Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:"

Transkript

1 Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde : 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag Ekonomiärenden: 262 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen (muntlig redovisning) Ärenden från utvecklingsenheten: 263 Köpekontrakt försäljning av småhustomt 264 Yttrande avseende ansvar för regionalt tillväxtarbete m m Ärenden från miljö- och samhällsbyggnadskontoret: 265 Detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn Övriga ärenden: 266 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 267 Begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 268 Verksamhetsplan 2010 för folkhälsoarbete 269 Mål för god ekonomisk hushållning 2010 vård- och omsorgsnämnden 270 Begäran om ianspråktagande av eget kapital vård- och omsorgsnämnden 271 Förslag till ny politisk organisation. 272 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 273 Diskussion rollfördelningen politiker/tjänstemän

2 Kommunstyrelsen (386) Plats/tid: Stadshuset i Ulricehamn, 5:e våningen, kl Ajournering kl Närvarande, markerade med x, tjänstgörande ersättare markerade med xx Ledamöter Ersättare x Karlsson, Roland, ordf, (C) xx Carlsson, Mikael, (C) x Josefsson, Mattias, vice ordf, (S) xx Celso Silva Gonçalves, (S) Westermark, Barbro, (S) x Frändås, Berit, (S) x Isaksson, Göran, (S) Nordgren, Matthias, (S) x Forsman, Jan, (S) x Mårtensson, Tommy, (S)kl x Andersson, Liselotte, (C) x Andersson, Anders, (C) Svensson, Ulf, (C) x Silfvertelning Fred, Erik, SPI) x Molander, Carljohan, (M) x Dahlén, Anders, (M) x Holmin, Lars, (M)kl x Molander, Birgitta (M) x Wilhelmsson, Kristina, (M) kl x Thelfer, Björn, (M) x Olsson, Allan, (KD) x Kärrsmyr, Ingvar, (KD)kl x Håkanson Gulli, (FP) Borg, Lars, (FP) x Sundh, Jan-Olof, (V) kl x Borg-Saviharju, Ingegerd, (MP) Övriga närvarande x Claesson, Karl-Erik, kommunchef x Arvidsson, Kristina, x Dalengren, Anita, kanslichef; sekr redovisningsekonom x Gunnarsson, Jonas, utredare Utsedd att justera: Jan Forsman Paragrafer: Justerat Roland Karlsson Ordförande Jan Forsman Justerare Anita Dalengren Sekreterare Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift: Mona Brolin

3 Kommunstyrelsen KS Dnr Strategifråga Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör utredare Jonas Gunnarsson för demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation.

4 Kommunstyrelsen KS Dnr Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har , 16, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. Juridiska ärenden Allmänna ärenden Nr 201/2009. Beslut om utdelning ur Sven och Alvida Svenssons fond. Kommunstyrelsens ordförande Nr /2009. Drn Beviljande av ekonomiska bidrag till föreningar. Fritidsintendenten Ekonomiärenden Fastighetsärenden Nr 199/2009. Revidering av MBK-avtal Opto-01 mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi AB. Miljö- och samhällsbyggnadschefen Nr 200/2009. Revidering av MBK-avtal El-97 mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi AB. Miljö- och samhällsbyggnadschefen Nr 203/2009. Dnr , Beslut om att avstå från att utöva den kommunala förköpsrätten. Exploateringshandläggaren , Nr 2004/2009 Dnr Undertecknande av avtal om anläggningsarrende för uppförd squashhall. Mark- och exploateringsansvarig

5 Fritidsärenden 369 Kulturärenden Nr 207/2009. Dnr Beviljande av kulturarrangemangsbidrag. Kulturchefen Personalärenden Nr 202/2009. Förordnande av tf ekonomichef under tiden Kommunchefen Nr 205/2009. Förordnande av tf kulturchef under tiden Kommunchefen Nr 213/2009. Deltagande i Nätverksmöte Utveckla fullmäktige, alt i Stockholm. Kommunstyrelsens ordförande Planärenden Naturvårdsärenden Färdtjänst och riksfärdtjänst Trafikfrågor Nr 206/2009. Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade för tiden Trafikplaneraren Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP Arbetsutskottets beslut , 318, 321, 322 och 323. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen över delegationsbeslut till handlingarna

6 Kommunstyrelsen KS 261 AU 315 Dnr Information och återrapportering av uppdrag 1 Minnesanteckningar från sammanträde med Välfärdsrådet Protokoll fört vid styrelsemöte i UFSAB Direktionsprotokoll från Sjuhärads kommunalförbund. 4 Protokoll från Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn. 5 Skrivelse från Banverket om att planeringen för Götalandsbanan går vidare. 6 Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4 i STUBO AB Miljö- och byggnämnden , 98, verksamhetsuppföljning av tillsyn 2009 tertial 1 och 2. Muntlig information vid arbetsutskottets sammanträde: 1 Utvecklingen på Bronäsområdet (workshop ) Muntlig information vid kommunstyrelsens sammanträde: 1 Möte om fortsatt samverkan Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo 2 Avtal om ensamkommande flyktingbarn 3 Möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 Föreningen Norden besök från Norge och Danmark sommaren Möte i Ulricehamn med delregionala ägarrådet för Västtrafik angående målbild Information från de kommunala bolagen

7 7 Arbetet enligt pandemiplanen

8 Kommunstyrelsen KS Dnr Ekonomisk uppföljning De månader då ingen gemensam uppföljning görs, lämnas en muntlig redogörelse avseende ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen t o m oktober.

9 Kommunstyrelsen KS 263 AU 319 Dnr Köpekontrakt försäljning av småhustomt Utvecklingsenheten föreslår i skrivelse en förändring av de köpekontrakt som gäller vid försäljning av småhustomter till privatpersoner. Bilaga 263. Bakgrunden är att den nuvarande avtalskonstruktionen innebär att köpare inom ett år ska bebygga tomten. Förslaget innebär att köparen inom tre månader ska söka bygglov och sedan tre månader efter beviljat bygglov ha påbörjat byggnationen. Bakgrunden till förslaget är bankernas placering av lån med säkerhet i pantbrev i småhusfastigheten. Ett förslag till nytt köpekontrakt redovisas i utvecklingsenhetens skrivelse. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att vid försäljning av småhustomter till privatpersoner tillämpa köpekontrakt i enlighet med bilaga ovan. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges utvecklingsenheten

10 Kommunstyrelsen KS 264 AU 320 Dnr Yttrande avseende ansvar för regionalt tillväxtarbete m m Regeringskansliet, finansdepartementet, ger i remiss kommunen möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag om ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Bilaga 264 A. Från utvecklingsenheten föreligger ett förslag till yttrande Bilaga 264 B. Utvecklingsenheten redovisar därutöver i skrivelse ett underlag till yttrandet. Bilaga 264 C. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Regeringskansliet, finansdepartementet i enlighet med bilaga ovan. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges Regeringskansliet, finansdepartementet (bilaga 264 B)

11 Kommunstyrelsen KS 265 AU 324 Dnr Detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har genom skrivelse överlämnat förslag till detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn. Planförslaget syftar till att förtäta kvarteret, skapa flerbostadshus och parkeringsplatser för handeln i kvarteret och att möjliggöra tillbyggnad för handel. Bilaga 265. Kommunfullmäktige beslutade , 62, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 157, att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadskontoret att illustrera planförslaget genom ett fotomontage. Arbetsutskottet beslutade vidare att målsättningen ska vara att planen kan antas av kommunfullmäktige i september. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret redovisar i skrivelse att planhandlingen nu kompletterats med två illustrationer och föreslår att planen nu antas. Kommunfullmäktige beslutade , 130, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt följande yrkande: Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att fullfölja det majoritetsbeslut som Ulricehamns kommunfullmäktige fattade den 27 april 2009 vilket innebär att ta fram en detaljplan som medger byggnation om max tre våningar och att byggnationen ska ta större hänsyn till stadsbilden att ta större hänsyn till den massiva kritik som inkommit i eller i anslutning till ärendet, i form av yttranden och namnunderskrifter att ta fram och redovisa all relevant information i ärendet att illustrationer som medföljer beslutsunderlaget ska visa korrekt antal huskroppar, att höjden är korrekt illustrerad och där annan utsmyckning av illustrationen ska stå i direkt proportion till dess naturliga storlek i förhållande till huskropparna

12 att illustrationer ska tas fram även från perspektivet Fiskarebacken och Storgatan och i likhet med nuvarande illustration från Strandgatan visa huskropparna med omgivande miljö. 375 Ordföranden (C) yrkar att detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn antas. Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition mellan eget yrkande och Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandens yrkande. Votering begärs. Arbetsutskottet godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Mattias Josefssons avslagsyrkande. Vid upprop avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Allan Olsson (KD), Carljohan Molander (M) och Roland Karlsson (C) röstar ja. Mattias Josefsson(S) och Barbro Westermark (S) röstar nej. Arbetsutskottet har alltså beslutat enligt ordförandens yrkande. Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S) och Barbro Westermark (S) till förmån för Mattias Josefssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn (daterad ). Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Lars Holmin (M), Jan-Olof Sundh (V), Göran Isaksson (S) och Celso Silva Goncalves (S) yrkar bifall till Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

13 Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S), Jan Forsman (S) och Jan-Olof Sundh (V) till förmån för Mattias Josefssons avslagsyrkande. 376 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

14 Kommunstyrelsen KS 266 AU 325 Dnr Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Västra Götalandsregionen har i remiss gett kommunen möjlighet att lämna synpunkter på inriktningsdokumentet Närsamverkan i Södra Älvsborg Bilaga 266 A. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja, som ger förbättrad kvalitet och ett effektivare nyttjande av egna och gemensamma resurser. Förväntat resultat är en plan för utveckling av närvården i samverkan mellan berörda kommuner och VG Regionen, som skapar förutsättning och stöd för lokal samverkan i kommunerna. Vård- och omsorgsnämnden har , 69, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka inriktningsdokumentet i stort och att tillstyrka kommunens avsikt om deltagande i den föreslagna samarbetsorganisationen. Bilaga 266 B. _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka inriktningsdokumentet Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg i stort och att kommunens avser att delta i den föreslagna samarbetsorganisationen. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdskansliet (bilaga 266 B)

15 Kommunstyrelsen KS 267 AU 326 Dnr Begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har , 71, beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 3,8 milj kr. Bilaga 267. Av nämndens beslut framgår att effektiviseringsåtgärder och neddragningar inom verksamheten har resulterat i att skolområdena och de verksamheter som administreras centralt, totalt sett kommer att uppnå ekonomisk balans för helåret. Resultatet för skolskjutsar, interkommunal ersättning och fristående enheter avviker dock kraftigt varför nämnden, trots vidtagna åtgärder, inte ser det som realistiskt att fullt ut klara att uppnå en ekonomisk balans för helåret. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag i avvaktan på överläggning med representanter för barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige göra följande protokollsanteckningar: Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om tilläggsanslag med 3,8 milj kr. Av nämndens beslutsunderlag framgår att besparingsåtgärder gjorts inom alla verksamhetsområden men att alla åtgärder inte ger full effekt under Vidare har barn- och utbildningsnämnden , 73, fastställt ett omfattande handlingsprogram för ekonomiskt förbättringsarbete. Genom resultatöverföring kan för barn- och utbildningsnämnden, enligt de av fullmäktige fastställda ekonomiska styrprinciperna, överföras underskott med 1,5 % av bruttobudgeten. Vid den tidpunkten då fullmäktige ska ta ställning till detta, kan helårseffekterna av de besparingsåtgärder nämnden

16 beslutat om, bedömas med större säkerhet. Kommunfullmäktige är väl medvetna om nämndens ekonomiska situation liksom det förbättringsarbete som pågår och fullmäktige kommer att reglera nämndens resultat i samband med beslut om resultatöverföring. 379 Ordföranden (C) yrkar att det med hänvisning till protokollsanteckningarna ovan, noteras att kommunfullmäktige i mars 2010 fastställer resultatöverföringar för Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till protokollsanteckningarna ovan, notera att kommunfullmäktige i mars 2010 fastställer resultatöverföringar från 2009.

17 Kommunstyrelsen KS 268 AU 327 Dnr Verksamhetsplan 2010 för folkhälsoarbete Välfärdsrådet har beslutat anta förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för folkhälsoarbetet. Bilaga 268. Av planen framgår att det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla kommunens invånare. Delaktighet och inflytande under hela livet med barnen i centrum är ett övergripande mål för samtliga målområden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för folkhälsoarbetet. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges välfärdsrådet

18 Kommunstyrelsen KS 269 Dnr Mål för god ekonomisk hushållning vård- och omsorgsnämnden Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska i budget anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har , 58, beslutat föreslå mål för Bilaga 269. Vård- och omsorgsnämnden behandlar ärendet så att målen därefter kan tillföras budget 2010 vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att tillföra budget 2010 mål för god ekonomisk hushållning för vård- och omsorgsnämnden efter nämndens behandling av ärendet.

19 Kommunstyrelsen KS 270 Dnr Ianspråktagande av eget kapital- vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har , 57, beslutat föreslå nämnden att hos kommunfullmäktige begära att få ta i anspråk 2,5 milj kr ur eget kapital för täckande av kostnader av engångskaraktär under året. Bilaga 270. Vård- och omsorgsnämnden behandlar ärendet Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Vid kommunstyrelsens sammanträde noteras att av de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt i 2009 års budget, framgår att ackumulerat överskott t o m 50 % av eget kapital får tas i anspråk efter särskilt beslut av nämnden. Vård- och omsorgsnämndens ackumulerade kapital är 6,6 milj kr vilket innebär att nämnden själv kan ta beslutet om att ta i anspråk 2,5 milj kr Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden för fortsatt handläggning. Delges vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunstyrelsen KS 271 AU 330 Dnr Förslag till ny politisk organisation Kommunfullmäktiges demokratiberedning har enligt fullmäktiges arbetsordning, uppdraget att inför nya mandatperioder utvärdera nämndsorganisationen och den politiska organisationen i kommunens bolag och föreslå eventuella förändringar. Demokratiberedning inledde i februari 2007 detta arbete inför mandatperioden och överlämnade , 140, ett förslag till ny politisk organisation. Bilaga 271. Kommunfullmäktige beslutade , 140, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta demokratiberedningens förslag som en inriktning för det fortsatta arbetet med att utforma en ny politisk organisation för Ulricehamns kommun fr o m , att uppdra åt kommunstyrelsen att med demokratiberedningen som en referensgrupp, fortsätta arbetet med detaljutformningen av den politiska organisationen så att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i maj 2010 kan ta det formella beslutet om ny politisk organisation, att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för att ta fram ett förslag till förvaltningsorganisation, som är anpassad till strukturen i den nya politiska organisationen och som ska börja gälla fr o m , och att beslut om en ny förvaltningsorganisation kan tas av kommunstyrelsen i september 2010, att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, individnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden och

21 384 att uppdra åt arvodesberedningen att med utgångspunkt från den nya politiska organisationen ta fram förslag till Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda för mandatperioden så att dessa kan fastställas av kommunfullmäktige senast i september Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att ta fram en projektorganisation för det fortsatta arbetet med en ny förvaltningsorganisation och att vidare uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Mattias Josefsson (S) och Celso Silva Goncalves (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar de av arbetsutskottet föreslagna besluten. Delges kommunchefen

22 Kommunstyrelsen KS 272 AU 328 Dnr , , , 0727, 0737 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 1 Sveriges Kommuner och Landsting: Pressmeddelande om tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för Skrift från Naturvårdsverket Svenskt Naturskydd 100 år. 3 Tackbrev från Kulturhuset Folket Hus. 4 Skrivelse från KFi, Kommunforskning i Västsverige angående ny avtalsperiod. 5 Västra Götalandsregionens delårskommuniké för augusti Från Västtrafik, regionala ägarrådet inbjuder till delregionala träffar. 7 Kommunens revisorer kallar till möte med kommunstyrelsens presidium Skrivelse från Kommuninvest om insatsemission år Inbjudan till ägarforum 2009 i Västtrafik AB. 10 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Hössna 7 på fastigheten Hössna 6:3. 11 Kallelse till samverkansmöte för Sjuhärads krishanteringsaktörer. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och meddelande till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS Dnr Diskussion rollfördelningen politiker/tjänstemän Ordföranden väcker en diskussion om rollfördelningen politiker/tjänstemän utifrån kommunstyrelsens reglemente och frågan vem/vilka har rätt att ge uppdrag till förvaltningar/tjänstemän och i vilken omfattning

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 37 Information 38- - Kommunstyrelsens information 42 Inkomna motioner och medborgarförslag

Läs mer

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen s sammanträde Måndag 8 september 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 189 Fastställelse av ärendelista 190 Delegationsbeslut 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Måndag 31 mars kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 31 mars kl i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 31 mars kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 17 - Aktuella frågor och kommande ärenden - Revisionsrapport om registeranalys löner 18-24 Inkomna

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

107 Fastställelse av ärendelista 108 Delegationsbeslut 109 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

107 Fastställelse av ärendelista 108 Delegationsbeslut 109 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen s sammanträde Måndag 5 maj 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 107 Fastställelse av ärendelista 108 Delegationsbeslut 109 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer