bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning"

Transkript

1 bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström

2

3 Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader Begrepp i bygg- och fastighetsprocessen A Ö... 14

4 4

5 Inledning Den här trycksaken har kommit till eftersom flera begrepp i samhällsbyggnadsprocessen kan definieras på olika sätt av olika aktörer vid olika tillfällen. För att underlätta för samarbete och kommunikation har vi här försökt att enas kring definitioner för vissa centrala begrepp som vi använder oss av i Göteborg. Skriften gör inte anspråk på att vara en komplett förteckning över alla begrepp som används, men förhoppningen är att den ska kunna vara till hjälp för dem som arbetar med olika delar i bostadsbyggnadsprocessen, såväl tjänstemän i kommunen som branschfolk. Underlaget till texten har en arbetsgrupp bestående av representanter från Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Göteborg och Göteborgs Stad stått för. Uppbyggnaden av skriften är i tre delar: en beskrivning av hur processen ser ut vid bostadsbyggande med start från detaljplaneskede, beskrivning av kostnadsfördelning samt en begreppsförklaring uppställd från A till Ö. Andreas Brendinger Regionchef BI/chef BI Göteborg Sveriges Byggindustrier Christina Johnsson Göteborgs Stad Fastighetskontoret Magnus Ersman Fastighetsägarna Göteborg (GFR) 5

6 Processen från idé till färdig bostad Processen från att någon får en idé om att bygga något till att en bostad står färdig och ska förvaltas kallar vi samhällsbyggnadsprocessen. Den består av planskede, byggskede och förvaltningsskede. Plan- och byggskedet förklaras närmare nedan, men vi tar inte upp förvaltningsskedet i det här avsnittet utan det ingår i drifts- och underhållsdelen i samband med hur boendekostnader beskrivs i avsnittet Kostnader i bostadsprojektet. Planskedet Översiktsplaneskede Detaljplaneskede Förstudie Samhällsbyggnadsprocessen Byggskedet Projektering Utförande Förvaltningsskedet Underhåll Drift Ombyggnad Rivning Bostadsbyggnadsprocessen Planskedet vad ska få byggas på vilken mark? I planskedet fastställs vad som ska få byggas på vilken mark i kommunen. Planskedet består av översiktsplanskede och detaljplaneskede. Översiktsplanering beskrivs inte i den här skriften, utan beskrivningen börjar med att någon får en idé om att bygga något. Vi förutsätter att det finns en översiktsplan. Idé När någon får en idé och vill förändra eller bygga något som kräver en ny detaljplan lämnas idén till stadsbyggnadskontoret (privatägd mark) eller fastighetskontoret (kommunägd mark). Efter förprövning kan idén bli startpunkt för en detaljplaneprocess. Om idén ryms inom gällande detaljplan kan arbetet istället starta i byggskedets projekteringsprocess. Planskedet Idé Initiativ Förprövning Utarbetande av program Programsamråd Utarbetande av planförslag Samråd Bearbetning av planförslaget Utställning Antagande Ev överklagande Laga kraft Förprövning I Göteborg samverkar stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret vid beredningen av förfrågningar om ny bebyggelse som förutsätter ny eller ändrad detaljplan, oavsett om det är kommunägd eller privatägd mark. Beredningsfunktionen går under benämningen inkorgen. Det är stadsbyggnadskontoret (ytterst byggnadsnämnden) som svarar för den planmässiga lämplighetsbedömningen utifrån plan- och bygglagens regler. Fastighetskontoret företräder fastighetsnämnden som är kommunens mark- och bostadspolitiska organ, och har bl a att bevaka bostadsförsörjningsaspekten och behovet av mark för näringslivets behov. Fastighetskontoret utvärderar även förslagen utifrån ett ekonomiskt och genomförandemässigt perspektiv. Trafikkontoret bedömer förslagens lämplighet och konsekvenser utifrån ett trafikperspektiv i bred bemärkelse. 6

7 Vid den gemensamma utvärderingen av förfrågningar på kommunägd mark sker utvärderingen enbart med utgångspunkt från förslagens lämplighet, och helt oberoende av vilken intressent som kommit in med förfrågan till fastighetskontoret. Beredningen av frågor kring markanvisningar sker på fastighetskontoret och beslutas av fastighetsnämnden. För flera stora, centrala omvandlingsområden i Göteborg har dock det kommunägda bolaget Älvstranden Utveckling AB fått markägarrollen och uppdraget att driva utvecklingen. I dessa områden är det bolaget som utser byggherrar. SKEDE I DETALJPLANE- PROCESSEN Beslut om uppdrag Programskede och programsamråd Utarbetande av planförslag Samråd Utställning Antas i byggnadsnämnden Antas i kommunfullmäktige Eventuellt överklagande Laga kraft Genomförandetiden BESKRIVNING AV INNEHÅLL I RESPEKTIVE SKEDE Planarbetet inleds med att byggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete. Planärendet har ofta initierats genom en skrivelse/planbegäran från berörd markägare till byggnadsnämnden. I programmet redovisas förutsättningar och tänkta mål för detaljplanen. Innan byggnadsnämnden tar ställning till programmet går det ut på samråd för att ge möjlighet för myndigheter, fastighetsägare och boende i området, föreningar m fl att lämna synpunkter. I vissa enklare planärenden eller när detaljplanen har stöd i en fördjupad översiktsplan kan programskedet hoppas över. Det förekommer att ett program omfattar ett större område (områdesprogram) vilket sedan följs av ett flertal olika detaljplaner. I planförslaget har det godkända programmet utvecklats till ett konkret detaljerat förslag. Ofta har tekniska och miljömässiga utredningar och undersökningar av olika slag genomförts vid utarbetandet av detaljplanen. Planhandlingen innehåller alltid en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. I vissa fall finns också en separat miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget till detaljplan ställs ut och skickas ut på samråd för att ge berörda möjlighet att se och tycka till om planförslaget. Normalt hålls också ett samrådsmöte där planhandläggare och andra tjänstemän redovisar förslaget och svarar på frågor samt tar emot synpunkter. Efter samrådet bearbetas detaljplanen utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Efter beslut i byggnadsnämnden ställs det slutgiltiga förslaget ut under minst tre veckor. Det går att lämna skriftliga synpunkter under utställningstiden. Det är också en förutsättning att ha yttrat sig skriftligt under samrådet eller utställningen för att kunna överklaga beslutet. Ibland görs några mindre ändringar innan förslaget går till byggnadsnämnden för antagande Vid planer som anses särskilt viktiga eller om detaljplanen strider mot översiktsplanen antas dessa av kommunfullmäktige. Planen kan överklagas hos länsstyrelsen, vars beslut kan överklagas hos regeringen. Om planen inte överklagas eller om överklaganden avslås vinner planen laga kraft och genomförandetiden startar. I detaljplanen anges en genomförandetid. Under denna har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med planens bestämmelser och kommunen har skyldighet att bygga ut t ex gator, parker och kommunala ledningar enligt detaljplanen. I och med att genomförandetiden börjat löpa kan byggskedet starta. 7

8 Byggskedet Byggskedet består av förstudie, projekteringsskede och utförandeskede. Traditionellt har byggherren handlat upp projekteringsarbetet separat av konsulterande arkitekt- och ingenjörsföretag. Därefter har ett byggentreprenadföretag handlats upp för att uppföra byggnaderna efter de bygghandlingar som projektörerna tagit fram. Det är även vanligt med totalentreprenad. Det betyder att en entreprenör genomför både projektering och utförande. Beskrivningen nedan följer den traditionella uppdelningen mellan projektering och utförande. Förstudie Förstudie kan ske separat av byggherren eller ingå som ett första steg i en upphandlad projekteringsprocess. När detaljplan saknas kommer förstudien och detaljplaneskedet delvis att sammanfalla. Projekteringsprocessen Projekteringsprocessen kan pågå parallellt med detaljplaneprocessen fram till och med projekteringsprocessens programskede. För att bygglov skall beviljas måste detaljplanen vunnit laga kraft. Projekteringsprocessen avslutas med att projektörerna har levererat bygghandlingar som byggherren kan godkänna och som ligger som underlag för upphandling av en utförandeentreprenad. Upphandling och ev förstudie projekteringsprocess Programskede Systemprojekteringsskede Bygglovsskede Detaljprojekteringsskede Upphandling av projektörer eller av totalentreprenör samt eventuell förstudie Programskede Systemprojekteringsskede Bygglovsskede Detaljprojekteringsskede Byggherren tar hjälp av byggledningsföretag eller handlar själv upp projektörer alternativt en totalentreprenör för både projektering och utförande. Om ingen förstudie gjorts i tidigare skede genomförs en sådan som första steg i projekteringsprocessen för att inventera förutsättningar och ligga till grund för arbetet i programskedet I detta skede definieras slutproduktens mål, krav och egenskaper och beskrivs i programhandlingar. Förslagshandlingar tas fram och stäms av mot detaljplan och andra krav. Om byggnaden skall bli hyres- eller bostadsrätter tas försäljningsmaterial fram och marknadsföring påbörjas I systemprojekteringsskedet samordnar arkitekt, konstruktör och installationsprojektörerna handlingarna för att säkerställa att byggnaden kan uppfylla krav i bygglagstiftning såväl som byggherrens krav. Byggherren ansöker hos Stadsbyggnadskontoret om bygglov genom att lämna in bygglovshandlingar som översiktligt beskriver det planerade byggnadsverket. Bygghandlingar tas fram i tillräcklig detaljeringsgrad för att ligga till underlag för entreprenörernas byggnads- och installationsarbeten. 8

9 Utförande I en totalentreprenad fortsätter arbetet med utförandeprocessen. Om byggherren valt att handla upp projektering och utförande i olika upphandlingar ligger bygghandlingarna med som förfrågningsunderlag för att handla upp en utförandeentreprenad. Försäljningsfasen påbörjas ofta i projekteringsprocessens programskede och fortgår till dess samtliga lägenheter är sålda eller hyresgästavtal är undertecknade. Inköps- och produktionsskedena är resurs- och kostnadsintensiva. Många människor och organisationer är verksamma och vill ha betalt för sina insatser i dessa skeden. Normalt startar därför inte byggherren utförandeprocessen utan att ha försäkrat sig om att en viss del av lägenheterna är sålda eller på annat sätt uppbokade av intresserade framtida hyresgäster/ bostadsrättsinnehavare. (Ev upphandling av byggentreprenör) utförandeprocessen Produktionsplanering Inköp Produktion Överlämnande Ev. upphandling av entreprenör Produktionsplanering Inköp resurser (varor, maskiner och underentreprenörer) Produktion Överlämnande I traditionell utförandeentreprenad tar byggherren fram fullständiga bygghandlingar som slutpunkt i projekteringsprocessen. Med dessa som förfrågningsunderlag handlas sedan en byggentreprenör upp och kontrakteras för utförande av byggobjektet. Byggentreprenören planerar hur produktionen skall genomföras för att klara utlovad tid och kvalitet inom avtalad prisnivå. När den övergripande produktionsplaneringen är genomförd införskaffas resurser i form av material, maskiner och underentreprenörer för specialistarbeten som normalt inte utförs av byggentreprenören själv. Byggentreprenören etablerar tillfälliga anordningar i form av kontor, manskapsbodar, förråd, kranar, transportvägar m.m. för att uppföra byggnaden. Produktion sker genom bygg- och installationsarbeten på byggarbetsplatsen. När byggnaden är färdig låter byggherren genomföra en slutbesiktning för att få bevis på att entreprenaden är utförd enligt beställning. Byggherren övertar därefter byggnaden och kan låta sina hyresgäster flytta in, vilket utgör målet för bostadsbyggnadsprocessen. Efter inflyttning startar förvaltningsskedet

10 Kostnader i bostadsprojektet Ett bostadsprojekt rymmer naturligtvis en mängd olika kostnader. Figuren nedan åskådliggör fördelningen grafiskt och begreppen produktionskostnad och byggkostnad utvecklas i texten längre ner. Det finns också andra faktorer som påverkar kostnaderna. Några av dem förklaras i den löpande texten. Hur kan kostnaderna fördela sig i ett bostadsprojekt? Exempel på kostnadsfördelning i en hyresrätt Kapitalkostnader samt kostnader för underhåll och reparationer utgör ofta drygt hälften av hyreskostnaden. Driftskostnader brukar uppgå till cirka 30 procent och administrationskostnaderna ligger vanligen strax under 20 procent. Produktionskostnad Utgör fastighetsägarens/byggherrens totala kostnad från idé till färdig bostad. Byggkostnad Utgör fastighetsägarens/byggherrens kostnader för en generalentreprenad (byggnadsarbete och installationer). EXEMPEL PÅ KOSTNADS- FÖRDELNING I EN HYRESRÄTT PRODUKTIONSKOSTNAD BYGGKOSTNAD Ca 50% Ca 30% Ca 20% Administrationskostnader Centrala kostnader, skatt, och administration Driftskostnader VA, renhållning, fastighetsel, värme och fastighetsskötsel 17 19% Moms 20 24% Byggherrekostnader 18 20% Transporter, maskiner, omkostnader 43 47% Material, bygg- och underentreprenader Underhåll och reparation (Låg vid nyproducerad lägenhet men ökar sannolikt 57 63% Byggkostnad med byggnadens ålder) 8 10% Löner tjänstemän Kapitalkostnad (Finansiering och avskrivningar av produktionskostnad) 8 10% Löner underentreprenörer 16 20% Löner byggnadsarbetare Procentsatser för byggkostnaden i ovanstående diagram kan variera mer än angivna procentsatser beroende på bland annat grundläggningskostnader, prefabriceringsgrad, lägenhetsstandard, fördelning av arbete mellan generalentreprenör och underentreprenörer samt hur respektive byggföretags kostnadsredovisningssystem är uppbyggt. Procentsatser för produktionskostnaden i diagrammet kan variera mer än angivna procentsatser beroende på dels byggkostnaderna enligt ovan och dels storleken på byggherrekostnaderna. Variationerna i byggherrekostnaderna beror bland annat på variation i markkostnad, eventuella rivningar och marksanering, projekteringskostnader, grad av befintlig infrastuktur samt variationer i ränte- och kreditivkostnader under byggtiden. 10

11 Procentsatser för kostnadsfördelning i en hyresrätt definierad enligt ovan varierar starkt med underliggande variation i produktionskostnader och den aktuella variationen i fastighetens driftskostnader samt byggnadens ålder. Sammanfattningsvis kan man säga att kostnaderna som skall täckas av en hyra varierar starkt från objekt till objekt, men att ovanstående kostnadsfördelning ändå kan tjäna som ett underlag för diskussioner om boendekostnader. Byggherrekostnader I bostadsbyggnadsprocessen (från idé till inflyttningsklar bostad) är utförandeprocessen den kostnadstunga delen. Begreppet byggherrekostnader står för den kostnadsmassa som krävs för byggande men som ligger utanför en generalentreprenörs kontraktsenliga åtagande. Olika aktörer har definierat innehållet i begreppet byggherrekostnader på mer eller mindre olika sätt. Byggkostnadsdelegationen har till exempel föreslagit att markkostnader och projekteringskostnader ska ligga som särskilda kostnadsposter utanför byggherrekostnaderna. För att göra begreppen enklare och tydligare används i denna skrift begreppet byggherrekostnader som den del av produktionskostnaden som inte är byggkostnad eller moms. I byggherrekostnaderna ingår då kostnader för exempelvis: Markförvärv alternativt tomträttskostnader Eventuell rivning av befintlig bebyggelse och evakuering Eventuell marksanering Eventuella miljökonsekvensbeskrivningar Utredningskostnader för t ex geotekniska förhållanden Projektering Projektledning Byggledning Byggkontroll och andra kontroller Kvalitetsansvarig för att erhålla slutbevis Försäkringar Servitut Bygglov Pantbrev Lagfart Ränte- och kreditivkostnader Fastighetsbildning Gatumarksersättning Anslutningsavgifter 11

12 Byggkostnad Med byggkostnad menas samtliga kostnader exklusive moms som en generalentreprenör har för att uppföra en fullt färdig byggnad med hjälp av de ritningar och beskrivningar och på den mark som byggherren tillhandahåller. Produktionskostnader Med produktionskostnader menas samtliga kostnader som belastar ett bostadsobjekt från idé till färdig inflyttningsklar lägenhet. Produktionskostnaden kan delas upp i byggkostnad, byggherrekostnad och mervärdesskatt. Faktorer som påverkar kostnaderna I detaljeplane- och byggskedet finns det många olika faktorer som påverkar kostnaderna vid bostadsbyggande. Nedan följer några exempel. Mark och geotekniska förhållanden Kostnader för marken varierar starkt beroende på läget och på politiska beslut. Olika mark och geotekniska förhållanden kan medföra extraordinära åtgärder som ökar kostnaderna. Det kan också behöva göras marksaneringsarbeten och skydd mot buller som påverkar kostnaderna. Service och kommunikation Om området inte har utbyggd service och kommunikation och det saknas anslutningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och media påverkar det kostnaderna. Komplementytor När området behöver anpassas med komplementytor, som till exempel parkering/garage och lekytor eller komplementhus i form av miljöstationer och markförråd är det också kostnadspåverkande faktorer. Detaljplanutformning När detaljplanens markyta är effektivt utnyttjad kan planen innehålla fler bostäder. Kostnaden för marken kan då slås ut på fler bostäder och kostnaden per bostad blir då lägre. Plan och överklaganstider När plan och överklaganstider blir längre än man förväntat sig är det en kostnadsdrivande faktor. 12

13

14 Begrepp i bygg- och fastighetsprocessen A Ö A Area (enligt svensk standard, SS ) Byggnadsarea, BYA: area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Bruttoarea, BTA: area av mätbara delar av våningsplan, begränsade om omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätbarhet angiven begränsning. Bruksarea, BRA: area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Bruksarea: Boarea, BOA: bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende. Bruksarea: Biarea, BIA: bruksarea för utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende samt för utrymmen helt eller delvis under mark inrättade för boende. Bruksarea: Lokalarea, LOA: bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation. BOA/BTA: Boareans procentandel av bruttoarean är ett mått på hur effektivt man lyckats använda byggnaden för boende. Som exempel kan anges att BOA/BTA utan källare och garage kan uppgå till omkring 80 procent. Med källare och garage kan kvoten sjunka till omkring 70 procent. B Boendeformer De vanligaste boendeformerna på marknaden är hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt/egna hem. Förutom dessa tre finns kooperativ hyresrätt och ägarlägenhet, som är under införande. Hyresrätt När du hyr äger du inte din bostad. Hyresgästen får inte själv överlåta, byta eller hyra ut hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Den som bor i en hyresrätt har istället en hyresvärd som normalt sett sköter underhåll och olika tjänster som hon/han är bunden till via ett hyreskontrakt. Bostadsrätt Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en lägenhet på obegränsad tid. Den som bor i en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten. Bostadsrätten kan överlåtas, belånas och den kan ärvas på samma sätt som andra tillgångar enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Marknadspris för en bostadsrättslägenhet är det pris en köpare är villig att betala vid försäljning på en öppen marknad. Totalkostnaden för en bostadsrätt består av insats och avgift. Exempel: En bostadsrättsförening (BRF) har en totalkostnad på kr/m 2 för att uppföra sitt bostadshus. Den som köper en bostadsrätt betalar en insats på kr/m 2. Resterande kapitalinsats lånas upp på den finansiella marknaden av bostadsrättsföreningen och kostnaderna för lånet belastar bostadsrättsinnehavaren med en månadsavgift. I avgiften ingår förutom kapitaldelen även en del som skall täcka löpande drifts- och underhållskostnader. 14

15 Äganderätt/småhus Boendeform där ägaren har full äganderätt till fastigheten inklusive den mark där fastigheten är belägen. En variant till äganderätt är småhus bebyggda på tomträttsmark. Kommunen är ägare till marken och upplåter denna till tomträttsinnehavaren som betalar en årlig tomträttsavgäld för nyttjandet av tomten. Tomträttsinnehavaren äger den byggnad som är uppförd på tomten. Kooperativ hyresrätt Är en blandform av hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt. Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. Föreningen har också rätt att ta ut en medlemsinsats av särskilt slag, upplåtelseinsats, i samband med att föreningen upplåter en lägenhet med kooperativ hyresrätt. För återbetalning av medlemsinsatser gäller bestämmelserna i 4 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ägarlägenhet Ägarlägenhet är en upplåtelseform som innebär att det blir möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Det innebär att ägare fritt kan disponera lägenheten och renovera och hyra ut som han eller hon själv vill, till skillnad mot en bostadsrätt, där man endast äger en andel i en bostadsrättsförening och det är föreningen som beslutar över dessa frågor. Boendekostnad En hyresgäst betalar månadsvis hyra för sin lägenhet. Hyran ska täcka såväl fastighetsägarens ränta och amortering på kostnader för att uppföra bostadshuset (produktionskostnaden) som kostnader för drift och underhåll av fastigheten. Den totala boendekostnaden för en hyresgäst kan då tänkas bestå av 1) produktionskostnader som härrör från detaljplane- och byggskedet, 2) drifts- och underhållskostnader som härrör från förvaltningsskedet samt 3) övriga boendekostnader som behövs för att lägenheten skall fungera som bostad. 1. Produktionskostnaderna är samtliga kostnader i bostadsbyggnadsprocessen från idé till inflyttningsklar bostad och består av: 1.1 Byggherrekostnader 1.2 Byggkostnad 1.3 Mervärdesskatt 2. Drifts- och underhållskostnader ingår som en del i förvaltningsprocessen och är fastighetsägarens kostnader för att vidmakthålla fastigheten i ursprungligt skick samt att tillhandahålla gemensamma tjänster som består av: 2.1 Uppvärmning 2.2 VA-förbrukning inkl varmvatten 2.3 Fastighetsel, avfall, sotare m.m. 2.4 Underhåll 2.5 Administration 2.6 Övriga kostnader 3. Övriga boendekostnader som inte ingår i hyran men som är en del av boendekostnaden: 3.1 Hushållsel, telefon 3.2 Hemförsäkring 3.3 Övrigt (ev parkeringsplats o dyl.) 15

16 Bygganmälan Plan- och Bygglagen föreskriver att byggherren gör en anmälan (bygganmälan) till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena startar på plats (produktion). Byggnadsnämnden kallar då till byggsamråd där byggherren visar hur han tänkt genomföra byggandet och hur han tänkt att besiktning, tillsyn och övrig kontroll skall ske. Byggherrekostnader I bostadsbyggnadsprocessen (från idé till inflyttningsklar bostad) är utförandeprocessen den kostnadstunga delen. Begreppet byggherrekostnader står för den kostnadsmassa som erfordras för byggande men som ligger utanför en generalentreprenörs kontraktsenliga åtagande. Olika aktörer har därvid definierat innehållet i begreppet byggherrekostnader på mer eller mindre olika sätt. Byggkostnadsdelegationen har till exempel föreslagit att markkostnader och projekteringskostnader ska ligga som särskilda kostnadsposter utanför byggherrekostnaderna. För att göra begreppen enklare och tydligare används i denna skrift begreppet byggherrekostnader som den del av produktionskostnaden som inte är byggkostnad eller moms. I byggherrekostnaderna ingår då kostnader för exempelvis: Markförvärv alternativt tomträttskostnader Eventuell rivning av befintlig bebyggelse och evakuering Eventuell marksanering Eventuella miljökonsekvensbeskrivningar Utredningskostnader för t ex geotekniska förhållanden Projektering Projektledning Byggledning Byggkontroll och andra kontroller Kvalitetsansvarig för att erhålla slutbevis Försäkringar Servitut Bygglov Pantbrev Lagfart Ränte- och kreditivkostnader Fastighetsbildning Gatumarkersättning Anslutningsavgifter Bygglov Bygglov krävs enligt Plan- och bygglagen för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket tidigare bygglov beviljats. Till bygglovsansökan skall bifogas ritningar, beskrivning av projektet och andra uppgifter som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ärendet. D Delad entreprenad När en beställare/byggherre handlar upp utförandet av ett byggnadsverk i flera entreprenader. Entreprenaderna kan ligga efter varandra i tid eller pågå samtidigt. Entreprenaderna kan vara antingen utförande- eller totalentreprenader. Båda typerna kan förekomma samtidigt i samma projekt. Delad entreprenad ställer stora krav på de byggledare som skall samordna verksamheten på byggarbetsplatsen. Se även generalentreprenad. 16

17 Detaljplan Kommunen låter upprätta detaljplan enligt reglerna i Plan- och bygglagen. En detaljplan talar om vad som får byggas inom det område som detaljplanen omfattar, hur stora byggnaderna får vara och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan också innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller natur. Laga kraftvunnen detaljplan är oftast en förutsättning för att byggnadsnämnden skall bevilja bygglov. E Entreprenadform Med entreprenadform menas en typ av entreprenadavtal. På marknaden förekommer ett antal olika entreprenadformer, varav totalentreprenad och utförandeentreprenad är de två vanligaste huvudformerna. Vid en totalentreprenad är entreprenören ansvarig för både projektering och utförande. Vid en utförandeentreprenad tillhandahåller byggherren färdiga bygghandlingar vilka ligger till grund för entreprenörens arbete. Utförandeentreprenaden kan genomföras som generalentreprenad, delad entreprenad eller underentreprenad. Det finns en mängd mellanformer, vilket gör det svårt att generellt jämföra kostnader mellan olika projekt där man har olika entreprenadformer. Ersättningsformer Det finns i princip bara två sätt för hur betalning sker; fast pris och löpande räkning. Vid fast pris har man redan i upphandlingen fastställt till vilket pris arbetet ska utföras. Priset kan indexregleras, vilket innebär att priset i upphandlingen justeras under entreprenadtiden beroende på kostnadsutvecklingen i samhället. Grundprincipen för löpande räkning är att entreprenören får betalt för sina nedlagda kostnader samt överenskommet arvode. Även här finns en mängd mellanformer. Exploateringsbidrag Se gatukostnadsersättning nedan. Exploateringsavtal Se genomförandeavtal nedan. G Gatukostnadsersättning Kommunen får besluta om uttag av avgifter (gatukostnadsersättning) för utbyggnad eller förbättring av gata eller annan allmän plats för ett visst områdes behov inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Bestämmelserna om gatukostnader finns i 6 kap plan- och bygglagen. Innan kommunen beslutar om uttag av gatukostnader skall en gatukostnadsutredning genomföras. Processen med samråd, utställning och beslut om uttag av gatukostnader sker ofta parallellt med motsvarande steg i detaljplaneprocessen. När kommunen säljer tomter för bostadsbebyggelse ingår normalt gatukostnaderna i tomtpriset. I samband med detaljplanering som möjliggör exploatering på en eller ett antal privatägda fastigheter är det vanligt att kommunen i stället för ett formellt gatukostnadsuttag träffar avtal med fastighetsägarna om att de skall betala ett exploateringsbidrag (se även under rubriken Genomförandeavta)l. Ibland används begreppet exploateringsersättning synonymt med exploateringsbidrag. 17

18 Generalentreprenad Generalentreprenad är en särskild form av utförandeentreprenad. I generalentreprenaden sluter byggherren ett avtal med en (1) entreprenör, som i sin tur genomför uppdraget genom att anlita underentreprenörer för sådana arbeten som kräver specialister eller där generalentreprenören saknar resurser (se även delad entreprenad). Genomförandeavtal Genomförandeavtal är en samlad benämning för avtal som tecknas mellan en kommun och en eller flera byggherrar för att reglera genomförandet av en detaljplan. Genomförandevtal tecknas både i de fall den mark som planläggs är privatägd (ägs av exploatören) och i de fall marken ägs av kommunen, men avses överlåtas eller upplåtas med tomträtt till exploatören. I de fall kommunen äger marken regleras i allmänhet markpris mm i genomförandeavtalet, som ofta också fungerar som köpekontrakt. Andra frågor som kan regleras är t ex tidplanen för såväl kommunens som byggherrens utbyggnad inom planområdet, och villkor om att kommunen t ex ska få hyra ett visst antal lägenheter för boende med särskild service eller lokaler för förskola i de byggnader exploatören uppför. I vissa kommuner används begreppet exploateringsavtal synonymt med genomförandeavtal. Traditionellt har dock begreppet exploateringsavtal främst brukat användas när exploatören äger den mark som planläggs. Det är vanligt att exploatören genom avtalet åtar sig att bygga ut va-ledningar, gator och andra kommunaltekniska anläggningar inom allmän plats som är till för planområdets behov. Efter utbyggnaden överlämnas anläggningarna till kommunen. Exploatören är då befriad från att betala gatukostnadsersättning och ofta också va-anlägg-ningsavgifter (viss avgift för del i huvudanläggning kan förekomma). I de flesta fall innebär avtalet också att exploatören överlåter mark inom allmän plats till kommunen utan ersättning. Det är inte ovanligt att avtalen även innebär att exploatören/ markägaren även ska bidra med exploateringsbidrag till vissa något mera övergripande trafikinvesteringar som bedöms nödvändiga för den nya bebyggelsen. Det saknas direkt lagreglering av formerna för genomförandeavtal/exploateringsavtal, men i väsentliga delar grundar sig avtalen på vad kommunen har rätt att kräva enligt bestämmelser i 6 kap. plan- och bygglagen. Kommunens krav på exploateringsbidrag till anläggningar som är av något mera övergripande karaktär ligger utöver vad plan- och bygglagen ger stöd för, men betraktas för den skull inte som olagliga så länge det handlar om anläggningar som bedöms nödvändiga för den nya bebyggelsen. Det är svårt att exakt avgöra var gränsen går mellan tillåtna och otillåtna avtalsvillkor. Genomförandeavtal i situationer när marken ägs av en exploatör ska alltid tecknas innan detaljplanen antas. M Markanvisning Göteborgs stad definierar begreppet markanvisning på följande sätt i fastighetsnämndens policy för anvisning av mark för bostäder: En markanvisning innebär rätt för en intressent att under viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Genom att en byggintressent under en period får ensamrätt att förhandla med staden förutsätts byggherren satsa resurser och kostnader för medverkan i planarbetet. Fastighetsnämndens policy innehåller ett antal punkter som ska vara vägledande för kommunen och byggherrarna vid markanvisningar; t ex en strävan att främja mångfald i boendet, en långsiktig kvalitets- och miljöprofil i projekten, möjlighet att kräva sociala åtaganden av byggherren i form av byggande av specialbostäder mm, samt en strävan efter konkurrens och 18

19 mångfald på marknaden. Vid sidan om policyn har fastighetsnämnden beslutat om vissa regler som gäller vid markanvisning. En markanvisning tidsbegränsas till högst två år, men kan förlängas om förseningen beror på omständigheter som byggherren inte råder över. Andra större kommuner, t ex Stockholm och Malmö, använder begreppet markanvisning på ett likartat men inte identiskt sätt som Göteborgs kommun. P Projektering Med projektering menas att i förväg bestämma hur produkten skall se ut när den är färdig. Ibland ser man uttrycket produktbestämning användas synonymt med projektering. Projekteringens resultat genomgår en ökad precisering under projekteringsprocessen. Ofta talar man om program, förslagshandlingar, bygglovshandlingar, systemhandlingar och slutligen bygghandlingar. Allt eftersom projekteringen framskrider ökar också möjligheten att bedöma utförandekostnaderna. Projekteringen är av tradition uppdelad på olika fackområden såsom arkitekt, byggnadskonstruktör, el-, ventilations- och VS- konstruktörer m.fl. Varje projektör producerar ritningar och eventuella beskrivningar inom sitt fackområde. En projekteringsledare leder och styr projekteringen så att de olika projektörernas ritningar och beskrivningar inte är motstridiga och så att resultatet ska uppfylla de övergripande kraven i byggnadsprogrammet. Projekteringsprocessen Projekteringsprocessen beskriver det flöde av aktiviteter som ligger mellan idé om att bygga något och färdiga bygghandlingar. Vid totalentreprenad kan projekteringsprocessen vara uppdelad på en förprojekteringsdel som ligger till underlag för upphandling av totalentreprenör och en färdigprojekteringsdel som ingår i totalentreprenörens åtagande. T Totalentreprenad Entreprenadform som omfattar både projektering och utförande. Totalentreprenaden kan starta redan i idéskedet, men vanligast är att byggherren låter utföra en viss förprojektering innan totalentreprenör upphandlas. Entreprenören skall själv välja tekniska lösningar för att uppfylla de funktionskrav som finns angivna i entreprenadavtalet. U Utförandeentreprenad Utförandeentreprenad är en entreprenadform som endast innefattar att utföra exakt det som finns angivet på de ritningar och beskrivningar som ingår i avtalet. Entreprenören tar inget ansvar för funktionen av det färdiga byggnadsverket. Utförandeprocessen Utförandeprocessen betecknar de steg i byggandet som sker från det att en byggherre med färdiga bygghandlingar handlar upp en eller flera entreprenörer fram tills dess att byggnaden är slutbesiktigad och godkänd. Ö Översiktsplan Regelbundet görs en översiktsplan för hela Göteborg där användning av all mark och vattenområden bestäms. Översiktsplanen ligger till grund för all detaljplanering som i sin tur lägger grunden för varje enskilt beslut om bygglov. 19

20 20 Göteborgs Stad Grafiska Gruppen Tryck: Sandstens Tryckeri Augusti 2009

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Kontaktpersoner på SCB: Kontaktperson på Boverket Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Enkät om byggkostnadsstatistik

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ockelbo växer. Nya bostäder med kooperativ hyresrätt. Utvecklingsbolaget Sverige AB

Ockelbo växer. Nya bostäder med kooperativ hyresrätt. Utvecklingsbolaget Sverige AB Ockelbo växer Nya bostäder med kooperativ hyresrätt Tilltro till Ockelbo Kommunalt intresse med nya bostäder Förstudie visar vägen Tilltro till Ockelbo, som växer Kooperativ hyresrätt gynnar boendes engagemang

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

MARKANVISNINGS- POLICY

MARKANVISNINGS- POLICY MARKANVISNINGS- POLICY - riktlinjer avseende tilldelning av mark för bostäder och verksamheter TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INLEDNING Karlstads kommuns markanvisningspolicy fastställdes ursprungligen

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Markanvisning i Sollentuna

Markanvisning i Sollentuna Markanvisning i Sollentuna www.sollentuna.se Sollentuna växer Sollentuna kommun har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och översiktsplanen ger vägledning om hur visionen ska förverkligas. I

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Du är i trygga händer

Du är i trygga händer OMBYGGNAD Mindre ombyggnader och reparationer inom lägenheten bestämmer du själv över medan större ombyggnader och reparationer måste du bli överens med styrelsen om. Samtliga förändringar på utsidan av

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer