100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna."

Transkript

1 s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. Beredning/yttrande ärenden till kommunfullmäktige 103 Detaljplan Gällstad 1:23 m fl 104 Budget och verksamhetsplan Sjuhärads Kommunalförbund 105 Budget och verksamhetsplan Sjuhärads Samordningsförbund 106 Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet s beslutsärenden 107 Redovisning vindkraftsplan 108 Eventuell framtida placering av bibliotek 109 Yttrande- överenskommelse om samverkan barn/ungdom, Västbus 110 Ansökan om bidrag för omvårdnadslyftet 111 Patientsäkerhetsberättelse Utredning gemensam växel 113 Svar på medborgarförslag om pyrotekniska varor 114 Svar på medborgarförslag om totalförbud mot fyrverkerier 115 Svar på medborgarförslag om öppettider simhallen 116 Ärenden för kommunstyrelsens information

2 sid 128 (147) Tid och plats Ledamöter Ersättare Justerare Tid och plats för justering Måndag den 16 april 2012 kl , i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset Lars Holmin (M), ordförande Mattias Josefsson (S), vice ordförande Barbro Westermark (S) Göran Isaksson (S) Inga-Kersti Skarland (S) Roger Wilhelmsson (M) Birgitta Molander (M) tjg för Margareta Juliusson (M) Björn Thelfer (M) Anders Andersson (C) Ann Stockzelius (C) Liselotte Andersson (C) Gulli Håkanson (FP) Ulf Svensson (MP) kl , Cristina Bernevång (KD) Jan-Olof Sundh (V) Celso Silva Gonçalves (S) Catharina Ståhl Lind (S) Tommy Mårtensson (S) Aira Eriksson (S) Eva Grönbäck (M) Roland Eriksson (FP) Allan Olsson (KD) Mikael Carlsson (C) Ing-Marie Andersson (C) Perallan Orrbeck (FP) Arne Fransson (MP) tjg Henrik Lööv (KD) Cristina Bernevång kl i stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Datum då anslaget tas ner.. Underskrift Mona Brolin

3 sid 129 Övriga närvarande Karl-Erik Claesson, kommunchef Ewa Roslund, kommunchef Göran Nyman, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling Carita Brovall, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling Helén Claesson, chef intern service Isabelle Wikström, chef intern Service Olof Olsson, ekonomichef Lars Lindbergh, personalchef Therese Evertsdotter Staaf, verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad Christian Bruhn, planarkitekt Roland Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande Anita Dalengren, verksamhetschef administrativt processtöd Underskrifter Sekreterare Anita Dalengren Ordförande Lars Holmin (M) Justerare Cristina Bernevång

4 sid Ärendelista s beslut Ärende 9 utgår (förvärv av Kättersred 3:1). Som ett nytt ärende tillförs information om eventuell framtida placering av bibliotek. Ärendelistan fastställs i övrigt

5 sid Anmälan av delegationsbeslut har , 30, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. Följande delegationsbeslut anmäls: 1 Juridiska ärenden Nr 92/2012 Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan. s ordförande Nr 89/2012 Utse personuppgiftsombud. Kommunchef Allmänna ärenden Nr 86/2012 Upphandling för att verkställa investeringsprojekt som särskilt beslutats av kommunstyrelsen. Verksamhetschef Nr 83/2012 KS Beslut om folkhälsoinsatser. Folkhälsoplanerare Fastighetsärenden Nr 90/2012 KS Teckna hyresavtal bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp/teckna nya avtal avseende kommunens ägda fastigheter. Verksamhetschef fastighet Nr 85, 87-88/2012 KS , 0114 Upplåta offentlig plats. Trafikplanerare ,

6 sid Personalärenden Nr 91/2012 Anställa personal. Processchef Nr 82/2012 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader. Enhetschef Trafikfrågor/KLIMP Nr 84/2012 Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt bemyndigande för kommunal trafiknämnd, Trafikplanerare Gymnasieskolan övergångsbestämmelser delegationsordning Nr 81/2012 Beslut att undervisning på ett nationellt program för en elev får fördelas över en längre tid än tre år. Rektor s beslut Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

7 sid Förvaltningens information Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter.

8 sid Detaljplan Gällstad 1:23 m fl Dnr Miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse förslag till detaljplan för Gällstad 1:23 m fl. Planen syftar till att ändra användningen till enbart handel och industri i hela området mellan Boråsvägen och Ulricehamnsvägen. Tre av fastigheterna har tidigare varit reglerade till bostadsändamål. Miljö och samhällsbyggnad föreslår att detaljplanen daterad antas. Skrivelse från miljö och samhällsbyggnad s förslag till kommunfullmäktiges beslut Detaljplan för Gällstad 1:23 m fl (daterad ) antas.

9 sid Budget och verksamhetsplan 2012 Sjuhärads kommunalförbund Dnr Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har , 5, beslutat att fastställa budget och flerårsplan 2012 och att översända budgeten för antagande i medlemskommunerna. Skrivelse från Sjuhärads kommunalförbund. s förslag till kommunfullmäktiges beslut Budget och flerårsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

10 sid Budget och verksamhetsplan 2012 Sjuhärads Samordningsförbund Dnr Från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund föreligger verksamhetsplan Samordningsförbundet ansvarar för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Verksamhetsplan Sjuhärads Samordningsförbund. s förslag till kommunfullmäktiges beslut Budget och flerårsplan 2012 för Sjuhärads Samordningsförbund godkänns.

11 sid Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet Dnr Sjuhärads kommunalförbund överlämnar i skrivelse ett förslag till nytt avtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan kommun och region avseende hälso- och sjukvård. Det tidigare avtalet är uppsagt och det nya ska gälla från 1 april. Styrelsen i de västsvenska Kommunförbundens samorganisation VästKom har för sin del godkänt förslaget och rekommenderat de fyra förbunden att godkänna det. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att godkänna avtalet och rekommendera medlemskommunerna att godkänna det att gälla från och med Chefer välfärd, lärande, samhällsutveckling föreslår i skrivelse att kommunfullmäktige godkänner det nya avtalet Beslut från regionfullmäktige Skrivelse från Sjuhärads kommunalförbund Skrivelse från chefer välfärd, lärande, samhällsutveckling s förslag till kommunfullmäktiges beslut Nytt hälso- och sjukvårdsavtal godkänns att gälla från och med

12 sid Vindkraftsplan Dnr beslutade , 354, att förslag till vindkraftsplan ställs ut efter att det omarbetats i enlighet med kommunstyrelsens beslut , 327. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar miljö och samhällsbyggnad om arbetet med vindkraftsplan. Ytterligare en redovisning kommer att ske vid ett kommande möte med kommunstyrelsen. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutet lämnas till

13 sid Eventuell framtida placering av bibliotek Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunchefen de diskussioner som förts angående eventuell framtida placering av nytt bibliotek och eventuellt uppdrag om detaljplanearbete. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

14 sid Yttrande samverkan Västbus Dnr Västsvenska Kommunförbundens samorganisation Väst Kom har i remiss gett kommunen tillfälle att lämna synpunkter på ett förslag till överenskommelse. Överenskommelsen avser samverkan mellan kommunerna och regionen för barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik (Västbus). Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger yttrande med förslag att överenskommelsen tillstyrks men vissa synpunkter/förslag till ändringar ska beaktas/prövas i den fortsatta behandlingen av ärendet. Skrivelse från Väst Kom Skrivelse från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling s beslut Överenskommelsen om samverkan för barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik (Västbus) tillstyrks av Ulricehamns kommun med förslag att vissa synpunkter/förslag till ändringar ska beaktas/prövas i den fortsatta behandlingen av ärendet dessa redovisas i yttrandet Beslutet lämnas till Västsvenska Kommunförbundens samorganisation Väst Kom chef välfärd, lärande och samhällsutveckling

15 sid Ansökan statbidrag för omvårdnadslyftet Dnr Verksamhetschef äldreomsorg föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen godkänner en ansökan om statsbidrag för omvårdnadslyftet 2012 för att stärka kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och även för specialkompetenser. Skrivelse från verksamhetschef äldreomsorg. s beslut Ulricehamns kommun ansöker om statsbidrag för att delta i omvårdnadslyftet Beslutet lämnas till chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling verksamhetschef äldreomsorg

16 sid Patientsäkerhetsberättelse 2011 Dnr Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och medicinsk ansvarig sjuksköterska föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelse 2011 och uppdrar åt förvaltningen att upprätta gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOFS 2011:9. Berättelsen belyser de delar som främjar kommunens patientsäkerhetsarbete och resultatet Skrivelse från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och medicinsk ansvarig sjuksköterska s beslut Patientsäkerhetsberättelse 2011 godkänns och kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att upprätta gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9). Beslutet lämnas till chef välfärd, lärande och samhällsutveckling medicinsk ansvarig sjuksköterska

17 sid Utredning gemensam växel Dnr Kommuncheferna föreslår i skrivelse att en utredning görs för att brett belysa hur en växelsamverkan mellan Ulricehamns och Tranemo kommuner samt mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Stadshus AB kan se ut med hänsyn till kundperspektiv och ekonomi. Bakgrunden är att samverkansnämnd IT Ulricehamn Tranemo, , 4, beslutat att ge chef intern service i uppdrag att förbereda ärende till respektive kommunstyrelsen avseende telefonistsamverkan mellan kommunerna. Skrivelse från kommunchefer s beslut s förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning för att brett belysa hur en växelsamverkan mellan Ulricehamns och Tranemo kommuner samt mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Stadshus AB kan se ut med hänsyn till kundperspektiv och ekonomi. Beslutet lämnas till Kommunchefer chefer intern service verksamhetschef administrativt processtöd

18 sid Svar på medborgarförslag om pyrotekniska varor Dnr Kommunfullmäktige beslutade , 5, att till kommunstyrelsen för besvarande överlämna ett medborgarförslag från Monica Carlberg om begränsningar för pyrotekniska varor. I skrivelse från verksamhet administrativt processtöd redovisas att kommunen infört begränsningar för användandet av pyrotekniska varor i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i linje med medborgarförslaget. Härigenom kan medborgarförslaget antas. Medborgarförslag från Monica Carlberg Skrivelse från verksamhet administrativt processtöd s beslut Kommunen har infört begränsningar för användandet av pyrotekniska varor i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, som reglerar var och när pyrotekniska varor får användas på offentlig plats. Genom detta avslås medborgarförslaget om att använda torg för smällare och raketer. Beslutet lämnas till Monica Carlberg chefer intern service verksamhetschef administrativt processtöd

19 sid Svar på medborgarförslag om totalförbud mot fyrverkerier Dnr Kommunfullmäktige beslutade , 6, att till kommunstyrelsen för besvarande överlämna ett medborgarförslag från Helena Koskelainen om totalförbud mot fyrverkerier. I skrivelse från verksamhet administrativt processtöd redovisas att kommunen saknar befogenhet att totalförbjuda pyrotekniska varor. Kommunen har infört begränsningar för användandet av pyrotekniska varor på offentlig plats i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Mot denna bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås. Medborgarförslag från Helena Koskelainen Skrivelse från verksamhet administrativt processtöd s beslut Kommunen saknar befogenhet att totalförbjuda pyrotekniska varor men begränsningar för användandet av pyrotekniska varor på offentlig plats har införts i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget om totalförbud. Beslutet lämnas till Helena Koskelainen chefer intern service verksamhetschef administrativt processtöd

20 sid Svar på medborgarförslag om öppettider i simhallen Dnr Kommunfullmäktige beslutade , 210, att till kommunstyrelsen för besvarande överlämna ett medborgarförslag från Emmie Wilde om öppettider i simhallen. I skrivelse från verksamhet arbete och fritid redovisas att öppettider och utbud av aktiviteter, har dimensionerats efter de ekonomiska resurser som ställts till förfogande för anläggningen. I valet mellan att utöka öppettider under helger på bekostnad av att reducera aktiviteter, har verksamhetsutbudet prioriterats. Därför föreslås att medborgarförslaget avslås. Medborgarförslag från Emmie Wilde Skrivelse från verksamhet arbete och fritid s beslut I valet mellan att utöka öppettider under helger på bekostnad av att reducera personalledda aktiviteter, har verksamhetsutbudet prioriterats. Därför avslås medborgarförslaget. Beslutet lämnas till Emmie Wilde chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling verksamhetschef arbete och fritid

21 sid Information 1. Styrelseprotokoll från Sjuhärads Samordningsförbund Direktionsprotokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer