Hushållens energianvändning för mathållning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens energianvändning för mathållning"

Transkript

1 Konsumentverket/KO PM 003:11 Hushållens energianvändning för mathållning Energianvändning vid matlagning, förvaring, diskning och ventilation genom köksfläkt

2 Innehåll Sammanfattade resultat Inledning... 4 Kosthushåll Matlagning Schablonmåltider Frukost Lunch Middag Extra matlagning, efter hushållsstorlek Småapparater Mikrovågsugn Fläkt Förvaring Diskning Bilaga Energiåtgång vid tillredning av mat Referenser Hushållens energianvändning för mathållning Energianvändning vid matlagning, förvaring, diskning och ventilation genom köksfläkt PM 003:11 ISBN Konsumentverket 003

3 Sammanfattade resultat Beräkningarna i denna rapport syftar till att, utifrån det material som finns tillgängligt på Konsumentverket, uppskatta den totala förbrukningen av elenergi som uppstår i de svenska hemmen vid tillagning och förvaring av mat samt vid diskning. Resultaten har baserats på antaganden om behov och beteenden i samband med matlagning för kosthushåll i tre olika storlekskategorier. Vid en uppräkning till riksnivå hamnar den totala förbrukningen i storleksordningen 9 TWh/år för Sveriges samtliga hushåll. Resultaten bygger uteslutande på testresultat utförda i laboratorium, grova generaliseringar och förenklade schablonvärden och måste därför tolkas med stor försiktighet. Nedanstående figur presenterar en sammanslagning av samtliga hushålls elförbrukning efter de aktiviteter beräkningarna omfattar. Total förbrukning av elenergi för Sveriges samtliga hushåll efter aktivitet Aktivitet Matlagning Förvaring i kyl- och frysskåp Diskning Sammanräknat Elförbrukning (GWh/år) Konsumentverket/KO PM 003:1 3 (16)

4 1 Inledning Kretsloppsstrategin utgår från att åstadkomma ett hållbart flöde av material och produkter under hela dess livscykel. I detta sammanhang vägs även energiförbrukningen under livscykeln in. Att identifiera och kvantifiera produkters flöden av energi och råvaror, från vaggan till graven, är väsentligt för att nå ett hållbart kretsloppsamhälle. Som ett led i detta arbete på livsmedelsidan, har ambitionen med denna rapport varit att uppskatta storleksordningen av hushållens energianvändning i samband med matlagning i hemmet, dvs. den energiåtgång som uppkommer i samband med förvaring, tillagning och diskning. I Sverige är det så gott som uteslutande fråga om elanvändning. Tillagning på gasspis, som förekommer i enstaka kommuner, har utelämnats. Metod För att få ett mått på den totala förbrukningen av elenergi inom ett så avgränsat område som tillagning och förvaring av mat samt diskning krävs ingående undersökningar om hushållens elektriska köksutrusning samt de vanor och beteenden hushållen har kring livsmedelshanteringen. Sådana mätningar kräver stora resurser såväl finansiellt som tidsmässigt. I väntan på dessa är vi hänvisade till det material som redan finns tillgängligt inom Konsumentverket. Konsumentverket har en gedigen kunskapsbank om diverse hushållsmaskiners och vitvarors energiförbrukning, vilket tillsammans med verkets tidigare undersökningar om innehav av köksutrustning, visar på hushållens förutsättningar. Hur och i vilken utsträckning köksutrustningen sedan används är naturligtvis avgörande för att kunna bestämma energiåtgången i de svenska hushållens kök. De bedömningar vi gjort baserar sig på vad vi uppfattar vara ett rimligt användande av den köksutrustning som är att betrakta som standardutrustning i dagens Sverige. Resultaten ger därför en vägledning om hur stor den egentliga energiförbrukningen kan tänkas vara ute i de svenska hemmen. För att få säkrare uppskattningar är det nödvändigt att genomföra användarstudier. Från känd energiförbrukning per aktivitet eller apparat har en uppskattning gjorts till sannolik årsförbrukning. För detta har hushållen delats in i tre grupper; en till två personer, tre till fyra personer samt fem personer och däröver. För varje grupp har antaganden gjorts om: Maträtter, tillagningssätt och portionsstorlekar vid matlagning Storleken på kyl- och frysskåp Storleken på diskmaskinen samt antal diskomgångar per år Mängd diskvatten som används för diskning för hand Beträffande matlagning utgår vi från en veckomeny bestående av frukost, lunch och middag. Matsedeln varierar något över veckans dagar med några extra tillägg för bl. a. helgdagar och gäster. Energiförbrukningen för tillagandet av måltiderna utgår från tester i laboratorium samt uppskattad användning av småapparater och köksfläkt. För förvaring av mat utgår vi från att samtliga hushåll har tillgång till kyl- och frysskåp, skåpens storlek varierar efter hushållsstorlek. För diskningen är hushållen utöver hushållsstorlek indelade efter innehav av diskmaskin. Konsumentverket/KO PM 003:11 4 (16)

5 Nästa steg blir att räkna upp hushållsspecifik energiåtgång till riksnivå. I avsaknad av ett eventuellt kommande lägenhetsregister har vi valt att använda uppgifter om kosthushållens sammansättning och antal. De beroendevariabler som i dessa beräkningar är avgörande för hushållens energiförbrukning är begränsade till hushållsstorlek och ålder. Slutresultatet ger en fingervisning om i vilken storleksordning elförbrukningen kan tänkas ligga i samband med mathållning i de svenska hemmen. Hur väl denna siffra sedan svarar mot den verkliga förbrukningen kan endast fördjupade studier visa. Kosthushåll I denna rapport har vi använt oss av hushållsbegreppet kosthushåll. Med kosthushåll avses det hushåll som utgörs av alla personer som bor i samma bostad och har gemensam ekonomi. Dessa hushåll har delats in efter storlek och ålder vilket är den ram som används för att uppskatta behovet av elenergi i samband med matlagning. Hushållsstorleken är en ganska självskriven variabel; ju större hushåll desto större behov av elenergi. Åldersfördelningen har använts för att kategorisera hushållen efter uppskattade lunchvanor. Samtliga hushåll med ålder över 65 år har antagits laga lunch hemma, medan resterande hushåll antagits värma sin lunch på spisplatta eller i mikrovågsugn. Kosthushållens åldersfördelning efter hushållsstorlek finns i den officiella statistiken endast beskriven för hushåll utan barn. Av den anledningen återfinns personer i åldersgruppen 65 år och uppåt de som äter lunch hemma endast bland 1- personhushållen, tabell 1 nedan. Att just denna ålderskategori antagits tillaga lunch hemma hör samman med flertalet av dessa hushåll är pensionerade och därmed inte är på arbetet, i skolan eller på dagis under lunchen. Tabell 1 Kosthushåll efter storlek och uppskattade lunchvanor Hushållsstorlek Lunchvanor Hushåll 1- personer Hushåll 3-4 personer Hushåll >4 personer Värmer lunch Tillagar lunch Värmer lunch Tillagar lunch Värmer lunch Tillagar lunch Samtliga kosthushåll Tabell 1 är alltså framtagen efter följande antaganden: samtliga hushåll 65 år och däröver återfinns i hushållsstorleken 1- personer samtliga hushåll 65 år och däröver lagar lunch hemma för övriga hushåll har förbrukningen av energi, i samband med lunch, kalkylerats efter den energiåtgång som krävs för uppvärmning av mat på spisplatta eller i mikrovågsugn. Konsumentverket/KO PM 003:11 5 (16)

6 3 Matlagning 3 37 GWh/år Beredning av frukost 339 GWh/år 3.1. Beredning och värmning av lunch 47 GWh/år Beredning av middag GWh/år Extra matlagning 517 GWh/år 3. Användning av småapparater GWh/år 3.3 Användning av mikrovågsugn 101 GWh/år 3.4 Användning av fläkt 319 GWh/år Energiförbrukningen vid tillagning av mat utgår från schablonmåltider som beräknats från olika mätningar med uppmätta referensapparater. Köksutrustningen är att betrakta som standardutrustning med svenska mått mätt beträffande modell och tillverkningsår. Utrustningen består av spis med gjutjärnsplattor och ugn, vattenkokare, mikrovågsugn, köksfläkt samt viss diverse småapparater som elvisp, brödrost, matberedare m.m. Nedanstående beräkningar utgår från ett nödvändigt energibehov vid matlagning på spis, och inte från faktisk förbrukning. Av den anledningen kommer sannolikt resultaten att understiga den energiåtgång som verkligen förbrukas vid matlagning i de svenska köken. I den mån hushåll inte lagar mat överhuvudtaget överskattar givetvis beräkningarna den verkliga energiåtgången. Det är dock möjligt att denna överskattning kompenseras av hushåll som använder köksutrustningen på ett betydligt mer energikrävande sätt än vad beräkningarna förutsätter. Beräkningarna utgår från testresultat i laboratoriemiljö. I verkligheten förekommer stora skillnader både i fråga om utrustning och användningssätt men hur det påverkar den verkliga energiförbrukningen finns det inga uppgifter om. När laboratorieassistenten lagar mat används felfri utrustning, temperaturer och tillagningstider sker med exakthet för att försöken skall vara reproducerbara. I hemmet lägger man inte samma vikt vid att hålla koll på när vattnet når kokpunkten eller när ugnen är tillräckligt varm för att påbörja själva tillagningen av pastan eller steken. En skev kastrull, en onödigt stor spisplatta i förhållande till kastrullen eller en smutsig eller rostig spisplatta är exempel på faktorer som kan höja elförbrukningen markant i hemmet, så mycket som 30 procent kan skilja i elförbrukning mellan en bra och dålig kastrull. Även vid användandet av vattenkokare, som stänger av sig själv när vattnet kokat upp, är förbrukningen sannolikt högre i hemmet än i laboratoriet under förutsättning att man kokar upp vatten lika många gånger per dag. Förklaring ligger då i vattenmängden. Det uppfattas sannolikt som mer irriterande att upptäcka att man kokat för lite vatten än att man kokat en kopp för mycket. Konsumentverket/KO PM 003:11 6 (16)

7 3.1 Schablonmåltider Efter mätningar av energiåtgång för att tillaga olika måltider vilka utförts i Konsumentverkets testlaboratorium har energiåtgång för frukost-, lunch- och middag beräknats efter olika stora hushåll. Mätningarna är utförda i testmiljö för att kunna jämföra behovet av el vid tillagning av olika maträtter. De utgör utgångspunkten för att uppskatta den verkliga hushållsförbrukningen av el vid matlagning. Nedanstående uppgifter visar alltså ett minimibehov av el vid tillagning av olika måltider och inte på hur mycket energi som verkligen går åt när ett genomsnittligt hushåll lagar mat Frukost Frukost: 339 GWh/år Energiåtgången för att tillreda frukost utgår från en veckomeny bestående av kaffe samt någon därtill energikrävande rätt som gröt eller välling. Elbehovet för att tillreda en frukost för olika stora hushåll har uppskattats efter tester i Konsumentverkets testlaboratorium vilket presenteras i bilaga 1. Detta underlag har sedan använts för att bestämma en genomsnittlig energiåtgång per måltid och dygn för de tre hushållskategorierna enligt tabell nedan. En uppräkning till riksnivå har därefter beräknats utifrån antalet hushåll i respektive hushållskategori uttryckt i MWh per dygn. Årsförbrukningen för landet som helhet blir då MWh. Tabell Frukost, energiåtgång efter hushållsstorlek Meny 1- pers. hushåll 3-4 pers. hushåll >4 pers. hushåll Kaffe/te Gröt 165 (Wh/dygn) 330 (Wh/dygn) 440 (Wh/dygn) Äggröra Välling Totalt ,61 (MWh/dygn) ,87 (MWh/dygn) ,38 (MWh/dygn) 3.1. Lunch Lunch: 47 GWh/år Energiåtgången för lunch består dels av mat som bara värms i ugn dels av mat som tillagas. Energiåtgången för att tillaga lunch presenteras i tabell 3 nedan och omfattar som tidigare nämnts endast hushåll med ålder över 65 år.(sid 3) De övriga hushållens energiåtgång i samband med lunch presenteras i tabell 4 och omfattar endast uppvärmning av redan tillagad mat. Konsumentverket/KO PM 003:11 7 (16)

8 Tabell 3 Lunch tillagning, energiåtgång efter hushållsstorlek Meny Antal/ vecka 1- pers. hushåll Wh/rätt. (Wh/vecka) Potatis/ris 4 60 (1040) Pasta (1650) Korv/fisk/köttfärssås 5 70 (1350) Köttbullar Genomsnittlig energiförbrukning Totalt MWh/dygn 180 (360) 630 (Wh/dygn) ,9 MWh/dygn Elanvändningen vid uppvärmning av mat, tabell 4 nedan, utgörs av en ungefärlig förbrukning för att värma mat på gjutjärnsplattor eller i mikrovågsugn, efter uppmätta värden presenterade i bilaga 1. Tabell 4 Uppvärmning av mat Lunch uppvärmning, energiåtgång efter hushållsstorlek 1- pers. hushåll 1- pers. hushåll 1- pers. hushåll 145 (Wh/dygn) 165 (Wh/dygn) 00 (Wh/dygn) Totalt ,9 (MWh/dygn) ,4 (MWh/dygn) ,0 (MWh/dygn) Den sammanlagda elförbrukningen för tillagning och uppvärmning av lunch, för Sveriges samtliga hushåll, uppskattas därmed uppgå till 47 GWh årligen. Den uppskattade elförbrukningen för lunch är således baserad på en rad antaganden. En stor del av befolkningen äter lunch utanför hemmet (på jobbet, i skolan, på dagis m.m.) och förbrukar således inte någon el överhuvudtaget, medan andra går hem och värmer färdiglagad mat eller lagar lunchen kvällen innan och tar med sig matlåda. Hushåll som är hemma under lunchen tillreder sannolikt lunchen separat. Hushållens lunchvanor kräver alltså väldigt olika mängd elenergi men det finns idag inget underlag för att kunna göra mer verklighetsnära uppskattningar Middag Middag: GWh/år Energiåtgång för tillredning av middag utgår från ett genomsnittsvärde baserat på en veckomeny vilken presenteras i tabell 5 nedan. Vid en sammanslagning av samtliga hushållsstorlekars elförbrukning i samband med tillredning av middag, resulterar det i en uppskattad årlig elförbrukning på MWh. Konsumentverket/KO PM 003:11 8 (16)

9 Tabell 5 Middag, energiåtgång efter hushållsstorlek Meny Antal/ 1- pers. hushåll 3-4 pers. hushåll >4 pers. hushåll vecka Wh/port (Wh vecka) Wh/port (Wh vecka) Wh/port (Wh vecka) Potatis/ris 4 60 (1040) 375 (1500) 490 (1960) Pasta Korv/fisk/köttfärssås Ugnsmat Gryta Genomsnittlig energiförbrukning (1650) 70 (1080) 140 (140) 600 (100) 885 (Wh/dag) 70 (160) 600 (400) 140 (140) 810 (160) 1 75 (Wh/dag) 1100 (3300) 900 (3600) 140 (140) 975 (1950) 1 70 (Wh/dag) Totalt (MWh/dygn) (MWh/dygn) (MWh/dygn) Energiåtgången för ugnsmat är uppskattad efter ett antal rätter tillagade i ugn, vars energiförbrukning presenteras i tabell B3, bilaga Extra matlagning, efter hushållsstorlek Extra tillägg: 517 GWh/år För varje hushåll har ett tillägg för kaffe/te, extra matlagning vid större helger och för bakning uppskattats. För kaffe och te har vi utgått från att samtliga hushåll brygger kaffe/kokar te fyra gånger per dag. Vid tre tillfällen används kaffebryggare/vattenkokare och vid ett tillfälle används spisplatta vilket genererar en elförbrukning i storleksordningen 195 till 380 Wh per dag och hushåll, enligt tabell 6 nedan, beroende på hushållets storlek (mängden vatten som bryggs per tillfälle). Energiåtgången för att koka upp vatten i vattenkokare beskrivs närmare i bilaga 1. Tillägget för extra matlagning, i tabell 6 nedan, är ett medelvärde efter energiåtgång vid diverse ugnsanvändning tabell B3 Energiåtgång vid matlagning i ugn bilaga 1. Tabell 6 Energiåtgång för kaffe/te samt tillägg för extra matlagning inför helgdagar 1- pers. hushåll 3-4 pers. hushåll >4 pers. hushåll Kaffe/te (Wh/dygn) Extra matlagning (Wh/dygn) Totalt (MWh/dygn) Den totala energiåtgången för kaffe/te samt för extra matlagning uppskattas att årligen uppgå till MWh för samtliga hushåll i Sverige. Konsumentverket/KO PM 003:11 9 (16)

10 3. Småapparater Småapparater: 5 * = GWh/år Beträffande småapparater har vi inte funnit själva innehavet av apparater vara behjälpligt överhuvudtaget. Som vägledning har istället olika småapparaters energiförbrukning per arbetsuppgift använts för att uppskatta den totala energiförbrukningen. Eftersom data om verklig användning av småapparater inte är känd saknas anledning dela in den efter hushållsstorlek. Samtliga hushåll uppskattas förbruka 5 kwh/år vid användandet av småapparater som brödrost (1000 W), elvisp (150 W), matberedare/köksmaskin (450 W). Vilket ger en energiförbrukning om 1,8 GWh/år för riket som helhet. 3.3 Mikrovågsugn Mikrovågsugn: 8,44 * 0,81 * = 101 GWh/år Enligt en undersökning initierad av Konsumentverket (1999) har 81 procent av Sveriges hushåll mikrovågsugn. Användningsområdet för mikrovågsugn antas vara begränsat till upptining och värmning av mat och uppskattas motsvara en förbrukning av 8,44 kwh/år och hushåll. Den totala energiförbrukning uppgår då till MWh/år. 3.4 Fläkt Fläkt: Småhus 34 * 365 * * 0,514 = Flerbostadshus 49,3 * 365 * * 0,486 = 319 GWh/år Energiåtgången för köksfläktar baserar sig på att samtliga hushåll har tillgång till köksfläkt och att den används 10 minuter per dygn. Hushåll i småhus antas ha utvädringsfläkt och hushåll i flerbostadshus kolfilterfläkt. Utvädringsfläkten har en betydligt högre energiåtgång än kolfilterfläkten eftersom den utvädrade luften måste kompenseras med ny luft utifrån. Extra energi krävs alltså för att temperera den nya luften. Den beräknade energiförbrukningen för utvädringsfläkt uppskattas till 34,5 Wh/dygn och kolfilterfläkt beräknas förbruka 49,3 Wh/dygn med ovanstående antagande om 10 minuters användande per dygn, Råd och Rön 00. Enligt den senaste Folk och Bostadsräkningen, år 1990, bodde 51,4 procent av hushållen i småhus och 48, 6 procent bodde i flerbostadshus. Det betyder att den sammanlagda energiförbrukningen för Sveriges samtliga hushåll uppgår till 319 GWh per år. Konsumentverket/KO PM 003:11 10 (16)

11 4 Förvaring Förvaring: 454 GWh/år De svenska hushållens energiförbrukning för förvaring av livsmedel har i denna rapport begränsats till tre olika storlekar av kyl- och frysskåp baserat efter ett rimligt behov 1 för nedanstående hushållsstorlekar (tabell 7). Tabell 7 Energiåtgång för förvaring i kyl- och frysskåp, efter hushållsstorlek 1- pers. hushåll 3-4 pers. hushåll >4 pers. hushåll Typ Kyl/fryskombination Separat kyl och frys Separat kyl och frys Kylens volym (liter) Frysens volym (liter) Energiåtgång (Wh/dygn) Totalt (MWh/dygn) MWh/dygn) (MWh/dygn) Samtliga skåp är från 1998 vilket motsvarar den ungefärliga medelåldern på kyl- och frysskåp i Sverige, dvs. omkring fem år. Skåpens energiförbrukning baseras på energimätningar med en omgivande temperatur på 5 C vilket är tänkt att kompensera för själva användandet av skåpen, dvs. öppnande och stängande. 5 Diskning Disk: 880 GWh/år Elförbrukning för diskning har i denna rapport beräknats efter innehav av diskmaskin samt energiförbrukning vid uppvärmning av vatten för handdisk. Diskmaskinens storlek liksom antal diskomgångar per år har uppskattats efter ett rimligt behov för respektive hushållsstorlekar. För handdisk har en schabloniserad mängd varmvatten uppskattats utifrån hushållets storlek samt efter innehav av diskmaskin. Hushåll utan diskmaskin tillskrivs större mängd varmvatten för handdisk än hushåll med diskmaskin. Hushåll som lagar lunch hemma får också mer disk, vilket kompenserats med en större mängd diskvatten. Varmvattenmängden utgår från att samtliga hushåll diskar och sköljer i balja. 1 Konsumentverket 00 Konsumentverket 1999 och Konsumentverket 000 Konsumentverket/KO PM 003:11 11 (16)

12 Uppvärmning baserats på elenergi enligt de förutsättningar som presenteras i punktform nedan; Energiförbrukningen har beräknats på 10 C kallvatten som värmts upp med el till 50 C Energiåtgången för att värma en liter vatten 1 C kräver 1,16 E -3 kwh Energikällan antas vara el med en verkningsgrad på 90 procent Att kalkylera energiåtgången vid diskning i maskin innebär främst svårigheter med att uppskatta antalet disktillfällen. Hur mycket vatten som används vid avspolning av disk är också svår att uppskatta. Energiåtgången varierar visserligen mellan olika modeller men dessa differenser är ändå överskådbara i förhållande till förbrukning av varmvatten vid handdisk. Förbrukningen av varmvatten i samband med handdisk är med stor sannolikhet större i verkligheten än i beräkningarna. I avsaknad av uppgifter om hushållens diskbeteende har vi dock valt att utgå från ett energisnålt men ändå rimligt beteende. I nedanstående tabeller 9 och 10 redovisas den totala energiåtgången för diskning per år. Även hushållens innehav och modell av diskmaskin kan utläsas ur nedanstående tabeller 8 och 9 liksom uppskattat antal maskindiskningar och förbrukad mängd varmvatten vid handdisk. Av hushållen, 1- personer har 40 procent tillgång till diskmaskin, motsvarande siffra för 3-4-personshushållen är 75 procent och för hushåll större än fyra personer är tillgången till diskmaskin 85 procent. Eftersom det i beräkningarna för matberedning endast var hushåll över 65 år som uppskattades äta lunch hemma har diskningen efter dessa lunchmåltider uppskattas separat. Tabell 8 Energiförbrukning vid handdisk, hushåll utan diskmaskin 1- pers. hushåll 3-4 pers. hushåll >4 pers. hushåll Diskvatten (liter/dygn) Energiåtgång (Wh/dygn)* Avsaknad diskmask. (%) ,6 58 0,5 58 0, (MWh/dygn) (MWh/dygn) (MWh/dygn) Totalt * Energiförbrukning för handdisk = Vattenmängd per dygn * 40 C temperaturhöjning * 1,16 Wh / 0,90 verkningsgrad Konsumentverket/KO PM 003:11 1 (16)

13 Tabell 9 Typ och storlek Antal kuvert Energiåtgång (Wh/disk) Antal diskar per år Energiförbrukning vid disk i maskin samt handdisk, hushåll m. diskmaskin 1- pers. hushåll 3-4 pers. hushåll >4 pers. hushåll Golvmod. 45 cm Golvmod. 60 cm Golvmod. 60 cm Diskvatten (liter/dygn) Energiåtgång (Wh/dygn)* Innehav diskmaskin (%) Totalt (MWh/dygn) (MWh/dygn) (MWh/dygn) * Energiförbrukning för handdisk = Vattenmängd per dygn * 365 dygn * 40 C temperaturhöjning * 1,16 E -3 kwh / 0,90 verkningsgrad Extra energiförbrukning för disk för hushåll som tillreder lunch hemma För enkelhets skull har endast hushåll över 65 år antagits tillreda lunch hemma, vilket motsvarar ungefär 1/3 av hushållen i storleksordningen 1- personer, dvs hushåll, tabell 1 ovan. Den extra vattenmängd som beräknats för dessa hushåll är 10 liter per hushåll med diskmaskin och 0 liter per hushåll utan diskmaskin. Vilket innebär en extra förbrukning av = 865 MWh/dygn 3, enligt tabell 11 nedan. Vid en uppräkning av samtliga sex hushållskategoriers energiåtgång för disk inklusive extra energiförbrukning för disk av lunch till riksnivå visar tabell 10 nedan, att förbrukningen uppgår till MWh/dygn Tabell 10 Sammanställning av total energiåtgång vid diskning Hushållskategori 1- pers. hushåll* 3-4 pers. hushåll* >4 pers. hushåll* Ej diskmaskin Diskmaskin Lunch, Ej diskmaskin 16 Lunch, Diskmaskin 649 Totalt MWh/dygn * Beräkning: Andel hushåll med viss energiförbrukning för disk multiplicerat med antalet hushåll i denna hushållskategori 3 (10 liter vatten*40 C*1,16 energifaktor/ 0,9verkningsgrad)*0,4 * innehav av diskmaskin 65 år =16 MWh + (0 liter vatten*40 C*1,16 energifaktor/ 0,9verkningsgrad)*0,6 * ej har diskmaskin 65 år = 649 MWh Konsumentverket/KO PM 003:11 13 (16)

14 Bilaga 1 Energiåtgång vid tillredning av mat Tabell B1 Energiåtgång för att tillreda mat Meny Portioner Mängd Energiåtgång Kaffe/te** Kaffe/te** Kaffe/te** Kaffe/te* Kaffe/te* Kaffe/te* Havregrynsgröt* Havregrynsgröt* Äggröra* Koka potatis* Koka potatis* Koka potatis* Koka ris* Koka pasta* Koka pasta* Koka pasta* Koka pasta* Steka korv/fisk/köttfärssås* Steka korv/fisk/köttfärssås* Steka korv/fisk/köttfärssås* Gryträtt/ Soppa* Gryträtt/ Soppa* Gryträtt/ Soppa* > > > >4,5 dl vatten 5 dl vatten 10 dl vatten,5 dl vatten 5 dl vatten 10 dl vatten dl vatten,5 dl vatten ägg 400 g 800 g 1 00 g 00 g 100 g g g g 000 g 000 g 000 g 30 Wh 50 Wh 9 Wh 70 Wh 100 Wh 150 Wh 56 Wh 73 Wh 64 Wh 60 Wh 375 Wh 490 Wh 170 Wh 35 Wh 550 Wh 70 Wh Wh 70 Wh 600 Wh 900 Wh 30 min 60 Wh 60 min 810 Wh 90 min 975 Wh * tillagad på spis, ** tillagad med kaffebryggare/vattenkokare Tabell B Energiåtgång för att värma mat Meny Portioner Mängd Energiåtgång Soppa/välling värma* Soppa/välling värma*** Värma maträtt** Värma maträtt** Värma maträtt** Värma maträtt*** Värma maträtt*** Värma maträtt*** Värma djupfrysta köttbullar * > dl 5 dl 00 g 400 g 600 g 100 g 00 g 400 g 00 g 90 Wh 95 Wh 145 Wh 165Wh 00 Wh 115 Wh 15 Wh 330 Wh 310 W h Värma djupfrysta köttbullar ** g 115 Wh Energikälla: *gjutjärnsplatta, **ugn, ***mikrovågsugn Konsumentverket/KO PM 003:11 14 (16)

15 Tabell B3 Meny Potatis- fiskgratin Kyckling 100g Bakad potatis st. Bullar 1 plåt Bröd 1 st. Sockerkaka 1 st. Energiåtgång vid matlagning i ugn Wh Medelvärde för 1 ugnsmatlagning 1 40 Wh Konsumentverket/KO PM 003:11 15 (16)

16 Referenser Konsumentverket 1995, Demoscop, Matberedning i hemmen. Konsumentverket 1999, Skop, Hushållens apparatinnehav Konsumentverket 000, Eureka Marknadsfakta, Hushållens apparatanvändning Konsumentverket 00, Faktablad, Kyl och Frys Råd och Rön 00, nr, Test köksfläktar Konsumentverket/KO PM 003:11 16 (16)

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Fördelar... 2 Ekologisk köksvecka... 2. Dosering och planering... 4. Frihet från fåfänga... 4 Besparing... 4

Fördelar... 2 Ekologisk köksvecka... 2. Dosering och planering... 4. Frihet från fåfänga... 4 Besparing... 4 Innehåll Fördelar....................................................................... 2 Ekologisk köksvecka............................................................ 2 Soppdag........................................................................................

Läs mer

ga av ugnen? ecoprogram. kwh tten per dygn. När kan jag stänga av ugnen? Stan Koka med locket på. När kan jag stänga av ugnen? i kylskåpet.

ga av ugnen? ecoprogram. kwh tten per dygn. När kan jag stänga av ugnen? Stan Koka med locket på. När kan jag stänga av ugnen? i kylskåpet. ugnen? Koka med locket på. Ett svens ecoprogram. full tvätt. kwh tten per dygn. Stäng Duscha in Spara el genom a När kan jag stänga av ugnen? När kan jag stänga av ugnen? Stan Sänk inomhustem i kylskåpet.

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll Linn Stengård Energimyndigheten Hearing 30 september 2009 Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin Syfte med mätningarna

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration

Åtgärdsrapport Energideklaration Åtgärdsrapport Energideklaration Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Össby 1:6 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Gommav 22, Finspång Jaime Beltrán (1053-CFX-1991) Sammanfattning Rapporten

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Några enkla energispartips för både plånbok och miljö.

Några enkla energispartips för både plånbok och miljö. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum.

Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum. Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum. Testa ett, två eller alla och läs mer på: HANDDISKA INTE

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration

Åtgärdsrapport Energideklaration Åtgärdsrapport Energideklaration Datum för besiktning: 2015-04-16 Fastighetsbeteckning: Skärkinds-Smedstorp 2:1 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Skärkind Smedstorp 2, Norsholm Jaime Beltrán (1053-CFX-1991)

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION PRELIMINÄR VERSION

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION PRELIMINÄR VERSION ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION PRELIMINÄR VERSION September 2015 1 BAKGRUND Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad samverkan mellan16

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Tomatsoppa med kräfttoast. vecka 44

Tomatsoppa med kräfttoast. vecka 44 Tomatsoppa med kräfttoast vecka 44 familj Tomatsoppa med kräfttoast cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2677 kj/ 631 kcal. Protein 23,1 g. Fett 31,1 g. Kolhydrater 60,3 g. Ingredienser: Tomatsoppa

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj Egenkontroll för hemtjänsten i Järfälla kommun VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag (ca) Frukost Lunch Middag Kvällsmat Antal portioner tillagade

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Spara pengar i ditt boende!

Spara pengar i ditt boende! Spara pengar i ditt boende! För dig som vill minska din energianvändning 1 ET2009:01 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt,

Läs mer

Enchilada med tomatsalsa. Vecka 12

Enchilada med tomatsalsa. Vecka 12 Enchilada med tomatsalsa A Vecka 12 Enchilada med tomatsalsa Enchilada med tomatsalsa är ett smarrigt och mättande texmex-recept där du fyller färska tortillabröd med rivig köttfärssås, kokta svarta bönor

Läs mer

Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar

Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar 1 Spara pengar och miljö! Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelare och andra eldrivna apparater i våra hem påverkar miljön. Det sker när

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Kalvfärsbullar i tomatsås. vecka 43

Kalvfärsbullar i tomatsås. vecka 43 Kalvfärsbullar i tomatsås vecka 43 familj Kalvfärsbullar i tomatsås cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2551 kj/ 596 kcal. Protein 34,9 g. Fett 27,1 g. Kolhydrater 62,1 g. Ingredienser: 1/2

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny:

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny: Ingredienser v.5 Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram bjärekyckling Ca 600-800 gram torskfilé Recept Potatis/ris/pasta mm 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök rödlök citron vitlök tomater

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG

MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG Hela måltider Förbered hela måltider samtidigt i ångkokaren. Börja med det som behöver längst tillagningstid och ställ därefter in nästa maträtt osv. Det finns

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK BETEENDESTUDIE AV MATPRODUKTION I ETT STORKÖK NORDLYCKESKOLAN Utarbetad av: Hanna Wihlborg, Bengt Dahlgren AB Göteborg Maj 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Gluten Degspad Rundriva Jäsa Nagga

Gluten Degspad Rundriva Jäsa Nagga Gluten Degspad Rundriva Jäsa Nagga Varför: Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept. Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Läs mer

Matkonsult. Omkring en tredjedel av all världens mat produceras direkt för sophinken.

Matkonsult. Omkring en tredjedel av all världens mat produceras direkt för sophinken. Matkonsult Cecilia Sassa Corin Hushållningssällskapet Tel 0521-72 55 61 cecilia.corin@hushallningssallskapet.se www.hushallningssallskapet.se/vast www.mindrematsvinn.nu Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Recept. Ingredienser v.39. Veckans meny: Bra att ha hemma v.39. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.39. Veckans meny: Bra att ha hemma v.39. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.39 Kött/fisk Ca 600 gram rödspättafilé Ca 500 gram nötfärs Ca 000 gram kycklingben Ca 800 gram falukorv Ca 500 gram lövbiff Recept 2 5 3 Potatis/ris/pasta mm kg mjölig potatis 3 bakpotatisar pkt pasta

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Grundmetoder i matlagning

Grundmetoder i matlagning Grundmetoder i matlagning Namn: Klass: Lektion 1: Ansa, hacka, skära Hygien och rengöring sid 143-144 i hkk-boken Planera arbetet sid 142 i hkk-boken Ugn sid 149 i hkk-boken Ansa, hacka och skära sid 154

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 3 Recept Kött/fisk 600 gram kycklingfilé pkt bratwurst 500 gram laxfilé 1 3 Potatis/ris/pasta 1 förp risoni Hej! Vi inleder denna augustivecka med en riktigt lättlagad och god middag.

Läs mer

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Energirådgivare Nr 2 Maj 2006 Årg. 13 DIALOG med Ledare Nytt nummer av Dialog är här! Från och med årsmötet den 4 april i Västerås har föreningen en ny styrelse och

Läs mer

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8 Kycklingbullar och morotskräm med apelsin vecka 8 inspiration Kycklingbullar och morotskräm med apelsin Den färgsprakande morotskrämen bryter av med en lite sötsyrlig smak av äppelcidervinäger och apelsin.

Läs mer

Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution

Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-10-06 Dietist Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution Beviljande Insatsen matdistribution beviljas

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Indata till energianalys 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Indata till energianalys 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Indata till energianalys Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK BETEENDESTUDIE AV MATPRODUKTION I ETT STORKÖK SVARTEDALENS ÄLDRECENTRUM Utarbetad av: Hanna Wihlborg, Bengt Dahlgren AB Göteborg Maj 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Hur handlar vi hållbart?

Hur handlar vi hållbart? SKOLA NAMN Klass Hur handlar vi hållbart? Du och jag önskar oss många saker. Vissa av dem tär mer än andra på jordens resurser av ren luft, råmaterial och natur. Det sägs att på det sätt vi lever i Sverige

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Registerbaserad Hushållsstatistik Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Lite historik 1990 2006 2008 2009 2010 2011 2013 Sista Folk- och Bostadsräkningen (FoB) Riksdagen beslutar

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 28. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 28. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 28. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 28. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 8 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré Potatis/ris/pasta kg potatis, Hej! Vi har en härlig sommarvecka framför oss med flera inspirerande och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Pasta med fetaost och bacon. vecka 20

Pasta med fetaost och bacon. vecka 20 Pasta med fetaost och bacon vecka 20 familj Pasta med fetaost och bacon cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2565 kj/614 kcal. Protein 22,6 g. Fett 29,9 g. Kolhydrater 61,0 g. Ingredienser:

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2 Klimatsmarta brf Timotejen Boendeträff 2 Magnus Ulaner Projektledare Klimat och Kvalitet Klimatcoach HSB Södertörn magnus.ulaner@sodertorn.hsb.se 08 608 68 36 Innehåll Energikostnader Enhetsmätning och

Läs mer

Nya energikrav för småhus

Nya energikrav för småhus Nya energikrav för småhus De nya föreskrifterna innebär i princip en halvering av tidigare energikrav samt en tillkommande effektbegränsning. Med bakgrund, bl.a. mot debatten om klimatförändringar, stigande

Läs mer

Mer om mjölkning och energianvändning. Lars Neuman LRF Konsult maj 2012

Mer om mjölkning och energianvändning. Lars Neuman LRF Konsult maj 2012 Mer om mjölkning och energianvändning Lars Neuman LRF Konsult maj 2012 I mjölkproduktionen svarade mjölkning för 28 29 % av energianvändningen, 0,04 0,05 kwh/kg mjölk Främst mjölkning, vakuumpump, kylning,

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap.

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap. KOMMUNAL KURSPLAN I HEMKUNSKAP-SÄVSJÖ KOMMUN ÖVERGRIPANDE MÅL Hälsa och resurshushållning är hemkunskapens övergripande mål. Hälsa inom hemkunskapsämnet står för att eleven ska få förutsättningar för att

Läs mer

MiniMax RECEPTSAMLING

MiniMax RECEPTSAMLING MiniMax RECEPTSAMLING Patientinformation NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 6 Hem- och konsumentkunskap

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 6 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 6 Hem- och konsumentkunskap Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse

Läs mer

Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn.

Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn. Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn. Låt oss åter titta på exemplet med Stockholm. Antag att en fastighet

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer