Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn"

Transkript

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare för att söka uppehållstillstånd. I dessa fall ska överförmyndaren i vistelsekommunen, så snart det är möjligt, utse en god man som kan företräda barnet och ta tillvara dess intressen i Sverige, i avvaktan på att frågan om uppehållstillstånd avgörs. Den gode mannens roll är att bevaka barnets intressen både privat och i asylprocessen, och se till att barnets bästa sätts främst i alla beslut som rör honom eller henne. En juridisk ställföreträdare En god man för ett ensamkommande barn företräder barnet i föräldrars ställe under asyltiden. Det betyder rättighet och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets alla angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga, alltså en juridisk ställföreträdare för barnet. Barnets bästa ska beaktas i beslut som rör barnet. Gode mannen ska se till att barnet får omvårdnad och trygghet samt säkerställa att barnet får den tillsyn som krävs, tillfredsställande försörjning och utbildning. Den gode mannen fullgör vårdnadshavares och förmyndares uppgifter. Men däremot är det inte gode mannens ansvar att själv svara för boende, den dagliga omvårdnaden, tillsynen eller försörjningen. Det innebär att en god man inte ska underteckna handlingar som medför ekonomiska förpliktelser för henne eller honom, till exempel för skador på en dator som skolan tillhandahåller barnet. Den gode mannens arbetsuppgifter under asyltiden är huvudsakligen: Bekräfta barnets ansökan om asyl, om inte barnets offentliga biträde redan har gjort det. Besluta i frågor som rör barnets boende. Biträda barnet vid utredning eller samtal hos Migrationsverket och socialtjänsten. Företräda barnet i skolan; besluta om och medverka i planering av barnets skolgång. Företräda barnet hos hälso- och sjukvården; ta emot resultat av hälsoundersökning och annan viktig information som ska följa barnet. Medverka till kontakt med anhöriga. Ta hand om barnets pengar, bestämma om användningen och följa upp denna. Följa upp att barnet har en meningsfull fritid. Besöka barnet inom ramen för uppdraget som juridisk ställföreträdare för att med egna ögon bland annat se hur barnet har det på boendet. Samtala med barnet inom ramen för det juridiska ställföreträdarskapet, exempelvis ge praktiska råd i olika frågor.

2 I uppdraget ingår inte att: Ta på sig en föräldrarroll Sköta om barnets dagliga omvårdnad och tillsyn. Hämta eller lämna barnet till möten eller aktiviteter. Handla kläder eller annat som barnet behöver. Utföra andra praktiska åtgärder, till exempel ta med barnet till läkare eller fritidsaktiviteter. Praktiskt efterforska barnets anhöriga. Företräda barnets föräldrar vid deras ansökan om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Vem kan bli god man åt ett ensamkommande barn? Allmänt sett ställs krav på att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär till exempel att känna till svensk lagstiftning, följa lag- stiftningen i uppdraget samt överförmyndarnämndens generella råd. Det krävs dessutom att den gode mannen har förståelse för barnets utsatta situation. Den gode mannen ska ha goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska språket, ha myndighetsvana, ha kunskaper om asylprocessen och socialtjänstens handläggning. Den gode mannen ska vara en trygg vuxen för barnet och kunna ge praktiska råd och ska som juridisk ställföreträdare våga ställa krav på myndigheterna att fullgöra sina uppgifter. God man har ingen tystnadsplikt men ska ha hög integritet i uppdraget. Det som barnet har berättat i förtroende ska god man inte föra vidare. Den gode mannen måste kunna utföra sitt uppdrag under dagtid ibland med en genomsnittlig tidsåtgång om 10 timmar per månad. För att få uppdrag som god man åt ensamkommande barn i Kungsbacka kommun ställs krav på genomgången utbildning på området, alternativt sådan erfarenhet av uppdrag som god man för ensamkommande barn som överförmyndarnämnden bedömer lämplig. Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn lämnar du in en intresseanmälan. Blankett för intresseanmälan finns på kungsbacka.se/godman. Efter du har lämnat in din intresseanmälan genomför överförmyndarnämnden kontroller i ställföreträdarregister, polisens belastningsregister, socialregister och kronofogderegister. Redovisning under asyltiden Kommunens överförmyndarnämnd utövar tillsyn över alla gode män. Gode mannen är redovisningsskyldig gentemot nämnden. Nämnden kan när som helst begära in svar på frågor om gode mannens verksamhet. En god man som inte sköter sitt uppdrag tillfredsställande eller av annat skäl inte längre anses lämplig kan avskedas från uppdraget. Förteckning över tillgångar och skulder Efter att en god man har förordnats ska denne, helst så snart som möjligt, inom två månader redovisa barnets eventuella tillgångar och skulder. Uppgifterna ska avse den dag då gode mannen förordnades och undertecknas på heder och samvete. 2

3 Redogörelse och ekonomisk redovisning Gode mannen ska redogöra för sina insatser i uppdraget utifrån ett antal fasta frågor som finns på en redovisningsblankett, Förenklad redovisning. Gode mannen tar hand om bankkortet från ICA-banken där Migrationsverket sätter in dagersättning och andra bidrag. Bankkortet tillhandahålls för den asylsökandes räkning av Migrationsverket. God man bestämmer över användningen av barnets pengar och ska försäkra sig om att de används till barnet. Det finns regler för vad de ska användas och räcka till. God man ska exempelvis inte medverka till att barnet skickar pengar till sin familj i hemlandet. Om barnet också får medel till sin försörjning från annan än Migrationsverket, ska detta anmälas till Migrationsverket. Det kan komma att påverka den ersättning barnet får från staten. Gode mannen ska redovisa för barnets ekonomi i förenklad form. Även om den ekonomiska redovisningen sker i förenklad form, är det lämpligt att föra kassabok samt spara kvitton. Kontoutdrag kan fås via internet. Redovisningen görs kvartalsvis, 1 januari 31 mars, 1 april 30 juni, 1 juli 30 september, 1 oktober 31 december, och ska lämnas till överförmyndarnämnden senast två veckor efter redovisningsperiodens slut. När redovisning sker för första gången i ett uppdrag är redovisningsperioden från den dag gode mannen blev förordnad till och med sista dagen i det aktuella kvartalet. När uppdraget har upphört blir redovisningsperioden till och med den dagen då godmanskapet upphör. Om barnet fått permanent uppehållstillstånd, put, ska god man redovisa på det förenklade sättet till den dag barnet skrivs ut från asylsystemet, det vill säga en månad efter put. Därefter är också kommunen ansvarig för barnets försörjning. Arvode under asyltiden En god man har rätt till arvode för det arbete och färdtid som den gode mannen lägger ned inom ramen för uppdraget samt ersättning för kostnader. Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndarnämnden. På samma blankett som redovisningen, finns även möjlighet att begära arvode samt ersättning för kostnader och färdtid under redovisningsperioden. Beslut om arvode och ersättning fattas en gång i kvartalet, efter Fakta Prisbasbeloppet (pbb) är kronor år att granskning av redovisningen skett. Arvodet är på 200 kronor per timme för det arbete som gjorts inom ramen för uppdraget, och betalas ut fram till en månad efter det att barnet fått permanent uppehållstillstånd. Arvodet för färdtid är på 60 kronor. God man har även rätt till ersättning för de utlägg som skett och som varit nödvändiga för att fullgöra uppdraget. Om faktisk kostnadsersättning begärs betalas den utifrån redovisade kvitton. Kostnadsersättning lämnas i form av en schablonersättning om 2 procent av prisbasbeloppet, pbb, per helår. Kvitton behöver inte visas upp. Bilersättning i enlighet med Skatteverkets skattefria ersättning utgår för resor med egen bil, 18:50 kronor per mil. Tolk Du som är god man för ett ensamkommande barn kan ibland behöva anlita en tolk. Tolk bokas av gode mannen själv. Kommunen har avtal med olika tolkförmedlingar. Information om vilka dessa är finns på kungsbacka.se/ godman. Du ska informera överförmyndarenheten när du har bokat en tolk, antingen via telefon eller på e-post Tala om vilket barn som bokningen gäller och vilken tid samt ange överförmyndarnämndens aktnummer. Fakturan från tolkförmedlingen ska ställas till Kungsbacka kommun, Överförmyndarenheten, Kungsbacka. När du bokar, ange ditt namn samt att överförmyndarenheten i Kungsbacka står som fakturamottagare. Uppge barnets initialer och födelsedatum samt överförmyndarnämndens aktnummer, så att alla dessa uppgifter kommer med på fakturan. När ansökan om asyl har avgjorts När Migrationsverket har fattat beslut om barnet får stanna i Sverige eller inte, ska gode mannen snarast informera detta till överförmyndarnämnden. Om barnet har fått permanent uppehållstillstånd, put, ska socialtjänsten hos tingsrätten anmäla att barnet behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen är under tiden kvar i uppdraget. Under denna tid får god man se till att barnet blir folkbokfört, registrerat hos försäkringskassan, ansöka om ID-kort, öppna bankkonton samt eventuellt ansöka om främlingspass eller resedokument. 3

4 Barnets pengar ska alltid sättas in på bankkonto i barnets namn. Se särskilt infoblad om Kontostruktur. Barnets tillgångar får aldrig sammanblandas med andra tillgångar som gode mannen förvaltar, det vill säga god man får inte ta in barnets ekonomiska bidrag eller försörjningsstöd på bankkonto i sitt eget namn. När barnet flyttar Barnet kan också behöva få ett nytt boende. Besök inför ett nytt boende görs lämpligen tillsammans med socialsekreteraren. God man ska snarast informera överförmyndarnämnden om barnet flyttar. Om barnet inte får stanna i Sverige kvarstår godmanskapet tills barnet lämnat landet. Redovisning efter PUT Gode män ska från och med en månad efter det att barnet beviljats put göra den förenklade redovisningen som ett avslut på asyltiden, läs mer under stycket Redovisning under asyltiden, Redogörelse och ekonomisk redovisning. Den årliga redovisningen sker årsvis och före den 1 mars nästkommande år. Exempel; om barnet fick put 2 oktober 2014 ska den förenklade redovisningen omfatta tiden till och med 2 november Den årliga redovisningen kommer att omfatta perioden 3 november december 2014, i detta exempel bara en del av året. Ingångsvärdet i din redovisning är den summa pengar som du har hand om per 3 november 2014, den behållning som finns kvar enligt din sista förenklade redovisning. Därefter redovisar du barnets inkomster, såsom försörjningsstöd, studiehjälp eller eventuell efterlevandepension samt utgifter såsom fickpengar eller kläder. Läs mer i infobladet Instruktion för redovisning. Arvode och ersättningar efter PUT Riktlinjen för arvodet är 30 procent av prisbasbeloppet, pbb, per år. Om faktisk kostnadsersättning begärs betalas den utifrån redovisade kvitton. Kostnadsersättning ges i form av en schablonersättning om 2 procent av pbb per helår. Kvitton behöver inte visas upp. Du kan inte få både faktisk- och schablonersättning. Bilersättning i enlighet med Skatteverkets skattefria ersättning utgår för resor med egen bil, 18:50 kronor per mil. Arvodet kan nedsättas helt eller delvis om gode mannen inte förvaltat barnets ekonomi. Barnets ekonomi Att förvalta barnets ekonomi innebär att ta hand om inkomster och utgifter, fördela fickpengar och medel för andra utgifter, se till och följa upp att pengarna har använts på avsett sätt samt inbegriper härmed ekonomisk fostran. Om gode mannen inte har förvaltat barnets inkomster utan pengarna hanteras av det boende som socialtjänsten har anlitat, ska intyg om detta lämnas av socialtjänsten och bifogas redovisningen. Upphörande av godmanskapet Godmanskapet upphör efter det att tingsrätten har fattat beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare. Godmanskapet upphör också om barnets föräldrar kommer till Sverige eller om det är uppenbart att god man av någon anledning inte längre behövs. Så kan vara 4

5 kommer till Sverige eller om det är uppenbart att god man av någon anledning inte längre behövs. Så kan vara fallet om ungdomen inte har kunnat styrka sin identitet och därför av Migrationsverket blir uppskriven till vuxen ålder. Beslut om upphörande av godmanskapet fattas av överförmyndarnämnden. När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut. God man kan själv begära att bli entledigad, men är skyldig att kvarstå i uppdraget till dess att överförmyndarnämnden har utsett en ny god man om godmanskapet ska kvarstå. Om barnet avviker från boendet Om barnet avviker från sitt boende, ska god man eller boendet göra anmälan till polisen samt informera överförmyndarnämnden. Godmanskapet kvarstår ännu en tid för att i möjligaste mån säkerställa att barnet inte längre befinner sig i Sverige. Migrationsverket avskriver barnet från asylsystemet, men det är ensamt inget skäl till att godmanskapet upphör. Överförmyndarnämnden behöver skriftligt underlag för att fatta beslut om upphörande. Först när det rimligen kan antas att barnet inte längre finns i Sverige, till exempel genom att efterlysningen av barnet inte gett något resultat efter det att en rimlig tid har förflutit, bör godmanskapet kunna upphöra. Om barnet åter påträffas kan god man förordnas på nytt. Mer information Ingemar Strandberg, Eva von Schéele, Ensamkommande barns rätt en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl., Nordstedts Juridik Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar en vägledning. Socialstyrelsen Placerade barn som eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. Socialstyrelsen, Migrationsverket och SKL Proposition 1993/94:94 Mottagande av asylsökande Proposition 2004/05:136 God man för ensamkommande barn Webbutbildning, Är du intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn? Intresseanmälan finns på kommunens webbplats 5

6 Överförmyndarnämnden Kungsbacka kommun Kungsbacka

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer