Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:"

Transkript

1 Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde : 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag Ekonomiärenden: 262 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen (muntlig redovisning) Ärenden från utvecklingsenheten: 263 Köpekontrakt försäljning av småhustomt 264 Yttrande avseende ansvar för regionalt tillväxtarbete m m Ärenden från miljö- och samhällsbyggnadskontoret: 265 Detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn Övriga ärenden: 266 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 267 Begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 268 Verksamhetsplan 2010 för folkhälsoarbete 269 Mål för god ekonomisk hushållning 2010 vård- och omsorgsnämnden 270 Begäran om ianspråktagande av eget kapital vård- och omsorgsnämnden 271 Förslag till ny politisk organisation. 272 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 273 Diskussion rollfördelningen politiker/tjänstemän

2 Kommunstyrelsen (386) Plats/tid: Stadshuset i Ulricehamn, 5:e våningen, kl Ajournering kl Närvarande, markerade med x, tjänstgörande ersättare markerade med xx Ledamöter Ersättare x Karlsson, Roland, ordf, (C) xx Carlsson, Mikael, (C) x Josefsson, Mattias, vice ordf, (S) xx Celso Silva Gonçalves, (S) Westermark, Barbro, (S) x Frändås, Berit, (S) x Isaksson, Göran, (S) Nordgren, Matthias, (S) x Forsman, Jan, (S) x Mårtensson, Tommy, (S)kl x Andersson, Liselotte, (C) x Andersson, Anders, (C) Svensson, Ulf, (C) x Silfvertelning Fred, Erik, SPI) x Molander, Carljohan, (M) x Dahlén, Anders, (M) x Holmin, Lars, (M)kl x Molander, Birgitta (M) x Wilhelmsson, Kristina, (M) kl x Thelfer, Björn, (M) x Olsson, Allan, (KD) x Kärrsmyr, Ingvar, (KD)kl x Håkanson Gulli, (FP) Borg, Lars, (FP) x Sundh, Jan-Olof, (V) kl x Borg-Saviharju, Ingegerd, (MP) Övriga närvarande x Claesson, Karl-Erik, kommunchef x Arvidsson, Kristina, x Dalengren, Anita, kanslichef; sekr redovisningsekonom x Gunnarsson, Jonas, utredare Utsedd att justera: Jan Forsman Paragrafer: Justerat Roland Karlsson Ordförande Jan Forsman Justerare Anita Dalengren Sekreterare Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift: Mona Brolin

3 Kommunstyrelsen KS Dnr Strategifråga Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör utredare Jonas Gunnarsson för demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation.

4 Kommunstyrelsen KS Dnr Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har , 16, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. Juridiska ärenden Allmänna ärenden Nr 201/2009. Beslut om utdelning ur Sven och Alvida Svenssons fond. Kommunstyrelsens ordförande Nr /2009. Drn Beviljande av ekonomiska bidrag till föreningar. Fritidsintendenten Ekonomiärenden Fastighetsärenden Nr 199/2009. Revidering av MBK-avtal Opto-01 mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi AB. Miljö- och samhällsbyggnadschefen Nr 200/2009. Revidering av MBK-avtal El-97 mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi AB. Miljö- och samhällsbyggnadschefen Nr 203/2009. Dnr , Beslut om att avstå från att utöva den kommunala förköpsrätten. Exploateringshandläggaren , Nr 2004/2009 Dnr Undertecknande av avtal om anläggningsarrende för uppförd squashhall. Mark- och exploateringsansvarig

5 Fritidsärenden 369 Kulturärenden Nr 207/2009. Dnr Beviljande av kulturarrangemangsbidrag. Kulturchefen Personalärenden Nr 202/2009. Förordnande av tf ekonomichef under tiden Kommunchefen Nr 205/2009. Förordnande av tf kulturchef under tiden Kommunchefen Nr 213/2009. Deltagande i Nätverksmöte Utveckla fullmäktige, alt i Stockholm. Kommunstyrelsens ordförande Planärenden Naturvårdsärenden Färdtjänst och riksfärdtjänst Trafikfrågor Nr 206/2009. Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade för tiden Trafikplaneraren Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP Arbetsutskottets beslut , 318, 321, 322 och 323. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen över delegationsbeslut till handlingarna

6 Kommunstyrelsen KS 261 AU 315 Dnr Information och återrapportering av uppdrag 1 Minnesanteckningar från sammanträde med Välfärdsrådet Protokoll fört vid styrelsemöte i UFSAB Direktionsprotokoll från Sjuhärads kommunalförbund. 4 Protokoll från Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn. 5 Skrivelse från Banverket om att planeringen för Götalandsbanan går vidare. 6 Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4 i STUBO AB Miljö- och byggnämnden , 98, verksamhetsuppföljning av tillsyn 2009 tertial 1 och 2. Muntlig information vid arbetsutskottets sammanträde: 1 Utvecklingen på Bronäsområdet (workshop ) Muntlig information vid kommunstyrelsens sammanträde: 1 Möte om fortsatt samverkan Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo 2 Avtal om ensamkommande flyktingbarn 3 Möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 Föreningen Norden besök från Norge och Danmark sommaren Möte i Ulricehamn med delregionala ägarrådet för Västtrafik angående målbild Information från de kommunala bolagen

7 7 Arbetet enligt pandemiplanen

8 Kommunstyrelsen KS Dnr Ekonomisk uppföljning De månader då ingen gemensam uppföljning görs, lämnas en muntlig redogörelse avseende ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen t o m oktober.

9 Kommunstyrelsen KS 263 AU 319 Dnr Köpekontrakt försäljning av småhustomt Utvecklingsenheten föreslår i skrivelse en förändring av de köpekontrakt som gäller vid försäljning av småhustomter till privatpersoner. Bilaga 263. Bakgrunden är att den nuvarande avtalskonstruktionen innebär att köpare inom ett år ska bebygga tomten. Förslaget innebär att köparen inom tre månader ska söka bygglov och sedan tre månader efter beviljat bygglov ha påbörjat byggnationen. Bakgrunden till förslaget är bankernas placering av lån med säkerhet i pantbrev i småhusfastigheten. Ett förslag till nytt köpekontrakt redovisas i utvecklingsenhetens skrivelse. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att vid försäljning av småhustomter till privatpersoner tillämpa köpekontrakt i enlighet med bilaga ovan. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges utvecklingsenheten

10 Kommunstyrelsen KS 264 AU 320 Dnr Yttrande avseende ansvar för regionalt tillväxtarbete m m Regeringskansliet, finansdepartementet, ger i remiss kommunen möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag om ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Bilaga 264 A. Från utvecklingsenheten föreligger ett förslag till yttrande Bilaga 264 B. Utvecklingsenheten redovisar därutöver i skrivelse ett underlag till yttrandet. Bilaga 264 C. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Regeringskansliet, finansdepartementet i enlighet med bilaga ovan. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges Regeringskansliet, finansdepartementet (bilaga 264 B)

11 Kommunstyrelsen KS 265 AU 324 Dnr Detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har genom skrivelse överlämnat förslag till detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn. Planförslaget syftar till att förtäta kvarteret, skapa flerbostadshus och parkeringsplatser för handeln i kvarteret och att möjliggöra tillbyggnad för handel. Bilaga 265. Kommunfullmäktige beslutade , 62, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 157, att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadskontoret att illustrera planförslaget genom ett fotomontage. Arbetsutskottet beslutade vidare att målsättningen ska vara att planen kan antas av kommunfullmäktige i september. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret redovisar i skrivelse att planhandlingen nu kompletterats med två illustrationer och föreslår att planen nu antas. Kommunfullmäktige beslutade , 130, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt följande yrkande: Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att fullfölja det majoritetsbeslut som Ulricehamns kommunfullmäktige fattade den 27 april 2009 vilket innebär att ta fram en detaljplan som medger byggnation om max tre våningar och att byggnationen ska ta större hänsyn till stadsbilden att ta större hänsyn till den massiva kritik som inkommit i eller i anslutning till ärendet, i form av yttranden och namnunderskrifter att ta fram och redovisa all relevant information i ärendet att illustrationer som medföljer beslutsunderlaget ska visa korrekt antal huskroppar, att höjden är korrekt illustrerad och där annan utsmyckning av illustrationen ska stå i direkt proportion till dess naturliga storlek i förhållande till huskropparna

12 att illustrationer ska tas fram även från perspektivet Fiskarebacken och Storgatan och i likhet med nuvarande illustration från Strandgatan visa huskropparna med omgivande miljö. 375 Ordföranden (C) yrkar att detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn antas. Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition mellan eget yrkande och Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandens yrkande. Votering begärs. Arbetsutskottet godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Mattias Josefssons avslagsyrkande. Vid upprop avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Allan Olsson (KD), Carljohan Molander (M) och Roland Karlsson (C) röstar ja. Mattias Josefsson(S) och Barbro Westermark (S) röstar nej. Arbetsutskottet har alltså beslutat enligt ordförandens yrkande. Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S) och Barbro Westermark (S) till förmån för Mattias Josefssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn (daterad ). Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Lars Holmin (M), Jan-Olof Sundh (V), Göran Isaksson (S) och Celso Silva Goncalves (S) yrkar bifall till Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

13 Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S), Jan Forsman (S) och Jan-Olof Sundh (V) till förmån för Mattias Josefssons avslagsyrkande. 376 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

14 Kommunstyrelsen KS 266 AU 325 Dnr Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Västra Götalandsregionen har i remiss gett kommunen möjlighet att lämna synpunkter på inriktningsdokumentet Närsamverkan i Södra Älvsborg Bilaga 266 A. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja, som ger förbättrad kvalitet och ett effektivare nyttjande av egna och gemensamma resurser. Förväntat resultat är en plan för utveckling av närvården i samverkan mellan berörda kommuner och VG Regionen, som skapar förutsättning och stöd för lokal samverkan i kommunerna. Vård- och omsorgsnämnden har , 69, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka inriktningsdokumentet i stort och att tillstyrka kommunens avsikt om deltagande i den föreslagna samarbetsorganisationen. Bilaga 266 B. _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka inriktningsdokumentet Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg i stort och att kommunens avser att delta i den föreslagna samarbetsorganisationen. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdskansliet (bilaga 266 B)

15 Kommunstyrelsen KS 267 AU 326 Dnr Begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har , 71, beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 3,8 milj kr. Bilaga 267. Av nämndens beslut framgår att effektiviseringsåtgärder och neddragningar inom verksamheten har resulterat i att skolområdena och de verksamheter som administreras centralt, totalt sett kommer att uppnå ekonomisk balans för helåret. Resultatet för skolskjutsar, interkommunal ersättning och fristående enheter avviker dock kraftigt varför nämnden, trots vidtagna åtgärder, inte ser det som realistiskt att fullt ut klara att uppnå en ekonomisk balans för helåret. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag i avvaktan på överläggning med representanter för barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige göra följande protokollsanteckningar: Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om tilläggsanslag med 3,8 milj kr. Av nämndens beslutsunderlag framgår att besparingsåtgärder gjorts inom alla verksamhetsområden men att alla åtgärder inte ger full effekt under Vidare har barn- och utbildningsnämnden , 73, fastställt ett omfattande handlingsprogram för ekonomiskt förbättringsarbete. Genom resultatöverföring kan för barn- och utbildningsnämnden, enligt de av fullmäktige fastställda ekonomiska styrprinciperna, överföras underskott med 1,5 % av bruttobudgeten. Vid den tidpunkten då fullmäktige ska ta ställning till detta, kan helårseffekterna av de besparingsåtgärder nämnden

16 beslutat om, bedömas med större säkerhet. Kommunfullmäktige är väl medvetna om nämndens ekonomiska situation liksom det förbättringsarbete som pågår och fullmäktige kommer att reglera nämndens resultat i samband med beslut om resultatöverföring. 379 Ordföranden (C) yrkar att det med hänvisning till protokollsanteckningarna ovan, noteras att kommunfullmäktige i mars 2010 fastställer resultatöverföringar för Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till protokollsanteckningarna ovan, notera att kommunfullmäktige i mars 2010 fastställer resultatöverföringar från 2009.

17 Kommunstyrelsen KS 268 AU 327 Dnr Verksamhetsplan 2010 för folkhälsoarbete Välfärdsrådet har beslutat anta förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för folkhälsoarbetet. Bilaga 268. Av planen framgår att det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla kommunens invånare. Delaktighet och inflytande under hela livet med barnen i centrum är ett övergripande mål för samtliga målområden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för folkhälsoarbetet. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges välfärdsrådet

18 Kommunstyrelsen KS 269 Dnr Mål för god ekonomisk hushållning vård- och omsorgsnämnden Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska i budget anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har , 58, beslutat föreslå mål för Bilaga 269. Vård- och omsorgsnämnden behandlar ärendet så att målen därefter kan tillföras budget 2010 vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att tillföra budget 2010 mål för god ekonomisk hushållning för vård- och omsorgsnämnden efter nämndens behandling av ärendet.

19 Kommunstyrelsen KS 270 Dnr Ianspråktagande av eget kapital- vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har , 57, beslutat föreslå nämnden att hos kommunfullmäktige begära att få ta i anspråk 2,5 milj kr ur eget kapital för täckande av kostnader av engångskaraktär under året. Bilaga 270. Vård- och omsorgsnämnden behandlar ärendet Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Vid kommunstyrelsens sammanträde noteras att av de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt i 2009 års budget, framgår att ackumulerat överskott t o m 50 % av eget kapital får tas i anspråk efter särskilt beslut av nämnden. Vård- och omsorgsnämndens ackumulerade kapital är 6,6 milj kr vilket innebär att nämnden själv kan ta beslutet om att ta i anspråk 2,5 milj kr Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden för fortsatt handläggning. Delges vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunstyrelsen KS 271 AU 330 Dnr Förslag till ny politisk organisation Kommunfullmäktiges demokratiberedning har enligt fullmäktiges arbetsordning, uppdraget att inför nya mandatperioder utvärdera nämndsorganisationen och den politiska organisationen i kommunens bolag och föreslå eventuella förändringar. Demokratiberedning inledde i februari 2007 detta arbete inför mandatperioden och överlämnade , 140, ett förslag till ny politisk organisation. Bilaga 271. Kommunfullmäktige beslutade , 140, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta demokratiberedningens förslag som en inriktning för det fortsatta arbetet med att utforma en ny politisk organisation för Ulricehamns kommun fr o m , att uppdra åt kommunstyrelsen att med demokratiberedningen som en referensgrupp, fortsätta arbetet med detaljutformningen av den politiska organisationen så att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i maj 2010 kan ta det formella beslutet om ny politisk organisation, att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för att ta fram ett förslag till förvaltningsorganisation, som är anpassad till strukturen i den nya politiska organisationen och som ska börja gälla fr o m , och att beslut om en ny förvaltningsorganisation kan tas av kommunstyrelsen i september 2010, att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, individnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden och

21 384 att uppdra åt arvodesberedningen att med utgångspunkt från den nya politiska organisationen ta fram förslag till Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda för mandatperioden så att dessa kan fastställas av kommunfullmäktige senast i september Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att ta fram en projektorganisation för det fortsatta arbetet med en ny förvaltningsorganisation och att vidare uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Mattias Josefsson (S) och Celso Silva Goncalves (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar de av arbetsutskottet föreslagna besluten. Delges kommunchefen

22 Kommunstyrelsen KS 272 AU 328 Dnr , , , 0727, 0737 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 1 Sveriges Kommuner och Landsting: Pressmeddelande om tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för Skrift från Naturvårdsverket Svenskt Naturskydd 100 år. 3 Tackbrev från Kulturhuset Folket Hus. 4 Skrivelse från KFi, Kommunforskning i Västsverige angående ny avtalsperiod. 5 Västra Götalandsregionens delårskommuniké för augusti Från Västtrafik, regionala ägarrådet inbjuder till delregionala träffar. 7 Kommunens revisorer kallar till möte med kommunstyrelsens presidium Skrivelse från Kommuninvest om insatsemission år Inbjudan till ägarforum 2009 i Västtrafik AB. 10 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Hössna 7 på fastigheten Hössna 6:3. 11 Kallelse till samverkansmöte för Sjuhärads krishanteringsaktörer. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och meddelande till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS Dnr Diskussion rollfördelningen politiker/tjänstemän Ordföranden väcker en diskussion om rollfördelningen politiker/tjänstemän utifrån kommunstyrelsens reglemente och frågan vem/vilka har rätt att ge uppdrag till förvaltningar/tjänstemän och i vilken omfattning

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer