Digitala Kopplingsur ASTRO LOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitala Kopplingsur ASTRO LOG"

Transkript

1 ASTRO LOG Instruktioner Beskrivning ASTRO LOG är ett digitalt kopplingsur framtaget för ljusstyrning mellan soluppgång och solnedgång. Den inkluderar ett program som automatiskt justerar påslag (solnedgång) och frånslag (soluppgång) varje dag genom att beräkna när solen går upp respektive går ner. Den minimala storleken på endast två moduler gör den idealför installation i kontrollpaneler med begränsat utrymme. Enheten inkluderar två oberoende kanaler/kretsar, som kan bli programmerade med astronomiska eller bestämda tider. Installation VIKTIGT! Elektriska komponenter skall installeras av en auktoriserad installatör. OBSERVERA! Kopplingsuret är skyddat mot störningar internt. Dock kan mycket starka elektromagnetiska fält störa dess funktion. Sådana störningar kan undvikas genom att följa råden nedan. - Kopplingsuret skall inte installeras nära induktiva laster t ex motorer, transformatorer, kontaktorer etc. - En separat strömförsörjning rekommenderas, om detta krävs skall denna vara utrustad med ett nätverksfilter. - Induktiva laster skall vara utrustade med störningsdämpning t ex varistor, RC filter etc. Om kopplingsuret skall användas i kombination med annan utrustning i installationen, är det nödvändigt att kontrollera så att det inte skapas några störningar i gruppen. Montering Monteras på DIN-skena, enligt kopplingsschema. Kopplingsschema Dimensioner Uppstart och installation I samtliga program gäller följande: - Inställningen som ska modifieras blinkar. - Genom at trycka på knapparna och ökar eller minskar man. Om man håller in en av dessa knappar ökar/minskar man med fem siffror åt gången per sekund. - För att bekräfta trycker man OK, om ingen annan knapp trycks in under 1 minut, återgår enheten till normalläge: och displayen visar nuvarande tid och datum, samt kanalernas (C1 och C2) tillstånd.

2 Återställning Tryck ner samtliga fyra knappar och håll dessa intryckta under ca 3 sekunder, då raderas ALL programmering och språkmenyn öppnas. Språkmenyn Använd UPP och NER knapparna för att välja ett språk, bekräfta språkvalet med OK. Då öppnar sig MENU DATE (menyn för datuminställningar). Datum- och klockinställning Tryck Meny (OK), för att öppna menyn, använd sedan och knapparna och bläddra dig fram till MENU DATE. Bekräfta med OK för att gå in i DATE YEAR. Siffrorna för årtalet blinkar då och du ändrar dessa med och knapparna. Bekräfta med OK. Repetera sedan detta för följande MONTH (månad), DAY (dag), DAY OF THE WEEK (veckodag), HOUR (timme), MINUTE (minut) på samma sätt, samtliga val skall bekräftas med OK. Kopplingsuret går då automatiskt vidare i programmenyn och öppnar ZONE LATITUDE. Knappa in uppgifterna för latitud där enheten är installerad, enligt den geografiska situationen, tryck sedan OK. Därefter programmerar du in uppgifterna (timme och minut) för soluppgång (SUNRISE) enligt enhetens position, bekräfta med OK. Gör sedan på samma sätt för solnedgången. Tiden för soluppgång och solnedgång (AST) kan du se direkt i displayen i normalläget för enheten, genom att trycka på knappen C en gång. Ändring av den geografiska positionen Om en ändring av den geografiska positionen måste göras, går du in i MENU ZONE för att programmera in ändringen. Programmering I normalläget, tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM. Tryck på OK och displayen kommer att visa PROGRAM ENTER. Tryck OK och den visar PROGRAM PROG: 01, här kan du med hjälp av och knapparna välja vilket av programmen du vill programmera Bekräfta med OK. När du gjort detta val visar den PROG: XX ENTER (XX står för siffrorna för programplatsen 1-22), bekräfta med OK. Välj sedan kanal och kanaltillstånd för programmet: C1:ON, C1:OFF, C2:ON eller C2:OFF. Bekräfta ditt val med OK, välj sedan typ, FIXED TIME för bestämda tider, AST (astronomisk) för soluppgångstid eller AST (astronomisk) för solnedgångstid. Tidsbestämning (FIXED TIME) Om ditt val är FIXED TIME, tryck OK och programmera timme och minuter då kretstillståndet ska ske, fortsätt med att programmera in dag eller dagar genom att välja YES (ja) eller NO (nej) då tillståndet ska gälla. Bekräfta det sista valet med OK. Om du håller inne OK-knappen vid bekräftningen av den sista dagen, anses detta vara ett helgdags-program, displayen visar då HOLIDAYS och dess symbol, och efter bekräftelse på detta med OK, visar den PROGRAM PROG:02. Astronomiska tidstillstånd Efter valet av kanal och typen av tillstånd (C1: ON, C1: OFF, C2: ON eller C2: OFF), välj då det astronomiska tillståndet soluppgång alternativt solnedgång. Om tidpunkten för händelsen stämmer i det som visas i displayen, bekräfta då detta med OK. Om tiden inte stämmer, kan du i det här läget korrigera tiden med upp till ±9h och 59min. Displayen visar då tiden då det astronomiska tillståndet inträffar, bekräfta med OK. Välj där efter dagen eller dagarna då detta tillstånd ska gälla. Om du håller inne OK-knappen vid bekräftelse av den sista dagen, anses detta vara ett helgdags-program, displayen visar då HOLIDAYS och dess symbol. VIKTIGT! Om något tillstånd är programmerat som en helgdag, kan inte semesterprogrammet (HOLIDAY) användas, och därför tas det bort från menyn och ersätts av helgdagsprogrammeringen (FESTIVITY). Om flertalet tillstånd programmeras in i samma kanal, astronomiska (soluppgång solnedgång) och tidsbestämda program, kan dessa överlappas under året, vilket kan skapa oönskade kanaltillstånd. Exempel: Vi vill att ett skyltfönster ska tändas när solnedgången inträffar (astronomisk), samt att det ska släckas kl 21:00 (tidsbestämd). Påslaget för skyltfönstret fördröjs under sommarhalvåret då solen går ner betydligt senare. I och med detta kommer vi till slut att komma till en tidpunkt då solnedgången är senare än 21:00. Detta innebär att avslaget inträffar för påslaget, vilket i sin tur innebär att skyltfönstret kommer att lysa fram till soluppgången. Detta kan undvikas genom att seriekoppla dessa två kretsar eller genom att koppla in en ytterligare säkerhetskrets med ett avslag vid ett senare tillfälle än solnedgången. Prioriteringsordning Om två motsatta tillstånd körs samtidigt, väljer ASTRO LOG automatiskt tillståndet AV (OFF). Granska programmerade kanaltillstånd Tryck på Menyknappen för att öppna MENU PROGRAM, tryck sedan OK för att få fram PROGRAM ENTER i displayen, tryck OK igen för att komma till PROGRAMM PROG:01. Tryck sedan och knapparna för att gå igenom samtliga program (1 22). Kronogram I normalläget, trycker du på C-knappen två gånger, då ser du kanal C1 och dess programmerade tillstånd i kronogrammet. För att få samma information kring C2, tryck då på C-knappen ytterligare en gång.

3 Radera program Tryck på Menyknappen för att öppna MENU PROGRAM, tryck sedan OK för att få fram PROGRAM ENTER för att sedan trycka OK ytterligare en gång. Då visas PROGRAM PROG 01 i displayen. Tryck sedan och knapparna för att gå till det program du vill ändra (1 22), tryck sedan OK. Programmet kommer då visas i displayen med ordet ENTER. Knapparna och ändrar mellan ENTER och ERASE (radera). Gör ditt val och bekräfta med OK. Om du väljer ERASE, kommer programmet att raderas och displayen kommer att visa PROG:XX C1:OFF på den plats du valt att radera, dvs PROG XX. Hur du går tillväga för att programmera om denna programplats härifrån kan du läsa om, i styckena ovan. För att återgå till normalläget trycker du på C upprepade gånger tills dess att kopplingsuret återgår till normalläge. Radera samtliga program Tryck på Menyknappen. Tryck sedan på OK och displayen kommer att visa PROGRAM ENTER. Med kapparna och bläddrar du dig fram till PROGRAM ERASE, bekräfta med OK. Displayen visar då ERASE ALL: NO. Med och bläddrar du dig fram till ERASE ALL: YES, acceptera sedan med OK. Tänk på att samtliga program i kopplingsuret raderas. Manuellt läge/överstyrning Om du i normalläget trycker på knappen aktiverar/avaktiverar du kanal C1. Detsamma gäller för knappen, och då styr du kanal C2. Permanent överstyrning Tryck på menyknappen, och bläddra dig med hjälp av och knapparna fram till MENU PERMANENT, bekräfta ditt val med OK. Displayen visar då PERMANTENT C1: YES, med hjälp av och knapparna kan du nu välja C1: YES, C1: NO, C2: YES eller C2: NO, vilken kanal du vill ska vara i permanentläge. Den valda kanalen kommer att infinna sig i denna status till dess att den programmeras om. Om en kanal är i permanentläge, är det möjligt att överstyra detta med hjälp av beskrivningen ovan under rubriken Manuellt läge/överstyrning. I permanentläget aktiveras inga förprogrammerade program. Om en kanal är i permanentläge visas en symbol i form av en hand i displayen vid sidan om kanalnumret. Avancerad programmering / Specialfunktioner (MENU EXTRAS) Vinter-/Sommartid Tryck på menyknappen, och bläddra dig med hjälp av och knapparna till MENU EXTRAS, bekräfta med OK. Displayen visar då EXTRAS SEASON, tryck återigen på OK vilket gör att displayen visar SEASON: ON. Med och knapparna kan du välja mellan tre olika val: AUTO, MANUAL och NOT USE, bekräfta alltid ditt val med OK. AUTO: Klockan ställer automatiskt in sig på sista söndagen i mars respektive den sista söndagen i oktober, mellan kl 02:00 respektive 03:00. Detta val tillåter inga ändringar. MANUAL: Tillåter dig att välja tidpunkt och datum för tidsändringen. När detta är gjort visar displayen SEA W-S (SEASON WINTER-SUMMER), du får då själv välja datum och tidpunkt för ändringen. Detta gör du med och knapparna samt godkänner dina val med OK. När detta är gjort visar displayen SEA S-W (SEASON SUMMER- WINTER), då kommer du att få välja datum och tidpunkt även för denna ändring mellan sommar- och vintertid. NOT USE (DEACTIVATED): Ingen tidsändring kommer att äga rum, vare sig till vintertid eller till sommartid. Om det finns några aktiveringar under exakt dessa tider, kommer dessa aktiveringar att dupliceras eller inte utföras över huvudtaget, beroende på vilken typ det är. Semesterprogram (HOLIDAY) Denna funktion tillåter dig att upphäva program och ställa in kopplingsuret på AV (OFF) under en specifik tidsperiod. När denna tidsperiod har passerat, återställs tidigare program till normal drift. Använd Menyknappen för att komma in i menyn, använd och knapparna för att komma fram till MENU EXTRAS, bekräfta med OK och använd återigen och knapparna för att komma fram till EXTRAS HOLIDAYS. Bekräfta med OK, displayen visar då HOLIDAYS NOT USE, bläddra med och knapparna tills du kommer fram till EDIT. Tryck återigen OK och du flyttas till BEGIN MONTH. Använd och knapparna för att ställa in vilken månad semesterperioden påbörjas, bekräfta ditt val med OK, fortsätt sedan med att programmera dag, timme och minut på samma sätt, bekräfta samtliga val med OK. Displayen kommer då visa SEMESTER SLUT. Programmera sluttiden på semesterperioden på samma sätt som SEMESTER START genom att välja timmar, minuter, månad och dag då semesterperioden ska avslutas. När du bekräftar denna med OK, kommer du tillbaka till MENU EXTRAS i det här läget trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Under den inprogrammerade semesterperioden kommer en symbol av en resväska att synas i displayen i normalläget. VIKTIGT! Om något tillstånd är programmerat som en helgdag, kan inte semesterprogrammet (HOLIDAY) användas, och därför tas det bort från menyn och ersätts av helgdagsprogrammeringen (FESTIVITY). Helgdagsprogram (FESTIVITY) Denna meny är endast tillgänglig om någon kanal är programmerad med detta i MENU PROGRAMMING som FESTIVITY (Helgdag, se sid 2). Endast en period kan programmeras som en helgdag. Gå in i MENU EXTRAS HOLIDAYS och displayen visar HOLIDAYS NOT USE, detta används för att avaktivera semesterprogrammet. För att programmera ett helgdagsprogram, använd och knapparna för att bläddra fram HOLIDAYS EDIT. Bekräfta med OK, programmera början på perioden (BEGIN) i följande ordning: månad, dag, timme och minut. Programmera sedan när perioden tar slut (END) i samma ordning. Under denna period kommer

4 enheten att genomföra övriga programmeringar (sid 2) som en helgdag och samtidigt visa symbolen av en resväska i displayen. Räknare (Counter) För att kontrollera hur länge (antal timmar) som kanalen har varit aktiv (C1ON), kan man genom räknaren se detta (upp till 9999 timmar). Denna räknare är inte nollad när kopplingsuret är återställt (Se återställning) Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till MENU EXTRAS - COUNTER, genom att bekräfta detta val med OK, får du upp COUNTER C1: i displayen tillsammans med antalet timmar som kanalen C1 har varit aktiv. Du kan även här välja att se räknaren för kanalen C2, det gör du med hjälp av och knapparna. Härifrån trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om du önskar att återställa räkneverket, så utgår du från ovan läge där det står RÄKNARE C1: i displayen. Där bekräftar du med OK, då kommer du till menyn ERASE C1, tryck OK och då kommer du till ERASE C1 NO, använd och knapparna för att välja mellan YES (JA) eller NO (NEJ), bekräfta ditt val med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. För att rensa C2 går du tillväga på samma sätt förutom att du då väljer COUNTER C2. 12 (FM EM) eller 24h läge Du kan välja om tiden ska visas i 12- alternativt 24h läge. Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA 12/24, bekräfta ditt menyval med att trycka OK. I denna meny kan du sedan välja 12h- alternativt 24h läge, bekräfta ditt val med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om du väljer 12h läget, visas även AM (FM) alt. PM (EM) i displayen, beroende på vilken tid det är på dygnet. Display Kontrast (CONTRAST) Gå in i MENU EXTRAS CONTRAST, tryck OK och displayen visar ett nummer från 0 till 9. Välj den önskade kontrastnivån med hjälp av och knapparna, och bekräfta med OK. Specifikationer Maximal belastning Nätspänning Enligt det som står på enheten Glödlampa 3 000W Märkström 16 (10)A/250V AC Ej kompenserat lysrör 1 200W Strömförbrukning 6 VA (ca 1W) Kompenserat lysrör 1 200W Omgivningstemperatur -10 C till +45 C Lågvoltshalogenlampa 1 000VA Installation DIN-skena Halogen (230V) 2 500W Skydd IP20 Lågenergilampa 10x23W Kortast inkopplingstid 1 sek Gångnoggrannhet <1sek/dag vid +23 C Gångreserv 4år (Litiumbatteri) Programplatser 22 Om du behöver mer information gällande koordinater och tider för soluppgång och solnedgång, rekommenderar vi följande: Version 1.0

5 Här hittar du latitudinformation för ORBIS ASTRO LOG till 48st städer i Sverige. STAD LATITUD STAD LATITUD Arvika 58 0 (59,7 0 ) Nyköping 59 0 (58,8 0 ) Borås 58 0 (57,7 0 ) Piteå 65 0 (65,3 0 ) Falun 61 0 (60,6 0 ) Simrishamn 56 0 (55,5 0 ) Gällivare 67 0 (67,1 0 ) Skellefteå 65 0 (64,8 0 ) Gävle 61 0 (60,7 0 ) Skövde 58 0 (58,4 0 ) Göteborg 58 0 (57,7 0 ) Stockholm 59 0 (59,3 0 ) Halmstad 57 0 (56,7 0 ) Strömstad 59 0 (58,9 0 ) Haparanda 66 0 (65,8 0 ) Strömsund 64 0 (63,9 0 ) Helsingborg 56 0 (56,0 0 ) Sundsvall 62 0 (62,4 0 ) Hudiksvall 62 0 (61,7 0 ) Sälen 61 0 (61,2 0 ) Jönköping 58 0 (57,8 0 ) Södertälje 59 0 (59,2 0 ) Kalmar 57 0 (56,7 0 ) Treriksröset 69 0 (69,1 0 ) Karlskrona 56 0 (56,2 0 ) Trollhättan 58 0 (58,3 0 ) Karlstad 59 0 (59,4 0 ) Tärnaby 66 0 (65,7 0 ) Kiruna 68 0 (67,9 0 ) Umeå 64 0 (64,8 0 ) Kristianstad 56 0 (56,0 0 ) Uppsala 60 0 (59,9 0 ) Linköping 58 0 (58,4 0 ) Vilhelmina 65 0 (64,6 0 ) Luleå 66 0 (65,6 0 ) Visby 58 0 (57,6 0 ) Lund 56 0 (55,7 0 ) Västervik 58 0 (57,8 0 ) Lycksele 65 0 (64,6 0 ) Västerås 60 0 (59,6 0 ) Malmö 56 0 (55,6 0 ) Växjö 57 0 (56,9 0 ) Malung 61 0 (60,7 0 ) Örebro 59 0 (59,3 0 ) Mora 61 0 (61,0 0 ) Örnsköldsvik 63 0 (63,3 0 ) Norrköping 59 0 (58,6 0 ) Östersund 63 0 (63,2 0 )

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. DustTrak TM DRX 8533

FÄLTMÄTINSTRUKTION. DustTrak TM DRX 8533 1(17) Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Identifiering av instrumentets olika delar 3 3. Förberedelser innan mätning 4 3.1 Nätspänning eller batteridrift 4 3.2 Anslut provtagningsslang 4 4. Installera

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer