God man för ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man för ensamkommande barn"

Transkript

1 God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man och ditt uppdrag står därmed under tillsyn av överförmyndaren. I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man förordnad både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Ett vanligt uttryck är att man som god man ska vara det nav kring vilket barnets angelägenheter samordnas. Gode mannens uppgifter: Träffa barnet och boendet för en presentation och etablera ett förtroende. Innan gode mannen förordnas bör gode mannen träffa barnet för att barnet ska kunna samtycka till att vederbörande förordnas som god man. - Gode mannen bör berätta om sitt uppdrag och vad en god man kan, får och ska göra för barnet. Beroende på barnets ålder, mognad och hälsotillstånd ska gode mannen informera barnet om hur asylärendet går till, vilka myndighetskontakter som kommer att ske, om boende, skola och hälsoundersökning. Genom uppvisande av det registerutdrag gode mannen erhåller från överförmyndaren meddela socialtjänst, boende, skola (om barnet redan går i skolan, annars vid inskrivningen) med flera om sitt uppdrag. - Gode mannen har genom sitt ställföreträdarskap rätt att ta del av information som rör barnet och ska bli informerad om och har rätt och är skyldig att delta i möten m.m. gällande barnet. Det är viktigt att gode mannen har ett nära samarbete med både barnet, boendet och socialtjänsten samt övrig personal som arbetar med barnet/ungdomen. Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket - Gode mannen är enligt lag skyldig att ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Om det offentliga biträdet inte redan ansökt om uppehållstillstånd för barnet ska den gode mannen se till att det blir gjort. Gode mannen bör därför omgående ta kontakt med det offentliga biträdet. Barnet har rätt att få sin sak prövad i Sverige även om den gode mannen anser att möjligheterna att få asylansökan beviljad är små. Det är den gode mannens ansvar att bevaka att det offentliga biträdet för barnets talan.

2 Företräda barnet i rättshandlingar (gentemot t ex Migrationsverket, socialtjänsten, polis m.m.), samt att närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet. - Den gode mannen har både rätt och är skyldig att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. Vid varje tillfälle som en myndighet ska träffa barnet har gode mannen både rätt och skyldighet att närvara. Ett barn under 18 år är underårigt och ska vid dessa tillfällen alltid ha en ställföreträdare vid sin sida. Gode mannen kan dock ge sitt samtycke till att barnet får ha ett enskilt samtal med t.ex. en socialsekreterare. Besluta i frågor gällande boende tillsammans med socialtjänsten - Det är gode mannen som har det avgörande inflytandet över frågan om barnets boende. Detta gäller dock först när barnet placerats i en anvisningskommun. Har gode mannen en annan uppfattning än socialnämnden i frågan om boende är det gode mannen som bestämmer. - Det är gode mannen som kan besluta att barnet inte får lämna boende eller förläggning efter viss tid på dygnet och samtycka till besök utanför boendet / vistelseorten. Ansöka om dagersättning från Migrationsverket I samråd med boendet ansöka om andra bidrag, t ex klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag hos Migrationsverket. - Kontakta migrationsverket för att få veta vilka bidrag barnet kan ha rätt till. Bevaka att ansökan om plats på förskola/skola görs - Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola. Det gäller även ensamkommande barn. Gode mannen är skyldig att se till att barnet får möjlighet att gå i skolan. Gode mannen bör samråda med socialtjänsten om vilken skola som är lämplig för barnet men det är gode mannen som har den slutliga bestämmanderätten. Delta i utvecklingssamtal i skolan Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar mm. - Detta innebär även att gode mannen har ett ansvar att se till att barnets pengar går till avsett ändamål. Gode mannen behöver inte närvara vid t.ex. klädinköp men har ett ansvar för att bidrag till vinterjacka faktiskt går till inköp av vinterjacka genom att t.ex. samarbeta med barnets boende eller kontaktperson. Eftersom det finns riktlinjer för vad Migrationsverkets dagersättning ska gå till (kläder, skor, hygienartiklar, telefonsamtal m.m.) är det inte lämpligt att gode mannen lämnar över ersättningen till barnet så att barnet kan använda pengarna fritt. Om barnet då köper en mobiltelefon eller betalar av reseskulder finns inga pengar kvar till det som pengarna är avsedda för. Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden - Gode mannen är enligt lag skyldig att inom två månader från den dag överförmyndaren beslutar om förordnandet lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder. I de flesta fall har barnet inga tillgångar eller skulder men förteckningen måste ändå lämnas in. Gode mannen ska sedan varje år redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren om gode mannen inte erhåller en befrielse från att lämna årsredovisning. Gode mannen ska dock alltid ha god kontroll på barnets ekonomi och inte sammanblanda den med sin egen. Gode mannen ska även lämna in en redogörelse över uppdraget till överförmyndaren för att denne ska kunna granska arbetet och bestämma ett skäligt arvode. Om gode mannen har utfört uppgifter som inte ingår i uppdraget kan gode mannen inte heller räkna med att få arvode för detta.

3 Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver. - Asylsökande barn har samma rätt till hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som andra barn bosatta i Sverige. Gode mannen är den som ska "se till" att allt fungerar för barnet. Det är boendepersonal eller kontaktpersonen - inte den gode mannen - som följer med barnet till läkare eller olika fritidsaktiviteter o.s.v. Gode mannen ska dock bevaka att barnet får dessa behov tillgodosedda. Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och LSS vid behov, t.ex. ansöka om kontaktperson för barnet. Representera barnet om det blir utsatt för eller begår brott - Myndigheter eller andra kan inte åberopa god mans avsaknad av tystnadsplikt som skäl för att vägra gode mannen att närvara vid förhör. Ingripa om barnet riskerar att komma till skada Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening Meddela folkbokföringen och överförmyndaren när permanent uppehållstillstånd erhållits Meddela överförmyndaren om barnet flyttar, både inom och utom kommunens gränser Gå igenom med barnet och det offentliga biträdet vid avslag på asylansökan Gode mannen kan begära att länsrätten beslutar att barnet skall återvända efter avvikelse från boende eller hem och att det verkställs genom polishämtning Gode mannen kan anmäla behov av omhändertagande enligt LVU till socialtjänsten Så långt det är möjligt ska god man samråda med barnet i alla beslut som fattas och ta hänsyn till barnets synpunkter! - Det kan uppstå frågor kring barnet där den gode mannen fått ett förtroende av barnet och som barnet inte vill att andra ska få veta. Gode mannen bör då inte föra sådana uppgifter vidare. Skulle gode mannen finna att det vore till gagn för barnet att t.ex. Migrationsverket fick ta del av detta förtroende bör gode mannen diskutera detta med barnet och förklara varför det vore bra om Migrationsverket fick reda på informationen. Om barnet trots detta inte önskar att det förs vidare bör gode mannen inte heller gå emot barnets vilja.

4 I gode mannens uppdrag ingår inte: Att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet (inte heller att läsa läxor, lära simma och liknande) Att försörja barnet (eller köpa kläder m.m. till barnet för egna pengar som barnet sedan ska betala tillbaka. Det är inte tillåtet att sammanblanda sin egen och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet.) Att företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan, det är det offentliga biträdets roll. - Det är viktigt att veta att det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera t.ex. genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Det är biträdets uppgift. Gode mannen bör dock ha ett nära samarbete med biträdet så att barnets ärende blir så väl utrett som möjligt. Åtgärder som kräver överförmyndarens samtycke För vissa av den gode mannens ekonomiska åtgärder krävs överförmyndarens samtycke. Det gäller främst köp och försäljning av fast egendom / bostadsrätt, vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning av pengar. Även för vissa lån för den omyndiges räkning krävs överförmyndarens samtycke. Får den omyndige arv ska arvskifte upprättas och inges till överförmyndaren för granskning och godkännande. Om nämnda situationer uppkommer bör den gode mannen kontakta överförmyndaren för ytterligare upplysningar. Uppdraget efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd (PUT) Efter att barnet har fått permanent uppehållstillstånd är uppdraget mer inriktat på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnet och han/hon är därför berättigad till att en vårdnadshavare förordnas för honom/henne. Under den tid socialnämnden utreder vem som kan vara lämplig som särskilt förordnad vårdnadshavare är den gode mannen skyldig att kvarstå som ställföreträdare för barnet. Anledningen är naturligtvis att barnet inte får vara utan ställföreträdare. Detta får dock inte fortgå under en alltför lång tid. Gode mannen bör därför ha en nära kontakt med socialnämnden för att påskynda arbetet med att få en permanent ställföreträdare för barnet. Ibland får den gode mannen frågan om han eller hon vill träda in som en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är självklart den gode mannen som själv avgör detta. Dröjer det bara några månader till dess barnet blir 18 år kan den bästa lösningen vara att gode mannen kvarstår i sitt uppdrag men det ska inte vara huvudregeln och definitivt inte om barnet är yngre. Då krävs en långsiktighet som i normalfallet inte den gode mannen är inriktad på. Det åligger socialnämnden att utreda och finna den mest lämplige för uppdraget som vårdnadshavare.

5 Några uppgifter måste dock gode mannen göra i väntan på vårdnadshavare; Ansöka om ekonomiska bidrag, t ex. studiebidrag (dagersättningen från migrationsverket upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd) Återlämna LMA och bankkort till Migrationsverket Ansöka om pass och id-kort Öppna bankkonton till barnet Uppdragets upphörande Uppdraget upphör om barnet lämnar Sverige eller annars avviker. - meddela därför omgående överförmyndaren om barnet lämnar Sverige Uppdraget upphör automatiskt vid barnets 18-årsdag. - informera barnet i god tid om när uppdraget avslutas Uppdraget upphör om föräldrar kommer till Sverige - kvarstår dock tills Migrationsverkets utredning är klar Uppdraget upphör om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare. - avrapportera ärendet till en särskilt förordnad vårdnadshavare Upprätta en slutredovisning när uppdraget upphör. Den ska lämnas till överförmyndaren inom en månad. Vid byte av god man - tänk på att uppdraget kvarstår tills överförmyndaren tillsatt en ny god man! Vid bortavaro längre än 2-3 veckor ska boendet och överförmyndaren kontaktas. Det kan då bli aktuellt med byte av god man eftersom barnet inte får vara utan god man under längre tid.

6 Hantering av personuppgifter De personuppgifter som avser Dig och som Du lämnar till överförmyndaren behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ett ärende. Behandlingen kan också avse statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Huvudmannen och dennes närmaste släktingar har alltid rätt att ta del av de behandlade uppgifterna. Även allmänheten kan ha rätt att få ta del av vissa av de behandlade uppgifterna, om de inte bedöms vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagens regler. Det är viktigt att Du informerar Din huvudman, så långt det är möjligt, om hur överförmyndaren behandlar personuppgifter. Du har rätt att få information om pågående personuppgiftsbehandlingar samt begära rättelse om uppgifterna skulle vara felaktiga. Kontakta överförmyndaren om Du önskar ytterligare information om överförmyndarens behandling av dina personuppgifter. Mer information Vill du fördjupa dig mer i frågor runt ensamkommande barn finns en informativ bok skriven av Kerstin Fälldin och Görel Strand som heter Ensamkommande barn och ungdomar och är utgiven av bokförlaget Natur & Kultur. Du kan också läsa mer på SKLs hemsida samt på Migrationsverkets hemsida Information finns även på överförmyndarens hemsida Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare RFS organiserar ställföreträdare. I lokalföreningen Föreningen för frivilliga samhällsarbetare i Z-län finns möjlighet till bland annat erfarenhetsutbyte med andra ställföreträdare. Föreningen har även en försäkring för den som är ställföreträdare. För mer information om deras verksamhet, kontakta FFS Z-län, Carin Burman ,

7 Checklistan Använd vidhängande checklista vid utförandet av ditt uppdrag. Med checklistan till hands missar du inte att utföra viktiga uppgifter för barnets bästa. CHECKLISTA Barnets personuppgifter: Barnets adress:.. Ombud:. Kontaktperson Migrationsverket:. Kontaktperson Socialtjänsten:.. Anlände till Sverige:.. Datum för beslut: OMGÅENDE ATT GÖRA Träffa barnet Kontakta barnets ombud Ge ombudet fullmakt att ansöka om uppehållstillstånd Inskrivningssamtal hos Migrationsverket Ansöka om LMA- och ICA-kort / bankkort Ansöka om dagersättning Bevaka att ansökan om bidrag till kläder och busskort sker Lämna tillgångsförteckning till överförmyndaren Om barnet utsatts för brott, medverka till att målsägarbiträde utses

8 SNARAST ATT GÖRA Bevaka att hälsoundersökning sker Bevaka att ev vaccinationer sker Bevaka att tandläkarbesök sker Kontakta handläggaren på Socialtjänsten Bevaka att barnet skrivs in i skola Bevaka att barnet anmäls till fritidsaktiviteter Tid för genomgång av asylprocessen med barnet Vid behov Bevaka Medverka Kontakta psykiatrisk barn- och ungdomsvården Ansöka om social kontaktperson Att socialtjänsten godkänner ev familjehem Boendets genomförandeplan Socialtjänstens utredning och vårdplan Utredning hos ombud / Migrationsverket Inskrivningssamtal i skolan Planeringssamtal med boendet Utvecklingssamtal i skolan EFTER POSITIVT BESLUT ATT GÖRA Meddela alla berörda om beslutet Folkbokföra barnet genom Skatteverket Skriva in barnet hos Försäkringskassan Återlämna LMA- och bankkort Beställa ID-kort till barnet Öppna bankkonto till barnet Ev ansökan om svenskt medborgarskap Vid behov bevaka Ansökan om studiemedel hos CSN Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om barnbidrag VID AVSLAG ATT GÖRA Via ombudet överklaga beslutet Medverka Planering för återvändandet

9 Arvodesregler fastställda av överförmyndaren i Östersunds kommun för gode män enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Under asylprövningen beräknas arvode till god man i enlighet med en statlig förordning till 200 kr per timme, restidsersättning till 35 kr/timme samt bilersättning till 18,50 kr/ mil. I normala fall kan tid upp till högst 30 timmar per månad (exklusive tidsspillan för t. ex. restid) anses vara arvodesgrundande. I denna tid får ingå högst 10 timmar som avser umgänge, utflykter o.dyl. (Maximalt belopp för arvode blir således 6000 kr per månad.) Ersättningen betalas ut månadsvis när god man har lämnat in sin räkning. Extraordinärt arvode och ersättning för kostnader utbetalas efter individuell prövning av överförmyndaren. Prövningen är restriktiv. Gode mannen skall visa varför arbetstid och kostnader varit nödvändiga för uppdragets utförande. Senast den 4:e dagen i månaden efter period som redovisningen avser ska handlingarna inges till överförmyndaren. När uppehållstillstånd har beviljats skall god man lämna in sin arvodesräkning efter varje kvartal i stället för som tidigare månadsvis. Nedlagd tid samt utförda åtgärder skall redovisas och specificeras. Ersättningen skall beräknas till 200 kr per timme i högst 10 timmar per månad (30 timmar t o m sex månader efter beslut om PUT). Restid- och bilersättning betalas med samma belopp som tidigare. Om så begärs betalas kommunal reseersättning ut. Skulle det i ett visst ärende finnas behov av tid utöver 10 timmar någon månad kan undantag göras från huvudregeln. Senast den 4:e dagen i månaden efter period som redovisningen avser ska handlingarna inges till överförmyndaren.

10 UPPLYSNINGAR Tag gärna kontakt med överförmyndaren om Du behöver ytterligare information. Besöksadress: Postadress: E-post: Överförmyndare Jim Nilsson Rådhuset, hus E Överförmyndaren ÖSTERSUND Biträdande överförmyndare Magnus Rönnerfjäll Överförmyndaren nås via till telefon till handläggarna. Handläggare/Kanslichef Peter Ivarsson Handläggare Carl-Arne Åhlin Handläggare Ann-Margret Brander Handläggare Cecilia Bylander Handläggare Inga-Lill Olsson

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer