Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:"

Transkript

1 Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde : 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag Ekonomiärenden: 262 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen (muntlig redovisning) Ärenden från utvecklingsenheten: 263 Köpekontrakt försäljning av småhustomt 264 Yttrande avseende ansvar för regionalt tillväxtarbete m m Ärenden från miljö- och samhällsbyggnadskontoret: 265 Detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn Övriga ärenden: 266 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 267 Begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 268 Verksamhetsplan 2010 för folkhälsoarbete 269 Mål för god ekonomisk hushållning 2010 vård- och omsorgsnämnden 270 Begäran om ianspråktagande av eget kapital vård- och omsorgsnämnden 271 Förslag till ny politisk organisation. 272 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 273 Diskussion rollfördelningen politiker/tjänstemän

2 Kommunstyrelsen (386) Plats/tid: Stadshuset i Ulricehamn, 5:e våningen, kl Ajournering kl Närvarande, markerade med x, tjänstgörande ersättare markerade med xx Ledamöter Ersättare x Karlsson, Roland, ordf, (C) xx Carlsson, Mikael, (C) x Josefsson, Mattias, vice ordf, (S) xx Celso Silva Gonçalves, (S) Westermark, Barbro, (S) x Frändås, Berit, (S) x Isaksson, Göran, (S) Nordgren, Matthias, (S) x Forsman, Jan, (S) x Mårtensson, Tommy, (S)kl x Andersson, Liselotte, (C) x Andersson, Anders, (C) Svensson, Ulf, (C) x Silfvertelning Fred, Erik, SPI) x Molander, Carljohan, (M) x Dahlén, Anders, (M) x Holmin, Lars, (M)kl x Molander, Birgitta (M) x Wilhelmsson, Kristina, (M) kl x Thelfer, Björn, (M) x Olsson, Allan, (KD) x Kärrsmyr, Ingvar, (KD)kl x Håkanson Gulli, (FP) Borg, Lars, (FP) x Sundh, Jan-Olof, (V) kl x Borg-Saviharju, Ingegerd, (MP) Övriga närvarande x Claesson, Karl-Erik, kommunchef x Arvidsson, Kristina, x Dalengren, Anita, kanslichef; sekr redovisningsekonom x Gunnarsson, Jonas, utredare Utsedd att justera: Jan Forsman Paragrafer: Justerat Roland Karlsson Ordförande Jan Forsman Justerare Anita Dalengren Sekreterare Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift: Mona Brolin

3 Kommunstyrelsen KS Dnr Strategifråga Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör utredare Jonas Gunnarsson för demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation.

4 Kommunstyrelsen KS Dnr Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har , 16, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. Juridiska ärenden Allmänna ärenden Nr 201/2009. Beslut om utdelning ur Sven och Alvida Svenssons fond. Kommunstyrelsens ordförande Nr /2009. Drn Beviljande av ekonomiska bidrag till föreningar. Fritidsintendenten Ekonomiärenden Fastighetsärenden Nr 199/2009. Revidering av MBK-avtal Opto-01 mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi AB. Miljö- och samhällsbyggnadschefen Nr 200/2009. Revidering av MBK-avtal El-97 mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi AB. Miljö- och samhällsbyggnadschefen Nr 203/2009. Dnr , Beslut om att avstå från att utöva den kommunala förköpsrätten. Exploateringshandläggaren , Nr 2004/2009 Dnr Undertecknande av avtal om anläggningsarrende för uppförd squashhall. Mark- och exploateringsansvarig

5 Fritidsärenden 369 Kulturärenden Nr 207/2009. Dnr Beviljande av kulturarrangemangsbidrag. Kulturchefen Personalärenden Nr 202/2009. Förordnande av tf ekonomichef under tiden Kommunchefen Nr 205/2009. Förordnande av tf kulturchef under tiden Kommunchefen Nr 213/2009. Deltagande i Nätverksmöte Utveckla fullmäktige, alt i Stockholm. Kommunstyrelsens ordförande Planärenden Naturvårdsärenden Färdtjänst och riksfärdtjänst Trafikfrågor Nr 206/2009. Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade för tiden Trafikplaneraren Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP Arbetsutskottets beslut , 318, 321, 322 och 323. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen över delegationsbeslut till handlingarna

6 Kommunstyrelsen KS 261 AU 315 Dnr Information och återrapportering av uppdrag 1 Minnesanteckningar från sammanträde med Välfärdsrådet Protokoll fört vid styrelsemöte i UFSAB Direktionsprotokoll från Sjuhärads kommunalförbund. 4 Protokoll från Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn. 5 Skrivelse från Banverket om att planeringen för Götalandsbanan går vidare. 6 Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4 i STUBO AB Miljö- och byggnämnden , 98, verksamhetsuppföljning av tillsyn 2009 tertial 1 och 2. Muntlig information vid arbetsutskottets sammanträde: 1 Utvecklingen på Bronäsområdet (workshop ) Muntlig information vid kommunstyrelsens sammanträde: 1 Möte om fortsatt samverkan Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo 2 Avtal om ensamkommande flyktingbarn 3 Möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 Föreningen Norden besök från Norge och Danmark sommaren Möte i Ulricehamn med delregionala ägarrådet för Västtrafik angående målbild Information från de kommunala bolagen

7 7 Arbetet enligt pandemiplanen

8 Kommunstyrelsen KS Dnr Ekonomisk uppföljning De månader då ingen gemensam uppföljning görs, lämnas en muntlig redogörelse avseende ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen t o m oktober.

9 Kommunstyrelsen KS 263 AU 319 Dnr Köpekontrakt försäljning av småhustomt Utvecklingsenheten föreslår i skrivelse en förändring av de köpekontrakt som gäller vid försäljning av småhustomter till privatpersoner. Bilaga 263. Bakgrunden är att den nuvarande avtalskonstruktionen innebär att köpare inom ett år ska bebygga tomten. Förslaget innebär att köparen inom tre månader ska söka bygglov och sedan tre månader efter beviljat bygglov ha påbörjat byggnationen. Bakgrunden till förslaget är bankernas placering av lån med säkerhet i pantbrev i småhusfastigheten. Ett förslag till nytt köpekontrakt redovisas i utvecklingsenhetens skrivelse. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att vid försäljning av småhustomter till privatpersoner tillämpa köpekontrakt i enlighet med bilaga ovan. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges utvecklingsenheten

10 Kommunstyrelsen KS 264 AU 320 Dnr Yttrande avseende ansvar för regionalt tillväxtarbete m m Regeringskansliet, finansdepartementet, ger i remiss kommunen möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag om ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Bilaga 264 A. Från utvecklingsenheten föreligger ett förslag till yttrande Bilaga 264 B. Utvecklingsenheten redovisar därutöver i skrivelse ett underlag till yttrandet. Bilaga 264 C. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Regeringskansliet, finansdepartementet i enlighet med bilaga ovan. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges Regeringskansliet, finansdepartementet (bilaga 264 B)

11 Kommunstyrelsen KS 265 AU 324 Dnr Detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har genom skrivelse överlämnat förslag till detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn. Planförslaget syftar till att förtäta kvarteret, skapa flerbostadshus och parkeringsplatser för handeln i kvarteret och att möjliggöra tillbyggnad för handel. Bilaga 265. Kommunfullmäktige beslutade , 62, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 157, att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadskontoret att illustrera planförslaget genom ett fotomontage. Arbetsutskottet beslutade vidare att målsättningen ska vara att planen kan antas av kommunfullmäktige i september. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret redovisar i skrivelse att planhandlingen nu kompletterats med två illustrationer och föreslår att planen nu antas. Kommunfullmäktige beslutade , 130, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt följande yrkande: Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att fullfölja det majoritetsbeslut som Ulricehamns kommunfullmäktige fattade den 27 april 2009 vilket innebär att ta fram en detaljplan som medger byggnation om max tre våningar och att byggnationen ska ta större hänsyn till stadsbilden att ta större hänsyn till den massiva kritik som inkommit i eller i anslutning till ärendet, i form av yttranden och namnunderskrifter att ta fram och redovisa all relevant information i ärendet att illustrationer som medföljer beslutsunderlaget ska visa korrekt antal huskroppar, att höjden är korrekt illustrerad och där annan utsmyckning av illustrationen ska stå i direkt proportion till dess naturliga storlek i förhållande till huskropparna

12 att illustrationer ska tas fram även från perspektivet Fiskarebacken och Storgatan och i likhet med nuvarande illustration från Strandgatan visa huskropparna med omgivande miljö. 375 Ordföranden (C) yrkar att detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn antas. Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition mellan eget yrkande och Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandens yrkande. Votering begärs. Arbetsutskottet godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Mattias Josefssons avslagsyrkande. Vid upprop avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Allan Olsson (KD), Carljohan Molander (M) och Roland Karlsson (C) röstar ja. Mattias Josefsson(S) och Barbro Westermark (S) röstar nej. Arbetsutskottet har alltså beslutat enligt ordförandens yrkande. Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S) och Barbro Westermark (S) till förmån för Mattias Josefssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Tvingen 9 och 10 m fl, Ulricehamn (daterad ). Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Lars Holmin (M), Jan-Olof Sundh (V), Göran Isaksson (S) och Celso Silva Goncalves (S) yrkar bifall till Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Mattias Josefssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

13 Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S), Jan Forsman (S) och Jan-Olof Sundh (V) till förmån för Mattias Josefssons avslagsyrkande. 376 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

14 Kommunstyrelsen KS 266 AU 325 Dnr Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Västra Götalandsregionen har i remiss gett kommunen möjlighet att lämna synpunkter på inriktningsdokumentet Närsamverkan i Södra Älvsborg Bilaga 266 A. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja, som ger förbättrad kvalitet och ett effektivare nyttjande av egna och gemensamma resurser. Förväntat resultat är en plan för utveckling av närvården i samverkan mellan berörda kommuner och VG Regionen, som skapar förutsättning och stöd för lokal samverkan i kommunerna. Vård- och omsorgsnämnden har , 69, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka inriktningsdokumentet i stort och att tillstyrka kommunens avsikt om deltagande i den föreslagna samarbetsorganisationen. Bilaga 266 B. _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka inriktningsdokumentet Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg i stort och att kommunens avser att delta i den föreslagna samarbetsorganisationen. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdskansliet (bilaga 266 B)

15 Kommunstyrelsen KS 267 AU 326 Dnr Begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har , 71, beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 3,8 milj kr. Bilaga 267. Av nämndens beslut framgår att effektiviseringsåtgärder och neddragningar inom verksamheten har resulterat i att skolområdena och de verksamheter som administreras centralt, totalt sett kommer att uppnå ekonomisk balans för helåret. Resultatet för skolskjutsar, interkommunal ersättning och fristående enheter avviker dock kraftigt varför nämnden, trots vidtagna åtgärder, inte ser det som realistiskt att fullt ut klara att uppnå en ekonomisk balans för helåret. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag i avvaktan på överläggning med representanter för barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige göra följande protokollsanteckningar: Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om tilläggsanslag med 3,8 milj kr. Av nämndens beslutsunderlag framgår att besparingsåtgärder gjorts inom alla verksamhetsområden men att alla åtgärder inte ger full effekt under Vidare har barn- och utbildningsnämnden , 73, fastställt ett omfattande handlingsprogram för ekonomiskt förbättringsarbete. Genom resultatöverföring kan för barn- och utbildningsnämnden, enligt de av fullmäktige fastställda ekonomiska styrprinciperna, överföras underskott med 1,5 % av bruttobudgeten. Vid den tidpunkten då fullmäktige ska ta ställning till detta, kan helårseffekterna av de besparingsåtgärder nämnden

16 beslutat om, bedömas med större säkerhet. Kommunfullmäktige är väl medvetna om nämndens ekonomiska situation liksom det förbättringsarbete som pågår och fullmäktige kommer att reglera nämndens resultat i samband med beslut om resultatöverföring. 379 Ordföranden (C) yrkar att det med hänvisning till protokollsanteckningarna ovan, noteras att kommunfullmäktige i mars 2010 fastställer resultatöverföringar för Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till protokollsanteckningarna ovan, notera att kommunfullmäktige i mars 2010 fastställer resultatöverföringar från 2009.

17 Kommunstyrelsen KS 268 AU 327 Dnr Verksamhetsplan 2010 för folkhälsoarbete Välfärdsrådet har beslutat anta förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för folkhälsoarbetet. Bilaga 268. Av planen framgår att det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla kommunens invånare. Delaktighet och inflytande under hela livet med barnen i centrum är ett övergripande mål för samtliga målområden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för folkhälsoarbetet. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Delges välfärdsrådet

18 Kommunstyrelsen KS 269 Dnr Mål för god ekonomisk hushållning vård- och omsorgsnämnden Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska i budget anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har , 58, beslutat föreslå mål för Bilaga 269. Vård- och omsorgsnämnden behandlar ärendet så att målen därefter kan tillföras budget 2010 vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att tillföra budget 2010 mål för god ekonomisk hushållning för vård- och omsorgsnämnden efter nämndens behandling av ärendet.

19 Kommunstyrelsen KS 270 Dnr Ianspråktagande av eget kapital- vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har , 57, beslutat föreslå nämnden att hos kommunfullmäktige begära att få ta i anspråk 2,5 milj kr ur eget kapital för täckande av kostnader av engångskaraktär under året. Bilaga 270. Vård- och omsorgsnämnden behandlar ärendet Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Vid kommunstyrelsens sammanträde noteras att av de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt i 2009 års budget, framgår att ackumulerat överskott t o m 50 % av eget kapital får tas i anspråk efter särskilt beslut av nämnden. Vård- och omsorgsnämndens ackumulerade kapital är 6,6 milj kr vilket innebär att nämnden själv kan ta beslutet om att ta i anspråk 2,5 milj kr Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden för fortsatt handläggning. Delges vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunstyrelsen KS 271 AU 330 Dnr Förslag till ny politisk organisation Kommunfullmäktiges demokratiberedning har enligt fullmäktiges arbetsordning, uppdraget att inför nya mandatperioder utvärdera nämndsorganisationen och den politiska organisationen i kommunens bolag och föreslå eventuella förändringar. Demokratiberedning inledde i februari 2007 detta arbete inför mandatperioden och överlämnade , 140, ett förslag till ny politisk organisation. Bilaga 271. Kommunfullmäktige beslutade , 140, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta demokratiberedningens förslag som en inriktning för det fortsatta arbetet med att utforma en ny politisk organisation för Ulricehamns kommun fr o m , att uppdra åt kommunstyrelsen att med demokratiberedningen som en referensgrupp, fortsätta arbetet med detaljutformningen av den politiska organisationen så att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i maj 2010 kan ta det formella beslutet om ny politisk organisation, att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för att ta fram ett förslag till förvaltningsorganisation, som är anpassad till strukturen i den nya politiska organisationen och som ska börja gälla fr o m , och att beslut om en ny förvaltningsorganisation kan tas av kommunstyrelsen i september 2010, att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, individnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden och

21 384 att uppdra åt arvodesberedningen att med utgångspunkt från den nya politiska organisationen ta fram förslag till Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda för mandatperioden så att dessa kan fastställas av kommunfullmäktige senast i september Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att ta fram en projektorganisation för det fortsatta arbetet med en ny förvaltningsorganisation och att vidare uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Mattias Josefsson (S) och Celso Silva Goncalves (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar de av arbetsutskottet föreslagna besluten. Delges kommunchefen

22 Kommunstyrelsen KS 272 AU 328 Dnr , , , 0727, 0737 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 1 Sveriges Kommuner och Landsting: Pressmeddelande om tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för Skrift från Naturvårdsverket Svenskt Naturskydd 100 år. 3 Tackbrev från Kulturhuset Folket Hus. 4 Skrivelse från KFi, Kommunforskning i Västsverige angående ny avtalsperiod. 5 Västra Götalandsregionens delårskommuniké för augusti Från Västtrafik, regionala ägarrådet inbjuder till delregionala träffar. 7 Kommunens revisorer kallar till möte med kommunstyrelsens presidium Skrivelse från Kommuninvest om insatsemission år Inbjudan till ägarforum 2009 i Västtrafik AB. 10 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Hössna 7 på fastigheten Hössna 6:3. 11 Kallelse till samverkansmöte för Sjuhärads krishanteringsaktörer. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och meddelande till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS Dnr Diskussion rollfördelningen politiker/tjänstemän Ordföranden väcker en diskussion om rollfördelningen politiker/tjänstemän utifrån kommunstyrelsens reglemente och frågan vem/vilka har rätt att ge uppdrag till förvaltningar/tjänstemän och i vilken omfattning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 24 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 176 Fastställelse av ärendelista 177 Delegationsbeslut 178 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer