Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans formar vi framtidens kyrka"

Transkript

1 Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby

2 Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och slutsatser 3 Vision och övergripande mål 5 Pastoralt program 5 Församlingarnas sidor 9 Hur vill vi vara kyrka? 11 Hit vill vi ha nått MÅLBILD 11 Beslut och underskrifter 13 - Bilagor - Årscykel 14 - Checklista för Domkapitlets utfärdande 15 - Doppastoralen 18 - Konfirmandplanen 22 - Likabehandlingsplanen 29 - Krisplanen 30 2

3 ÖPPNING Rotade i bygden och i Guds kärlek vill vi tillsammans med alla barn och vuxna vara kyrka mitt i byn och gestalta Kristi närvaro så att misstro byts i tillit och lovsången bryter fram. OMVÄRLDSANALYS FAKTA OCH SLUTSATSER Aneby pastorat med sina fem församlingar ligger i Jönköpings län och dess gränser sammanfaller med Aneby kommun, belägen på Småländska höglandet. Det är en utpräglad landsortskommun med Aneby som centralort där ca 4000 av kommunens 6400 invånare bor. Boendeformen är företrädesvis villaboende. På landsorten som sträcker sig från gränsen till Ydre och Östergötland i öster till Gränna och Jönköping i väster, Tranås i norr och Eksjö/Nässjö i söder lever människor i åtta socknar varav några utgörs av mindre tätorter. Den lokala identiteten i de olika kommundelarna är stark. Mycket lokalt engagemang kanaliseras i ett rikt föreningsliv och föreningslivet är den naturliga vägen att integreras i lokalsamhället. Kultur och fritid är en stark drivkraft för utveckling och lokal demokrati. Föreningar, bildningsförbund och andra organisationer är viktiga resurser. Närheten till skog och mark är god. I kommunen finns många anläggningar för sport och kultur. Åsens by som är ett kulturreservat av riksintresse ligger i kommunens västra del. Kommunens vision är: Ett gott liv i en hållbar kommun. I kommunen finns fyra skolor omfattande förskoleklass - årskurs 5. Två enheter ligger i tätorten och två ute på landsbygden. Högstadiet är lokaliserat till Furulidskolan i Aneby. För gymnasiestudier hänvisas eleverna till omkringliggande städer. De ungdomar som söker sig till eftergymnasiala studier vid högskolor och universitet återvänder hem i mycket liten omfattning varför kommunen har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Aneby har en relativt hög ungdomsarbetslöshet. Den första gruppen av flyktingar kom på 80-talet och utgjordes av en homogen grupp. Några har stannat i kommunen och assimilerats medan merparten efter en tid flyttat till större orter. De senare årens flyktingar har utgjorts av personer från många olika länder. Strömmen av flyktingar som blir kommunplacerade i Aneby väntas öka betydligt under 2015, vilket ställer stora krav på alla aktörer i samhället att medverka till att mottagandet blir så bra som möjligt! Aneby kommun är en utpräglad pendlingskommun med stor in- och utpendling av arbetskraft. Utpendlingen är större än inpendlingen. Befolkningsutvecklingen har sedan 1980-talet varit minskande men har efter en brant nedgång nu avstannat och en svag ökning kan skönjas. Siktet är inställt på att nå ett befolkningstal på 7000 till Födelsenettot har under några årtionden varit negativt men i dagsläget syns ett trendbrott med fler nyfödda än avlidna. Invandringen noteras som den enskilt största faktorn till att befolkningstalet har planat ut och till och med verkar stiga. Bostadsbristen och framför allt bristen på lägenheter utgör ett hinder för en fortsatt positiv utveckling. 3

4 Fakta Aneby kommun invånare per den 31/ (länets minsta kommun) varav ca 4700, 74,2 % är kyrkotillhöriga. Yta km² Det går 905 kvinnor på 1000 män (961 av 1000 i riket) 10 % av invånarna är utrikesfödda (15 % i riket) Var tredje kvinna är deltidsarbetande jämfört med var tionde man I gruppen år har var tredje kvinna och var femte man en eftergymnasial utbildning Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen var % (riket 76,8%) medan ungdomsarbetslösheten är 18,6% vilket är avsevärt högre än länet totalt. Företagsamheten är den högsta i länet, 14,7 % (länet 11 %) av befolkningen i åldrarna Förr i tiden livnärde sig de flesta i Aneby Pastorat på jord och skogsbruk. Nu är invånarna för det mesta sysselsatta i mindre företag. Det finns 800 registrerade företag och enskilda firmor i kommunen. De största arbetsgivarna är Attends Health care, Hags, Sealed Air, Fläktwoods och Aneby kommun samt många mindre företag. Aneby har en omvänd befolkningspyramid med en hög andel äldre och färre födda och ungdomar. Några behov Antalet förskoleplatser är för litet i kommunen. Det finns ingen ungdomsgård där ungdomar i åldrarna kan få en meningsfull fritid. Det råder brist på lägenheter och seniorboenden. Flyktingströmmen ökar starkt! Ska pastoratet starta förskola? Frågor att ta ställning till i målbilden Ska pastoratet starta ungdomens hus i samverkan med kommunen och andra aktörer? Ska pastoratet bygga lägenheter för 55+? Ska pastoratet anställa ytterligare en diakon med fokus på barn, familj, integration? Kan vi i ett allaktivitetshus skapa en mötesplats mellan hantverkskunniga män och kvinnor och den uppväxande generationen så att vi bygger broar över generationsgränserna och samtidigt stimulerar integrationen? 4

5 VISION ALLAS LIV I KRISTUS GENOM KÄRLEK, HOPP OCH TRO ÖVERGRIPANDE MÅL 1/ Aneby pastorat ska verka för att människor kommer till tro på Kristus och få möjlighet att växa i sin tro. 2/ Aneby pastorat ska skapa mötesplatser där relationen till mig själv, till andra och till Gud får fördjupas. 3/ Aneby pastorat ska på olika sätt värna om Guds skapelse Förhållningssätt: Kärlek i tillvarons fyra grundrelationer: till Gud, till mig själv, till min nästa och till skapelsen. Medel: en kyrka mitt i byn som ger rum för mänskligt varma möten i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Följd: Glädje, nyfikenhet, engagemang, gemenskap, växande i tro PASTORALT PROGRAM Gudstjänst SÖK NU HERREN ER GUD AV HELA ERT HJÄRTA (1 Krön 22:19) Vi firar gudstjänst för att Gud vill det. Mitt i vår och världens kaotiska vardag firar vi gudstjänst. Vi samlas, bryter bröd, delar vin, ber och sjunger. Inte bara för vår egen skull. Vi tackar Gud på hela skapelsens vägnar. Vår tacksägelse påminner om människans verkliga värde och om livets osynliga sammanhang. Gudstjänsten bevarar världen öppen mot himlen. Strategi: Sedan ett par år är dopet en prioriterad del av kyrkans liv i våra församlingar. Vi lägger extra mycket kraft på att inbjuda odöpta till dop och tillhörighet, bl.a. genom Drop-in-dop, utskick och dopundervisning, vilket gett goda resultat. Detta inspirerar oss att oförtrutet arbeta vidare med dopfrågan. Vi vill värna bredden i gudstjänstfirandet, alltifrån den enkla, lekmannaledda veckobönen, andakten i syföreningsträffen, i barngruppen, på äldreboendet till den fullständiga högmässan. Vi vill öppna för det lokala engagemanget och uppmuntra Församlingsråden att skapa mötesplatser som rymmer olika former av gudstjänstliv, liksom samla de få glödande kolen, blåsa försiktigt så att det börjar brinna, så att kyrkklockorna kallar, blickar möts, liv delas, händer knäpps, omsorgen fördjupas och tron stärks. Vi vill fortsatt 5

6 uppmuntra bildandet av kyrklag, människor som värnar om kyrkan, öppnar den, ringer i kyrkklockan, tänder ett ljus, visar den för besökaren på genomresa. Redan nu inbjuds vi till Frukost med föredrag och andakt, Afternoon tea med olika teman, Helgsmål med mässa och musik, Hela kyrkan sjunger, Vardagslunk med fika och andakt, Veckobön, Meditation, Veckomässa i taizeanda för att nämna några exempel. Vi vill ytterligare fördjupa och utveckla det redan rika ekumeniska samarbetet och så ta steg till att gestalta Kristi kropps synliga enhet. Vi vill utveckla de pastoratsgemensamma gudstjänsterna i form av högtidsgudstjänster eller temagudstjänster 4-5 gånger årligen, en gång per församling. Vi vill på olika sätt ytterligare stärka det redan rika musiklivet. Vi vill säkerställa att det i pastoratet varje söndag och kyrklig helgdag firas huvudgudstjänst, d.v.s. högmässa eller annan för helgdagen lämplig gudstjänst i enlighet med Domkapitlets beslut. Undervisning...OCH LÄR DEM (Matt 28:20) Undervisningen har sin grund i dopbefallningen. I den bifogade doppastoralen finns en plan för dopuppföljning och undervisning. Det självklara centrum i all församlingens undervisning är tron på Gud och kärleken till människorna. Vi vill komplettera undervisningen så som den beskrivs i bifogad doppastoral och så som den kommer till uttryck i andakter och gudstjänster med en särskild satsning på konfirmandunder-visningen, gemenskapsgrupperna och Vuxenkatekumenatet. Alla har någon slags erfarenhet av Gud, något att berätta om Gud. Undervisning handlar om ett ömsesidigt lärande genom ett lyssnande till Guds ord och till varandra. Diakoni VAD NI HAR GJORT FÖR NÅGON AV DESSA MINSTA (Matt 25:40) Diakonalt arbete har sin grund i Jesu gärning och förebild, och det hämtar sin inspiration i församlingens gudstjänst. Det diakonala ansvaret skall prägla hela vårt sätt att arbeta och ta sig uttryck i medmänsklighet, omsorg, kärlek till de svaga och icke sedda och i ord och handling visa att det Jesus ville att vi ska göra mot varandra sker här och nu. Mycket av det diakonala arbetet sker i det tysta och samtidigt väcker de diakonala insatserna stor respekt hos människor och en lust att på olika sätt bidra. Vi vill värna om och ytterligare utveckla det goda samarbete vi har med kommunen i äldreomsorg, hemvård, socialtjänst, familjecentral och skola. Här kan vi nämna samverkansprojektet Barn i väntan, Barn i start, en verksamhet som med hjälp av tolk ger nyanlända barn möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Vi tror att detta arbete, med en förväntad ökning av antalet asylsökande och invandrare, kommer att växa. Genom Aneby Kristna Råd är vi med i en satsning på Kamratstödjare på Furulidskolan, en satsning som ger ringar på vattnet och uppskattas av skolan, föräldrarna och eleverna. Detta 6

7 arbete vill vi värna om och ytterligare utveckla. Genom Aneby Kristna Råd finns Svenska kyrkan med i Nätverket Mix och mångfald som arbetar med integration i form av internationellt café, stödinsatser och kulturintroduktion. Nätverket leds av kommunens flyktingsamordnare och vi tror att nätverkets insatser framöver kommer efterfrågas i ännu större utsträckning. Mission DEN SOM TAR EMOT DETTA BARN I MITT NAMN HAN TAR EMOT MIG (Luk 9:48) Evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus utgör kyrkans/församlingens existensberättigande och enda egentliga ärende till människor. Kyrkan är till för människors och hela skapelsens skull, för att världen skall leva. Jesus ställde barnet i centrum och det vill vi också göra. Barnperspektivet är utmanade och kräver av oss att se barnen och ge barnen den plats de har rätt till. Den som tar emot barnet tar emot Jesus. Det är mission när den fungerar som bäst! Vi har påbörjat en utbildning i Barnkonsekvensanalys och ambitionen är att vi ska bli många som utbildas så att barnperspektivet blir en självklarhet i stora och små beslut. Miljöcertifieringen är ett av tre prioriterade mål och vår ambition är att under innevarande mandatperiod ha genomfört Svenska kyrkans miljöcertifiering i fas ett och fas två. Detta är ett uttryck för insikten om vårt ansvar för moder jord och vi måste göra allt vi kan för att tillsammans med alla goda krafter hejda klimatförändringarna och minska dess förödande konsekvenser, inte minst för de fattigaste människorna på jorden. Således är miljöarbetet ett uttryck för vårt missionsuppdrag. Kyrkogårdarna är platser dit många människor söker sig för att vårda graven, vårda minnet, vänja sig vid tanken att en gång höra till dem som levat. Pastoratets nio kyrkogårdar är en viktig mötesplats besökare emellan, mellan personal och efterlevande, mellan den tid som flytt, nuet och framtiden. Vi vill genom pastoratets begravningsverksamhet utveckla kyrkogårdarna så att de blir oaser där människor finner ro och återfår hopp och framtidstro. Omsorgen om sorgen och de sörjande, barn och ungdomar inkluderade, är något av det viktigaste vi gör och är uttryck för alla delar av vårt uppdrag som kyrka. Fastighetsförvaltningen är en del av vårt uppdrag att vårda och underhålla framförallt pastoratets nio kyrkor, heliga rum, rum för hela livet, rum för glädje och sorg, tro och tvivel, enskild andakt och livgivande gemenskap, rum för den historieintresserade och för den nyfikne, rum för sång och för stillhet. Vi eftersträvar att hålla kyrkorna öppna så mycket som möjligt, i synnerhet sommartid. Som komplement till detta öppethållande arbetar vi på att utse nyckelpigor och nyckeldrängar som bor i närheten av kyrkorna och som kan kontaktas för att låsa upp och visa kyrkan. Information och kommunikation är i dagens informationssamhälle en nyckelfaktor för att nå ut till alla människor med kyrkans budskap. På detta område utvecklas tekniken med en hastighet som väcker förundran och därför avsätter vi årligen medel i budgeten för att vara uppdaterade avseende både hårdvara och mjukvara. Det finns ett principbeslut i KR att på sikt ansluta alla kyrkor och församlingshem till det fibernät som nu vecklar ut sig i kommunen. Vi arbetar ständigt med vår kommunikations-plattform och använder Svenska kyrkans typsnitt och logga överallt där det är möjligt. Alla till buds stående medel används för att nå ut med 7

8 information: annonser och affischer, trottoarpratare och sms-tjänster, facebookgrupper och hembygdsblad, en uppdaterad hemsida och kyrkobladet Andrum. Vi eftersträvar en hög grad av tillgänglighet med skyltning, generösa telefontider och upplysning om hur man i akuta fall får tag i präst. Teknik och material är viktigt men vårt uppdrag är inte bara att NÅ ut. Vi vill GÅ ut och i närvaro, mänskliga möten, berikande gudstjänster dela liv så att doften av Guds kärlek sprids från person till person. Fördelning av prästtjänsterna Aneby Pastorat innehar tre prästtjänster. Kyrkoherden har det övergripande chefsansvaret och ansvaret för Aneby församling. Komminister 1 har på delegation det pastorala ansvaret för Askeryds och Lommaryds församlingar. Komminister 2 har på delegation det pastorala ansvaret för Haurida-Vireda församling och Frinnaryds församling. 8

9 FÖRSAMLINGARNAS SIDOR Aneby Vi är stolta över: Att det är roligt att komma till högmässan i Aneby kyrka för det finns en värme och stor variation av gudstjänster och mötesplatser, sång och musik. Vi vill utveckla: Att fler ska bli delaktiga. Våga fråga fler om att vara med och ta ansvar. Kärnord: Mångfald. Öppenhet. Tillsammans. Askeryd Vi är stolta över: Att ett 25-tal generationer har firat gudstjänst här i vår vackra gamla kyrka. Det rika sång och musiklivet med flera körer. Vi vill utveckla: Få fler att komma tillsammans genom tydligare annonsering på Askeryds hemsida med en del för kyrkan, utveckla sms-tjänst. Kärnord: Glädje. Engagemang. Förtroende. Visioner. Frinnaryd Vi är stolta över Att det finns ett gott ekumeniskt samarbete avseende gudstjänster, körverksamhet, lokaler och temakvällar. Att vi har kyrkan mitt i byn med inbjudande församlingshem intill samt vacker kyrksal i Sunhults hembygdsgård. Att den efterlängtade minneslunden är färdigställd och har blivit kyrkogårdens naturliga plats för stillhet och reflektion. Vi vill utveckla: Barn- och ungdomsverksamheten så att vår starka önskan att få finnas kvar som församling förverkligas. Kärnord: Välkomnande. Omtanke. Gemenskap. Engagemang 9

10 Haurida-Vireda Vi är stolta över att vara en kyrka (församling) som är och arbetar för att vara synlig, närvarande, delaktig och samverkande med alla goda krafter i bygden för att skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet. Ví vill utveckla Formerna för samverkan. Gudstjänstfirandet så att fler hittar till kyrkan och där upplever glädje och mening. Söka vägar till ett regelbundet nattvardsfirande. Kärnord: Synlig. Närvarande. Samverkande. Lommaryd Vi är stolta över Pilgrimsleden, veckobönen, retreatverksamheten, syföreningen och barngruppen. Vi vill utveckla Samarbetet med Idrottsföreningen i Lommaryd. Musikgudstjänsterna Kärnord: Tradition & förnyelse. Enkelhet & högtid 10

11 HUR VILL VI VARA KYRKA I FRAMTIDEN? GLÄD ER MED DEM SOM GLÄDER SIG OCH GRÅT MED DEM SOM GRÅTER (Rom 12:15) Svenska kyrkan i Aneby vill vara kyrka mitt i byn, mitt bland medmänniskorna och verka enligt Visionen: Allas liv i Kristus genom kärlek, hopp och tro. Detta innebär att kyrkan ska arbeta för alla och särskilt de utsatta och aktivt ta ställning då människors värde kränks och kristna värderingar åsidosätts. Kyrkan ska som en naturlig del av samhället se de behov som finns och som en god kraft bland andra goda krafter i samverkan våga möta de utmaningar som vi ställs inför. Det handlar om kopplingen mellan Riten, Relationen och Relevansen. Gud är relation, ett vi och varje människa är skapad att leva i relation. Om vi som kyrka gläds med dem som är glada och gråter med dem som gråter, d.v.s. om det finns Relationer som bär i vardagen så blir Riten gudstjänsten mänskligt meningsfull. En rit utan relationer, en gudstjänst utan kärlek till Gud och medmänniskan, blir till slut en ekande brons, en skrällande cymbal. Relationen ger Riten mening och den mänskligt meningsfulla Riten formar Relationen. I rörelsen mellan Relation och Rit, mötet i vardagen och gemenskapen i gudstjänsten uppstår Relevans d.v.s. kyrkan blir en god kraft i samhället, ett ljus och ett salt som bidrar till ett gott liv i en hållbar kommun. Därför vill vi vara en kyrka i rörelse från verksamhetsproducent till liv i gemenskap. MÅLBILD HIT VILL VI HA NÅTT 2018 Gudstjänst 2018 ska det finnas fyra kyrklag underställda Församlingsråden med ansvar för att titta till kyrkan, öppna och låsa den (nyckelpigeuppdraget), visa den, komma med idéer till gudstjänstplaneringen, ansvara för veckobön eller helgsmålsbön. Undervisning Konfirmera minst 40 % av 15-åringarna med minst en kyrkotillhörig förälder. Diakoni Inrätta en diakontjänst (alternativt diakoniassistent) om minst 50 % med fokus på barn, familj, integration. Mission 2018 ska pastoratet vara miljödiplomerat enligt Fas 2. 11

12 Social ekonomi Vi vill bedriva verksamhet som är förenlig med vårt uppdrag som kyrka som möter människors behov och bidrar till kyrkans relevans i samhället på ett långsiktigt, trovärdigt och professionellt sätt med bevarad kyrklig profil i samverkan med andra aktörer där så är möjligt med öppenhet för lönsamhet Vi vill titta närmare på och grundligt utreda tre tänkbara fält Driva fritidsgård/ungdomens hus/allaktivitetshus i samverkan med kommunen m.fl. Driva förskola, eventuellt i samverkan med något grannpastorat. Bygga seniorboende Församlingsinstruktionen som utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneringen I årscykeln har vi lagt in en arbetsordning för hur FIN ska användas som utgångspunkt och styrdokument för verksamhetsplaneringen. Detta sker redan vecka fem i arbetslaget och Församlingsråden och vecka 9 i AU och vidare i KR och så småningom KF. Församlingsinstruktionen revideras om förändringar av betydande art sker i pastoratet och annars

13 Beslut och underskrifter Marianne Gustafsson Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Andreasson Kyrkoherde Ledamöter: I gruppen för församlingsinstruktionens skrivande i version har följande personer ingått: Caroline von Wachenfelt, Kerstin Karlsson, Tjitte de Vries, Jimmy Henriksson och Peter Andreasson. 13

14 BILAGA 1 Årscykel

15 BILAGA 2 Checklista för domkapitlets utfärdande av församlingsinstruktion Avser Aneby pastorat Gudstjänstfirande (17 Kap 3, 5 ) Firar pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i överensstämmelse med domkapitlets beslut.? Ja Firas gudstjänsterna huvudsakligen på sön- och helgdagar? Ja, huvudgudstjänsterna firas huvudsakligen på sön- helgdagar. Hur många gudstjänster med respektive utan nattvard har firats under året? Genomförda och planerade 1/1-31/ Nattvard Utan nattvard Veckobön Veckomässa Aneby Askeryd Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Summa (siffrorna inkluderar gudstjänster med och utan nattvard vid äldreboendet Antuna) Inom pastorat Firar varje församling offentlig gudstjänst minst varannan vecka enligt domkapitlets beslut? Ja Firas regelbundet gemensamma gudstjänster med annan församling? Inte annat är att under sommaren då sammanlysning sker, oftast till Aneby. Former för gudstjänster (17 kap 4 och 18 kap 6 ) Används någon annan ordning än Den svenska Kyrkohandboken i huvudgudstjänsterna? Ja Om JA, firas denna gudstjänst 1 gång/mån eller oftare? Ja Eftersom två av pastoratets församlingar var försöksförsamlingar för det nya kyrkohandboksförslaget och alla serier användes i hela pastoratet har vi på uppmaning från domkapitlet meddelat att vi fortsätter använda valda delar ut förslaget. 15

16 Huvudgudstjänst med annat trossamfund (17 kap 7 ) Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund? Ja Om Ja, hur många gånger per år sker detta? Aneby 4-5 Askeryd 0 Frinnaryd 5 Lommaryd 0 Haurida Vireda 4-6 Redogörelse över invigda kyrkorum och er tillgänglighet I pastoratet finns tio invigda kyrkorum. Aneby kyrka är öppen dagtid sju dagar i veckan och är en del av den byggnad som inrymmer samlingslokaler och pastorsexpedition. Expeditionen är öppen måndag-torsdag och växeln är öppen måndag -fredag För det mesta är personal tillgänglig vardagar Hemsidan innehåller detaljerad information om all verksamhet samt fullständig kontaktinformation till alla anställda. För akuta ärenden finns alltid telefonnummer till präst angiven via växelns svarsmeddelande samt på hemsidan. Kyrkogårdsexpeditionen är belägen i anslutning till pastorsexpeditionen och kyrkogårdsföreståndare har besöktid och telefontid tisdagar samt torsdagar Bredestad kyrka är öppen dagtid under sommaren och i samband med att gudstjänst. Bälaryds kyrka är öppen dagtid året runt för besök och enskild andakt. Marbäcks kyrka är öppen dagtid under sommaren och i samband med gudstjänst. Askeryds kyrka är öppen när gudstjänst firas och för övrigt arbetar vi på att tydligt informera om vem eller vilka man vänder sig till för att få kyrkan öppnad för besök och enskild andakt. Frinnaryds kyrka är öppen i samband med att gudstjänst firas. Hembygdsgården i Sunhultsbrunn inrymmer en invigd kyrksal där församlingen firar gudstjänst med viss regelbundenhet. Lommaryds kyrka är öppen i samband med att gudstjänst firas. Vireda kyrka är öppen dagtid under sommaren och för övrigt när gudstjänst firas. Haurida kyrka är öppen dagtid under sommaren för besök och enskild andakt. 16

17 Tjänster som beslutas av Domkapitlet och stiftstyrelsen (34kap 1-2 ) Vi inväntar beslut från Stiftsstyrelsen. Är samtliga dessa tjänster tillsatta? - Hur många kyrkomusiker är anställda i pastoratet? 3 fördelade på 2,5 tjänster. Ingen av dessa kräver organistkompetens eftersom pastoratet har under 5000 kyrkotillhöriga. Tjänster inom personalbudgeten Personalkategorier Antal Assistent i församlingsarbete 5 Diakon 1 Diakoniassistent 1 Fastighetsförvaltare 1 Församlingspedagog 1 Kanslist & informatör 1 Kantor 3 Komminister 2 Kyrkoherde 1 Kyrkvaktmästare 5 Musiklärare 1 Ekonomiförvaltningen är utlagd på kyrkoförvaltningen i Domkyrkopastoratet sedan 2012, vilket förklarar varför vi inte har någon kamrer. 17

18 BILAGA 3 Doppastoral 1 Kyrkans uppdrag Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:18-20 Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Rom. 6:4-5 Dopet är ett sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling. Jesus Kristus har gett kyrkan ett uppdrag att döpa med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Kyrkan bekänner ett enda dop. Ett dop som gestaltar att varje människa har sin djupaste tillhörighet i Gud. Det är kyrkans uppgift att se till att alla människor nås av erbjudandet om dop. Det är församlingens uppdrag att se till att dopundervisning sker. Faddrar kan också utses för att tillsammans med närstående ta ett särskilt ansvar för den döpte. Dopet bekräftas senare i församlingens gemenskap genom att vi i församlingens gudstjänst ber för den som har döpts, men också aktualiseras dopet vid konfirmationen. Syfte och mål Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Den som har döpts i en annan kristen kyrkas ordning kan begära inträde i Svenska kyrkan. Det finns också möjlighet att tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Visionen för Aneby pastorat är: Allas liv i Kristus genom kärlek, hopp och tro. Ett av målen för pastoratet är att erbjuda antecknade födda dop och medlemskap bl.a genom två drop in-dop/år. En styrgrupp arbetar med detta mål och drop-in-dop med dopkalas ordnades under hösten 2013 och våren 2014 i Aneby kyrka. (Se styrgruppens dokumentation av genomförande av dropindop.) Aneby pastorats arbete med inbjudan och uppföljning av dopet: oavsett vilken kyrkotillhörighet föräldrar/ vårdnadshavare har, går en dopinbjudan ut till alla barn innan de har uppnått sex månaders ålder. För de barn som är i avvaktan på dop, aktualiseras dopet när inbjudan till kyrkans verksamhet skickas ut till dem. I all verksamhet för och med barn aktualiseras dopet. Konfirmationen: En inbjudan skickas ut till samtliga ungdomar i pastoratet det år de fyller fjorton år. I denna inbjudan ska det vara klart att det finns en koppling mellan dop och konfirmation. Information om dop under konfirmandtiden skall också ges. Vuxnas väg till dop: Församlingarna i Aneby pastorat ska arbeta för att människor skall ges möjlighet att lära känna den kristna tron och genom dopet upptas i kyrkans gemenskap. Information om dop och medlemskap i Svenska kyrkan ska erbjudas till odöpta innan 18- årsdagen. 18

19 Omvärldsanalys Aneby pastorat ligger på Sydsvenska höglandet. Kyrkor och missionshus är många. Antalet kommuninvånare har minskat marginellt de senaste åren och det beror till stor del på att åringar flyttar från kommunen i samband med högskolestudier. Dessa flyttar sällan tillbaka till Aneby då studierna är avklarade. Aneby kommun vill arbeta för att det ska vara möjligt att bo kvar i kommun och pendla till högskoleorter. Kommunen erbjuder därför att betala för pendlingskostnaderna. Aneby pastorat med sina kyrkor är levande mötesplatser för olika åldrar och i olika livssituationer. Det finns ett stort utbud aktiviteter för barn och ungdomar inom kyrkor, idrottsföreningar, musikskolan och inom andra föreningar. Trenden är att skolorna på landsbygden läggs ner på grund av att antalet barn sjunker. Detta har även påverkat vår barnverksamhet med färre barngrupper på landsbygden. Dopfrekvens i Aneby pastorat Nedan följer en redogörelse för antalet döpta i förhållande till antalet födda i Aneby pastorat Observera att de döpta inte behöver vara bosatta inom pastoratet eller födda under samma år som dopet ägde rum. År Födda Döpta Döpta i procent , ,1 Summa ,1 (median) 19

20 Doppraxis Inbjudan till dop En inbjudan tillsammans med tidningen Dopet sänds till alla nyfödda. Det sker när barnet är c:a 3 veckor. Inbjudan skickas av församlingspedagogen. Föräldrarna/vårdnadshavare hör sedan av sig till kyrkan och bokar dop. Det går också att anmäla dop på hemsidan. Det finns en flik för dop. Klickar man på dop så hamnar man på Lunds stifts dopsajt. Dopprästen tar omedelbart kontakt med dopfamiljen så fort han/hon har fått dopblanketterna. Prästen bokar in en tid för dopsamtal. Detta innebär att prästen samtalar med vårdnadshavare om dopets innebörd och hur dopgudstjänsten rent praktiskt går till. Dopsamtalet sker i hemmet eller i kyrkan. Familjen får vid samtalet en CD med dopsånger som pastoratets barnkörer har spelat in. Pastoratet erbjuder dop i första hand vid söndagens huvudgudstjänst och vid dopgudstjänster på lördagar. Dopet kan även ske i hemmet. Dopgudstjänsten Det finns möjlighet att välja en dopfadder. För att antecknas som fadder ska hon/han vara döpt. Om det är möjligt är det bra att även faddern/faddrarna deltar i dopsamtalet. En kyrkvärd som representerar församlingen medverkar vid dopgudstjänsten. Kyrkvärden kan överlämna dopljus och ev läsa en bibeltext. I samband med dopet delas dopbevis, fadderbevis, dopljus och en dopängel ut. Denna dopängel hänger sedan kvar i kyrkan och hämtas av dopfamiljen på Mikaeliedagen då också dopkalas ordnas av församlingen. Det finns möjlighet att utan kostnad låna dopklänning och att hyra församlingshem o.dyl för dopkalas. En dopängel i silver visas i samband med dopet. Det skall finnas en visningsängel i varje sakristia. Matt. 18:10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Varje församlingspräst ser till att de dopänglar som inte hämtats vid gudstjänsten skickas/lämnas till resp dopfamilj. Dopuppföljning Doppåminnelsebrev skickas ut till dopdagen vid ett, tre, elva år efter det att dopet ägt rum. Inbjudan skickas samtidigt till pastoratets barnverksamhet Gudstjänst tillgänglig för alla. Erbjuder förskolor och skolor temavandringar, studiebesök i kyrkan, lektionsmedverkan m.m. Plan 0-1 år inbjudan till Babycafé 1 år - doppåminnelse 3 år - doppåminnelse 5 år utdelande av Barnens Bibel 6 och 7 år inbjudan till Punkten, Pärlan, Draget 8 år - doppåminnelse 9 år inbjudan till Luftis, Pärlan, Draget 11 år - doppåminnelse 12 år - inbjudan till Änglagänget 14 år - inbjudan till konfirmation 20

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Nr 3 2015 Årgång 3. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! MOGNAD trygghet. kyrkan i. blad från. Ett

Nr 3 2015 Årgång 3. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! MOGNAD trygghet. kyrkan i. blad från. Ett Nr 3 2015 Årgång 3 Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby MOGNAD trygghet Vad ÖPPNING tänker du på när du hör ordet mognad? En människa som

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer