SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / Best Western Plus, Bromma flygplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats"

Transkript

1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande Kenneth Andersson, andre vice förbundsordförande Tomas Berg Lars Blomqvist Rolf Nilsson Ove Ånhed Mikael Rieslund Jan Cedmark, tjänstgörande ersättare Sven-Åke Arvidsson, adjungerad ledamot Nils-Folke Eriksson, förtroendevald revisor Anders Lundin, personalföreträdare Anders M. Johansson, generalsekreterare Jan Alsander, utbildningschef, (delvis närvarande) Anders J Andersson, kommunikationsansvarig Mona Nygren, ekonomiansvarig (delvis närvarande) Malin Håkansson, GS-assistent Sven Lindgren Kenneth Andersson 38 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från den 7-8 augusti 2013 anmäls. 39 Halvårsrapport 2013 Mona Nygren presenterar en positiv rapport efter årets första sex månader. Bättre resultat än förväntat, även på verksamhetssidan. 40 Förbundsstämman 2013

2 (8) Förslag till program, dagordning och arbetsordning gås igenom. Likartade motioner och propositioner behandlas tillsammans. Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa förslagen till program och dagordning. Förbundsstyrelsen beslutar vidare att föreslå stämman att fastställa förslaget till arbetsordning. Förbundsstyrelsen beslutar framlägga proposition om det moderna samhällets sårbarhet. Förbundsstyrelsen beslutar framlägga proposition om stadgeöversyn. Förbundsstyrelsen beslutar framlägga proposition om stöd för utvecklingen av Civilförsvarsförbundets organisation. Förbundsstyrelsen beslutar framlägga proposition om enhetlig lägsta avgift och föreningsavgift till distriktsverksamheten. Förbundsstyrelsen beslutar framlägga proposition om marknadsföring. Förbundsstyrelsen beslutar framlägga proposition med rapport om Civil AB en resurs i Civilförsvarsförbundet. Förbundsstyrelsen beslutar att Civilförsvarsförbundet ska satsa på att öka omsättningen och vinsten i Civil AB för att skapa större egna resurser för att utveckla Civilförsvarsförbundet och minska beroendet av statliga medel, samt att konstatera att Civil AB har det fulla ansvaret för alla betalkurser, dvs. produkternas innehåll, kvalitetssäkring, marknadsföring, prissättning, fakturering etc. Förbundsstyrelsen beslutar vidare att rekommendera bolagsstyrelsen att uppdra åt verkställande direktören (VD) att under år 2014 utvidga pilotprojektet med minst tre distrikt och att under detta år även skaffa tillräcklig kunskap om marknaden och vår egen organisations konkurrenskraft för att kunna sätta tydliga mål för perioden Målen ska vara förankrade i organisationen och accepterade av styrelserna för Civil AB och förbundsstyrelsen senast i november 2014, att rekommendera bolagsstyrelsen att uppdra åt VD att under år 2014 presentera ett förslag till organisation av bolagsverksamheten, samt

3 (8) att rekommendera bolagsstyrelsen att uppdra åt VD att på lämpligt sätt förbereda organisationen så att den kan implementeras på ett rationellt sätt för betalkurser i minst hälften av Civilförsvarsförbundets distrikt under år 2015 och att alla distrikt ska kunna inkluderas senast under Förbundsstyrelsen beslutar att framlägga proposition om inriktningsplan för åren Förbundsstyrelsen beslutar vidare att avge yttranden över inkomna motioner enligt följande: Motion om utbildning till allmänheten mot bakgrund av terrorhot att motionen ska anses besvarad. Motion om suicid ett folkhälsoproblem att motionen ska anses besvarad. Motion om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna att motionen ska anses besvarad. Motion om L-ABCDE/Första hjälpen att motionen avslås. Motion om oklarheter gällande roller och ansvar att motionen ska anses besvarad. Motion om förbundets och föreningarnas namn att motionen med hänvisning till propositionen om marknadsföring, ska anses besvarad.

4 (8) Motion om möjlighet att avveckla distrikten. att motionen med hänvisning till proposition om stöd för utvecklingen av Civilförsvarsförbundets organisation, avslås. Motioner om tillägg till 2 i gemensamma stadgar, motion om medlemskap, 3 i gemensamma stadgar, motion om generalsekreteraren 17 i stadgar för förbundet samt motion om stadgeändring 3 p 5 distriktsstämma behandlas gemensamt. att motionerna avslås. Motion om ungdomsverksamhet. att anse motionen besvarad. Motion om nationellt rådslag att anse motionen besvarad. Motion om mer kunskap i föreningsteknik att bifalla motionen. Motion om möjlighet till gemensamt bokföringsprogram. att informera distrikt och lokalföreningar om möjligheten att använda antingen Bankernas e-bokföring eller bokföringsprogrammet Bokis. Motion om juridisk stödfunktion. att anse motionen besvarad.

5 (8) Motion om tidpunkter för avisering av medlemsavgiften. att bifalla motionen. Motion om att skydda medlemmarnas upphovsrätter. att avslå motionen. Motion om framtagande av en app för smartphones till Hjärtstartarregistret. att motionen anses besvarad. Motion om information- och säkerhetspolicy. att bifalla motionen. Motion om informationsägare av data i Max-registret. Förbundstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att motionen anses besvarad. Motion om rapporter från Max-registret att motionen anses besvarad. Motion om brist på pengar till självskyddsutbildning att avslå motionen. Motion om från behovsorganisation till säljorganisation

6 (8) att motionen ligger i linje med proposition med rapport om Civil AB en resurs i Civilförsvarsförbundet, och anses därmed besvarad. Motion om frivilliga resursgrupper, FRG. att motionen anses besvarad. Motion om behovet av ett nytt utbildningskoncept för instruktörsutbildning och fortbildning. att anse motionen besvarad. Motion om skolan som målgrupp för kursverksamhet. att med hänvisning till propositionen om det moderna samhällets sårbarhet, bifalla motionen. Motioner om samarbetet med Missing People Sweden och Sveriges Civilförsvarsförbund. att avslå motionerna. 41 Indelning i inflytandepunkter under påverkanstorget Förbundsstyrelsen beslutar att dela upp ärendena i fyra inflytandepunkter. 42 Fortsatt utveckling av frivilliga resursgrupper, FRG Anders M Johansson är allvarligt oroad vad gäller FRG-medlemsutbildningen. Starttillstånd har lämnats för 564 personer och resultatet kommer med nöd och näppe upp i 350. Flera håller med om problemet som beror på rekryteringssvårigheter. Jan Alsander har sammanställt förslag till uppdrag inom området krisberedskap för Alsander informerar även om MSB:s förslag på tilldelning av huvudmannaskap och att vi är förbisedda.

7 (8) Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 43 Riskkollegiet, medlemskap Förbundsstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Riskkollegiet. 44 Övriga ärenden Mikael Rieslund: HLR-instruktörer börjar tacka nej då de inte tycker de får tillräcklig ersättning. Är det ett stort problem som inte faller på enstaka personer bör vi gå vidare med det. HLR är både en del av självskyddet, och kommersiell. Generalsekreteraren får i uppdrag att titta vidare på det. 2. Ove Ånhed: Utbildningar av instruktörer. Hur långt ska de behöva åka? Väldigt utspridda behöver vi starta ytterligare en kurs där vi utbildar instruktörer till första hjälpen-utbildning? Generalsekreteraren får i uppdrag att titta närmare på det. 3. Ny lokalförening vill bildas i Kungälv-Ale. Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla. 4. Distrikt Malmöhus har ansökt om organisationsstöd med sammanlagt kronor. Förbundsstyrelsen beslutar att bevilja sammanlagt för uppstart av och stöd till lokalförening, samt inspirationsdag för beredskapsansvariga och säkerhetschefer, samt att återremittera ansökan i de delar som gäller utbildningen av instruktörer för kommersiella uppdrag. 5. Civilförsvarsförbundet Olofströms begäran om att få bli frikopplade från distrikt Blekinge och stå direkt under förbundsstyrelsen behandlas. Förbundsstyrelsen beslutar att avslå ansökan, samt att påminna om möjligheten för individer att vara medlemmar på nationell nivå. Övriga rapporter Utbildningen av distriktens valberedningsutbildare kommer att genomföras innan årsskiftet.. 46

8 (8) Rapporter från faddrarna Faddrarna rapporterar. Vid protokollet: Malin Håkansson Justeras: Sven Lindgren Kenneth Andersson

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer