Utbildningsanvisningar år 2012 för uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsanvisningar år 2012 för uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten."

Transkript

1 Utbildningsanvisningar år 2012 för uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten. Att särskilt uppmärksamma Ingen grundutbildning av självskyddsinstruktörer år 2012 Under år 2012 genomförs inte någon grundutbildning av självskyddsinstruktörer. Nästa utbildningsomgång planeras att starta under våren Fortbildning av självskyddsinstruktörer år 2012 Distrikten får uppdraget att i samverkan inom varje utbildningsregion anordna fortbildningen. Fortbildningen finansieras genom den s.k. 70-kronan styrs till respektive distriktsstyrelse. Nytt namn på vårt självskyddskoncept år I och med att vi från och med år 2012 inleder en ny avtalsperiod, som sträcker sig till och med år 2014, har vi ändrat namnet på vårt självskyddskoncept till Din trygghet egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris Rapportering av inbokade kurstimmar Alla inbokade kurstimmar ska omgående och fortlöpande rapporteras till verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren ska godkänna kurstimmarna innan de får genomföras. Det är mycket viktigt eftersom ersättning endast kan betalas ut för kurstimmar som rapporterats och godkänts i förväg. Bokningsschema finns på instruktörssidan under Rapportering av genomförda kurstimmar varje månad För att kunna bedöma omfattningen och inriktningen på genomförda kurser är det obligatoriskt och viktigt att varje instruktör lämnar sin redovisning varje månad, även om det gäller endast ett fåtal kurser. I annat fall kan ersättningen till instruktören inte garanteras. Redovisningen ska lämnas till verksamhetsledaren senast den 5:e i varje månad. Intyg om att avtal finns För att kunna registreras som en kommun med tillgång till FRG måste en kommunal företrädare intyga på redovisningsblanketten att ett avtal om FRG har slutits med Civilförsvarsförbundet och/eller de enskilda FRG-medlemmarna. Ändrad ersättning vid grundutbildning av FRG-medlemmar Ersättning till genomföraren ändras till 1100 kronor per utbildad person som är medlem i en frivillig försvarsorganisation. Om ersättning ska kunna garanteras måste utbildningen påbörjas, avslutas och redovisas till förbundskansliet inom ett och samma kalenderår. 1

2 1. Uppdrag från MSB 1.1 Självskydd Civilförsvarsförbundets självskyddsuppdrag omfattar åren och är således treårigt. För 2012 har förbundet beviljats uppdrag för kr vilket innebär kurstimmar och särskilda medel till verksamhet för att minska social oro och utanförskap. Uppdraget är det enskilt största bland dem som MSB beslutat. Fördelning av uppdraget På samma sätt som för år 2011 har vi för år 2012 fördelat kurstimmarna per utbildningsregion efter befolkningsunderlag. Utbildningsresultaten i de fyra regionerna kommer att stämmas av fortlöpande och vid behov kommer en omfördelning av timmar att göras. Fördelning Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län, Kronoberg, Kalmar län, Blekinge, Kristianstad län, Malmöhus Halland, Västra Götaland, Värmland, Örebro län Stockholms län, Uppsala län, Södermanland, Gotland, Östergötland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten timmar timmar timmar 658 timmar Allmänt Som självskyddsverksamhet räknas de olika kurserna inom konceptet Din trygghet egna åtgärder för äkerhet till vardags och vid kris. Självskyddsverksamheten ska erbjudas kostnadsfritt till de målgrupper som omfattas av självskyddsuppdraget. Civilförsvarsförbundets kurser och kursmateriel får endast användas i verksamhet anordnad av förbundet. I distriktet är det distriktsstyrelsen genom verksamhetsledaren som har helhetsansvaret för samtliga utbildningar och att dessa genomförs enligt anvisningarna. Innehåll Självskyddskoncept Din trygghet egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris ska utgå från aktuell olycks- och skadestatistik. Utgångspunkten för kurserna ska vara människans psykiska och fysiska grundbehov för överlevnad och vad den enskilda människan själv kan göra. Kurserna är delvis målstyrda och instruktören ansvarar för att de anpassas till den aktuella målgruppen och utformas så att målen nås. 2

3 Mål Självskyddsverksamheten ska leda till att: den enskilde ska vara medveten om risker, ha kunskap och förmåga att själv kunna ta ansvar för och hantera sin egen säkerhet, den enskilde ska ha kunskap och förmåga att själv hantera förhållanden/situationer som kan uppstå, alltifrån vardagsolyckor till en extraordinär händelse eller en kris. Utbildningsmateriel På instruktörernas sida under finns uppgifter om undervisningsmateriel samt råd och tips för hur kurserna kan genomföras. Självskyddsinstruktörer Självskyddsinstruktörerna är en resurs för hela Civilförsvarsförbundet. I distriktet är det distriktsstyrelsen genom verksamhetsledaren som leder instruktörernas verksamhet och som ansvarar för att utbildningsuppdragen genomförs enligt anvisningarna. Det innefattar bland annat marknadsföring och bokning av kurser i distriktet. Distriktsstyrelsen ansvarar även för att instruktören ges skäliga förutsättningar och skälig hjälp för att fungera bra som instruktör. För att kunna upprätthålla en god kompetens ska instruktören genomföra minst 20 kurstimmar per år. Enstaka år med färre timmar kan accepteras, men instruktörer som under flera år genomför färre kurstimmar än 20 per år, förlorar sin behörighet som instruktör och återfår den inte förrän efter fortbildning. Det krävs att instruktören deltar i de träffar och fortbildningar rörande självskyddsverksamheten som anordnas. Instruktören ska också delta i marknadsföringen av kurser. Nya instruktörer grundutbildas av förbundet och får instruktörskompetens i hela Civilförsvarsförbundets självskydskoncept. Instruktörer förordnas på två år. Vartannat år ska instruktören delta i medarbetarsamtal med verksamhetsledaren. Samtalet ska kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och önskemål. En instruktör som inte fungerar tillfredsställande i rollen som instruktör ska i första hand erbjudas stöd och hjälp av verksamhetsledaren. Skulle problemen kvarstå, trots skälig hjälp, kan instruktören efter beslut av distriktsstyrelsen förlora sin behörighet som instruktör.. I särskilda fall kan instruktörsbehörigheten fråntas med omedelbar verkan efter beslut av generalsekreteraren. Ingen grundutbildning av själskyddsinstruktörer år 2012 Under år 2012 genomförs inte någon grundutbildning av självskyddsinstruktörer. Nästa utbildningsomgång planeras att starta under våren Fortbildning av självskyddsinstruktörer år 2012 Distrikten får uppdraget att i samverkan inom varje utbildningsregion anordna fortbildningen. Fortbildningen finansieras genom den s.k. 70-kronan styrs till respektive distriktsstyrelse. 3

4 Profilkläder och annan utrustning Under grundutbildningen utrustas instruktören med väska och profilkläder (skjorta alt. pikétröja och en tröja). Instruktören får också en komplett uppsättning av det utbildningsmaterial som finns till vårt självskyddskoncept. Instruktören ska i sin roll som instruktör uppträda i vårdad klädsel och tydligt visa att den företräder Civilförsvarsförbundet. Profilkläder ska därför användas. Ingen instruktör i Civilförsvarsförbundet får agera i annan organisations eller företags profilkläder eller andra kännetecken vid utförande av uppdrag åt Civilförsvarsförbundet. Behovet av kläder och utrustning varierar mellan olika instruktörer beroende på vilken typ av kurser instruktören oftast håller. Likaså varierar slitaget. Instruktören ska utrustas med profilkläder och undervisningsmateriel i en omfattning som motsvarar behovet och omfattningen av instruktörens verksamhet. En lämplig nivå ska göras upp i samförstånd mellan instruktören och verksamhetsledaren. Kostnaden för profilkläder och undervisningsmateriel täcks av ersättningen till distriktet. Verksamhetsledaren ansvarar för att detta fungerar. Målgruppsbegränsningar En viktig utgångspunkt är att utbildning av och information till anställda i offentlig eller privat tjänst är ett arbetsgivaransvar och får inte ske med användande av självskyddsmedel. Medlen är inte heller avsedda att täcka kostnader för s.k. befattningsutbildning av de ideella organisationernas egna medlemmar. Uppdragsersättning kan användas för verksamhet riktad till skolan, dock med undantag från sådan verksamhet som åligger skolan att ge eleverna enligt gällande kurs- och ämnesplaner. Särskilt utsatta grupper Till särskilt utsatta grupper räknas undervisningsgrupper i verksamhet organiserad för människor med annat modersmål än svenska och människor med funktionsnedsättningar som kräver utökad undervisningstid. För dessa grupper kan undervisningstiden utökas med två extratimmar. Totalt kan alltså konceptet Din trygghet egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris omfatta 10 timmar för dessa särskilt utsatta grupper. Extratimmarna redovisas genom ett x under kurstyp G på redovisningsblanketten. I kolumnen Antal kurstimmar anges sedan det faktiska antalet kurstimmar. Exempel: Du har genomfört Vår sårbarhet, Personskada, HLR+ hjärtstartare och tre extratimmar med målgruppen 6 Annat modersmål än svenska. Datum Antal Kurstyp år/mån/dag kurstim A B C D E F G H I K L X X X X För våra barnsäkerhetsutbildningar gäller som tidigare att kursernas längd kan anpassas till målgruppen genom möjligheten att välja två eller tre timmar. Observera att det inte går att utöka barnsäkerhetsutbildningarna med extratimmar. 4

5 Kurser för barn Våra barnsäkerhetskurser kan erbjudas till grupper med endast barn eller grupper med barn och vuxna blandade. Deltagarantal I medeltal ska Civilförsvarsförbundets självskyddskurser ha minst 12 deltagare. Distriktsstyrelsen ansvarar genom verksamhetsledaren för att kravet uppfylls i distriktet. Det är dock viktigt att deltagarnas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen får dimensionera gruppstorleken. Ett lägre deltagarantal kan därför vara nödvändigt vid vissa tillfällen. Deltagarförteckning Deltagarförteckning ska finnas för varje kurs och signeras av en kursdeltagare eller ansvarig för gruppen. Det är sättet som används för att garantera att kursen genomförts. Deltagarförteckningen ska göras på den särskilda blankett som finns framtagen för detta. Alternativt kan en deltagarförteckning häftas samman med denna men uppgifterna i vår egen blanketts huvud måste vara ifyllda. Kontaktuppgifter till intygsgivaren måste alltid anges. Deltagarförteckningen måste innehålla fullständiga adresser till deltagarna och ska alltid bifogas kursrapporten. Deltagarmaterial Alla deltagare i kursen Vår sårbarhet ska kostnadsfritt få ett fickminne som innehåller den grundinformation som ges vid kursen. Barn som deltar i Hitta Vilse, Kattis & Roffe eller Hembert ska kostnadsfritt få ett arbetshäfte och ett diplom. Vuxna ska få fickminnet som hör till kursen Vår sårbarhet. Observera att det är endast i samband med kurs, genomförd av en instruktör från Civilförsvarsförbundet, som deltagarmaterialet är kostnadsfritt. Materialet beställs från Butiken på För att kunna beställa materialet kostnadsfritt från Butiken krävs särskild inloggning som instruktör. Utvärdering Instruktören ska fortlöpande låta kursdeltagarna utvärdera kurserna enligt den utvärderingsblankett som finns för ändamålet och sammanställas på blanketten Sammanställning av utvärderingsresultat som bifogas kursrapporten. Våra kurser för barn utvärderas inte på detta sätt. Utvärderingarna ska sedan vara ett återkommande inslag i verksamhetsledarens utvecklingssamtal med instruktören Ersättningar Instruktörens ersättning är 170 kronor per timme (225 kr inkl. sociala avgifter). Vid en kurslängd på minst tre timmar, vid ett och samma tillfälle, utgår en extra ersättning på 170 kronor. Förbundet ersätter varje kurstimme med 225 kronor för instruktörskostnaderna och ytterligare 70 kronor för övriga kostnader för genomförandet av utbildningsuppdraget. I de övriga kostnaderna ingår kostnader för marknadsföring, instruktörens fortbildning, profilplagg och utbildningsmateriel. Ersättningen lämnas till distriktet. 5

6 HLR med hjärtstartare Civilförsvarsförbundet följer Svenska HLR-rådets riktlinjer. Det innebär att den självskyddsinstruktör som ska hålla en kurs i HLR med hjärtstartare måste ha genomgått en av HLR-rådet godkänd instruktörsutbildning. Alla kursdeltagare ska ha tillgång till en övningsdocka. En extra ersättning på 30 kronor per deltagare utbetalas till distriktet per genomförd självskyddstimme i HLR med hjärtstartare. Ersättningen avser kostnader för dockor och förbrukningsmateriel. Timersättning rekommenderas Förbundet rekommenderar att instruktören anlitas som arvoderad uppdragstagare mot timersättning för genomförd kurs och att distriktet redovisar skatt och arbetsgivaravgifter. Har instruktören eget företag med F-skattsedel ska även 25 % moms rymmas inom 225 kronor. Det innebär en lägre ersättning för instruktören. Restidsersättning Vid restider längre än 120 minuter för tur- och returresa finns möjlighet att begära restidsersättning med 58 kronor per timme exkl. sociala avgifter. Med sociala avgifter blir ersättningen 76 kronor per timme. Redovisning görs på kursrapporten. Reseersättning Instruktören anger restid och antal körda kilometer på kursrapporten. Förbundet betalar ut reseersättningen ( 18,50 kr/mil) och i förekommande fall även restidsersättning i samband med kursutbetalningen. Rapportering av inbokade kurstimmar Alla inbokade kurstimmar ska omgående och fortlöpande rapporteras till verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren ska godkänna kurstimmarna innan de får genomföras. Det är mycket viktigt eftersom ersättning endast kan betalas ut för kurstimmar som rapporterats och godkänts i förväg. På instruktörssidan under finns ett bokningsformulär som ska användas vid bokningen av kurser. Genom att den kurs som ska bokas skrivs in i formuläret och sedan sänds till verksamhetsledaren kan verksamhetsledaren göra sin bedömning och svara på om kursen kan genomföras eller inte. Rapportering av kurstimmar Alla genomförda timmar måste rapporteras till verksamhetsledaren senast den 5:e varje månad på blanketten Instruktörens redovisning till distriktet av genomförd utbildning. Vid rapporteringen ska den faktiska undervisningstiden rapporteras. Om instruktören, vid ett och samma tillfälle, genomfört minst tre timmar utgår en extra ersättning på 170 kr (225 kr inkl. soc.avg.) Den extra timmen ska inte rapporteras på rapportblanketten. Observera att det är den kommun som kursen hållits i som ska redovisas på blanketten. Målgrupper ska anges På redovisningsblanketten finns Målgrupp 1 och Målgrupp 2. Båda målgrupperna ska anges för varje kurs. Under Målgrupp 1 redovisas hur många deltagare det var i respektive målgrupp, t.ex 12 st under målgrupp 1, 4 st under målgrupp 2 och 7 st under målgrupp 3. Totalt har det då varit 25 deltagare på kursen. 6

7 På samma sätt redovisas under Målgrupp 2 hur många deltagare det var i de olika åldersintervallerna. Rätt ifyllt ska alltså summan av deltagare under Målgrupp 1 vara samma som under Målgrupp 2. Redovisning av kurs Verksamhetsledaren granskar om instruktörens rapport är korrekt och underskriven av rätt person. Verksamhetsledaren för därefter in godkända kurser direkt i utbildningsregistret. Deltagarförteckningarna kan antingen sändas med post eller skannas in och e-postas till förbundskansliet. För att ersättningen ska kunna betalas ut samma månad måste den kompletta redovisningen vara kansliet tillhanda den 10:e i varje månad (ej juli). Utbetalningen sker till distriktet. Obs! Som HLR-instruktör ska du också registrera HLR-utbildningar på HLR-rådets hemsida Medlemsutbildning Introduktionsutbildning av medlemmar Utbildningen är en introduktion till Civilförsvarsförbundets verksamhet. Deltagarna får dessutom kännedom om hur man klarar utsatta lägen och hur det svenska krishanteringssystemet fungerar. Utbildningen genomförs och redovisas som en kurs i Säkerhet till vardags och vid kris, 7 timmar plus en extratimme. Alla timmar, förutom timmen med Civilförsvarsförbundets organisation, historia och verksamhet, ska därför genomföras av en av Civilförsvarsförbundets självskyddsinstruktörer. Innehåll: Civilförsvarsförbundets organisation, historia och verksamhet Vår sårbarhet: olyckor, riskmedvetenhet, samhällets krishanteringssystem Bostaden och närmiljön Utomhus Krisberedskap Personskada Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare Brand Tid: sammanlagt 9,5 timmar. 7

8 1.3 Frivilliga resursgrupper, FRG Frivillig Resursgrupp (FRG), grundutbildning av medlemmar Civilförsvarsförbundet har uppdraget att grundutbilda 600 resursgruppsmedlemmar år Föreningar/distrikt som planerar utbildning måste i god tid innan utbildningen kan starta anmäla detta till förbundet på blankett Anmälan resursgruppsutbildning och invänta ett godkännande innan utbildningen påbörjas. På blanketten ska en företrädare för kommunen intyga att utbildningen sker på uppdrag av kommunen. Eftersom det är svårt att i förväg beräkna det faktiska antalet kursdeltagare, ska den som arrangerar kursen meddela förbundskansliet hur många deltagare kursen hade vid det första kurstillfället. Detta för att underlätta planeringen och minska risken för att vi vid årets slut inte når upp till utbildningsmålet eller utbildar fler än vad det finns medel till. Rapport om antalet kursdeltagare ska skickas till förbundskansliet inom en vecka, räknat från det första kurstillfället. Adress: Civilförsvarsförbundet Box Solna E-post: Grundutbildningen är öppen för alla lämpliga medborgare, men det är endast för medlemmar i en frivillig försvarsorganisation som det utgår ett statligt utbildningsbidrag. Dessutom gäller att medlemmen bör ha genomgått en befattningsutbildning eller motsvarande inom sin frivilliga försvarsorganisation. Prioriteringar Förbundsstyrelsen har beslutat att följande prioriteringsordning ska gälla: 1. Grundtbildning av FRG-medlemmar i kommuner som inte tidigare har FRG. 12 kommuner har inkommit med behovsframställan om sammanlagt cirka 200 FRGmedlemmar. 2. Grundutbildning av FRG-medlemmar i kommuner som redan har FRG. Följande krav ställs: a) Utbildningsplanen ska utöver grundkravet innebära att utbildningen startar och avslutas under år Undantag kan medges om utbildningen har påbörjats under år b) För kommuner där FRG har varit verksamt under tre år eller längre ställs krav på att egenkontroll har genomförts och redovisats enligt av förbundsstyrelsen fastställd modell. Berörda kommuner ska bearbetas för att bekosta den externa granskningen. Klartecken till att genomföra utbildningen lämnas i turordning baserad på tidpunkten då kraven är uppfyllda. Dokument som beskriver hur egenkontrollen ska gå till finns på sidan för FRG-ansvariga under 8

9 Ersättning Ersättning till genomföraren är 1100 kronor per utbildad person som är medlem i en frivillig försvarsorganisation. För medlemmar i Civilförsvarsförbundet gäller att de måste finnas registrerade i förbundets medlemsregister. Om ersättning ska kunna garanteras måste utbildningen påbörjas och avslutas inom ett och samma kalenderår. Redovisning Utbildningen ska redovisas på blankett Redovisning av resursgruppsutbildning och ska bestyrkas av en företrädare för kommunen som även ska intyga om kommunen skrivit avtal om FRG med Civilförsvarsförbundet och/eller de enskilda FRG-medlemmarna. Innan ett sådant avtal har skrivits under kan vi inte registrera att kommunen har tillgång till en FRG. Blanketten ska skickas till förbundskansliet via verksamhetsledaren, som kontrollerar uppgifterna och godkänner genomförd kurs. Deltagarförteckning ska bifogas på blankett Deltagarförteckning resursgruppsutbildning. Kursanordnaren sänder uppgifterna till verksamhetsledaren som granskar om rapporten är korrekt och underskriven av rätt personer. Verksamhetsledaren godkänner rapporten om den är komplett och skickar den vidare till förbundskansliet för utbetalning. FRG-ansvarig, grundutbildning Den FRG-ansvarige ska samordna kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen och skapa förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till kommunens behov. Utbildningen är öppen för alla men det är endast för medlemmar i en frivillig försvarsorganisation som det utgår ett statligt utbildningsbidrag. Dessutom gäller att medlemmen ska ha genomgått en befattningsutbildning eller motsvarande inom sin frivilliga försvarsorganisation. Utbildningen är på 24 timmar och genomförs som internat. För år 2012 har Civilförsvarsförbundet medel för att utbilda 25 personer. Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare samordnar och leder utbildningen. Ersättning Dagpenning, resa, kost och logi betalas av Civilförsvarsförbundet. Ledarskapsutbildning för ledare av FRG Ledaren ska kunna leda FRG vid operativa insatser. Utbildningen är på 24 timmar och genomförs som internat. Civilförsvarsförbundet står för kost, logi och resekostnader. Dagpenning utgår. Se för mer information. 1.4 Registrering av uppdrag i MAX-registret Efter kurser där deltagarna utbildats för ett uppdrag registreras kursdeltagarna av förbundskansliet som innehavare av det aktuella uppdraget. Om personen av någon anledning inte ska inneha detta uppdrag måste detta meddelas till förbundskansliet. FRG-ansvarig ansvarar för att uppgifter i Max om FRG är aktuella. Uppdatering ska ske senast den 1 juni varje år. 9

10 2. Uppdrag från Energimyndigheten 2.1 Energiprojektet Energimyndigheten har beviljat medel till en treårig projektomgång som pågår till och med Målet är att nå minst personer med energiinformation varje år. Energiinformation En energiinformation är på cirka 1½ timmar och genomförs av förbundets energiinformatörer och självskyddsinstruktörer. Observera att det är en information och inte en kurs! Målgrupper Observera att det inte finns några begränsningar för vilka målgrupper informationen kan erbjudas till. Det är alltså möjligt att erbjuda energiinformationen till skolans elever och personal och andra arbetsplatser även under skoltid/arbetstid. Energiinformatör Godkänd att genomföra energiinformationer är den som genomgått Civilförsvarsförbundets utbildning till energiinformatör eller utbildning till självskyddsinstruktör. Ersättning Förbundet ersätter en information om 1½ timmar med 650 kronor. Utbetalningen sker till distriktet. Informatören/instruktören ersätts med 340 kr (2 timmar á 170 kr) för en information. Inklusive sociala avgifter blir ersättningen 452 kronor. Resterande del avser övriga kostnader för informationens genomförande, exempelvis reseersättning, marknadsföring och administrativt stöd. Redovisning Redovisning ska ske på särskild blankett för energiinformation. Informatören/instruktören sänder uppgifterna till verksamhetsledaren, som granskar om rapporten är korrekt och underskriven av rätt personer. Verksamhetsledaren ska godkänna rapporten och registrera den i kursregistret. Jan Alsander Utbildningschef 10

Betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet

Betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet 2012-03-29 Betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet Fakturering Civilförsvarsförbundets betalkurser faktureras normalt genom Civil AB som är ett av Civilförsvarsförbundet helägt bolag. Prissättning

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet

Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet Civil AB 2015/1 Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet fr o m 2015-04-01 Obs! Gällande priser är alltid de priser som framgår av prislistan. Priser anges exklusive moms. Fakturering

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer

Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer 2011-04-27 Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer Enligt uppdrag från förbundsstyrelsen avger härmed arbetsgruppen för revidering av grund- och fortbildning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #6 (utgivningsdag fredag 19 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Ta inte. risken. Gå kursen.

Ta inte. risken. Gå kursen. Ta inte risken. Gå kursen. Säkra din vardag En tillvaro utan olyckor och skador är en främmande tanke. För varje dag inträffar olyckor där människor, egendom eller miljö skadas. Vilken tur i oturen att

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag tisdag 11 mars 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag tisdag 11 mars 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag tisdag 11 mars 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Tid 09.30 13.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Manual till Max medlemsregister

Manual till Max medlemsregister 2012-08-31 Manual till Max medlemsregister Du loggar in i systemet genom att i gå in på Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se och hålla muspekaren på Logga in längst uppe till höger i huvudribban

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Om nyhetsbrevet. Innehållsförteckning

Om nyhetsbrevet. Innehållsförteckning Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #5 (utgivningsdag fredag 14 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet

Läs mer

Bilaga 7. Tabellbilaga

Bilaga 7. Tabellbilaga Bilaga 7. Tabellbilaga RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 7. T A B E L L B I L A G A Tabellbilaga

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Södermanland

Verksamhetsplan 2015 Södermanland Datum 150422 Verksamhetsplan 2015 Södermanland MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 2 Frivilliga resursgrupper sid. 2 Medlemsvård, information

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mönstringsunderlaget Statistik från Rekryteringsmyndigheten över totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2000 fördelat på län och kön

Mönstringsunderlaget Statistik från Rekryteringsmyndigheten över totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2000 fördelat på län och kön Mönstringsunderlaget 2018 Statistik från Rekryteringsmyndigheten över totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2000 fördelat på län och kön 1 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad Telefon 0771-24

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Lärartjänster. i folkhögskolan

Lärartjänster. i folkhögskolan Lärartjänster i folkhögskolan 2017 www.folkbildningsradet.se Folkbildningsrådet 2018 Författare: Tomas Östlund Stockholm, september 2018 INNEHÅLL Lärartjänster... 5 Helårstjänster i folkhögskolan... 5

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Verksamhetsberättelse! för! 2013!

Verksamhetsberättelse! för! 2013! Södermanland Verksamhetsberättelse! för! 2013! Civilförsvarsförbundet Södermanland! MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE! Södermanland Verksamhetsberättelse omfattar tiden 2013-01-01

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 19-- Sid 1 Januari 19 Vägen till 9, Sid Januari 19 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 1--17 Sid 1 November 1 Vägen till 9, Sid November 1 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Kommersiell service åtgärd 7.4 investering

Kommersiell service åtgärd 7.4 investering Kommersiell service åtgärd 7.4 investering Nationell serviceträff 2018-11-27 Fördjupad uppföljning Service & fritid på landsbygden Sammanfattning 181 miljoner kr beviljats till 457 ärenden inom Kommersiell

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej Fråga: 9a Kan ni tänka er att erbjuda praktik/arbetsträning till en person med funktionsnedsättning? Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet Andel ja Andel nej K Kommun 2 0 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% K

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam Samtal till den nationella stödtelefonen under 2019

Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam Samtal till den nationella stödtelefonen under 2019 Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam Samtal till den nationella stödtelefonen under 2019 Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

för Civilförsvarsförbundets

för Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2014-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN sid

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Sammanfattning

Sammanfattning Reklamationsrätt Sammanfattning Fler än tre av fyra bedömer sig ha goda kunskaper om vad öppet köp innebär medan drygt två av tre bedömer sig ha goda kunskaper om vad bytesrätt och garanti innebär. Därutöver

Läs mer

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF 1 Civilförsvarsförbundet i Flen har uppdrag av Flens kommun att vara samordnare av frivilligresurserna (de frivilliga resursgrupperna, FRG) inom kommunen då dessa utnyttjas vid fredstida kriser inom Flens

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer