Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 INLEDNING Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor som företräder professionens kunskapsområde med syfte att; - medverka till hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling - främja forskning, utveckling och utbildning inom skolhälsovård 1 Verksamhetsberättelsen har utformats utifrån verksamhetsmålen i Riksföreningens verksamhetsplan STYRELSEN Vid årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, väljs styrelsen vilken sedan leder verksamheten. Styrelsens sammansättning har efter årsmötet 11 april 2013 varit som följer: Agnetha Fredin, Hörby - ordförande Katrin Eriksson, Karlskoga - Vice ordförande och kongressansvarig Johanna Brännström, Boliden - redaktör Marina Lundquist, Lindesberg - kassaförvaltare Susann Magnusson, Uddevalla- redaktör Christina Stenhammar, Uppsala - kongressansvarig Karin Jakobsson, Kungälv - webmaster Lena Wessén, Östersund - sekreterare Tina Leach, Värmdö medlemsansvarig Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året. Därutöver har styrelsen även haft två styrelsemöten tillsammans med Svenska Skolläkarföreningen i januari och i september. LEDNING AV ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Riksföreningen skall stödja skolsköterskor, chefer med verksamhetsansvar/ledningsansvar samt bidra till deras kompetensutveckling. För att tillförsäkra en god och säker skolhälsovård krävs såväl professionella skolsköterskor som ett bra ledarskap. Ett av riksföreningens viktigaste uppdrag är att klargöra och belysa gällande lagar och föreskrifter, det vill säga, den normgivning och det regelverk som styr verksamheten för den enskilda skolsköterskan och/eller huvudmannen för elevhälsans medicinska insats. Riksföreningen har under året arbetat för det genom att: - belysa vikten av ett kompetent ledarskap för elevhälsans medicinska insats i remisser som besvarats - arrangera årets ledningskonferens som ägde rum i Uppsala. Temat för ledningsdagarna var Elevhälsans medicinska insats med fokus på ledarskap. Glädjande blev det deltagarrekord med 262 anmälda 1 Riksförenings kommentar, enligt stadgarna används begreppet skolhälsovård i verksamhetsberättelsen som utgår från stadgarna.

3 - utse och uppmärksamma Maria Amström, Alingsås, 2012 års Trans-ver-sal stipendiat för hennes ledarskap - fortlöpande besvara frågor som inkommer till styrelsen via e-post gällande bland annat ledarskap och lagstiftning KOMPETENSUTVECKLING Riksföreningen skall verka för att utveckla skolsköterskans specifika omvårdnadskompetens ur ett hälsofrämjande folkhälsoperspektiv med kvalitetstänkande. För att säkerställa en god och säker skolhälsovård av hög kvalitet behöver vi tydliggöra kompetensen och den professionella rollen. Yrket som skolsköterska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt- och professionellt kunnande. Det är en viktig uppgift för Riksföreningen att bidra med kompetensutveckling inom professionen samt inom verksamhetsområdet. - utkomma med tidningen, Skolhälsan, 4 nummer per år. Tidningen har ett stort utbud av artiklar som berör skolsköterskans kompetensområde - uppdatera riksföreningens hemsida med information och aktuella utbildningar - arrangera skolsköterskekongressen i Malmö. Kongressenen besöktes av 973 deltagare - arrangera posterutställning i samband med kongressen där skolsköterskor kunde ta del av utställarnas projekt och uppsatser - informera ledningsansvariga skolsköterskor och/eller verksamhetschefer med epostutskick från ordförande - utse och uppmärksamma Årets skolsköterska 2012, Lisbeth Andersson från Tomelilla - delta i Mötets dag som ett led i att utveckla de kongresser och konferenser som Riksföreningen anordnar HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE OCH FORSKNING Riksföreningen skall öka kunskapen om evidensbaserade metoder, det hälsofrämjande arbetet och skolsköterskans uppdrag samt stödja forskning och utvecklingsarbeten. För att främja hälsa och det hälsofrämjande arbetet inom skolhälsovården krävs att skolsköterskor omsätter och använder kunskap/evidensbaserade metoder som finns inom skolhälsovård. - besvara remisser från myndigheter såsom Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen - informera kontinuerligt om forskning och utvecklingsprojekt via Riksförenings hemsida - informera kontinuerligt om forskning och utvecklingsprojekt i tidningen, Skolhälsan

4 KVALITETSUTVECKLING NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Riksföreningen skall stödja nationella och internationella kontakter samt bidra till att utveckla skolhälsovården. En god och säker skolhälsovård förutsätter en samverkan som överbryggar gränser internt och/eller externt samt främjar kontinuitet inom verksamheten. - besvara remisser från myndigheter såsom Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen - representera Sverige vid School Nurses Internationell [SNI] som ägde rum i Slovenien - delta i projektgrupp med Socialstyrelsen och Skolverket i framtagande av vägledningsdokument för elevhälsan - samarbeta med Nordiskt samarbete för sjuksköterskor [NoSB] som arbetar med barn - framlägga yttrande till Barnhälsodataprojektet i samverkan med Svenska Skolläkarföreningen - ansöka om medel till kvalitetsregister i samverkan med Svenska Skolläkarföreningen - utdela Riksförenings stipendium för deltagande i SNI: - Gunilla Fagerholt, Lund - Ulrica Roos Lundgren, - Malin Rising Holmström, Sundsvall, - Marie Golsäter, Eksjö, - Jeanette Frostemark Pålsson, Lund, - Marina Reutersvärd, Stockholm - utdela Riksförenings stipendium för deltagande i studieresa - Helen Almquist, Lerum - representera Riksföreningen vid ordförandekonferens arrangerad av Svensk sjuksköterskeförening, [SSF] - samverka med andra Riksföreningar och nätverk inom [SSF] samt andra organisationer och myndigheter - uppdatera och revidera Riksföreningens kriterier för ansökan/nominering till Årets skolsköterska, Trans-ver-sal och Galdermastipeniderna utifrån förändrat uppdrag - medverka i debatter om frågor kring elevhälsans medicinska insats på lokal-, regional- och nationell nivå i media - representera Riksföreningen i - Socialstyrelsens referensgrupp att ta fram en kunskapsöversikt för ADHD - Self Harm and Eating Disorders Organization [SHEDO] som referens i deras arbete att utarbeta ett informationsmaterial - Socialstyrelsens referensgrupp Barn som far illa eller riskerar att fara illa - Arbetsgrupp för nationella kvalitetsregister för barn - Adjungerad i barnhälsovården för kvalitetsregister, BHVQ - Arbetsgruppen för cervixcancerprevention, regionalt cancercenter - Referensgrupp gällande vaccinuppföljning på Smittskyddsinstitutet [SMI] - Referensgrupp gällande regeringsuppdrag om kommunikation och vaccination - Referensgrupp för vaccinationsregister EKONOMI Årsbokslutet redovisar ett underskott på ,05 kronor. Förlagstjänst, support till hemsidan, bokföring samt tjänster av kongressbyrå köps in av Riksföreningen. Styrelsen har avsatt

5 kronor inför Riksföreningens 70-årsjubuleum. Det är styrelsens uppfattning att Riksföreningen kan fortsätta sin verksamhet med bibehållen medlemsavgift under STYRELSENS INTERNA ARBETE Arbetet som styrelsemedlem är stimulerande, inspirerande och utvecklande men också krävande gällande tid och engagemang. Styrelsens olika uppdrag kräver varierande grad av tidsåtgång och kompetens. Under året har styrelsen ny ordförande och även andra uppdrag har omfördelats inom styrelsen. De mer tidskrävande uppdragen fördelas på två personer, för att lätta på arbetsbördan och minska sårbarheten i händelse av sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Flera av Riksföreningens rutiner har granskats och reviderats, i syfte att ha hög kvalitet och effektivisera. - uppdatera dokumentet PM för styrelsearbete - handlägga epostmail via styrels - planera utveckling av försäljning av profilprodukter via nätet - skicka ut information till nya medlemmar via epost - registrera prenumeranter i samma system som föreningens medlemmar För en fortsatt stabil ekonomi har Riksföreningen - planerat inför framtida annonsering på hemsidan - öka medlemsantalet En uppgift som styrelsen har är att värna om varumärket för Riksföreningen för skolsköterskor. - besluta och införa en alkoholpolicy som innebär att det inte alkohol ingår i arrangemang anordnade av Riksföreningen - utveckla epostutskick till medicinskt ledningsansvariga - starta Facebookkonto för att sprida aktuell information och medlemskontakt - stödja Rätten till vård för papperslösa, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor [KSAN], Nätverket för Barnkonventionen, Migränförbundet samt Astma och allergiförbundet - välja gåvor till kongressens föreläsare som stödjer Riksföreningens intentioner - delta i kongressen Elevhälsa i fokus - delta i kongressen Tidiga insatser - representera Riksföreningen på filmpremiären av När ingen ser Sätra Bruk januari 2014 Agnetha Fredin Katrin Eriksson Johanna Brännström Marina Lundquist

6 Susann Magnusson Christina Stenhammar Karin Jakobsson Lena Wessén Tina Leach

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN, INRIKTNING PSYKIATRISK VÅRD INNEHÅLL 3 Förord 4 Arbetsprocess 5 Arbetsgrupp,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer