(11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Kl Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Närvarorätt Ärende 1-7, ÄRENDELISTA 1. Resultat i grundskolan läsåret 2013/14 2. Gymnasieskolans organisation 2014/15: Redovisning Föredragande: Christer Fernqvist 3. Gymnasieskolans organisation 2015/16 Föredragande: Christer Fernqvist 4. Fritidshemmens kvalitet Föredragande: Pernilla Ericsson 5. Årsbudget 2014: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per Föredragande: Sara Ersund 6. Årsbudget 2014: Budgetuppföljning Föredragande: Sara Ersund 7. Investeringsbudget: Information Föredragande: Elisabeth Lindkvist 8. Motion angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö 9. Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 Föredragande: Dan Malmberg Jansson 10. Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen: Revidering 11. Sammanträdesdagar Kommunfullmäktiges mål: Information 13. Frösåkersskolan 14. Information från förvaltningen 15. Rapporter från skolråd m.m. 16. Redovisning av delegationsbeslut 17. Information

2 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 18. Kurs- och konferensinbjudningar. Sekreterare Per-Åke Berg. Ordförande Roger Lamell (S)

3 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Resultat i grundskolan läsåret 2013/14 Redovisning av grundskolans resultat för läsåret 2013/14. 2 Dnr 2013BUN031 Dpl 612 Gymnasieskolans organisation 2014/15: Redovisning Slutligt resultat av gymnasieintagningen för höstterminen 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 3 Dnr 2014BUN078 Dpl 612 Gymnasieskolans organisation 2015/16 Handling A Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till programutbud 2015/16. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16:

4 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Bruksgymnasiet Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Estetiska programmet Bild och formgivning 24 Musik Teater Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 32 Beteendevetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 Summa 120 Nationella program - Yrkesprogram Program Inriktning Antal platser El- och energiprogrammet Elteknik 16 Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 24 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 16 Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 Summa 96 Forsmarks skola Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64 Minsta antal sökande måste vara 8 vid första antagningstillfället för att programmen ska gå vidare i andra omgången.

5 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Dnr 2014 BUN082 Dpl 632 Fritidshemmens kvalitet Handling B Delas ut på sammanträdet Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en kvalitetsrapport om fritidshemmens verksamhet. Information om kommande rapport. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 5 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 Årsbudget 2014: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per Handling C Verksamhetsberättelse och budgetuppföljning för perioden januari augusti 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

6 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 6 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 Årsbudget 2014: Budgetuppföljning Handling D Driftbudgetuppföljning per augusti 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen Investeringsbudget: Information Information om hur investeringsbudgeten tidigare använts samt planering för investeringsbudget år Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 8 Dnr 2013BUN052 Dpl 913 Dnr 2013KS248 Dpl 913 Motion angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö Handling E Kerstin Dreborg (MP) föreslår i motion daterad att kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen.

7 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Uppdraget bör dock inte ges innan Miljöstyrningsrådets förstudie, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom området, är färdigställd. Förstudien beräknas vara klar i december Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Uppdraget bör dock inte ges innan Miljöstyrningsrådets förstudie, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom området, är färdigställd. Förstudien beräknas vara klar i december Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 9 Dnr 2014BUN081 Dpl 168 Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 Handling F Östhammars kommun har valt att använda tjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skolan tjänster för att stödja det pedagogiska arbetet. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner att använda en molntjänst för att stödja det pedagogiska arbetet.

8 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 10 Dnr 2014BUN079 Dpl 624 Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen: Revidering Handling G Barn- och utbildningsnämnden antog Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsans uppdrag, mål och organisation samt påvisa de olika dokument som styr elevhälsans arbete och att uppmuntra tillvidareutveckling av elevhälsoarbetet i Östhammars kommuns förskolor/skolor. Föreligger förslag till reviderad elevhälsoplan. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen. 11 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 Sammanträdesdagar 2015 Handling H Förslag till sammanträdesdagar 2015 föreligger. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt dagar för budgetseminarium för 2016: Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 22 januari 12 februari 26 februari 19 mars 9 april 7 maj 21 maj 11 juni 27 augusti 17 september 1 oktober 22 oktober 5 november 19 november 3 december 17 december

9 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Datum för budgetseminarium år 2015 beslutas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde Kommunfullmäktiges mål: Information Information om kommunfullmäktiges förslag till nya mål och styrtal och hur de påverkar barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 13 Frösåkersskolan Diskussion om Frösåkersskolan 14 Information från förvaltningen 15 Rapporter från skolråd m.m.

10 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 16 Redovisning av delegationsbeslut v Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: Personalfrågor Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Anställning längre än sex månader) Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Anställning längre än sex månader) Verksamhetsfrågor Ekonom Sara Ersund (Själskjutsersättning i stället för UL-kort) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi, val av skola, växelvis boende m m, 19 sidor) Barnomsorgshandläggare Eva Andersson (Mottagande av barn i förskola från annan kommun) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi, val av skola, växelvis boende m m, 6 sidor) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Vinterskolskjuts, vinterbusskort) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Busskort särskilda skäl, vinterbusskort)

11 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 17 Information v Föreligger ingen information Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 1) Dnr 2014KS386 Dpl 028 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen avseende gåva till personal som varit anställd i 25 år. 2) Dnr 2014TN199 Dpl 140 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med trafiknämnden avseende trafiksituationen vid Husbackavägen. 18 Kurs- och konferensinbjudningar Handling I Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i den nytillträdda nämnden erbjuds att delta i konferensen Skolriksdag 2015 den april 2015.

12 BUN Handling A FÖRSLAG Barn- och utbildningskontoret Datum Sid Dnr 2014BUN078 1 (3) Programutbud Bruksgymnasiet 2015/16 Yrkesprogram El- och energiprogrammet: Fordons- och transportprogrammet: Handels- och administrationsprogrammet Restaurang och Livsmedelsprogrammet: Vård och Omsorgsprogrammet: Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet: Naturvetenskapliga programmet: Samhällsvetenskapliga programmet 16 platser 16 platser 24 platser 16 platser 24 platser 32 platser 24 platser (8 per inriktning musik, teater och bild) 32 platser 32 platser Introduktionsprogram Preparandutbildning Individuellt alternativ Yrkesintroduktion Språkintroduktion Programinriktat individuellt val Förändringar jämfört med innevarande läsår: Möjligheterna till samläsning, beroende av elevantal, finns för olika program. En utökning av programutbud bedöms inte rymmas inom skolans kommande budgetram. Dock kan vissa tillkommande programinriktningar och profiler att införas. Detta påverkar i nuvarande läge inte budgetunderlag. Hotell- och turismprogrammet erbjuds ej Volymbeslut Minsta antal sökande vid första antagningstillfället för att programmet ska gå vidare i andra omgången föreslås till 6 sökande Gimo den 16 september 2014 Christer Fernqvist Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat S Östhammar Östhammar Int Int V.A.T. No PlusGiro SE

13 2 (3) Programutbud Forsmarks skola 2015/16 Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64

14 3 (3) Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16: Bruksgymnasiet Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Bild och formgivning Musik Teater Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskap platser 24 Beteendevetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 Summa Nationella program - Yrkesprogram Program Inriktning Antal platser El- och energiprogrammet Elteknik 16 Fordons- och transportprogrammet Personbilsteknik 16 Handels- och Handel och service 24 administrationsprogrammet Restaurang- och Kök och servering 16 livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 Summa 96 Forsmarks skola Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64

15 BUN Handling C Delårsbokslut 2014 Barn- och utbildningsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat S Östhammar Östhammar Int Int V.A.T. No PlusGiro SE C:\Users\exportuser\AppData\Local\Temp\clpibw20.wxx.docx

16 2 (6) Innehållsförteckning 1 Måluppfyllelse Årets viktiga händelser Prestationer och kvalitet Ekonomiskt resultat Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv... 6

17 3 (6) 1 Måluppfyllelse Meritvärdet i år 9 Vårterminen 2014 (VT 14) ligger Östhammars kommuns meritvärde på 219,9. Eftersom beräkningen av meritvärdet har ändrats 2013/2014 så kan ingen jämförelse med riket göras. Andel elever med godkänt i alla ämnen i år 9 Vårt värde VT 14 är 77.4 %. Värdet har ökat med 12 % mot föregående år, men är långt ifrån kommunfullmäktiges mål, målvärde 100 %. Nämndens delmål för mandatperioden är 85 %. Alla elever ska kunna läsa vid andra läsårets slut. Läskunnigheten bedöms utifrån förmågan till ordavkodning och flyt i läsningen - 96,8 % av eleverna i år 2 har uppnått för åldersgruppen adekvat läskunnighetsnivå. Jämförelsetal från föregående år är 92,2%. Målvärde är 100 %. De traditionella könsmönstren ska minska, samt skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor utjämnas. VT 14 uppnådde 69 % av flickorna i år 9 alla kunskapskrav. Motsvarande andel bland pojkarna var 86,6 %. Andelen elever som har en gymnasieutbildning efter fyra år skall öka. Uppföljning sker genom redovisning av statistik från Skolverket. Resultatet för 2014 är ännu inte tillgängligt. Andelen nöjda elever i grundskola och gymnasiet, NKI Andelen nöjda elever, baserat på brukarenkät VT 14 är: År 2 82%, år 5 78 %, år 8 54 % och i gymnasieskolorna i kommunen är 74 % av eleverna nöjda. Målet är 80 % nöjda elever vilket innebär att endast år 2 uppfyller målet VT 14. Andelen elever som upplever arbetsro Våra värden från VT 14, baserat på brukarenkät är: År 2 62 %, år 5 77 % och år 8 63 %. Det finns inga jämförbara siffror, eftersom detta är nya frågeställningar. Ingen elev ska uppleva sig kränkt Våra värden från VT 14, baserat på brukarenkät är: År 2 73 %, år 5 72 %, år 8 61 % och gymnasiet 82 %. I År 5 och på gymnasiet har kränkningarna ökat jämfört med föregående år, medan de andra årskurserna har blivit bättre. Långt ifrån nolltolerans. Antal barn/personal i förskolan Vårt värde är 5,6 barn per vuxen i förskolan. Målvärdet är 5,3 och rikssnitt är 5,3. Siffror från skolverket oktober Andel behöriga lärare i grundskolan Vårt värde är 92% behöriga lärare, målvärdet är 100% och rikssnitt 88%. Siffror från skolverket oktober Andelen behöriga förskollärare Vårt värde är 56%, målvärdet är 75% och rikssnitt 53%. Siffror från skolverket oktober 2013.

18 4 (6) 2 Årets viktiga händelser Vi fortsätter att arbeta med våra huvudfokusområden; Elevhälsa, Ledarskap, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och Entreprenörskap. Till detta har lagts ett femte huvudfokusområde: Mål och resultat. Österbyskolan har byggts till och rustats upp, vilket gör att Morkarla och Films skola stänger sin verksamhet från och med augusti Verksamhetskontoret och BoUkontoret har slagits ihop till ett kontor. Verksamhetschef för Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen har gått i pension. Christer Fernqvist är nu rektor för Vallonskolan, Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen. Vi har kunnat erbjuda barnomsorgsplats inom utsatt tid (4 mån) på samtliga orter i kommunen. I Östhammar har den extra avdelningen Grytet på Logården varit öppen under våren, vilket varit nödvändigt för att möte efterfrågan i Östhammars tätort. Barn- och utbildningsnämnden har tagit över vuxenutbildningen med därtill hörande budget. Vi har i år startat Natur och tekniskt, NT, basår, med full kurs, och yrkeshögskoleutbildning för produktions och- processtekniker med 12 deltagare. Vårdcollege fortsätter sin undersköterskeutbildning. IKT satsningen fortsätter en IKT strateg är anställd på förvaltningen vilket har gjort att en ny IKT plan har utarbetats och IKT utvecklingen tagit fart. Forsmarks skola har inspirerat en del av kommunens lärare. All personal i förskolan har erbjudits utbildning i lärplatta. Förstelärarna har utökats till 23 stycken och är tillika IKT spridare. Bland händelser av större vikt kan i övrigt nämnas: Meritvärdet för år 9 har ökat väsentligt i alla kommunens skolor. Vi har i dags läget fyra barnskötare som läser till förskollärare. Forsmarks skola har fått godkänt för ett fjärde tekniskt år. Ansökan till Teknik College har gjorts.förvaltningen arbetar med skolutveckling genom Lean, för tillfället har vi två Lean projekt på gång. 3 Prestationer och kvalitet Planerad / Utförd verksamhet, egen regi Verksamhet / Plan Vt 2014 antal barn,elever / Utfört vt 2014 antal barn, elever / Diff Förskola / 858 / 885 / + 27 Familjedaghem / 191 / 114 / -78 Skolbarnomsorg / 782 / 785 / + 3 Grundskola / 2074 / 2099 / + 25 Grundsärskola / 18 / 19 / +1 Gymnasieskola / 422 / 398 / -24 Vuxenutbildning / ej beslutat / 305 / Kulturskola / 450 / 624 / + 174* * Ny mätmetod 2014 Andelen förskollärare och andelen behöriga lärare i grundskolan har ökat i kommunen. Elevhälsans tillgänglighet på förskola och skola har blivit bättre. Samverkan mellan

19 5 (6) olika interna och externa aktörer har genomlysts och sammanställts vi har ett ökat samarbete. Lean i förskolan har haft stor betydelse för den pedagogiska utvecklingen och gett mer kvalitetstid för barnen. 4 Ekonomiskt resultat Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2014 ett överskott jämfört med budget om 7,4 mkr (+ 2,3 %). Överskottet är spritt över alla nämndens verksamheter. Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan visar ett överskott om 2,5 mkr vilket i huvudsak kommer av lägre kostnad än budgeterat för köp av extern gymnasieskola. Ett större överskott finns också inom skolbarnomsorgen,+1,9 mkr, vilket kommer av återhållsamhet inom egen verksamhet. Grundskolan inklusive grundsärskola visar ett överskott om 1,3 mkr, vilket kommer av återhållsamhet inom vissa skolor samt senarelagda inköp av inventarer och IT-utrustning, dess inköp kommer att göras under hösten. Vuxenutbildningsenheten visar ett överskott om 0,7 mkr. Övriga verksamheter visar i sort sett en budget i balans; förskola + 0,2 mkr, kulturskola + 0,1 mkr, nämnd + 0,4 mkr, administration inom BOUkontoret + 0,3 mkr. Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnden har t o m augusti förbrukat 70 % av sin investeringsbudget. Budgeten uppgår på helåret till 7,6 mkr varav 3,6 mkr är en tillfällig utökning p g a ombyggnationen av Österbyskolan. De största satsningarna, utöver inventarieinköp till Österbyskolan, har varit skolmöbler till Hammarskolan i Gimo samt satsningar på utemiljöerna vid förskolorna Eken och Granen i Österbybruk. Resultaträkning Mkr Intäkter 64,5 32,1 31,7 Kostnader -525,3-336,2-340,9 varav personalkostn -276,0-184,2-190,6 varav lokalkostn -84,2-56,2-55,3 Nettokostnad -460,8-304,1-309,2 Budget -467,2-308,4-316,6 Årets resultat 6,5 4,3 7,4 Siffrorna för augusti 2014 är preliminära och kan komma att ändras under delårets bokslutsarbete Verksamhetsområde Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse Nämnd -0,8-0,4 0,4 Kulturskola -3,4-3,3 0,1

20 6 (6) Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse Förskoleverksamhet -61,7-61,5 0,2 Skolbarnsomsorg -20,1-18,2 1,9 Grundskola, inkl särskola -141,6-140,3 1,3 Gymnasieskola, inkl gysär -74,4-71,9 2,5 Vuxenutb, SFI etc -7,5-7,7 0,7 Övrigt -7,2-5,8 0,3 Summa -316,6-309,2 7,4 Nettoinvesteringar Delårsbuget Utfall Avvikelse Nettoinvesteringar 5,2 5,5-0,3 Siffrorna för augusti 2014 är preliminära och kan komma att ändras under delårets bokslutsarbete 5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv Ett antal framtidsfrågor har identifierats: Det behöver skapas gemensamma rutiner för övergångar mellan olika stadier, så vi inte "riskerar att tappa bort" något barn eller någon elev. Vi behöver säkerställa att alla elever, som har behov av särskilt stöd, har åtgärdsprogram. Brukarenkätens låga svarsfrekvens ska analyseras och åtgärdas hur ska vi utvärdera i framtiden? Stratsys, ett IT-system för verksamhetsstyrning och arbete med resultat och mål, utvecklas tillsammans med Skoldialogen, så att systemet blir mer anpassat efter våra nationella mål. De rektorer och förskolechefer som inte varit med i projektet entreprenörskap i skolan, kommer under hösten få ledarskapscoachning i att leda i förändring. Nätverk för IKT spridare och förstelärare kommer att starta och drivas av IKT pedagogerna tillsammans med de fem förstelärare i kommunen som har nedsatt tid i sin tjänst, för att arbeta kommunövergripande. Frösåkersskolan är pilotskola för IKT införandet. Alla elever och personal har fått lärplattor och utbildning pågår kontinuerligt. Vi fortsätter satsa på språkutvecklande undervisning och på utbildning i formativ bedömning för lärarna. Under hösten påbörjas en utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för alla lärare. Vi kommer att se över vårt resursfördelningssystem inför 2015.

21 BUN Handling D Barn- och utbildningsnämnden augusti 2014 Driftbudget, nettoupföljning, tkr Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Centrala ansvar Mål: 66,7 prognos Resultat BOU-kontor , BUN , Forsmarks Gym ,0 0 0 Kapitalkostnader , Växl kap kostnader , Skolledningen , Lokaler , Skolskjuts/inack , Köp/Sälj platser , Barnomsorgsövergrip , Övrigt , Skolmåltider , IKT-enheten , Elevstödsenheten , Summa , Förskolor, grundskolor Kulturskola , Förskolor, famdaghem , Skolbarnomsorg , Grundskolor , Grundsärskola , Gymnasieskola 0 5 0, :an , Övrigt ,0 0 0 Summa , Bruksgymnasiet Ungdomsgymnasiet , Vuxenutbildningen , Summa , Hela BOU , Investeringsbudget, uppföljning, tkr Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Ej fördelat , Skutan utemiljö , Eken utemiljö , Granen utemiljö , Hammarskolan möbler , Edsskolan möbler , BOU-kontoret möbler , Öregrunds skola möbler , Furustugan, inventarier , Frösan, Fröfiket, möbler , Bruksgymnasiet, fastighetsinvent , Österbyskolan möbler , Summa ,

22 BUN Handling F ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (7) Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Östhammars kommun IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

23 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Underlag Beskrivning av användningen Syfte med att använda molntjänsten Avgränsningar rörande datatyper som behandlas i Office Behandling av personuppgifter Syfte med behandling Klassificering av uppgifter Tillåten behandling Information till registrerade Personsuppgiftbiträde och radering av data Överföring av personuppgifter till tredje land Ingångna avtal och dokument Ändamål med behandlingen Underleverantörer och kontroll Uppsägning av tjänsten... 7 IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

24 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 3 (7) 1 Underlag 1.1 Beskrivning av användningen I detta stycke görs en genomgång av vilken leverantör som valts, vilka tjänster som kommer att användas och vilken typ av information som kommer behandlas i molntjänsten Syfte med att använda molntjänsten Östhammars kommun har valt att använda tjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skolan tjänster för att stödja det pedagogiska arbetet. Tjänsterna kommer att erbjudas till elever och personal under skolnämnden, i fortsättningen benämnda som användare. De mål som förväntas uppnås när användarna får tillgång till tjänsten kan sammanfattas enligt följande: Stödja kommunens personal i arbetet Lagra och dela material Möjliggöra kommunikation mellan användarna Användarna kommer ges möjlighet att använda följande tjänster i Office 365: Exchange Online för kommunikation via e-post. SharePoint Online för samarbete, organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial. OneDrive for Business för organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial. Lync Online för snabbmeddelanden och videosamtal. Office Web Apps för tillgång till Word, PowerPoint, Excel och OneNote Avgränsningar rörande datatyper som behandlas i Office 365 Kommunen har valt att inte behandla data kopplat till elevadministration, individuella utvecklingsplaner, personliga omdömen eller information om elevers stödbehov i Office 365. Denna data kommer behandlas i kommunens verksamhetssystem för elevadministration. IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

25 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 4 (7) 1.2 Behandling av personuppgifter Syfte med behandling Syftet med behandling av personuppgifter är att stödja lärarara i det pedagogiska arbetet, lagra pedagogiskt material och möjliggöra kommunikation mellan användarna Klassificering av uppgifter Information som enligt Personuppgiftslagen 13 klassificeras som känslig personuppgifter kommer inte behandlas i molntjänsten. Exempel på sådan data är information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller information rörande hälsa eller sexualliv. Information som enligt Personuppgifteslagen 21 klassificeras som känslig och integritetskränkande kommer inte heller behandlas i molntjänsten. Exempel på detta är information om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Nämnden kommer inte heller hantera elevadministration, individuella utvecklingsplaner eller personliga omdömen i molntjänsten. Indirekta personuppgifter såsom namn, klass och skola behandlas i molntjänsten för att möjliggöra tillgång till arbetsverktygen och behörighetsstyrning. Andra personuppgifter, såsom namn och faktainformation om elevarbeten, kan förekomma i fritext. För att förhindra att känsliga personuppgifter behandlas i molntjänsten har nämnden tagit fram skriftliga instruktioner till användarna. Av instruktionerna framgår bland annat att känsliga personuppgifter inte får skrivas eller sparas i molntjänsten Tillåten behandling Personuppgifter behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material. Innehållet är av okänslig karaktär. Enligt 10 punkten d Personuppgiftslagen, får detta ske utan individens eller vårdnadshavares samtycke Information till registrerade Information om den planerade behandlingen kommer att lämnas till de registrerade användarna i samband med att de får tillgång till tjänsten. IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

26 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 5 (7) Informationen kommer att göras tillgänglig genom att informationsblad delas ut till elever och vårdnadshavare. Information kommer även att finnas på intranät, webbplats och andra kanaler. I framtiden kommer denna informations lämnas till de registrerade i samband med att avtalet för användning av kommunens datorer och nätverk delas ut Personsuppgiftbiträde och radering av data Vid användning av Office 365 kommer leverantören Microsoft att fungera som personuppgiftsbiträde åt kommunen. Mellan parterna har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas, som en del av standardavtalet för tjänsten. Genom avtalet kommer Microsoft att ges mandat att anlita underleverantörer för att genomföra personuppgiftsbehandlingen. Information om vilka underleverantörer som anlitas och vart de är verksamma finns på Office 365 Trust Center 1 och i bilagan Subcontractor List with Location-Final Nämnden gör bedömningen att Microsofts rutiner kring radering av behandlad data efter det att de inte längre krävs för de definierade ändamålen uppfyller de krav som ställs i personuppgiftslagen. Till grund för bedömningen ligger följande avtalsvillkor: Av avsnitt 1.c. i personuppgiftsbiträdesavtalet framgår följande: Upon expiration or termination of Customer s use of the Office 365 Services, Customer may extract Customer Data and Microsoft will delete Customer Data. Av Online Service Terms, Juli 1, 2014 framgår under avsnitter Privacy att: No more than 180 days after expiration or termination of Customer s use of an Online Service, Microsoft will disable the account and delete Customer Data from the account Överföring av personuppgifter till tredje land För att erbjuda en så hög driftsäkerhet som möjligt finns den behandlade informationen i flera datacenter enligt: 1 IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskola

Tillsynsbeslut för gymnasieskola Bilaga 2 Beslut 2014-01-28 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se rektor vid Torekällgymnasiet maria.leonardsson@sodertalje.se Tillsynsbeslut för gymnasieskola efter kvalitetsgranskning av undervisning

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan UN-2012/288

Barn- och elevhälsoplan UN-2012/288 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2012-11-21 UN-2012/288 Utbildningsnämnden Barn- och elevhälsoplan UN-2012/288 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Östersunds kommun Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-06-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Innehållsförteckning

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 201 7-1 1-27 Hagströmska Gymnasiet AB Jarl.uggla@vindora.se för gymnasieskola efter tillsyn av Hagströmska Gymnasiet AB Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (4) Skolinspektionens

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11153 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium Jönköping peter.sandin@jenseneducation.se

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-10-20 1 (18) Plats och tid Bruksgymnasiet, sammanträdesrum S04, Gimo, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke Berg, nämndsekreterare

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-11 1 (9) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-03-17 Kl. 08.30 Plats Närvarorätt Hälsoäventyret, Östhammar

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Dokumenttyp Rutin Fastställd/upprättad 2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Senast reviderad - Detta

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande Ett elevärendes gång För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Elevhälsan. Informationsblad

Elevhälsan. Informationsblad Informationsblad 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014

Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014 Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014 Vad menas egentligen med en skola för lärande och hälsa? Det gäller skolmiljön i vid mening, t ex trygghet, samspel, relationer, lärares och skolledares betydelse,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23, 32 Giltighetstid Tills vidare + årlig översyn Revidering beslutas av skoldirektör. Ansvarig funktion

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer