(11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Kl Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Närvarorätt Ärende 1-7, ÄRENDELISTA 1. Resultat i grundskolan läsåret 2013/14 2. Gymnasieskolans organisation 2014/15: Redovisning Föredragande: Christer Fernqvist 3. Gymnasieskolans organisation 2015/16 Föredragande: Christer Fernqvist 4. Fritidshemmens kvalitet Föredragande: Pernilla Ericsson 5. Årsbudget 2014: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per Föredragande: Sara Ersund 6. Årsbudget 2014: Budgetuppföljning Föredragande: Sara Ersund 7. Investeringsbudget: Information Föredragande: Elisabeth Lindkvist 8. Motion angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö 9. Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 Föredragande: Dan Malmberg Jansson 10. Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen: Revidering 11. Sammanträdesdagar Kommunfullmäktiges mål: Information 13. Frösåkersskolan 14. Information från förvaltningen 15. Rapporter från skolråd m.m. 16. Redovisning av delegationsbeslut 17. Information

2 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 18. Kurs- och konferensinbjudningar. Sekreterare Per-Åke Berg. Ordförande Roger Lamell (S)

3 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Resultat i grundskolan läsåret 2013/14 Redovisning av grundskolans resultat för läsåret 2013/14. 2 Dnr 2013BUN031 Dpl 612 Gymnasieskolans organisation 2014/15: Redovisning Slutligt resultat av gymnasieintagningen för höstterminen 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 3 Dnr 2014BUN078 Dpl 612 Gymnasieskolans organisation 2015/16 Handling A Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till programutbud 2015/16. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16:

4 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Bruksgymnasiet Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Estetiska programmet Bild och formgivning 24 Musik Teater Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 32 Beteendevetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 Summa 120 Nationella program - Yrkesprogram Program Inriktning Antal platser El- och energiprogrammet Elteknik 16 Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 24 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 16 Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 Summa 96 Forsmarks skola Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64 Minsta antal sökande måste vara 8 vid första antagningstillfället för att programmen ska gå vidare i andra omgången.

5 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Dnr 2014 BUN082 Dpl 632 Fritidshemmens kvalitet Handling B Delas ut på sammanträdet Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en kvalitetsrapport om fritidshemmens verksamhet. Information om kommande rapport. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 5 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 Årsbudget 2014: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per Handling C Verksamhetsberättelse och budgetuppföljning för perioden januari augusti 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

6 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 6 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 Årsbudget 2014: Budgetuppföljning Handling D Driftbudgetuppföljning per augusti 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen Investeringsbudget: Information Information om hur investeringsbudgeten tidigare använts samt planering för investeringsbudget år Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 8 Dnr 2013BUN052 Dpl 913 Dnr 2013KS248 Dpl 913 Motion angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö Handling E Kerstin Dreborg (MP) föreslår i motion daterad att kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen.

7 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Uppdraget bör dock inte ges innan Miljöstyrningsrådets förstudie, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom området, är färdigställd. Förstudien beräknas vara klar i december Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Uppdraget bör dock inte ges innan Miljöstyrningsrådets förstudie, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom området, är färdigställd. Förstudien beräknas vara klar i december Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 9 Dnr 2014BUN081 Dpl 168 Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 Handling F Östhammars kommun har valt att använda tjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skolan tjänster för att stödja det pedagogiska arbetet. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner att använda en molntjänst för att stödja det pedagogiska arbetet.

8 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 10 Dnr 2014BUN079 Dpl 624 Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen: Revidering Handling G Barn- och utbildningsnämnden antog Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsans uppdrag, mål och organisation samt påvisa de olika dokument som styr elevhälsans arbete och att uppmuntra tillvidareutveckling av elevhälsoarbetet i Östhammars kommuns förskolor/skolor. Föreligger förslag till reviderad elevhälsoplan. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen. 11 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 Sammanträdesdagar 2015 Handling H Förslag till sammanträdesdagar 2015 föreligger. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt dagar för budgetseminarium för 2016: Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 22 januari 12 februari 26 februari 19 mars 9 april 7 maj 21 maj 11 juni 27 augusti 17 september 1 oktober 22 oktober 5 november 19 november 3 december 17 december

9 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Datum för budgetseminarium år 2015 beslutas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde Kommunfullmäktiges mål: Information Information om kommunfullmäktiges förslag till nya mål och styrtal och hur de påverkar barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 13 Frösåkersskolan Diskussion om Frösåkersskolan 14 Information från förvaltningen 15 Rapporter från skolråd m.m.

10 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 16 Redovisning av delegationsbeslut v Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: Personalfrågor Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Anställning längre än sex månader) Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Anställning längre än sex månader) Verksamhetsfrågor Ekonom Sara Ersund (Själskjutsersättning i stället för UL-kort) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi, val av skola, växelvis boende m m, 19 sidor) Barnomsorgshandläggare Eva Andersson (Mottagande av barn i förskola från annan kommun) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi, val av skola, växelvis boende m m, 6 sidor) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Vinterskolskjuts, vinterbusskort) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Busskort särskilda skäl, vinterbusskort)

11 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 17 Information v Föreligger ingen information Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 1) Dnr 2014KS386 Dpl 028 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen avseende gåva till personal som varit anställd i 25 år. 2) Dnr 2014TN199 Dpl 140 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med trafiknämnden avseende trafiksituationen vid Husbackavägen. 18 Kurs- och konferensinbjudningar Handling I Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i den nytillträdda nämnden erbjuds att delta i konferensen Skolriksdag 2015 den april 2015.

12 BUN Handling A FÖRSLAG Barn- och utbildningskontoret Datum Sid Dnr 2014BUN078 1 (3) Programutbud Bruksgymnasiet 2015/16 Yrkesprogram El- och energiprogrammet: Fordons- och transportprogrammet: Handels- och administrationsprogrammet Restaurang och Livsmedelsprogrammet: Vård och Omsorgsprogrammet: Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet: Naturvetenskapliga programmet: Samhällsvetenskapliga programmet 16 platser 16 platser 24 platser 16 platser 24 platser 32 platser 24 platser (8 per inriktning musik, teater och bild) 32 platser 32 platser Introduktionsprogram Preparandutbildning Individuellt alternativ Yrkesintroduktion Språkintroduktion Programinriktat individuellt val Förändringar jämfört med innevarande läsår: Möjligheterna till samläsning, beroende av elevantal, finns för olika program. En utökning av programutbud bedöms inte rymmas inom skolans kommande budgetram. Dock kan vissa tillkommande programinriktningar och profiler att införas. Detta påverkar i nuvarande läge inte budgetunderlag. Hotell- och turismprogrammet erbjuds ej Volymbeslut Minsta antal sökande vid första antagningstillfället för att programmet ska gå vidare i andra omgången föreslås till 6 sökande Gimo den 16 september 2014 Christer Fernqvist Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat S Östhammar Östhammar Int Int V.A.T. No PlusGiro SE

13 2 (3) Programutbud Forsmarks skola 2015/16 Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64

14 3 (3) Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16: Bruksgymnasiet Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Bild och formgivning Musik Teater Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskap platser 24 Beteendevetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 Summa Nationella program - Yrkesprogram Program Inriktning Antal platser El- och energiprogrammet Elteknik 16 Fordons- och transportprogrammet Personbilsteknik 16 Handels- och Handel och service 24 administrationsprogrammet Restaurang- och Kök och servering 16 livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 Summa 96 Forsmarks skola Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64

15 BUN Handling C Delårsbokslut 2014 Barn- och utbildningsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat S Östhammar Östhammar Int Int V.A.T. No PlusGiro SE C:\Users\exportuser\AppData\Local\Temp\clpibw20.wxx.docx

16 2 (6) Innehållsförteckning 1 Måluppfyllelse Årets viktiga händelser Prestationer och kvalitet Ekonomiskt resultat Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv... 6

17 3 (6) 1 Måluppfyllelse Meritvärdet i år 9 Vårterminen 2014 (VT 14) ligger Östhammars kommuns meritvärde på 219,9. Eftersom beräkningen av meritvärdet har ändrats 2013/2014 så kan ingen jämförelse med riket göras. Andel elever med godkänt i alla ämnen i år 9 Vårt värde VT 14 är 77.4 %. Värdet har ökat med 12 % mot föregående år, men är långt ifrån kommunfullmäktiges mål, målvärde 100 %. Nämndens delmål för mandatperioden är 85 %. Alla elever ska kunna läsa vid andra läsårets slut. Läskunnigheten bedöms utifrån förmågan till ordavkodning och flyt i läsningen - 96,8 % av eleverna i år 2 har uppnått för åldersgruppen adekvat läskunnighetsnivå. Jämförelsetal från föregående år är 92,2%. Målvärde är 100 %. De traditionella könsmönstren ska minska, samt skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor utjämnas. VT 14 uppnådde 69 % av flickorna i år 9 alla kunskapskrav. Motsvarande andel bland pojkarna var 86,6 %. Andelen elever som har en gymnasieutbildning efter fyra år skall öka. Uppföljning sker genom redovisning av statistik från Skolverket. Resultatet för 2014 är ännu inte tillgängligt. Andelen nöjda elever i grundskola och gymnasiet, NKI Andelen nöjda elever, baserat på brukarenkät VT 14 är: År 2 82%, år 5 78 %, år 8 54 % och i gymnasieskolorna i kommunen är 74 % av eleverna nöjda. Målet är 80 % nöjda elever vilket innebär att endast år 2 uppfyller målet VT 14. Andelen elever som upplever arbetsro Våra värden från VT 14, baserat på brukarenkät är: År 2 62 %, år 5 77 % och år 8 63 %. Det finns inga jämförbara siffror, eftersom detta är nya frågeställningar. Ingen elev ska uppleva sig kränkt Våra värden från VT 14, baserat på brukarenkät är: År 2 73 %, år 5 72 %, år 8 61 % och gymnasiet 82 %. I År 5 och på gymnasiet har kränkningarna ökat jämfört med föregående år, medan de andra årskurserna har blivit bättre. Långt ifrån nolltolerans. Antal barn/personal i förskolan Vårt värde är 5,6 barn per vuxen i förskolan. Målvärdet är 5,3 och rikssnitt är 5,3. Siffror från skolverket oktober Andel behöriga lärare i grundskolan Vårt värde är 92% behöriga lärare, målvärdet är 100% och rikssnitt 88%. Siffror från skolverket oktober Andelen behöriga förskollärare Vårt värde är 56%, målvärdet är 75% och rikssnitt 53%. Siffror från skolverket oktober 2013.

18 4 (6) 2 Årets viktiga händelser Vi fortsätter att arbeta med våra huvudfokusområden; Elevhälsa, Ledarskap, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och Entreprenörskap. Till detta har lagts ett femte huvudfokusområde: Mål och resultat. Österbyskolan har byggts till och rustats upp, vilket gör att Morkarla och Films skola stänger sin verksamhet från och med augusti Verksamhetskontoret och BoUkontoret har slagits ihop till ett kontor. Verksamhetschef för Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen har gått i pension. Christer Fernqvist är nu rektor för Vallonskolan, Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen. Vi har kunnat erbjuda barnomsorgsplats inom utsatt tid (4 mån) på samtliga orter i kommunen. I Östhammar har den extra avdelningen Grytet på Logården varit öppen under våren, vilket varit nödvändigt för att möte efterfrågan i Östhammars tätort. Barn- och utbildningsnämnden har tagit över vuxenutbildningen med därtill hörande budget. Vi har i år startat Natur och tekniskt, NT, basår, med full kurs, och yrkeshögskoleutbildning för produktions och- processtekniker med 12 deltagare. Vårdcollege fortsätter sin undersköterskeutbildning. IKT satsningen fortsätter en IKT strateg är anställd på förvaltningen vilket har gjort att en ny IKT plan har utarbetats och IKT utvecklingen tagit fart. Forsmarks skola har inspirerat en del av kommunens lärare. All personal i förskolan har erbjudits utbildning i lärplatta. Förstelärarna har utökats till 23 stycken och är tillika IKT spridare. Bland händelser av större vikt kan i övrigt nämnas: Meritvärdet för år 9 har ökat väsentligt i alla kommunens skolor. Vi har i dags läget fyra barnskötare som läser till förskollärare. Forsmarks skola har fått godkänt för ett fjärde tekniskt år. Ansökan till Teknik College har gjorts.förvaltningen arbetar med skolutveckling genom Lean, för tillfället har vi två Lean projekt på gång. 3 Prestationer och kvalitet Planerad / Utförd verksamhet, egen regi Verksamhet / Plan Vt 2014 antal barn,elever / Utfört vt 2014 antal barn, elever / Diff Förskola / 858 / 885 / + 27 Familjedaghem / 191 / 114 / -78 Skolbarnomsorg / 782 / 785 / + 3 Grundskola / 2074 / 2099 / + 25 Grundsärskola / 18 / 19 / +1 Gymnasieskola / 422 / 398 / -24 Vuxenutbildning / ej beslutat / 305 / Kulturskola / 450 / 624 / + 174* * Ny mätmetod 2014 Andelen förskollärare och andelen behöriga lärare i grundskolan har ökat i kommunen. Elevhälsans tillgänglighet på förskola och skola har blivit bättre. Samverkan mellan

19 5 (6) olika interna och externa aktörer har genomlysts och sammanställts vi har ett ökat samarbete. Lean i förskolan har haft stor betydelse för den pedagogiska utvecklingen och gett mer kvalitetstid för barnen. 4 Ekonomiskt resultat Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2014 ett överskott jämfört med budget om 7,4 mkr (+ 2,3 %). Överskottet är spritt över alla nämndens verksamheter. Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan visar ett överskott om 2,5 mkr vilket i huvudsak kommer av lägre kostnad än budgeterat för köp av extern gymnasieskola. Ett större överskott finns också inom skolbarnomsorgen,+1,9 mkr, vilket kommer av återhållsamhet inom egen verksamhet. Grundskolan inklusive grundsärskola visar ett överskott om 1,3 mkr, vilket kommer av återhållsamhet inom vissa skolor samt senarelagda inköp av inventarer och IT-utrustning, dess inköp kommer att göras under hösten. Vuxenutbildningsenheten visar ett överskott om 0,7 mkr. Övriga verksamheter visar i sort sett en budget i balans; förskola + 0,2 mkr, kulturskola + 0,1 mkr, nämnd + 0,4 mkr, administration inom BOUkontoret + 0,3 mkr. Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnden har t o m augusti förbrukat 70 % av sin investeringsbudget. Budgeten uppgår på helåret till 7,6 mkr varav 3,6 mkr är en tillfällig utökning p g a ombyggnationen av Österbyskolan. De största satsningarna, utöver inventarieinköp till Österbyskolan, har varit skolmöbler till Hammarskolan i Gimo samt satsningar på utemiljöerna vid förskolorna Eken och Granen i Österbybruk. Resultaträkning Mkr Intäkter 64,5 32,1 31,7 Kostnader -525,3-336,2-340,9 varav personalkostn -276,0-184,2-190,6 varav lokalkostn -84,2-56,2-55,3 Nettokostnad -460,8-304,1-309,2 Budget -467,2-308,4-316,6 Årets resultat 6,5 4,3 7,4 Siffrorna för augusti 2014 är preliminära och kan komma att ändras under delårets bokslutsarbete Verksamhetsområde Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse Nämnd -0,8-0,4 0,4 Kulturskola -3,4-3,3 0,1

20 6 (6) Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse Förskoleverksamhet -61,7-61,5 0,2 Skolbarnsomsorg -20,1-18,2 1,9 Grundskola, inkl särskola -141,6-140,3 1,3 Gymnasieskola, inkl gysär -74,4-71,9 2,5 Vuxenutb, SFI etc -7,5-7,7 0,7 Övrigt -7,2-5,8 0,3 Summa -316,6-309,2 7,4 Nettoinvesteringar Delårsbuget Utfall Avvikelse Nettoinvesteringar 5,2 5,5-0,3 Siffrorna för augusti 2014 är preliminära och kan komma att ändras under delårets bokslutsarbete 5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv Ett antal framtidsfrågor har identifierats: Det behöver skapas gemensamma rutiner för övergångar mellan olika stadier, så vi inte "riskerar att tappa bort" något barn eller någon elev. Vi behöver säkerställa att alla elever, som har behov av särskilt stöd, har åtgärdsprogram. Brukarenkätens låga svarsfrekvens ska analyseras och åtgärdas hur ska vi utvärdera i framtiden? Stratsys, ett IT-system för verksamhetsstyrning och arbete med resultat och mål, utvecklas tillsammans med Skoldialogen, så att systemet blir mer anpassat efter våra nationella mål. De rektorer och förskolechefer som inte varit med i projektet entreprenörskap i skolan, kommer under hösten få ledarskapscoachning i att leda i förändring. Nätverk för IKT spridare och förstelärare kommer att starta och drivas av IKT pedagogerna tillsammans med de fem förstelärare i kommunen som har nedsatt tid i sin tjänst, för att arbeta kommunövergripande. Frösåkersskolan är pilotskola för IKT införandet. Alla elever och personal har fått lärplattor och utbildning pågår kontinuerligt. Vi fortsätter satsa på språkutvecklande undervisning och på utbildning i formativ bedömning för lärarna. Under hösten påbörjas en utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för alla lärare. Vi kommer att se över vårt resursfördelningssystem inför 2015.

21 BUN Handling D Barn- och utbildningsnämnden augusti 2014 Driftbudget, nettoupföljning, tkr Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Centrala ansvar Mål: 66,7 prognos Resultat BOU-kontor , BUN , Forsmarks Gym ,0 0 0 Kapitalkostnader , Växl kap kostnader , Skolledningen , Lokaler , Skolskjuts/inack , Köp/Sälj platser , Barnomsorgsövergrip , Övrigt , Skolmåltider , IKT-enheten , Elevstödsenheten , Summa , Förskolor, grundskolor Kulturskola , Förskolor, famdaghem , Skolbarnomsorg , Grundskolor , Grundsärskola , Gymnasieskola 0 5 0, :an , Övrigt ,0 0 0 Summa , Bruksgymnasiet Ungdomsgymnasiet , Vuxenutbildningen , Summa , Hela BOU , Investeringsbudget, uppföljning, tkr Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Ej fördelat , Skutan utemiljö , Eken utemiljö , Granen utemiljö , Hammarskolan möbler , Edsskolan möbler , BOU-kontoret möbler , Öregrunds skola möbler , Furustugan, inventarier , Frösan, Fröfiket, möbler , Bruksgymnasiet, fastighetsinvent , Österbyskolan möbler , Summa ,

22 BUN Handling F ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (7) Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Östhammars kommun IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

23 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Underlag Beskrivning av användningen Syfte med att använda molntjänsten Avgränsningar rörande datatyper som behandlas i Office Behandling av personuppgifter Syfte med behandling Klassificering av uppgifter Tillåten behandling Information till registrerade Personsuppgiftbiträde och radering av data Överföring av personuppgifter till tredje land Ingångna avtal och dokument Ändamål med behandlingen Underleverantörer och kontroll Uppsägning av tjänsten... 7 IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

24 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 3 (7) 1 Underlag 1.1 Beskrivning av användningen I detta stycke görs en genomgång av vilken leverantör som valts, vilka tjänster som kommer att användas och vilken typ av information som kommer behandlas i molntjänsten Syfte med att använda molntjänsten Östhammars kommun har valt att använda tjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skolan tjänster för att stödja det pedagogiska arbetet. Tjänsterna kommer att erbjudas till elever och personal under skolnämnden, i fortsättningen benämnda som användare. De mål som förväntas uppnås när användarna får tillgång till tjänsten kan sammanfattas enligt följande: Stödja kommunens personal i arbetet Lagra och dela material Möjliggöra kommunikation mellan användarna Användarna kommer ges möjlighet att använda följande tjänster i Office 365: Exchange Online för kommunikation via e-post. SharePoint Online för samarbete, organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial. OneDrive for Business för organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial. Lync Online för snabbmeddelanden och videosamtal. Office Web Apps för tillgång till Word, PowerPoint, Excel och OneNote Avgränsningar rörande datatyper som behandlas i Office 365 Kommunen har valt att inte behandla data kopplat till elevadministration, individuella utvecklingsplaner, personliga omdömen eller information om elevers stödbehov i Office 365. Denna data kommer behandlas i kommunens verksamhetssystem för elevadministration. IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

25 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 4 (7) 1.2 Behandling av personuppgifter Syfte med behandling Syftet med behandling av personuppgifter är att stödja lärarara i det pedagogiska arbetet, lagra pedagogiskt material och möjliggöra kommunikation mellan användarna Klassificering av uppgifter Information som enligt Personuppgiftslagen 13 klassificeras som känslig personuppgifter kommer inte behandlas i molntjänsten. Exempel på sådan data är information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller information rörande hälsa eller sexualliv. Information som enligt Personuppgifteslagen 21 klassificeras som känslig och integritetskränkande kommer inte heller behandlas i molntjänsten. Exempel på detta är information om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Nämnden kommer inte heller hantera elevadministration, individuella utvecklingsplaner eller personliga omdömen i molntjänsten. Indirekta personuppgifter såsom namn, klass och skola behandlas i molntjänsten för att möjliggöra tillgång till arbetsverktygen och behörighetsstyrning. Andra personuppgifter, såsom namn och faktainformation om elevarbeten, kan förekomma i fritext. För att förhindra att känsliga personuppgifter behandlas i molntjänsten har nämnden tagit fram skriftliga instruktioner till användarna. Av instruktionerna framgår bland annat att känsliga personuppgifter inte får skrivas eller sparas i molntjänsten Tillåten behandling Personuppgifter behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material. Innehållet är av okänslig karaktär. Enligt 10 punkten d Personuppgiftslagen, får detta ske utan individens eller vårdnadshavares samtycke Information till registrerade Information om den planerade behandlingen kommer att lämnas till de registrerade användarna i samband med att de får tillgång till tjänsten. IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

26 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 5 (7) Informationen kommer att göras tillgänglig genom att informationsblad delas ut till elever och vårdnadshavare. Information kommer även att finnas på intranät, webbplats och andra kanaler. I framtiden kommer denna informations lämnas till de registrerade i samband med att avtalet för användning av kommunens datorer och nätverk delas ut Personsuppgiftbiträde och radering av data Vid användning av Office 365 kommer leverantören Microsoft att fungera som personuppgiftsbiträde åt kommunen. Mellan parterna har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas, som en del av standardavtalet för tjänsten. Genom avtalet kommer Microsoft att ges mandat att anlita underleverantörer för att genomföra personuppgiftsbehandlingen. Information om vilka underleverantörer som anlitas och vart de är verksamma finns på Office 365 Trust Center 1 och i bilagan Subcontractor List with Location-Final Nämnden gör bedömningen att Microsofts rutiner kring radering av behandlad data efter det att de inte längre krävs för de definierade ändamålen uppfyller de krav som ställs i personuppgiftslagen. Till grund för bedömningen ligger följande avtalsvillkor: Av avsnitt 1.c. i personuppgiftsbiträdesavtalet framgår följande: Upon expiration or termination of Customer s use of the Office 365 Services, Customer may extract Customer Data and Microsoft will delete Customer Data. Av Online Service Terms, Juli 1, 2014 framgår under avsnitter Privacy att: No more than 180 days after expiration or termination of Customer s use of an Online Service, Microsoft will disable the account and delete Customer Data from the account Överföring av personuppgifter till tredje land För att erbjuda en så hög driftsäkerhet som möjligt finns den behandlade informationen i flera datacenter enligt: 1 IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer