Handbok för god man till ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för god man till ensamkommande barn"

Transkript

1 Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1

2 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande barn Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Professionalism Fullmakt Tystnadsplikt Förståelse Vad ingår i uppdraget? Det första mötet Uppehållstillstånd Möten med myndigheter Boende och skolgång..., Sjukvård Fritidsaktiviteter och läkarbesök Familj och återförening Barnets tillgångar Om barnet flyttar till annan kommun Asylprocessen Redovisning av uppdraget Förteckning Redogörelse för uppdraget Godmanskapet upphör Åldersbestämning ANSÖKAN Överförmyndarens tillsyn Sammanfattning av ansvarsfördelningen Kontaktuppgifter ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2

3 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande barn Syftet med denna information är att ge blivande och nuvarande gode män till ensamkommande barn en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna hälsar dig välkommen till uppdraget och översänder ett beslut och ett registerutdrag som styrker ditt åtagande och visar åtagandets omfattning. På kommande sidor får du information om vad uppdraget som god man till ensamkommande barn kan innebära. w.atviaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Överförmyndaren i den kommun där barnet vistas är den som är behörig att handlägga ärendet och fatta beslut om god man. Förordnandet som god man till ensamkommande barn innebär att den gode mannen inträder i vårdnadshavarens och förmyndaren ställe med den skillnaden att man inte ombesörjer den dagliga omvårdnaden eller har försörjningsplikt för barnet. Den gode mannen ansvarar för att allt kring barnet fungerar och måste därför vara aktiv och ha regelbundna kontakter med barnet, skolan, socialtjänsten, det offentliga biträdet, Migrationsverket med mera. Godmanskapet är en tillfällig lösning och handlar om att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i landet. Till uppdraget som god man för ensamkommande utses en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig person för uppdraget. Man ska ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar (ex. skola, vård och andra myndigheters ansvar). 2.1 Professionalism En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och inte en extraförälder. Det är viktigt att den gode mannen har en viss professionalism så att barnet kan bli företrätt på ett korrekt och opartiskt sätt, men ändå med medkänsla och respekt. Det ingår i gode mannens uppdrag att berätta för barnet att det kanske inte får stanna i landet och därför kanske måste förbereda sig för att lämna Sverige. Det ligger inte i uppgiftens natur att övertyga barnet om att man som god man ska göra vad man kan för att barnet ska få stanna. Detta kan innebära att barnet får en ökad misstro mot vuxna och för det enskilda barnet kanske det bästa är att få återförenas med sina föräldrar i ett annat land. God man lämnar aldrig ut beslut från Migrationsverket till barnet/ungdomen. 2.2 Fullmakt Det finns ingen laglig möjlighet för den gode mannen att utfärda en fullmakt till någon annan person (t.ex. personal på boendet eller en familjehemsförälder) som därigenom övertar ansvaret för ställföreträdarskapet. I enstaka frågor som kräver 3

4 specialistkunskap är detta dock möjligt (t.ex. fullmakten till det offentliga biträdet att företräda barnet i asylärendet samt en advokat om barnet blir utsatt för brott eller begår brott). 2.3 Tystnadsplikt Precis som föräldrar har inte gode mannen någon tystnadsplikt. Vi ser det dock som självklart att den gode mannen inte berättar för andra om vad barnet berättar i förtroende till god man. w.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2.4 Förståelse Det ställs inga krav på att en god man ska kunna samma språk som barnet. Detta innebär att tolk ofta är nödvändigt. För att säkerställa att översättningen blir så korrekt som möjligt ska alltid en auktoriserad tolk anlitas. För att öka förståelsen för barnet och dess bakgrund rekommenderas den gode mannen att läsa på om det land och den kultur som barnet kommer ifrån. 3. Vad ingår i uppdraget? För en god man för ensamkommande barn ingår bland annat följande i uppdraget: Ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har gjort detta). Ha kunskap om hur asylprocessen går till. Biträda vid utredning hos Migrationsverket och hos polis. Besluta om skolgång, skolresor och närvara vid utvecklingssamtal. Företräda barnet inom hälso-, sjuk- och tandvård. Besluta i frågor om barnets boende. Ansöka om kontaktperson eller annat bistånd enligt socialtjänstlagen. Ansöka om dagersättning och andra bidrag som barnet kan ha rätt till. Ansöka om studiebidrag. Medverka till kontakt med föräldrar, andra släktingar och en återförening. Företräda barnet om det utsätts för eller begår brott. Ha kontakt med socialnämnden för att skynda på beslut om särskild förordnad vårdnadshavare efter barnet fått uppehållstillstånd. 3.1 Det första mötet Så snart som möjligt ska den gode mannen träffa barnet och berätta om vad som ingår i uppdraget som god man. Oftast sker det första mötet tillsammans med socialtjänsten. Tolk är i många fall nödvändigt, tolk bokas via boendet och ska faktureras till överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i. Barnet ska få information kring hur ett asylärende går till, vilka myndighetskontakter som kommer att bli aktuella, om boende, skolgång, hälsoundersökningar och dylikt. Barnet behöver även få vetskap om att det kanske inte kommer att få stanna i 4

5 landet. 3.2 Uppehållstillstånd Enligt lag är den gode mannen skyldig att ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Det är därför viktigt att kontakt tas så snart som möjligt med det offentliga biträdet för att höra om ansökan har gjorts och var i processen ärendet ligger. Observera att det är det offentliga biträdet som sköter handläggningen i ärendet och att det är direkt olämpligt att den gode mannen agerar i detta. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 3.3 Möten med myndigheter När barnet ska höras av en myndighet är det både en rättighet och en skyldighet för den gode mannen att närvara. Ett barn under 18 år är omyndigt och ska alltid ha en företrädare med som stöd. Det är den gode mannens ansvar att hålla reda på att det inte sker några möten utan att dennes deltagande. Undantag till detta är de enskilda samtal som sker med socialsekreterare och barnet. Den gode mannen måste dock samtycka till detta, men då socialsekreteraren har kompetens att prata med barn och det är viktigt för barnet att få berätta om sin situation för en erfaren tjänsteman rekommenderas detta. Eftersom godmanskapet är en tillfällig lösning är det inte alltid det bästa för barnet att känna sig tvingad att berätta om sina erfarenheter för denne. 3.4 Boende och skolgång Socialnämnden är enligt lag skyldig att utreda barnet och ge förslag på ett lämpligt boende. Boendet kan antingen vara ett HVB-hem (hem för vård eller boende) eller ett familjehem (hemma hos en familj). När socialnämnden har ett färdigt förslag på boende ska gode mannens samtycke efterfrågas (samt ungdomens om denne fyllt 15 år) eftersom det är den gode mannen som bestämmer vart barnet ska bo. Självklart är det bästa för barnet att den gode mannen och socialnämnden samarbetar. Om socialnämnden anser att den gode mannen inte arbetar för barnets bästa ska de vända sig till överförmyndaren för att informera om denna kritik. Överförmyndaren är skyldig att utreda detta och eventuellt fatta beslut om byte av god man. Den gode mannen är skyldig att se till att barnet får gå i skolan och ska även i denna fråga kontakta socialnämnden. Detta ska göras så snart som möjligt eftersom skolan ofta blir en av de viktigaste miljöerna för barnet. Det är ofta socialnämnden som har bäst kunskap om vilken skola som är mest lämplig för barnet, men precis som med boendet så är det den gode mannen som slutligen bestämmer. Den gode mannen ska följa upp barnets skolgång genom att delta vid utvecklingssamtal. 5

6 3.5 Hälso- och sjukvård Ensamkommande barn har samma rätt till samma hälso- och sjukvård som andra barn bosatta i landet. Detta inkluderar även psykiatrisk vård och tandvård. Den gode mannen ansvarar för att barnet så snart som möjligt ska genomgå läkaroch tandläkarundersökning då många ensamkommande barn ofta är i dåligt skick både fysiskt och psykiskt. Det är inte lämpligt att den gode mannen försöker ta på sig rollen som psykolog och uppmuntra barnet att berätta om sina upplevelser. Barnet har rätt till professionell hjälp och det är den gode mannens skyldighet att se till att barnet får den hjälp och det stöd som barnet behöver. 3.6 Fritidsaktiviteter och läkarbesök Det ingår inte i uppdraget som god man att följa med på läkarbesök och fritidsaktiviteter med undantag från första läkarbesöket. God man ska givetvis inte följa med om barnet/ungdomen inte vill det. Om barnet på grund av handikapp är i behov av särskilt stöd är det socialnämnden som ansvarar för att sörja för dessa behov och den gode mannen bör därför ha en nära kontakt med socialnämnden i dessa frågor. 3.7 Familj och återförening Den gode mannen ska arbeta för att barnet får en kontakt med sin familj och släktingar. Att upprätthålla en telefonkontakt med nära och kära är av stor betydelse för barnet. Den gode mannen bör även ta upp frågan om återförening, denna kan ske antingen i hemlandet eller i ett annat land där föräldrar eller släktingar vistas. Om barnet utvisas är det Migrationsverket som ansvarar för att någon följer med barnet till utvisningslandet och att barnet får ett korrekt mottagande vid sin ankomst. Den gode mannen har inget ansvar för resan till eller mottagandet i hemlandet. 3.8 Barnets tillgångar De flesta barn som kommer till Sverige har få eller inga tillgångar. Från Migrationsverket har de rätt till en dagersättning som ska täcka kostnader för skor, kläder, telefonsamtal och hygienartiklar med mera. Det är den gode mannen som ansöker om detta bidrag och som bestämmer hur dessa pengar ska användas. Det är inte heller personal på boendet eller familjehemsföräldrarna som ska handha eller bestämma över barnets pengar även om ett samarbete med dessa rekommenderas. Det är den gode mannens skyldighet att ansöka om de bidrag som barnet kan ha rätt till, samt överklaga eventuella avslag om de anses som felaktiga. Beroende på ålder och mognad ska barnet själv få mer och mer att säga till om gällande sina pengar då det är den gode mannens roll att förbereda barnet inför vuxenlivet 6

7 och dit hör även att handskas med pengar. En underårig som har fyllt 16 år har dock själv rätt att bestämma över det han eller hon tjänat genom eget arbete. God man ska vara uppmärksam på om barnet får jobba eller inte detta står på barnet/ungdomens LMA kort. Migrationsverket kan komma att minska dagersättningen med samma belopp. Den gode mannen bör även kontrollera att de ersättningar som betalas till exempel till familjehemmet och som ska användas till barnet, används på ett korrekt sätt. 3.9 Om barnet flyttar till annan kommun Det är oftast den gode mannen som först får veta att barnet ska flyttas till en annan kommun. Detta ska snarast meddelas till överförmyndaren som då överlämnar ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen. Om överförmyndaren bedömer att den gode mannen bor för långt ifrån barnet för att kunna göra ett bra arbete kan beslut om byte av god man tas. 4 Asylprocessen Den första instans som prövar barnets ansökan om uppehållstillstånd är Migrationsverket. Vid ett avslag kan man överklaga till en migrationsdomstol. Det finns tre migrationsdomstolar i Sverige och de ligger i Göteborg, Malmö och Stockholm. Den slutliga instansen är Migrationsöverdomstolen, Kammarrätten i Stockholm. De beslut som tas här kan inte överklagas. Besluten är vägledande för Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Migrationsverket är den första instans som barnet hänvisas till när det kommer till Sverige för att ansöka om asyl. De största ankomstkommunerna finns i Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. Man kan även söka om asyl vid Migrationsverkets kontor i Gävle, Skellefteå, Umeå och Örebro. Den första kontakten med Migrationsverket innebär att man antecknar att barnet vill ansöka om asyl eller något annat uppehållstillstånd. Migrationsverket ordnar så att barnet får ett offentligt biträde, som ansöker om uppehållstillstånd om inte en god man redan har tillsatts och ansökt om detta. Den gode mannen ska alltid kallas till utredningar vid Migrationsverket och får inte nekas att vara med då den gode mannen företräder det omyndiga barnet. Tänk på att god man inte lämnar besked från Migrationsverket till barnet/ungdomen. 5 Redovisning av uppdraget 7

8 5.1 Förteckning Inom två månader från den dag överförmyndaren beslutat om godmanskapet ska den gode mannen lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder till överförmyndaren. Det är viktigt att samtliga uppgifter i förteckningen styrks genom verifikat, t.ex. genom kontoutdrag, kontoöversikt eller dylikt. Ofta saknar barnet helt tillgångar och då får den gode mannen redovisa detta eftersom förteckningen måste inlämnas enligt lag. Eftersom man även skriver under på heder och samvete krävs att redovisningen är sanningsenlig. Om barnet inte har några andra tillgångar än de bidrag som barnet har rätt till genom Migrationsverket kan den gode mannen bli befriad från redovisningsskyldigheten. Även om överförmyndaren beslutar om redovisningsbefrielse måste den gode mannen fortfarande hålla god ordning, anteckna transaktioner och spara verifikat då den enda skillnaden är att redovisning ej krävs årligen till överförmyndaren. 5.2 Redogörelse för uppdraget För att den gode mannen ska kunna få ett arvode för uppdraget och ersättning för sina utlägg krävs att en redogörelse inlämnas. Blankett finns för nedladdning på Dalarna/ I redogörelsen ska den gode mannen ange de kontakter som denne har haft med barnet, familjehemmet, olika myndigheter osv. Vidare ska den gode mannen redovisa om ansökan om uppehållstillstånd gjorts, om kontakt med hälso- och sjukvård tagits, om deltagande vid utvecklingssamtal i skolan, om ansökan om dagersättning gjorts med mera. Arvode till gode män för ensamkommande barn betalas ut en gång per månad. Redogörelse och timrapport ska vara överförmyndaren tillhanda senast den 5.ei månaden för att kunna utbetalas den 27 samma månad. 6 Godmanskapet upphör Då godmanskapet upphör blir självklart den gode mannen entledigad. Godmanskapet upphör när; Barnet fyller 18 år (utan särskilt beslut). Om barnet varaktigt lämnat Sverige. 8

9 Om barnets föräldrar (eller annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe) har kommit till Sverige för att ta hand om sitt barn. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts av domstol. Om det är uppenbart att en god man av någon anledning inte längre behövs. För att beslut om att godmanskapet ska upphöra enligt ovanstående punkter ska kunna tas av överförmyndaren krävs att den gode mannen lämnar in en begäran om att bli entledigad där skälen till detta framgår. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 6.1 Åldersbestämning Det är svårt att exakt avgöra hur gammal en ungdom är och eftersom kriterierna för att få uppehållstillstånd i flera fall är strängare för en myndig än en omyndig person är det självklart frestande för ungdomen att säga att det är yngre. Ibland vet inte ens ungdomen hur gammalt det är eftersom det inte är viktigt i den kultur barnet växt upp i. Den åldersbestämning som Migrationsverket gör är enligt de metoder som för närvarande finns att använda. Om Migrationsverket först beslutar att ungdomen är omyndig och en god man tillsätts upphör genast godmanskapet om Migrationsverket senare ändrar sitt beslut till att ungdomen är myndig. 6.2 Ansökan Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av god man får göras av barnets föräldrar (eller någon annan vuxen har som trätt i föräldrarnas ställe), den gode mannen eller av överförmyndaren. 7 Överförmyndarens tillsyn I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Dessa funktioner är utsedda av kommunfullmäktige. Godmanskap/förvaltarskap står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren står under Länsstyrelsens tillsyn och kan även granskas av Justitieombudsmannen. Överförmyndarhandläggarnas uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken rekrytera gode män och förvaltare och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. 9

10 8. Sammanfattning av ansvarsfördelningen Migrationsverket ansvar: Ta emot och pröva ansökan om asyl Gör åldersbedömningar Efterforska barnets vårdnadshavare - innan PUT Handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd Arbeta med återvändande barn Ha ett övergripande ansvar för mottagningsplatser Anvisa kommun för boende Informera landsting för hälsoundersökning Överförmyndarens ansvar: Förordna god man lämplighetsprövning Utöva tillsyn av den gode mannen (ingen social myndighet) Entlediga god man Behörig överförmyndare är där barnet vistas Besluta om arvode återsöker hos Migrationsverket Informera socialtjänsten vid PUT Gode mannens ansvar: I vårdnadshavres och förmyndares ställe: en juridisk ställföreträdare Inte mamma och pappas ställe Undantag: Ej daglig vård eller tillsyn Ej försörjningsplikt Socialnämndens ansvar: Alltid ett övergripande ansvar, 2 kap. 2 socialtjänstlagen (SoL) Normaliseringsprincipen gäller (samma regler för alla barn i Sverige) I första hand: Boendet inklusive familjehemsplaceringar, vårdplan och genomförandeplan Skola Insatser och bistånd enligt (SoL) Ansöka om god man Hemställa att särskilt vårdnadshavare förordnas efter PUT (en skyldighet) Boendets ansvar: Den dagliga omsorgen/omvårdnaden av barnet/ungdomen Se till att barnet går till skolan Bevaka att hälso-,sjuk- och hälsovård finns tillgänglig Möjliggöra en aktiv fritid Följa med på läkarbesök (God man får följa vid första tillfället) Medfölja vid mottagande av beslut från Migrationsverket OBS om boendet inte skrivit in ovanstående uppgifter i avtal med socialnämnden ligger ansvaret på nämnden. 10

11 9. Kontaktuppgifter Annelie Björkman Andersson, Chef/jurist Hemsida och blanketter: Handläggare för Älvdalen Katrin Svensson, administratör Stöd och omsorg Joakim Nässén Handläggare för Mora Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Katrine Bond Hermansson Handläggare för Rättvik och Orsa Blanketter Josef Szabó Handläggare för Vansbro och Leksand OBS. Använd endast blanketter hämtade från 11

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer