Kommunrevisorerna granskar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisorerna granskar"

Transkript

1 Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för ABCD

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Definition Syfte Genomförande Avgränsning Ensamkommande flyktingbarn Det formella läget Umeå kommuns mål för verksamheten Beslut i socialnämnden Övriga mål och beslut Boenden i Umeå för Boenden för ensamkommande barn som söker asyl Pangea Morgonsol Boenden för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd Tunnelbacken Paloma Paz Paloma Umeå kommuns uppföljning av verksamheten

3 Sammanfattande bedömning KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verksamheten för. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens verksamhet för ensamkommande asylsökande flyktingbarn bedrivs ändamålsenligt. Granskningen har inriktats mot den verksamhet som bedrivs på kommunens boende för ensamkommande asylsökande barn. Granskningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande beslut, överenskommelser och riktlinjer. Ensamkommande flyktingbarn är asylsökande till dess att Migrationsverket har beviljat permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket och Umeå kommun tecknade ett avtal 2006 avseende mottagande av och 2007 öppnade ett boende med 12 platser. Samarbetet med Migrationsverket förlängdes Den nya överenskommelsen, som avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd, löper tills vidare. Genom förlängning av överenskommelsen förbinder sig Umeå kommun att hålla 40 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 10 platser alltid ska vara tillängliga för asylsökande barn. År 2006 upprättades en verksamhetsplan med mål avseende gruppboende för asylsökande flyktingbarn. Några nya mål finns inte framtagna av socialnämnden. Verksamheten har däremot i sin verksamhetsbeskrivning definierat mål som uppdateras en gång per år. Av socialnämndens beslut, , 118, framgår att ett förslag till femårsplan ska utarbetas för Umeå kommuns mottagande av. Denna har inte påbörjats av verksamheten eller antagits av socialnämnden. Vid sammanträdet , 19, behandlade socialnämnden Länsstyrelsens förfrågan om utökat mottagande av. Socialnämnden beslutade att kommunen inte har möjlighet att ta emot fler. Det som begränsar verksamheten är lägenhetsbristen i Umeå. Lägenhetsbristen leder också till att färdigbehandlade ungdomar vid olika vårdinstitutioner ute i landet inte kan tas hem till Umeå. Varje enhetschef inom individ- och familjeomsorgen återrapporterar utifrån perspektiven inre kvalitet, yttre kvalitet, ekonomi och utveckling. Därefter gör verksamhetschefen en sammanfattande beskrivning av verksamhetsområdet som skickas till socialdirektören, som i sin tur gör en sammanfattande beskrivning av hela socialnämndens verksamhetsområde. Det framgår inte av socialnämndens protokoll om och på vilket sätt nämnden följer upp efterlevnad av fastställda beslut, överenskommelser och riktlinjer avseende. Verksamheten har presenterat ärenden för nämnden vid två tillfällen under 2013, men ingen uppföljning av mål dokumenterades vid dessa sammanträden. Nämnden har inte begärt att få någon särskild rapportering kring verksamhetsområdet. Verksamheten ser att det finns ett behov av att utbilda och informera socialnämnden om verksamheten. Av granskningen framkommer att verksamhetens utvecklingsledare kontaktade nämnden under våren Detta då fanns ett intresse att som ny enhetschef presentera sig för nämnden och informera om verksamheten. Kontakten har ännu inte resulterat i något svar från nämnden. Verksamheten för ligger i framkant bland IFO:s verksamheter när det gäller exempelvis systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Det finns en frustration hos verksamheten som bottnar i att nämnden inte visat väg och tagit ställning i politiska frågor såsom hur aktiv verksamheten ska vara i familjeåterföreningsärenden och hur vissa frågor ska drivas och utvecklas på lång sikt. 3

4 Rekommendation Vi rekommenderar socialnämnden att: Uppdatera övergripande mål för verksamheten. Utarbeta strategi för utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten med koppling till de satta målen Se över hur lägenhetsbristen kan lösas Upprätta rutiner för kommunikation mellan verksamhet och nämnd 4

5 1 Inledning KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verksamheten för. 1.1 Bakgrund Allt fler flyktingbarn kommer till Sverige varje år utan vårdnadshavare. Under 2012 inkom asylärenden till Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Ämnet har varit under debatt i Sverige under en längre tid, främst på grund av att antalet platser inte räckt till. Vad gäller mottagandet av så samarbetar ett antal myndigheter för att det ska bli så bra som möjligt. Migrationsverket, kommunerna, landstingen, länsstyrelserna och Socialstyrelsen ansvarar för olika delar i mottagandet. Eftersom ansvaret är delat är samverkan mellan de olika parterna viktig för att processen och mottagandet ska löpa smidigt. Kommunerna ansvarar bland annat för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, vilket också innebär att utreda om en anhörig eller släkting är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Kommunens ansvar omfattar även att utse god man samt se till att barnet får skolundervisning. Umeå kommun har slutit avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande minderåriga Definition Ensamkommande flyktingbarn är asylsökande till dess att Migrationsverket har beviljat permanent uppehållstillstånd. 1.2 Syfte Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig mottagningsverksamhet för och att man fullt ut uppfyller de krav som ställs i överenskommelser och lagstiftning. Granskningen inriktas mot den verksamhet som bedrivs på kommunens boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Utifrån följande frågeställningar skall ändamålsenligheten granskas: Finns fastställda mål för mottagande av och ungdomar? Bedrivs verksamheten i enlighet med gällande beslut, överenskommelser och riktlinjer? Vilken uppföljning sker till nämnden gällande efterlevnad av fastställda beslut, överenskommelser och riktlinjer 5

6 1.3 Genomförande Granskningen har genomförts genom: Intervjuer med kommunens berörda tjänstemän. Dokumentstudie av tillämpliga dokument (politiska beslut/ protokoll, dokumenterade riktlinjer och rutiner, överenskommelser m.m.) 1.4 Avgränsning Granskningen avser socialnämnden i Umeå kommun. Granskningen omfattar inte kommunens utbildningsansvar gällande och ungdomar. Granskningen omfattar inte heller specifikt överförmyndarnämndens ansvar för förordnande av god man. 2 Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn avser i detta sammanhang barn och ungdomar under 18 år, som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). LMA omfattar bestämmelser för mottagande av barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar, eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten stått utan ställföreträdare. Bestämmelserna är endast tillämplig så länge barnet är att anse som ensamkommande. Dessa bestämmelser trädde i kraft den 1 juli Staten har genom Migrationsverket huvudansvaret för att ta emot ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Ansvaret innefattar bland annat att ta emot och pröva ansökan om asyl, teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av såväl ensamkommande barn som söker asyl som barn som beviljats uppehållstillstånd. När ett asylsökande anländer till Sverige erbjuds barnet först ett tillfälligt boende i den kommun där barnet ger sig till känna för en svensk myndighet, ankomstkommunen. Barnet får maximalt befinna sig 48 timmar i ankomstkommunen innan Migrationsverket måste avgöra i vilken kommun barnet ska bo i väntan på asylutredningen, anvisningskommun. Hinner de 48 timmarna gå innan ett beslut kommit blir barnet kvar i ankomstkommunen och får inte flyttas till en anvisningskommun under asylutredningen. Möjligheten för ett barn som har haft Umeå som ankomstkommun att även få Umeå som anvisningskommun är liten, då Migrationsverket måste fördela plats inom 48 timmar. Ett boende letas bland alla kommuner i Sverige som har avtal med Migrationsverket och som därav är anvisningskommun. Anvisningskommunen ska säkerställa att barnet får den hjälp och det stöd som krävs enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det ankommer därmed på socialnämnden att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att utreda om det finns en anhörig eller en släkting som är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. 6

7 Så snart det är möjligt ska kommunen utse en gode man som har till uppgift att tillvarata barnets rättigheter. Ansökan om gode man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan. 3 Det formella läget Migrationsverket och Umeå kommun tecknade ett avtal 2006 avseende mottagande av startades ett boende med 12 platser. Mottagningen av asylsökande innebär att många människor, myndigheter och organisationer är engagerade runt barnet. I Umeå kommun samordnas mottagandet av LÖKEN en samverkansgrupp för i första hand socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola. Löken står för: Lokal överenskommelse, övergripande samordningsforum för skola, socialtjänst och överförmyndarnämnd. Verksamheten för skiljer sig från IFO:s övriga verksamheter då Migrationsverket innehar finansieringsansvaret och kostnaderna blir lättare att definiera. Samarbetet med Migrationsverket förlängdes Den nya överenskommelsen, som avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd, löper tills vidare. Genom förlängning av överenskommelsen förbinder sig Umeå kommun att hålla 40 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 10 platser alltid ska vara tillängliga för asylsökande barn. Detta innebär att det hela tiden sker en rörelse och förflyttning på de båda asylboendena. Två av platserna för asylsökande barn ska i första hand hållas tillgängliga för flickor. Sedan starten 2007 har ca 170 barn skrivits in i verksamheten, och idag finns cirka 80 inskrivna. Asylboendena lämnar regelbundet uppgifter till Migrationsverket om antal belagda platser. Uppkommer en asylplats, utplacerar Migrationsverket ett barn som vistats i Sverige max 48 timmar. Granskningen visar att kommunen tillhandahåller de platser som överenskommelsen omfattar. Efter cirka tre månader på asylboendet i Umeå får barnet beslut från Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd. Det kan dröja cirka tre månader efter beslutet innan barnet är redo att flytta vidare i boendekedjan. I snitt bor barnet åtta månader på asylboendet innan flytt sker till något av kommunens stödboenden. Totalt finns barnet i socialtjänstens verksamhet från cirka 15 till 21 års ålder och under denna tid används socialtjänstens utredningsverktyg BBIC 1, som socialtjänsten använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. Genomförandeplan enligt BBIC upprättas och skickas till socialtjänsten inom fyra veckor efter ankomsten. I denna plan finns mål och delmål för vad ungdomen ska uppnå under sin tid hos asylboendet. 1 Barnets behov i Centrum 7

8 Asylboendena blir granskade minst två gånger per år av Socialstyrelsen, som är verksamhetens tillsynsmyndighet. Dessa granskningar har inte resulterat i några åtgärdspunkter för asylboendena i Umeå. Länsstyrelsen och Migrationsverket övervakar att asylboendena sköter uppdraget och håller sig till avtalen. Totalt finns cirka 80 barn och ungdomar i Umeå kommuns boendekedja. Avtalet med Migrationsverket finansierar 40 platser. När barnet anvisats till Umeå kommun av Migrationsverket tar socialsekreterarna ett placeringsbeslut om var barnet ska bo. Socialsekreterarna som hanterar ärenden med ensamkommande barn har en annorlunda arbetsprocess vid handläggningen, jämfört med socialsekreterare inom socialtjänstens övriga verksamheter. En skillnad är att placeringen redan är gjord när utredning påbörjas, se nedan. Arbetsprocess vid handläggning Socialsekreterare, ensamkommande Socialsekreterare, övriga ärenden 1 Placering 1 Utredning 2 Vårdplan (sker dag 1) 2 Vårdplan 3 Utredning (görs av socialsekreteraren) 3 Placering 4 Genomförandeplan (görs av boendepersonal) 4 Genomförandeplan Personalen på boendena arbetar efter socialsekreterarens placeringsbeslut samt enligt BBIC. 3.1 Umeå kommuns mål för verksamheten År 2006 upprättades en verksamhetsplan med mål avseende gruppboende för asylsökande flyktingbarn. Målet är bland annat att barnen ska erbjudas ett boende i grupp som innebär en trygg tillvaro i väntan på besked om permanent uppehållstillstånd. Socialnämndens målsättningar upprättades innan verksamheten startades och några nya mål från socialnämnden finns inte framtagna. Verksamheten har däremot i sin verksamhetsbeskrivning definierat mål, med utgångspunkt från socialnämndens mål. 3.2 Beslut i socialnämnden Av beslut antaget av socialnämnden , 118, framgår att ett förslag till femårsplan ska utarbetas för Umeå kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Denna har inte påbörjats av verksamheten eller antagits av socialnämnden. Vid sammanträdet , 19, behandlade socialnämnden Länsstyrelsens förfrågan om utökat mottagande av. Socialnämnden beslutade att kommunen inte har möjlighet att ta emot fler, på grund av brist på bostäder. Vid sammanträdet , 89, beslutade socialnämnden att ansöka om utvecklingsmedel, kr, hos Länsstyrelsen. Detta bland annat för att utveckla mottagandet av ensamkommande barn. Vid granskningen framkommer att Länsstyrelsen har beviljat ansökan. Pengarna kommer verksamheten att 8

9 använda för att göra en bilaga till Västerbottens Kuriren. I bilagan ska verksamheten presenteras ur ungdomarnas, gode männens och personalens perspektiv. Detta för att beskriva verksamheten för allmänheten och annonsera efter fler familjehem. Bilagan beräknas komma ut under hösten Övriga mål och beslut I socialnämndens genomförandeplan , nämns följande uppdrag hos Viva kompetenscentrum; Samordning mellan parterna ska öka och en kommunal helhetssyn ska etableras när det gäller etableringsreformen för nyanlända och. I Umeå kommuns styrkort omnämns inte verksamheten. 3.4 Boenden i Umeå för I Umeå kommun finns fem grupp- och stödboenden (se illustration nedan). Gruppboendena drivs som hem för vård eller boende (HVB-hem) och består av de två asylboendena Pangea och Morgonsol. Där bor barnen i väntan på permanent uppehållstillstånd. När barnet får permanent uppehållstillstånd och har de färdigheter som krävs, sker en flytt till Paloma eller Tunnelbacken, men även familjehem kan vara ett alternativ. På Tunnelbacken bor barn som fått permanent uppehållstillstånd och bedöms vara redo att lämna Pangea eller Morgonsol, men inte är redo för steget att bo i Palomas lägenhetsboende. Paz Paloma utgör sista steget i boendekedjan och består av eget boende med visst stöd. Under 2013 utökades antalet socialsekreterare med ansvar för ensamkommande flyktingbarn från 4,0 till 5,0 årsarbetare. Detta skedde i samband med att socialsekreterarna organiserades under en mer verksamhetsnära enhetschef. Utökningen av antalet årsarbetare har resulterat i att socialsekreterarna känner sig tryggare i sina beslut då en tyngre arbetsbelastning tidigare även lett till hög rotation inom gruppen. Verksamhetens haltande samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin, har resulterat i en skrivelse från verksamheten till Socialstyrelsen. Med anledning av brister i samarbetet ligger fokus på att istället samarbeta med hälsocentralens psykologer, Röda Korsets personal, skolans elevhälsa samt egen personal med socionomutbildning. Ibland deltar även socialsekreterarna på asylboendenas arbetsplatsträffar. Pangea Morgonsol Tunnelbacken Paloma Paz Paloma 9

10 Administrationen kring asylsökande flyktingbarn hanteras av verksamhetens ekonomiansvariga. Förordningen 2002:1118 reglerar den statliga ersättning som kommunerna får av Migrationsverket för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Kommunen återsöker ersättning kvartalsvis i efterskott och denna består dels av schabloner, till exempel kostnader för vård och boende inom avtalet och utbildningskostnader och dels av ersättning för faktiska kostnader, exempelvis kostnader för resor till Umeå, kostnader för gode män samt eventuella externa placeringar i familjehem eller HVB. Återsökningen av kostnader för asylsökande sker på två ställen i kommunen. Socialtjänsten återsöker kostnader för vård och boende samt utbildningskostnader och överförmyndarkontoret återsöker kostnader för gode män. Schablonen för vård och boende uppgår idag till kr per dygn och barn. Större delen av Umeå kommuns återsökningar avser faktisk kostnad, vilket gör verksamheten mindre sårbar. Inför 2014 föreslås att den faktiska kostnaden ersätts av en schablon. 4 Boenden för ensamkommande barn som söker asyl På de två asylboendena Pangea och Morgonsol bor barn i väntan på permanent uppehållstillstånd. Barnet får en socialsekreterare som är ytterst ansvarig för barnets placering på asylboendet. För de barn som får permanent uppehållstillstånd görs en planering för fortsatt vistelse i Umeå. Kommunen har även avtal med familjehem, som kan användas vid särskilda omständigheter. 4.1 Pangea På Pangea finns tolv platser för asylsökande flickor och pojkar i åldrarna 15 till 18 år, varav två platser är vikta för flickor. På boendet finns 10,5 årsanställda. Enhetschefen för Pangea är även utvecklingsledare, 0.5-tjänst, för kommunens verksamhet för. Migrationsverket anvisar barn till Umeå, startar asylutredning samt utser en advokat som skall vara ungdomens ombud under asylprocessen. På Pangea finns personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd, hjälp och skydd. Personalens uppgift blir att skapa trygghet kring barnet och hjälpa denne att hantera tillvaron. 4.2 Morgonsol Morgonsol tar emot ensamkommande asylsökanden pojkar mellan år som väntar på permanent uppehållstillstånd. Boendet har 12 platser och 9,75 årsanställda. Fram till drev det privata företaget Frösunda LSS AB boendet. Boendet var tidigare lokaliserat till Hörnefors kommundel, men finns sedan i mars 2013 i samma byggnad som Pangea. 10

11 På Morgonsol finns, precis som på Pangea, personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd, hjälp och skydd. I genomsnitt stannar barnet hos Morgonsol åtta månader innan flytt sker till nästa boendesteg. 5 Boenden för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd Om barnet får permanent uppehållstillstånd sker en förflyttning till Paloma eller Tunnelbacken. 5.1 Tunnelbacken Tunnelbacken öppnades under hösten 2012, och har i dagsläget fem platser för. På boendet, som har personal dygnet runt, finns totalt 5,0 antal årsanställda. Tunnelbacken är ett mellanboende för barn som fått permanent uppehållstillstånd och bedöms vara redo att lämna asylboendet, men inte är redo att bo i Palomas träningslägenhet. De barn som i dagsläget inte får plats på Tunnelbacken eller som är i behov av annat stöd än kommunens egna boende kan placeras hos KFUM, som Umeå kommun har skrivit ramavtal med. Barnet kan också placeras hos KFUM om Migrationsverket inte hittar en vistelsekommun till barnet inom 48 timmar efter ankomst till Umeå. Barnet blir då kvar i Umeå under Migrationsverkets asylutredning. I dessa fall kan barnet vara under 15 år och i sådana fall kan familjehem vara aktuellt. Kommunen har haft cirka tio ungdomar placerade hos KFUM och upplever att samarbetet med organisationen fungerar bra. 5.2 Paloma Paloma är ett öppet stödboende för ensamkommande ungdomar mellan år som fått permanent uppehållstillstånd. Stödboendet består av 13 lägenheter samt gemensamhetslokaler. På Paloma arbetar 7,0 årsanställda, både män och kvinnor, som är utbildade socionomer och pedagoger. Det finns idag 13 ungdomar hos Paloma och som mest har 24 ungdomar funnits inom stödboendet samtidigt. Ungdomar på asylboendet som får permanent uppehållstillstånd flyttar vidare till Paloma när de känner sig redo. Finns en lägenhetsplats ledig hos Paloma kan en flytt ske redan inom en vecka. 5.3 Paz Paloma Paz Paloma är det sista steget i boendekedjan för ensamkommande barn och består av eget boende, med visst stöd. Stödboendet har 2,0 årsanställda. Paz Paloma gör tillsammans med ungdomen en behovsinventering av nödvändiga stödinsatser. Ungdomen får hjälp med att komma igång med det egna boendet, kontakt med myndigheter, hjälp med blanketter, olika typer av samtal m.m. Målet är att etablera ungdomarna i samhället så att de kan leva ett tryggt och självständigt liv. 11

12 På Paz Paloma finns inte kontaktpersoner på samma sätt som på de andra boendena. De två anställda har ett gemensamt ansvar för samtliga ungdomar. Det finns ingen maxgräns för hur många ungdomar Paloma och Paz Paloma kan ta emot. Det som begränsar verksamheten är lägenhetsbristen i Umeå. När en ungdom på Paloma känner sig redo att hitta ett eget boende finns det sällan något ledig, vilket gör att ungdomen måste bo kvar i Palomas lägenhet. Ett ökat antal lägenheter skulle ge ett ökat flöde i processen. På Paz Paloma bygger verksamheten därför upp en egen bank med 1:or att låna ut, för att förbättra lägenhetssituationen för de ungdomar som är i behov av eget boende. Tanken är att lånelägenheten lämnas tillbaka när ungdomen är kring 20 år och erhåller ett eget hyreskontrakt hos Bostaden. Det finns rutiner att ställa barnet i kö hos Bostaden redan från första dagen på asylboendet. Inom socialtjänsten pågår ett arbete med att förbättra handläggningen kring bostadsbristen. Idag har Umeå kommun ungdomar placerade på vårdinstitutioner runt om i Sverige. När ungdomen är redo att flytta hem till Umeå, finns ingen lägenhet att tillgå, vilket gör att ungdomarna blir kvar på vårdinstitutionen och Umeå kommun faktureras för vårdkostnaderna. 6 Umeå kommuns uppföljning av verksamheten Asylboendena följer upp verksamheten exempelvis genom klagomålshantering och avvikelsestatistik som rapporteras av ungdomarna eller personalen. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utarbetades under Då ingen samlad statistik finns sedan tidigare, sker den första uppföljningen med helårsresultat I det systematiska kvalitetsarbetet följs kvaliteten upp genom exempelvis utskrivningssamtal med ungdomen och enkäter till gode männen, som ofta är i kontakt med boendet och även hanterar ungdomens asylprocess. Socialtjänstens socialt ansvariga (SAS) får ta del av boendenas avvikelser i verksamheten samt Lex Sarah-anmälningar. Avvikelserna sammanställs i en kvalitetsrapport som presenteras för nämnden en gång per år, den första sammanställdes I övrigt får nämnden en genomgång av placeringar var sjätte månad. I denna överblick ingår även placeringar av ensamkommande flyktingbarn. För att följa upp verksamheten använder IFO samma verktyg som för övriga verksamheter; beslutsstöd. Beslutstödsrapporteringen innebär att varje enhetschef rapporterar utifrån perspektiven inre kvalitet, yttre kvalitet, ekonomi och utveckling. Därefter gör verksamhetschefen en sammanfattande beskrivning av hela verksamhetsområdet som skickas till socialdirektören, som i sin tur gör en sammanfattande beskrivning av hela socialnämndens verksamhetsområde. Det framgår inte av socialnämndens protokoll om och på vilket sätt nämnden följer upp efterlevnad av fastställda beslut, överenskommelser och riktlinjer. Verksamheten har presenterat ärenden till nämnden vid två tillfällen under 2013, men ingen uppföljning av mål dokumenterades vid dessa sammanträden. Nämnden har inte begärt att få någon särskild rapportering kring 12

13 verksamhetsområdet ensamkommande barn. Verksamheten ser att det finns ett behov av att utbilda och informera socialnämnden om verksamheten. Av granskningen framkommer att verksamhetens utvecklingsledare kontaktade nämnden under våren Det fanns då ett intresse att som ny enhetschef presentera sig för nämnden och informera om verksamheten. Kontakten har ännu inte resulterat i något svar från nämnden. Verksamhetsberättelse, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmål, systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetssystem, avvikelserapportering och liten personalomsättning är variabler som bidrar till att verksamheten för ligger i framkant bland IFO:s verksamheter. Dess arbetssätt används som förebild för andra verksamheter inom socialtjänsten. En frustration finns hos verksamheten, som bottnar i att nämnden inte visat väg och tagit ställning i politiska frågor såsom hur aktiv verksamheten ska vara i familjeåterföreningsärenden, hur vissa frågor ska drivas och utvecklas på lång sikt samt hur verksamheten ska planera kring bostadsfrågor. Arbetet med den femårsplan som ska utarbetas för Umeå kommuns mottagande av har inte påbörjats. Umeå, 6 november 2013 Helen Sundström Hetta Sarita Nordström 13

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn Ensamkommande barn ett gemensamt ansvar i Umeå www.umea.se/ensamkommandebarn 1 Barn och ungdomar i en utsatt situation Varje år kommer flera hundra barn under 18 år ensamma, utan föräldrar till Sverige

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn Verksamhetsplan Ensamkommande barn Upprättad 2012-06-20 Fastställd av socialnämnden 2012-06-20 2(9) Inriktning och mål för boendet ensamkommande flyktingbarn Bakgrund Det finns ett stort antal lagar och

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper...

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper... 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. INLEDNING... 7 2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGG... 8 2.1 Metod och material... 9 3. MOTTAGNINGSSYSTEMET I UMEÅ... 10 3.1 Mottagandet under de

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn

Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn Riktlinjer Datum Dnr KST 2015/000129-139 Beslutande Kommunfullmäktige 75/2015 Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn 2(14) Innehåll 1. Förord 2. Aktuella ledningsfunktioner

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 Innehåll Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 1 Uppdraget... 13 1.1 Behov av översyn...14 1.2 Uppdragets omfattning...14 1.3 Arbetets bedrivande...17 1.3.1 Definitioner...18

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

- Vilket stöd får ensamkommande flyktingbarn i Vadstena?

- Vilket stöd får ensamkommande flyktingbarn i Vadstena? LINKÖPINGS UNIVERSITET A-uppsats Vt. 2014 Statsvetenskap 1 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Grupp 1 - Vilket stöd får ensamkommande flyktingbarn i Vadstena?

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn Nr 10, 2013. Projektrapport från Stadsrevisionen

Ensamkommande flyktingbarn Nr 10, 2013. Projektrapport från Stadsrevisionen Ensamkommande flyktingbarn Nr 10, 2013 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3 112/2013 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för ensamkommande flyktingbarn. Du får information

Läs mer

Linköpings Kommun: Ensamkommande flyktingbarn

Linköpings Kommun: Ensamkommande flyktingbarn Linköpings Kommun: Ensamkommande flyktingbarn AV: Erik Bruno, Diana Lugero, Linnea Nielsen Seminariegrupp B 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syftefrågeställning...4 4. Metod...5

Läs mer

Insatser för ensamkommande barn

Insatser för ensamkommande barn Insatser för ensamkommande barn Kalmar kommun Revisionsrapport 2010-11-30 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Revisionsfråga... 3

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Samgranskning Gävle kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun samt Landstinget Gävleborg. Ensamkommande flyktingbarn

Revisionsrapport. Samgranskning Gävle kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun samt Landstinget Gävleborg. Ensamkommande flyktingbarn Revisionsrapport Ensamkommande flyktingbarn David Emanuelsson Karin Magnusson december 2011 Samgranskning Gävle kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun samt Landstinget Gävleborg Ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Pernilla Andemore, socionom Arbetsledare, överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust, Lilla Edet och Tjörns

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 Årligen kommer ett stort antal minderåriga utan medföljande förälder

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 1 En introduktion till att vara -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 2 Innehåll Överförmyndarnämnden... 3 Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn... 3 Förordnandet... 3 I vårdnadshavarens

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 1; Asyl-perioden)

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 1; Asyl-perioden) Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 1; Asyl-perioden)./.-./.20.. (Period fr o m-t o m) Personuppgifter Omyndig, namn Adress (i förekommande fall - folkbokföringsadress)

Läs mer