Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet"

Transkript

1

2 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram mot kränkande behandling 11 Åtgärder vid våld och hot inom skolan Åtgärder vid misstanke eller bekräftat drogmissbruk 12 Ordningsregler för ungdomar och vuxna 13 Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan 14 Inloggning för målsman i frånvarosystemet Skola Skolans hemsida Elevinflytande och medansvar 16 Information om bedömning Läsutvecklingsschema - LUS Information om biblioteket Läromedel PedNet Ledighet under terminstid 19 Policy vid klass- och studieresor 20 Föräldrasamverkan Dyslexi Malmö 21 Information från Malmö skolrestauranger inför hösten Ersättning vid stöld eller skadegörelse Skadegörelse 23 Egna anteckningar Rektor har ordet Mitt namn är Tanja Vivlund och jag är rektor på. I alla möten med elever har jag med mig min erfarenhet av att ha varit elev, arbetat som lärare, haft egna barn i skolan samt har erfarenhet av att leda en skola. är en liten skola där alla känner alla och arbetar tillsammans för allas trivsel och välmående. All personal på arbetar sida vid sida för att tillsammans få en helhetssyn på eleverna och på så sätt kunna utveckla verksamheten utifrån de nationella och kommunala målen. Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. På ska varje elev få sin utbildning anpassad till sina behov och förutsättningar. Varje elevs kvalifikationer skall synliggöras och utvecklas. Kursplanen och målen ska vara tydliga så att du som elev lätt kan förstå vad du ska uppnå. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och alltid är välkomna. Under läsåret kommer vi att bjuda in till informativa föräldramöten samt temakvällar för att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om information. Välkomna! Till hösten är det många elever som sökt sig till. Det är glädjande för oss att vårt goda arbete har nått ut till många. Som rektor har jag visionen att leva upp till att leda allt arbete på mot trivsel, trygghet och höga resultat. Om du undrar över något når du mig lättast på telefon eller via mail. Tanja Vivlund Rektor Tel

3 Verksamhetsbeskrivning är en skola med elever i skolår sex till nio. beräknas ha ca 220 elever till höstterminen 2011 fördelade på elva klasser varav en särskoleklass 7-9. Skolan bedriver sin undervisning i idrott och hälsa i Rörsjöskolan-Zeniths lokaler och hem- och konsumentkunskapsundervisningen bedrivs på Österportskolan. Övrig undervisning sker i skolans fräscha lokaler. ligger i ett gammalt sjukhusområde vid Värnhem. I Rönnenområdet finns nu 400 studentbostäder som ägs av MKB och HSB, hyresrätter som ägs av MKB, Rönnens förskola, Rönnens gymnasium och äldreboende. samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger. arbetar efter: Nationella mål och lagar: Lgr11 och skollagen. Kommunal nivå: Skolplan för Malmö och mål för Stadsdelsförvaltning Centrum. Lokal nivå: Lokala pedagogiska planeringar. Geografiskt upptagningsområde De flesta eleverna som börjar på kommer från Österportskolan. Övriga som söker till skolan kommer in i mån av plats. Verksamhetsidé arbetar för att ge eleverna kunskap, trygghet och glädje. Skolans arbete skall ge eleverna en tro på sin egen förmåga att lära och kunna se att de gör framsteg, lära sig samspel och att respektera sig själv och andra. är en skola där elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dem förmåga att leva i ett föränderligt samhälle. En av metoderna är att skolan ger möjlighet till praktisk arbetslivsorientering. Föräldrasamverkan är grundläggande för att skapa en öppen och framgångsrik verksamhet. Pedagogerna skall vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete bland annat genom att alla lärare och representanter för elevhälsoteamet ingår i olika ansvarsgrupper för att förbättra verksamheten. Läsårstider Höstterminen Lovdagar Höstlov Studiedagar s organisation Administrativ enhet Assistent (75%) Vaktmästare IT-ansvarig (50%) Rektor Tanja Vivlund Elevhälsoteam Arbetslag D Skolsköterska (75%) Kurator (75%) SYV (50%) Skolpsykolog (extern tjänst) Prao skolår 9 vecka Vårterminen Lovdagar Februarilov Påsklov Lovdag Studiedagar Prao skolår 8 vecka 9-10 Arbetslag 7 7A, 7B, 7C 3 klasser Arbetslag 6 & 8 6A, 6B, 8A, 8B, 8C 5 klasser Arbetslag 9 9A, 9B, 7-9D 3 klasser

4 Kontakt Pedagogisk personal Sjukanmälan elever Ring för svenska för engelska för arabiska för somaliska för pashto för albanska Rönnblomsgatan Malmö telefon fax: före klockan Barnets personnummer med 10 siffror ska matas in på en knapptelefon. Du måste ringa varje dag ditt barn är borta. Du kan också sjukanmäla via Skola 24 på nätet. Rektor: Tanja Vivlund Skolassistent: Ingrid Nilsson Vaktmästare: Midhat Sikiric IT-ansvarig: Tobias Olsson Skolsköterska: Irene Hassel Studie- o yrkesvägledare: Åsa Nilsson Kurator: Pernilla Möller Psykolog: Kersti Ericsson Arbetsrum: Arbetslag 7 7A 7B 7C Arbetslag 6 & 8 6A 6B 8A 8B 8C Arbetslag 9 9A 9B 7-9D Arbetslag 7 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 7A Therese Åström (TÅ) Svenska, engelska 228 7A HT: Sofia Granberg (SG) Musik, svenska 228 7A VT: Åsa Hallin (ÅH) Musik, svenska 228 7B Christel Granath (CG) Matematik, NO 226 7B Gustaf Nilsson (GF) Elevassistent/resurslärare 226 7C Lotta Persson (LP) SO, spanska 225 7C HT: Stefan Lundqvist (SL) Trä- och metallslöjd 225 7C VT: Per Hultberg (PHG) Trä- och metallslöjd 225 Mia Ever (ME) Specialpedagog Åsa Ekdahl (ÅEL) Tyska Arbetslag 6 & 8 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 6A Annika Ax (AX) Franska, svenska 129 6B Patrik Johansson (PJ) Matematik, NO 126 8A Monica Huerlin (MH) Svenska, spanska 143 8A Joakim Ljunggren (JL) SO, svenska 143 8B Mattias Drufva (MD) Idrott och hälsa, Hkk 127 8B Fredrik Karlsson (FK) Engelska, svenska 127 8C Tobias Andersson (TA) Idrott och hälsa, engelska 119 8C Tor Kullin (TK) Matematik, NO 119 Arbetslag 9 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 9A Anna Mårtensson (AM) SvA, engelska, tyska 218 9A Björn Svensson (BS) Matematik, NO 218 9B Lena Hellberg (LH) Textilslöjd 202 9B Kristina Nerman (KN) Svenska, engelska, SO D Sophie Rogver (SR) Lärare i särskolan, SO 214 Alexander Andersson (ALA) Bild

5 Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Skolsköterska Irene Hassel Tel: e-post: Har hand om den förebyggande hälsovården: vaccinationer, längd-, vikt-, hörsel- och synkontroller Deltar i skolans drogförebyggande arbete Arbetar för att eleverna ska få sunda levnadsvanor Ingår i skolans team mot kränkande behandling Kurator Pernilla Möller Tel: e-post: Har förebyggande och behandlande samtal med elever - individuellt eller i grupp - för att stärka elevernas självkänsla, självbild och självuppfattning Deltar i skolans drogförebyggande arbete Arbetar med att ge extra stöd till lärare och föräldrar Ingår i skolans team mot kränkande behandling Specialpedagog Mia Ever Tel: e-post: Är delaktig i pedagogiska bedömningar Behjälplig vid läs- och skrivutredningar Handleder elever och personal Medverkar i planering mot högre måluppfyllelse Är behjälplig i upprättande av åtgärdsprogram Ingår i föräldrasamverkansgruppen Att arbeta med elevernas rätt till kunskap Alla elever har rätt att utvecklas och har rätt till kunskap Arbetslaget och undervisande lärare har ansvar för att planera, följa upp och utveckla såväl undervisningen som utbildningen i enlighet med de nationella styrdokumenten. I detta arbete är det viktigt att verksamheten utgår från de enskilda individernas behov, förutsättningar, erfarenheter, ambitioner och tänkande. Det är också viktigt att arbetslaget ständigt analyserar sitt arbete, följer upp och utvärderar resultat samt prövar och utvecklar nya metoder och att detta sker i aktivt samspel mellan skolans personal, elever och vårdnadshavarna. Av rektor fattas formella beslut, främst behandlas punkterna nedan: fördelning av elever i klasser flyttning mellan skolåren skol-/klassbyte placering av elev i särskild undervisningsgrupp ansökan om skoldaghemsplacering anpassad studiegång Enskild förälder eller skolpersonal kan via mentor eller rektor begära att det kallas till möte. Studie- och yrkesvägledare Åsa Nilsson Tel: e-post: Organiserar PRAO-verksamheten för elever i skolår 8 och 9 Hjälper eleverna i skolår 9 att genomföra sitt gymnasieval genom att bland annat ordna studiebesök, ge information till klassen och på föräldramöte Har enskilda samtal med alla eleverna Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn

6 Handlingsprogram mot kränkande behandling Förebyggande arbete På arbetar vi efter filosofin att ett öppet, förtroendefullt förhållande där vi har respekt för alla, inte är något som kommer till oss av sig själv. Detta är något som vi aktivt och med stor medvetenhet måste arbeta med hela tiden. En stor del av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling består därför i att dagligen bygga på den goda andan i skolan. Detta sker genom att: Alla skall visa respekt för varandra. Vuxna föregår med gott exempel. Rastvärdar finns bland eleverna på rasterna. Elevråd deltar aktivt i det förebyggande arbetet. Gemensamma aktiviteter på skolan som idrottsdagar, temadagar med mera organiseras. Trivselenkäter genomförs. Vi har elevskyddsombud. Utvecklingssamtal genomförs varje termin. En av hörnstenarna i vårt förebyggande arbete är att inte blunda när problem uppstår och att alla vuxna är ansvariga för alla elever. Vi agerar alltid mot våld och kränkande språk. Lärarna har aktiva samtal kring värdegrundsfrågor med eleverna. Schemalagd mentorstid och klassråd med klassföreståndarna ger ytterligare tid för detta. Varje elev och vuxen på skolan skall veta vilket förhållningssätt till andra människor som skall råda på. Alla vuxna på skolan visar en entydighet kring dessa frågor.. Alla på skolan vet att det finns ett team som arbetar mot kränkande behandling. s antimobbingsgrupp Antimobbinggruppen på arbetar med att förebygga samt arbetar mot mobbning. Det förebyggande arbetet sker bland annat genom att personal är inne i alla klasser och pratar om olika aspekter av mobbning, har gruppövningar, visar filmer och har värderingsövningar. Då det gäller mobbning samtalar personal alltid enligt bestämd samtalsmetodik med den elev som utsätter annan elev. Samtalen sker vid minst två tillfällen och om mobbningen inte upphör efter detta går det vidare till rektor. Den elev som blivit utsatt erbjuds alltid samtal med kurator eller skolsköterska. Åtgärder vid våld och hot inom skolan Om någon, i anslutning till eller inom skolans område, medvetet orsakar någon skada genom hot eller våld, anmäler rektor incidenten till polismyndigheten. Polisen utreder därefter omständigheterna kring händelsen. Förövaren kan under utredningstiden placeras på annan skola eller annan klass. Då en elev varit utsatt för hot eller våld skall eleven ifråga få hjälp av personal att skriva ner händelseförloppet. Personalen skriver en tillbudsrapport och lämnar den tillsammans med skrivelsen till rektor som vidtar åtgärder. Åtgärder vid misstanke eller bekräftat drogmissbruk En anställd inom skolan som misstänker eller har kännedom om att en elev missbrukar droger ska snarast informera rektor, skolsköterska eller kurator om detta. Elev och förälder kallas snarast till EVK. Skolan gör en anmälan till socialtjänsten (SOL 71 ). Är det uppenbart olämpligt att eleven vistas i skolan under utredningstiden beslutar EVK om anpassad studiegång med undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Fortsatt samarbete mellan familj - skola - socialtjänst. Under processen är det viktigt att involverad personal ger eleven och föräldern bästa möjliga stöd. För mer information om vårt förebyggande arbete se broschyren Riktlinjer mot droger. KOM IHÅG DET ÄR INTE ELEVEN, UTAN DROGERNA VI VILL BEKÄMPA! Målet med antimobbningsgruppens arbete är att alla elever ska vara trygga i skolan, all mobbning ska uppmärksammas och motarbetas

7 Ordningsregler för ungdomar och vuxna Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan Alla skolor i stadsdel Centrum använder ett datoriserat system Skola24 för att registrera elevernas närvaro. Vårdnadshavare har rätt att få en egen inloggning till Skola24. Elevens mentor 1 har ansvar för att minst en gång i veckan följa upp elevens frånvaro och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Vid ogiltig frånvaro har mentorn ansvar för att följande program följs: I rätt tid! På rätt plats! Med rätt saker! A) Vid upprepad sen ankomst har mentor samtal med eleven. B) Vid en lektions skolk eller 60 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro ringer mentor hem till vårdnadshavare. C) Vid tre lektioners skolk eller 150 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. D) Vid fem lektioners skolk eller 250 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med berörda lärare och mentor. E) Vid tio lektioners skolk eller 500 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas eleven till enskilt samtal med kurator alternativt skolsköterska. Ju högre frånvaro en elev har, desto allvarligare ser vi på det. Om ovanstående åtgärder inte har gett resultat och eleven fortsätter ha ogiltig frånvaro kommer någon/några av nedanstående åtgärder att sättas in. Rätt uppträdande! Skolledningen har allvarligt samtal med eleven. Elevvårdskonferens, där socialtjänsten eventuellt deltar. Anmälan till socialtjänsten. Vårdnadshavaren är enligt skollagen 3 Kap. 2 skyldig att se till så att barnet går i skolan. Om denna skyldighet inte fullgörs kan huvudmannen (=stadsdelsfullmäktige) utdöma vite (=böter) Mentor = mentor alternativt klassföreståndare

8 Inloggning för målsman i frånvarosystemet Skola 24 använder sig av webblösningen Skola 24 för att registrera elevernas frånvaro. Den information som registrerats har lämnats hem till elever och föräldrar via våra veckorapporter en gång i veckan. Vi kommer även fortsättningsvis att lämna hem dessa veckorapporter men vill nu även ge vårdnadshavare möjlighet att dagligen gå in och titta på det egna barnets frånvaro i systemet. Det enda du behöver är en dator med Internet-uppkoppling och en personlig e-postadress. I Skola 24 kan du i nuläget kostnadsfritt göra tre saker: 1) se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport) 2) trycka på en knapp och meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro 3) göra sjukanmälan direkt via Internet. Skolans hemsida På s hemsida hittar du bland annat: Klassernas scheman Kontaktinformation Ladda ner blanketter Likabehandlingsplan Kvalitetsredovisning Arbetsplan, verksamhetsplan Adress till sidan är: Saknar du något på sidan är du välkommen att kontakta sidansvarige Tobias Olsson. Tillgången till det ovan nämnda i Skola 24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare har alltså möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola 24. Det du behöver göra för att kunna få en egen inloggning är att fylla i blanketten Beställning av konto till Skola 24 med information om dig och ditt barn; namn, personnummer, e-post-adress och ditt barns namn, personnummer och klass. Personnumret används för att unikt kunna identifiera dig som vårdnadshavare och skolan behöver ditt medgivande för användandet av ditt personnummer i systemet. Blankett finns att ladda ner från vår hemsida under rubriken Skola 24 och att hämta på skolans expedition. När ditt Skola 24 - konto är registrerat får du ett e-post med en aktiveringskod. Med hjälp av denna aktiveringskod skapar du ditt eget konto och väljer då ditt per sonliga användarnamn och lösenord. Sedan går det att börja använda Skola 24! Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn så ber vi er lämna in en blankett för vardera vårdnadshavare. Du kan endast se ditt eget barns frånvarominuter och anledning (ej eventuella kommentarer). Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt att ditt användarnamn/ lösenord/aktiveringskod till Skola 24 inte lämnas ut till obehöriga! Elevinflytande och medansvar På har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar därför efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd och elevråd. Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll förs och dessa finns tillgängliga för elever och lärare. Varje klass utser två representanter till elevrådet, en ordinarie och en reserv. Elevrådet sammanträder enligt roterande schema. Skolledningen deltar vid behov i elevrådets sammanträden. En ordförande och en vice ordförande samt en sekreterare utses. Vi har elevskyddsombud som utbildas och medverkar på skolans skyddsronder. Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor

9 Information om bedömning Betyg Eleverna i grundskolan får terminsbetyg från och med årskurs 8. Från 2012 kommer eleverna få terminsbetyg från och med årskurs 6. Slutbetyg utfärdas i slutet av vårterminen i årskurs 9. Betygsstegen A, B, C, D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte uppvisat godkänt resultat i ämnet. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas på grund av att eleven varit frånvarande. I läroplanen (Lgr11) finns angivet vilka kunskapskrav som ställs för respektive betygssteg för årskurserna 6 och 9. Elever som läsåret 2011/2012 är inskrivna i år 9 får betyg efter det tidigare betygssystemet. När terminsbetyg sätts, skall de kunskaper bedömas som eleven uppvisat i ämnet fram till och med den aktuella terminen. Om en elev inte når upp till målen för ett ämne, skall betyg F sättas. Eleven skall känna till vilka mål som ska uppnås för att få betyg i ett ämne. Om en elev inte uppnår målen i slutbetyget skrivs ett omdöme som anger de delmål som eleven har uppnått i ämnet. Måluppfyllelse Inför utvecklingssamtalen som genomförs terminsvis får föräldrarna ta del av ett skriftligt omdöme i samtliga ämnen. Om det i omdömet står att eleven i ett eller flera ämnen inte uppnått målen innebär det en risk att eleven för närvarande inte uppfyller de krav som ställts för att kunna få betyg vid terminens slut. Det finns stora möjligheter att reparera de brister som finns och därmed kunna undvika att bli utan betyg i aktuellt ämne. För att detta skall lyckas krävs att de åtgärder som är överenskomna verkligen genomförs från skolans, elevens och hemmets sida. Samarbete är enda möjliga vägen för att lyckas. I detta arbete spelar utvecklingssamtalet en särskilt viktig roll och alternativa vägar att nå målen prövas. Utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska lärare ha utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas, och att formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan (IUP). Rektorn på skolenheten beslutar hur de skriftliga omdömena i den individuella utvecklingsplanen ska utformas. Läsutvecklingsschema - LUS Läsning är viktigt för ett barns språkutveckling. På läspassen väljer eleverna ibland skönlitteratur och ibland läser klassen en gemensam bok för att kunna diskutera och analysera. På använder vi oss av läsutvecklings-schema för att noggrant följa elevens läsutveckling. Detta innebär att man kan se var på ett 19 punkter långt schema som eleven befinner sig i sin läsutveckling. Läsutvecklingsschema är alltså ett redskap som gör att extra fokus sker på den språkliga förmågan på ett för eleven fördelaktigt sätt. I skolår 9 har de flesta elever nått upp till punkten 18a vilket innebär att de lustläser skönlitterära böcker. Information om biblioteket På har vi ett bibliotek med datorer och skönlitteratur. Eleverna har tillgång till Internet för att söka information till skolarbete. Vi har regler som vi satt upp för att det ska bli så bra som möjligt för elever och för oss som jobbar i biblioteket. Så här är bibliotekets regler: Prata i normal samtalston. Skolarbete = förtur vid datorerna. Låna böcker? Glöm inte registrera dem. Ingen dricka eller mat Var rädd om datorerna Fråga alltid om lov innan du skriver ut. (Endast skolrelaterat arbete får skrivas ut) Missköter eleven sig eller inte klarar av att följa reglerna, kan eleven tillfälligt avisas Låneregler Biblioteket på är anslutet till det kommungemensamma utlåningssytemet Selma. Det innebär att alla elever får ett personligt lånekort som de ska använda när de lånar böcker. Eleven kvitterar ut kortet när blanketten som skickas med hem alla elever första skoldagen är påskriven och inlämnad tillsammans med 20 kr i deposition till mentorn. Depositionen återfås när eleven går ut nionde klass eller byter skola. Eleverna kan låna skönlitteratur i fyra veckor åt gången. Är boken inte färdigläst efter låneperioden får eleven förlänga lånet i biblioteket. Om eleverna kommer tillbaka med en bok som är nedklottrad, riven, skadad etc. eller om boken försvunnit får eleven ersätta denna. Meddelande om ersättningskrav skickas då hem med eleven. De elever som har böcker kvar från föregående läsår, ska lämna tillbaka dessa innan de lånar nya. Läromedel Alla läromedel och all utrustning är lån och ska återlämnas. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyinskaffningsvärde

10 PedNet har ett lokalt pedagogiskt nätverk, PedNet, för elever och personal. Nätverket är i sin tur anslutet till Malmö stads skolors nätverk. I PedNet sker skolbyten automatiskt för eleverna. Detta innebär att de behåller sitt användarkonto samt e- postadress från förskoleklass tills de går ut gymnasiet. Därför har nästan alla som börjar på redan tillgång till PedNet. PedNet administreras av Pedagogiska Centralen. Till sin hjälp har de så kallade PedNet-ombud som skapar konferensstrukturen på sin skola/stadsdel. Vårt PedNet-ombud är Tobias Olsson. Arbeten och inlämningsuppgifter kan enkelt lämnas in till läraren genom PedNet. Varje klass har en egen konferens genom vilken kommunikation kan äga rum. Bland annat kan läxor och uppgifter anges i denna mapp. Eleverna har dessutom tillgång till provschemat genom PedNet. Vidare använder elevrådet PedNet för att få ut information om möten och protokoll. Ledighet under terminstid Enligt grundskoleförordningen får mentorn bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre ledighet. Förälder måste då vara medveten om att garanterad undervisningstid inte kan krävas. Från skolans sida tar vi för givet att eventuella resor med mera i första hand förläggs till skolans lovdagar. Skulle ansökan om ledighet bli aktuell, skall målsman ta kontakt med mentorn. Vid behov av längre ledighet än två dagar, ska målsman även kontakta rektor i god tid. Ansökan om ledighet sker på särskild blankett som erhålles av mentorn. Det är viktigt att målsman och eleven tar ansvar för den förlorade utbildningen och att eventuella hemuppgifter fullgöres noggrant. Policy vid klass- och studieresor i centrums barn och ungdomsverksamheter Avgifter Enligt skollagen 4 kap 4 och grundskoleförordningen 24 skall elevers skolgång vara avgiftsfri. Enligt lagen skall eleverna utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Det kan dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. I SDF Centrum gör vi bedömningen att en obetydlig kostnad kan t ex. vara en mindre avgift på max 50 kronor till exempelvis bussresa, biobiljett eller liknande. Dessa enstaka inslag skall endast förekomma en till två gånger per läsår. Studieresor/Lägerskolor All verksamhet som sker på skoltid sker i syfte att utbilda och utveckla eleverna. Alla resor som genomförs på skoltid skall ha till sitt huvudsakliga syfte att bilda och utveckla. Särskilt program skall utarbetas och godkännas av skolledningen. Vid alla typer av studieresor eller lägerskolor skall pedagog medverka. Finansiering av dessa resor står skolan för. Klassresor I samverkan mellan elever, föräldrar och ibland personal planeras och genomförs klassresor där syftet med resan är mer av nöjeskaraktär. Dessa resor sker ofta i samband med att klasser upplöses inför skolbyten osv. Denna typ av resor skall ske helt utanför skoltid och utanför skolans ansvar. Om personal medverkar skall detta ske utanför tjänsten. Finansieringsformen för dessa resor ser väldigt olika ut. All finansiering måste bygga på elevers och föräldrars egna initiativ och arbetsinsatser. Skolan bidrar inte finansiellt till klassresor detta inkluderar även lön till medverkande personal. Eventuell insamling av pengar ansvarar föräldrarna och inte skolans personal för. Sker någon del av förberedelsearbete i skolans lokaler eller regi gäller följande. - det är inte tillåtet att det sker insamlingar varje månad, eller liknande, då detta utestänger många barn och ungdomar. - det är inte acceptabelt att barn och ungdomars familjer förväntas betala större engångsbelopp. - skollagens anvisningar om att skolgången skall vara avgiftsfri skall vara vägledande

11 Föräldrasamverkan Den bästa skolgången och de bästa resultaten får varje elev om vi har ett bra samarbete mellan oss i skolan, er i hemmet och eleven själv. Föräldrarnas ansvar är att se till att eleven kommer till skolan, sköter sitt hemarbete samt tar del av skolans information, håller kontakt med mentorerna och följer elevens skolgång vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Det är viktigt att ni föräldrar känner förtroende för skolan och förmedlar en positiv bild av densamma och av utbildning till ert barn. En bra skolgång är mycket viktig för alla och den bästa skolgången får vi om vi har ett bra samarbete! Dyslexi Malmö Dyslexi Malmö består av representanter från skolor inom grundskolan, gymnasieskolan, komvux, barnpsykiatrin och friskolorna i Malmö stad. Vi är en resurs för alla elever i Malmös skolor. Vi kan hjälpa till med: Allmän information om läs- och skrivsvårigheter. Samtal och råd kring enskilda elever barn eller vuxna, som behöver hjälp. Bistår med kompetens vid utredningar och diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter för barn och ungdomar. Vi arbetar dessutom med fortbildning av personal. Du är också välkommen att kontakta oss i ledningsgruppen på nedanstående nummer: Information från Malmö skolrestauranger inför hösten 2011 Vi hälsar ditt barn välkommen till skolrestaurangen och vi hoppas att han/hon ska trivas med oss och bli nöjd med vår service och den mat vi serverar. Malmö skolrestauranger tillhandahåller ett fullgott alternativ till dem som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering, och för att ditt barn ska få rätt kost, behöver vi ett läkarintyg. För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost registreras eleven i vårt kostprogram med för- och efternamn samt aktuell specialkost. För ett sådant register krävs målsmans samtycke enligt personuppgiftslagen, PUL. Samtyckesblankett ska lämnas samtidigt som läkarintyget. Denna blankett hittar du på vår hemsida Kontakta skolrestaurangen Det är viktigt att vi får kunskap om eventuella förändringar om ditt barns specialkost. Kontakta personal i restaurangen på skolan om du vill diskutera något som rör ditt barns speciella önskemål och behov. Läkarintyg och samtyckesblankett lämnas till personal i restaurangen på elevens skola. Tallriksmodellen Tallriksmodellen är ett enkelt knep för att äta bra och må bättre. Modellen hjälper dig helt enkelt att äta på ett balanserat sätt med tanke på att du kommer att konsumera 50 ton mat under din livstid - vilket motsvarar ungefär 35 medelstora bilar. Potatis, ris och pasta får ta stor plats på tallriken. Lika stor plats för grönsaker och rotfrukter. Den plats som är kvar är lagom för kött, fisk, ägg eller vegetariska alternativ. Bröd och dryck ingår i varje måltid. Ledningsgruppen Evelyn Alexius, skolpsykolog Kersti Ericsson, skolpsykolog , Lisbeth Borg, talpedagog Mia Ever, specialpedagog Anna Mårtensson, lärare

12 Ersättning vid stöld eller skadegörelse Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, skolan inte kommer att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Egna anteckningar Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp. Vad skall man göra för att få ersättning? Fyll i blankett som finns på skolans expedition. Ange relativt utförligt vad som har inträffat. Lämna blankett till rektor. Anmäl skadan till eget försäkringsbolag till exempel genom att skicka en kopia av skolans blankett. Försäkringsbolaget kräver i allmänhet polisanmälan. Kopia av polisanmälan skall tilläggas den i punkten 1 omnämnda blankett. Stadsdelsfullmäktige förutsätter att det för eleven finns en hemförsäkring med allrisk. Skadegörelse Flera miljoner av våra skattepengar kastas i sjön varje år. Ska vi hjälpas åt att göra något åt det? Ett 20-tal personer är helt eller delvis sysselsatta med att reparera fördärvad och vandaliserad bebyggelse och material i Malmö kommun. Det kostar åtskilliga miljoner kronor per år för att laga krossade fönsterrutor, sönderskurna skolbänkar och förstörda gardiner. Genom att vara aktsam om vår skola har vi möjligheten att gemensamt skapa en fin miljö. Visst händer det olyckor ibland. Man råkar välta ned något eller förstöra något. Om en elev förstör något med avsikt eller genom grovt slarv får eleven själv betala kostnaderna. Du som förstör får också betala vad det kostar. Så här står det i skadeståndslagens 2 kapitel 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer denna lag. Någon åldersgräns finns inte angiven i lagen. Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer skolan omedelbart att kontakta er

13

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll

Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll Österportskolan Innehåll Skolledningen har ordet... 5 Ledningsdeklaration... 6 Verksamhetsbeskrivning... 7 Österportskolans organisation... 8 Verksamhetsidé... 9 Kontakt... 11 Pedagogisk personal... 12

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

2009-11-11. Informationsbroschyr. Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010

2009-11-11. Informationsbroschyr. Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010 2009-11-11 Informationsbroschyr Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010 Innehållsförteckning Skolledning, administration, personalrum, sjukanmälan Kostnadsfri skola Rutiner vid elevs skadegörelse

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer