Kommunrevisorerna granskar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisorerna granskar"

Transkript

1 Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för ABCD

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Definition Syfte Genomförande Avgränsning Ensamkommande flyktingbarn Det formella läget Umeå kommuns mål för verksamheten Beslut i socialnämnden Övriga mål och beslut Boenden i Umeå för Boenden för ensamkommande barn som söker asyl Pangea Morgonsol Boenden för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd Tunnelbacken Paloma Paz Paloma Umeå kommuns uppföljning av verksamheten

3 Sammanfattande bedömning KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verksamheten för. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens verksamhet för ensamkommande asylsökande flyktingbarn bedrivs ändamålsenligt. Granskningen har inriktats mot den verksamhet som bedrivs på kommunens boende för ensamkommande asylsökande barn. Granskningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande beslut, överenskommelser och riktlinjer. Ensamkommande flyktingbarn är asylsökande till dess att Migrationsverket har beviljat permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket och Umeå kommun tecknade ett avtal 2006 avseende mottagande av och 2007 öppnade ett boende med 12 platser. Samarbetet med Migrationsverket förlängdes Den nya överenskommelsen, som avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd, löper tills vidare. Genom förlängning av överenskommelsen förbinder sig Umeå kommun att hålla 40 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 10 platser alltid ska vara tillängliga för asylsökande barn. År 2006 upprättades en verksamhetsplan med mål avseende gruppboende för asylsökande flyktingbarn. Några nya mål finns inte framtagna av socialnämnden. Verksamheten har däremot i sin verksamhetsbeskrivning definierat mål som uppdateras en gång per år. Av socialnämndens beslut, , 118, framgår att ett förslag till femårsplan ska utarbetas för Umeå kommuns mottagande av. Denna har inte påbörjats av verksamheten eller antagits av socialnämnden. Vid sammanträdet , 19, behandlade socialnämnden Länsstyrelsens förfrågan om utökat mottagande av. Socialnämnden beslutade att kommunen inte har möjlighet att ta emot fler. Det som begränsar verksamheten är lägenhetsbristen i Umeå. Lägenhetsbristen leder också till att färdigbehandlade ungdomar vid olika vårdinstitutioner ute i landet inte kan tas hem till Umeå. Varje enhetschef inom individ- och familjeomsorgen återrapporterar utifrån perspektiven inre kvalitet, yttre kvalitet, ekonomi och utveckling. Därefter gör verksamhetschefen en sammanfattande beskrivning av verksamhetsområdet som skickas till socialdirektören, som i sin tur gör en sammanfattande beskrivning av hela socialnämndens verksamhetsområde. Det framgår inte av socialnämndens protokoll om och på vilket sätt nämnden följer upp efterlevnad av fastställda beslut, överenskommelser och riktlinjer avseende. Verksamheten har presenterat ärenden för nämnden vid två tillfällen under 2013, men ingen uppföljning av mål dokumenterades vid dessa sammanträden. Nämnden har inte begärt att få någon särskild rapportering kring verksamhetsområdet. Verksamheten ser att det finns ett behov av att utbilda och informera socialnämnden om verksamheten. Av granskningen framkommer att verksamhetens utvecklingsledare kontaktade nämnden under våren Detta då fanns ett intresse att som ny enhetschef presentera sig för nämnden och informera om verksamheten. Kontakten har ännu inte resulterat i något svar från nämnden. Verksamheten för ligger i framkant bland IFO:s verksamheter när det gäller exempelvis systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Det finns en frustration hos verksamheten som bottnar i att nämnden inte visat väg och tagit ställning i politiska frågor såsom hur aktiv verksamheten ska vara i familjeåterföreningsärenden och hur vissa frågor ska drivas och utvecklas på lång sikt. 3

4 Rekommendation Vi rekommenderar socialnämnden att: Uppdatera övergripande mål för verksamheten. Utarbeta strategi för utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten med koppling till de satta målen Se över hur lägenhetsbristen kan lösas Upprätta rutiner för kommunikation mellan verksamhet och nämnd 4

5 1 Inledning KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verksamheten för. 1.1 Bakgrund Allt fler flyktingbarn kommer till Sverige varje år utan vårdnadshavare. Under 2012 inkom asylärenden till Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Ämnet har varit under debatt i Sverige under en längre tid, främst på grund av att antalet platser inte räckt till. Vad gäller mottagandet av så samarbetar ett antal myndigheter för att det ska bli så bra som möjligt. Migrationsverket, kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och Socialstyrelsen ansvarar för olika delar i mottagandet. Eftersom ansvaret är delat är samverkan mellan de olika parterna viktig för att processen och mottagandet ska löpa smidigt. Kommunerna ansvarar bland annat för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, vilket också innebär att utreda om en anhörig eller släkting är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Kommunens ansvar omfattar även att utse god man samt se till att barnet får skolundervisning. Umeå kommun har slutit avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande minderåriga Definition Ensamkommande flyktingbarn är asylsökande till dess att Migrationsverket har beviljat permanent uppehållstillstånd. 1.2 Syfte Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig mottagningsverksamhet för och att man fullt ut uppfyller de krav som ställs i överenskommelser och lagstiftning. Granskningen inriktas mot den verksamhet som bedrivs på kommunens boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Utifrån följande frågeställningar skall ändamålsenligheten granskas: Finns fastställda mål för mottagande av och ungdomar? Bedrivs verksamheten i enlighet med gällande beslut, överenskommelser och riktlinjer? Vilken uppföljning sker till nämnden gällande efterlevnad av fastställda beslut, överenskommelser och riktlinjer 5

6 1.3 Genomförande Granskningen har genomförts genom: Intervjuer med kommunens berörda tjänstemän. Dokumentstudie av tillämpliga dokument (politiska beslut/ protokoll, dokumenterade riktlinjer och rutiner, överenskommelser m.m.) 1.4 Avgränsning Granskningen avser socialnämnden i Umeå kommun. Granskningen omfattar inte kommunens utbildningsansvar gällande och ungdomar. Granskningen omfattar inte heller specifikt överförmyndarnämndens ansvar för förordnande av god man. 2 Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn avser i detta sammanhang barn och ungdomar under 18 år, som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). LMA omfattar bestämmelser för mottagande av barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar, eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten stått utan ställföreträdare. Bestämmelserna är endast tillämplig så länge barnet är att anse som ensamkommande. Dessa bestämmelser trädde i kraft den 1 juli Staten har genom Migrationsverket huvudansvaret för att ta emot ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Ansvaret innefattar bland annat att ta emot och pröva ansökan om asyl, teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av såväl ensamkommande barn som söker asyl som barn som beviljats uppehållstillstånd. När ett asylsökande anländer till Sverige erbjuds barnet först ett tillfälligt boende i den kommun där barnet ger sig till känna för en svensk myndighet, ankomstkommunen. Barnet får maximalt befinna sig 48 timmar i ankomstkommunen innan Migrationsverket måste avgöra i vilken kommun barnet ska bo i väntan på asylutredningen, anvisningskommun. Hinner de 48 timmarna gå innan ett beslut kommit blir barnet kvar i ankomstkommunen och får inte flyttas till en anvisningskommun under asylutredningen. Möjligheten för ett barn som har haft Umeå som ankomstkommun att även få Umeå som anvisningskommun är liten, då Migrationsverket måste fördela plats inom 48 timmar. Ett boende letas bland alla kommuner i Sverige som har avtal med Migrationsverket och som därav är anvisningskommun. Anvisningskommunen ska säkerställa att barnet får den hjälp och det stöd som krävs enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det ankommer därmed på socialnämnden att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att utreda om det finns en anhörig eller en släkting som är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. 6

7 Så snart det är möjligt ska kommunen utse en gode man som har till uppgift att tillvarata barnets rättigheter. Ansökan om gode man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan. 3 Det formella läget Migrationsverket och Umeå kommun tecknade ett avtal 2006 avseende mottagande av startades ett boende med 12 platser. Mottagningen av asylsökande innebär att många människor, myndigheter och organisationer är engagerade runt barnet. I Umeå kommun samordnas mottagandet av LÖKEN en samverkansgrupp för i första hand socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola. Löken står för: Lokal överenskommelse, övergripande samordningsforum för skola, socialtjänst och överförmyndarnämnd. Verksamheten för skiljer sig från IFO:s övriga verksamheter då Migrationsverket innehar finansieringsansvaret och kostnaderna blir lättare att definiera. Samarbetet med Migrationsverket förlängdes Den nya överenskommelsen, som avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd, löper tills vidare. Genom förlängning av överenskommelsen förbinder sig Umeå kommun att hålla 40 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 10 platser alltid ska vara tillängliga för asylsökande barn. Detta innebär att det hela tiden sker en rörelse och förflyttning på de båda asylboendena. Två av platserna för asylsökande barn ska i första hand hållas tillgängliga för flickor. Sedan starten 2007 har ca 170 barn skrivits in i verksamheten, och idag finns cirka 80 inskrivna. Asylboendena lämnar regelbundet uppgifter till Migrationsverket om antal belagda platser. Uppkommer en asylplats, utplacerar Migrationsverket ett barn som vistats i Sverige max 48 timmar. Granskningen visar att kommunen tillhandahåller de platser som överenskommelsen omfattar. Efter cirka tre månader på asylboendet i Umeå får barnet beslut från Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd. Det kan dröja cirka tre månader efter beslutet innan barnet är redo att flytta vidare i boendekedjan. I snitt bor barnet åtta månader på asylboendet innan flytt sker till något av kommunens stödboenden. Totalt finns barnet i socialtjänstens verksamhet från cirka 15 till 21 års ålder och under denna tid används socialtjänstens utredningsverktyg BBIC 1, som socialtjänsten använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. Genomförandeplan enligt BBIC upprättas och skickas till socialtjänsten inom fyra veckor efter ankomsten. I denna plan finns mål och delmål för vad ungdomen ska uppnå under sin tid hos asylboendet. 1 Barnets behov i Centrum 7

8 Asylboendena blir granskade minst två gånger per år av Socialstyrelsen, som är verksamhetens tillsynsmyndighet. Dessa granskningar har inte resulterat i några åtgärdspunkter för asylboendena i Umeå. Länsstyrelsen och Migrationsverket övervakar att asylboendena sköter uppdraget och håller sig till avtalen. Totalt finns cirka 80 barn och ungdomar i Umeå kommuns boendekedja. Avtalet med Migrationsverket finansierar 40 platser. När barnet anvisats till Umeå kommun av Migrationsverket tar socialsekreterarna ett placeringsbeslut om var barnet ska bo. Socialsekreterarna som hanterar ärenden med ensamkommande barn har en annorlunda arbetsprocess vid handläggningen, jämfört med socialsekreterare inom socialtjänstens övriga verksamheter. En skillnad är att placeringen redan är gjord när utredning påbörjas, se nedan. Arbetsprocess vid handläggning Socialsekreterare, ensamkommande Socialsekreterare, övriga ärenden 1 Placering 1 Utredning 2 Vårdplan (sker dag 1) 2 Vårdplan 3 Utredning (görs av socialsekreteraren) 3 Placering 4 Genomförandeplan (görs av boendepersonal) 4 Genomförandeplan Personalen på boendena arbetar efter socialsekreterarens placeringsbeslut samt enligt BBIC. 3.1 Umeå kommuns mål för verksamheten År 2006 upprättades en verksamhetsplan med mål avseende gruppboende för asylsökande flyktingbarn. Målet är bland annat att barnen ska erbjudas ett boende i grupp som innebär en trygg tillvaro i väntan på besked om permanent uppehållstillstånd. Socialnämndens målsättningar upprättades innan verksamheten startades och några nya mål från socialnämnden finns inte framtagna. Verksamheten har däremot i sin verksamhetsbeskrivning definierat mål, med utgångspunkt från socialnämndens mål. 3.2 Beslut i socialnämnden Av beslut antaget av socialnämnden , 118, framgår att ett förslag till femårsplan ska utarbetas för Umeå kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Denna har inte påbörjats av verksamheten eller antagits av socialnämnden. Vid sammanträdet , 19, behandlade socialnämnden Länsstyrelsens förfrågan om utökat mottagande av. Socialnämnden beslutade att kommunen inte har möjlighet att ta emot fler, på grund av brist på bostäder. Vid sammanträdet , 89, beslutade socialnämnden att ansöka om utvecklingsmedel, kr, hos Länsstyrelsen. Detta bland annat för att utveckla mottagandet av ensamkommande barn. Vid granskningen framkommer att Länsstyrelsen har beviljat ansökan. Pengarna kommer verksamheten att 8

9 använda för att göra en bilaga till Västerbottens Kuriren. I bilagan ska verksamheten presenteras ur ungdomarnas, gode männens och personalens perspektiv. Detta för att beskriva verksamheten för allmänheten och annonsera efter fler familjehem. Bilagan beräknas komma ut under hösten Övriga mål och beslut I socialnämndens genomförandeplan , nämns följande uppdrag hos Viva kompetenscentrum; Samordning mellan parterna ska öka och en kommunal helhetssyn ska etableras när det gäller etableringsreformen för nyanlända och. I Umeå kommuns styrkort omnämns inte verksamheten. 3.4 Boenden i Umeå för I Umeå kommun finns fem grupp- och stödboenden (se illustration nedan). Gruppboendena drivs som hem för vård eller boende (HVB-hem) och består av de två asylboendena Pangea och Morgonsol. Där bor barnen i väntan på permanent uppehållstillstånd. När barnet får permanent uppehållstillstånd och har de färdigheter som krävs, sker en flytt till Paloma eller Tunnelbacken, men även familjehem kan vara ett alternativ. På Tunnelbacken bor barn som fått permanent uppehållstillstånd och bedöms vara redo att lämna Pangea eller Morgonsol, men inte är redo för steget att bo i Palomas lägenhetsboende. Paz Paloma utgör sista steget i boendekedjan och består av eget boende med visst stöd. Under 2013 utökades antalet socialsekreterare med ansvar för ensamkommande flyktingbarn från 4,0 till 5,0 årsarbetare. Detta skedde i samband med att socialsekreterarna organiserades under en mer verksamhetsnära enhetschef. Utökningen av antalet årsarbetare har resulterat i att socialsekreterarna känner sig tryggare i sina beslut då en tyngre arbetsbelastning tidigare även lett till hög rotation inom gruppen. Verksamhetens haltande samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin, har resulterat i en skrivelse från verksamheten till Socialstyrelsen. Med anledning av brister i samarbetet ligger fokus på att istället samarbeta med hälsocentralens psykologer, Röda Korsets personal, skolans elevhälsa samt egen personal med socionomutbildning. Ibland deltar även socialsekreterarna på asylboendenas arbetsplatsträffar. Pangea Morgonsol Tunnelbacken Paloma Paz Paloma 9

10 Administrationen kring asylsökande flyktingbarn hanteras av verksamhetens ekonomiansvariga. Förordningen 2002:1118 reglerar den statliga ersättning som kommunerna får av Migrationsverket för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Kommunen återsöker ersättning kvartalsvis i efterskott och denna består dels av schabloner, till exempel kostnader för vård och boende inom avtalet och utbildningskostnader och dels av ersättning för faktiska kostnader, exempelvis kostnader för resor till Umeå, kostnader för gode män samt eventuella externa placeringar i familjehem eller HVB. Återsökningen av kostnader för asylsökande sker på två ställen i kommunen. Socialtjänsten återsöker kostnader för vård och boende samt utbildningskostnader och överförmyndarkontoret återsöker kostnader för gode män. Schablonen för vård och boende uppgår idag till kr per dygn och barn. Större delen av Umeå kommuns återsökningar avser faktisk kostnad, vilket gör verksamheten mindre sårbar. Inför 2014 föreslås att den faktiska kostnaden ersätts av en schablon. 4 Boenden för ensamkommande barn som söker asyl På de två asylboendena Pangea och Morgonsol bor barn i väntan på permanent uppehållstillstånd. Barnet får en socialsekreterare som är ytterst ansvarig för barnets placering på asylboendet. För de barn som får permanent uppehållstillstånd görs en planering för fortsatt vistelse i Umeå. Kommunen har även avtal med familjehem, som kan användas vid särskilda omständigheter. 4.1 Pangea På Pangea finns tolv platser för asylsökande flickor och pojkar i åldrarna 15 till 18 år, varav två platser är vikta för flickor. På boendet finns 10,5 årsanställda. Enhetschefen för Pangea är även utvecklingsledare, 0.5-tjänst, för kommunens verksamhet för. Migrationsverket anvisar barn till Umeå, startar asylutredning samt utser en advokat som skall vara ungdomens ombud under asylprocessen. På Pangea finns personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd, hjälp och skydd. Personalens uppgift blir att skapa trygghet kring barnet och hjälpa denne att hantera tillvaron. 4.2 Morgonsol Morgonsol tar emot ensamkommande asylsökanden pojkar mellan år som väntar på permanent uppehållstillstånd. Boendet har 12 platser och 9,75 årsanställda. Fram till drev det privata företaget Frösunda LSS AB boendet. Boendet var tidigare lokaliserat till Hörnefors kommundel, men finns sedan i mars 2013 i samma byggnad som Pangea. 10

11 På Morgonsol finns, precis som på Pangea, personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd, hjälp och skydd. I genomsnitt stannar barnet hos Morgonsol åtta månader innan flytt sker till nästa boendesteg. 5 Boenden för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd Om barnet får permanent uppehållstillstånd sker en förflyttning till Paloma eller Tunnelbacken. 5.1 Tunnelbacken Tunnelbacken öppnades under hösten 2012, och har i dagsläget fem platser för. På boendet, som har personal dygnet runt, finns totalt 5,0 antal årsanställda. Tunnelbacken är ett mellanboende för barn som fått permanent uppehållstillstånd och bedöms vara redo att lämna asylboendet, men inte är redo att bo i Palomas träningslägenhet. De barn som i dagsläget inte får plats på Tunnelbacken eller som är i behov av annat stöd än kommunens egna boende kan placeras hos KFUM, som Umeå kommun har skrivit ramavtal med. Barnet kan också placeras hos KFUM om Migrationsverket inte hittar en vistelsekommun till barnet inom 48 timmar efter ankomst till Umeå. Barnet blir då kvar i Umeå under Migrationsverkets asylutredning. I dessa fall kan barnet vara under 15 år och i sådana fall kan familjehem vara aktuellt. Kommunen har haft cirka tio ungdomar placerade hos KFUM och upplever att samarbetet med organisationen fungerar bra. 5.2 Paloma Paloma är ett öppet stödboende för ensamkommande ungdomar mellan år som fått permanent uppehållstillstånd. Stödboendet består av 13 lägenheter samt gemensamhetslokaler. På Paloma arbetar 7,0 årsanställda, både män och kvinnor, som är utbildade socionomer och pedagoger. Det finns idag 13 ungdomar hos Paloma och som mest har 24 ungdomar funnits inom stödboendet samtidigt. Ungdomar på asylboendet som får permanent uppehållstillstånd flyttar vidare till Paloma när de känner sig redo. Finns en lägenhetsplats ledig hos Paloma kan en flytt ske redan inom en vecka. 5.3 Paz Paloma Paz Paloma är det sista steget i boendekedjan för ensamkommande barn och består av eget boende, med visst stöd. Stödboendet har 2,0 årsanställda. Paz Paloma gör tillsammans med ungdomen en behovsinventering av nödvändiga stödinsatser. Ungdomen får hjälp med att komma igång med det egna boendet, kontakt med myndigheter, hjälp med blanketter, olika typer av samtal m.m. Målet är att etablera ungdomarna i samhället så att de kan leva ett tryggt och självständigt liv. 11

12 På Paz Paloma finns inte kontaktpersoner på samma sätt som på de andra boendena. De två anställda har ett gemensamt ansvar för samtliga ungdomar. Det finns ingen maxgräns för hur många ungdomar Paloma och Paz Paloma kan ta emot. Det som begränsar verksamheten är lägenhetsbristen i Umeå. När en ungdom på Paloma känner sig redo att hitta ett eget boende finns det sällan något ledig, vilket gör att ungdomen måste bo kvar i Palomas lägenhet. Ett ökat antal lägenheter skulle ge ett ökat flöde i processen. På Paz Paloma bygger verksamheten därför upp en egen bank med 1:or att låna ut, för att förbättra lägenhetssituationen för de ungdomar som är i behov av eget boende. Tanken är att lånelägenheten lämnas tillbaka när ungdomen är kring 20 år och erhåller ett eget hyreskontrakt hos Bostaden. Det finns rutiner att ställa barnet i kö hos Bostaden redan från första dagen på asylboendet. Inom socialtjänsten pågår ett arbete med att förbättra handläggningen kring bostadsbristen. Idag har Umeå kommun ungdomar placerade på vårdinstitutioner runt om i Sverige. När ungdomen är redo att flytta hem till Umeå, finns ingen lägenhet att tillgå, vilket gör att ungdomarna blir kvar på vårdinstitutionen och Umeå kommun faktureras för vårdkostnaderna. 6 Umeå kommuns uppföljning av verksamheten Asylboendena följer upp verksamheten exempelvis genom klagomålshantering och avvikelsestatistik som rapporteras av ungdomarna eller personalen. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utarbetades under Då ingen samlad statistik finns sedan tidigare, sker den första uppföljningen med helårsresultat I det systematiska kvalitetsarbetet följs kvaliteten upp genom exempelvis utskrivningssamtal med ungdomen och enkäter till gode männen, som ofta är i kontakt med boendet och även hanterar ungdomens asylprocess. Socialtjänstens socialt ansvariga (SAS) får ta del av boendenas avvikelser i verksamheten samt Lex Sarah-anmälningar. Avvikelserna sammanställs i en kvalitetsrapport som presenteras för nämnden en gång per år, den första sammanställdes I övrigt får nämnden en genomgång av placeringar var sjätte månad. I denna överblick ingår även placeringar av ensamkommande flyktingbarn. För att följa upp verksamheten använder IFO samma verktyg som för övriga verksamheter; beslutsstöd. Beslutstödsrapporteringen innebär att varje enhetschef rapporterar utifrån perspektiven inre kvalitet, yttre kvalitet, ekonomi och utveckling. Därefter gör verksamhetschefen en sammanfattande beskrivning av hela verksamhetsområdet som skickas till socialdirektören, som i sin tur gör en sammanfattande beskrivning av hela socialnämndens verksamhetsområde. Det framgår inte av socialnämndens protokoll om och på vilket sätt nämnden följer upp efterlevnad av fastställda beslut, överenskommelser och riktlinjer. Verksamheten har presenterat ärenden till nämnden vid två tillfällen under 2013, men ingen uppföljning av mål dokumenterades vid dessa sammanträden. Nämnden har inte begärt att få någon särskild rapportering kring 12

13 verksamhetsområdet ensamkommande barn. Verksamheten ser att det finns ett behov av att utbilda och informera socialnämnden om verksamheten. Av granskningen framkommer att verksamhetens utvecklingsledare kontaktade nämnden under våren Det fanns då ett intresse att som ny enhetschef presentera sig för nämnden och informera om verksamheten. Kontakten har ännu inte resulterat i något svar från nämnden. Verksamhetsberättelse, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmål, systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetssystem, avvikelserapportering och liten personalomsättning är variabler som bidrar till att verksamheten för ligger i framkant bland IFO:s verksamheter. Dess arbetssätt används som förebild för andra verksamheter inom socialtjänsten. En frustration finns hos verksamheten, som bottnar i att nämnden inte visat väg och tagit ställning i politiska frågor såsom hur aktiv verksamheten ska vara i familjeåterföreningsärenden, hur vissa frågor ska drivas och utvecklas på lång sikt samt hur verksamheten ska planera kring bostadsfrågor. Arbetet med den femårsplan som ska utarbetas för Umeå kommuns mottagande av har inte påbörjats. Umeå, 6 november 2013 Helen Sundström Hetta Sarita Nordström 13

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn Ensamkommande barn ett gemensamt ansvar i Umeå www.umea.se/ensamkommandebarn 1 Barn och ungdomar i en utsatt situation Varje år kommer flera hundra barn under 18 år ensamma, utan föräldrar till Sverige

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-05-16 1 (8) Mia Ledwith Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar PM 2015-11-02 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(8) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.1-240-2014 Sida 1 (5) 2014-05-27 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 08 640 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-07-25 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remissen Förändrad

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Jesper Kyrk Socialkontoret jesper.kyrk@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning Socialnämnden Remissvar avseende promemorior - 1) Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0746/2011 DNR 1.6-0747/2011 SID 1

Läs mer

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn Verksamhetsplan Ensamkommande barn Upprättad 2012-06-20 Fastställd av socialnämnden 2012-06-20 2(9) Inriktning och mål för boendet ensamkommande flyktingbarn Bakgrund Det finns ett stort antal lagar och

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Cirkulärnr: 2005:58 Diarienr: 2005/1469 Handläggare: Eva von Schéele Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-21 Mottagare: Överförmyndare/ Överförmyndarnämnder Individ- och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Ensamkommandebarn Umeå

Ensamkommandebarn Umeå Ensamkommandebarn Umeå Tillväxt- och välfärdsområde Unga Strategiskt nämndsansvar Områdeschef Unga Skoldirektör för- och grundskolan Verksamhetsnivå och operativt nämndsansvar För- och grundskolan Ann-Christine

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Socialförvaltningen HVB-enheten

Socialförvaltningen HVB-enheten Socialförvaltningen HVB-enheten Integration (latin integraʹtio, av iʹntegro återställa, av iʹnteger orörd, ostympad, hel, fullständig, oförvitlig ), integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder

Läs mer

Vägledning god man för ensamkommande barn.

Vägledning god man för ensamkommande barn. Vägledning god man för ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar.

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. Bilaga KS 2013/166/1 l (2) 2013-06-04 SAlAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN Agneta von schoting Ink. 2013 -os- 1 2 Kommunstyrelsen Förslag att ändra överenskommelsen mellan

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2017.17 Datum: 2017-03-07 Planeringssekreterare Elin Sundberg E-post: elin.sundberg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer