bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning"

Transkript

1 bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström

2

3 Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader Begrepp i bygg- och fastighetsprocessen A Ö... 14

4 4

5 Inledning Den här trycksaken har kommit till eftersom flera begrepp i samhällsbyggnadsprocessen kan definieras på olika sätt av olika aktörer vid olika tillfällen. För att underlätta för samarbete och kommunikation har vi här försökt att enas kring definitioner för vissa centrala begrepp som vi använder oss av i Göteborg. Skriften gör inte anspråk på att vara en komplett förteckning över alla begrepp som används, men förhoppningen är att den ska kunna vara till hjälp för dem som arbetar med olika delar i bostadsbyggnadsprocessen, såväl tjänstemän i kommunen som branschfolk. Underlaget till texten har en arbetsgrupp bestående av representanter från Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Göteborg och Göteborgs Stad stått för. Uppbyggnaden av skriften är i tre delar: en beskrivning av hur processen ser ut vid bostadsbyggande med start från detaljplaneskede, beskrivning av kostnadsfördelning samt en begreppsförklaring uppställd från A till Ö. Andreas Brendinger Regionchef BI/chef BI Göteborg Sveriges Byggindustrier Christina Johnsson Göteborgs Stad Fastighetskontoret Magnus Ersman Fastighetsägarna Göteborg (GFR) 5

6 Processen från idé till färdig bostad Processen från att någon får en idé om att bygga något till att en bostad står färdig och ska förvaltas kallar vi samhällsbyggnadsprocessen. Den består av planskede, byggskede och förvaltningsskede. Plan- och byggskedet förklaras närmare nedan, men vi tar inte upp förvaltningsskedet i det här avsnittet utan det ingår i drifts- och underhållsdelen i samband med hur boendekostnader beskrivs i avsnittet Kostnader i bostadsprojektet. Planskedet Översiktsplaneskede Detaljplaneskede Förstudie Samhällsbyggnadsprocessen Byggskedet Projektering Utförande Förvaltningsskedet Underhåll Drift Ombyggnad Rivning Bostadsbyggnadsprocessen Planskedet vad ska få byggas på vilken mark? I planskedet fastställs vad som ska få byggas på vilken mark i kommunen. Planskedet består av översiktsplanskede och detaljplaneskede. Översiktsplanering beskrivs inte i den här skriften, utan beskrivningen börjar med att någon får en idé om att bygga något. Vi förutsätter att det finns en översiktsplan. Idé När någon får en idé och vill förändra eller bygga något som kräver en ny detaljplan lämnas idén till stadsbyggnadskontoret (privatägd mark) eller fastighetskontoret (kommunägd mark). Efter förprövning kan idén bli startpunkt för en detaljplaneprocess. Om idén ryms inom gällande detaljplan kan arbetet istället starta i byggskedets projekteringsprocess. Planskedet Idé Initiativ Förprövning Utarbetande av program Programsamråd Utarbetande av planförslag Samråd Bearbetning av planförslaget Utställning Antagande Ev överklagande Laga kraft Förprövning I Göteborg samverkar stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret vid beredningen av förfrågningar om ny bebyggelse som förutsätter ny eller ändrad detaljplan, oavsett om det är kommunägd eller privatägd mark. Beredningsfunktionen går under benämningen inkorgen. Det är stadsbyggnadskontoret (ytterst byggnadsnämnden) som svarar för den planmässiga lämplighetsbedömningen utifrån plan- och bygglagens regler. Fastighetskontoret företräder fastighetsnämnden som är kommunens mark- och bostadspolitiska organ, och har bl a att bevaka bostadsförsörjningsaspekten och behovet av mark för näringslivets behov. Fastighetskontoret utvärderar även förslagen utifrån ett ekonomiskt och genomförandemässigt perspektiv. Trafikkontoret bedömer förslagens lämplighet och konsekvenser utifrån ett trafikperspektiv i bred bemärkelse. 6

7 Vid den gemensamma utvärderingen av förfrågningar på kommunägd mark sker utvärderingen enbart med utgångspunkt från förslagens lämplighet, och helt oberoende av vilken intressent som kommit in med förfrågan till fastighetskontoret. Beredningen av frågor kring markanvisningar sker på fastighetskontoret och beslutas av fastighetsnämnden. För flera stora, centrala omvandlingsområden i Göteborg har dock det kommunägda bolaget Älvstranden Utveckling AB fått markägarrollen och uppdraget att driva utvecklingen. I dessa områden är det bolaget som utser byggherrar. SKEDE I DETALJPLANE- PROCESSEN Beslut om uppdrag Programskede och programsamråd Utarbetande av planförslag Samråd Utställning Antas i byggnadsnämnden Antas i kommunfullmäktige Eventuellt överklagande Laga kraft Genomförandetiden BESKRIVNING AV INNEHÅLL I RESPEKTIVE SKEDE Planarbetet inleds med att byggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete. Planärendet har ofta initierats genom en skrivelse/planbegäran från berörd markägare till byggnadsnämnden. I programmet redovisas förutsättningar och tänkta mål för detaljplanen. Innan byggnadsnämnden tar ställning till programmet går det ut på samråd för att ge möjlighet för myndigheter, fastighetsägare och boende i området, föreningar m fl att lämna synpunkter. I vissa enklare planärenden eller när detaljplanen har stöd i en fördjupad översiktsplan kan programskedet hoppas över. Det förekommer att ett program omfattar ett större område (områdesprogram) vilket sedan följs av ett flertal olika detaljplaner. I planförslaget har det godkända programmet utvecklats till ett konkret detaljerat förslag. Ofta har tekniska och miljömässiga utredningar och undersökningar av olika slag genomförts vid utarbetandet av detaljplanen. Planhandlingen innehåller alltid en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. I vissa fall finns också en separat miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget till detaljplan ställs ut och skickas ut på samråd för att ge berörda möjlighet att se och tycka till om planförslaget. Normalt hålls också ett samrådsmöte där planhandläggare och andra tjänstemän redovisar förslaget och svarar på frågor samt tar emot synpunkter. Efter samrådet bearbetas detaljplanen utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Efter beslut i byggnadsnämnden ställs det slutgiltiga förslaget ut under minst tre veckor. Det går att lämna skriftliga synpunkter under utställningstiden. Det är också en förutsättning att ha yttrat sig skriftligt under samrådet eller utställningen för att kunna överklaga beslutet. Ibland görs några mindre ändringar innan förslaget går till byggnadsnämnden för antagande Vid planer som anses särskilt viktiga eller om detaljplanen strider mot översiktsplanen antas dessa av kommunfullmäktige. Planen kan överklagas hos länsstyrelsen, vars beslut kan överklagas hos regeringen. Om planen inte överklagas eller om överklaganden avslås vinner planen laga kraft och genomförandetiden startar. I detaljplanen anges en genomförandetid. Under denna har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med planens bestämmelser och kommunen har skyldighet att bygga ut t ex gator, parker och kommunala ledningar enligt detaljplanen. I och med att genomförandetiden börjat löpa kan byggskedet starta. 7

8 Byggskedet Byggskedet består av förstudie, projekteringsskede och utförandeskede. Traditionellt har byggherren handlat upp projekteringsarbetet separat av konsulterande arkitekt- och ingenjörsföretag. Därefter har ett byggentreprenadföretag handlats upp för att uppföra byggnaderna efter de bygghandlingar som projektörerna tagit fram. Det är även vanligt med totalentreprenad. Det betyder att en entreprenör genomför både projektering och utförande. Beskrivningen nedan följer den traditionella uppdelningen mellan projektering och utförande. Förstudie Förstudie kan ske separat av byggherren eller ingå som ett första steg i en upphandlad projekteringsprocess. När detaljplan saknas kommer förstudien och detaljplaneskedet delvis att sammanfalla. Projekteringsprocessen Projekteringsprocessen kan pågå parallellt med detaljplaneprocessen fram till och med projekteringsprocessens programskede. För att bygglov skall beviljas måste detaljplanen vunnit laga kraft. Projekteringsprocessen avslutas med att projektörerna har levererat bygghandlingar som byggherren kan godkänna och som ligger som underlag för upphandling av en utförandeentreprenad. Upphandling och ev förstudie projekteringsprocess Programskede Systemprojekteringsskede Bygglovsskede Detaljprojekteringsskede Upphandling av projektörer eller av totalentreprenör samt eventuell förstudie Programskede Systemprojekteringsskede Bygglovsskede Detaljprojekteringsskede Byggherren tar hjälp av byggledningsföretag eller handlar själv upp projektörer alternativt en totalentreprenör för både projektering och utförande. Om ingen förstudie gjorts i tidigare skede genomförs en sådan som första steg i projekteringsprocessen för att inventera förutsättningar och ligga till grund för arbetet i programskedet I detta skede definieras slutproduktens mål, krav och egenskaper och beskrivs i programhandlingar. Förslagshandlingar tas fram och stäms av mot detaljplan och andra krav. Om byggnaden skall bli hyres- eller bostadsrätter tas försäljningsmaterial fram och marknadsföring påbörjas I systemprojekteringsskedet samordnar arkitekt, konstruktör och installationsprojektörerna handlingarna för att säkerställa att byggnaden kan uppfylla krav i bygglagstiftning såväl som byggherrens krav. Byggherren ansöker hos Stadsbyggnadskontoret om bygglov genom att lämna in bygglovshandlingar som översiktligt beskriver det planerade byggnadsverket. Bygghandlingar tas fram i tillräcklig detaljeringsgrad för att ligga till underlag för entreprenörernas byggnads- och installationsarbeten. 8

9 Utförande I en totalentreprenad fortsätter arbetet med utförandeprocessen. Om byggherren valt att handla upp projektering och utförande i olika upphandlingar ligger bygghandlingarna med som förfrågningsunderlag för att handla upp en utförandeentreprenad. Försäljningsfasen påbörjas ofta i projekteringsprocessens programskede och fortgår till dess samtliga lägenheter är sålda eller hyresgästavtal är undertecknade. Inköps- och produktionsskedena är resurs- och kostnadsintensiva. Många människor och organisationer är verksamma och vill ha betalt för sina insatser i dessa skeden. Normalt startar därför inte byggherren utförandeprocessen utan att ha försäkrat sig om att en viss del av lägenheterna är sålda eller på annat sätt uppbokade av intresserade framtida hyresgäster/ bostadsrättsinnehavare. (Ev upphandling av byggentreprenör) utförandeprocessen Produktionsplanering Inköp Produktion Överlämnande Ev. upphandling av entreprenör Produktionsplanering Inköp resurser (varor, maskiner och underentreprenörer) Produktion Överlämnande I traditionell utförandeentreprenad tar byggherren fram fullständiga bygghandlingar som slutpunkt i projekteringsprocessen. Med dessa som förfrågningsunderlag handlas sedan en byggentreprenör upp och kontrakteras för utförande av byggobjektet. Byggentreprenören planerar hur produktionen skall genomföras för att klara utlovad tid och kvalitet inom avtalad prisnivå. När den övergripande produktionsplaneringen är genomförd införskaffas resurser i form av material, maskiner och underentreprenörer för specialistarbeten som normalt inte utförs av byggentreprenören själv. Byggentreprenören etablerar tillfälliga anordningar i form av kontor, manskapsbodar, förråd, kranar, transportvägar m.m. för att uppföra byggnaden. Produktion sker genom bygg- och installationsarbeten på byggarbetsplatsen. När byggnaden är färdig låter byggherren genomföra en slutbesiktning för att få bevis på att entreprenaden är utförd enligt beställning. Byggherren övertar därefter byggnaden och kan låta sina hyresgäster flytta in, vilket utgör målet för bostadsbyggnadsprocessen. Efter inflyttning startar förvaltningsskedet

10 Kostnader i bostadsprojektet Ett bostadsprojekt rymmer naturligtvis en mängd olika kostnader. Figuren nedan åskådliggör fördelningen grafiskt och begreppen produktionskostnad och byggkostnad utvecklas i texten längre ner. Det finns också andra faktorer som påverkar kostnaderna. Några av dem förklaras i den löpande texten. Hur kan kostnaderna fördela sig i ett bostadsprojekt? Exempel på kostnadsfördelning i en hyresrätt Kapitalkostnader samt kostnader för underhåll och reparationer utgör ofta drygt hälften av hyreskostnaden. Driftskostnader brukar uppgå till cirka 30 procent och administrationskostnaderna ligger vanligen strax under 20 procent. Produktionskostnad Utgör fastighetsägarens/byggherrens totala kostnad från idé till färdig bostad. Byggkostnad Utgör fastighetsägarens/byggherrens kostnader för en generalentreprenad (byggnadsarbete och installationer). EXEMPEL PÅ KOSTNADS- FÖRDELNING I EN HYRESRÄTT PRODUKTIONSKOSTNAD BYGGKOSTNAD Ca 50% Ca 30% Ca 20% Administrationskostnader Centrala kostnader, skatt, och administration Driftskostnader VA, renhållning, fastighetsel, värme och fastighetsskötsel 17 19% Moms 20 24% Byggherrekostnader 18 20% Transporter, maskiner, omkostnader 43 47% Material, bygg- och underentreprenader Underhåll och reparation (Låg vid nyproducerad lägenhet men ökar sannolikt 57 63% Byggkostnad med byggnadens ålder) 8 10% Löner tjänstemän Kapitalkostnad (Finansiering och avskrivningar av produktionskostnad) 8 10% Löner underentreprenörer 16 20% Löner byggnadsarbetare Procentsatser för byggkostnaden i ovanstående diagram kan variera mer än angivna procentsatser beroende på bland annat grundläggningskostnader, prefabriceringsgrad, lägenhetsstandard, fördelning av arbete mellan generalentreprenör och underentreprenörer samt hur respektive byggföretags kostnadsredovisningssystem är uppbyggt. Procentsatser för produktionskostnaden i diagrammet kan variera mer än angivna procentsatser beroende på dels byggkostnaderna enligt ovan och dels storleken på byggherrekostnaderna. Variationerna i byggherrekostnaderna beror bland annat på variation i markkostnad, eventuella rivningar och marksanering, projekteringskostnader, grad av befintlig infrastuktur samt variationer i ränte- och kreditivkostnader under byggtiden. 10

11 Procentsatser för kostnadsfördelning i en hyresrätt definierad enligt ovan varierar starkt med underliggande variation i produktionskostnader och den aktuella variationen i fastighetens driftskostnader samt byggnadens ålder. Sammanfattningsvis kan man säga att kostnaderna som skall täckas av en hyra varierar starkt från objekt till objekt, men att ovanstående kostnadsfördelning ändå kan tjäna som ett underlag för diskussioner om boendekostnader. Byggherrekostnader I bostadsbyggnadsprocessen (från idé till inflyttningsklar bostad) är utförandeprocessen den kostnadstunga delen. Begreppet byggherrekostnader står för den kostnadsmassa som krävs för byggande men som ligger utanför en generalentreprenörs kontraktsenliga åtagande. Olika aktörer har definierat innehållet i begreppet byggherrekostnader på mer eller mindre olika sätt. Byggkostnadsdelegationen har till exempel föreslagit att markkostnader och projekteringskostnader ska ligga som särskilda kostnadsposter utanför byggherrekostnaderna. För att göra begreppen enklare och tydligare används i denna skrift begreppet byggherrekostnader som den del av produktionskostnaden som inte är byggkostnad eller moms. I byggherrekostnaderna ingår då kostnader för exempelvis: Markförvärv alternativt tomträttskostnader Eventuell rivning av befintlig bebyggelse och evakuering Eventuell marksanering Eventuella miljökonsekvensbeskrivningar Utredningskostnader för t ex geotekniska förhållanden Projektering Projektledning Byggledning Byggkontroll och andra kontroller Kvalitetsansvarig för att erhålla slutbevis Försäkringar Servitut Bygglov Pantbrev Lagfart Ränte- och kreditivkostnader Fastighetsbildning Gatumarksersättning Anslutningsavgifter 11

12 Byggkostnad Med byggkostnad menas samtliga kostnader exklusive moms som en generalentreprenör har för att uppföra en fullt färdig byggnad med hjälp av de ritningar och beskrivningar och på den mark som byggherren tillhandahåller. Produktionskostnader Med produktionskostnader menas samtliga kostnader som belastar ett bostadsobjekt från idé till färdig inflyttningsklar lägenhet. Produktionskostnaden kan delas upp i byggkostnad, byggherrekostnad och mervärdesskatt. Faktorer som påverkar kostnaderna I detaljeplane- och byggskedet finns det många olika faktorer som påverkar kostnaderna vid bostadsbyggande. Nedan följer några exempel. Mark och geotekniska förhållanden Kostnader för marken varierar starkt beroende på läget och på politiska beslut. Olika mark och geotekniska förhållanden kan medföra extraordinära åtgärder som ökar kostnaderna. Det kan också behöva göras marksaneringsarbeten och skydd mot buller som påverkar kostnaderna. Service och kommunikation Om området inte har utbyggd service och kommunikation och det saknas anslutningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och media påverkar det kostnaderna. Komplementytor När området behöver anpassas med komplementytor, som till exempel parkering/garage och lekytor eller komplementhus i form av miljöstationer och markförråd är det också kostnadspåverkande faktorer. Detaljplanutformning När detaljplanens markyta är effektivt utnyttjad kan planen innehålla fler bostäder. Kostnaden för marken kan då slås ut på fler bostäder och kostnaden per bostad blir då lägre. Plan och överklaganstider När plan och överklaganstider blir längre än man förväntat sig är det en kostnadsdrivande faktor. 12

13

14 Begrepp i bygg- och fastighetsprocessen A Ö A Area (enligt svensk standard, SS ) Byggnadsarea, BYA: area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Bruttoarea, BTA: area av mätbara delar av våningsplan, begränsade om omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätbarhet angiven begränsning. Bruksarea, BRA: area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Bruksarea: Boarea, BOA: bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende. Bruksarea: Biarea, BIA: bruksarea för utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende samt för utrymmen helt eller delvis under mark inrättade för boende. Bruksarea: Lokalarea, LOA: bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation. BOA/BTA: Boareans procentandel av bruttoarean är ett mått på hur effektivt man lyckats använda byggnaden för boende. Som exempel kan anges att BOA/BTA utan källare och garage kan uppgå till omkring 80 procent. Med källare och garage kan kvoten sjunka till omkring 70 procent. B Boendeformer De vanligaste boendeformerna på marknaden är hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt/egna hem. Förutom dessa tre finns kooperativ hyresrätt och ägarlägenhet, som är under införande. Hyresrätt När du hyr äger du inte din bostad. Hyresgästen får inte själv överlåta, byta eller hyra ut hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Den som bor i en hyresrätt har istället en hyresvärd som normalt sett sköter underhåll och olika tjänster som hon/han är bunden till via ett hyreskontrakt. Bostadsrätt Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en lägenhet på obegränsad tid. Den som bor i en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten. Bostadsrätten kan överlåtas, belånas och den kan ärvas på samma sätt som andra tillgångar enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Marknadspris för en bostadsrättslägenhet är det pris en köpare är villig att betala vid försäljning på en öppen marknad. Totalkostnaden för en bostadsrätt består av insats och avgift. Exempel: En bostadsrättsförening (BRF) har en totalkostnad på kr/m 2 för att uppföra sitt bostadshus. Den som köper en bostadsrätt betalar en insats på kr/m 2. Resterande kapitalinsats lånas upp på den finansiella marknaden av bostadsrättsföreningen och kostnaderna för lånet belastar bostadsrättsinnehavaren med en månadsavgift. I avgiften ingår förutom kapitaldelen även en del som skall täcka löpande drifts- och underhållskostnader. 14

15 Äganderätt/småhus Boendeform där ägaren har full äganderätt till fastigheten inklusive den mark där fastigheten är belägen. En variant till äganderätt är småhus bebyggda på tomträttsmark. Kommunen är ägare till marken och upplåter denna till tomträttsinnehavaren som betalar en årlig tomträttsavgäld för nyttjandet av tomten. Tomträttsinnehavaren äger den byggnad som är uppförd på tomten. Kooperativ hyresrätt Är en blandform av hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt. Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. Föreningen har också rätt att ta ut en medlemsinsats av särskilt slag, upplåtelseinsats, i samband med att föreningen upplåter en lägenhet med kooperativ hyresrätt. För återbetalning av medlemsinsatser gäller bestämmelserna i 4 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ägarlägenhet Ägarlägenhet är en upplåtelseform som innebär att det blir möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Det innebär att ägare fritt kan disponera lägenheten och renovera och hyra ut som han eller hon själv vill, till skillnad mot en bostadsrätt, där man endast äger en andel i en bostadsrättsförening och det är föreningen som beslutar över dessa frågor. Boendekostnad En hyresgäst betalar månadsvis hyra för sin lägenhet. Hyran ska täcka såväl fastighetsägarens ränta och amortering på kostnader för att uppföra bostadshuset (produktionskostnaden) som kostnader för drift och underhåll av fastigheten. Den totala boendekostnaden för en hyresgäst kan då tänkas bestå av 1) produktionskostnader som härrör från detaljplane- och byggskedet, 2) drifts- och underhållskostnader som härrör från förvaltningsskedet samt 3) övriga boendekostnader som behövs för att lägenheten skall fungera som bostad. 1. Produktionskostnaderna är samtliga kostnader i bostadsbyggnadsprocessen från idé till inflyttningsklar bostad och består av: 1.1 Byggherrekostnader 1.2 Byggkostnad 1.3 Mervärdesskatt 2. Drifts- och underhållskostnader ingår som en del i förvaltningsprocessen och är fastighetsägarens kostnader för att vidmakthålla fastigheten i ursprungligt skick samt att tillhandahålla gemensamma tjänster som består av: 2.1 Uppvärmning 2.2 VA-förbrukning inkl varmvatten 2.3 Fastighetsel, avfall, sotare m.m. 2.4 Underhåll 2.5 Administration 2.6 Övriga kostnader 3. Övriga boendekostnader som inte ingår i hyran men som är en del av boendekostnaden: 3.1 Hushållsel, telefon 3.2 Hemförsäkring 3.3 Övrigt (ev parkeringsplats o dyl.) 15

16 Bygganmälan Plan- och Bygglagen föreskriver att byggherren gör en anmälan (bygganmälan) till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena startar på plats (produktion). Byggnadsnämnden kallar då till byggsamråd där byggherren visar hur han tänkt genomföra byggandet och hur han tänkt att besiktning, tillsyn och övrig kontroll skall ske. Byggherrekostnader I bostadsbyggnadsprocessen (från idé till inflyttningsklar bostad) är utförandeprocessen den kostnadstunga delen. Begreppet byggherrekostnader står för den kostnadsmassa som erfordras för byggande men som ligger utanför en generalentreprenörs kontraktsenliga åtagande. Olika aktörer har därvid definierat innehållet i begreppet byggherrekostnader på mer eller mindre olika sätt. Byggkostnadsdelegationen har till exempel föreslagit att markkostnader och projekteringskostnader ska ligga som särskilda kostnadsposter utanför byggherrekostnaderna. För att göra begreppen enklare och tydligare används i denna skrift begreppet byggherrekostnader som den del av produktionskostnaden som inte är byggkostnad eller moms. I byggherrekostnaderna ingår då kostnader för exempelvis: Markförvärv alternativt tomträttskostnader Eventuell rivning av befintlig bebyggelse och evakuering Eventuell marksanering Eventuella miljökonsekvensbeskrivningar Utredningskostnader för t ex geotekniska förhållanden Projektering Projektledning Byggledning Byggkontroll och andra kontroller Kvalitetsansvarig för att erhålla slutbevis Försäkringar Servitut Bygglov Pantbrev Lagfart Ränte- och kreditivkostnader Fastighetsbildning Gatumarkersättning Anslutningsavgifter Bygglov Bygglov krävs enligt Plan- och bygglagen för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket tidigare bygglov beviljats. Till bygglovsansökan skall bifogas ritningar, beskrivning av projektet och andra uppgifter som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ärendet. D Delad entreprenad När en beställare/byggherre handlar upp utförandet av ett byggnadsverk i flera entreprenader. Entreprenaderna kan ligga efter varandra i tid eller pågå samtidigt. Entreprenaderna kan vara antingen utförande- eller totalentreprenader. Båda typerna kan förekomma samtidigt i samma projekt. Delad entreprenad ställer stora krav på de byggledare som skall samordna verksamheten på byggarbetsplatsen. Se även generalentreprenad. 16

17 Detaljplan Kommunen låter upprätta detaljplan enligt reglerna i Plan- och bygglagen. En detaljplan talar om vad som får byggas inom det område som detaljplanen omfattar, hur stora byggnaderna får vara och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan också innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller natur. Laga kraftvunnen detaljplan är oftast en förutsättning för att byggnadsnämnden skall bevilja bygglov. E Entreprenadform Med entreprenadform menas en typ av entreprenadavtal. På marknaden förekommer ett antal olika entreprenadformer, varav totalentreprenad och utförandeentreprenad är de två vanligaste huvudformerna. Vid en totalentreprenad är entreprenören ansvarig för både projektering och utförande. Vid en utförandeentreprenad tillhandahåller byggherren färdiga bygghandlingar vilka ligger till grund för entreprenörens arbete. Utförandeentreprenaden kan genomföras som generalentreprenad, delad entreprenad eller underentreprenad. Det finns en mängd mellanformer, vilket gör det svårt att generellt jämföra kostnader mellan olika projekt där man har olika entreprenadformer. Ersättningsformer Det finns i princip bara två sätt för hur betalning sker; fast pris och löpande räkning. Vid fast pris har man redan i upphandlingen fastställt till vilket pris arbetet ska utföras. Priset kan indexregleras, vilket innebär att priset i upphandlingen justeras under entreprenadtiden beroende på kostnadsutvecklingen i samhället. Grundprincipen för löpande räkning är att entreprenören får betalt för sina nedlagda kostnader samt överenskommet arvode. Även här finns en mängd mellanformer. Exploateringsbidrag Se gatukostnadsersättning nedan. Exploateringsavtal Se genomförandeavtal nedan. G Gatukostnadsersättning Kommunen får besluta om uttag av avgifter (gatukostnadsersättning) för utbyggnad eller förbättring av gata eller annan allmän plats för ett visst områdes behov inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Bestämmelserna om gatukostnader finns i 6 kap plan- och bygglagen. Innan kommunen beslutar om uttag av gatukostnader skall en gatukostnadsutredning genomföras. Processen med samråd, utställning och beslut om uttag av gatukostnader sker ofta parallellt med motsvarande steg i detaljplaneprocessen. När kommunen säljer tomter för bostadsbebyggelse ingår normalt gatukostnaderna i tomtpriset. I samband med detaljplanering som möjliggör exploatering på en eller ett antal privatägda fastigheter är det vanligt att kommunen i stället för ett formellt gatukostnadsuttag träffar avtal med fastighetsägarna om att de skall betala ett exploateringsbidrag (se även under rubriken Genomförandeavta)l. Ibland används begreppet exploateringsersättning synonymt med exploateringsbidrag. 17

18 Generalentreprenad Generalentreprenad är en särskild form av utförandeentreprenad. I generalentreprenaden sluter byggherren ett avtal med en (1) entreprenör, som i sin tur genomför uppdraget genom att anlita underentreprenörer för sådana arbeten som kräver specialister eller där generalentreprenören saknar resurser (se även delad entreprenad). Genomförandeavtal Genomförandeavtal är en samlad benämning för avtal som tecknas mellan en kommun och en eller flera byggherrar för att reglera genomförandet av en detaljplan. Genomförandevtal tecknas både i de fall den mark som planläggs är privatägd (ägs av exploatören) och i de fall marken ägs av kommunen, men avses överlåtas eller upplåtas med tomträtt till exploatören. I de fall kommunen äger marken regleras i allmänhet markpris mm i genomförandeavtalet, som ofta också fungerar som köpekontrakt. Andra frågor som kan regleras är t ex tidplanen för såväl kommunens som byggherrens utbyggnad inom planområdet, och villkor om att kommunen t ex ska få hyra ett visst antal lägenheter för boende med särskild service eller lokaler för förskola i de byggnader exploatören uppför. I vissa kommuner används begreppet exploateringsavtal synonymt med genomförandeavtal. Traditionellt har dock begreppet exploateringsavtal främst brukat användas när exploatören äger den mark som planläggs. Det är vanligt att exploatören genom avtalet åtar sig att bygga ut va-ledningar, gator och andra kommunaltekniska anläggningar inom allmän plats som är till för planområdets behov. Efter utbyggnaden överlämnas anläggningarna till kommunen. Exploatören är då befriad från att betala gatukostnadsersättning och ofta också va-anlägg-ningsavgifter (viss avgift för del i huvudanläggning kan förekomma). I de flesta fall innebär avtalet också att exploatören överlåter mark inom allmän plats till kommunen utan ersättning. Det är inte ovanligt att avtalen även innebär att exploatören/ markägaren även ska bidra med exploateringsbidrag till vissa något mera övergripande trafikinvesteringar som bedöms nödvändiga för den nya bebyggelsen. Det saknas direkt lagreglering av formerna för genomförandeavtal/exploateringsavtal, men i väsentliga delar grundar sig avtalen på vad kommunen har rätt att kräva enligt bestämmelser i 6 kap. plan- och bygglagen. Kommunens krav på exploateringsbidrag till anläggningar som är av något mera övergripande karaktär ligger utöver vad plan- och bygglagen ger stöd för, men betraktas för den skull inte som olagliga så länge det handlar om anläggningar som bedöms nödvändiga för den nya bebyggelsen. Det är svårt att exakt avgöra var gränsen går mellan tillåtna och otillåtna avtalsvillkor. Genomförandeavtal i situationer när marken ägs av en exploatör ska alltid tecknas innan detaljplanen antas. M Markanvisning Göteborgs stad definierar begreppet markanvisning på följande sätt i fastighetsnämndens policy för anvisning av mark för bostäder: En markanvisning innebär rätt för en intressent att under viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Genom att en byggintressent under en period får ensamrätt att förhandla med staden förutsätts byggherren satsa resurser och kostnader för medverkan i planarbetet. Fastighetsnämndens policy innehåller ett antal punkter som ska vara vägledande för kommunen och byggherrarna vid markanvisningar; t ex en strävan att främja mångfald i boendet, en långsiktig kvalitets- och miljöprofil i projekten, möjlighet att kräva sociala åtaganden av byggherren i form av byggande av specialbostäder mm, samt en strävan efter konkurrens och 18

19 mångfald på marknaden. Vid sidan om policyn har fastighetsnämnden beslutat om vissa regler som gäller vid markanvisning. En markanvisning tidsbegränsas till högst två år, men kan förlängas om förseningen beror på omständigheter som byggherren inte råder över. Andra större kommuner, t ex Stockholm och Malmö, använder begreppet markanvisning på ett likartat men inte identiskt sätt som Göteborgs kommun. P Projektering Med projektering menas att i förväg bestämma hur produkten skall se ut när den är färdig. Ibland ser man uttrycket produktbestämning användas synonymt med projektering. Projekteringens resultat genomgår en ökad precisering under projekteringsprocessen. Ofta talar man om program, förslagshandlingar, bygglovshandlingar, systemhandlingar och slutligen bygghandlingar. Allt eftersom projekteringen framskrider ökar också möjligheten att bedöma utförandekostnaderna. Projekteringen är av tradition uppdelad på olika fackområden såsom arkitekt, byggnadskonstruktör, el-, ventilations- och VS- konstruktörer m.fl. Varje projektör producerar ritningar och eventuella beskrivningar inom sitt fackområde. En projekteringsledare leder och styr projekteringen så att de olika projektörernas ritningar och beskrivningar inte är motstridiga och så att resultatet ska uppfylla de övergripande kraven i byggnadsprogrammet. Projekteringsprocessen Projekteringsprocessen beskriver det flöde av aktiviteter som ligger mellan idé om att bygga något och färdiga bygghandlingar. Vid totalentreprenad kan projekteringsprocessen vara uppdelad på en förprojekteringsdel som ligger till underlag för upphandling av totalentreprenör och en färdigprojekteringsdel som ingår i totalentreprenörens åtagande. T Totalentreprenad Entreprenadform som omfattar både projektering och utförande. Totalentreprenaden kan starta redan i idéskedet, men vanligast är att byggherren låter utföra en viss förprojektering innan totalentreprenör upphandlas. Entreprenören skall själv välja tekniska lösningar för att uppfylla de funktionskrav som finns angivna i entreprenadavtalet. U Utförandeentreprenad Utförandeentreprenad är en entreprenadform som endast innefattar att utföra exakt det som finns angivet på de ritningar och beskrivningar som ingår i avtalet. Entreprenören tar inget ansvar för funktionen av det färdiga byggnadsverket. Utförandeprocessen Utförandeprocessen betecknar de steg i byggandet som sker från det att en byggherre med färdiga bygghandlingar handlar upp en eller flera entreprenörer fram tills dess att byggnaden är slutbesiktigad och godkänd. Ö Översiktsplan Regelbundet görs en översiktsplan för hela Göteborg där användning av all mark och vattenområden bestäms. Översiktsplanen ligger till grund för all detaljplanering som i sin tur lägger grunden för varje enskilt beslut om bygglov. 19

20 20 Göteborgs Stad Grafiska Gruppen Tryck: Sandstens Tryckeri Augusti 2009

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Markanvisningspolicy

Markanvisningspolicy Markanvisningspolicy Riktlinjer för markanvisning och genomförandeavtal Foto: Flygare Palmnäs Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(5) MARKANVISNINGSPOLICY Riktlinjer för markanvisningar och genomförandeavtal

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

steg ETT HUS BLIR TILL vägen från idé till färdig byggnad 2 Markförvärv 1 Idé 3 Förstudie 4 Undersökningar 6 Förslag till kommunen

steg ETT HUS BLIR TILL vägen från idé till färdig byggnad 2 Markförvärv 1 Idé 3 Förstudie 4 Undersökningar 6 Förslag till kommunen Idéskede steg Förvaltningsskede Planskede Genomförandeskede 1 Idé 2 Markförvärv 3 Förstudie 4 Undersökningar ETT HUS BLIR TILL vägen från idé till färdig byggnad Alla berörs av byggbranschen. Vi bor, jobbar

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2015-09-22 Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Sektor samhällsbyggnad Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet Sidan 1 av 7 för Södersätra och Kastellgården, Detaljplan 2008/715 KS 203 SAMRÅDSHANDLING 2 Sidan 2 av 7 1. Inledning Sollentuna kommun arbetar med förändring av, dels genom att skapa förutsättningar för

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Vargbacken- Hur går vi vidare

Vargbacken- Hur går vi vidare Vargbacken- Hur går vi vidare Ingarö Seniorboende Kooperativ Hyresrättsförening Programskede Efter att detaljplanen vann laga kraft i september 2015 är programfrågorna väsentliga Finansieringsförutsättningarna

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Brobänken, etapp 10 För del av fastigheten Tyresö 1:425 m fl. Inom

Läs mer