Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet"

Transkript

1

2 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram mot kränkande behandling 11 Åtgärder vid våld och hot inom skolan Åtgärder vid misstanke eller bekräftat drogmissbruk 12 Ordningsregler för ungdomar och vuxna 13 Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan 14 Inloggning för målsman i frånvarosystemet Skola Skolans hemsida Elevinflytande och medansvar 16 Information om bedömning Läsutvecklingsschema - LUS Information om biblioteket Läromedel PedNet Ledighet under terminstid 19 Policy vid klass- och studieresor 20 Föräldrasamverkan Dyslexi Malmö 21 Information från Malmö skolrestauranger inför hösten Ersättning vid stöld eller skadegörelse Skadegörelse 23 Egna anteckningar Rektor har ordet Mitt namn är Tanja Vivlund och jag är rektor på. I alla möten med elever har jag med mig min erfarenhet av att ha varit elev, arbetat som lärare, haft egna barn i skolan samt har erfarenhet av att leda en skola. är en liten skola där alla känner alla och arbetar tillsammans för allas trivsel och välmående. All personal på arbetar sida vid sida för att tillsammans få en helhetssyn på eleverna och på så sätt kunna utveckla verksamheten utifrån de nationella och kommunala målen. Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. På ska varje elev få sin utbildning anpassad till sina behov och förutsättningar. Varje elevs kvalifikationer skall synliggöras och utvecklas. Kursplanen och målen ska vara tydliga så att du som elev lätt kan förstå vad du ska uppnå. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och alltid är välkomna. Under läsåret kommer vi att bjuda in till informativa föräldramöten samt temakvällar för att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om information. Välkomna! Till hösten är det många elever som sökt sig till. Det är glädjande för oss att vårt goda arbete har nått ut till många. Som rektor har jag visionen att leva upp till att leda allt arbete på mot trivsel, trygghet och höga resultat. Om du undrar över något når du mig lättast på telefon eller via mail. Tanja Vivlund Rektor Tel

3 Verksamhetsbeskrivning är en skola med elever i skolår sex till nio. beräknas ha ca 220 elever till höstterminen 2011 fördelade på elva klasser varav en särskoleklass 7-9. Skolan bedriver sin undervisning i idrott och hälsa i Rörsjöskolan-Zeniths lokaler och hem- och konsumentkunskapsundervisningen bedrivs på Österportskolan. Övrig undervisning sker i skolans fräscha lokaler. ligger i ett gammalt sjukhusområde vid Värnhem. I Rönnenområdet finns nu 400 studentbostäder som ägs av MKB och HSB, hyresrätter som ägs av MKB, Rönnens förskola, Rönnens gymnasium och äldreboende. samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger. arbetar efter: Nationella mål och lagar: Lgr11 och skollagen. Kommunal nivå: Skolplan för Malmö och mål för Stadsdelsförvaltning Centrum. Lokal nivå: Lokala pedagogiska planeringar. Geografiskt upptagningsområde De flesta eleverna som börjar på kommer från Österportskolan. Övriga som söker till skolan kommer in i mån av plats. Verksamhetsidé arbetar för att ge eleverna kunskap, trygghet och glädje. Skolans arbete skall ge eleverna en tro på sin egen förmåga att lära och kunna se att de gör framsteg, lära sig samspel och att respektera sig själv och andra. är en skola där elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dem förmåga att leva i ett föränderligt samhälle. En av metoderna är att skolan ger möjlighet till praktisk arbetslivsorientering. Föräldrasamverkan är grundläggande för att skapa en öppen och framgångsrik verksamhet. Pedagogerna skall vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete bland annat genom att alla lärare och representanter för elevhälsoteamet ingår i olika ansvarsgrupper för att förbättra verksamheten. Läsårstider Höstterminen Lovdagar Höstlov Studiedagar s organisation Administrativ enhet Assistent (75%) Vaktmästare IT-ansvarig (50%) Rektor Tanja Vivlund Elevhälsoteam Arbetslag D Skolsköterska (75%) Kurator (75%) SYV (50%) Skolpsykolog (extern tjänst) Prao skolår 9 vecka Vårterminen Lovdagar Februarilov Påsklov Lovdag Studiedagar Prao skolår 8 vecka 9-10 Arbetslag 7 7A, 7B, 7C 3 klasser Arbetslag 6 & 8 6A, 6B, 8A, 8B, 8C 5 klasser Arbetslag 9 9A, 9B, 7-9D 3 klasser

4 Kontakt Pedagogisk personal Sjukanmälan elever Ring för svenska för engelska för arabiska för somaliska för pashto för albanska Rönnblomsgatan Malmö telefon fax: före klockan Barnets personnummer med 10 siffror ska matas in på en knapptelefon. Du måste ringa varje dag ditt barn är borta. Du kan också sjukanmäla via Skola 24 på nätet. Rektor: Tanja Vivlund Skolassistent: Ingrid Nilsson Vaktmästare: Midhat Sikiric IT-ansvarig: Tobias Olsson Skolsköterska: Irene Hassel Studie- o yrkesvägledare: Åsa Nilsson Kurator: Pernilla Möller Psykolog: Kersti Ericsson Arbetsrum: Arbetslag 7 7A 7B 7C Arbetslag 6 & 8 6A 6B 8A 8B 8C Arbetslag 9 9A 9B 7-9D Arbetslag 7 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 7A Therese Åström (TÅ) Svenska, engelska 228 7A HT: Sofia Granberg (SG) Musik, svenska 228 7A VT: Åsa Hallin (ÅH) Musik, svenska 228 7B Christel Granath (CG) Matematik, NO 226 7B Gustaf Nilsson (GF) Elevassistent/resurslärare 226 7C Lotta Persson (LP) SO, spanska 225 7C HT: Stefan Lundqvist (SL) Trä- och metallslöjd 225 7C VT: Per Hultberg (PHG) Trä- och metallslöjd 225 Mia Ever (ME) Specialpedagog Åsa Ekdahl (ÅEL) Tyska Arbetslag 6 & 8 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 6A Annika Ax (AX) Franska, svenska 129 6B Patrik Johansson (PJ) Matematik, NO 126 8A Monica Huerlin (MH) Svenska, spanska 143 8A Joakim Ljunggren (JL) SO, svenska 143 8B Mattias Drufva (MD) Idrott och hälsa, Hkk 127 8B Fredrik Karlsson (FK) Engelska, svenska 127 8C Tobias Andersson (TA) Idrott och hälsa, engelska 119 8C Tor Kullin (TK) Matematik, NO 119 Arbetslag 9 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 9A Anna Mårtensson (AM) SvA, engelska, tyska 218 9A Björn Svensson (BS) Matematik, NO 218 9B Lena Hellberg (LH) Textilslöjd 202 9B Kristina Nerman (KN) Svenska, engelska, SO D Sophie Rogver (SR) Lärare i särskolan, SO 214 Alexander Andersson (ALA) Bild

5 Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Skolsköterska Irene Hassel Tel: e-post: Har hand om den förebyggande hälsovården: vaccinationer, längd-, vikt-, hörsel- och synkontroller Deltar i skolans drogförebyggande arbete Arbetar för att eleverna ska få sunda levnadsvanor Ingår i skolans team mot kränkande behandling Kurator Pernilla Möller Tel: e-post: Har förebyggande och behandlande samtal med elever - individuellt eller i grupp - för att stärka elevernas självkänsla, självbild och självuppfattning Deltar i skolans drogförebyggande arbete Arbetar med att ge extra stöd till lärare och föräldrar Ingår i skolans team mot kränkande behandling Specialpedagog Mia Ever Tel: e-post: Är delaktig i pedagogiska bedömningar Behjälplig vid läs- och skrivutredningar Handleder elever och personal Medverkar i planering mot högre måluppfyllelse Är behjälplig i upprättande av åtgärdsprogram Ingår i föräldrasamverkansgruppen Att arbeta med elevernas rätt till kunskap Alla elever har rätt att utvecklas och har rätt till kunskap Arbetslaget och undervisande lärare har ansvar för att planera, följa upp och utveckla såväl undervisningen som utbildningen i enlighet med de nationella styrdokumenten. I detta arbete är det viktigt att verksamheten utgår från de enskilda individernas behov, förutsättningar, erfarenheter, ambitioner och tänkande. Det är också viktigt att arbetslaget ständigt analyserar sitt arbete, följer upp och utvärderar resultat samt prövar och utvecklar nya metoder och att detta sker i aktivt samspel mellan skolans personal, elever och vårdnadshavarna. Av rektor fattas formella beslut, främst behandlas punkterna nedan: fördelning av elever i klasser flyttning mellan skolåren skol-/klassbyte placering av elev i särskild undervisningsgrupp ansökan om skoldaghemsplacering anpassad studiegång Enskild förälder eller skolpersonal kan via mentor eller rektor begära att det kallas till möte. Studie- och yrkesvägledare Åsa Nilsson Tel: e-post: Organiserar PRAO-verksamheten för elever i skolår 8 och 9 Hjälper eleverna i skolår 9 att genomföra sitt gymnasieval genom att bland annat ordna studiebesök, ge information till klassen och på föräldramöte Har enskilda samtal med alla eleverna Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn

6 Handlingsprogram mot kränkande behandling Förebyggande arbete På arbetar vi efter filosofin att ett öppet, förtroendefullt förhållande där vi har respekt för alla, inte är något som kommer till oss av sig själv. Detta är något som vi aktivt och med stor medvetenhet måste arbeta med hela tiden. En stor del av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling består därför i att dagligen bygga på den goda andan i skolan. Detta sker genom att: Alla skall visa respekt för varandra. Vuxna föregår med gott exempel. Rastvärdar finns bland eleverna på rasterna. Elevråd deltar aktivt i det förebyggande arbetet. Gemensamma aktiviteter på skolan som idrottsdagar, temadagar med mera organiseras. Trivselenkäter genomförs. Vi har elevskyddsombud. Utvecklingssamtal genomförs varje termin. En av hörnstenarna i vårt förebyggande arbete är att inte blunda när problem uppstår och att alla vuxna är ansvariga för alla elever. Vi agerar alltid mot våld och kränkande språk. Lärarna har aktiva samtal kring värdegrundsfrågor med eleverna. Schemalagd mentorstid och klassråd med klassföreståndarna ger ytterligare tid för detta. Varje elev och vuxen på skolan skall veta vilket förhållningssätt till andra människor som skall råda på. Alla vuxna på skolan visar en entydighet kring dessa frågor.. Alla på skolan vet att det finns ett team som arbetar mot kränkande behandling. s antimobbingsgrupp Antimobbinggruppen på arbetar med att förebygga samt arbetar mot mobbning. Det förebyggande arbetet sker bland annat genom att personal är inne i alla klasser och pratar om olika aspekter av mobbning, har gruppövningar, visar filmer och har värderingsövningar. Då det gäller mobbning samtalar personal alltid enligt bestämd samtalsmetodik med den elev som utsätter annan elev. Samtalen sker vid minst två tillfällen och om mobbningen inte upphör efter detta går det vidare till rektor. Den elev som blivit utsatt erbjuds alltid samtal med kurator eller skolsköterska. Åtgärder vid våld och hot inom skolan Om någon, i anslutning till eller inom skolans område, medvetet orsakar någon skada genom hot eller våld, anmäler rektor incidenten till polismyndigheten. Polisen utreder därefter omständigheterna kring händelsen. Förövaren kan under utredningstiden placeras på annan skola eller annan klass. Då en elev varit utsatt för hot eller våld skall eleven ifråga få hjälp av personal att skriva ner händelseförloppet. Personalen skriver en tillbudsrapport och lämnar den tillsammans med skrivelsen till rektor som vidtar åtgärder. Åtgärder vid misstanke eller bekräftat drogmissbruk En anställd inom skolan som misstänker eller har kännedom om att en elev missbrukar droger ska snarast informera rektor, skolsköterska eller kurator om detta. Elev och förälder kallas snarast till EVK. Skolan gör en anmälan till socialtjänsten (SOL 71 ). Är det uppenbart olämpligt att eleven vistas i skolan under utredningstiden beslutar EVK om anpassad studiegång med undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Fortsatt samarbete mellan familj - skola - socialtjänst. Under processen är det viktigt att involverad personal ger eleven och föräldern bästa möjliga stöd. För mer information om vårt förebyggande arbete se broschyren Riktlinjer mot droger. KOM IHÅG DET ÄR INTE ELEVEN, UTAN DROGERNA VI VILL BEKÄMPA! Målet med antimobbningsgruppens arbete är att alla elever ska vara trygga i skolan, all mobbning ska uppmärksammas och motarbetas

7 Ordningsregler för ungdomar och vuxna Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan Alla skolor i stadsdel Centrum använder ett datoriserat system Skola24 för att registrera elevernas närvaro. Vårdnadshavare har rätt att få en egen inloggning till Skola24. Elevens mentor 1 har ansvar för att minst en gång i veckan följa upp elevens frånvaro och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Vid ogiltig frånvaro har mentorn ansvar för att följande program följs: I rätt tid! På rätt plats! Med rätt saker! A) Vid upprepad sen ankomst har mentor samtal med eleven. B) Vid en lektions skolk eller 60 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro ringer mentor hem till vårdnadshavare. C) Vid tre lektioners skolk eller 150 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. D) Vid fem lektioners skolk eller 250 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med berörda lärare och mentor. E) Vid tio lektioners skolk eller 500 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas eleven till enskilt samtal med kurator alternativt skolsköterska. Ju högre frånvaro en elev har, desto allvarligare ser vi på det. Om ovanstående åtgärder inte har gett resultat och eleven fortsätter ha ogiltig frånvaro kommer någon/några av nedanstående åtgärder att sättas in. Rätt uppträdande! Skolledningen har allvarligt samtal med eleven. Elevvårdskonferens, där socialtjänsten eventuellt deltar. Anmälan till socialtjänsten. Vårdnadshavaren är enligt skollagen 3 Kap. 2 skyldig att se till så att barnet går i skolan. Om denna skyldighet inte fullgörs kan huvudmannen (=stadsdelsfullmäktige) utdöma vite (=böter) Mentor = mentor alternativt klassföreståndare

8 Inloggning för målsman i frånvarosystemet Skola 24 använder sig av webblösningen Skola 24 för att registrera elevernas frånvaro. Den information som registrerats har lämnats hem till elever och föräldrar via våra veckorapporter en gång i veckan. Vi kommer även fortsättningsvis att lämna hem dessa veckorapporter men vill nu även ge vårdnadshavare möjlighet att dagligen gå in och titta på det egna barnets frånvaro i systemet. Det enda du behöver är en dator med Internet-uppkoppling och en personlig e-postadress. I Skola 24 kan du i nuläget kostnadsfritt göra tre saker: 1) se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport) 2) trycka på en knapp och meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro 3) göra sjukanmälan direkt via Internet. Skolans hemsida På s hemsida hittar du bland annat: Klassernas scheman Kontaktinformation Ladda ner blanketter Likabehandlingsplan Kvalitetsredovisning Arbetsplan, verksamhetsplan Adress till sidan är: Saknar du något på sidan är du välkommen att kontakta sidansvarige Tobias Olsson. Tillgången till det ovan nämnda i Skola 24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare har alltså möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola 24. Det du behöver göra för att kunna få en egen inloggning är att fylla i blanketten Beställning av konto till Skola 24 med information om dig och ditt barn; namn, personnummer, e-post-adress och ditt barns namn, personnummer och klass. Personnumret används för att unikt kunna identifiera dig som vårdnadshavare och skolan behöver ditt medgivande för användandet av ditt personnummer i systemet. Blankett finns att ladda ner från vår hemsida under rubriken Skola 24 och att hämta på skolans expedition. När ditt Skola 24 - konto är registrerat får du ett e-post med en aktiveringskod. Med hjälp av denna aktiveringskod skapar du ditt eget konto och väljer då ditt per sonliga användarnamn och lösenord. Sedan går det att börja använda Skola 24! Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn så ber vi er lämna in en blankett för vardera vårdnadshavare. Du kan endast se ditt eget barns frånvarominuter och anledning (ej eventuella kommentarer). Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt att ditt användarnamn/ lösenord/aktiveringskod till Skola 24 inte lämnas ut till obehöriga! Elevinflytande och medansvar På har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar därför efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd och elevråd. Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll förs och dessa finns tillgängliga för elever och lärare. Varje klass utser två representanter till elevrådet, en ordinarie och en reserv. Elevrådet sammanträder enligt roterande schema. Skolledningen deltar vid behov i elevrådets sammanträden. En ordförande och en vice ordförande samt en sekreterare utses. Vi har elevskyddsombud som utbildas och medverkar på skolans skyddsronder. Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor

9 Information om bedömning Betyg Eleverna i grundskolan får terminsbetyg från och med årskurs 8. Från 2012 kommer eleverna få terminsbetyg från och med årskurs 6. Slutbetyg utfärdas i slutet av vårterminen i årskurs 9. Betygsstegen A, B, C, D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte uppvisat godkänt resultat i ämnet. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas på grund av att eleven varit frånvarande. I läroplanen (Lgr11) finns angivet vilka kunskapskrav som ställs för respektive betygssteg för årskurserna 6 och 9. Elever som läsåret 2011/2012 är inskrivna i år 9 får betyg efter det tidigare betygssystemet. När terminsbetyg sätts, skall de kunskaper bedömas som eleven uppvisat i ämnet fram till och med den aktuella terminen. Om en elev inte når upp till målen för ett ämne, skall betyg F sättas. Eleven skall känna till vilka mål som ska uppnås för att få betyg i ett ämne. Om en elev inte uppnår målen i slutbetyget skrivs ett omdöme som anger de delmål som eleven har uppnått i ämnet. Måluppfyllelse Inför utvecklingssamtalen som genomförs terminsvis får föräldrarna ta del av ett skriftligt omdöme i samtliga ämnen. Om det i omdömet står att eleven i ett eller flera ämnen inte uppnått målen innebär det en risk att eleven för närvarande inte uppfyller de krav som ställts för att kunna få betyg vid terminens slut. Det finns stora möjligheter att reparera de brister som finns och därmed kunna undvika att bli utan betyg i aktuellt ämne. För att detta skall lyckas krävs att de åtgärder som är överenskomna verkligen genomförs från skolans, elevens och hemmets sida. Samarbete är enda möjliga vägen för att lyckas. I detta arbete spelar utvecklingssamtalet en särskilt viktig roll och alternativa vägar att nå målen prövas. Utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska lärare ha utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas, och att formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan (IUP). Rektorn på skolenheten beslutar hur de skriftliga omdömena i den individuella utvecklingsplanen ska utformas. Läsutvecklingsschema - LUS Läsning är viktigt för ett barns språkutveckling. På läspassen väljer eleverna ibland skönlitteratur och ibland läser klassen en gemensam bok för att kunna diskutera och analysera. På använder vi oss av läsutvecklings-schema för att noggrant följa elevens läsutveckling. Detta innebär att man kan se var på ett 19 punkter långt schema som eleven befinner sig i sin läsutveckling. Läsutvecklingsschema är alltså ett redskap som gör att extra fokus sker på den språkliga förmågan på ett för eleven fördelaktigt sätt. I skolår 9 har de flesta elever nått upp till punkten 18a vilket innebär att de lustläser skönlitterära böcker. Information om biblioteket På har vi ett bibliotek med datorer och skönlitteratur. Eleverna har tillgång till Internet för att söka information till skolarbete. Vi har regler som vi satt upp för att det ska bli så bra som möjligt för elever och för oss som jobbar i biblioteket. Så här är bibliotekets regler: Prata i normal samtalston. Skolarbete = förtur vid datorerna. Låna böcker? Glöm inte registrera dem. Ingen dricka eller mat Var rädd om datorerna Fråga alltid om lov innan du skriver ut. (Endast skolrelaterat arbete får skrivas ut) Missköter eleven sig eller inte klarar av att följa reglerna, kan eleven tillfälligt avisas Låneregler Biblioteket på är anslutet till det kommungemensamma utlåningssytemet Selma. Det innebär att alla elever får ett personligt lånekort som de ska använda när de lånar böcker. Eleven kvitterar ut kortet när blanketten som skickas med hem alla elever första skoldagen är påskriven och inlämnad tillsammans med 20 kr i deposition till mentorn. Depositionen återfås när eleven går ut nionde klass eller byter skola. Eleverna kan låna skönlitteratur i fyra veckor åt gången. Är boken inte färdigläst efter låneperioden får eleven förlänga lånet i biblioteket. Om eleverna kommer tillbaka med en bok som är nedklottrad, riven, skadad etc. eller om boken försvunnit får eleven ersätta denna. Meddelande om ersättningskrav skickas då hem med eleven. De elever som har böcker kvar från föregående läsår, ska lämna tillbaka dessa innan de lånar nya. Läromedel Alla läromedel och all utrustning är lån och ska återlämnas. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyinskaffningsvärde

10 PedNet har ett lokalt pedagogiskt nätverk, PedNet, för elever och personal. Nätverket är i sin tur anslutet till Malmö stads skolors nätverk. I PedNet sker skolbyten automatiskt för eleverna. Detta innebär att de behåller sitt användarkonto samt e- postadress från förskoleklass tills de går ut gymnasiet. Därför har nästan alla som börjar på redan tillgång till PedNet. PedNet administreras av Pedagogiska Centralen. Till sin hjälp har de så kallade PedNet-ombud som skapar konferensstrukturen på sin skola/stadsdel. Vårt PedNet-ombud är Tobias Olsson. Arbeten och inlämningsuppgifter kan enkelt lämnas in till läraren genom PedNet. Varje klass har en egen konferens genom vilken kommunikation kan äga rum. Bland annat kan läxor och uppgifter anges i denna mapp. Eleverna har dessutom tillgång till provschemat genom PedNet. Vidare använder elevrådet PedNet för att få ut information om möten och protokoll. Ledighet under terminstid Enligt grundskoleförordningen får mentorn bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre ledighet. Förälder måste då vara medveten om att garanterad undervisningstid inte kan krävas. Från skolans sida tar vi för givet att eventuella resor med mera i första hand förläggs till skolans lovdagar. Skulle ansökan om ledighet bli aktuell, skall målsman ta kontakt med mentorn. Vid behov av längre ledighet än två dagar, ska målsman även kontakta rektor i god tid. Ansökan om ledighet sker på särskild blankett som erhålles av mentorn. Det är viktigt att målsman och eleven tar ansvar för den förlorade utbildningen och att eventuella hemuppgifter fullgöres noggrant. Policy vid klass- och studieresor i centrums barn och ungdomsverksamheter Avgifter Enligt skollagen 4 kap 4 och grundskoleförordningen 24 skall elevers skolgång vara avgiftsfri. Enligt lagen skall eleverna utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Det kan dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. I SDF Centrum gör vi bedömningen att en obetydlig kostnad kan t ex. vara en mindre avgift på max 50 kronor till exempelvis bussresa, biobiljett eller liknande. Dessa enstaka inslag skall endast förekomma en till två gånger per läsår. Studieresor/Lägerskolor All verksamhet som sker på skoltid sker i syfte att utbilda och utveckla eleverna. Alla resor som genomförs på skoltid skall ha till sitt huvudsakliga syfte att bilda och utveckla. Särskilt program skall utarbetas och godkännas av skolledningen. Vid alla typer av studieresor eller lägerskolor skall pedagog medverka. Finansiering av dessa resor står skolan för. Klassresor I samverkan mellan elever, föräldrar och ibland personal planeras och genomförs klassresor där syftet med resan är mer av nöjeskaraktär. Dessa resor sker ofta i samband med att klasser upplöses inför skolbyten osv. Denna typ av resor skall ske helt utanför skoltid och utanför skolans ansvar. Om personal medverkar skall detta ske utanför tjänsten. Finansieringsformen för dessa resor ser väldigt olika ut. All finansiering måste bygga på elevers och föräldrars egna initiativ och arbetsinsatser. Skolan bidrar inte finansiellt till klassresor detta inkluderar även lön till medverkande personal. Eventuell insamling av pengar ansvarar föräldrarna och inte skolans personal för. Sker någon del av förberedelsearbete i skolans lokaler eller regi gäller följande. - det är inte tillåtet att det sker insamlingar varje månad, eller liknande, då detta utestänger många barn och ungdomar. - det är inte acceptabelt att barn och ungdomars familjer förväntas betala större engångsbelopp. - skollagens anvisningar om att skolgången skall vara avgiftsfri skall vara vägledande

11 Föräldrasamverkan Den bästa skolgången och de bästa resultaten får varje elev om vi har ett bra samarbete mellan oss i skolan, er i hemmet och eleven själv. Föräldrarnas ansvar är att se till att eleven kommer till skolan, sköter sitt hemarbete samt tar del av skolans information, håller kontakt med mentorerna och följer elevens skolgång vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Det är viktigt att ni föräldrar känner förtroende för skolan och förmedlar en positiv bild av densamma och av utbildning till ert barn. En bra skolgång är mycket viktig för alla och den bästa skolgången får vi om vi har ett bra samarbete! Dyslexi Malmö Dyslexi Malmö består av representanter från skolor inom grundskolan, gymnasieskolan, komvux, barnpsykiatrin och friskolorna i Malmö stad. Vi är en resurs för alla elever i Malmös skolor. Vi kan hjälpa till med: Allmän information om läs- och skrivsvårigheter. Samtal och råd kring enskilda elever barn eller vuxna, som behöver hjälp. Bistår med kompetens vid utredningar och diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter för barn och ungdomar. Vi arbetar dessutom med fortbildning av personal. Du är också välkommen att kontakta oss i ledningsgruppen på nedanstående nummer: Information från Malmö skolrestauranger inför hösten 2011 Vi hälsar ditt barn välkommen till skolrestaurangen och vi hoppas att han/hon ska trivas med oss och bli nöjd med vår service och den mat vi serverar. Malmö skolrestauranger tillhandahåller ett fullgott alternativ till dem som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering, och för att ditt barn ska få rätt kost, behöver vi ett läkarintyg. För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost registreras eleven i vårt kostprogram med för- och efternamn samt aktuell specialkost. För ett sådant register krävs målsmans samtycke enligt personuppgiftslagen, PUL. Samtyckesblankett ska lämnas samtidigt som läkarintyget. Denna blankett hittar du på vår hemsida Kontakta skolrestaurangen Det är viktigt att vi får kunskap om eventuella förändringar om ditt barns specialkost. Kontakta personal i restaurangen på skolan om du vill diskutera något som rör ditt barns speciella önskemål och behov. Läkarintyg och samtyckesblankett lämnas till personal i restaurangen på elevens skola. Tallriksmodellen Tallriksmodellen är ett enkelt knep för att äta bra och må bättre. Modellen hjälper dig helt enkelt att äta på ett balanserat sätt med tanke på att du kommer att konsumera 50 ton mat under din livstid - vilket motsvarar ungefär 35 medelstora bilar. Potatis, ris och pasta får ta stor plats på tallriken. Lika stor plats för grönsaker och rotfrukter. Den plats som är kvar är lagom för kött, fisk, ägg eller vegetariska alternativ. Bröd och dryck ingår i varje måltid. Ledningsgruppen Evelyn Alexius, skolpsykolog Kersti Ericsson, skolpsykolog , Lisbeth Borg, talpedagog Mia Ever, specialpedagog Anna Mårtensson, lärare

12 Ersättning vid stöld eller skadegörelse Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, skolan inte kommer att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Egna anteckningar Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp. Vad skall man göra för att få ersättning? Fyll i blankett som finns på skolans expedition. Ange relativt utförligt vad som har inträffat. Lämna blankett till rektor. Anmäl skadan till eget försäkringsbolag till exempel genom att skicka en kopia av skolans blankett. Försäkringsbolaget kräver i allmänhet polisanmälan. Kopia av polisanmälan skall tilläggas den i punkten 1 omnämnda blankett. Stadsdelsfullmäktige förutsätter att det för eleven finns en hemförsäkring med allrisk. Skadegörelse Flera miljoner av våra skattepengar kastas i sjön varje år. Ska vi hjälpas åt att göra något åt det? Ett 20-tal personer är helt eller delvis sysselsatta med att reparera fördärvad och vandaliserad bebyggelse och material i Malmö kommun. Det kostar åtskilliga miljoner kronor per år för att laga krossade fönsterrutor, sönderskurna skolbänkar och förstörda gardiner. Genom att vara aktsam om vår skola har vi möjligheten att gemensamt skapa en fin miljö. Visst händer det olyckor ibland. Man råkar välta ned något eller förstöra något. Om en elev förstör något med avsikt eller genom grovt slarv får eleven själv betala kostnaderna. Du som förstör får också betala vad det kostar. Så här står det i skadeståndslagens 2 kapitel 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer denna lag. Någon åldersgräns finns inte angiven i lagen. Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer skolan omedelbart att kontakta er

13

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer