Välkommen som god man till ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som god man till ensamkommande barn"

Transkript

1 Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst hit saknar föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan ge dem trygghet, tillvarata deras intressen och hävda deras behov här i landet. Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en företrädare förordnas för dem. Ditt uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som den enskilde. För att underlätta ditt arbete har överförmyndare i samverkan sammanställt nedan angiven information för att du skall få vägledning för ditt uppdrag. Många av dem som tidigare varit god man för ensamkommande barn tycker att det är ett mycket givande arbete och att de genom mötet med dessa ungdomar lär sig mycket om andra kulturer och om flyktingfrågor. En god man för ett ensamkommande barn ska agera både förmyndare och vårdnadshavare för barnet i de frånvarande föräldrarnas ställe. Barnet får en företrädare som på ett heltäckande sätt kan ta tillvara barnets intressen i Sverige och verka för barnets bästa. God man fungerar som ett nav när det gäller olika kontakter kring barnet och ska säkerställa att barnet får omvårdnad får omvårdnad, trygghet, god fostran och behövlig tillsyn. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige ansvarar Migrationsverket för att barnet får komma till en mottagningskommun. När det är klart i vilken kommun barnet ska bo under asylutredningen anmäler migrationsverket behov av god man för barnet hos den berörda kommunens överförmyndare. Kommunen ska då, så snart som möjligt efter barnets ankomst, utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter. Så snart kommunen har utsett en god man till barnet kan en ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket. Barnet får då hjälp av ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är i de allra flesta fall en jurist som tar tillvara dina intressen i målet eller ärendet. Till offentligt biträde får advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget utses. Det är den kommun där barnet vistas som är ytterst ansvarig för barnets väl. Kommunens socialtjänst ansvarar för att utreda och fatta beslut om vad som är bäst för barnet, till exempel var barnet ska bo, undersöker om det finns släktingar i Sverige som barnet kan bo hos och om barnet behöver särskild vård och omsorg. När en god man ska förordnas God man förordnas att i såväl vårdnadshavare som förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och att sköta barnets angelägenheter. God man kan därmed företräda barnet i alla sammanhang, dvs. företräda barnet i såväl juridiska-, personliga- och ekonomiska angelägenheter. Att företräda barnet avseende personliga angelägenheter kan exempelvis innebära att fatta beslut i frågor som rör boende, skolgång, hälso-, tand- och sjukvårdsfrågor och att ansöka om stöd och insatser enligt exempelvis socialtjänstlagen. Andra uppgifter kan vara att bistå och hjälpa barnet vid intervjuer hos Migrationsverket och kontakter med socialtjänsten och andra myndigheter samt att medverka till att barnet får återförenas med sin familj om det är möjligt. I god mans uppgifter ingår inte att fysiskt sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet utan detta åligger HVB-hemmet eller familjehemmet. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet men ska dock se till att barnets försörjning, skola, boende med mera fungerar bra. 1

2 God man ska också ombesörja barnets ekonomiska angelägenheter, vilket kan innebära att öppna ett bankkonto, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bistånd samt hjälpa till när det gäller inköp av olika slag. God man behöver inte närvara vid t.ex. klädinköp men har ansvar för vad pengarna går till. Tänk på att barnet är i en utsatt situation och kan ha varit med om traumatiska upplevelser. Barn och unga som tvingas lämna sin familj och sitt hemland genomgår ett trauma. Vem kan utses till god man Till god man kan utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. God man måste vara myndig och får inte själv ha förvaltare. Det är överförmyndarnämnden som prövar lämpligheten. Godmanskapet Tanken är att godmanskapet ska vara kortvarigt och att god man under förordnandetiden ska vara aktiv. God man ska ha regelbunden kontakt med barnet, med boendet, socialförvaltningen och det offentliga biträdet. God man ska aktivt verka för att dessa kontakter fungerar. Barnets bästa ska alltid vara vägledande när beslut fattas, om möjligt, i samråd med barnet. Genom ett registerutdrag, som är ett bevis på förordnande, kan god man styrka sin behörighet att företräda barnet/ungdomen. Överförmyndare i samverkan brukar i samband med förordnandet meddela Migrationsverket och socialtjänsten som sedan tar kontakt med god man. Som bilaga till denna information finns en checklista med vad som förväntas att god man hjälper barnet/ungdomen med. Kan du inte barnets språk ska en auktoriserad tolk användas. Kostnaden för tolk betalas av Migrationsverket/kommunen. Tystnadsplikt God man har rätt att få ta del av information rörande barnet och att närvara vid t.ex. intervjuer och samtal med barnet. En god man omfattas inte av någon tystnadsplikt. Han/hon bör dock vara varsam med information om barnet och inte föra vidare uppgifter som är känsliga eller som kan skada barnet. Boende Barnets boende ska följas upp av god man för att säkerställa att barnet ha en bra placering. Om barnet har speciella behov så som t.ex. handikappanpassning eller dylikt eller om det i övrigt finns misstanke om att barnet inte har ett bra boende, ska en ansökan om annat boende göras till socialförvaltningen. Kommunens socialtjänst har ett ansvar att förhindra att barn inte far illa och en skyldighet att se till att barnet omedelbart får den omvårdnad och det skydd som behövs. Är barnet i behov av sjuk- eller tandvård har asylsökande barn samma rätt som andra barn i samhället. God man får gärna följa med, men är inte skyldig att närvara eller skjutsa. God mans ansvar är att se till att barnet får den vård som behövs. Boendet har däremot skyldighet att ordna skjuts, men får inte närvara vid läkarbesök. En bra kommunikation med boendet är av stor vikt! Arvode och redovisningsskyldighet En god man har rätt till ett skäligt arvode vilket beslutas av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden vill dock erinra om att alla uppdrag som god man har ett visst inslag av ideellt arbete. God man ska lämna en förteckning över barnets tillgångar inom två månader från det att uppdraget påbörjats. Därefter ska en årsräkning lämnas till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Överförmyndarnämnden kan besluta om 2

3 befrielse från årsräkning om det finns särskilda skäl, t.ex. om det saknas tillgångar. God man ska även lämna in en redogörelse till överförmyndarnämnden över utfört arbete. Det är därför viktigt att föra löpande anteckningar över arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara hembesök, asylutredning, kontakt med anhöriga, kontakt med myndigheter, administrativa uppgifter, telefonsamtal etc. Med detta ska även antecknas datum, tid, ärende, med vem man pratat eller träffat. En gång i månaden (eller efter behov) kan en redogörelse lämnas in på förtryckt blankett för att få ett arvode utbetalt av kommunen. Utbetalning av arvode sker löpande. Överförmyndarnämnden kommer också att under ditt uppdrag begära in en mer detaljerad redogörelse, se bilaga. God manskapet upphör Ett godmanskap upphör Om barnets föräldrar kommer till Sverige Om barnet varaktigt lämnar Sverige Om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet Om det är uppenbart att god man av någon anledning inte längre behövs Det är överförmyndarnämnden som beslutar om upphörande av godmanskapet. När barnet blir 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut. God man kan själv begära att bli entledigad från uppdraget, men måste då kvarstå som god man fram till dess att överförmyndarnämnden har hittat en ersättare. Överförmyndarnämnden ska omgående underrättas och informeras om ändrade förhållanden. Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare En vårdnadshavare utses av tingsrätten efter att han eller hon föreslagits bli särskild förordnad vårdnadshavare för en ungdom. Det är socialtjänsten som avgör om en person är lämplig för uppdraget eller inte i ett första steg. Är man intresserad av uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare utreds man i en så kallad uppdragstagarutredning. Det är en mindre utredning som omfattar frågor om personens sociala situation (arbete, familj etc.), erfarenheter av barn och ungdomar och inställning till att bli vårdnadshavare. I denna utredning ingår även att socialtjänsten begär ett utdrag från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister och gör en kontroll i kommunens socialregister. Eventuellt begärs även ett utdrag från Kronofogdemyndigheten in. Socialtjänsten kan även be att få ta referenser från någon som känner personen väl för att styrka den blivande vårdnadshavarens lämplighet för uppdraget. Om barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) ska socialnämnden i vistelsekommunen väcka talan eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare är också i regel förmyndare för barnet. När en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts ska godmanskapet upphöra. God man ska dock, i avvaktan på att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, medverka vid planering för barnets framtid, exempelvis var och hur barnet ska bo och vilken skolgång eller annan utbildning som är lämplig. En annan uppgift är att se till att barnet registreras i folkbokföringen samt ansöka om svenskt medborgarskap om barnet så önskar. En särskild förordnad vårdnadshavare arbetar på uppdrag av socialtjänsten vilket innebär att man kan vända sig till ansvarig socialsekreterare för vägledning och stöd gällande uppdraget. De ansvarar även för den ekonomiska ersättning som utgår för uppdraget. 3

4 Checklista för god man Träffa barnet och boendet för en presentation och etablera ett förtroende, och därefter hålla en regelbunden kontakt Kontrollera att barnet fått den obligatoriska hälsoundersökningen Försöka få en uppfattning om barnets psykiska status Ansöka om dagersättning från Migrationsverket ska ske snarast. Blanketter finns på boendet. Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket Företräda barnet i rättshandlingar (gentemot t.ex. Migrationsverket, socialförvaltningen, polis med mera) Närvara vid besök på Migrationsverket Ansöka om pass och ID-kort vid resor. Ansöka om plats på skola Besluta i frågor om skolgång, skolresor etc. Delta i utvecklingssamtal i skolan Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar, öppna bankkonton vid behov med mera Ansöka om ekonomiska bidrag, t.ex. studiebidrag Ansöka om andra bidrag, t.ex. klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag hos Migrationsverket Ansöka om stöd inom socialtjänsten Bistå och stödja barnet om det blir utsatt för eller begår brott Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening God man ska personligen meddela barnet och boendet vid beslut om eller avslag på asylansökan Meddela folkbokföringen, socialnämnden och överförmyndarnämnden när permanent uppehållstillstånd erhållits Meddela överförmyndaren vid flytt, både inom och utom kommunens gränser Genomgång med barnet och det offentliga biträdet vid avslag på asylansökan Så långt det är möjligt ska god man samråda med barnet i alla beslut som fattas! Kontakta oss om du känner dig osäker i någon fråga. 4

5 Datum Vår beteckning Er beteckning 1.Personuppgifter Underårig Redogörelse Ensamkommande barn (Period fr.o.m. t.o.m.) /rev / Personnummer God man Adress Personnummer Telefonnummer Vistelseadress för underårig, om annan än ovan 2. Personliga angelägenheter Barnet har under perioden bott Familjehem/HVB Migrationsverkets anläggningsboende Adress Telefon Postnummer Postadress Besök hos barnet Inga besök 1-2 besök 1-2 besök/månad 1 besök/vecka Flera gånger i veckan Motivera din besöksfrekvens: Vistelse med barnet utanför hemmet/institutionen Motivera: Inga besök 1-2 besök 1-2 besök/månad 1 besök/vecka Flera gånger i veckan Övrigt Antal övriga kontakter med barnet: Antal kontakter med familjehemmet/boendet: Antal kontakter med offentliga biträdet: Antal kontakter med anhöriga i Sverige eller hemlandet:: Antal kontakter med övriga myndigheter, institutioner, organisationer: Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post adress Överförmyndare i samverkan Stadshuset Röda vägen 50 BORLÄNGE vx Direkttelefon

6 Datum Vår beteckning Er beteckning 3. Personliga angelägenheter. Frågor som besvaras med nej skall motiveras/förklaras. Har du ansökt om uppehållstillstånd för barnet? Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning och vid polisförhör? Har barnets psykiska och fysiska hälsa undersökts, inklusive synundersökning? Får barnet tillfälle till undervisning? Har du deltagit i utvecklingssamtal om barnet i skolan? Har du medverkat vid socialtjänstens/bup:s utredning? Har du sett till att barnet har fått ringa/kontakta sin familj? Har du ansökt om något bistånd? Vilket/vilka? Har du medverkat vid/till återförening med barnets föräldrar (återvändarsamtal, kontakter med föräldrarna i hemlandet.)? Om barnet har fått uppehållstillstånd, har särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats för barnet? Har du ansökt om dagersättning, särskilt bidrag, försörjningsstöd, studiemedel, barnbidrag m.m.? Vilka bidrag i så fall? Har du sett till att barnet blivit folkbokfört, fått pass, visum m.m.? Har barnet varit föremål för omhändertagande enligt LVU? Om ja, bifoga beslut. Har du överklagat något beslut? 4. Kompletterande upplysningar (Uppföljning av familjehem/boende, SoL- eller LVU-placering, hälsa, särskilda behov m.m., planering för framtiden, ev. överklagande avvisningsbeslut, om barnet har avvikit et c Lämna gärna redogörelse på bilaga.) 5. Ekonomisk förvaltning m.m. Dagersättning/annan ersättning handhas av Övrigt Mig Familjehemmet Annan Senaste handlingsplan/vårdplan för barnet bifogas.. Annat (t.ex. rättsodontologisk utredning, säkerställd utresa m.m ) (namn och funktion)) Behov av god man (Har barnet fått uppehållstillstånd skall i regel särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Har barnets föräldrar eller någon annan vuxen som anses som vårdnadshavare kommit till Sverige, kan godmanskapet upphöra. Detsamma gäller om det är säkerställt att barnet varaktigt har lämnat landet). Att uppgifterna i denna redogörelse är riktiga intygas på heder och samvete. Ort och datum Underskrift Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post adress Överförmyndare i samverkan Stadshuset Röda vägen 50 BORLÄNGE vx Direkttelefon

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer