ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Sidan 1 / 12

2 ANVÄNDARHANDBOK 1 BESKRIVNING är ett kopplingsur avsett att styra belysningslaster i förhållande till tiderna för gryning och skymning. Det innehåller ett program som automatiskt justerar tiderna för frånslagning vid gryning och tillslagning vid skymning, utan att du behöver göra egna inställningar. Du väljer urets geografiska placering genom att välja ur en lista med de viktigaste svenska städerna. Uret kräver bara två modulplatser och är därför lätt att montera i centraler med begränsat utrymme. Det har 22 minnesplatser i två av varandra oberoende kretsar. Det kan programmeras astronomiskt eller med fasta tider. 2 INSTALLATION VARNING! Elektriska apparater ska monteras och installeras av en behörig elektriker! STÄNG AV STRÖMMEN INNAN DU BÖRJAR INSTALLERA URET! Uret skyddas internt mot störningar av en säkerhetskrets. Kraftiga fält kan emellertid förhindra att uret fungerar korrekt. Du kan undvika störningar genom att följa några enkla regler: Montera inte uret nära induktiva laster (motorer, transformatorer, kontaktorer och liknande). Vi rekommenderar separat strömförsörjning, vid behov med nätfilter. Induktiva laster ska förses med transientskydd (MOV, RC-filter). Om uret ska användas tillsammans med andra apparater i en installation kan du behöva kontrollera att den totala installationen inte alstrar några parasitstörningar. 3 INSTALLATION Kopplingsuret är en elektronisk styrapparat som monteras fristående i ett fördelningsskåp, på en 35 mm symmetrisk DIN-skena enligt SS EN ANSLUTNING Du ansluter uret enligt inkopplingsschemat till vänster. OBS! Den streckade linjen till reläkontakterna visar bara att elektroniken styr båda kontakterna, men inte nödvändigtvis samtidigt! Sidan 2 / 12

3 5 PROGRAMMERING 5.1 Generellt Uret levereras med förprogrammerat datum, tid och svensk meny. Det växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. En sol eller en snöflinga i bildskärmen visar status, men du kan också välja andra datum Du kan programmera dagarna i block. Det innebär att flera dagar med samma kopplingstider bara tar upp en minnesplats i programmet. 6 MENYFÖRKLARING AST Astronomiska tider (soluppgång och solnedgång) GRY Gryning SKY Skymning TIMMA FIX Manuell programmering av dygn/vecka KORR Korrigering av tider för soluppgång och solnedgång PROG Programplats ON Inkoppling (TILL) OFF Urkoppling (FRÅN) C1 Kanal 1 C2 Kanal 2 7 FUNKTION OK/MENY C Tryckknappar upp ( ) och ner ( ). Du använder dem för att bläddra i menyer och välja funktioner. Du använder den för att välja meny och bekräfta/lagra ett val. Du använder den för att avbryta eller gå tillbaka ett steg. Om du vill återställa uret till fabriksinställningarna ska du hålla alla fyra knapparna intryckta i minst 3 sekunder. 8 DRIFTTAGNING OCH INSTALLATION De följande reglerna gäller i alla programmeringsavsnitt. Informationen du ska ändra blinkar. Varje gång du trycker på knapparna och ökas eller minskas värdet i den blinkande informationen. Om du håller en knapp intryckt en längre tid ökar eller minskar värdet med fem enheter per sekund. När du har ändrat det sista värdet bekräftar du ändringarna med OK-knappen. Om du inte trycker på någon knapp inom en minut återgår uret till normal drift: bildskärmen visar aktuell tid och C1 och C2 status i respektive krets (TILL eller FRÅN). Du kan visa grynings- och skymningstiderna under normal drift genom att trycka på C-knappen. Då visas den astronomiska bildskärmen (AST) med de aktuella tiderna för gryning och skymning. Sidan 3 / 12

4 När du ska installera som ett astronomiskt tidrelä behöver du bara gå in i ZONmenyn, trycka på OK, välja den stad som ligger närmast installationsplatsen, och trycka på OK igen. Bildskärmen visar texten KORR:NEJ samt de aktuella grynings- och skymningstiderna för den valda zonen. Tiderna växlar mellan varandra med fem sekunders intervall. Om du inte vill göra några korrigeringar bekräftar du med OK igen, och uret är programmerat med de två kanalerna i astronomiskt läge. 9 VÄLJA SPRÅK Tryck på OK-knappen för att komma in i menysystemet. Välj SPRÅK med knapparna och. Bekräfta med OK. Du använder knapparna och för att välja det önskade språket. När du bekräftar valet med OK återgår uret till huvudbildskärmen. 10 VÄLJA ZON Tryck på OK-knappen för att komma in i menysystemet. Välj ZON med knapparna och. När du trycker på OK igen öppnas den alfabetiska listan med städerna. Välj den stad som ligger närmast installationsplatsen med knapparna och och bekräfta med OK igen. Nu visar bildskärmen texten KORR:NEJ samt växlar mellan tiderna för gryning och skymning. Om du vill ändra tiderna för gryning (tillslag) och skymning (frånslag) ska du välja JA och bekräfta med OK. Nu kommer du in i korrigeringsmenyn, och bildskärmen visar texten KORR:GRY för gryningstiden, samt tiden 0:00 (korrigeringstiden) i den undre delen. Ändra värdet med knapparna (öka) och (minska). Du kan ändra värdet med upp till tre timmar. När du bekräftar inställningen med OK visar bildskärmen texten KORR:SKY för skymningstiden. Ändra värdet på samma sätt som för KORR:GRY och bekräfta med OK. Då kommer du tillbaka till huvudbildskärmen. 11 FÖRDEFINIERADE PARAMETRAR Kopplingsuret lämnar fabriken med ett antal förinställda parametrar. Det är inställt med användarlandets språk och landets officiella växlingsdatum för sommar-/vintertid. Zonen är inställd på den första orten i landets alfabetiska lista, och det finns fyra fördefinierade program: Program 01: kanal 1, skymningstillslag för veckans alla dagar. Program 02: kanal 1, gryningsfrånslag för veckans alla dagar. Program 03: kanal 2, skymningstillslag för veckans alla dagar. Program 04: kanal 2, gryningsfrånslag för veckans alla dagar. Dessa program ligger kvar i minnet även om du har nollställt uret. VIKTIGT! Om du inte vill använda skymningsreläfunktionen ska du programmera uret med fasta tider i program och/eller Sidan 4 / 12

5 12 PROGRAMMERING AV FASTA TIDER DYGN/VECKA TILL/FRÅN Så här kan du programmera uret med egna (fasta) kopplingstider för kanal 1 (programplatserna 01 och 02) respektive 2 (programplatserna 03 och 04). 1. Tryck på OK. Texten MENY visas, och ZON blinkar. 2. Tryck på eller tills PROGRAM visas. 3. Tryck på OK. Texten PROG:01 visas. 4. Tryck på OK. Texten ENTER visas. 5. Tryck på OK. Texten C1:ON [Kanal 1 TILL] visas (ON blinkar). 6. Tryck på OK. Texten KORR HH samt SKY visas, tillsammans med den aktuella tiden för skymningstillslag. 7. Tryck på OK. 8. Välj timmar med eller -knappen. Du kan ändra tiden med upp till ± 9 timmar. 9. Tryck på OK. Texten KORR:MM samt SKY visas, tillsammans med den aktuella tiden för skymningstillslaget. 10. Välj minuter med eller -knappen. Du kan ändra tiden med upp till ± 59 minuter. 11. Tryck på OK. Texten MA:JA visas. (MA = måndag.) Välj JA eller NEJ med -knappen. 12. Upprepa punkt 11 för alla veckodagar. 13. Tryck på OK. Texten PROG:XX visas. Upprepa punkterna 5 12 för att lägga in OFF-tiderna [FRÅN]. 14. Tryck på C för att avsluta programmeringen. OBS! Om du håller OK-knappen intryckt när du bekräftar den sista veckodagen (steg 11 ovan) kommer uret att anse att du har programmerat en ledig dag. Ordet FESTLIGT visas, tillsammans med en liten bild av en resväska. VARNING! Om du har programmerat en funktion på en ledig dag (FESTLIGT) kan du inte programmera in någon semester. Ett eventuellt semesterprogram tas bort från menyn, och funktionen gäller som en ledig dag. Om du har programmerat in fasta kopplingstider i samma krets som du har astronomisk funktion kan tiderna komma att överlappa varandra, eftersom de astronomiska tiderna ändras kontinuerligt framåt och bakåt under året. Det kan orsaka att uret fungerar felaktigt. Exempel: Du har programmerat belysningen i ett skyltfönster att slå till enligt astronomiska tider. Belysningen ska tändas i skymningen men släckas igen kl. 21:30 (programmerad funktion med fast tid). Eftersom det astronomiskt styrda tillslaget rör sig framåt under sommaren kommer det en tid då skymningen kommer att inträffa efter kl. 21:30. Tillslaget kommer då att ske efter den fastprogrammerade frånslagstiden. Det innebär att belysningen inte kommer att släckas förrän uret kommer fram till en ny frånslagspunkt i detta fall gryningen. Du kan lösa problemet genom att seriekoppla de två kretsarna, eller genom att programmera in en ny, fast frånslagspunkt efter den senaste skymningstiden. 13 PRIORITET Om det skulle förekomma att två kopplingsfunktioner sammanfaller tidsmässigt kommer ASTRO NOVA CITY alltid att utföra frånslagsfunktionen. Sidan 5 / 12

6 14 VISA FÖRPROGRAMMERADE FUNKTIONER 1. Tryck på OK. Texten MENY visas, och ZON blinkar. 2. Tryck på eller tills PROGRAM visas. 3. Tryck på OK. Texten PROG:01 visas. 4. Tryck på OK. Texten ENTER visas. 5. Tryck på OK. Texten C1:ON [Kanal 1 TILL] visas (ON blinkar). Fortsätt trycka. Bildskärmen visar i tur och ordning alla programmerade funktioner (till- och frånslag), med aktuella tider. 15 VISA TIDSTYRDA FUNKTIONER 1. Tryck på C två gånger. Bildskärmen visar status för kanal 1, t.ex. C1:AUTO, C1 FRÅN, C2 FRÅN och aktuellt klockslag. 2. Tryck på C igen. Bildskärmen visar status för kanal 2, t.ex. C2:AUTO, C1 FRÅN, C2 FRÅN och aktuellt klockslag. 16 NOLLSTÄLLA PROGRAM Om du håller alla fyra knapparna intryckta i mer än tre sekunder raderas all programmering förutom den fabriksinställda programmeringen. Menyn för språkval visas på bildskärmen. 17 ÄNDRA ELLER TA BORT FUNKTIONER 1. Tryck på OK. Texten MENY visas, och ZON blinkar. 2. Välj PROGRAM med knapparna och. 3. Bekräfta valet med OK. Texten PROGRAM och PROG:01 visas i bildskärmen. 4. Välj programmet du vill ändra eller ta bort med knapparna och. 5. Bekräfta valet med OK. Det valda programmet visas i bildskärmen tillsammans med texten PROG:XX ENTER. 6. Bekräfta med OK. 7. Fortsätt enligt avsnitt 5 PROGRAMMERING om du vill ändra programmet. 8. Om du vill ta bort det valda programmet väljer du TA BORT med knapparna och. 9. Avsluta med OK. 18 TILLFÄLLIG ÖVERSTYRNING (MANUELL DRIFT) Du kan tillfälligt stänga av normal drift för kanal 1 eller kanal 2 Välj ON [TILL] med knappen (C1 (kanal 1)) eller OFF [FRÅN] med knappen (C2 (kanal 2)). Du avbryter överstyrningen genom att upprepa detta. 19 PERMANENT ÖVERSTYRNING (MANUELL DRIFT) 1. Tryck på OK. Texten MENY VISAS, och ZON blinkar. 2. Välj SPÄRRAT med knappen. 3. Tryck på OK. Texten C1:JA visas. 4. Välj kanalen du vill överstyra med knapparna och. Sidan 6 / 12

7 5. Bekräfta valet med OK. En låssymbol visas i bildskärmen, den visar att permanent överstyrning är aktiv. 6. Välj ON [TILL] eller OFF [FRÅN] med knappen (C1 (kanal 1)) eller knappen (C2 (kanal 2)) i normalt visningsläge. 7. Du kan återställa den permanenta överstyrningen genom att välja C1:NEJ eller C2:NEJ. 20 AVANCERAD PROGRAMMERING (EXTRAFUNKTIONER) 20.1 ÖVERGÅNG MELLAN SOMMAR- OCH VINTERTID 1. Tryck på OK. Texten MENY VISAS, och ZON blinkar. 2. Välj EXTRAS med knapparna och 3. Bekräfta med OK. Texten EXTRAS visas och ÅRSTID blinkar. 4. Tryck på OK. Texten ÅRSTID visas och AUTO blinkar. 5. Välj en av de tre funktionerna AUTO, STOP eller MANUELL med knapparna och. 6. Bekräfta valet med OK. Om en eller flera programmerade funktioner sammanfaller med årstidsväxlingen kommer dessa antingen att dupliceras eller att inte utföras, beroende på årstidsväxlingen. AUTO MANUELL STOP Årstidsväxlingen utförs automatiskt den sista söndagen i mars och oktober, klockan 02:00 respektive 03:00. Detta val tillåter inga ändringar. Bildskärmen visar texten MENY och EXTRAS blinkar när du har valt detta alternativ. Om du väljer detta alternativ kan du ändra datum och klockslag för årstidsväxlingen. Bildskärmen visar texten ÅRS W-S eller ÅRS S-W (beroende på när under året du programmerar detta) och MÅNAD blinkar. Välj månad för årstidsväxlingen med knapparna eller. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten ÅRS W-S eller ÅRS S- W och DAG blinkar. Välj datum för årstidsväxlingen med knapparna eller. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten ÅRS W-S eller ÅRS S-W och TIMMA blinkar. Välj timmen för årstidsväxlingen med knapparna eller. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten ÅRS W-S eller ÅRS S-W och MINUT blinkar. Välj timmen för årstidsväxlingen med knapparna eller. Bekräfta med OK. Menyn växlar till nästa årstidsväxling, och du programmerar den på samma sätt som ovan. Du lämnar menyn utan att göra några ändringar. Bildskärmen visar texten MENY och EXTRAS blinkar när du har valt detta alternativ PROGRAMMERA LEDIGA DAGAR (FESTLIGT) När du har programmerat in en ledig dag kommer uret bara att utföra de funktioner du har programmerat för denna dag. Du programmerar uret på samma sätt som i avsnitt 5 PROGRAMMERING. Under den lediga dagen visar uret bilden av en liten resväska i bildskärmen, oberoende av om du har programmerat fasta tider eller om du använder astronomiska tider. Menyn visas bara på bildskärmen om du har programmerat in en ledig dag. Du kan bara programmera en period med lediga dagar (FESTLIGA). Du stänger av programmeringen genom att bläddra dig fram till menyalternativet FESTLIGT och välja FESTLIGT:STOP. Bekräfta med OK. När du vill programmera in en dag eller period med lediga dagar bläddrar du dig fram till menyalternativet FESTLIGT:EDIT. Bekräfta med OK, och bildskärmen visar texten START. Sidan 7 / 12

8 Programmera månad, datum, timme och minuter då dagen eller perioden ska starta. Bekräfta alla val med OK. Nu visar bildskärmen texten SLUT. Programmera in månad, datum, timme och minuter då dagen eller perioden ska avslutas PROGRAMMERA SEMESTER Du programmerar inga funktioner för semesterperioden, bara start- och sluttidpunkt. Under semesterperioden visar uret av en liten resväska i bildskärmen. Bläddra dig fram till menyalternativet MENY:EXTRAS:SEMESTER. Bildskärmen visar texten SEMESTER:ANVÄND EJ. Nu kan du stänga av semesterprogrammeringen. Välj alternativet SEMESTER:EDITITERA med knapparna eller. Nu kan du programmera semesterperiodens start- och sluttidpunkt på samma sätt som för lediga dagar i avsnitt VARNING! Om du har programmerat en funktion på en ledig dag (FESTLIGT) kan du inte programmera in någon semester. Ett eventuellt semesterprogram tas bort från menyn, och funktionen gäller som en ledig dag RÄKNARE Om du väljer menyalternativet MENY:EXTRAS:RÄKNARE visar uret texten RÄKNARE:C1 och antal timmar då kanal 1 har varit tillslagen (läge ON [TILL]). Välj kanal 2 med knapparna eller. Nu visar uret texten RÄKNARE:C2 och antal timmar då kanal 2 har varit tillslagen (läge ON [TILL]). Räknarna stegas bara upp medan den aktuella kanalen är aktiverad. Du nollställer räknarna genom att trycka på OK när den aktuella räknarens innehåll visas. Då visar bildskärmen texten RADERA C1:NEJ eller RADERA C2:NEJ. Välj JA med knapparna eller och tryck på OK VISNINGSLÄGE 12 ELLER 24 TIMMAR Bläddra fram till menyalternativet MENY:EXTRAS:12H-24H. Tryck på OK. Välj det önskade visningsläget med knapparna eller och bekräfta valet med OK KONTRAST Bläddra fram till menyalternativet MENY:EXTRAS:KONTRAST. Tryck på OK. Uret visar texten EXTRAS och siffran 6 (standardvärdet). Välj önskat kontrastvärde för bildskärmen med knapparna eller och bekräfta valet med OK. 21 TA BORT PROGRAM 1. Tryck på OK. Texten MENY visas, och ZON blinkar. 2. Tryck på eller tills PROGRAM visas. 3. Tryck på OK. Texten PROG:01 visas. 4. Tryck på OK. Texten ENTER visas. 5. Tryck på eller tills TA BORT visas. 6. Tryck på OK. Det valda programmet tas bort. Sidan 8 / 12

9 22 NATTURKOPPLING Du använder natturkopplingen för att stänga av belysningen under en önskad tidsperiod, t.ex. under natten. Om du använder båda kanalerna kan du lägga in flera till- och frånslagningar under en natt. I det följande programmeringsexemplet är C1 huvudkanalen och C2 slavkanalen. Huvudkanalen slår alltid till och från belysningen enligt de förprogrammerade tiderna för solens upp- och nedgång och kommer att styra över kopplingstiderna i slavkanalen. Tiderna för natturkopplingen läggs in i C2. 1. Tryck på OK. Bildskärmen visar texten MENY:ZON. 2. Välj PROGRAM med -knappen. 3. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten PROG: Välj PROG:05 med -knappen. 5. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten PROG05:ENTER. 6. Bekräfta med OK. 7. Välj C2:OFF [FRÅN] med knapparna eller. 8. Bildskärmen visar texten PROG:05 OCH C2:OFF. 9. Bekräfta med OK 10. Välj TIMMA:FIX med -knappen. 11. Bekräfta med OK. 12. Välj timmar med knapparna eller. 13. Bekräfta med OK. 14. Välj minuter med knapparna eller. 15. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten MÅ:JA. (MÅ = måndag.) 16. Välj JA eller NEJ med knapparna eller. 17. Bekräfta med OK. 18. Upprepa steg för att programmera alla veckodagar. 19. Bekräfta med OK. Bildskärmen visar texten PROG: Bekräfta med OK. 21. Upprepa programmeringen för att lägga in inkopplingstiden C2:ON [TILL]. 22. Lämna programmeringen med C. I exemplet ovan har vi använt programplatserna 05 och 06, eftersom de är de två första lediga programplatserna i minnet. Du kan använda andra programplatser för att lägga in fler in- och urkopplingar. OBS! Det är mycket viktigt att alla anslutningar enligt bilden till vänster är utförda! I annat fall kommer uret inte att fungera som avsett! L = fasledningen, N = nolledningen. Sidan 9 / 12

10 23 TEKNISKA DATA Driftspänning Se märkningen på uret Bryteffekt 2 x 16 (10) A / 250 V AC Maximalt rekommenderade laster per kanal: Glödlampa W Ej kompenserade lysrör W Kompenserade lysrör W Lågvolts halogenlampor W 230 V halogenlampor W Lågenergilampor 400 VA, 400 VA Lysdiodlampor 600 VA Kontakter AgSnO 2, brytande Egenförbrukning 6 VA (ca 1 W) Testpulsspänning 2,5 kv Kontaktfunktion Typ 1B, 1S, 1T och 1U Minnesplatser 22 Funktion TILL, FRÅN, ASTRONOMISKT Funktionsnoggrannhet 1 sekund Funktionsnoggrannhet ± 1 sekund/dygn vid 23 C. Gångtidsreserv (batterireserv) 4 år utan strömförsörjning (litiumbatteri) Arbetstemperatur Från -10 C till +45 C Kapslingsklass IP20 enligt SS-EN Skyddsklass II om korrekt monterat Föroreningsläge 2 Logisk supportklass och struktur Programvara klass A Skyddslock 24 MÅTT Sidan 10 / 12

11 Sidan 11 / 12 ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR

12 ORBIS TECNOLOGIA ELÉCTRICA S.A. Lérida, 61 ES Madrid Spanien Tel.: Fax: Gylling Teknik AB Vendevägen Danderyd Tel: Fax: Sidan 12 / 12

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Digitala Kopplingsur ASTRO LOG

Digitala Kopplingsur ASTRO LOG ASTRO LOG Instruktioner Beskrivning ASTRO LOG är ett digitalt kopplingsur framtaget för ljusstyrning mellan soluppgång och solnedgång. Den inkluderar ett program som automatiskt justerar påslag (solnedgång)

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

Digital Time Switch Digitalt Kopplingsur DATA LOG Översikt Display och Programmeringsknappar Veckodag / Datum (dd-mm-år) Kretsstatus ON OFF Aktuell tid - PÅ - AV - Permanent - Förbikoppling - Puls - Cykel

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr 610 0 101; 612 0 101 1- och 2-kanal-veckokopplingsur 309 163 01 S FIN DK N 0,5mm 2-2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T theben 0 6 12 18 24 TR 610 top2

Läs mer

2-kanals veckour Bruksanvisning

2-kanals veckour Bruksanvisning Beställnings-nr: 1073 00 1 Programmering/avläsning 2 Inställning av aktuell tid 3 Inställning av veckodag 4 Visning av veckodag (1 = må, 2 = ti.. 7 = sö) 5 Pil t för visning av veckodagarna 6 Timmar 7

Läs mer

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent.

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent. 94164S-02 2004-08 SP405 Bruksanvisning Veckour Spare den här bruksanvisning Flexivent AB Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500 www.flexivent.se Innhåll 1 Inledning...2 1.1 Sammenkoppling av SP405/befintliga manöverpanel...2

Läs mer

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas.

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas. 310 763 Y FIN Bedienungsanleitung (Seite 2 20) Mode d emploi (pag. 21 38) Operating Instructions (pag. 39 56) Instrucciones de servicio (S. 57 74) Istruzioni d uso (pag. 75 91) Käyttöohjeet (Si. 92 108)

Läs mer

Filtrena AB Hjalmar Petris väg 37 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44800 Fax. 0470-44801 www.filtrena.se sales@filtrena.se

Filtrena AB Hjalmar Petris väg 37 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44800 Fax. 0470-44801 www.filtrena.se sales@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hjalmar Petris väg 37 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44800 Fax. 0470-44801 www.filtrena.se sales@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin 2 2 309 163 04 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T S 610 0 101 612 0 101 0 6 12 18 24 top2 TR 610 0

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik OBS!!

Läs mer

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( )

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( ) GB N DK FIN PL H Operating Manual (2...9) Bruksanvisning (10...17) Bruksanvisning (18...25) Betjeningsvejledning (26...33) Käyttöohje (34...41) Instrukcja obsługi (42...49) Kezelési útmutató (50...57)

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SMARTA LÖSNINGAR - skymningsreläer och rörelsesensorer

SMARTA LÖSNINGAR - skymningsreläer och rörelsesensorer SMARTA LÖSNINGAR - skymningsreläer och rörelsesensorer DIGITALA SKYMNINGSRELÄER Vi har gjort det enkelt för dig Programmeres enkelt med smartphone eller läsplatta! ASTRO NOVA CITY 2 Digital skymningsrelä

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner s Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner Digitalt veckokopplingsur 7LF41/årsur 7LF415. 7LF4 111 230 VAC 1-kanal 7LF4 112 24 VAC/DC 1-kanal utan

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

FD 300-serien Årsur och huvudur

FD 300-serien Årsur och huvudur PEMK 25.02 30.1.2004 FD 300-serien Årsur och huvudur BRUKSANVISNING KKFD-305 KKFD-310 KKFD-315 KKFS-300 5-kanalers kopplingsur 10-kanalers kopplingsur 15-kanalers kopplingsur Impulsgivare (huvudur) sida

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Program P3 sida 3 Program P4 sida 3 Program P5 sida 3 Program P6 sida 3

Program P3 sida 3 Program P4 sida 3 Program P5 sida 3 Program P6 sida 3 AstronomiskT skymningsrelä ASTO 2 Astronomical twilight switches: User Manual Bruksanvisning Index Säkerhetsvarningar sida 1 Tekniska egenskaper sida 1 Mått sida 1 Kopplings schema sida 1 Display och knappsats

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Viktigt vid montering: Viktigt vid drift: Viktigt vid betjäning: Observera:

Viktigt vid montering: Viktigt vid drift: Viktigt vid betjäning: Observera: 1. Innehåll 2 1. Innehåll Sida 2. Säkerhet 3 3. Montering, drifttagning, inkoppling 4 4. Knappsats 5 5. Display 6 6. Allmänt 7 7. Fabriksinställningar 12 7.1 Ändra inställningar 14 7.2 Välj driftssätt

Läs mer

PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR

PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR MicroRex Analoga kopplingsur Beprövad och äkta analog teknik från varumärket Rex: Den pålitliga

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB Ingång (se ritning ovan tryckknappa r, larm mm) funktion 1,2,3 eller A, B, C... AA Modul (sändande modul) 1 RE01A (IN1) 2 RE01A (IN2) Typ av styrning (tryckknapp, närvarodetektor kort puls, strömbrytere

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat MC Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7- Infraröd

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

NRG-DM. Programvaruversion pentairthermal.com/manuals/ Thermal BUILDING solutions SV-NRGDM-IM-EU0381 R0

NRG-DM. Programvaruversion pentairthermal.com/manuals/ Thermal BUILDING solutions SV-NRGDM-IM-EU0381 R0 NRG-DM Programvaruversion 1.60 pentairthermal.com/manuals/ Thermal BUILDING solutions SV-NRGDM-IM-EU0381 R0 1 Innehåll 1 Innehåll 3 2 Beskrivning 5 3 Navigeringsprincip 6 4 Komma igång 7 5 Navigeringsstruktur

Läs mer

ph-transmitter TX-100

ph-transmitter TX-100 -Transmitter TX-100 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se -Transmitter TX-100 111202 Innehåll 1. Inkoppling... 1 Elektrisk anslutning... 1 2. Inställning och driftsättning...

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

medemagruppen Joystick DX2 Snabbguide P Q ver Oktober 2011

medemagruppen Joystick DX2 Snabbguide P Q ver Oktober 2011 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 SE Snabbguide Joystick DX2 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

DV1-DV2. Bruksanvisning. Index DIGITALA KOPPLINGSUR. Digitala programmerbara tidur. Stor display med text guide för att underlätta programmeringen

DV1-DV2. Bruksanvisning. Index DIGITALA KOPPLINGSUR. Digitala programmerbara tidur. Stor display med text guide för att underlätta programmeringen Bruksanvisning DIGITALA KOPPLINGSU DV1-DV2 Index Säkerhetsvarningar sida 1 Tekniska egenskaper sidan 1 Mått sida 2 Kopplings schema sida 2 Display och knappsats beskrivning sidan 2 Inställning sidan 2

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo NEO BRUKSANVISNING 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator för dagsänkning 2 Önskad temperatur 3 Indikator för värmeavgivelse 4 Indikator för nattsänkning 5 Funktionsknapp 6 Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer