Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan oktober oktober 2014 för förskolorna: Ellen Key, Junibacken, Kakburken, Maskrosen och Paletten Planen är framtagen av ledningsgruppen i Ryd Ansvarig: Förskolechef Ulla Carlsson Tfn: Hemsida:

2 Innehåll Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan... 1 oktober oktober för förskolorna:... 1 Ellen Key, Junibacken, Kakburken, Maskrosen och Paletten... 1 Planen är framtagen av ledningsgruppen i Ryd... 1 Vision... 3 Nedanstående strävansmål från Lpfö 98/10 genomsyrar hela verksamheten och ligger till grund för vårt likabehandlingsarbete Årlig plan mot kränkande, trakasserande och diskriminerande behandling... 5 Kartläggning och utvärdering... 5 Delaktighet och medinflytande Pedagogernas delaktighet... 6 Barnens delaktighet... 6 Vårdnadshavares delaktighet... 6 Förankring av likabehandlingsplanen... 6 Att främja likabehandling... 7 Vad är kränkande/trakasserande/diskriminerande behandling?... 7 Att förebygga och motverka kränkande eller diskriminerande behandling... 7 Förebyggande insatser på varje enskild förskola... 8 Översiktsplan förebyggande insatser på varje enskild förskola... 9 Arbetsgång vid misstanke om eller när kränkning/trakasserier/diskriminering skett Vad ska göras: Hur det ska utredas: Uppföljande insatser Ansvar Personalens ansvar: Förskolechefens ansvar: Bilagor Förebyggande insatser på förskolan Utvärdering av förebyggande insatser på förskolan Dokumentation av kränkande behandling Utvärdering av åtgärder kring kränkande behandling Bilaga Förslag till frågeställningar Förslag till frågor vid barnintervju Litteraturlista

3 Vision I Ryds förskolor får alla bli sitt bästa jag. Genom ett respektfullt förhållningssätt stärker vi allas självkänsla Vi visar tilltro till egna och andras förmågor Vi upptäcker, utforskar och utvecklas tillsammans i en positiv, kreativ och utmanande miljö. Ryd världens språngbräda Ett barn är inte ett barn blir (ur Lyssnandets pedagogik, Ann Åberg, 2007.) Vi kan inte säga att ett barn är på ett speciellt sätt, utan ett barn blir utifrån sin omgivning. Det vi gör i förskolan gör vi för att barnet ska bli sitt bästa jag. Vårt arbetssätt, vår verksamhet och miljö påverkar barnet och dess utveckling. 3

4 Nedanstående strävansmål från Lpfö 98/10 genomsyrar hela verksamheten och ligger till grund för vårt likabehandlingsarbete. Att barnen är trygga och trivs på förskolan Att öka barns medvetenhet om normer och värden Att ta tillvara på barns egenskaper och möta dem utifrån deras behov Att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete Att barn och föräldrar/vårdnadshavare har insyn och inflytande över verksamheten Att genom ett lekinriktat arbetssätt främja barns utveckling och lärande Att aktivt arbeta med barns språkutveckling Att aktivt arbeta med barns förståelse för matematik, teknik och naturvetenskap 4

5 Årlig plan mot kränkande, trakasserande och diskriminerande behandling Resultat attitydundersökning och arbetsmiljöarbete november Kartläggning av nuläge och fastställande av nästa års likabehandlingsplan sept-okt. Förebyggande insatser,frågeställningar, samtal, föreläsningar och litteraturläsning Uppföljning av attitydundersökning och arbetsmiljöarbete februari Utvärdering av likabehandlingsplan för att främja en trygg förskola för alla aprilmaj Kartläggning och utvärdering För att identifiera samt upptäcka eventuella risker för kränkande, trakasserande eller diskriminerande behandling görs i september/ oktober en kartläggning av nuläget utifrån barngrupp, olika situationer samt av utomhus- och innemiljöer. Frågeställningar (se bilaga 1), som är kopplade till område Ryds vision och lokala mål, används som stöd under kartläggningen. Observationer och reflektioner kring likabehandlingsplanen sker kontinuerligt i alla arbetslag. Incidentrapporter som inkommit under det gångna året är ytterligare en del av kartläggningen. Där anges även diskrimineringsgrund om sådan finnes. Varje år under april- maj månad görs en utvärdering (se bilaga 2) av likabehandlingsarbetet och arbetet för att motverka kränkande/trakasserande behandling. Utvärderingen kommer att utgöra grunden för eventuell revidering och fastställande av nästa års likabehandlingsplan som sker under september- oktober. 5

6 Delaktighet och medinflytande. Pedagogerna ska arbeta för en öppen och tillitsfull atmosfär där barn och vårdnadshavare känner att de har möjlighet att påverka verksamheten. Pedagogernas delaktighet Med olika frågeställningar som grund observerar och reflekterar pedagogerna över arbetet och barngruppen. För att arbetet ska leda framåt diskuteras frågeställningarna vid pedagogernas regelbundna reflektionstid, d.v.s. vid planering, avdelningsreflektion, personalmöten, och studiedagar. Alla pedagoger deltar aktivt vid kartläggning av nuläget i den egna barngruppen och av förskolans miljö. Under året arbetar pedagogerna med såväl förebyggande som åtgärdande insatser (se sid 8-9). Barnens delaktighet I våra förskolor samtalar barn och vuxna kring hur man ska vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra. Barnens egna tankar och lösningar på olika dilemman är betydelsefulla och viktiga. Vid uppkomna situationer förs samtal med barnen om vad man ska göra om/när någon inte får vara med, blir retad eller knuffad etc. Intervjuer används som ett verktyg för att få fatt på barnens tankar, åsikter och upplevelser när riskerna kartläggs (se bilaga 6). Pedagogerna tar barnens svar i beaktning när de formulerar sin frågeställning i bilaga 1. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavares åsikter och tankar när det gäller planering och genomförande av verksamheten är viktiga. Detta möjliggörs genom dagliga möten, utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd samt genom den regelbundna attitydundersökningen. Förankring av likabehandlingsplanen Planen presenteras vid inskolning, föräldramöte och föräldraråd för vårdnadshavare och introduktionsmöte och personalmöte för pedagoger. I samband både med eventuella incidenter och vid den årliga utvärderingen tas planen och eventuella brister upp till diskussion med förskolechef i personal- och/eller ledningsgrupp. Nyreviderad likabehandlingsplan läggs ut på förskolans hemsida 6

7 Att främja likabehandling Att främja likabehandling och motverka diskriminering och trakasserier handlar om barns lika rättigheter och möjligheter i förskolan oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Vad är kränkande/trakasserande/diskriminerande behandling? Kränkning kan ske mellan barn barn och mellan vuxen barn. En människa får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, d.v.s. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. En kränkande behandling kan ta sig uttryck fysiskt eller genom verbalt eller icke verbalt uppförande/ beteende/bemötande. Det är barnet eller den vuxne som ser händelsen som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. En trakasserande behandling kränker ett barns värdighet och har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Att förebygga och motverka kränkande eller diskriminerande behandling Vi accepterar inte någon form av kränkande, trakasserande eller diskriminerande behandling. Vi pedagoger: är observanta på och diskuterar vårt eget förhållningssätt genom frågeställningar (se bilaga 5). är observanta på barnens handlingar. har återkommande diskussioner i arbetslagen om vårt och barngruppens förhållningssätt. upprättar gemensamma trivselregler i huset tillsammans med barnen och på deras egen nivå. arbetar förebyggande genom att läsa barnlitteratur för att utveckla socialt och emotionellt förhållningssätt. arbetar med rollspel och uppföljande diskussion. framhåller goda exempel på kompisskap. är aktivt delaktiga i barnens lek. samtalar med barnen om vad man ska göra om/när någon inte får vara med, blir retad eller knuffad etc. 7

8 bekräftar barns känslor och hjälper barnen att hantera konflikter. Målet är att komma fram till lösningar som återupprättar relationerna. för fortlöpande diskussion med vårdnadshavare om barnets vardag. har möten pedagoger emellan där situationer, kränkande/trakasserande behandling och diskriminering kan diskuteras. Förebyggande insatser på varje enskild förskola Förebyggande insatser ska bygga på de risker förskolans olika avdelningar identifierar under höstens kartläggning samt föregående läsårs utvärdering. Observationerna och kartläggningen ska skapa förutsättningar för en miljö med god insyn över barns lek. Pedagogerna ska vara observanta på samspelet mellan barn barn och mellan vuxna barn och använda sig av frågeställningar i detta arbete. Frågeställningarna ska innefatta vuxnas förhållningssätt och tankar kring barngruppen (se bilaga 5). Det är arbetslagsledarna på varje förskola som initierar höstens kartläggning i augusti och tillsammans med övriga pedagoger beslutar vilket diskrimineringsområde förskolan ska jobba förebyggande med under året. Förskolläraren på varje avdelning ansvarar för att kartläggningen genomförs och att frågeställningar, mål och handlingsplan som berör detta förbyggande arbete skickas till förskolechefen i oktober. I november genomförs attitydundersökning och arbetsmiljöarbete. Resultaten från dessa diskuteras på förskolans husmöte i februari. I april- maj utvärderar varje avdelning sin plan för årets likabehandlingsarbete. Detta utvärderingsarbete, eventuella incidentrapporter samt kommande hösts kartläggning leder till fastställande av ny handlingsplan i oktober. Arbetsmaterialet kring likabehandlingsplanen återfinns i power pointen Pedagogiska processer I Förskolan,(P.I.F), där varje avdelning dokumenterar sitt arbete. Det innebär att pedagogerna arbetar med likabehandlingsplanen vid tillfällen för verksamhetsplanering, avdelningsreflektion, personalmöten och studiedagar. Genom användandet av arbetsmaterialet i P.I.F. utvecklas verksamheten och förskolans kvalitet säkerställs. Tidsplanen för likabehandlingsarbetet ligger i förskolans gemensamma årskalender. 8

9 Översiktsplan förebyggande insatser på varje enskild förskola Tidpunkt Aktivitet Ansvarig Bilaga Aug Kartläggningsarbetet Arbetslagledarna initieras Sept-okt Kartläggning genomförs Avdelningens Bilaga 1, 5 och 6 och frågeställningar samt åtgärder fastställs förskollärare Okt Kopia av Bilaga 1 lämnas till förskolechef för sammanställning. Nov Attitydundersökning och arbetsplatsmiljöarbete sker Feb Resultat från attitydundersökning och arbetsplatsmiljöarbete Arbetslagsledarna April-maj Maj diskuteras på Husmöte Utvärdering av årets arbete med likabehandlingsplanen Sammanställande av avdelningarnas utvärdering Avdelningens förskollärare Arbetslagsledarna. Skickas till förskolechef för sammanställning. Diskussion i ledningsgruppen. Bilaga 2 9

10 Arbetsgång vid misstanke om eller när kränkning/trakasserier/diskriminering skett All upplevelse av kränkning, d.v.s. barns, pedagogers samt vårdnadshavares upplevelse ska tas på allvar. Vid misstanke om eller upptäckt av kränkning eller diskriminering har förskolan dessa rutiner tillgängliga på varje avd för kommunikation mellan ledning, personal, barn och vårdnadshavare. Vad ska göras: 1. Vid uppkommen situation är det pedagogens ansvar att bryta pågående kränkning mellan barn/barn och mellan vuxen/ barn. Vårdnadshavare som upplever att kränkande behandling förekommer mellan barn/barn informerar avdelningens pedagog. Vid uppkommen situation mellan pedagog och barn, kontaktar vårdnadshavaren förskolechef. 2. Pedagog som uppmärksammat kränkning mellan barn-barn, (kallas i fortsättningen ansvarig pedagog), samtalar snarast med inblandade parter. Pedagog som uppmärksammar kränkning mellan pedagog-barn kontaktar förskolechef som snarast kallar till samtal. 3. Ansvarig pedagog tar kontakt med vårdnadshavare så fort som möjligt. 4. Förskolechef informeras. 5. Kränkning mellan barn-barn utreds av ansvarig pedagog på avdelningen, kränkning mellan vuxen-barn utreds av förskolechef. Utredning startas genom att ansvarig pedagog/förskolechef fyller i blanketten Dokumentation av kränkande behandling (bilaga 3). Handlingen arkiveras. Hur det ska utredas: a) Utredning/samtal sker med inblandade och leds av ansvarig pedagog/förskolechef och syftar till att hitta vägar till en godtagbar lösning för inblandade parter. b) Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan ha eller har utövat kränkningen samt den som blivit utsatt. c) Utredningen bör försöka att klargöra och analysera orsakerna till den uppkomna situationen, innehålla mål och åtgärder för önskvärt framtida tillstånd. d) Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är samt om anmälan till andra myndigheter bör göras och (om sådan finns) vilken diskrimineringsgrund som berörs. e) Uppföljande samtal av insatta åtgärder leds av ansvarig pedagog och sker tillsammans med vårdnadshavare (bilaga 4). 10

11 Uppföljande insatser Händelser som dokumenterats och där åtgärder satts in enligt dokumentet Dokumentation av kränkande handling följs upp i arbetslaget. Det är den ansvariga pedagogen som ser till att arbetet följs upp och utvärderas. Vid uppföljningen medverkar även berörda barns vårdnadshavare. Utvärdering och uppföljande åtgärder dokumenteras på blanketten Utvärdering av åtgärder kring kränkande behandling ( bilaga 4) och arkiveras. Ansvar Personalens ansvar: Pedagogen som uppmärksammat eller fått information om kränkningen tar ansvar för att blanketten Dokumentation av kränkande behandling fylls i. Dokumenterande pedagog ansvarar för kontakten med vårdnadshavare samt informerar arbetslaget och/eller förskolechef. Dokumenterande pedagog ansvarar för och deltar i uppföljande samtal. Förskolechefens ansvar: Arkivering av dokumentation och eventuella externa kontakter. Att uppföljning sker/har skett. Att likabehandlingsplanen finns med på områdets hemsida. När det är frågan om att en pedagog misstänks kränka ett barn är det förskolechefen som även utreder och beslutar om åtgärder. En förskolechef som får kännedom om att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta för huvudmannen (nämnd i kommun). Bilagor 1. Förebyggande insatser på förskola 2. Utvärdering av förebyggande insatser på förskolan 3. Dokumentation av kränkande behandling 4. Utvärdering av åtgärder kring kränkande behandling 5. Förslag på frågeställningar 6. Förslag på frågor vid barnintervju 7. Litteraturlista 11

12 Förebyggande insatser på förskolan Bilaga 1 Datum Avdelning Förskola Ansvarig pedagog I år arbetar vi med följande frågeställning som baseras på kartläggning, barnintervjuer, attitydundersökning och ev. incidentrapporter: Målet med frågeställningen: Strategier/åtgärder för att uppnå målen Ansvarig pedagog 12

13 Utvärdering av förebyggande insatser på förskolan Bilaga 2 Datum Avdelning Förskola Ansvarig pedagog Utvärdering av målen utifrån frågeställning, åtgärder och strategier Följande frågeställningar tas i beaktning till nästa läsårs likabehandlingsplan 13

14 Dokumentation av kränkande behandling Bilaga 3 Datum Närvarande/ ansvarig pedagog Förskola Uppföljningsdatum Vem /vilka var inblandade. Situationsbeskrivning: Typ av kränkande behandling/utsatthet/diskrimineringsgrund Analys av orsaker Mål: Åtgärder: 14

15 Utvärdering av åtgärder kring kränkande behandling Bilaga 4 Datum Närvarande Ev. uppföljningsdatum Ansvarig pedagog Resultat av åtgärder Är målet uppnått? Eventuella fortsatta åtgärder Ärendet avslutat datum: 15

16 Förslag till frågeställningar Bilaga 5 Var leker barnen? Vad leker barnen? Vilka miljöer finns i vår verksamhet som vi har svårt att ha uppsikt över? Hur ser vi att barnen leker efter de normer och värden vi eftersträvar? Hur väljer barnen sina kamrater? Ser vi och bekräftar alla barn? Hur förhåller vi oss till när kollegor suckar, gör miner etc.? Hur förhåller vi oss om någon uttalar sig på ett negativt sätt om barn eller vuxna? Hur visar vi barnen att vi pedagoger är tillgängliga för dem? Hur presenterar vi material så att alla barn har möjlighet att ta det till sig? Hur tillvaratar vi barnens olika kulturella bakgrund? Hur arbetar vi för att barnen ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andras kulturer? Hur låter vi barnen bli delaktiga i planeringen av verksamheten? Hur hjälper vi barnen att utveckla sin identitet och bli trygga i den? Hur hjälper vi barnen att utveckla sin förmåga att leka och lära tillsammans? (Ur sökfrågor för normer och värden) På vilket sätt är barnen delaktiga i sin egen vardag? Hur arbetar vi med allas lika värde? Hur arbetar vi med demokrati i vår barngrupp? På vilket sätt är barnen delaktiga i beslut? Vilka barn leker tillsammans? Finns det barn som leker ensamma? Hur ser vi och positivt bekräftar alla barn i vardagen? Hur skapar vi ett gott samtalsklimat i gruppen? Hur hjälper barnen varandra? 16

17 Hur uppmuntrar vi barnen att hjälpa varandra? Med vad hjälper barnen varandra? Var och när sker positiva/negativa möten mellan barnen/vuxna? Hur kan vi se hos barnen att de har respekt för allt levande och omsorg om vår närmiljö? Hur bemöter vi barns livsfrågor och etiska dilemman? Hur stöttar vi barnen så att de utvecklar sin förmåga att samspela i en grupp? Hur bemöter vi barnen så att de kan förstå sina rättigheter, skyldigheter samt ansvarar för våra gemensamt uppsatta regler? Hur hjälper vi barnen att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar? Hur stöttar vi barnen i att försöka förstå/uppleva andras perspektiv? 17

18 Förslag till frågor vid barnintervju Bilaga 6 Tänk på att ställa öppna frågor, lyssna in vad barnet säger och ställ följdfrågor för att få en bättre förståelse vad barnet menar. Berätta för mig Vad gör du då? Var leker du helst? Finns det någonstans/något rum där du aldrig leker? Berätta? Finns det någonstans där du skulle vilja leka, men inte prövat ännu? Vad leker du mest? Berätta vad du leker där? Finns det någon lek du skulle vilja pröva? Med vem/vilka leker du mest med? Har du en bästa kompis? Hur tycker du att en bra kamrat ska vara? Berätta Vem bestämmer av er? Vem bestämmer på avdelningen? Vad gör du om någon bestämmer vad du ska göra och du inte vill det? Vad gör du i om du vill bestämma i leken och inte får det? Vad gör du om du om du tycker någon är dum mot dig? Om någon stör dig, retas, tar något ifrån dig eller gör fel saker när ni leker? Berätta Händer det att någon vuxen är dum mot dig? Berätta Vad gör du då? Vad vill du att de vuxna ska göra när barn bråkar med varandra? 18

19 Litteraturlista Bilaga 7 Vuxenlitteratur Skolverket. (2006) Allmänna råd och kommentarer. För arbetet att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Stockholm: Skolverket. Utbildningsdepartementet.(2010) Skollagen (2010:800) med lagen om införande av skollagen(2010:801). Åtgärder mot kränkande behandling 6 kap. Svensk författningssamling(sfs) Öhman Margareta (2008). Hissad och dissad- om relationsarbete i förskolan. Stockholm: Liber Barnlitteratur Max Velthuijs Grodan och främlingen Grodan blir glad Grodan får en vän Margret Ray Gunilla Bergström Pricken Listigt Alfons Åberg Alfons och Milla Lena och Olof Landström Titti Knutsson/ Lisen Adbåge Fyra hönor och en tupp Händiga Hanna lagar bilen Händiga Hanna på bondgården Eva Bergström Anna Clara Tidholm Arbetsmaterial Snurran Min familj Start Stegvis 19

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling.

Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Handläggare Datum Gunilla Olausson 15 2015-08-25 0480-452320 Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 2015-2016 Vår vision Förskolan

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Toredalsgårdens vision

Förskolan Toredalsgårdens vision Förskolan Toredalsgårdens plan för likabehandling/ mot kränkande behandling I enlighet med diskrimineringslagen 3 kap. 16 skollagen 14 a kap. 8 Toredalsgårdens arbetslag 2 Förskolan Toredalsgårdens vision

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1 Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vimmerby

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling PIANOTS FÖRSKOLA 2015-03-02 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Pianots förskola 2014-2015 PIANOTS FÖRSKOLA Karl Wards gata 92-96, 603 78 Norrköping. Telefon: 011-15 28 17 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Diskusgatan

Likabehandlingsplan Diskusgatan Likabehandlingsplan Diskusgatan PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Reviderad 2015-05-04 INLEDNING Pedagogisk omsorg har i uppdrag att

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling TAMBURINENS FÖRSKOLA 2015-03-02 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Tamburinens förskola 2014-2015 TAMBURINENS FÖRSKOLA Mathilda Jungstedts gata 203, 603 76 Norrköping. Telefon: 011-15 27

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A

Arealens Förskola Arealens Förskola A Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Lerbergets Förskolor

Lerbergets Förskolor Likabehandlingsplan Plan för diskriminering och kränkande behandling för Lerbergets Förskolor Upprättad 2009-09-14 Reviderad 2014-05-20 Gäller till 2015-06-20 Klöverängen, Solgläntan och Stjärnglimtens

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Svalebogatan 52. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svalebogatan 52. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svalebogatan 52 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014. För alla varje dag

Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014. För alla varje dag Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014 För alla varje dag 1. Västra Lunds vision för likabehandlingsarbetet På Västra Lunds förskola ska alla trivas och känna sig trygga. Ingen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga.

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekendals förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekendals

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fröets förskola Verksamhetsåret 2010/2011 Sso 278/2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA/ DOJAN Läsåret 2015-2016 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Likabehandlingsplan/

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 Åshammars Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 (Reviderad 2014-12-09) Likabehandlingsplan Åshammars förskola I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Louise Marwig Nilsson pedagoger Cecilia Löfwall, Viviane

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer