Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE"

Transkript

1 Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1

2 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll Rengöring av LCD-skärmen Viktiga säkerhetskrav Översikt över spelaren Val av minneskort Spela fotofil Inställningar Kalender Felsökning Specifikationer

3 Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Anordningen får inte utsättas för fukt pga risk för brand eller elstöt. För att undvika överhettning får ventilationsöppningarna på baksidan av den digitala fotoramen aldrig blockeras. Skydda den digitala multimedie-fotoramen mot solljus. Direkt solstrålning kan orsaka skada. Den digitala multimedie-fotoramen får aldrig monteras isär. Detta medför risk för elstöt och produkten innehåller inga detaljer som kan repareras av användaren. Isärtagning av din digitala multimedie-fotoramen gör garantin ogiltig. Den digitala multimedie-fotoramen får inte användas i förhållanden som kan leda till kondensbildning eller skada på anordningen. Rengöring av LCD-skärmen Hantera skärmen försiktigt. Skärmen på den digitala multimedie-fotoramen är av glas och kan lätt repas eller gå sönder. Vid fingeravtryck eller dammansamling på LCD-skärmen rekommenderar vi att använda ett mjukt, icke-slipande tyg (t ex rengöringsduk för kameralinser) för att rengöra LCD-skärmen. Om Du använder en LCD-rengöringskit som säljs i olika affärer, applicera aldrig rengöringsvätskan direkt på LCD-skärmen. Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och torka skärmen ren med duken. VARNING: Var god STÄNG AV anordningen innan Du matar in eller ut ett minneskort eller USBminne. Annars kan kortet/usb-minnet och anordningen skadas. Anordningen får aldrig utsättas för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstöt. 3

4 Viktiga säkerhetskrav Läs igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen. Beakta samtliga varningar. Följ samtliga instruktioner. Använd aldrig anordningen nära vatten. Rengör endast med en torr trasa. Blockera aldrig ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Produkten får inte placeras nära värmekällor såsom värmeelement, värmeutsläpp, ugnar eller andra apparater (inkl förstärkare) som avger värme. Säkerhetsfunktionen av den polariserade eller jordade stickproppen får aldrig avbrytas. En polariserad stickpropp har två stift, en av dem bredare än det andra. En jordad stickpropp har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda bladstiftet eller det tredje stiftet är avsett för Din säkerhet. Om den medföljande stickproppen inte passar in i Ditt uttag, rådfråga en elektriker om byte av det olämpliga uttaget. Se till att strömkabeln inte blir trampad på eller klämd, särskilt vid stickproppar, uttag och där kabeln kommer ut från anordningen. Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör. Koppla ur anordningen från strömnätet vid åskväder eller om den inte används under en längre tid. Service bör utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när anordningen har blivit skadad på något sätt, t ex om strömkabeln eller stickproppen är skadad, anordningen har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar korrekt eller har fallit ner. Anordningen får inte utsättas för vattendroppar eller -stänk; inga föremål som innehåller vatten (t ex vaser) får placeras på anordningen. Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen betyder att Din uttjänta elektriska eller elektroniska anordning bör hanteras separat från hushållsavfall. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning i EU. 4

5 För närmare information var god kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren som Du köpte produkten från. Översikt över spelaren Styrknapparna och deras funktioner: 1. HUVUDSTRÖMBRYTARE: Slå PÅ/stäng AV spelaren. 2. MENYKNAPPEN: Tryck på MENU-knappen för att återgå till det senast använda gränssnittet. Används även vid inställning av program, i detta fall trycks knappen ner länge (över 3 sekunder) för att utföra det aktuella kommandot. 3. ENTER-KNAPPEN: Bekräftar valen, även för funktioner Paus och Spelning. 4. VÄNSTER PILKNAPP ( ): Val av funktion och Nästa foto. 5. UPP-KNAPPEN ( ): Val av funktion och Rotation 90 grader moturs. 6. HÖGER PILKNAPP ( ): Val av funktion och Föregående foto. 7. NER-KNAPPEN ( ): Val av funktion och Rotation 90 grader medurs. 8. SD/MMC-KORT: Uttag på den digitala fotoramen för anslutning av ett SDeller MMC-minneskort. 9. USB: Anslutning av ett USB-minne. 10. DC 5V: Anslutning av DC-strömadaptern till den digitala fotoramen. 11. Stöd. 5

6 Val av minneskort När den digitala ramen slås på går den till det automatiska visningsläget (Slideshow) om ett minneskort har matats in eller det inbyggda flash-minnet innehåller bilder. Tryck på EXIT-knappen för att återgå till fotomenyn (Photo) (figur 1). Om inga minneskort har matats in i den digitala ramen eller det inbyggda flashminnet innehåller inga bilder går fotoramen till fotomenyn (Photo). När ett minneskort matas in går ramen till läget för val av minneskort (Select Cards) (figur 2). Spela fotofil När ett minneskort har matats in går den digitala ramen till läget för val av minneskort (Select Cards). Hur man gör: I läget för val av minneskort kan Du välja olika minneskort med hjälp av pilknapparna och. När Du har valt det önskade minneskortet, tryck på ENTER-knappen för att spela bilderna i Slideshow- eller Photo-läget (figur 3). Tryck på EXIT för att gå 6

7 tillbaka från spelningsläget. Inställningar Hur man gör: Från vilken som helst meny kan Du gå till inställningsgränssnittet (SETUP) genom att trycka på SETUP-knappen (figur 4). Tryck på knapparna för att välja den önskade inställningen. Bekräfta den valda inställningen med ENTER-knappen. 1. Bildstorlek (Image Size) Möjliggör användaren att välja hur bilderna visas på ramen. Valalternativ: Automatisk anpassning (Auto Fit), Optimal eller Fullskärm (Full). 2. Effekter för bildvisning (Slide Show Effect) Möjliggör användaren att välja olika effekter vid bildbyte. Det finns 15 valalternativ: Randomiserad (Random), Dela horisontalt in (Split Horizontal in), Dela horisontalt ut (Split Horizontal out), Jalusi (Jalousie), Dela vertikalt in (Split Vertical in), Dela vertikalt ut (Split Vertical out), Strålar (Radiation), Omringad (Surround), Tona bort (Fade), Uppdatera från vänster till höger (Refresh From Left To Right), Uppdatera uppifrån och ner (Refresh From Up To Down), Uppdatera nerifrån och upp (Translation From Down To Up), Rulla nerifrån och upp (Roll From Down To Up), Rulla uppifrån och ner (Roll From 7

8 Up To Down), Tegel (Brick). 3. Intervall vid bildvisning (Slide Show Interval) Möjliggör användaren att ställa in hastigheten för bildvisning. Intervallet kan vara mellan 1 sekund och 3 timmar. Använd knapparna för att ändra inställningen. 4. Delad bildvisning (Split Slide Show) Möjliggör användaren att slå funktionen för delad bildvisning (Separated Slide Show) på och av. 5. Första bildvisning (Start Slide Show) Möjliggör användaren att välja den första bildvisningen. 6. Rotera (Rotate) Vänder bilderna 90 grader medurs. (Tillgänglig vid förhandsgranskning av bilder på fullskärm) 7. Zooma (Zoom) Möjliggör användaren att zooma in och ut i filer. (Tillgänglig vid förhandsgranskning av bilder på fullskärm) 8. Spara bild (Save Picture) Möjliggör användaren att kopiera bilder från minneskort till det inbyggda flashminnet. (Tillgänglig vid förhandsgranskning av bilder på fullskärm) 9. Radera fil (Delete File) Möjliggör användaren att radera bilder från det inbyggda flash-minnet. (Tillgänglig i fotomenyn (Photo), använd Zoom-knappen för att välja flera filer i Photo-menyn) 10. Formatera minnet (Format Memory) Möjliggör användaren att formatera det inbyggda flash-minnet. 11. Återställ inställningarna (Reset Setting) Möjliggör användaren att återgå till förinställda värden. 12. Språk (Language) Välj mellan 2 olika språk: engelska, svenska. 13. Ljushet (Brightness) Möjliggör användaren att ändra LCD-skärmens ljushet. 14. Kontrast (Contrast) Möjliggör användaren att ändra LCD-skärmens kontrast. 15. Färgmättnad (Color) Möjliggör användaren att ändra LCD-skärmens färgmättnad. 16. Färgton (Tint) Möjliggör användaren att ändra LCD-skärmens färgton. 8

9 17. Tid (Time) Denna funktion möjliggör att ställa in tiden för systemet. Kalender Möjliggör användaren att ställa in datum och tid för systemet (figur 5). Hur man gör: Tryck på knappen för att välja Kalender (Calendar) i valläget. Tryck på ENTER-knappen för att gå in i kalendergränssnittet. Förutom visning av aktuella data kan användaren förhandsgranska önskat år samt önskad månad och dag med hjälp av navigeringsknapparna. Felsökning Var god läs denna felsökningsguide och bruksanvisningen vid problem med Din digitala fotoram. Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta gärna vårt tekniska stöd. 9

10 Ingen ström: Kontrollera att inget strömavbrott har inträffat och att DC-kabeln är korrekt ansluten. Skärmen är för ljus eller för mörk: Justera ljushet eller kontrast i inställningsmenyn. Kan inte läsa ett minneskort: Kontrollera om det finns data på kortet. Kan inte spela en fil: Kontrollera om det aktuella filformatet kan spelas med spelaren. Ljus färg eller ingen färg: Justera färginställningen. Specifikationer Skärm: 7 TFT LCD 480(RGB) x234 Ström: AC-adapter; ingång V~; utgång 5V, 700mAh. Inbyggt minne: 8MB NOR-Flash (hela minneskapaciteten är inte tillgänglig för förvaring av bilder pga utrymmesbehovet av den inbyggda mjukvaran) Driftsförhållanden Driftstemperatur: 0~50 grader Förvaringstemperatur: 0~60 grader Max kompatibel JPEG-upplösning: 4096 x 4096 pixlar. Tillbehör: Strömadapter Bruksanvisning Fjärrkontroll Alla specifikationer och instruktioner kan komma att ändras utan föregående meddelande. 10

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA LÄS DETTA 1 LÄS DETTA 1.1 INTRODUKTION Tack för att du köpt en MK9-USB skrivare. Den här skrivaren har flera bra funktioner som är speciellt framtagna för att kunna

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer