Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans formar vi framtidens kyrka"

Transkript

1 Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby

2 Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och slutsatser 3 Vision och övergripande mål 5 Pastoralt program 5 Församlingarnas sidor 9 Hur vill vi vara kyrka? 11 Hit vill vi ha nått MÅLBILD 11 Beslut och underskrifter 13 - Bilagor - Årscykel 14 - Checklista för Domkapitlets utfärdande 15 - Doppastoralen 18 - Konfirmandplanen 22 - Likabehandlingsplanen 29 - Krisplanen 30 2

3 ÖPPNING Rotade i bygden och i Guds kärlek vill vi tillsammans med alla barn och vuxna vara kyrka mitt i byn och gestalta Kristi närvaro så att misstro byts i tillit och lovsången bryter fram. OMVÄRLDSANALYS FAKTA OCH SLUTSATSER Aneby pastorat med sina fem församlingar ligger i Jönköpings län och dess gränser sammanfaller med Aneby kommun, belägen på Småländska höglandet. Det är en utpräglad landsortskommun med Aneby som centralort där ca 4000 av kommunens 6400 invånare bor. Boendeformen är företrädesvis villaboende. På landsorten som sträcker sig från gränsen till Ydre och Östergötland i öster till Gränna och Jönköping i väster, Tranås i norr och Eksjö/Nässjö i söder lever människor i åtta socknar varav några utgörs av mindre tätorter. Den lokala identiteten i de olika kommundelarna är stark. Mycket lokalt engagemang kanaliseras i ett rikt föreningsliv och föreningslivet är den naturliga vägen att integreras i lokalsamhället. Kultur och fritid är en stark drivkraft för utveckling och lokal demokrati. Föreningar, bildningsförbund och andra organisationer är viktiga resurser. Närheten till skog och mark är god. I kommunen finns många anläggningar för sport och kultur. Åsens by som är ett kulturreservat av riksintresse ligger i kommunens västra del. Kommunens vision är: Ett gott liv i en hållbar kommun. I kommunen finns fyra skolor omfattande förskoleklass - årskurs 5. Två enheter ligger i tätorten och två ute på landsbygden. Högstadiet är lokaliserat till Furulidskolan i Aneby. För gymnasiestudier hänvisas eleverna till omkringliggande städer. De ungdomar som söker sig till eftergymnasiala studier vid högskolor och universitet återvänder hem i mycket liten omfattning varför kommunen har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Aneby har en relativt hög ungdomsarbetslöshet. Den första gruppen av flyktingar kom på 80-talet och utgjordes av en homogen grupp. Några har stannat i kommunen och assimilerats medan merparten efter en tid flyttat till större orter. De senare årens flyktingar har utgjorts av personer från många olika länder. Strömmen av flyktingar som blir kommunplacerade i Aneby väntas öka betydligt under 2015, vilket ställer stora krav på alla aktörer i samhället att medverka till att mottagandet blir så bra som möjligt! Aneby kommun är en utpräglad pendlingskommun med stor in- och utpendling av arbetskraft. Utpendlingen är större än inpendlingen. Befolkningsutvecklingen har sedan 1980-talet varit minskande men har efter en brant nedgång nu avstannat och en svag ökning kan skönjas. Siktet är inställt på att nå ett befolkningstal på 7000 till Födelsenettot har under några årtionden varit negativt men i dagsläget syns ett trendbrott med fler nyfödda än avlidna. Invandringen noteras som den enskilt största faktorn till att befolkningstalet har planat ut och till och med verkar stiga. Bostadsbristen och framför allt bristen på lägenheter utgör ett hinder för en fortsatt positiv utveckling. 3

4 Fakta Aneby kommun invånare per den 31/ (länets minsta kommun) varav ca 4700, 74,2 % är kyrkotillhöriga. Yta km² Det går 905 kvinnor på 1000 män (961 av 1000 i riket) 10 % av invånarna är utrikesfödda (15 % i riket) Var tredje kvinna är deltidsarbetande jämfört med var tionde man I gruppen år har var tredje kvinna och var femte man en eftergymnasial utbildning Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen var % (riket 76,8%) medan ungdomsarbetslösheten är 18,6% vilket är avsevärt högre än länet totalt. Företagsamheten är den högsta i länet, 14,7 % (länet 11 %) av befolkningen i åldrarna Förr i tiden livnärde sig de flesta i Aneby Pastorat på jord och skogsbruk. Nu är invånarna för det mesta sysselsatta i mindre företag. Det finns 800 registrerade företag och enskilda firmor i kommunen. De största arbetsgivarna är Attends Health care, Hags, Sealed Air, Fläktwoods och Aneby kommun samt många mindre företag. Aneby har en omvänd befolkningspyramid med en hög andel äldre och färre födda och ungdomar. Några behov Antalet förskoleplatser är för litet i kommunen. Det finns ingen ungdomsgård där ungdomar i åldrarna kan få en meningsfull fritid. Det råder brist på lägenheter och seniorboenden. Flyktingströmmen ökar starkt! Ska pastoratet starta förskola? Frågor att ta ställning till i målbilden Ska pastoratet starta ungdomens hus i samverkan med kommunen och andra aktörer? Ska pastoratet bygga lägenheter för 55+? Ska pastoratet anställa ytterligare en diakon med fokus på barn, familj, integration? Kan vi i ett allaktivitetshus skapa en mötesplats mellan hantverkskunniga män och kvinnor och den uppväxande generationen så att vi bygger broar över generationsgränserna och samtidigt stimulerar integrationen? 4

5 VISION ALLAS LIV I KRISTUS GENOM KÄRLEK, HOPP OCH TRO ÖVERGRIPANDE MÅL 1/ Aneby pastorat ska verka för att människor kommer till tro på Kristus och få möjlighet att växa i sin tro. 2/ Aneby pastorat ska skapa mötesplatser där relationen till mig själv, till andra och till Gud får fördjupas. 3/ Aneby pastorat ska på olika sätt värna om Guds skapelse Förhållningssätt: Kärlek i tillvarons fyra grundrelationer: till Gud, till mig själv, till min nästa och till skapelsen. Medel: en kyrka mitt i byn som ger rum för mänskligt varma möten i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Följd: Glädje, nyfikenhet, engagemang, gemenskap, växande i tro PASTORALT PROGRAM Gudstjänst SÖK NU HERREN ER GUD AV HELA ERT HJÄRTA (1 Krön 22:19) Vi firar gudstjänst för att Gud vill det. Mitt i vår och världens kaotiska vardag firar vi gudstjänst. Vi samlas, bryter bröd, delar vin, ber och sjunger. Inte bara för vår egen skull. Vi tackar Gud på hela skapelsens vägnar. Vår tacksägelse påminner om människans verkliga värde och om livets osynliga sammanhang. Gudstjänsten bevarar världen öppen mot himlen. Strategi: Sedan ett par år är dopet en prioriterad del av kyrkans liv i våra församlingar. Vi lägger extra mycket kraft på att inbjuda odöpta till dop och tillhörighet, bl.a. genom Drop-in-dop, utskick och dopundervisning, vilket gett goda resultat. Detta inspirerar oss att oförtrutet arbeta vidare med dopfrågan. Vi vill värna bredden i gudstjänstfirandet, alltifrån den enkla, lekmannaledda veckobönen, andakten i syföreningsträffen, i barngruppen, på äldreboendet till den fullständiga högmässan. Vi vill öppna för det lokala engagemanget och uppmuntra Församlingsråden att skapa mötesplatser som rymmer olika former av gudstjänstliv, liksom samla de få glödande kolen, blåsa försiktigt så att det börjar brinna, så att kyrkklockorna kallar, blickar möts, liv delas, händer knäpps, omsorgen fördjupas och tron stärks. Vi vill fortsatt 5

6 uppmuntra bildandet av kyrklag, människor som värnar om kyrkan, öppnar den, ringer i kyrkklockan, tänder ett ljus, visar den för besökaren på genomresa. Redan nu inbjuds vi till Frukost med föredrag och andakt, Afternoon tea med olika teman, Helgsmål med mässa och musik, Hela kyrkan sjunger, Vardagslunk med fika och andakt, Veckobön, Meditation, Veckomässa i taizeanda för att nämna några exempel. Vi vill ytterligare fördjupa och utveckla det redan rika ekumeniska samarbetet och så ta steg till att gestalta Kristi kropps synliga enhet. Vi vill utveckla de pastoratsgemensamma gudstjänsterna i form av högtidsgudstjänster eller temagudstjänster 4-5 gånger årligen, en gång per församling. Vi vill på olika sätt ytterligare stärka det redan rika musiklivet. Vi vill säkerställa att det i pastoratet varje söndag och kyrklig helgdag firas huvudgudstjänst, d.v.s. högmässa eller annan för helgdagen lämplig gudstjänst i enlighet med Domkapitlets beslut. Undervisning...OCH LÄR DEM (Matt 28:20) Undervisningen har sin grund i dopbefallningen. I den bifogade doppastoralen finns en plan för dopuppföljning och undervisning. Det självklara centrum i all församlingens undervisning är tron på Gud och kärleken till människorna. Vi vill komplettera undervisningen så som den beskrivs i bifogad doppastoral och så som den kommer till uttryck i andakter och gudstjänster med en särskild satsning på konfirmandunder-visningen, gemenskapsgrupperna och Vuxenkatekumenatet. Alla har någon slags erfarenhet av Gud, något att berätta om Gud. Undervisning handlar om ett ömsesidigt lärande genom ett lyssnande till Guds ord och till varandra. Diakoni VAD NI HAR GJORT FÖR NÅGON AV DESSA MINSTA (Matt 25:40) Diakonalt arbete har sin grund i Jesu gärning och förebild, och det hämtar sin inspiration i församlingens gudstjänst. Det diakonala ansvaret skall prägla hela vårt sätt att arbeta och ta sig uttryck i medmänsklighet, omsorg, kärlek till de svaga och icke sedda och i ord och handling visa att det Jesus ville att vi ska göra mot varandra sker här och nu. Mycket av det diakonala arbetet sker i det tysta och samtidigt väcker de diakonala insatserna stor respekt hos människor och en lust att på olika sätt bidra. Vi vill värna om och ytterligare utveckla det goda samarbete vi har med kommunen i äldreomsorg, hemvård, socialtjänst, familjecentral och skola. Här kan vi nämna samverkansprojektet Barn i väntan, Barn i start, en verksamhet som med hjälp av tolk ger nyanlända barn möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Vi tror att detta arbete, med en förväntad ökning av antalet asylsökande och invandrare, kommer att växa. Genom Aneby Kristna Råd är vi med i en satsning på Kamratstödjare på Furulidskolan, en satsning som ger ringar på vattnet och uppskattas av skolan, föräldrarna och eleverna. Detta 6

7 arbete vill vi värna om och ytterligare utveckla. Genom Aneby Kristna Råd finns Svenska kyrkan med i Nätverket Mix och mångfald som arbetar med integration i form av internationellt café, stödinsatser och kulturintroduktion. Nätverket leds av kommunens flyktingsamordnare och vi tror att nätverkets insatser framöver kommer efterfrågas i ännu större utsträckning. Mission DEN SOM TAR EMOT DETTA BARN I MITT NAMN HAN TAR EMOT MIG (Luk 9:48) Evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus utgör kyrkans/församlingens existensberättigande och enda egentliga ärende till människor. Kyrkan är till för människors och hela skapelsens skull, för att världen skall leva. Jesus ställde barnet i centrum och det vill vi också göra. Barnperspektivet är utmanade och kräver av oss att se barnen och ge barnen den plats de har rätt till. Den som tar emot barnet tar emot Jesus. Det är mission när den fungerar som bäst! Vi har påbörjat en utbildning i Barnkonsekvensanalys och ambitionen är att vi ska bli många som utbildas så att barnperspektivet blir en självklarhet i stora och små beslut. Miljöcertifieringen är ett av tre prioriterade mål och vår ambition är att under innevarande mandatperiod ha genomfört Svenska kyrkans miljöcertifiering i fas ett och fas två. Detta är ett uttryck för insikten om vårt ansvar för moder jord och vi måste göra allt vi kan för att tillsammans med alla goda krafter hejda klimatförändringarna och minska dess förödande konsekvenser, inte minst för de fattigaste människorna på jorden. Således är miljöarbetet ett uttryck för vårt missionsuppdrag. Kyrkogårdarna är platser dit många människor söker sig för att vårda graven, vårda minnet, vänja sig vid tanken att en gång höra till dem som levat. Pastoratets nio kyrkogårdar är en viktig mötesplats besökare emellan, mellan personal och efterlevande, mellan den tid som flytt, nuet och framtiden. Vi vill genom pastoratets begravningsverksamhet utveckla kyrkogårdarna så att de blir oaser där människor finner ro och återfår hopp och framtidstro. Omsorgen om sorgen och de sörjande, barn och ungdomar inkluderade, är något av det viktigaste vi gör och är uttryck för alla delar av vårt uppdrag som kyrka. Fastighetsförvaltningen är en del av vårt uppdrag att vårda och underhålla framförallt pastoratets nio kyrkor, heliga rum, rum för hela livet, rum för glädje och sorg, tro och tvivel, enskild andakt och livgivande gemenskap, rum för den historieintresserade och för den nyfikne, rum för sång och för stillhet. Vi eftersträvar att hålla kyrkorna öppna så mycket som möjligt, i synnerhet sommartid. Som komplement till detta öppethållande arbetar vi på att utse nyckelpigor och nyckeldrängar som bor i närheten av kyrkorna och som kan kontaktas för att låsa upp och visa kyrkan. Information och kommunikation är i dagens informationssamhälle en nyckelfaktor för att nå ut till alla människor med kyrkans budskap. På detta område utvecklas tekniken med en hastighet som väcker förundran och därför avsätter vi årligen medel i budgeten för att vara uppdaterade avseende både hårdvara och mjukvara. Det finns ett principbeslut i KR att på sikt ansluta alla kyrkor och församlingshem till det fibernät som nu vecklar ut sig i kommunen. Vi arbetar ständigt med vår kommunikations-plattform och använder Svenska kyrkans typsnitt och logga överallt där det är möjligt. Alla till buds stående medel används för att nå ut med 7

8 information: annonser och affischer, trottoarpratare och sms-tjänster, facebookgrupper och hembygdsblad, en uppdaterad hemsida och kyrkobladet Andrum. Vi eftersträvar en hög grad av tillgänglighet med skyltning, generösa telefontider och upplysning om hur man i akuta fall får tag i präst. Teknik och material är viktigt men vårt uppdrag är inte bara att NÅ ut. Vi vill GÅ ut och i närvaro, mänskliga möten, berikande gudstjänster dela liv så att doften av Guds kärlek sprids från person till person. Fördelning av prästtjänsterna Aneby Pastorat innehar tre prästtjänster. Kyrkoherden har det övergripande chefsansvaret och ansvaret för Aneby församling. Komminister 1 har på delegation det pastorala ansvaret för Askeryds och Lommaryds församlingar. Komminister 2 har på delegation det pastorala ansvaret för Haurida-Vireda församling och Frinnaryds församling. 8

9 FÖRSAMLINGARNAS SIDOR Aneby Vi är stolta över: Att det är roligt att komma till högmässan i Aneby kyrka för det finns en värme och stor variation av gudstjänster och mötesplatser, sång och musik. Vi vill utveckla: Att fler ska bli delaktiga. Våga fråga fler om att vara med och ta ansvar. Kärnord: Mångfald. Öppenhet. Tillsammans. Askeryd Vi är stolta över: Att ett 25-tal generationer har firat gudstjänst här i vår vackra gamla kyrka. Det rika sång och musiklivet med flera körer. Vi vill utveckla: Få fler att komma tillsammans genom tydligare annonsering på Askeryds hemsida med en del för kyrkan, utveckla sms-tjänst. Kärnord: Glädje. Engagemang. Förtroende. Visioner. Frinnaryd Vi är stolta över Att det finns ett gott ekumeniskt samarbete avseende gudstjänster, körverksamhet, lokaler och temakvällar. Att vi har kyrkan mitt i byn med inbjudande församlingshem intill samt vacker kyrksal i Sunhults hembygdsgård. Att den efterlängtade minneslunden är färdigställd och har blivit kyrkogårdens naturliga plats för stillhet och reflektion. Vi vill utveckla: Barn- och ungdomsverksamheten så att vår starka önskan att få finnas kvar som församling förverkligas. Kärnord: Välkomnande. Omtanke. Gemenskap. Engagemang 9

10 Haurida-Vireda Vi är stolta över att vara en kyrka (församling) som är och arbetar för att vara synlig, närvarande, delaktig och samverkande med alla goda krafter i bygden för att skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet. Ví vill utveckla Formerna för samverkan. Gudstjänstfirandet så att fler hittar till kyrkan och där upplever glädje och mening. Söka vägar till ett regelbundet nattvardsfirande. Kärnord: Synlig. Närvarande. Samverkande. Lommaryd Vi är stolta över Pilgrimsleden, veckobönen, retreatverksamheten, syföreningen och barngruppen. Vi vill utveckla Samarbetet med Idrottsföreningen i Lommaryd. Musikgudstjänsterna Kärnord: Tradition & förnyelse. Enkelhet & högtid 10

11 HUR VILL VI VARA KYRKA I FRAMTIDEN? GLÄD ER MED DEM SOM GLÄDER SIG OCH GRÅT MED DEM SOM GRÅTER (Rom 12:15) Svenska kyrkan i Aneby vill vara kyrka mitt i byn, mitt bland medmänniskorna och verka enligt Visionen: Allas liv i Kristus genom kärlek, hopp och tro. Detta innebär att kyrkan ska arbeta för alla och särskilt de utsatta och aktivt ta ställning då människors värde kränks och kristna värderingar åsidosätts. Kyrkan ska som en naturlig del av samhället se de behov som finns och som en god kraft bland andra goda krafter i samverkan våga möta de utmaningar som vi ställs inför. Det handlar om kopplingen mellan Riten, Relationen och Relevansen. Gud är relation, ett vi och varje människa är skapad att leva i relation. Om vi som kyrka gläds med dem som är glada och gråter med dem som gråter, d.v.s. om det finns Relationer som bär i vardagen så blir Riten gudstjänsten mänskligt meningsfull. En rit utan relationer, en gudstjänst utan kärlek till Gud och medmänniskan, blir till slut en ekande brons, en skrällande cymbal. Relationen ger Riten mening och den mänskligt meningsfulla Riten formar Relationen. I rörelsen mellan Relation och Rit, mötet i vardagen och gemenskapen i gudstjänsten uppstår Relevans d.v.s. kyrkan blir en god kraft i samhället, ett ljus och ett salt som bidrar till ett gott liv i en hållbar kommun. Därför vill vi vara en kyrka i rörelse från verksamhetsproducent till liv i gemenskap. MÅLBILD HIT VILL VI HA NÅTT 2018 Gudstjänst 2018 ska det finnas fyra kyrklag underställda Församlingsråden med ansvar för att titta till kyrkan, öppna och låsa den (nyckelpigeuppdraget), visa den, komma med idéer till gudstjänstplaneringen, ansvara för veckobön eller helgsmålsbön. Undervisning Konfirmera minst 40 % av 15-åringarna med minst en kyrkotillhörig förälder. Diakoni Inrätta en diakontjänst (alternativt diakoniassistent) om minst 50 % med fokus på barn, familj, integration. Mission 2018 ska pastoratet vara miljödiplomerat enligt Fas 2. 11

12 Social ekonomi Vi vill bedriva verksamhet som är förenlig med vårt uppdrag som kyrka som möter människors behov och bidrar till kyrkans relevans i samhället på ett långsiktigt, trovärdigt och professionellt sätt med bevarad kyrklig profil i samverkan med andra aktörer där så är möjligt med öppenhet för lönsamhet Vi vill titta närmare på och grundligt utreda tre tänkbara fält Driva fritidsgård/ungdomens hus/allaktivitetshus i samverkan med kommunen m.fl. Driva förskola, eventuellt i samverkan med något grannpastorat. Bygga seniorboende Församlingsinstruktionen som utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneringen I årscykeln har vi lagt in en arbetsordning för hur FIN ska användas som utgångspunkt och styrdokument för verksamhetsplaneringen. Detta sker redan vecka fem i arbetslaget och Församlingsråden och vecka 9 i AU och vidare i KR och så småningom KF. Församlingsinstruktionen revideras om förändringar av betydande art sker i pastoratet och annars

13 Beslut och underskrifter Marianne Gustafsson Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Andreasson Kyrkoherde Ledamöter: I gruppen för församlingsinstruktionens skrivande i version har följande personer ingått: Caroline von Wachenfelt, Kerstin Karlsson, Tjitte de Vries, Jimmy Henriksson och Peter Andreasson. 13

14 BILAGA 1 Årscykel

15 BILAGA 2 Checklista för domkapitlets utfärdande av församlingsinstruktion Avser Aneby pastorat Gudstjänstfirande (17 Kap 3, 5 ) Firar pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i överensstämmelse med domkapitlets beslut.? Ja Firas gudstjänsterna huvudsakligen på sön- och helgdagar? Ja, huvudgudstjänsterna firas huvudsakligen på sön- helgdagar. Hur många gudstjänster med respektive utan nattvard har firats under året? Genomförda och planerade 1/1-31/ Nattvard Utan nattvard Veckobön Veckomässa Aneby Askeryd Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Summa (siffrorna inkluderar gudstjänster med och utan nattvard vid äldreboendet Antuna) Inom pastorat Firar varje församling offentlig gudstjänst minst varannan vecka enligt domkapitlets beslut? Ja Firas regelbundet gemensamma gudstjänster med annan församling? Inte annat är att under sommaren då sammanlysning sker, oftast till Aneby. Former för gudstjänster (17 kap 4 och 18 kap 6 ) Används någon annan ordning än Den svenska Kyrkohandboken i huvudgudstjänsterna? Ja Om JA, firas denna gudstjänst 1 gång/mån eller oftare? Ja Eftersom två av pastoratets församlingar var försöksförsamlingar för det nya kyrkohandboksförslaget och alla serier användes i hela pastoratet har vi på uppmaning från domkapitlet meddelat att vi fortsätter använda valda delar ut förslaget. 15

16 Huvudgudstjänst med annat trossamfund (17 kap 7 ) Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund? Ja Om Ja, hur många gånger per år sker detta? Aneby 4-5 Askeryd 0 Frinnaryd 5 Lommaryd 0 Haurida Vireda 4-6 Redogörelse över invigda kyrkorum och er tillgänglighet I pastoratet finns tio invigda kyrkorum. Aneby kyrka är öppen dagtid sju dagar i veckan och är en del av den byggnad som inrymmer samlingslokaler och pastorsexpedition. Expeditionen är öppen måndag-torsdag och växeln är öppen måndag -fredag För det mesta är personal tillgänglig vardagar Hemsidan innehåller detaljerad information om all verksamhet samt fullständig kontaktinformation till alla anställda. För akuta ärenden finns alltid telefonnummer till präst angiven via växelns svarsmeddelande samt på hemsidan. Kyrkogårdsexpeditionen är belägen i anslutning till pastorsexpeditionen och kyrkogårdsföreståndare har besöktid och telefontid tisdagar samt torsdagar Bredestad kyrka är öppen dagtid under sommaren och i samband med att gudstjänst. Bälaryds kyrka är öppen dagtid året runt för besök och enskild andakt. Marbäcks kyrka är öppen dagtid under sommaren och i samband med gudstjänst. Askeryds kyrka är öppen när gudstjänst firas och för övrigt arbetar vi på att tydligt informera om vem eller vilka man vänder sig till för att få kyrkan öppnad för besök och enskild andakt. Frinnaryds kyrka är öppen i samband med att gudstjänst firas. Hembygdsgården i Sunhultsbrunn inrymmer en invigd kyrksal där församlingen firar gudstjänst med viss regelbundenhet. Lommaryds kyrka är öppen i samband med att gudstjänst firas. Vireda kyrka är öppen dagtid under sommaren och för övrigt när gudstjänst firas. Haurida kyrka är öppen dagtid under sommaren för besök och enskild andakt. 16

17 Tjänster som beslutas av Domkapitlet och stiftstyrelsen (34kap 1-2 ) Vi inväntar beslut från Stiftsstyrelsen. Är samtliga dessa tjänster tillsatta? - Hur många kyrkomusiker är anställda i pastoratet? 3 fördelade på 2,5 tjänster. Ingen av dessa kräver organistkompetens eftersom pastoratet har under 5000 kyrkotillhöriga. Tjänster inom personalbudgeten Personalkategorier Antal Assistent i församlingsarbete 5 Diakon 1 Diakoniassistent 1 Fastighetsförvaltare 1 Församlingspedagog 1 Kanslist & informatör 1 Kantor 3 Komminister 2 Kyrkoherde 1 Kyrkvaktmästare 5 Musiklärare 1 Ekonomiförvaltningen är utlagd på kyrkoförvaltningen i Domkyrkopastoratet sedan 2012, vilket förklarar varför vi inte har någon kamrer. 17

18 BILAGA 3 Doppastoral 1 Kyrkans uppdrag Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:18-20 Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Rom. 6:4-5 Dopet är ett sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling. Jesus Kristus har gett kyrkan ett uppdrag att döpa med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Kyrkan bekänner ett enda dop. Ett dop som gestaltar att varje människa har sin djupaste tillhörighet i Gud. Det är kyrkans uppgift att se till att alla människor nås av erbjudandet om dop. Det är församlingens uppdrag att se till att dopundervisning sker. Faddrar kan också utses för att tillsammans med närstående ta ett särskilt ansvar för den döpte. Dopet bekräftas senare i församlingens gemenskap genom att vi i församlingens gudstjänst ber för den som har döpts, men också aktualiseras dopet vid konfirmationen. Syfte och mål Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Den som har döpts i en annan kristen kyrkas ordning kan begära inträde i Svenska kyrkan. Det finns också möjlighet att tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Visionen för Aneby pastorat är: Allas liv i Kristus genom kärlek, hopp och tro. Ett av målen för pastoratet är att erbjuda antecknade födda dop och medlemskap bl.a genom två drop in-dop/år. En styrgrupp arbetar med detta mål och drop-in-dop med dopkalas ordnades under hösten 2013 och våren 2014 i Aneby kyrka. (Se styrgruppens dokumentation av genomförande av dropindop.) Aneby pastorats arbete med inbjudan och uppföljning av dopet: oavsett vilken kyrkotillhörighet föräldrar/ vårdnadshavare har, går en dopinbjudan ut till alla barn innan de har uppnått sex månaders ålder. För de barn som är i avvaktan på dop, aktualiseras dopet när inbjudan till kyrkans verksamhet skickas ut till dem. I all verksamhet för och med barn aktualiseras dopet. Konfirmationen: En inbjudan skickas ut till samtliga ungdomar i pastoratet det år de fyller fjorton år. I denna inbjudan ska det vara klart att det finns en koppling mellan dop och konfirmation. Information om dop under konfirmandtiden skall också ges. Vuxnas väg till dop: Församlingarna i Aneby pastorat ska arbeta för att människor skall ges möjlighet att lära känna den kristna tron och genom dopet upptas i kyrkans gemenskap. Information om dop och medlemskap i Svenska kyrkan ska erbjudas till odöpta innan 18- årsdagen. 18

19 Omvärldsanalys Aneby pastorat ligger på Sydsvenska höglandet. Kyrkor och missionshus är många. Antalet kommuninvånare har minskat marginellt de senaste åren och det beror till stor del på att åringar flyttar från kommunen i samband med högskolestudier. Dessa flyttar sällan tillbaka till Aneby då studierna är avklarade. Aneby kommun vill arbeta för att det ska vara möjligt att bo kvar i kommun och pendla till högskoleorter. Kommunen erbjuder därför att betala för pendlingskostnaderna. Aneby pastorat med sina kyrkor är levande mötesplatser för olika åldrar och i olika livssituationer. Det finns ett stort utbud aktiviteter för barn och ungdomar inom kyrkor, idrottsföreningar, musikskolan och inom andra föreningar. Trenden är att skolorna på landsbygden läggs ner på grund av att antalet barn sjunker. Detta har även påverkat vår barnverksamhet med färre barngrupper på landsbygden. Dopfrekvens i Aneby pastorat Nedan följer en redogörelse för antalet döpta i förhållande till antalet födda i Aneby pastorat Observera att de döpta inte behöver vara bosatta inom pastoratet eller födda under samma år som dopet ägde rum. År Födda Döpta Döpta i procent , ,1 Summa ,1 (median) 19

20 Doppraxis Inbjudan till dop En inbjudan tillsammans med tidningen Dopet sänds till alla nyfödda. Det sker när barnet är c:a 3 veckor. Inbjudan skickas av församlingspedagogen. Föräldrarna/vårdnadshavare hör sedan av sig till kyrkan och bokar dop. Det går också att anmäla dop på hemsidan. Det finns en flik för dop. Klickar man på dop så hamnar man på Lunds stifts dopsajt. Dopprästen tar omedelbart kontakt med dopfamiljen så fort han/hon har fått dopblanketterna. Prästen bokar in en tid för dopsamtal. Detta innebär att prästen samtalar med vårdnadshavare om dopets innebörd och hur dopgudstjänsten rent praktiskt går till. Dopsamtalet sker i hemmet eller i kyrkan. Familjen får vid samtalet en CD med dopsånger som pastoratets barnkörer har spelat in. Pastoratet erbjuder dop i första hand vid söndagens huvudgudstjänst och vid dopgudstjänster på lördagar. Dopet kan även ske i hemmet. Dopgudstjänsten Det finns möjlighet att välja en dopfadder. För att antecknas som fadder ska hon/han vara döpt. Om det är möjligt är det bra att även faddern/faddrarna deltar i dopsamtalet. En kyrkvärd som representerar församlingen medverkar vid dopgudstjänsten. Kyrkvärden kan överlämna dopljus och ev läsa en bibeltext. I samband med dopet delas dopbevis, fadderbevis, dopljus och en dopängel ut. Denna dopängel hänger sedan kvar i kyrkan och hämtas av dopfamiljen på Mikaeliedagen då också dopkalas ordnas av församlingen. Det finns möjlighet att utan kostnad låna dopklänning och att hyra församlingshem o.dyl för dopkalas. En dopängel i silver visas i samband med dopet. Det skall finnas en visningsängel i varje sakristia. Matt. 18:10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Varje församlingspräst ser till att de dopänglar som inte hämtats vid gudstjänsten skickas/lämnas till resp dopfamilj. Dopuppföljning Doppåminnelsebrev skickas ut till dopdagen vid ett, tre, elva år efter det att dopet ägt rum. Inbjudan skickas samtidigt till pastoratets barnverksamhet Gudstjänst tillgänglig för alla. Erbjuder förskolor och skolor temavandringar, studiebesök i kyrkan, lektionsmedverkan m.m. Plan 0-1 år inbjudan till Babycafé 1 år - doppåminnelse 3 år - doppåminnelse 5 år utdelande av Barnens Bibel 6 och 7 år inbjudan till Punkten, Pärlan, Draget 8 år - doppåminnelse 9 år inbjudan till Luftis, Pärlan, Draget 11 år - doppåminnelse 12 år - inbjudan till Änglagänget 14 år - inbjudan till konfirmation 20

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Nr 4 /2011, årgång 70

Nr 4 /2011, årgång 70 God be in my head and in my understanding God be in mine eyes and in my looking God be in my mouth and my speaking God be in my heart and in my thinking God be at mine end and at my departing Nr 4 /2011,

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer