Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD"

Transkript

1 Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

2 INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN AFFÄRSETIK ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR KOMMUNIKATION INTRESSEKONFLIKT ATT FÖLJA VÅR KOD... 24

3 1 VD HAR ORDET 4 Vårt uppdrag på Fortum är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Kärnan i vår strategi är en hållbar affärsverksamhet och vi tror att vi kan skapa konkurrensfördelar genom att arbeta med miljömässiga, ekonomiska och sociala förväntningar på ett balanserat sätt. En säker arbetsmiljö har hög prioritet på alla nivåer i vår verksamhet. På Fortum har våra medarbetare en stor frihet att utföra sitt arbete. Denna frihet innebär också ett stort personligt ansvar. Det är viktigt att vi alla har samma höga etik oavsett var vi är verksamma. Det är här vår Uppförandekod kommer in i bilden. Vår uppdaterade Uppförandekod är djupt rotad i våra gemensamma företagsvärderingar: ansvarstagande, kreativitet, hänsyn och ärlighet. Dessa värderingar utgör den etiska grunden för allt vårt arbete på Fortum. Det räcker inte med att vi strikt följer lagar och bestämmelser, vi måste även ansvara för att våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi kommer dagligen i kontakt med samhällen världen över. Det innebär att vi möter olika kulturer och olika sätt att göra affärer. Därför är det viktigt att vi alla är överens om hur vi gör affärer. Vår Uppförandekod har omsorgsfullt uppdaterats för att förenkla beslutsfattande genom att ge vägledning i etiska frågor som kan dyka upp. Den beskriver vad vi menar med att uppträda med integritet, ärlighet och ansvar. Det är absolut nödvändigt att omedelbart och på ett öppet sätt ta itu med beteende som strider mot vår Uppförandekod. Vi får inte låta någonting äventyra vår trovärdighet och absoluta engagemang för god affärsetik. Genom att följa Uppförandekoden ger vi våra intressenter en försäkran om att de kan lita på vår integritet. Att bygga ett förtroende på detta sätt skapar ett gynnsamt klimat för långsiktig framgång. Jag har personligen åtagit mig att följa vår Uppförandekod och uppmanar alla som arbetar på Fortum att göra detsamma. 5 Tapio Kuula Vd Mars 2012

4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE 6 7 Fortums Uppförandekod fastställer allmänna principer för hur vi behandlar andra, hur vi gör affärer och hur vi skyddar våra företagstillgångar. Fortum verkar globalt och våra medarbetare är medborgare i många länder. Därför påverkas vår verksamhet av olika nationella och internationella lagar och bestämmelser. Som ett branschledande företag gör vi mer än att bara följa lagstiftningen: vi strävar efter hög integritet och tillämpar en mycket strikt affärsetik. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna, medarbetarnas rättigheter och de internationella arbetsrättsliga reglerna, enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, och Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner. Fortums Uppförandekod tydliggör detta genom att fastställa de allmänna principerna för hur vi behandlar andra, hur vi gör affärer och hur vi skyddar företagets tillgångar. Våra värderingar utgör grundvalen för Uppförandekoden. Alla medarbetare på Fortum, styrelsemedlemmar och andra som representerar bolag inom Fortum förväntas agera enligt Uppförandekoden. Dessutom ska lokala regler och bestämmelser vederbörligen följas men de strider inte mot den här Uppförandekoden. Vi tror att det nns ett tydligt samband mellan en hög affärsetik i vår Uppförandekod och ett gott ekonomiskt resultat.

5 VÅRA VÄRDERINGAR RÄTTSLIG EFTERLEVNAD Det nns ett ertal nationella och internationella lagar och bestämmelser som styr Fortums verksamhet och medarbetarnas agerande. Många av reglerna som fastslås i den här Uppförandekoden utgår från rättsliga krav. 8 ANSVARSTAGANDE Vi känner till våra kunders och andra intressenters behov. Vi tar ansvar för våra handlingar och eftersträvar den bästa prestationen. KREATIVITET Vi tar egna initiativ och uppmuntrar varandra att nna innovativa lösningar. Vi utvecklar oss ständigt och är öppna för förändring. Fortums medarbetare förväntas agera i enlighet med de relevanta lagar och bestämmelser som tillämpas i deras land och som gäller deras befattning. Vi måste ha klart för oss att brott mot lagar och bestämmelser kan få allvarliga konsekvenser, både rättsliga och relaterade till vårt anseende. Fortums medarbetare måste alltid följa lagar och bestämmelser som rör, till e empel: Hälsa och arbetsmiljö Anställning Miljö Konkurrens och kartellbildning Korruption Värdepappers- och energimarknader 9 HÄNSYN ÄRLIGHET Vi uppskattar och stödjer varandra. Vi agerar med hög etik och integritet. Vi delar med oss av kunskap, samarbetar och diskuterar på ett öppet sätt. Vi är pålitliga och levererar det vi lovar.

6 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN HUR VI BEHANDLAR ANDRA MED RESPEKT OCH VÄRDIGHET Fortum tillämpar rättvisa anställningsprinciper och respekterar de internationella mänskliga rättigheterna, medarbetarnas rättigheter och de arbetsrättsliga reglerna. Vi värdesätter mångfald och främjar rättvist bemötande och lika rättigheter vid rekrytering, lönesättning, utveckling och befordran av medarbetare, oavsett etnisk tillhörighet, religion, politiska åsikter, kön, ålder, nationell härkomst, språk, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp. Vi är förpliktigade att följa all lagstiftning om föreningsfrihet, sekretess, kollektivavtal, arbetstider, löner och arbetstimmar samt lagstiftning som förbjuder tvångsarbete, barnarbete och diskriminering i arbetslivet. Fortum strävar efter att erbjuda sina medarbetare en säker och hälsosam arbetsplats. Fortum är en drogfri arbetsplats. Vi ska tillämpa jämlikhet i alla rutiner, policies och procedurer som rör medarbetarnas anställning. Vi satsar fortlöpande på att utbilda vår personal och få dem att växa både på det personliga och på det yrkesmässiga planet. Vi uppmuntrar våra medarbetare till ett balanserat privatliv och yrkesliv.

7 12 Vi respekterar våra medarbetares rätt till personuppgifter. Fortum hanterar alla sekretess. För att säkerställa att affärsinformation säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet, eller övervaka användningen av affärsinformation Vi värdesätter mångfald, främjar rättvist bemötande och lika rättigheter samt strävar efter att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats. 13 TRAKASSERIER OCH MOBBNING Vi tillämpar nolltolerans mot alla former av medarbetare, entreprenörer, leverantörer, Alla slags sexuella trakasserier är förbjudna på Fortum. Det omfattar även alla former av så kallade passiva trakasserier på arbetsplatsen som uppfattas som stötande enligt gängse anstötliga skämt. Vi förstår att trakasserier i de upplevelsen för personen som känner sig trakasserad. ATT UTTRYCKA PERSONLIGA ÅSIKTER OFFENTLIGT Fortum erkänner den grundläggande rätten till att som individer på ett lämpligt sätt delta i den medarbetare på Fortum förstår vi att de åsikter av medarbetare kan skada den allmänna ansvar att undvika situationer som skadar den allmänna bilden av Fortum. När vi som individer deltar i politiska aktiviteter förstår vi Detsamma gäller för andra personliga åsikter

8 4 AFFÄRSETIK HUR VI BEMÖTER VÅRA SAMARBETSPARTNERS, KUNDER OCH SAMHÄLLET Fortum följer god affärsetik i all affärsverksamhet. Vi konkurrerar på rättvisa villkor och undviker situationer där våra privata intressen kan strida mot Fortums intressen. Fortum förbjuder olämpliga betalningar och alla former av utpressning och korruption, vilket omfattar mutor och betalningsanspråk till eller från Fortum, Fortums medarbetare eller styrelsemedlemmar. Fortum är förpliktigat att följa lagar som förebygger penningtvätt, att förhindra skattesmitning och endast göra affärer med leverantörer och affärspartners som följer gällande lagstiftning och rättar sig efter Fortums formella krav på motparter. Förfaranden för att kontrollera och godkänna affärspartners genomförs för att minska riskerna. Vi utvecklar verksamhetens transparens och undviker att använda förmedlare om inte affärerna kräver det. Alla affärer som Fortum är delaktigt i ska vara transparenta och ekonomiskt sunda.

9 RELATIONER MED LEVERANTÖRER 16 ATT ARBETA MED STATSTJÄNSTEMÄN OCH POLITISKA BESLUTSFATTARE Vi följer till fullo alla lagar och bestämmelser om samverkan med statstjänstemän och politiska beslutsfattare på kommunal, regional, nationell och internationell (t.ex. Europeiska unionen) nivå, inklusive lobbyverksamhet. Vi tar hänsyn till de principer och den vägledning som enskilda institutioner kan ha infört för samarbete med företag. Vid interaktion med statliga myndigheter tillämpas landsspeci ka anvisningar. Grundvalen för allt samarbete är en transparent verksamhet och god affärsetik. Fortums relationer med leverantörer baseras på ärlighet och förtroende. Den här Uppförandekoden och vår Uppförandekod för leverantörer ligger till grund för allt samarbete. Vi förväntar oss att våra leverantörer tillämpar samma goda affärsetik som vi gör och följer gällande lagar och bestämmelser. I vår leverantörskedja kräver vi att leverantörerna följer de tio principerna för FN:s Global Compact. Vi förväntar oss att våra leverantörer förbjuder alla former av korruption, respekterar de mänskliga rättigheterna och de internationella arbetsrättsliga reglerna och främjar miljömässigt ansvar. GÅVOR OCH REPRESENTATION Vi tar aldrig emot och ger inte gåvor för mer än ett symboliskt värde eller gåvor som kan anses vara mer än rimlig gästfrihet inom den vanliga affärsverksamheten. Landsspeci ka regler och bestämmelser för gåvor kan vara tillämpliga och ska även de beaktas. Vi tar aldrig emot och ger inte penninggåvor, vilket även omfattar gåvor i form av kontanter eller värdepapper. Vi tar aldrig emot och ger inte gåvor som skulle kunna skada anseendet hos och förtroendet för Fortum eller Fortums medarbetare och affärspartners. Vi tar inte heller emot gåvor som fortlöpande överlämnas av samma personer eller organisationer. Det är godtagbart att delta i ett externt evenemang som organiseras av en leverantör eller annan affärspartner under förutsättning att det nns en välgrundad och dokumenterad affärsrelaterad orsak till deltagandet. I sådana fall rekommenderas att Fortum står för kostnaderna för resor och boende. 17

10 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR 18 Det är vårt ansvar att skydda Fortums tillgångar och resurser samt att garantera att all affärsinformation Fortums tillgångar och resurser är avsatta för Fortums affärsmål och för att säkerställa framgång på lång sikt. Som medarbetare på Fortum skyddar vi dessa tillgångar och resurser och förstår att Fortums tillgångar, inklusive immateriella rättigheter, resurser, anläggningar, byggnader och kontorsutrustning, är avsedda för affärsändamål. Vi förstår också att vi aldrig använder företagets tillgångar eller resurser i olagliga, olämpliga eller oetiska syften eller för att stödja en politisk aktivitet. Samma gäller för fastigheter som har överlämnats till oss att förvalta av våra affärspartners. Vidare respekterar Fortum andras rättigheter och tolererar inte otillåten användning av en annan parts tillgångar eller immateriella rättigheter som en del av Fortums affärsverksamhet. KONFIDENTIELL INFORMATION Fortum är förpliktigat att hantera sin egen och sina affärspartners affärshemligheter kon dentiellt. Detsamma gäller all annan kon dentiell och företagsrelaterad information som kommer till vår kännedom inom ramen för verksamheten. Om kon dentiella handlingar med företagsrelaterad information och affärshemligheter hamnar i fel händer är vi medvetna om att de kan skada Fortums konkurrenssituation och orsaka ekonomiska förluster samt minskat förtroende från våra samarbetspartners och allmänheten. DONATIONER OCH SPONSRING Fortum har ett sponsringsprogram som omfattar hela koncernen och som sköts av funktionen Corporate Relations and Strategy. Avtal godkänns endast med en skriftlig ansökan som grund. Vi beaktar och fattar beslut om donationer en gång per år inom ramen för bolagslagen. Fortum som företag stödjer inte politiska partier, enskilda politiker eller andra politiska organisationer, vare sig direkt eller indirekt. Fortum nansierar inte heller valkampanjer för partier eller kandidater. Fortum stödjer inte frågor som är religiösa eller radikala till sin natur, som är av personligt intresse för medarbetare eller deras familjemedlemmar eller aktiviteter som äventyrar miljön eller säkerheten. 19

11 6 KOMMUNIKATION 20 Fortum strävar efter att bidra till samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. Därför deltar Fortum aktivt i den offentliga debatten, samarbetar med ett ertal intressenter i initiativ som är fördelaktiga för samhället och tillhandahåller sin expertis vid förberedelse av politiskt och lagstiftande beslutsfattande när det är tillämpligt. Enligt övergripande principer för Fortums kommunikation, inklusive lobbyverksamhet, är företagets budskap proaktiva, transparenta, innehållsmässigt sakliga och aktuella samt meningsfulla och relevanta för alla målgrupper. Med den här inställningen strävar Fortum efter att skapa trovärdighet och förtroende samt att betraktas som ansvarstagande av sina intressenter och se till att företagets mission och strategi genomförs på ett effektivt sätt. Fortum presenterar sina produkter och tjänster sanningsenligt i allt marknadsförings- och kommunikationsmaterial. Vi kommer inte med falska påståenden och vi följer noga riktlinjerna för ansvarsfull marknadskommunikation. Miljörelaterade påståenden följer gällande lagstiftning om marknadsföring rörande miljö. Eftersom Fortums aktier nns noterade på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki) måste vår kommunikation och våra ekonomiska rapporter följa nländsk lagstiftning som gäller börsnoterade företag, börsmarknadens regler och bestämmelser samt andra tillämpliga EU-förordningar. Företagsinformation publiceras samtidigt för alla intressenter. Vidare kommenterar vi inte våra konkurrenters affärer, vi spekulerar inte heller i eller kommenterar rykten på marknaden. Endast speciellt utsedda talespersoner får göra offentliga uttalanden om Fortum. Vi strävar efter att skapa trovärdighet och förtroende samt att vi ska betraktas som ansvarstagande av våra intressenter. 21

12 7 INTRESSE- KONFLIKT Vi ska undvika där personliga intressen står i strid med företagets intressen. En intressekon ikt är förhållanden eller en situation där direkta eller indirekta intressen av personlig karaktär strider mot företagets affärsintressen. En intressekon ikt uppstår när en medarbetare eller en familjemedlem till honom eller henne har ekonomiska intressen i ett företag som direkt eller indirekt fungerar som leverantör, kund eller entreprenör till Fortum eller som får fördelar vid samverkan med ett sådant företag. Som medarbetare på Fortum förstår vi att allt arbete vi åtar oss för Fortum måste utföras enbart för Fortums bästa och på ett sätt som inte innebär en intressekon ikt. Vi inser att en intressekon ikt även kan uppstå på grund av personliga relationer med våra affärspartners eller medarbetare. I sådana fall ser vi till att undanta oss själva rätten att fatta beslut i det aktuella ärendet och förklara situationen för våra överordnade. En överordnad måste därför informeras om en personlig relation mellan en chef och en underordnad, om en intressekon ikt kan komma att uppstå. Vi förstår att en intressekon ikt även kan påverka vår förmåga att skydda företagets tillgångar. Som en allmän regel ska vi undvika allt som kan orsaka potentiella kon ikter. Information om bisysslor och sekundära tjänstemanna- eller styrelseuppdrag vid ett utomstående företag och styrelseuppdrag utan vinstintresse ska lämnas till överordnade om det nns en potentiell koppling till Fortums verksamhet. Dessutom ska lokala regler och bestämmelser vederbörligen följas men de strider inte mot den här Uppförandekoden.

13 8 ATT FÖLJA VÅR KOD 24 Alla medarbetare på Fortum ska följa vår Uppförandekod. Dessutom ansvarar vi alla för att i god tid förhindra och rapportera om eventuella överträdelser via de tillgängliga kanalerna. Det är chefernas ansvar att se till att alla medarbetare känner till dessa kanaler väl. Kanalerna får dock inte användas för oriktig rapportering. Alla anmälningar som Fortum får in angående efterlevnaden av koden granskas enligt en fastslagen process. Anmälan av misstänkta överträdelser av affärsetiken får inga negativa arbetsrelaterade konsekvenser för den som anmäler. När anmälningar utreds sker det garanterat kon dentiellt och vi vidtar inte disciplinära åtgärder mot personen som anklagas för dåligt uppförande eller för att inte följa koden förrän utredningen är färdig. Lämpliga disciplinära åtgärder vidtas mot personer som bryter mot Uppförandekoden. Det är enklare att förhindra en överträdelse än att hantera konsekvenserna av den. Därför ska alla medarbetare på Fortum göra sitt bästa för att främja en kultur där koden efterlevs. 25 Alla ansvarar för att förhindra och rapportera eventuella överträdelser.

14 26 ÖVERTRÄDELSE AV UPPFÖRANDEKODEN 27 Om du har en fråga om vad som är lämpligt uppförande eller om du misstänker överträdelse av Uppförandekoden ska du kontakta din närmaste chef, en annan högre chef eller Fortums internrevision, Internal Audit. Du hittar information om kontaktvägar via vår hemsida.fortum.com: Corporation Corporate governance Code of Conduct Dessa kanaler får inte missbrukas. Mer material och information om

15 Fortum Abp Keilaniementie 1, Espoo OX FORTUM FINLAND Tfn fax 10 2.fortum.com 2012 SWE

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer