Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn"

Transkript

1 Ensamkommande barn ett gemensamt ansvar i Umeå 1

2 Barn och ungdomar i en utsatt situation Varje år kommer flera hundra barn under 18 år ensamma, utan föräldrar till Sverige för att söka asyl. Vi kallar dem Ensamkommande barn. De har lämnat allt familj, vänner, hemort och land. De är långt hemifrån och i en mycket utsatt situation. Umeå är sedan 2007 en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Den politiska inriktningen har präglats av att solidariskt hjälpa och stödja de ensamkommande barnen. Den politiska viljan har också bestått i att se de ensamkommande barnen som en resurs som både bidrar till tillväxt och den kulturella mångfalden i Umeå. Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här, hur kort eller lång den än blir, så trygg som möjligt för dessa barn. För de barn och ungdomar som får ett permanent uppehållstillstånd ska Umeå kunna bli den stad som man både vill stanna kvar i och bygga sin framtid i. Umeå är både så kallad ankomstkommun och anvisningskommun, på uppdrag av Migrationsverket. Som ankomstkommun tar vi emot ensamkommande barn direkt när de kommit till Sverige och ska erbjuda en så bra tillvaro som möjligt den allra första tiden. Som anvisningskommun tar vi ansvar under längre tid, i väntan på Migrationsverkets beslut om permanent uppehållstillstånd. Broschyren är framtagen inom projektet Mottagande av ensamkommande barn en metodutveckling som genomfördes 2009/2010 i Umeå och medfinansierades av Europeiska Flyktingfonden. God man, hälso och sjukvård, skola och fritid Grunden för en bra, första tid i Sverige och Umeå är framför allt ett tryggt boende, hälso och sjukvård, skola och fritidssysselsättning. Dessutom utses en god man alltså en vuxen som ser till barnets bästa, istället för föräldrar eller vårdnadshavare. Om Umeå sedan blir barnets anvisningskommun ska barnet få stöd och hjälp för att så småningom kunna leva ett självständigt liv. Löken samordnar Eftersom detta innebär att många människor, myndigheter och organisationer är engagerade runt barnet, samordnas mottagandet av Löken en samverkansgrupp för i första hand socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola. Löken står för: Lokal överenskommelse, övergripande samordningsforum för skola, socialtjänst och överförmyndarnämnd. Vad är ankomst - och anvisningskommun Ankomstkommun är den kommun där ett ensamkommande barn först ger sig till känna. Anvisningskommun är den kommun där barnet bor i väntan på Migrationsverkets beslut om permanent uppehållstillstånd. Malmö den absolut största ankomstkommunen, eftersom många barn kommer via Öresundsbron. Även Sigtuna, Solna och Mölndal har stora strömmar av ensamkommande barn. Migrationsverket har därför skrivit avtal med bl a Umeå, Skellefteå, Gävle, Örebro och Norrköping. Umeå är alltså både ankomstkommun, s k transitkommun och anvisningskommun. Tre viktiga lagar Kring de ensamkommande barnen samverkar kommunens socialtjänst, överförmyndaren, skolan, landstinget och Migrationsverket. Uppdraget regleras i lagen, varav de tre viktigaste är: Socialtjänstlagen SoL SFS 2001:453 Lag om god man för ensamkommande barn SFS 2005:429 Lag om mottagande av asylsökande m fl LMA SSFS 1994:137 2

3 Den första tiden i Sverige och ankomstkommunen Umeå Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och kommer hit utan föräldrar eller annan vuxen person. Runt dessa barn samarbetar överförmyndaren, socialtjänsten, landstinget, skolan och Migrationsverket. God man När ett ensamkommande barn kommer till Umeå utses en god man så snart som möjligt. En god man är en vuxen som (tillfälligt) tar ansvar för barnets bästa, istället för föräldrar eller vårdnadshavare. En god man ansvarar och agerar för barnets bästa vid beslut och åtgärder. Däremot har hon eller han inte ansvar för den dagliga tillsynen och omvårdnaden eller försörjningsansvar. Socialtjänsten Precis som för alla barn är det föräldrarna som är dom viktigaste personerna. För de ensamkommande barnen som inte har föräldrar i Sverige är det därför Socialnämnden i kommunen som har det övergripande ansvaret. Socialtjänsten ansvarar för att barnet blir väl omhändertaget utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Principen om barnets bästa gäller. Varje beslut som rör barnet ska utgå från vad som är bäst för barnet utifrån hennes/ hans aktuella situation. Det handlar om bl a skola, fritid och boende. Ett tryggt boende är en viktig del är att förberedas för vuxenlivet i Sverige. I Umeå har vi en väl utarbetade kedja av olika boenden. Familjehem De yngre barnen, som kräver betydligt mer omvårdnad, får ofta bo i ett familjehem. Familjehem kan också bli aktuellt för äldre barn som har ett stort behov av struktur eller att bo i ett familjelikt, mindre boende. KFUM Umeås transitboende I det första skedet, när Umeå är ankomstkommun s k transitboende, anlitas KFUM i Umeå. Det är tänkt som ett tillfälligt hem i väntan på var barnet ska bo fram till Migrationsverkets beslutar vilken anvisningskommun i Sverige som har möjlighet att ta emot barnet. Målet för boendet är att skapa en trygg miljö där barnen bor så hemlikt som möjligt och har tillgång till personal dygnet runt. Skolundervisning påbörjas och alla stimuleras till en aktiv fritid. Varje ungdom har en kontaktperson med särskilt ansvar för varje ungdom. Enskilt boende (EBO) Om barnet har vänner eller släkt i Umeå kan barnet välja att bo där, s k Enskilt boende (EBO). Socialtjänsten ska då utreda om detta är ett lämpligt boende för det barnet. Boende följs upp av socialsekreterare och socialnämnd. Barnkonventionen Umeå arbetar utifrån från Barnkonventionens fyra huvudprinciper: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 6: Alla barn har samma rätt och lika värde Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 3

4 Umeå som anvisningskommun Om Umeå blir anvisningskommun får barnet flytta till något av våra asylboenden Pangea eller Morgonsol, i väntan på Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd. Pangea och Morgonsol asylboende I Umeås två asyl- och PUT-boenden, Pangea och Morgonsol, bor pojkar och flickor i åldrarna 15 till 17 år. Morgonsol, som är en del av företaget Av egen kraft, anlitas på uppdrag av Umeå kommun. Här finns det personal dygnet runt som erbjuder stöd och hjälp för 24 barn. Barnen bor i en hemlik miljö med egna rum, men äter och umgås tillsammans. Personalen ansvarar för den dagliga omsorgen. Dessutom ordnar man fritidsaktiviteter och utvecklar färdigheter t ex lära sig att cykla, simma, laga mat och använda datorer. Många fritidsaktiviteter sker tillsammans med ideella föreningar och organisationer. Varje ung person har en kontaktperson som särskilt fokuserar på hur ungdomen mår och utvecklas. De träffas minst en gång i veckan för enskilda samtal. Asylboendet ska erbjuda trygghet och stabilitet i den utsatta position som barnen befinner sig i. Personalen blir viktiga personer för att hjälpa dem att hantera vardagen och i väntan på beslutet från Migrationsverket. De, tillsammans med barnets gode man, har också det viktiga uppdraget att stötta vid ett avslag och utvisningsbeslut. Landstinget för sjuk- och hälsovård Alla runt ett ensamkommande barn/ungdom ska se till att det får den vård det behöver, det är landstinget som har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvård. Redan på transitboendena får varje barn/ungdom erbjudande om en hälsoundersökning på hälsocentralen och vid behov, en samtalskontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Alla barn under 18 år har rätt att få hälso- och sjukvård samt tandvård, alltså även ensamkommande barn. Efter 18 års har den som är asylsökande bara rätt till akutsjukvård. Vid misstanke om t ex drogmissbruk eller kriminalitet får dessa barn ta del av socialtjänstens öppenvård och andra särskilt riktade insatser. Om ensamkommande barn År 2010 kom ensamkommande barn till Sverige Umeå tog emot ca 50 av dem under 2010 Enligt Migrationsverket prognos tros antalet ensamkommande barn öka Ekonomiskt ansvar Medan barnet väntar på beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) är det Migrationsverket som har det ekonomiska ansvaret. När ett barn får sitt PUT kan barnet få ekonomiskt stöd via socialtjänsten. 4

5 Permanent uppehållstillstånd i Umeå (PUT) När ett barn får sin asylansökan godkänd beviljas ett permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket. Så snart ett barn fått ett permanent uppehållstillstånd träffas socialsekreteraren, barnet och den gode mannen för att planera den fortsatta tiden i Umeå. Särskilt förordnad vårdnadshavare Så snart ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd och är under 18 år ska en särskildförordnad vårdnadshavare utses. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är mer inriktat på den långsiktiga planeringen för barnet. Dennes uppgift blir att förbereda och stötta barnet för ett vuxenliv som självständig individ med eget ansvar. Paloma och Paz Paloma träningsboenden För de äldre ungdomarna består boendekedjan av Paloma och Paz Paloma, som under 2010 ansvarade för ett trettiotal unga. Både Paloma och Paz Paloma är träningsboende med vuxenstöd. I en trygg miljö ska de få kunskaper och färdigheter för att på bästa sätt klara sitt liv i Sverige som ska underlätta den unga människas etablering och självständighet. Varje ungdom får alltså ta steg för steg mot ett eget boende och träna sig på att klara allt det som man förväntas kunna som vuxen, t ex laga mat, sköta en lägenhet, betala räkningar och vara delaktig i samhället. På Paloma delar två ungdomar en lägenhet och får tillsammans träna på allt det som krävs för ett eget boende. Samtidigt finns det tillgång till personal alla dagar i veckan och en gemensam lokal på Ersboda. När en ungdom sedan känner sig redo och bedöms klara ett eget boende, på egen hand, tas ytterligare ett steg i boendekedjan till Paz Paloma. Paz Paloma Paz Paloma är det sista steget i boendekedjan och handlar om ett eget boende, med visst stöd. Den unga personen flyttar nu till en egen lägenhet, men har fortfarande möjlighet till visst vuxenstöd. Om ungdomen inte själv får hyra en lägenhet skrivs ett övergångskontrakt, som kan övergå till ett eget kontrakt efter ungefär ett år, om personen skött sin hyresbetalning, vårdat lägenheten, inte stört sina grannar och klarat att leva ett självständigt och tryggt liv. Skola Så snart som möjligt börjar varje ensamkommande barn i skolan. De mindre barnen börjar i s k förberedelseklass på Hedlundaskolan, som ska förbereda barnen för att så småningom kunna slussas in i befintlig klass och ordinarie skolgång. Tonåringar, under 18 år, går först en introduktionskurs (UNIK)och fortsätter sedan på gymnasie- och vuxenutbildningen (IVIK). Här ges grundläggande utbildning i tre steg för fortsatta studier på gymnasium komvux, folkhögskola eller för arbete. VIVA kompetenscentrum Ungdomar över 18 år får stöd och hjälp av Viva kompetenscentrum som ansvarar för frågor som rör studie- och yrkesvägledning, flyktingintroduktion, vuxenutbildning och arbetsmarknad i Umeå. Personer över 18 år börjar på Svenska för invandrare (SFI). Genom Viva kan de också få en mentor som oftast kan förstaspråket och därför kan vara ett stöd för det självständiga livet i Sverige och Umeå. Viva har dessutom jobbcoacher som samverkar med arbetsförmedlingen. 5

6 Vem gör vad i Umeå? I det gemensamma arbetet har vi, de olika myndigheterna, förstås ändå olika ansvars områden. Migrationsverket har det övergripande ansvaret under asylprocessen men den dagliga omsorgen, som t ex boende, skola och hälsovård, sköts alltså av ankomst- och anvisningskommunerna, på Migrationsverkets uppdrag. Migrationsverket har det ekonomiska ansvaret och ersätter kommunerna samt ger bistånd, d v s betalar dagersättning, till barnet. Migrationsverket ansvarar också för att: så snart som möjligt hänvisa barnet till en anvisningskommun arbeta utifrån Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och Förordningen om mottagande av asylsökande (FMA) bestämma barnets ålder leta efter barnets föräldrar/vårdnadshavare betala dagersättning till barnet under asyltiden pröva barnets asylärende, dvs besluta om uppehållstillstånd eller inte ansvara för återvändandet för dem som får avslag Läs mer på Här kommer en kort beskrivning av hur det ser ut idag i Umeå. 6

7 Samverkan i Umeå Löken är en samverkansgrupp för ensamkommande barn och ungdomar. Vårt mål är att ta emot ensamkommande barn på ett värdigt och välkomnande sätt. Organisation Därför har vi format en organisation med många aktörer som samverkar. Aktörerna är främst socialtjänsten, överförmyndare, boendeansvariga, skolan och Viva kompetenscentrum. Ekonom Löken vill nå en effektiv samverkan, över de organisatoriska gränserna, så att barnen och deras behov av gemensamma insatser är överordnade. Tillsammans har vi en gemensam grundsyn som utgår från tre huvudpunkter: De ensamkommande barnen ska ses som resursstarka individer på väg att lära sig villkoren i det nya landet. Normalitetsprincipen ska gälla. Det betyder att det som gäller för en majoritet av Umeås ungdomar även ska gälla de ensamkommande barnen men med hänsyn till de speciella omständigheter som kan komma av flyktingskapet. Myndigheternas samverkan ska vara aktiva åtgärder som hjälper ungdomen till självständighet med möjlighet att försörja sig och förverkliga sina livsmål. Rektor IVIK Rektor för- och grundskola Kontorschef Gode man Gode män Enhetschef VIVA Gemensamma ansvaret Enhetschef IFO Socialsekreterare Samordnare socialtjänsten Enhetschef Boenden Pangea Paloma Paz-Paloma 7

8 Samverkan För detta viktiga arbete krävs också samverkan med många, olika företag, organisationer och föreningar i Umeå: Bibliotek Rädda barnen Svenska kyrkan ACnätverket Volontärbyrån Bostaden AF Boendet Morgonsol Privata företag Hälsocentraler Löken Transit KFUM Umeå Fritid BUP Polisen Föreningar KFUM Umeå Socialtjänsten Tre socialsekreterare utreder, beslutar och handlägger de ärenden som rör ensamkommande barn. Principen om barnets bästa gäller. Varje beslut som rör barnet ska alltså utgå från vad som är bäst för barnet utifrån hennes/hans aktuella situation. När ett barn kommer till Umeå görs alltid en utredning enl. 11 kap 1 socialtjänstlagen. Utredningen och en planering för omsorgen ska visa på vad som är bäst för barnet. De första frågorna handlar oftast om var barnet ska bo. Därefter ska vi informera om myndighetens uppgifter, ansvar och skyldigheter. Dessutom finns en intern arbetsgrupp som samverkar, planerar och samordnar insatser från socialtjänstens olika avdelningar, som är inblandade i mottagandet av ensamkommande barn. Studieförbund Integrationsnätverket Röda korset ÖVRIGA 8

9 Överförmyndaren När ett barn kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen som trätt in i föräldrarnas ställe, ska överförmyndaren utse en god man så snart som möjligt. I Umeå finns idag drygt 50 ensamkommande barn som har god man. En god man kan sägas vara spindeln i nätet kring barnet och ska se till att allt fungerar. Hon eller han ska också ha ett nära samarbete med socialsekreteraren och bevaka att en individuell plan upprättas och följs upp. Ibland kan det vara bra för barnet att ha enskilda samtal med socialsekreteraren. En god man, som bara har ett tillfälligt uppdrag, bör därför medge att sådana samtal genomförs. Den gode mannen ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska sköta dess angelägenheter, i vårdnadshavares ställe. Det kan exempelvis handla om att ta hand om tillgångar/pengar, köpa varor och tjänster som barnet behöver, ansöka om bidrag eller teckna hyreskontrakt. En god man sköter däremot inte den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det är inte heller den gode mannen som ska försörja barnet. Om barnet/ungdomen behöver en god man anmäler Migrationsverket eller kommunens socialnämnd det till överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Innan en god man förordnas ska överförmyndaren låta barnet yttra sig, om det är möjligt. Det ingår i gode mannens uppdrag att: ansöka om uppehållstillstånd (om detta inte redan gjorts) närvara och stötta vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden närvara vid förhör hos och hålla kontakter med polis och åklagare, både om barnet utsatts eller begått brott besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång, t ex medverka vid utvecklingssamtal i skolan (gärna tillsammans familjehem/boende) hjälpa barnet att kontakta hälso- och sjukvården, i synnerhet barnpsykiatrin, samt få tandvård vid behov ansöka om kontaktperson enligt socialtjänstlagen eller andra stödinsatser. Efter uppehållstillstånd kan stöd enligt Lagen om särskilt stöd (LSS) krävas besluta om var barnet ska bo (i samverkan med socialnämnden). Avviker barnet från ett institutionsboende kan den gode mannen besluta att barnet ska återvända dit. Vård enligt LVU kan också initieras av god man. verka för familjeåterförening eller i vart fall för att barnet får och har kontakt med sin familj ansvarar för ekonomiska och juridiska angelägenheter för barnet Skolan och VIVA Kompetenscentrum Elevernas skolbakgrund har stor betydelse för hur de klarar skolan. Barn i för- och grundskoleålder går ca ett år i Hedlundaskolans förberedelseklasser. Därefter går eleven vidare till sin hemskola eller IVIK. Äldre ungdomarna går först en sexveckors introduktionskurs på UNIK. Där läser de svenska på förmiddagarna och därefter har de olika aktiviteter eller gör studiebesök. Varje ungdom har en personlig coach som varit länge i Sverige, talar deras förstaspråk och hjälper dem att introduceras i Umeå och i samhället. Efter UNIK finns IVIK (Individuellt program introduktionskurs). Från hösten 2010 läser ett hundratal eleverna på IVIK de flesta av grundskolans ämnen. Elever kan också vara på praktik vissa dagar/vecka under en period. Efter IVIK är det möjligt att studera vidare på gymnasiet, folkhögskola eller Komvux (för dem som fyllt 20 år). Både på för- och grundskolan samt gymnasiet får eleverna studiehandledning på och undervisning i sitt modersmål. 9

10 Lagar och förordningar som gäller ensamkommande barn SFS 1994:137 Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) SFS 2001:453 Socialtjänstlagen (SoL) SFS 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn SFS 2008:344 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. SFS 1990:927 Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) SFS 1994:361 Förordning om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) SFS 1996:1357 Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande SFS 2001:937 Socialtjänstförordningen SFS 2001:976 Förordning om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl. Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden Proposition 2005/06:46 om mottagande av ensamko 10

11

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Vägledning god man för ensamkommande barn.

Vägledning god man för ensamkommande barn. Vägledning god man för ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Pernilla Andemore, socionom Arbetsledare, överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust, Lilla Edet och Tjörns

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att du under en tid kommer vara en av de viktigaste personerna för barnet. Barnet kommer att träffa många personer med

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2011 1 Rapport_ensamkommande barn_april2011_ny.indd 1 2011 04 07 12:48:13 2 Rapport_ensamkommande barn_april2011_ny.indd 2 2011 04 07 12:48:13

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Gode mannens roll God man företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe Förmyndare OCH Vårdnadshavare Förvalta barnets egendom och företräda

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN www.ljungby.se God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden 2015-11-17 www.ljungby.se Hur blir man god man? För att bli god man anmäler man sitt intresse till kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd:

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Socialförvaltningen HVB-enheten

Socialförvaltningen HVB-enheten Socialförvaltningen HVB-enheten Integration (latin integraʹtio, av iʹntegro återställa, av iʹnteger orörd, ostympad, hel, fullständig, oförvitlig ), integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder

Läs mer

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar PM 2015-11-02 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(8) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Utbildning 2015. God man för ensamkommande barn

Utbildning 2015. God man för ensamkommande barn Utbildning 2015 God man för ensamkommande barn Vilka barn är ensamkommande? Kommit till Sverige o Utan förälder / annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrars ställe Barn som blivit ensamma efter ankomst

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 276 GÄLLER FRÅN OCH

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Cirkulärnr: 2005:58 Diarienr: 2005/1469 Handläggare: Eva von Schéele Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-21 Mottagare: Överförmyndare/ Överförmyndarnämnder Individ- och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande barn

Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande barn Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande barn Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 (jan-mars) (apr-juni) (jul-sep) (okt-dec) Pågående uppdrag Slutredovisning Ny god man Personuppgifter:

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för ensamkommande flyktingbarn. Du får information

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Redogörelse Ensamkommande barn

Redogörelse Ensamkommande barn Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode. Redogörelse Ensamkommande barn Avser kvartal 1 1 jan 31 mars 2 1 april 30 juni 3 1 juli 30 september 4 1 okt 31 dec (en redogörelse för

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Barnen är vår framtid. Barn är nu!

Barnen är vår framtid. Barn är nu! 1 Barnen är vår framtid Barn är nu! 2 Marcus Wihk verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen marcus.wihk@rb.se 3 Idag, Om god man Ingen juridisk genomlysning Snarare en diskussion om hur vi kan göra något bra

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Ansöka om plats på förskola/skola. Delta i utvecklingssamtal i skolan. Personnummer. Personnummer

Ansöka om plats på förskola/skola. Delta i utvecklingssamtal i skolan. Personnummer. Personnummer LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode. Överförmyndarnämnden 0302-52 11 24 / 0302-52 11 30 overformyndarnamnden@lerum.se Redogörelse Ensamkommande barn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn 4 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1-291/2016 Sid 1 (9) 2016-11-29 ÖFN 2016-12-14 9.3 Handläggare Anna Nordin Larsson Tomas Sjölander Till Överförmyndarnämnden Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn Verksamhetsplan Ensamkommande barn Upprättad 2012-06-20 Fastställd av socialnämnden 2012-06-20 2(9) Inriktning och mål för boendet ensamkommande flyktingbarn Bakgrund Det finns ett stort antal lagar och

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

Information för ställföreträdare till ensamkommande barn

Information för ställföreträdare till ensamkommande barn Information för ställföreträdare till ensamkommande barn 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förtydligande av text/förkortningar i nedanstående text sid 3 God man för ensamkommande barn sid 4 Rollfördelning mellan

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Arvika och Eda kommuner Arvika kommun Eda kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Arvika och Eda kommuner Arvika kommun Eda kommun Arvika kommun Eda kommun Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Blanketten skickas till: Arvika kommun, 14. Överförmyndarnämndens kansli, 671 81 Arvika Period som

Läs mer

Förstudie kommunens integrationsarbete

Förstudie kommunens integrationsarbete Revisionsrapport Förstudie kommunens integrationsarbete Åre kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Revisionell bedömning 1 1.2 Förslag till utveckling

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning Oktober 2015 Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode Lämnas in till överförmyndarnämnden senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År:

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-08-21 Diarienummer SCN-2017-0339 Socialnämnden Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är andra upplagan av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen finns även att tillgå

Läs mer