(11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Kl Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Närvarorätt Ärende 1-7, ÄRENDELISTA 1. Resultat i grundskolan läsåret 2013/14 2. Gymnasieskolans organisation 2014/15: Redovisning Föredragande: Christer Fernqvist 3. Gymnasieskolans organisation 2015/16 Föredragande: Christer Fernqvist 4. Fritidshemmens kvalitet Föredragande: Pernilla Ericsson 5. Årsbudget 2014: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per Föredragande: Sara Ersund 6. Årsbudget 2014: Budgetuppföljning Föredragande: Sara Ersund 7. Investeringsbudget: Information Föredragande: Elisabeth Lindkvist 8. Motion angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö 9. Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 Föredragande: Dan Malmberg Jansson 10. Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen: Revidering 11. Sammanträdesdagar Kommunfullmäktiges mål: Information 13. Frösåkersskolan 14. Information från förvaltningen 15. Rapporter från skolråd m.m. 16. Redovisning av delegationsbeslut 17. Information

2 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 18. Kurs- och konferensinbjudningar. Sekreterare Per-Åke Berg. Ordförande Roger Lamell (S)

3 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Resultat i grundskolan läsåret 2013/14 Redovisning av grundskolans resultat för läsåret 2013/14. 2 Dnr 2013BUN031 Dpl 612 Gymnasieskolans organisation 2014/15: Redovisning Slutligt resultat av gymnasieintagningen för höstterminen 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 3 Dnr 2014BUN078 Dpl 612 Gymnasieskolans organisation 2015/16 Handling A Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till programutbud 2015/16. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16:

4 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Bruksgymnasiet Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Estetiska programmet Bild och formgivning 24 Musik Teater Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 32 Beteendevetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 Summa 120 Nationella program - Yrkesprogram Program Inriktning Antal platser El- och energiprogrammet Elteknik 16 Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 24 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 16 Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 Summa 96 Forsmarks skola Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64 Minsta antal sökande måste vara 8 vid första antagningstillfället för att programmen ska gå vidare i andra omgången.

5 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Dnr 2014 BUN082 Dpl 632 Fritidshemmens kvalitet Handling B Delas ut på sammanträdet Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en kvalitetsrapport om fritidshemmens verksamhet. Information om kommande rapport. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 5 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 Årsbudget 2014: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per Handling C Verksamhetsberättelse och budgetuppföljning för perioden januari augusti 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

6 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 6 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 Årsbudget 2014: Budgetuppföljning Handling D Driftbudgetuppföljning per augusti 2014 redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen Investeringsbudget: Information Information om hur investeringsbudgeten tidigare använts samt planering för investeringsbudget år Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 8 Dnr 2013BUN052 Dpl 913 Dnr 2013KS248 Dpl 913 Motion angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö Handling E Kerstin Dreborg (MP) föreslår i motion daterad att kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen.

7 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Uppdraget bör dock inte ges innan Miljöstyrningsrådets förstudie, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom området, är färdigställd. Förstudien beräknas vara klar i december Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Uppdraget bör dock inte ges innan Miljöstyrningsrådets förstudie, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom området, är färdigställd. Förstudien beräknas vara klar i december Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 9 Dnr 2014BUN081 Dpl 168 Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 Handling F Östhammars kommun har valt att använda tjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skolan tjänster för att stödja det pedagogiska arbetet. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner att använda en molntjänst för att stödja det pedagogiska arbetet.

8 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 10 Dnr 2014BUN079 Dpl 624 Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen: Revidering Handling G Barn- och utbildningsnämnden antog Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsans uppdrag, mål och organisation samt påvisa de olika dokument som styr elevhälsans arbete och att uppmuntra tillvidareutveckling av elevhälsoarbetet i Östhammars kommuns förskolor/skolor. Föreligger förslag till reviderad elevhälsoplan. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av Central elevhälsoplan inom barn- och utbildningsförvaltningen. 11 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 Sammanträdesdagar 2015 Handling H Förslag till sammanträdesdagar 2015 föreligger. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt dagar för budgetseminarium för 2016: Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 22 januari 12 februari 26 februari 19 mars 9 april 7 maj 21 maj 11 juni 27 augusti 17 september 1 oktober 22 oktober 5 november 19 november 3 december 17 december

9 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid Datum för budgetseminarium år 2015 beslutas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde Kommunfullmäktiges mål: Information Information om kommunfullmäktiges förslag till nya mål och styrtal och hur de påverkar barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 13 Frösåkersskolan Diskussion om Frösåkersskolan 14 Information från förvaltningen 15 Rapporter från skolråd m.m.

10 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 16 Redovisning av delegationsbeslut v Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: Personalfrågor Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Anställning längre än sex månader) Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Anställning längre än sex månader) Verksamhetsfrågor Ekonom Sara Ersund (Själskjutsersättning i stället för UL-kort) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi, val av skola, växelvis boende m m, 19 sidor) Barnomsorgshandläggare Eva Andersson (Mottagande av barn i förskola från annan kommun) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi, val av skola, växelvis boende m m, 6 sidor) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Vinterskolskjuts, vinterbusskort) Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Busskort särskilda skäl, vinterbusskort)

11 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (11) Sid 17 Information v Föreligger ingen information Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 1) Dnr 2014KS386 Dpl 028 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen avseende gåva till personal som varit anställd i 25 år. 2) Dnr 2014TN199 Dpl 140 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med trafiknämnden avseende trafiksituationen vid Husbackavägen. 18 Kurs- och konferensinbjudningar Handling I Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i den nytillträdda nämnden erbjuds att delta i konferensen Skolriksdag 2015 den april 2015.

12 BUN Handling A FÖRSLAG Barn- och utbildningskontoret Datum Sid Dnr 2014BUN078 1 (3) Programutbud Bruksgymnasiet 2015/16 Yrkesprogram El- och energiprogrammet: Fordons- och transportprogrammet: Handels- och administrationsprogrammet Restaurang och Livsmedelsprogrammet: Vård och Omsorgsprogrammet: Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet: Naturvetenskapliga programmet: Samhällsvetenskapliga programmet 16 platser 16 platser 24 platser 16 platser 24 platser 32 platser 24 platser (8 per inriktning musik, teater och bild) 32 platser 32 platser Introduktionsprogram Preparandutbildning Individuellt alternativ Yrkesintroduktion Språkintroduktion Programinriktat individuellt val Förändringar jämfört med innevarande läsår: Möjligheterna till samläsning, beroende av elevantal, finns för olika program. En utökning av programutbud bedöms inte rymmas inom skolans kommande budgetram. Dock kan vissa tillkommande programinriktningar och profiler att införas. Detta påverkar i nuvarande läge inte budgetunderlag. Hotell- och turismprogrammet erbjuds ej Volymbeslut Minsta antal sökande vid första antagningstillfället för att programmet ska gå vidare i andra omgången föreslås till 6 sökande Gimo den 16 september 2014 Christer Fernqvist Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat S Östhammar Östhammar Int Int V.A.T. No PlusGiro SE

13 2 (3) Programutbud Forsmarks skola 2015/16 Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64

14 3 (3) Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16: Bruksgymnasiet Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Bild och formgivning Musik Teater Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskap platser 24 Beteendevetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 Summa Nationella program - Yrkesprogram Program Inriktning Antal platser El- och energiprogrammet Elteknik 16 Fordons- och transportprogrammet Personbilsteknik 16 Handels- och Handel och service 24 administrationsprogrammet Restaurang- och Kök och servering 16 livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 Summa 96 Forsmarks skola Nationella program - Högskoleförberedande Program Inriktning Antal platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 32 Teknikprogrammet Teknikvetenskap 32 Informations- och medieteknik Summa 64

15 BUN Handling C Delårsbokslut 2014 Barn- och utbildningsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat S Östhammar Östhammar Int Int V.A.T. No PlusGiro SE C:\Users\exportuser\AppData\Local\Temp\clpibw20.wxx.docx

16 2 (6) Innehållsförteckning 1 Måluppfyllelse Årets viktiga händelser Prestationer och kvalitet Ekonomiskt resultat Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv... 6

17 3 (6) 1 Måluppfyllelse Meritvärdet i år 9 Vårterminen 2014 (VT 14) ligger Östhammars kommuns meritvärde på 219,9. Eftersom beräkningen av meritvärdet har ändrats 2013/2014 så kan ingen jämförelse med riket göras. Andel elever med godkänt i alla ämnen i år 9 Vårt värde VT 14 är 77.4 %. Värdet har ökat med 12 % mot föregående år, men är långt ifrån kommunfullmäktiges mål, målvärde 100 %. Nämndens delmål för mandatperioden är 85 %. Alla elever ska kunna läsa vid andra läsårets slut. Läskunnigheten bedöms utifrån förmågan till ordavkodning och flyt i läsningen - 96,8 % av eleverna i år 2 har uppnått för åldersgruppen adekvat läskunnighetsnivå. Jämförelsetal från föregående år är 92,2%. Målvärde är 100 %. De traditionella könsmönstren ska minska, samt skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor utjämnas. VT 14 uppnådde 69 % av flickorna i år 9 alla kunskapskrav. Motsvarande andel bland pojkarna var 86,6 %. Andelen elever som har en gymnasieutbildning efter fyra år skall öka. Uppföljning sker genom redovisning av statistik från Skolverket. Resultatet för 2014 är ännu inte tillgängligt. Andelen nöjda elever i grundskola och gymnasiet, NKI Andelen nöjda elever, baserat på brukarenkät VT 14 är: År 2 82%, år 5 78 %, år 8 54 % och i gymnasieskolorna i kommunen är 74 % av eleverna nöjda. Målet är 80 % nöjda elever vilket innebär att endast år 2 uppfyller målet VT 14. Andelen elever som upplever arbetsro Våra värden från VT 14, baserat på brukarenkät är: År 2 62 %, år 5 77 % och år 8 63 %. Det finns inga jämförbara siffror, eftersom detta är nya frågeställningar. Ingen elev ska uppleva sig kränkt Våra värden från VT 14, baserat på brukarenkät är: År 2 73 %, år 5 72 %, år 8 61 % och gymnasiet 82 %. I År 5 och på gymnasiet har kränkningarna ökat jämfört med föregående år, medan de andra årskurserna har blivit bättre. Långt ifrån nolltolerans. Antal barn/personal i förskolan Vårt värde är 5,6 barn per vuxen i förskolan. Målvärdet är 5,3 och rikssnitt är 5,3. Siffror från skolverket oktober Andel behöriga lärare i grundskolan Vårt värde är 92% behöriga lärare, målvärdet är 100% och rikssnitt 88%. Siffror från skolverket oktober Andelen behöriga förskollärare Vårt värde är 56%, målvärdet är 75% och rikssnitt 53%. Siffror från skolverket oktober 2013.

18 4 (6) 2 Årets viktiga händelser Vi fortsätter att arbeta med våra huvudfokusområden; Elevhälsa, Ledarskap, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och Entreprenörskap. Till detta har lagts ett femte huvudfokusområde: Mål och resultat. Österbyskolan har byggts till och rustats upp, vilket gör att Morkarla och Films skola stänger sin verksamhet från och med augusti Verksamhetskontoret och BoUkontoret har slagits ihop till ett kontor. Verksamhetschef för Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen har gått i pension. Christer Fernqvist är nu rektor för Vallonskolan, Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen. Vi har kunnat erbjuda barnomsorgsplats inom utsatt tid (4 mån) på samtliga orter i kommunen. I Östhammar har den extra avdelningen Grytet på Logården varit öppen under våren, vilket varit nödvändigt för att möte efterfrågan i Östhammars tätort. Barn- och utbildningsnämnden har tagit över vuxenutbildningen med därtill hörande budget. Vi har i år startat Natur och tekniskt, NT, basår, med full kurs, och yrkeshögskoleutbildning för produktions och- processtekniker med 12 deltagare. Vårdcollege fortsätter sin undersköterskeutbildning. IKT satsningen fortsätter en IKT strateg är anställd på förvaltningen vilket har gjort att en ny IKT plan har utarbetats och IKT utvecklingen tagit fart. Forsmarks skola har inspirerat en del av kommunens lärare. All personal i förskolan har erbjudits utbildning i lärplatta. Förstelärarna har utökats till 23 stycken och är tillika IKT spridare. Bland händelser av större vikt kan i övrigt nämnas: Meritvärdet för år 9 har ökat väsentligt i alla kommunens skolor. Vi har i dags läget fyra barnskötare som läser till förskollärare. Forsmarks skola har fått godkänt för ett fjärde tekniskt år. Ansökan till Teknik College har gjorts.förvaltningen arbetar med skolutveckling genom Lean, för tillfället har vi två Lean projekt på gång. 3 Prestationer och kvalitet Planerad / Utförd verksamhet, egen regi Verksamhet / Plan Vt 2014 antal barn,elever / Utfört vt 2014 antal barn, elever / Diff Förskola / 858 / 885 / + 27 Familjedaghem / 191 / 114 / -78 Skolbarnomsorg / 782 / 785 / + 3 Grundskola / 2074 / 2099 / + 25 Grundsärskola / 18 / 19 / +1 Gymnasieskola / 422 / 398 / -24 Vuxenutbildning / ej beslutat / 305 / Kulturskola / 450 / 624 / + 174* * Ny mätmetod 2014 Andelen förskollärare och andelen behöriga lärare i grundskolan har ökat i kommunen. Elevhälsans tillgänglighet på förskola och skola har blivit bättre. Samverkan mellan

19 5 (6) olika interna och externa aktörer har genomlysts och sammanställts vi har ett ökat samarbete. Lean i förskolan har haft stor betydelse för den pedagogiska utvecklingen och gett mer kvalitetstid för barnen. 4 Ekonomiskt resultat Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2014 ett överskott jämfört med budget om 7,4 mkr (+ 2,3 %). Överskottet är spritt över alla nämndens verksamheter. Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan visar ett överskott om 2,5 mkr vilket i huvudsak kommer av lägre kostnad än budgeterat för köp av extern gymnasieskola. Ett större överskott finns också inom skolbarnomsorgen,+1,9 mkr, vilket kommer av återhållsamhet inom egen verksamhet. Grundskolan inklusive grundsärskola visar ett överskott om 1,3 mkr, vilket kommer av återhållsamhet inom vissa skolor samt senarelagda inköp av inventarer och IT-utrustning, dess inköp kommer att göras under hösten. Vuxenutbildningsenheten visar ett överskott om 0,7 mkr. Övriga verksamheter visar i sort sett en budget i balans; förskola + 0,2 mkr, kulturskola + 0,1 mkr, nämnd + 0,4 mkr, administration inom BOUkontoret + 0,3 mkr. Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnden har t o m augusti förbrukat 70 % av sin investeringsbudget. Budgeten uppgår på helåret till 7,6 mkr varav 3,6 mkr är en tillfällig utökning p g a ombyggnationen av Österbyskolan. De största satsningarna, utöver inventarieinköp till Österbyskolan, har varit skolmöbler till Hammarskolan i Gimo samt satsningar på utemiljöerna vid förskolorna Eken och Granen i Österbybruk. Resultaträkning Mkr Intäkter 64,5 32,1 31,7 Kostnader -525,3-336,2-340,9 varav personalkostn -276,0-184,2-190,6 varav lokalkostn -84,2-56,2-55,3 Nettokostnad -460,8-304,1-309,2 Budget -467,2-308,4-316,6 Årets resultat 6,5 4,3 7,4 Siffrorna för augusti 2014 är preliminära och kan komma att ändras under delårets bokslutsarbete Verksamhetsområde Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse Nämnd -0,8-0,4 0,4 Kulturskola -3,4-3,3 0,1

20 6 (6) Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse Förskoleverksamhet -61,7-61,5 0,2 Skolbarnsomsorg -20,1-18,2 1,9 Grundskola, inkl särskola -141,6-140,3 1,3 Gymnasieskola, inkl gysär -74,4-71,9 2,5 Vuxenutb, SFI etc -7,5-7,7 0,7 Övrigt -7,2-5,8 0,3 Summa -316,6-309,2 7,4 Nettoinvesteringar Delårsbuget Utfall Avvikelse Nettoinvesteringar 5,2 5,5-0,3 Siffrorna för augusti 2014 är preliminära och kan komma att ändras under delårets bokslutsarbete 5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv Ett antal framtidsfrågor har identifierats: Det behöver skapas gemensamma rutiner för övergångar mellan olika stadier, så vi inte "riskerar att tappa bort" något barn eller någon elev. Vi behöver säkerställa att alla elever, som har behov av särskilt stöd, har åtgärdsprogram. Brukarenkätens låga svarsfrekvens ska analyseras och åtgärdas hur ska vi utvärdera i framtiden? Stratsys, ett IT-system för verksamhetsstyrning och arbete med resultat och mål, utvecklas tillsammans med Skoldialogen, så att systemet blir mer anpassat efter våra nationella mål. De rektorer och förskolechefer som inte varit med i projektet entreprenörskap i skolan, kommer under hösten få ledarskapscoachning i att leda i förändring. Nätverk för IKT spridare och förstelärare kommer att starta och drivas av IKT pedagogerna tillsammans med de fem förstelärare i kommunen som har nedsatt tid i sin tjänst, för att arbeta kommunövergripande. Frösåkersskolan är pilotskola för IKT införandet. Alla elever och personal har fått lärplattor och utbildning pågår kontinuerligt. Vi fortsätter satsa på språkutvecklande undervisning och på utbildning i formativ bedömning för lärarna. Under hösten påbörjas en utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för alla lärare. Vi kommer att se över vårt resursfördelningssystem inför 2015.

21 BUN Handling D Barn- och utbildningsnämnden augusti 2014 Driftbudget, nettoupföljning, tkr Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Centrala ansvar Mål: 66,7 prognos Resultat BOU-kontor , BUN , Forsmarks Gym ,0 0 0 Kapitalkostnader , Växl kap kostnader , Skolledningen , Lokaler , Skolskjuts/inack , Köp/Sälj platser , Barnomsorgsövergrip , Övrigt , Skolmåltider , IKT-enheten , Elevstödsenheten , Summa , Förskolor, grundskolor Kulturskola , Förskolor, famdaghem , Skolbarnomsorg , Grundskolor , Grundsärskola , Gymnasieskola 0 5 0, :an , Övrigt ,0 0 0 Summa , Bruksgymnasiet Ungdomsgymnasiet , Vuxenutbildningen , Summa , Hela BOU , Investeringsbudget, uppföljning, tkr Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Ej fördelat , Skutan utemiljö , Eken utemiljö , Granen utemiljö , Hammarskolan möbler , Edsskolan möbler , BOU-kontoret möbler , Öregrunds skola möbler , Furustugan, inventarier , Frösan, Fröfiket, möbler , Bruksgymnasiet, fastighetsinvent , Österbyskolan möbler , Summa ,

22 BUN Handling F ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (7) Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Östhammars kommun IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

23 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Underlag Beskrivning av användningen Syfte med att använda molntjänsten Avgränsningar rörande datatyper som behandlas i Office Behandling av personuppgifter Syfte med behandling Klassificering av uppgifter Tillåten behandling Information till registrerade Personsuppgiftbiträde och radering av data Överföring av personuppgifter till tredje land Ingångna avtal och dokument Ändamål med behandlingen Underleverantörer och kontroll Uppsägning av tjänsten... 7 IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

24 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 3 (7) 1 Underlag 1.1 Beskrivning av användningen I detta stycke görs en genomgång av vilken leverantör som valts, vilka tjänster som kommer att användas och vilken typ av information som kommer behandlas i molntjänsten Syfte med att använda molntjänsten Östhammars kommun har valt att använda tjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skolan tjänster för att stödja det pedagogiska arbetet. Tjänsterna kommer att erbjudas till elever och personal under skolnämnden, i fortsättningen benämnda som användare. De mål som förväntas uppnås när användarna får tillgång till tjänsten kan sammanfattas enligt följande: Stödja kommunens personal i arbetet Lagra och dela material Möjliggöra kommunikation mellan användarna Användarna kommer ges möjlighet att använda följande tjänster i Office 365: Exchange Online för kommunikation via e-post. SharePoint Online för samarbete, organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial. OneDrive for Business för organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial. Lync Online för snabbmeddelanden och videosamtal. Office Web Apps för tillgång till Word, PowerPoint, Excel och OneNote Avgränsningar rörande datatyper som behandlas i Office 365 Kommunen har valt att inte behandla data kopplat till elevadministration, individuella utvecklingsplaner, personliga omdömen eller information om elevers stödbehov i Office 365. Denna data kommer behandlas i kommunens verksamhetssystem för elevadministration. IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

25 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 4 (7) 1.2 Behandling av personuppgifter Syfte med behandling Syftet med behandling av personuppgifter är att stödja lärarara i det pedagogiska arbetet, lagra pedagogiskt material och möjliggöra kommunikation mellan användarna Klassificering av uppgifter Information som enligt Personuppgiftslagen 13 klassificeras som känslig personuppgifter kommer inte behandlas i molntjänsten. Exempel på sådan data är information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller information rörande hälsa eller sexualliv. Information som enligt Personuppgifteslagen 21 klassificeras som känslig och integritetskränkande kommer inte heller behandlas i molntjänsten. Exempel på detta är information om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Nämnden kommer inte heller hantera elevadministration, individuella utvecklingsplaner eller personliga omdömen i molntjänsten. Indirekta personuppgifter såsom namn, klass och skola behandlas i molntjänsten för att möjliggöra tillgång till arbetsverktygen och behörighetsstyrning. Andra personuppgifter, såsom namn och faktainformation om elevarbeten, kan förekomma i fritext. För att förhindra att känsliga personuppgifter behandlas i molntjänsten har nämnden tagit fram skriftliga instruktioner till användarna. Av instruktionerna framgår bland annat att känsliga personuppgifter inte får skrivas eller sparas i molntjänsten Tillåten behandling Personuppgifter behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material. Innehållet är av okänslig karaktär. Enligt 10 punkten d Personuppgiftslagen, får detta ske utan individens eller vårdnadshavares samtycke Information till registrerade Information om den planerade behandlingen kommer att lämnas till de registrerade användarna i samband med att de får tillgång till tjänsten. IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

26 ITś a promise Office 365 Risk- och sårbarhetsanalys Sid 5 (7) Informationen kommer att göras tillgänglig genom att informationsblad delas ut till elever och vårdnadshavare. Information kommer även att finnas på intranät, webbplats och andra kanaler. I framtiden kommer denna informations lämnas till de registrerade i samband med att avtalet för användning av kommunens datorer och nätverk delas ut Personsuppgiftbiträde och radering av data Vid användning av Office 365 kommer leverantören Microsoft att fungera som personuppgiftsbiträde åt kommunen. Mellan parterna har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas, som en del av standardavtalet för tjänsten. Genom avtalet kommer Microsoft att ges mandat att anlita underleverantörer för att genomföra personuppgiftsbehandlingen. Information om vilka underleverantörer som anlitas och vart de är verksamma finns på Office 365 Trust Center 1 och i bilagan Subcontractor List with Location-Final Nämnden gör bedömningen att Microsofts rutiner kring radering av behandlad data efter det att de inte längre krävs för de definierade ändamålen uppfyller de krav som ställs i personuppgiftslagen. Till grund för bedömningen ligger följande avtalsvillkor: Av avsnitt 1.c. i personuppgiftsbiträdesavtalet framgår följande: Upon expiration or termination of Customer s use of the Office 365 Services, Customer may extract Customer Data and Microsoft will delete Customer Data. Av Online Service Terms, Juli 1, 2014 framgår under avsnitter Privacy att: No more than 180 days after expiration or termination of Customer s use of an Online Service, Microsoft will disable the account and delete Customer Data from the account Överföring av personuppgifter till tredje land För att erbjuda en så hög driftsäkerhet som möjligt finns den behandlade informationen i flera datacenter enligt: 1 IT s a promise Skapad av Dag Fridén Ändrad av Dag Fridén

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-11 1 (9) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-03-17 Kl. 08.30 Plats Närvarorätt Hälsoäventyret, Östhammar

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

2015-10-15 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar

2015-10-15 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-15 1 (13) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-10-22 Kl. 08.30 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare för kännedom Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid och plats Tisdag den 16 juni, kl 9.00 11.30

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer

Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer Barn- och elevhälsan i Håbo kommun arbetar främjande för barn och elevers hälsa, lärande och utveckling. 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Barn- och elevhälsan

Läs mer

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA DISPOSITION 1) Vad är syftet med skolan? 2) Ska skolan vara effektiv och inkluderande? 3) Vad säger forskningen? 4) Dokumenterad

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt

Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt Barn och elevhälsoplan Lerum Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla,

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer