Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November Foto: Ulf Palm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November 2006. Foto: Ulf Palm"

Transkript

1 Trafikmedicin Nr 13, November 2006 Foto: Ulf Palm Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet

2 Titel: Trafikmedicin nr 13 Utgivningsdatum: November 2006 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, och Margareta Lannermark Ögren Adress: Trafikmedicinska rådet, Vägverket, BORLÄNGE. e-post: Fax: ISSN: Produktion: Ateljén, Vägverket Tryck: Print, Vägverket

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Synfält och synfältsundersökningar... 4 Droger och läkemedel i trafiken... 9 Frågor och svar om trafikmedicin Senior-OLA en säkrare trafik för äldre Vägverkets chefsläkare är ITMA:s nästa president Notiser Presentation av Sarah Kers Trafikmedicinska rådet

4 Synfält och synfältsundersökningar Nedanstående artikel är skriven av en av Vägverkets konsultläkare, professor Bertil Lindblom, specialist i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Körkortskrav Synkraven för körkort baseras i huvudsak på två olika mått på synförmåga: synskärpa och synfält. Synskärpa är förhållandevis lätt att mäta och gradera, och synskärpekraven är därför väldefinierade och kräver ingen närmare tolkning. Värre är det med synfältsundersökningen. Kravet för körkort av lägre behörighet är att det binokulära synfältet skall minst motsvara ett normalt ögas synfält. Hur ser då ett normalt ögas synfält ut? På denna enkla fråga finns inget enkelt svar. Det beror bland annat på vilken metod man väljer att mäta synfältet med, och antalet metoder är flera. Det beror också på en persons ålder - synfältet försämras stadigt genom livet. En 25-åring som uppvisar ett synfältsresultat som skulle vara normalt för en 80-åring kan därför inte sägas ha ett normalt synfält för sin ålder. I föreskrifterna står också att sammanfallande synfältsdefekter med perifer placering samt begränsad utbredning och begränsat djup, utgör dock inte hinder för innehav. Denna mening är inte helt lätt att tolka. Var går gränsen för synfältsdefekter med perifer placering? Vad är begränsad utbredning och begränsat djup av synfältsdefekter? Det står nog redan klart att avgörandet huruvida synfältskravet för körkort är uppfyllt i många fall är en tolkningsfråga. För att en meningsfull tolkning skall vara möjlig krävs att synfältsundersökningen är gjord med lämplig teknik och på ett tillförlitligt sätt. Följande korta presentation belyser dessa frågor.

5 Synfältsmetoder I det stora flertalet fall där en persons sjukhistoria inte ger anledning att misstänka synpåverkan av något slag, är en enkel undersökning av synfältets yttergränser tillfyllest. Om det finns anledning att misstänka ögonsjukdom eller neurologisk sjukdom som kan påverka synen måste formaliserad synfältsundersökning (perimetri) utföras. De synfältsundersökningar som är allmänt förekommande i Sverige är: 1. Manuell, kinetisk perimetri, s.k. Goldmannperimetri. Vid denna undersökning används ett ljusstimulus vars storlek och ljusintensitet kan varieras. Exempel på manuell kinetisk perimetri, s.k. Goldmann-perimetri. 2. Datorstyrd statisk tröskelperimetri med ljusobjekt av varierande ljusintensitet. Det finns flera instrument av denna typ, de i Sverige vanligaste är Humphrey, Octopus och Competer. Ofta finns flera testprogram med olika teststrategi att tillgå. Tröskelprogram är lämpligast i körkortssammanhang. Med dessa program bestäms känslighetströskeln i varje testpunkt. Det finns också olika screening-program. Under förutsättning att känslighetströskeln bestäms i varje testpunkt som avviker från ett åldersnormalt synfält kan ett sådant program användas. Enklare (och snabbare) screening-program mäter inte defektens omfattning i punkter som avviker från ett normalt synfält och ett sådant testprogram kan inte användas om inte resultatet är helt normalt.

6 Nästan alltid testas synfältet för ett öga i taget. Det finns dock en metod för binokulär synfältsprövning, s.k. Esterman-perimetri. Denna test finns tillgänglig i Humphrey-perimetern. Testen innebär att 100 testpunkter grupperade kring horisontallinjen testas med ett kraftigt övertröskligt stimulus. Alla punkterna testas med samma ljusintensitet som inte går att ändra. Om ett testobjekt missas görs ytterligare en omtest men inget försök att bedöma defektens djup. Med denna teknik finns det ingen möjlighet att kontrollera fixationsstabilitet. Vissa länder har infört Esterman-tekniken som standard vid körkortsprövning, bland annat Storbritannien. Många experter menar dock att Esterman-testet i föreliggande form är för okänsligt och missar även ganska omfattande synfältsdefekter. Exempel på en statisk tröskelperimetri 6

7 3. Datorstyrd statisk tröskelperimetri med ring-formade objekt av olika storlek, s.k. ringperimetri. Standardutskriften skall användas. Det finns en analys som försöker kompensera för mediegrumlingar, utskriften från denna kan inte användas för körkortsbedömning, inte ens om den är helt normal. Exempel på datorstyrd statisk tröskelperimetri, s.k. ringperimetri

8 Tillförlitlighet En synfältsundersökning kräver god medverkan från den undersökta personen och god vana från undersökaren. Det viktigaste måttet på hur väl en person medverkat är fixationsstabiliteten. För att en synfältsundersökning skall vara rättvisande krävs att ögats läge är stabilt. Man hör ibland invändningen att det i bilkörningssammanhang snarast vore en fördel med bristande fixation på så vis kan en person scanna av omgivningen. Ett sådant fixationsbeteende sker dock till priset av en kortare tid för fixation i varje punkt och en allmänt sämre synprestation. Innan man försöker tolka ett synfältsresultat måste man därför bedöma hur pass tillförlitlig undersökningen är. De olika synfältsmetoderna skiljer sig därvid åt. Goldmann-perimetri: Fixationskontroll: Vid manuell perimetri sker kontroll av fixationen antingen med hjälp av en kikare eller, på modernare apparater, med hjälp av en videokamera. Oavsett vilket gäller det för undersökaren att samtidigt ha kontroll på det undersökta ögats läge och stimuluspositionen. Det kräver träning, en träning som allt färre idag får eftersom antalet manuella synfältundersökningar inom ögonsjukvården minskat kraftig under senare år. Det finns tyvärr inget sätt för den som skall tolka resultatet att värdera huruvida fixationen varit stabil, om inte undersökaren specifikt har angett detta på synfältsschablonen. Testobjekt: Både testobjektets storlek och ljusstyrka måste anges på schablonen. Detta missas tyvärr ibland. Vanligare är att det inte är alldeles klart vilka testpunkter som testats med vilket objekt. Utan dessa uppgifter blir synfältsresultatet svårt eller omöjligt att tolka. Datorstödd tröskelperimetri: Vid samtliga metoder går fixationskontrollen till så att ett stimulus med jämna mellanrum presenteras i ögats blinda fläck. Om ett sådant stimulus upptäcks innebär det att ögat inte pekat rakt fram vid presentationen. Andelen sådana fixationsförluster anges på resultatutskriften som ett mått på hur väl den undersökta personen medverkat vid undersökningen. Modernare Humprey-perimetrar registrerar också ögats ställning med hjälp av en videokamera. Det finns också andra tillförlitlighetsmått men förmågan att fixera är den viktigaste. En hög andel fixationsförluster gör undersökningen otillförlitlig. Speciellt vid förutsägbara synfältsdefekter (t.ex. hemidefekter) omöjliggörs därmed en meningsfull tolkning. Konklusion Det finns många fallgropar vid bedömning av ett synfältsresultat, inte minst gäller det om undersökningen görs i syfte att värdera en persons lämplighet för bilkörning. Till skillnad från diagnostisk perimetri har ju den undersökta personen ett intresse av att försöka dölja omfattningen av eventuella skador. En förutsättning för en rättvis bedömning är att synfältsundersökningen är av god kvalitet. De olika metodernas för- och nackdelar gör att det ofta är fördelaktigt att vid bedömningen ha tillgång till resultat från två eller flera olika synfältsmetoder. Professor Bertil Lindblom, specialist i ögonsjukdomar

9 Droger och läkemedel i trafiken På vägverkets hemsida finns följande information som riktar sig till allmänheten. Det finns fler droger än alkohol som påverkar körförmågan. En grupp är de droger som i dagligt tal kallas narkotika, exempelvis amfetamin, cannabis, heroin och kokain. En annan grupp är vissa mediciner. Många av dem klassas som narkotika. Gemensamt för de här drogerna är att de påverkar nervsystemet. Det kan orsaka trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet. Jämfört med alkohol är kunskapen liten om de andra drogernas roll i trafiken. Det beror bland annat på att det är svårare att kontrollera om någon är påverkad av drogerna. Dessutom varierar effekterna av drogerna mycket från individ till individ. Trafikfarliga läkemedel Med trafikfarliga läkemedel menas sådana medel som påverkar uppmärksamhet och omdöme, reaktions-, koncentrations- och koordinationsförmåga på ett sådant sätt att du kan bli en sämre förare. Narkotikaklassade är vissa smärtstillande, lugnande och sömngivande läkemedel. Förutom de narkotikaklassade läkemedlen, finns trafikfarliga läkemedel främst i grupperna antidepressiva, antiepileptika, antihistaminer, lugnade medel, sömnmedel och starka hostmediciner. läkare. Din sjukdom kan göra dig till en sämre förare än vad dina läkemedel gör dig till. Är din medicin trafikfarlig? Enligt trafikbrottslagen är det förbjudet att köra med ett narkotikaklassat ämne i blodet. Förbudet gäller inte om du använder narkotikaklassade läkemedel av medicinska skäl, enligt läkares ordination. Trafikbrottslagen innebär att du kan dömas för rattfylleri: Om du har tagit narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. Om du har tagit narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination, men blivit så påverkad att du kör trafikfarligt. Om du har tagit ett läkemedel som inte är narkotikaklassat, men som påverkat dig så att du kör trafikfarligt. Använd bara dina egna läkemedel och bara enligt den ordination som läkaren givit! Kör inte om du känner dig påverkad av läkemedel eller om andra anser att du är påverkad. OBS! Avbryt inte en läkemedelsbehandling utan att först tala med din

10 Inget förbud men skärpt ansvar Trafiken ställer stora krav på din uppmärksamhet och förmåga att reagera snabbt och rätt. Både sjukdomar och läkemedel kan påverka dig så att du får problem med uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Ibland är läkemedelsbehandling en förutsättning för att du ska kunna köra säkert, till exempel vid diabetes och epilepsi. Ibland innebär en läkemedelsbehandling att du får problem med att höra, se klart, hålla dig vaken, koncentrera dig och reagera snabbt - du blir en dålig förare. Främst gäller det om du använder receptbelagda läkemedel mot smärta, sömnstörningar, oro, ångest, depressioner, epilepsi, allergi, hosta, med mera. Trafikbrottslagen ger dig ansvaret att vara uppmärksam på hur läkemedel inverkar på ditt uppträdande i trafiken. Om du blir inblandad i en trafikolycka eller uppmärksammas i en poliskontroll, kan du dömas för rattfylleri om du är påverkad av läkemedel. Ansvaret för att bedöma om ditt läkemedel gör dig till en sämre förare vilar ytterst på dig själv. Läkaren är skyldig att ge dig information. Apoteket har också ansvar för att informera dig om riskerna. Viktig information finns på den utförliga bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen. Tänk efter före ansvaret är ditt Är din medicin trafikfarlig? Om du får något av följande besvär avstå från att köra bil! Känner du dig trött eller yr? Reagerar du långsammare än vanligt? Känns vardagssaker besvärligare än förr, t ex att öppna förpackningar, laga mat och hålla reda på flera saker samtidigt? Får du besvär med syn och hörsel? Får du svårt att följa med i samtal? Tycker du eller andra att ditt omdöme har försämrats? Om besvären uppstår i början av behandlingen, kan de försvinna efter några dagar eller veckor. Dyker de däremot upp efter en tids användning, kan de bli bestående under resten av behandlingstiden. Kommer de efter behandlingen, är de oftast ett slags abstinensbesvär och går över. Om du får besvär, låt bli att köra tills besvären har gått över. Ytterligare information kan du få av din läkare och på Apoteket. När Apoteket är stängt kan du ringa Läs även den information som följer med ditt läkemedel. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida 10

11 Frågor och svar om trafikmedicin En fråga från kund som kommit in till Trafikmedicinska rådet redovisas nedan i något redigerad form. Frågan gäller högre behörigheter och handlar om synskärpa och glasögon med höga dioptrital Föreskriftstext 2 kap. 11 Om föreskriven synskärpa inte kan uppnås utan korrektionsglas, får inget av glasen överstiga åtta dioptrier i styrka i den mest brytande meridianen. Detta gäller dock inte om korrektion sker med kontaktlinser som fördras väl. Fråga från kund: Jag behöver en förklaring till föreskriften VVFS 1998:89, 2 kap. 11. Det brukar vara rim och reson i trafikföreskrifter men här har jag, trots ganska fantasifullt spånande, inte lyckats komma fram till en tänkbar förklaring. Jag vill ha en uttömmande förklaring med hänvisningar till förarbeten och liknande. Svar från jurist Ingar Werkström: Kraven i Vägverkets föreskrifter får inte understiga de medicinska minimikraven i EG:s körkortsdirektiv (91/439/EEG) bilaga III. I detta direktiv anges att styrkan på glasögonen får vara högst plus eller minus fyra dioptrier för högre behörigheter. I annat fall ska synskärpan utan korrektion uppgå till minst 0,05 på varje öga eller kontaktlinser bäras. Vidare krävs ett normalt binokulärt synfält. Enligt uppgift från de experter som deltagit i arbetet med utformningen av de medicinska kraven i direktivet innebär detta att synfältet skall vara normalt på vartdera ögat beslutade EG-kommissionen om undantag från dioptrikravet i körkortsdirektivet på så sätt att styrkan på glasen nu får uppgå till åtta dioptrier i den mest brytande meridianen. Detta beslut motiverades av att moderna tekniker och material har gjort det möjligt att framställa glasögon på upp till plus eller minus åtta dioptrier utan förvridning av synfältet. Bestämmelserna om dioptrital motiveras av att starka glasögon ger upphov till vissa problem som uppstår i området mellan den del av omgivningen man ser genom glaset och det man ser utanför kanten, exempelvis ger starka plusglas en förvrängning i bilden i kanten av glaset vilket skapar en blind ring. Kontaktlinser ger inte dessa optiska fel och stora brytningsfel kan accepteras hos yrkesförare under förutsättning att de bär linser. Enligt 8 kap. 11 körkortsförordningen får Vägverket meddela undantag från de medicinska föreskrifterna. Vid prövning av ansökan om undantag skall dock de medicinska minimikraven i EG:s körkortsdirektiv (91/439/EEG) beaktas. Inom EU pågår för närvarande ett förändringsarbete. Inom ramen för detta finns ett förslag om att gränsen på max -8 dioptrier ska tas bort. Synfältspåverkan av plusglas beror dock på flera faktorer och gränsen på max +8 dioptrier ska finnas kvar i avvaktan på ytterligare forskning om en ev. nyansering av denna regel. 11

12 Senior-OLA en säkrare trafik för äldre Varje år omkommer personer som är 65 år och äldre i trafiken, det är cirka 25 procent av alla omkomna i trafiken. Vägverket har tillsammans med andra aktörer genomfört ett Senior-OLA arbete, där objektiva fakta, lösningar och avsikter tagits fram för gruppen äldre, 65+. Senior-OLA för säkrare trafik för äldre OLA ett systematiskt samarbete för ökad trafiksäkerhet Många företag, myndigheter och organisationer kan bidra till ett säkrare vägtransportsystem. OLA är exempel på ett arbetssätt där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem. Arbetssättet ger var och en möjlighet att utifrån fakta visa vilka åtgärder man vill och kan vidta för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. Arbetssättet används både på nationell, regional och lokal nivå. OLA är en förkortning av Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. En av avsikterna i Senior-OLA är riktad information till äldres anhöriga eller bilförarna själva som står inför funderingar kring fortsatt bilkörning i samband med sjukdom. Det kan gälla medicinska symtom, läkares anmälningsskyldighet, kontaktvägar, alternativa färdsätt och annan relevant information i anslutning till det. Äldre är i lika hög grad som andra i behov av att kunna förflytta sig i vägtransportsystemet. En säker och god mobilitet bidrar till ökad självständighet och livskvalitet och därmed en positiv påverkan på hälsan. Att ha ett aktivt och värdigt liv med bibehållet oberoende är en viktig fråga som kommer att ställa stora krav på ett framtida säkert, tillgängligt och användbart vägtransportsystem. Åtgärder som ökar trafiksäkerheten går hand i hand med kravet på god mobilitet. Åldrandet innebär bland annat att orken, reaktionsförmågan och styrkan avtar. Syn och hörsel kan försämras och skelettet bli skörare, vilket kan ge svårare konsekvenser vid en olycka. Det är känt att det säkraste sättet för äldre är att färdas med bil. Åtgärder som underlättar bilkörandet för normalt åldrande äldre skapar förutsättningar för en god mobilitet långt upp i åldrarna. Äldre som går och cyklar har en mer utsatt position med förhöjda risker att dödas eller skadas svårt. Syftet med projektet är att skapa tryckt information för anhöriga som ska vara stöd i dialogen med den äldre närstående som fortfarande kör bil och har en begynnande sjukdom. Den ska också vara ett stöd för den som fortfarande kör bil och själv funderar över att ställa av bilen för att det börjar bli svårt att köra på ett eller annat sätt. 12

13 Vägverkets chefsläkare är ITMA:s nästa president Vägverkets chefsläkare Lars Englund kommer att bli president i den internationella trafikmedicinska organisationen ITMA (International Traffic Medicine Association, före detta IAATM). Lars Englund tillträder presidentposten när den nuvarande ordföranden avgår, troligen om tidigast 2 år. Det här är ett erkännande till Vägverket och vårt trafikmedicinska arbete men också förstås en stor ära för mig, säger Lars Englund. Organisationen har funnits sedan 1963 och dess huvudsakliga verksamhet är att hålla internationella kongresser. ITMA har hållit 19 världskongresser i princip vartannat år sedan 60-talet. Jag har själv varit med på alla kongresser sedan 1992 och ser dem i första hand som ett sätt att sprida kunskap om viktiga trafiksäkerhetsfrågor i fattigare och mindre trafiksäkerhetsmedvetna delar av världen. För värdlandet brukar kongresserna vara mycket viktiga och ofta invigas av landets president eller transportminister, berättar Lars Englund. ITMA har en bred definition av trafikmedicin som omfattar mer än föreskrifter och förares lämplighet. I trafikmedicinbegreppet ingår, enligt ITMA, trafiksäkerhetsåtgärder som förebygger skador ur ett medicinskt perspektiv, som bilbälten, krockkuddar och mitträcken. Vägverkets definition av trafikmedicin är medicinska aspekter på Vägverkets verksamhet och läkares arbete kring det. Inför nästa kongress kommer Lars Englund att förbereda en presentation av sig själv som också kommer att innehålla tankar om vilken inriktning ITMA ska ha under den tid som han kommer att vara president. ITMA ger dessutom ut, tillsammans med två andra organisationer, en vetenskaplig tidskift som kommer ut med 4 nummer varje år. Läs mer om ITMA Text och foto: Cecilia Ekberg, VSiki 13

14 Notiser Riksstämman Göteborg 2006 Årets mässa blir i år den 29 november till den 1 december på Svenska mässan i Göteborg. Trafikmedicinska rådet kommer att finnas i monter nr B03:60. Montern ligger mitt emot Losstagningen där bland annat Räddningsverket, Räddningstjänsten och SOS Alarm visar ett akutscenario vid en trafikolycka. Rådet kommer som vanligt att ha kluriga tipsfrågor där du kan testa dina trafikmedicinska kunskaper. Kom och diskutera med Trafikmedicinska rådets läkare, jurister och handläggare. Vi svarar gärna på frågor om trafikmedicin, trafiksäkerhet, alkohol och droger, trötthet i trafiken eller någon annan fråga du funderat över. Välkommen till vår monter B03:60! Trafikmedicinska rådet på studiebesök Trafikmedicinska rådet har den 26 april 2006 varit på ett uppskattat studiebesök hos en av Vägverkets konsultläkare, professor Bertil Lindblom, specialist i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Rådet fick en teoretisk genomgång av synfält och olika synfältsundersökningar och därefter också en praktisk genomgång av olika apparater och undersökningar. Avslutningsvis diskuterades avidentifierade autentiska fall. Även länsstyrelsernas konsultläkare kommer genom Vägverkets försorg att få möjlighet att göra samma studiebesök den 23 november. 14

15 Vägverkets hemsida, söktips Vägverkets hemsida innehåller massor med information, allt ifrån vägprojekt, läget på vägarna, körkorts- och fordonsinformation, trafiksäkerhet, trafikmedicin och mycket mer. Det kan däremot vara svårt att hitta just det man söker. Ett bra tips, förutom sökmotorn, är att söka under A-Ö. Där har man samlat några av de mest besökta sidorna och sorterat dem under ofta använda ord och begrepp. Vill du se vad som finns under länkarna till vänster i startmenyn så kan du klicka på länken Översikt. Det är många som besöker Vägverkets hemsida, under september månad hade hemsidan besök och i snitt per dag besök. De mest besökta sidorna är Fordon, Sök fordons- och ägaruppgifter samt Körkort och Förarbevis. Presentation av Sarah Kers Det har nu blivit dags för en av rådets handläggare, Sarah Kers, att presentera sig själv. Jag har arbetat i Vägverkets Trafikmedicinska råd sedan juni 1995 då jag började på Vägverket. Tidigare arbetade jag som läkarsekreterare på Falu lasarett och inom habiliteringsverksamheten i Borlänge. Däremellan var jag hemma under fem år när mina två flickor var små. Att komma från landstingsvärlden till Vägverket för att handlägga körkortsärenden och försöka förstå vad som står i VVFS 1996:200 om medicinska krav för körkort, var för mig en stor omställning. Det är verkligen ett lärlingsjobb och jag har nu kommit en bit på väg. Idag arbetar jag huvudsakligen med handläggning av trafikmedicinska körkortsärenden. Jag är också projektledare inom försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse (alkolås). Jag har gått en del utbildningar sedan jag började på Vägverket, bl. a. projektledarutbildning och en 20-poängs utbildning i trafikmedicin vid Umeå universitet. På fritiden vistas jag gärna ute i naturen vintertid på skidor eller långfärdsskridskor. Jag tycker om att resa och läsa. Jag är dalkulla, född i Stora Tuna utanför Borlänge och har nu flyttat ända till Falun. Jag är nog lite av en globetrotter! Foto P. Middelboe 15

16 Trafikmedicin Trafikmedicinska rådet Handläggare Sarah Kers Birgitta Heed Elisabet Kandell-Eriksson Läkare Lars Englund, chefsläkare Bo Bjerre, överläkare Stina Stenback, överläkare Jonas Boëthius, legitimerad läkare Jurister Sven Hultman Margareta Lannermark Ögren Ingar Werkström Anna Formgren Bo Johansson (extern) Nästa nyhetsblad beräknas utkomma våren 2007 Vägverket Borlänge. Telefon Telefax Texttelefon

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

Bertil Lindblom. Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare. Kontakt:

Bertil Lindblom. Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare. Kontakt: Synkrav för körkort Bertil Lindblom Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare Kontakt: Bertil Lindblom, Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, 431 80 Mölndal

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Trafikmedicin. Nr 15, November 2007. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet

Trafikmedicin. Nr 15, November 2007. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikmedicin Nr 15, November 2007 Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 15 Utgivningsdatum: November 2007 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och Margareta Lannermark

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 19 november 2009 Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Nytt utseende på blanketter och ny e-tjänst för beställning

Läs mer

Trafikmedicin. Ny Trafikmedicinbok som e-bok s.12. Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4. Ny körkortsbehörighet s.

Trafikmedicin. Ny Trafikmedicinbok som e-bok s.12. Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4. Ny körkortsbehörighet s. Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Körkortsavdelningen Nr 18 juni 2009 Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4 Ny körkortsbehörighet s.8 Frågor och svar s.10 Ny Trafikmedicinbok

Läs mer

Trafikmedicin Information från Trafikmedicinska rådet

Trafikmedicin Information från Trafikmedicinska rådet Trafikmedicin Information från Trafikmedicinska rådet Nyhetsblad Nr 8 kontaktpersoner: Mariann Almgren 0243-752 73, Margareta Lannermark Ögren 0243-753 35, Mars 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk metodharmonisering

Läs mer

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01)

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) 3 2013-03-26 2 4 Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Lars Englund Chefsläkare Trafikmedicinska rådet Transportstyrelsen Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) Om

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 1 Körkort efter stroke Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 2 Körschema Den medicinska körkortshanteringen Vägverkets Trafikmedicinska Råd Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares anmälningsskyldighet

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? Nära en tredjedel av alla bilförare i Sverige har svårt att läsa vad som står på skyltarna i trafiken.

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort?

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Transportforum 2015 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Sjukdomar och

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension)

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension) Nr 849 2373 Fyll i blanketten i förväg före läkarundersökningen. Oklara frågor kan besvaras i samband med läkarundersökningen. Ta blanketten med dig till läkarundersökningen.blanketten fogas till journalhandlingarna,

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (21)

Konsekvensutredning 1 (21) Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed/Monika Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Dalarnas län Ta chansen nu Nu kan du som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri snabbt få pro fessionell och

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande

Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande Lars Widman Yrkes-och miljömedicin, NUS Umeå Målbeskrivning- Körkortsmedicin: Känna till vad som gäller för läkares medverkan i den medicinska

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

HÄLSOINTYG för ungdom

HÄLSOINTYG för ungdom 321 Fastställd av social- och hälsovdsministeriet fälten Hörapparat, vilken har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föresl att körkortstillstånd beviljas. g intygar

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Glasögonmodeller Fatal Vision

Glasögonmodeller Fatal Vision Glasögonmodeller Fatal Vision Här nedan följer det modellutbud som i dag finns att tillgå avseende Fatal Vision (promilleglasögonen). Här framgår även inom vilket promilleområde respektive glasögonmodell

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Bilkörning och demens

Bilkörning och demens Bilkörning och demens 2014-09-11 Catarina Lundberg Leg. Psykolog., med. dr., enhetschef Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge Transportstyrelsen är körkortsmyndighet De medicinska

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Läkemedel och trafiken

Läkemedel och trafiken Läkemedel och trafiken 1 Finlands Apotekareförbund 2008 2 Läkemedel i trafiken Varannan finländare använder dagligen något läkemedel. Många av dem kan försämra användarens prestationsförmåga i trafiken.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

ÄLDRE OCH BILKÖRNING

ÄLDRE OCH BILKÖRNING ÄLDRE OCH BILKÖRNING Information och vägledning för närstående Den här broschyren vänder sig till dig som har en närstående som har en sjukdom har en närstående vars beteende får dig att fundera på hans/hennes

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Svensk Trafikmedicinsk Förening

Svensk Trafikmedicinsk Förening Svensk Trafikmedicinsk Förening STMF Sektion av Svenska Läkaresällskapet Rundbrev nr 1: 2015 Mars 2015 Föreningens adress: STMF, c/o Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 2015 05 21 ALKOHOL Absolut vanligast Överkonsumtion var tionde vuxen. Halland: 25 000 Missbruk eller beroende cirka 450 000. Halland 12 000 Beroende: lite olika uppgifter, mellan

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Klinisk testning av ögonrörelserrelser Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Ögonrörelserrelser Vi testar motilitet har alla ögonmuskler normal funktion eller finns det inskränkningar (skelningar)? Vi

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

13.03.13. och hur man kan bemöta dem

13.03.13. och hur man kan bemöta dem och hur man kan bemöta dem Cannabis är en medicin. Det finns inga studier som visar att cannabis är farligt. Cannabis är mindre skadligt än alkohol. Eftersom det är kriminellt att röka cannabis blir jag

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION ALLT OM MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION Solutions with you in mind www.almirall.com VAD ÄR DET? Minnesförlust och bristande koncentration är vanliga kognitiva problem hos patienter med multipel

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK 1 Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Körkortet och lagen. Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK

Körkortet och lagen. Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK Körkortet och lagen Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK Rattfylleribrott Sverige var ett av de första länderna i världen som införde straff för rattfylleri bara Norge var före. Den

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

ÄLDRE OCH BILKÖRNING

ÄLDRE OCH BILKÖRNING ÄLDRE OCH BILKÖRNING Information och vägledning för närstående Äldre och klokare men också skörare och sjukare Ser du tecken på att din närstående inte beter sig som vanligt är det bra att ta upp dina

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer