtjänst av 9. En ville ha sjukvård på finska.

15 Eskilstuna kommun (11) Totalt 76 svar i åldersgruppen Kvinnor 40, män 22 och 14 angav inget kön. 48 vill att kommunen erbjuder modersmålsundervisning/stöd. 32 respektive 28 vill ha tvåspråkig förskola/tvåspråkig klass. 10 hade även svarat att de vill ha äldreboende på finska. 65 använder finska varje dag, 3 vid behov, 4 använder finska varje vecka, 3 sällan och en aldrig. 66 använder finska hemma, 65 på fritiden, 35 i arbetet och 2 vid studier. Svar i kolumnen annat : med mina föräldrar, morföräldrar, med släkten, vid arbetspraktik, i föreningen, på resor, i kyrkan, med vänner, i förskolan, med mina barn. 43 kände mycket lite till vad kommunen erbjuder på finska, 18 visste tillräckligt, 7 mycket väl och 8 inte alls. Frågan om i vilka sammanhang de skulle vilja använda finska i sina kontakter med kommunen svarade 15 i kontakt med politiker, 31 i kontakt med medborgarkontoret, 13 i samband med bygg- och miljöfrågor. 30 i samband med sport och fritid och 29 vid kulturevenemang. 32 svarade att de vill använda finska i samband med social- och äldreomsorgen och 33 i samband med förskolefrågor, 18 ville inte alls använda finska och två hade inte svarat på frågan. Svar i kolumnen annat : viktigt att de äldre erbjuds service och hjälp på finska, för att vi har rätt till finskan, inom sjukvården, försäkringskassan, i skolan skulle man erbjuda mycket mer undervisning på finska, på biblioteket. Frågan om vilka tjänster de vill att kommunen erbjuder på finska svarade 35 finskspråkig dagbarnvårdare, 47 öppen förskola på finska, 58 vill ha modersmålsundervisning på förskolan och 49 tvåspråkig förskola. 55 vill ha finskt äldreboende och 54 dagverksamhet för äldre på finska. Korttidsvård på finska önskades av 39 och finskspråkig hemtjänst av 50. Svar i kolumnen annat : mer modersmålsundervisning i skolan och förskolan, även till barn som inte har finska som hemspråk, modersmålsstöd ända upp till högstadiet, finsk bibliotekarie, mer finska böcker, finska filmer, teater och musik. En person skrev att hans pappa bor på ett äldreboende och bara en i personalen kan finska (pappa kan inte svenska), och den personen finns ju inte alltid där. Han skriver att det finns ett stort behov av finska avdelningar inom äldreomsorgen. Totalt 133 svar i åldersgrupp Kvinnor 72, män 47 och 14 angav inget kön. 40 vill att kommunen erbjuder modersmålsundervisning/stöd. 27 vill ha tvåspråkig förskola/ tvåspråkig klass. 49 hade även svarat att de vill ha äldreomsorg på finska. 116 använder finska varje dag och 9 vid behov, 8 varje vecka. 117 använder finska hemma, 119 på fritiden, 62 i arbetet och 6 vid studier. Svar i kolumnen annat : i kyrkan, i församlingsarbetet, i föreningar, under resor, tillsammans med föräldrar, i telefon med släkten, på finska webbsidor, inom politik och i fackföreningsarbete.

16 Eskilstuna kommun (11) 58 kände mycket litet till vad kommunen erbjuder på finska, 42 tillräckligt, 27 mycket väl och 3 inte alls. 3 personer svarade inte på frågan. Frågan om i vilka sammanhang de skulle vilja använda finska i sina kontakter med kommunen svarade 47 i kontakt med politiker, 82 i kontakt med medborgarkontoret, 45 i samband med bygg- och miljöfrågor. 46 i samband med sport och fritid och 74 vid kulturevenemang. 90 svarade att de vill använda finska i samband med social- och äldreomsorgen och 43 i samband med förskolefrågor. 10 vill inte alls använda finska och 7 hade inte svarat på frågan. Svar i kolumnen annat : på sjukhuset, i samband med bankärenden, i äldreomsorgen, på biblioteket, hos försäkringskassan, i ärenden hos kommunen. Frågan om vilka tjänster de vill att kommunen erbjuder på finska svarade 56 finskspråkig dagbarnvårdare, 56 öppen förskola på finska, 62 vill ha modersmålsundervisning på förskolan och 62 tvåspråkig förskola. 104 vill ha finskt äldreboende och 106 dagverksamhet för äldre på finska. Korttidsvård på finska önskades av 73 och finskspråkig hemtjänst av 97. Svar i kolumnen annat : flera hade önskemål om finsk bibliotekarie och mer finsk litteratur, även översättningar, finska kulturevenemang, finsk långtidsvård och demensavdelningar, finsk personal på vårdcentraler, hjälp med myndigheter i Finland. 326 totalt i åldersgrupp 65+. Kvinnor 192, män 124 och 10 angav inget kön. 64 vill att kommunen erbjuder modersmålsundervisning/stöd. 24 vill ha tvåspråkig förskola/tvåspråkig klass. 265 hade även svarat att de vill ha äldreboende på finska. 35 sade sig redan nu ha behov av finskspråkig äldreomsorg. 305 använder finska varje dag och 12 vid behov, 9 varje vecka. 298 använder finska hemma, 266 på fritiden, 25 i arbetet och 10 vid studier. Svar i kolumnen annat : på mötesplatser, resor, med vänner, läser finska böcker, tidningar, med släkten, finsk tv, radio, i kultursammanhang, överallt med hjälp av en tolk, i föreningar, i kyrkan, med finsk hemtjänstpersonal. En person skrev att det är bara en person på äldreboendet som pratar finska förutom min fru när hon besöker mig 200 kände mycket litet till vad kommunen erbjuder på finska, 75 tillräckligt, 24 mycket väl och 14 inte alls. 13 svarade inte på frågan. På frågan om i vilka sammanhang de skulle de vilja använda finska i sina kontakter med kommunen svarade 75 i kontakt med politiker, 219 i kontakt med medborgarkontoret, 63 i samband med bygg- och miljöfrågor, 75 i samband med sport och fritid och 153 vid kulturevenemang. 257 svarade att de vill använda finska i samband med social- och äldreomsorgen, 35 i samband med förskolefrågor och 11 inte alls. 24 personer svarade inte på frågan.

17 Eskilstuna kommun (11) Svar i kolumnen annat : alltid bara det är möjligt, vid kulturevenemang, vid läkarbesök, när jag går på bibliotek eller andra ärenden behöver jag tolk. På frågan om vilka tjänster de vill att kommunen erbjuder på finska svarade 91 finskspråkig dagbarnvårdare, 86 öppenförskola på finska, 80 vill ha modersmålsundervisning på förskolan och 92 tvåspråkig förskola. 294 vill ha finskt äldreboende och 269 dagverksamhet för äldre på finska. Korttidsvård på finska önskar 188 och finskspråkig hemtjänst 261. Svar i kolumnen annat : flera hade önskemål om finsk bibliotekarie, finska filmer, finska teaterföreställningar, barnprogram på finska, hjälp att beställa tolkservice, helt finskt äldreboende med finsk personal, kök och bastu, tolkservice på sjukhuset, råd om hjälpmedel på finska, finskspråkig verksamhet och skrivtolk för hörselskadade. 15 hade inte skrivit vilken åldersgrupp de tillhör. 10 Kvinnor, 3 män och 2 som inte angav kön. 4 vill att kommunen erbjuder modersmålsundervisning/stöd, 2 vill ha tvåspråkig förskola och tvåspråkig klass. 12 hade svarat att de vill ha äldreboende på finska och 2 sade sig redan vara i behov av finskspråkig äldreomsorg. 13 använder finska varje dag, 1 vid behov och en hade inte svarat på frågan. 11 använder finska hemma och 10 på fritiden. 10 kände mycket litet till vad kommunen erbjuder på finska, 2 tillräckligt och 3 mycket väl. På frågan om i vilka sammanhang de skulle vilja använda finska i sina kontakter med kommunen svarade 2 i kontakt med politiker, 10 i kontakt med medborgarkontoret, 1 i samband med bygg- och miljöfrågor, 5 i samband med sport och fritid och 8 vid kulturevenemang. 11 svarade att de vill använda finska i samband med social- och äldreomsorgen och 4 i samband med förskolefrågor. Svar i kolumnen annat : kunna använda finska på arbetsförmedlingen, hos försäkringskassan och på biblioteket. På frågan om vilka tjänster de vill att kommunen erbjuder på finska svarade 3 finskspråkig dagbarnvårdare, 4 öppen förskola på finska, 4 vill ha modersmålsundervisning på förskolan och 5 tvåspråkig förskola. 12 vill ha finskt äldreboende och 11 dagverksamhet för äldre på finska. Korttidsvård på finska önskas av 7 och finskspråkig hemtjänst av 13.

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand Finskt förvaltningsområde - vad innebär det? Leena Liljestrand Lagar som gäller: (2009:724) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Fr o m 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Instruerande Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-27 2014-2016 Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken?

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? 1. Organisation 3. Kartläggning 5. Samråd och nätverk 7. Fokus på barn 2. Information och kommunikation 4. Fortbildning 6. Fokus

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2015-2017 Köpings kommun 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 Statsbidrag 5 Samråd 6 Kartläggning

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Handlingsplan Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Innehållsförteckning Översikt/bakgrund 3 Målsättning 4 Samråd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde 4/1 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Ledning och samverkan 2 Verksamhet 3 Ekonomi 5 Slutkommentar 6 Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet 2015-2018 Antagen av Trosa kommuns samrådsgrupp för det finska förvaltningsområdet: 2016-04-26 2 1. Bakgrund I januari 2010

Läs mer

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Finansiering och rapportering 3 Arbetsformer 4 Organisation 4 Övergripande 2015 5 Samråd

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkpartiet en röst för sverigefinnar

Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet Liberalerna 1 Rapport 2014 09 03 Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet en röst för sverigefinnar Förord De nationella minoriteterna, varav sverigefinnarna är en av fem minoriteter,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Finskt förvaltningsområde 2016

Finskt förvaltningsområde 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nina Klinge-Nygård 2016-03-09 Diarienummer KSN-2016-0547 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och genomförande 4 Frågeställningar

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016 Innehållsförteckning Bakgrund 1 Den svenska minoritetspolitiken 1 Lagen om nationella minoriteter och 2 minoritetsspråk

Läs mer

Beslut. efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun.

Beslut. efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun. Älvdalens kommun Box 100 796 22 ÄLVDALEN kommun@alvdalen.se Beslut efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun Särskild

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av kommunen som förvaltningsområde för minoritetsspråk

UMEÅ KOMMUN Granskning av kommunen som förvaltningsområde för minoritetsspråk Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av kommunen som förvaltningsområde för minoritetsspråk Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

Enkätanalys, äldreomsorg

Enkätanalys, äldreomsorg Enkätanalys, äldreomsorg Finskt förvaltningsområde, Ludvika kommun Ludvika kommun ingår sedan den 1e februari 2015 i förvaltningsområdet för det finska språket. Det innebär att kommunens invånare har rätt

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Proposal for new organization to support children s development of their mother tongue

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-09-11 Handläggare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Telefon: 08-508 35 605 Till Arbetsmarknadsnämnden den 22 september

Läs mer

Lennart Rohdin. Laxå, 1 september 2015

Lennart Rohdin. Laxå, 1 september 2015 Lennart Rohdin Laxå, 1 september 2015 Folkrättsligt åtagande Jfr FNs barnkonvention Europakonventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (1992) Europarådets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET SOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET SOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET SOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2017-2019 Dokumentnamn Fastställd Gilltighetstid Handlingsplan för Finskt Förvaltningsområde 2016-11-18 2017-2019 Dokumentansvarig Beslutinstans

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012 Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012 1 Sammanfattning Andelen barn med annat modersmål har ökat något från 87 % år 2011 till 90 % i år. 86 olika språk talas av

Läs mer

Datum 2013-03-12. Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013

Datum 2013-03-12. Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013 KS 10 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-03-12 Diarienummer KSN-2013-0207 Kommunstyrelsen Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Innehåll Handlingsplan för finskt förvaltningsområde (s 2) Reviderade förslag till konkreta insatser (s 18) Remissinstansernas synpunkter på förslag till konkreta insatser (s 22) Stadsdelars inventering

Läs mer

Tusen språk i förskolan Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor.

Tusen språk i förskolan Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor. Författare: Adrian Forssander, projektledare Beslut BSN: 2017-05-15 Tusen språk i förskolan Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor. P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E

Läs mer

Enkätanalys, allmän kartläggning

Enkätanalys, allmän kartläggning Enkätanalys, allmän kartläggning Finskt förvaltningsområde, Ludvika kommun Ludvika kommun ingår sedan den 1e februari 2015 i förvaltningsområdet för det finska språket. Det innebär att kommunens invånare

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Dir. 2016:116 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Stockholm 15 september 2011 Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Målgrupp var länsstyrelsernas

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk er Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråks-

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde Bakgrund I Sverige talas idag minst 150 olika minoritetsspråk.

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsen Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings

Läs mer

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Närvarande Markku Välilä, sverigefinländare Johanna Hongisto-Grundström, Finska föräldragruppen Pehr-Erik Sundell, Enköpings

Läs mer

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter EMELIE HALLIN SID 1/6 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över delbetänkande Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2917:60)

Huddinge kommuns yttrande över delbetänkande Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2917:60) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-10-04 KS-2017/1715 1 (13) HANDLÄGGARE Anna Bohlin Anna.Bohlin@huddinge.se Kommunstyrelsen Huddinge kommuns yttrande över delbetänkande

Läs mer

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkiga barn i förskolan Zulu Konnichiwa Dzień Tjolle Privet Hej Dobry Salut Moi Flerspråkiga barn i förskolan Riktlinjer och organisation Ztravo Nihao Hello Slaw Merhaba Hola Maaslamha. Guten tag

Läs mer

Surahammars kommuns minoritetspolitiska handlingsplan

Surahammars kommuns minoritetspolitiska handlingsplan Surahammars kommuns minoritetspolitiska handlingsplan 2010-2012 Styrgruppen med ansvar för frågor som rör det finska förvaltningsområdet Innehåll Bakgrund...5 Den svenska minoritetspolitiken...6 Lagen

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lennart Rohdin Gällivare, 26 augusti 2010 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet. Målsättningar och organisation 2014

Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet. Målsättningar och organisation 2014 Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet Målsättningar och organisation 2014 Innehåll Inledning Vad krävs för att språkutveckling ska ske hos barnet Enligt förskolans läroplan Organisation Vad menas med

Läs mer

Dokumentation av samra d med den sverigefinska gruppen i Malmo stad den 11 mars 2015

Dokumentation av samra d med den sverigefinska gruppen i Malmo stad den 11 mars 2015 Dokumentation av samra d med den sverigefinska gruppen i Malmo stad den 11 mars 2015 Bakgrund Samrådet inleddes med att Jenny Malmsten, samordnare i Malmö stad för finskt förvaltningsområde, kortfattat

Läs mer

ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o. PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige ,,^ 8

ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o. PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige ,,^ 8 ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige 2010-04-26,,^ 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Sida i 2 OM SPRÅKETS BETYDELSE 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET 3

Läs mer

Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiskt program 1 (16) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2012-05-20, 40 Uppdateras: 2016 KS 2012-06-19, 174 Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för Strömsunds

Läs mer

Uddevalla kommuns remissvar av utredning om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Uddevalla kommuns remissvar av utredning om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) Uddevalla kommuns remissvar om stärkt minoritetspolitik 1 (12) 2017-09-04 Dnr: 2017/00436 Minoritetskonsulent Anna Partanen Telefon +46522696139 anna.partanen@uddevalla.se Diarienummer: Ku2017/01534/DISK

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå I Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån für eget yrkande. Anteckning Gunnel Orselius-Dahl (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion ! Varje person avgör själv om hon eller han tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. I Sverige finns uppskattningsvis: 20 000 25 000

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter Nationella minoriteter Minoritetspolitikens utveckling år 2016 Service och omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk Utgivningsår: 2017 Rapport 2017:05 ISBN: 978-91-7281-733-3 Fler tryckta

Läs mer