Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans formar vi framtidens kyrka"

Transkript

1 Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby

2 Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och slutsatser 3 Vision och övergripande mål 5 Pastoralt program 5 Församlingarnas sidor 9 Hur vill vi vara kyrka? 11 Hit vill vi ha nått MÅLBILD 11 Beslut och underskrifter 13 - Bilagor - Årscykel 14 - Checklista för Domkapitlets utfärdande 15 - Doppastoralen 18 - Konfirmandplanen 22 - Likabehandlingsplanen 29 - Krisplanen 30 2

3 ÖPPNING Rotade i bygden och i Guds kärlek vill vi tillsammans med alla barn och vuxna vara kyrka mitt i byn och gestalta Kristi närvaro så att misstro byts i tillit och lovsången bryter fram. OMVÄRLDSANALYS FAKTA OCH SLUTSATSER Aneby pastorat med sina fem församlingar ligger i Jönköpings län och dess gränser sammanfaller med Aneby kommun, belägen på Småländska höglandet. Det är en utpräglad landsortskommun med Aneby som centralort där ca 4000 av kommunens 6400 invånare bor. Boendeformen är företrädesvis villaboende. På landsorten som sträcker sig från gränsen till Ydre och Östergötland i öster till Gränna och Jönköping i väster, Tranås i norr och Eksjö/Nässjö i söder lever människor i åtta socknar varav några utgörs av mindre tätorter. Den lokala identiteten i de olika kommundelarna är stark. Mycket lokalt engagemang kanaliseras i ett rikt föreningsliv och föreningslivet är den naturliga vägen att integreras i lokalsamhället. Kultur och fritid är en stark drivkraft för utveckling och lokal demokrati. Föreningar, bildningsförbund och andra organisationer är viktiga resurser. Närheten till skog och mark är god. I kommunen finns många anläggningar för sport och kultur. Åsens by som är ett kulturreservat av riksintresse ligger i kommunens västra del. Kommunens vision är: Ett gott liv i en hållbar kommun. I kommunen finns fyra skolor omfattande förskoleklass - årskurs 5. Två enheter ligger i tätorten och två ute på landsbygden. Högstadiet är lokaliserat till Furulidskolan i Aneby. För gymnasiestudier hänvisas eleverna till omkringliggande städer. De ungdomar som söker sig till eftergymnasiala studier vid högskolor och universitet återvänder hem i mycket liten omfattning varför kommunen har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Aneby har en relativt hög ungdomsarbetslöshet. Den första gruppen av flyktingar kom på 80-talet och utgjordes av en homogen grupp. Några har stannat i kommunen och assimilerats medan merparten efter en tid flyttat till större orter. De senare årens flyktingar har utgjorts av personer från många olika länder. Strömmen av flyktingar som blir kommunplacerade i Aneby väntas öka betydligt under 2015, vilket ställer stora krav på alla aktörer i samhället att medverka till att mottagandet blir så bra som möjligt! Aneby kommun är en utpräglad pendlingskommun med stor in- och utpendling av arbetskraft. Utpendlingen är större än inpendlingen. Befolkningsutvecklingen har sedan 1980-talet varit minskande men har efter en brant nedgång nu avstannat och en svag ökning kan skönjas. Siktet är inställt på att nå ett befolkningstal på 7000 till Födelsenettot har under några årtionden varit negativt men i dagsläget syns ett trendbrott med fler nyfödda än avlidna. Invandringen noteras som den enskilt största faktorn till att befolkningstalet har planat ut och till och med verkar stiga. Bostadsbristen och framför allt bristen på lägenheter utgör ett hinder för en fortsatt positiv utveckling. 3

4 Fakta Aneby kommun invånare per den 31/ (länets minsta kommun) varav ca 4700, 74,2 % är kyrkotillhöriga. Yta km² Det går 905 kvinnor på 1000 män (961 av 1000 i riket) 10 % av invånarna är utrikesfödda (15 % i riket) Var tredje kvinna är deltidsarbetande jämfört med var tionde man I gruppen år har var tredje kvinna och var femte man en eftergymnasial utbildning Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen var % (riket 76,8%) medan ungdomsarbetslösheten är 18,6% vilket är avsevärt högre än länet totalt. Företagsamheten är den högsta i länet, 14,7 % (länet 11 %) av befolkningen i åldrarna Förr i tiden livnärde sig de flesta i Aneby Pastorat på jord och skogsbruk. Nu är invånarna för det mesta sysselsatta i mindre företag. Det finns 800 registrerade företag och enskilda firmor i kommunen. De största arbetsgivarna är Attends Health care, Hags, Sealed Air, Fläktwoods och Aneby kommun samt många mindre företag. Aneby har en omvänd befolkningspyramid med en hög andel äldre och färre födda och ungdomar. Några behov Antalet förskoleplatser är för litet i kommunen. Det finns ingen ungdomsgård där ungdomar i åldrarna kan få en meningsfull fritid. Det råder brist på lägenheter och seniorboenden. Flyktingströmmen ökar starkt! Ska pastoratet starta förskola? Frågor att ta ställning till i målbilden Ska pastoratet starta ungdomens hus i samverkan med kommunen och andra aktörer? Ska pastoratet bygga lägenheter för 55+? Ska pastoratet anställa ytterligare en diakon med fokus på barn, familj, integration? Kan vi i ett allaktivitetshus skapa en mötesplats mellan hantverkskunniga män och kvinnor och den uppväxande generationen så att vi bygger broar över generationsgränserna och samtidigt stimulerar integrationen? 4

5 VISION ALLAS LIV I KRISTUS GENOM KÄRLEK, HOPP OCH TRO ÖVERGRIPANDE MÅL 1/ Aneby pastorat ska verka för att människor kommer till tro på Kristus och få möjlighet att växa i sin tro. 2/ Aneby pastorat ska skapa mötesplatser där relationen till mig själv, till andra och till Gud får fördjupas. 3/ Aneby pastorat ska på olika sätt värna om Guds skapelse Förhållningssätt: Kärlek i tillvarons fyra grundrelationer: till Gud, till mig själv, till min nästa och till skapelsen. Medel: en kyrka mitt i byn som ger rum för mänskligt varma möten i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Följd: Glädje, nyfikenhet, engagemang, gemenskap, växande i tro PASTORALT PROGRAM Gudstjänst SÖK NU HERREN ER GUD AV HELA ERT HJÄRTA (1 Krön 22:19) Vi firar gudstjänst för att Gud vill det. Mitt i vår och världens kaotiska vardag firar vi gudstjänst. Vi samlas, bryter bröd, delar vin, ber och sjunger. Inte bara för vår egen skull. Vi tackar Gud på hela skapelsens vägnar. Vår tacksägelse påminner om människans verkliga värde och om livets osynliga sammanhang. Gudstjänsten bevarar världen öppen mot himlen. Strategi: Sedan ett par år är dopet en prioriterad del av kyrkans liv i våra församlingar. Vi lägger extra mycket kraft på att inbjuda odöpta till dop och tillhörighet, bl.a. genom Drop-in-dop, utskick och dopundervisning, vilket gett goda resultat. Detta inspirerar oss att oförtrutet arbeta vidare med dopfrågan. Vi vill värna bredden i gudstjänstfirandet, alltifrån den enkla, lekmannaledda veckobönen, andakten i syföreningsträffen, i barngruppen, på äldreboendet till den fullständiga högmässan. Vi vill öppna för det lokala engagemanget och uppmuntra Församlingsråden att skapa mötesplatser som rymmer olika former av gudstjänstliv, liksom samla de få glödande kolen, blåsa försiktigt så att det börjar brinna, så att kyrkklockorna kallar, blickar möts, liv delas, händer knäpps, omsorgen fördjupas och tron stärks. Vi vill fortsatt 5

6 uppmuntra bildandet av kyrklag, människor som värnar om kyrkan, öppnar den, ringer i kyrkklockan, tänder ett ljus, visar den för besökaren på genomresa. Redan nu inbjuds vi till Frukost med föredrag och andakt, Afternoon tea med olika teman, Helgsmål med mässa och musik, Hela kyrkan sjunger, Vardagslunk med fika och andakt, Veckobön, Meditation, Veckomässa i taizeanda för att nämna några exempel. Vi vill ytterligare fördjupa och utveckla det redan rika ekumeniska samarbetet och så ta steg till att gestalta Kristi kropps synliga enhet. Vi vill utveckla de pastoratsgemensamma gudstjänsterna i form av högtidsgudstjänster eller temagudstjänster 4-5 gånger årligen, en gång per församling. Vi vill på olika sätt ytterligare stärka det redan rika musiklivet. Vi vill säkerställa att det i pastoratet varje söndag och kyrklig helgdag firas huvudgudstjänst, d.v.s. högmässa eller annan för helgdagen lämplig gudstjänst i enlighet med Domkapitlets beslut. Undervisning...OCH LÄR DEM (Matt 28:20) Undervisningen har sin grund i dopbefallningen. I den bifogade doppastoralen finns en plan för dopuppföljning och undervisning. Det självklara centrum i all församlingens undervisning är tron på Gud och kärleken till människorna. Vi vill komplettera undervisningen så som den beskrivs i bifogad doppastoral och så som den kommer till uttryck i andakter och gudstjänster med en särskild satsning på konfirmandunder-visningen, gemenskapsgrupperna och Vuxenkatekumenatet. Alla har någon slags erfarenhet av Gud, något att berätta om Gud. Undervisning handlar om ett ömsesidigt lärande genom ett lyssnande till Guds ord och till varandra. Diakoni VAD NI HAR GJORT FÖR NÅGON AV DESSA MINSTA (Matt 25:40) Diakonalt arbete har sin grund i Jesu gärning och förebild, och det hämtar sin inspiration i församlingens gudstjänst. Det diakonala ansvaret skall prägla hela vårt sätt att arbeta och ta sig uttryck i medmänsklighet, omsorg, kärlek till de svaga och icke sedda och i ord och handling visa att det Jesus ville att vi ska göra mot varandra sker här och nu. Mycket av det diakonala arbetet sker i det tysta och samtidigt väcker de diakonala insatserna stor respekt hos människor och en lust att på olika sätt bidra. Vi vill värna om och ytterligare utveckla det goda samarbete vi har med kommunen i äldreomsorg, hemvård, socialtjänst, familjecentral och skola. Här kan vi nämna samverkansprojektet Barn i väntan, Barn i start, en verksamhet som med hjälp av tolk ger nyanlända barn möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Vi tror att detta arbete, med en förväntad ökning av antalet asylsökande och invandrare, kommer att växa. Genom Aneby Kristna Råd är vi med i en satsning på Kamratstödjare på Furulidskolan, en satsning som ger ringar på vattnet och uppskattas av skolan, föräldrarna och eleverna. Detta 6

7 arbete vill vi värna om och ytterligare utveckla. Genom Aneby Kristna Råd finns Svenska kyrkan med i Nätverket Mix och mångfald som arbetar med integration i form av internationellt café, stödinsatser och kulturintroduktion. Nätverket leds av kommunens flyktingsamordnare och vi tror att nätverkets insatser framöver kommer efterfrågas i ännu större utsträckning. Mission DEN SOM TAR EMOT DETTA BARN I MITT NAMN HAN TAR EMOT MIG (Luk 9:48) Evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus utgör kyrkans/församlingens existensberättigande och enda egentliga ärende till människor. Kyrkan är till för människors och hela skapelsens skull, för att världen skall leva. Jesus ställde barnet i centrum och det vill vi också göra. Barnperspektivet är utmanade och kräver av oss att se barnen och ge barnen den plats de har rätt till. Den som tar emot barnet tar emot Jesus. Det är mission när den fungerar som bäst! Vi har påbörjat en utbildning i Barnkonsekvensanalys och ambitionen är att vi ska bli många som utbildas så att barnperspektivet blir en självklarhet i stora och små beslut. Miljöcertifieringen är ett av tre prioriterade mål och vår ambition är att under innevarande mandatperiod ha genomfört Svenska kyrkans miljöcertifiering i fas ett och fas två. Detta är ett uttryck för insikten om vårt ansvar för moder jord och vi måste göra allt vi kan för att tillsammans med alla goda krafter hejda klimatförändringarna och minska dess förödande konsekvenser, inte minst för de fattigaste människorna på jorden. Således är miljöarbetet ett uttryck för vårt missionsuppdrag. Kyrkogårdarna är platser dit många människor söker sig för att vårda graven, vårda minnet, vänja sig vid tanken att en gång höra till dem som levat. Pastoratets nio kyrkogårdar är en viktig mötesplats besökare emellan, mellan personal och efterlevande, mellan den tid som flytt, nuet och framtiden. Vi vill genom pastoratets begravningsverksamhet utveckla kyrkogårdarna så att de blir oaser där människor finner ro och återfår hopp och framtidstro. Omsorgen om sorgen och de sörjande, barn och ungdomar inkluderade, är något av det viktigaste vi gör och är uttryck för alla delar av vårt uppdrag som kyrka. Fastighetsförvaltningen är en del av vårt uppdrag att vårda och underhålla framförallt pastoratets nio kyrkor, heliga rum, rum för hela livet, rum för glädje och sorg, tro och tvivel, enskild andakt och livgivande gemenskap, rum för den historieintresserade och för den nyfikne, rum för sång och för stillhet. Vi eftersträvar att hålla kyrkorna öppna så mycket som möjligt, i synnerhet sommartid. Som komplement till detta öppethållande arbetar vi på att utse nyckelpigor och nyckeldrängar som bor i närheten av kyrkorna och som kan kontaktas för att låsa upp och visa kyrkan. Information och kommunikation är i dagens informationssamhälle en nyckelfaktor för att nå ut till alla människor med kyrkans budskap. På detta område utvecklas tekniken med en hastighet som väcker förundran och därför avsätter vi årligen medel i budgeten för att vara uppdaterade avseende både hårdvara och mjukvara. Det finns ett principbeslut i KR att på sikt ansluta alla kyrkor och församlingshem till det fibernät som nu vecklar ut sig i kommunen. Vi arbetar ständigt med vår kommunikations-plattform och använder Svenska kyrkans typsnitt och logga överallt där det är möjligt. Alla till buds stående medel används för att nå ut med 7

8 information: annonser och affischer, trottoarpratare och sms-tjänster, facebookgrupper och hembygdsblad, en uppdaterad hemsida och kyrkobladet Andrum. Vi eftersträvar en hög grad av tillgänglighet med skyltning, generösa telefontider och upplysning om hur man i akuta fall får tag i präst. Teknik och material är viktigt men vårt uppdrag är inte bara att NÅ ut. Vi vill GÅ ut och i närvaro, mänskliga möten, berikande gudstjänster dela liv så att doften av Guds kärlek sprids från person till person. Fördelning av prästtjänsterna Aneby Pastorat innehar tre prästtjänster. Kyrkoherden har det övergripande chefsansvaret och ansvaret för Aneby församling. Komminister 1 har på delegation det pastorala ansvaret för Askeryds och Lommaryds församlingar. Komminister 2 har på delegation det pastorala ansvaret för Haurida-Vireda församling och Frinnaryds församling. 8

9 FÖRSAMLINGARNAS SIDOR Aneby Vi är stolta över: Att det är roligt att komma till högmässan i Aneby kyrka för det finns en värme och stor variation av gudstjänster och mötesplatser, sång och musik. Vi vill utveckla: Att fler ska bli delaktiga. Våga fråga fler om att vara med och ta ansvar. Kärnord: Mångfald. Öppenhet. Tillsammans. Askeryd Vi är stolta över: Att ett 25-tal generationer har firat gudstjänst här i vår vackra gamla kyrka. Det rika sång och musiklivet med flera körer. Vi vill utveckla: Få fler att komma tillsammans genom tydligare annonsering på Askeryds hemsida med en del för kyrkan, utveckla sms-tjänst. Kärnord: Glädje. Engagemang. Förtroende. Visioner. Frinnaryd Vi är stolta över Att det finns ett gott ekumeniskt samarbete avseende gudstjänster, körverksamhet, lokaler och temakvällar. Att vi har kyrkan mitt i byn med inbjudande församlingshem intill samt vacker kyrksal i Sunhults hembygdsgård. Att den efterlängtade minneslunden är färdigställd och har blivit kyrkogårdens naturliga plats för stillhet och reflektion. Vi vill utveckla: Barn- och ungdomsverksamheten så att vår starka önskan att få finnas kvar som församling förverkligas. Kärnord: Välkomnande. Omtanke. Gemenskap. Engagemang 9

10 Haurida-Vireda Vi är stolta över att vara en kyrka (församling) som är och arbetar för att vara synlig, närvarande, delaktig och samverkande med alla goda krafter i bygden för att skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet. Ví vill utveckla Formerna för samverkan. Gudstjänstfirandet så att fler hittar till kyrkan och där upplever glädje och mening. Söka vägar till ett regelbundet nattvardsfirande. Kärnord: Synlig. Närvarande. Samverkande. Lommaryd Vi är stolta över Pilgrimsleden, veckobönen, retreatverksamheten, syföreningen och barngruppen. Vi vill utveckla Samarbetet med Idrottsföreningen i Lommaryd. Musikgudstjänsterna Kärnord: Tradition & förnyelse. Enkelhet & högtid 10

11 HUR VILL VI VARA KYRKA I FRAMTIDEN? GLÄD ER MED DEM SOM GLÄDER SIG OCH GRÅT MED DEM SOM GRÅTER (Rom 12:15) Svenska kyrkan i Aneby vill vara kyrka mitt i byn, mitt bland medmänniskorna och verka enligt Visionen: Allas liv i Kristus genom kärlek, hopp och tro. Detta innebär att kyrkan ska arbeta för alla och särskilt de utsatta och aktivt ta ställning då människors värde kränks och kristna värderingar åsidosätts. Kyrkan ska som en naturlig del av samhället se de behov som finns och som en god kraft bland andra goda krafter i samverkan våga möta de utmaningar som vi ställs inför. Det handlar om kopplingen mellan Riten, Relationen och Relevansen. Gud är relation, ett vi och varje människa är skapad att leva i relation. Om vi som kyrka gläds med dem som är glada och gråter med dem som gråter, d.v.s. om det finns Relationer som bär i vardagen så blir Riten gudstjänsten mänskligt meningsfull. En rit utan relationer, en gudstjänst utan kärlek till Gud och medmänniskan, blir till slut en ekande brons, en skrällande cymbal. Relationen ger Riten mening och den mänskligt meningsfulla Riten formar Relationen. I rörelsen mellan Relation och Rit, mötet i vardagen och gemenskapen i gudstjänsten uppstår Relevans d.v.s. kyrkan blir en god kraft i samhället, ett ljus och ett salt som bidrar till ett gott liv i en hållbar kommun. Därför vill vi vara en kyrka i rörelse från verksamhetsproducent till liv i gemenskap. MÅLBILD HIT VILL VI HA NÅTT 2018 Gudstjänst 2018 ska det finnas fyra kyrklag underställda Församlingsråden med ansvar för att titta till kyrkan, öppna och låsa den (nyckelpigeuppdraget), visa den, komma med idéer till gudstjänstplaneringen, ansvara för veckobön eller helgsmålsbön. Undervisning Konfirmera minst 40 % av 15-åringarna med minst en kyrkotillhörig förälder. Diakoni Inrätta en diakontjänst (alternativt diakoniassistent) om minst 50 % med fokus på barn, familj, integration. Mission 2018 ska pastoratet vara miljödiplomerat enligt Fas 2. 11

12 Social ekonomi Vi vill bedriva verksamhet som är förenlig med vårt uppdrag som kyrka som möter människors behov och bidrar till kyrkans relevans i samhället på ett långsiktigt, trovärdigt och professionellt sätt med bevarad kyrklig profil i samverkan med andra aktörer där så är möjligt med öppenhet för lönsamhet Vi vill titta närmare på och grundligt utreda tre tänkbara fält Driva fritidsgård/ungdomens hus/allaktivitetshus i samverkan med kommunen m.fl. Driva förskola, eventuellt i samverkan med något grannpastorat. Bygga seniorboende Församlingsinstruktionen som utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneringen I årscykeln har vi lagt in en arbetsordning för hur FIN ska användas som utgångspunkt och styrdokument för verksamhetsplaneringen. Detta sker redan vecka fem i arbetslaget och Församlingsråden och vecka 9 i AU och vidare i KR och så småningom KF. Församlingsinstruktionen revideras om förändringar av betydande art sker i pastoratet och annars

13 Beslut och underskrifter Marianne Gustafsson Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Andreasson Kyrkoherde Ledamöter: I gruppen för församlingsinstruktionens skrivande i version har följande personer ingått: Caroline von Wachenfelt, Kerstin Karlsson, Tjitte de Vries, Jimmy Henriksson och Peter Andreasson. 13

14 BILAGA 1 Årscykel

15 BILAGA 2 Checklista för domkapitlets utfärdande av församlingsinstruktion Avser Aneby pastorat Gudstjänstfirande (17 Kap 3, 5 ) Firar pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i överensstämmelse med domkapitlets beslut.? Ja Firas gudstjänsterna huvudsakligen på sön- och helgdagar? Ja, huvudgudstjänsterna firas huvudsakligen på sön- helgdagar. Hur många gudstjänster med respektive utan nattvard har firats under året? Genomförda och planerade 1/1-31/ Nattvard Utan nattvard Veckobön Veckomässa Aneby Askeryd Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Summa (siffrorna inkluderar gudstjänster med och utan nattvard vid äldreboendet Antuna) Inom pastorat Firar varje församling offentlig gudstjänst minst varannan vecka enligt domkapitlets beslut? Ja Firas regelbundet gemensamma gudstjänster med annan församling? Inte annat är att under sommaren då sammanlysning sker, oftast till Aneby. Former för gudstjänster (17 kap 4 och 18 kap 6 ) Används någon annan ordning än Den svenska Kyrkohandboken i huvudgudstjänsterna? Ja Om JA, firas denna gudstjänst 1 gång/mån eller oftare? Ja Eftersom två av pastoratets församlingar var försöksförsamlingar för det nya kyrkohandboksförslaget och alla serier användes i hela pastoratet har vi på uppmaning från domkapitlet meddelat att vi fortsätter använda valda delar ut förslaget. 15

16 Huvudgudstjänst med annat trossamfund (17 kap 7 ) Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund? Ja Om Ja, hur många gånger per år sker detta? Aneby 4-5 Askeryd 0 Frinnaryd 5 Lommaryd 0 Haurida Vireda 4-6 Redogörelse över invigda kyrkorum och er tillgänglighet I pastoratet finns tio invigda kyrkorum. Aneby kyrka är öppen dagtid sju dagar i veckan och är en del av den byggnad som inrymmer samlingslokaler och pastorsexpedition. Expeditionen är öppen måndag-torsdag och växeln är öppen måndag -fredag För det mesta är personal tillgänglig vardagar Hemsidan innehåller detaljerad information om all verksamhet samt fullständig kontaktinformation till alla anställda. För akuta ärenden finns alltid telefonnummer till präst angiven via växelns svarsmeddelande samt på hemsidan. Kyrkogårdsexpeditionen är belägen i anslutning till pastorsexpeditionen och kyrkogårdsföreståndare har besöktid och telefontid tisdagar samt torsdagar Bredestad kyrka är öppen dagtid under sommaren och i samband med att gudstjänst. Bälaryds kyrka är öppen dagtid året runt för besök och enskild andakt. Marbäcks kyrka är öppen dagtid under sommaren och i samband med gudstjänst. Askeryds kyrka är öppen när gudstjänst firas och för övrigt arbetar vi på att tydligt informera om vem eller vilka man vänder sig till för att få kyrkan öppnad för besök och enskild andakt. Frinnaryds kyrka är öppen i samband med att gudstjänst firas. Hembygdsgården i Sunhultsbrunn inrymmer en invigd kyrksal där församlingen firar gudstjänst med viss regelbundenhet. Lommaryds kyrka är öppen i samband med att gudstjänst firas. Vireda kyrka är öppen dagtid under sommaren och för övrigt när gudstjänst firas. Haurida kyrka är öppen dagtid under sommaren för besök och enskild andakt. 16

17 Tjänster som beslutas av Domkapitlet och stiftstyrelsen (34kap 1-2 ) Vi inväntar beslut från Stiftsstyrelsen. Är samtliga dessa tjänster tillsatta? - Hur många kyrkomusiker är anställda i pastoratet? 3 fördelade på 2,5 tjänster. Ingen av dessa kräver organistkompetens eftersom pastoratet har under 5000 kyrkotillhöriga. Tjänster inom personalbudgeten Personalkategorier Antal Assistent i församlingsarbete 5 Diakon 1 Diakoniassistent 1 Fastighetsförvaltare 1 Församlingspedagog 1 Kanslist & informatör 1 Kantor 3 Komminister 2 Kyrkoherde 1 Kyrkvaktmästare 5 Musiklärare 1 Ekonomiförvaltningen är utlagd på kyrkoförvaltningen i Domkyrkopastoratet sedan 2012, vilket förklarar varför vi inte har någon kamrer. 17

18 BILAGA 3 Doppastoral 1 Kyrkans uppdrag Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:18-20 Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Rom. 6:4-5 Dopet är ett sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling. Jesus Kristus har gett kyrkan ett uppdrag att döpa med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Kyrkan bekänner ett enda dop. Ett dop som gestaltar att varje människa har sin djupaste tillhörighet i Gud. Det är kyrkans uppgift att se till att alla människor nås av erbjudandet om dop. Det är församlingens uppdrag att se till att dopundervisning sker. Faddrar kan också utses för att tillsammans med närstående ta ett särskilt ansvar för den döpte. Dopet bekräftas senare i församlingens gemenskap genom att vi i församlingens gudstjänst ber för den som har döpts, men också aktualiseras dopet vid konfirmationen. Syfte och mål Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Den som har döpts i en annan kristen kyrkas ordning kan begära inträde i Svenska kyrkan. Det finns också möjlighet att tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Visionen för Aneby pastorat är: Allas liv i Kristus genom kärlek, hopp och tro. Ett av målen för pastoratet är att erbjuda antecknade födda dop och medlemskap bl.a genom två drop in-dop/år. En styrgrupp arbetar med detta mål och drop-in-dop med dopkalas ordnades under hösten 2013 och våren 2014 i Aneby kyrka. (Se styrgruppens dokumentation av genomförande av dropindop.) Aneby pastorats arbete med inbjudan och uppföljning av dopet: oavsett vilken kyrkotillhörighet föräldrar/ vårdnadshavare har, går en dopinbjudan ut till alla barn innan de har uppnått sex månaders ålder. För de barn som är i avvaktan på dop, aktualiseras dopet när inbjudan till kyrkans verksamhet skickas ut till dem. I all verksamhet för och med barn aktualiseras dopet. Konfirmationen: En inbjudan skickas ut till samtliga ungdomar i pastoratet det år de fyller fjorton år. I denna inbjudan ska det vara klart att det finns en koppling mellan dop och konfirmation. Information om dop under konfirmandtiden skall också ges. Vuxnas väg till dop: Församlingarna i Aneby pastorat ska arbeta för att människor skall ges möjlighet att lära känna den kristna tron och genom dopet upptas i kyrkans gemenskap. Information om dop och medlemskap i Svenska kyrkan ska erbjudas till odöpta innan 18- årsdagen. 18

19 Omvärldsanalys Aneby pastorat ligger på Sydsvenska höglandet. Kyrkor och missionshus är många. Antalet kommuninvånare har minskat marginellt de senaste åren och det beror till stor del på att åringar flyttar från kommunen i samband med högskolestudier. Dessa flyttar sällan tillbaka till Aneby då studierna är avklarade. Aneby kommun vill arbeta för att det ska vara möjligt att bo kvar i kommun och pendla till högskoleorter. Kommunen erbjuder därför att betala för pendlingskostnaderna. Aneby pastorat med sina kyrkor är levande mötesplatser för olika åldrar och i olika livssituationer. Det finns ett stort utbud aktiviteter för barn och ungdomar inom kyrkor, idrottsföreningar, musikskolan och inom andra föreningar. Trenden är att skolorna på landsbygden läggs ner på grund av att antalet barn sjunker. Detta har även påverkat vår barnverksamhet med färre barngrupper på landsbygden. Dopfrekvens i Aneby pastorat Nedan följer en redogörelse för antalet döpta i förhållande till antalet födda i Aneby pastorat Observera att de döpta inte behöver vara bosatta inom pastoratet eller födda under samma år som dopet ägde rum. År Födda Döpta Döpta i procent , ,1 Summa ,1 (median) 19

20 Doppraxis Inbjudan till dop En inbjudan tillsammans med tidningen Dopet sänds till alla nyfödda. Det sker när barnet är c:a 3 veckor. Inbjudan skickas av församlingspedagogen. Föräldrarna/vårdnadshavare hör sedan av sig till kyrkan och bokar dop. Det går också att anmäla dop på hemsidan. Det finns en flik för dop. Klickar man på dop så hamnar man på Lunds stifts dopsajt. Dopprästen tar omedelbart kontakt med dopfamiljen så fort han/hon har fått dopblanketterna. Prästen bokar in en tid för dopsamtal. Detta innebär att prästen samtalar med vårdnadshavare om dopets innebörd och hur dopgudstjänsten rent praktiskt går till. Dopsamtalet sker i hemmet eller i kyrkan. Familjen får vid samtalet en CD med dopsånger som pastoratets barnkörer har spelat in. Pastoratet erbjuder dop i första hand vid söndagens huvudgudstjänst och vid dopgudstjänster på lördagar. Dopet kan även ske i hemmet. Dopgudstjänsten Det finns möjlighet att välja en dopfadder. För att antecknas som fadder ska hon/han vara döpt. Om det är möjligt är det bra att även faddern/faddrarna deltar i dopsamtalet. En kyrkvärd som representerar församlingen medverkar vid dopgudstjänsten. Kyrkvärden kan överlämna dopljus och ev läsa en bibeltext. I samband med dopet delas dopbevis, fadderbevis, dopljus och en dopängel ut. Denna dopängel hänger sedan kvar i kyrkan och hämtas av dopfamiljen på Mikaeliedagen då också dopkalas ordnas av församlingen. Det finns möjlighet att utan kostnad låna dopklänning och att hyra församlingshem o.dyl för dopkalas. En dopängel i silver visas i samband med dopet. Det skall finnas en visningsängel i varje sakristia. Matt. 18:10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Varje församlingspräst ser till att de dopänglar som inte hämtats vid gudstjänsten skickas/lämnas till resp dopfamilj. Dopuppföljning Doppåminnelsebrev skickas ut till dopdagen vid ett, tre, elva år efter det att dopet ägt rum. Inbjudan skickas samtidigt till pastoratets barnverksamhet Gudstjänst tillgänglig för alla. Erbjuder förskolor och skolor temavandringar, studiebesök i kyrkan, lektionsmedverkan m.m. Plan 0-1 år inbjudan till Babycafé 1 år - doppåminnelse 3 år - doppåminnelse 5 år utdelande av Barnens Bibel 6 och 7 år inbjudan till Punkten, Pärlan, Draget 8 år - doppåminnelse 9 år inbjudan till Luftis, Pärlan, Draget 11 år - doppåminnelse 12 år - inbjudan till Änglagänget 14 år - inbjudan till konfirmation 20

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera...

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Dopet - en början på något nytt Allt om dopet Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Välkommen till dop Utgiven av Svenska kyrkan i Kalmar Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar E-post:

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

ETT ÅR MED KATEKUMENATET

ETT ÅR MED KATEKUMENATET ETT ÅR MED KATEKUMENATET TEXT GÖRAN REHNSTRÖM BILD MATS A SVERKER - 1 - ETT ÅR MED KATEKUMENATET TEXT GÖRAN REHNSTRÖM BILD MATS A SVERKER - 2 - - 3 - innehåll Det börjar med en längtan... 5 Sökaren - en

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Handlingsplan 0-18 år

Handlingsplan 0-18 år Handlingsplan 0-18 år Minimiutbudet 0-6 år Ålder När Aktivitet Inbjudan Vem gör? Övrigt 0 Hela året Dop Dopinbjudan (en gång i månaden) Expedition Skicka med info om köf, ok fr exp 0 Hela året Dop Präster

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer