FINANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011"

Transkript

1 NANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011

2 Juni 2011 Dnr INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Premiepensionen 4 Tjänster inom premiepensionssystemet 4 Uppdrag från regeringen 5 Undersökningen 6 Urval och omfattning 6 FI:s iakttagelser och bedömningar 7 Slutsatser 14 2

3 SAMMANFATTNING Över svenskar har överlåtit sitt premiepensionsval till professionella aktörer, så kallade premiepensionsförvaltare. Premiepensionsförvaltarna genomför fondbyten för sina kunders räkning med stöd av fullmakter och kunders pin-koder i premeipensionssystemet. Om premiepensionsförvaltaren loggar in på ett stort antal kunders konton samtidigt och under en kort tid genomför fondbyten uppstår ett fenomen som Pensionsmyndigheten kallar massfondbyten. Pensionsmyndigheten har identifierat flera problem som dessa massfondbyten orsakar. Finansinspektionen (FI) har fått i uppdrag av regeringen att redovisa iakttagelser i tillsynen av premiepensionsförvaltarna. Under våren har FI genomfört en undersökning för att kartlägga branschen samt granska hur premiepensionsförvaltarna följer gällande regelverk, med särskilt fokus på konsumentskyddsreglerna. FI har granskat de aktörer som står under FI:s tillsyn och som tillhandahåller den tillståndpliktiga tjänsten diskretionär portföljförvaltning inom ramen för premiepensionssystemet. Totalt har 18 värdepappersföretag ingått i undersökningen. Den övergripande bilden är att de flesta av de undersökta företagen följer gällande regelverk för konsumentskyddet, men att det i flera fall finns utrymme för förbättringar. I vissa fall kan det också finnas skäl för FI att göra fördjupade undersökningar. Utifrån de områden som undersökningen fokuserat på har FI i huvudsak identifierat följande brister: otydlighet om hur avtal ingås och kan sägas upp otillräcklig information om intressekonflikter oklarheter i hur företagen beräknar och redovisar sin prestation en alltför förenklad tillämpning av reglerna om lämplighetsbedömning av kunderna. Eftersom regeringen gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att införa tekniska hinder för de massfondbyten som premiepensionsförvaltarna genomför, kan förutsättningarna för dessa aktörer komma att förändras väsentligt. Denna rapport redogör för de viktigaste iakttagelserna i undersökningen, samt de slutsatser som FI drar om massfondbyten. 3

4 Bakgrund PREMIEPENSIONEN Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen för personer födda 1938 eller senare. För varje år man arbetar och betalar skatt avsätts 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten till den allmänna pensionen. Av dessa går 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 procent sätts av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av pensionen som individen själv kan påverka genom att välja vilka fonder pengarna ska placeras i. Hur stor premiepensionen blir beror på hur myckets som betalats in till det individuella premiepensionskontot, hur de valda fonderna utvecklats samt när man väljer att gå i pension. Ett viktigt motiv för premiepensionssystemet var att stärka den enskildes inflytande över pensionen. När pensionsmedel placeras på kapitalmarknaden ökar möjligheten till en högre pension, men samtidigt ökar också risken. Individens val kan ha stor betydelse för hur stor premiepensionen kan förväntas bli. För de individer som gick i pension 2006 utgjorde premiepensionen endast 0,9 procent av den totala allmänna pensionen. Enligt Pensionsmyndigheten kommer premiepensionens andel att öka till mellan 10 och 40 procent när systemet är fullt infasat. På Pensionsmyndighetens fondtorg finns idag närmare 800 fonder registrerade. TJÄNSTER INOM PREMIEPENSIONSSYSTEMET Sedan premiepensionssystemet introducerades har ett flertal företag börjat erbjuda olika former av tjänster riktade till konsumenter. Tjänsterna utgörs av dels rådgivningstjänster (som omfattar rekommendationer och placeringsalternativ), dels förvaltningstjänster (som innebär diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel). Därutöver finns så kallade visatjänster, som innebär att kunden ges tillgång till sitt individuella premiepensionskonto via företagets webbplats. Marknaden för dessa tjänster har vuxit snabbt. Fler än pensionssparare har valt att överlåta förvaltningen av sin premiepension. Enligt FI:s bedömning är diskretionär förvaltning en tillståndspliktig verksamhet. Individuell rådgivning om vilka fonder som en individ bör välja inom ramen för premiepensionssystemet ska betraktas som investeringsrådgivning, och därmed en tillståndspliktig tjänst. Rådgivning som däremot består av generella rekommendationer, där det saknas koppling till en kunds individuella förutsättningar och som inte heller ger sken av att ha en sådan koppling, kan dock falla utanför det tillståndpliktiga området. När det gäller visatjänsterna går det inte att dra några generella slutsatser om tillståndsplikten eftersom dessa kan ha olika utformning. En renodlad informationstjänst kan dock inte betraktas som tillståndspliktig. 4

5 UPPDRAG FRÅN REGERINGEN FI fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag av regeringen att redovisa omfattningen av den tillsyn som genomförts över företag som erbjuder förvaltar-, visa- och rådgivningstjänster inom premiepensionssystemet, samt eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av denna tillsyn. Enligt uppdraget ska det av redovisningen särskilt framgå hur dessa företag följer regelverket som styr hur rådgivning till konsumenter ska ske i samband med att massfondbyten genomförs i premiepensionssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni Massfondbyten Enligt Pensionsmyndigheten sker massfondbyten när de aktörer som erbjuder förvaltningstjänsten loggar in på ett stort antal kunders personliga premiepensionskonton och under kort tid beställer fondbyten åt dessa kunder. Det är primärt dessa aktörer som, med stöd av fullmakter och kunders pin-koder, kan orsaka de stora samtidiga handelsflöden in och ut ur fonderna som här definieras som massfondbyten. Stora och frekventa likvidflöden kan medföra höga transaktionskostnader som drabbar samtliga sparare i en fond genom sämre avkastning. Dessutom kan likviditetsproblem uppstå i samband med massfondbyten. FI inledde i början av 2011 en undersökning av hur värdepappersföretag som erbjuder diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel uppfyller kraven i lagen om värdepappersmarknaden, med särskild fokus på konsumentskyddsreglerna. Förändrade förutsättningar I december 2010 fick Pensionsmyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda och lämna förslag på sätt att komma tillrätta med de negativa effekter som följer av massfondbyten i premiepensionssystemet. Pensionsmyndigheten redovisade sitt uppdrag i en rapport den 15 mars i år där ett antal alternativa lösningar för att förhindra massfondbytena föreslogs. Den 5 maj i år gav regeringen Pensionsmyndigheten i uppdrag att stoppa massfondbyten inom premiepensionssystemet genom it-tekniska åtgärder. Genom att massfondbyten inom premiepensionssystemet nu kommer att förhindras kan förutsättningarna förändras avsevärt för de aktörer som bedriver förvaltningstjänsten och som varit föremål för FI:s granskning. Denna rapport tar upp de viktigaste iakttagelserna i undersökningen samt de slutsatser som FI drar om massfondbyten. 5

6 Undersökningen URVAL OCH OMFATTNING FI:s undersökning omfattar de värdepappersbolag och banker som erbjuder diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel och som har tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning. Enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten står dessa aktörer för merparten av de massfondbyten som genomförs i premiepensionssystemet. De aktörer som endast erbjuder visaoch rådgivningstjänster ingår inte i undersökningen. Undersökningen omfattar följande områden: information om företaget och dess tjänster inom premiepensionsförvaltning försäljning och marknadsföring bedömning av tjänstens lämplighet utförandet av den diskretionära förvaltningen interna kontroller intressekonflikter Enkäten skickades till 23 företag. Av dessa uppgav 17 värdepappersbolag samt en bank att de bedrev diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel per den 31 december Undersökningen kom därmed att omfatta 18 företag. Iakttagelser gjorda i denna undersökning kan komma att ligga till grund för fördjupade undersökningar av de enskilda företagen. Företagen i undersökningen Samtliga värdepappersföretag i undersökningen erbjuder diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel genom modellportföljer eller placeringsstrategier. Ingen av aktörerna erbjuder individuellt anpassad förvaltning. Antalet modellportföljer varierar mellan en och sju. De olika modellportföljerna har innehav i fonder i olika branscher, länder, regioner och en viss fördelning mellan aktier och räntepapper, vilket skapar olika riskprofiler. Av de 18 företagen använder sju egna fonder eller fond-i-fonder i sina modellportföljer. Företagen i undersökningen hade per den sista december 2010 cirka 49 miljarder kronor eller 12 procent av det totala premiepensionskapitalet under sin förvaltning. I genomsnitt uppgick förvaltat kapital till 2,7 miljarder kronor och antalet kunder till drygt per företag. 6

7 FI Företagen tillämpar olika typer av avgiftsmodeller. Vanligtvis utgår en fast månadseller årsavgift. Avgiften kan också utgöras av en viss procentsats på förvaltat kapital. Den genomsnittliga avgiften för diskretionär förvaltning av premiepensionen är cirka 550 kronor per år. Diagrammet nedan visar förvaltat kapital 1 och antal kunder hos de 18 företagen. Miljontal kr kr kr kr kr kr FI:S IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR FI har gjort ett antal iakttagelser i undersökningen. I denna rapport redovisas iakttagelser inom följande områden: 1. Försäljningskanaler 2. Information till kunden 3. Marknadsföring 4. Bedömning av tjänstens lämplighet 5. Rapportering av diskretionär förvaltning 6. Massfondbyten 1. Försäljningskanaler FI har kartlagt vilka distributionskanaler som företagen använder för att sälja sin tjänst. Bilden är relativt splittrad. Fyra företag använder sig enbart av sin webbplats. Merparten utnyttjar dock fler än en kanal för försäljning och marknadsföring av tjänsten. Fem företag säljer främst genom försäkringsförmedlare. Lika många använder egna eller anlitade telefonförsäljare för merparten av sin försäljning. 1 Förvaltat kapital avser summan av kundernas belopp i premiepensionssystemet. Företaget som saknar förvaltat kapital och kunder den 31 december 2010 började sin verksamhet den 1 januari

8 Diagrammet nedan visar fördelningen av försäljningskanaler. Anknutna ombud 6% Externa licensierade rådgivare 6% Egna licensierade rådgivare 6% Egna telefonförsäljare eller kundtjänst 7% Försäkringsförmedlare 28% Externa telefonförsäljare 21% Företagens w ebbplats 27% Vanligtvis utförs försäljningen av externa parter och inte nödvändigtvis av personal som har utbildning och licens 2 på det finansiella området. Det vilar därmed ett stort ansvar på värdepappersföretaget att se till att försäljarna följer regelverket. Kartläggningen visar att det finns anledning att ytterligare granska vilka moment som normalt ingår i försäljningen av tjänsten och vem som utför dessa moment. Ett värdepappersföretag som tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning till en icke-professionell 3 kund ska ingå ett skriftligt ramavtal med kunden, i pappersform eller på annat varaktigt medium. Hälften av företagen uppger att man ingår skriftliga avtal med kunden. I övriga fall ingås avtal över telefon (inspelning) eller via hemsidan. I de fall parterna inte ingår skriftligt avtal anses avtalet vara ingånget antingen när pin-kod överlämnas eller när betalning sker. Vissa företag kräver ändå att uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. Merparten av företagen accepterar dock att avtalet avslutas på samma sätt som det ingicks. Det kan vara svårt för kunden att förstå på vilket sätt, och när, avtal ingåtts samt hur dessa kan sägas upp och detta bör uppmärksammas i det framtida tillsynsarbetet. 2. Information till kunden Det är relativt omfattande krav på informationen som ett värdepappersföretag ska förse sina kunder med, enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen ska bland annat ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av och vilka risker som är förknippade med de investeringstjänster och finansiella instrument som erbjuds. Informationen ska vara rättvisande och tydlig. Marknadsföringsmaterial ska lätt kunna identifieras som sådant. Kunden ska även, i tillämpliga fall, få en sammanfattande beskrivning av de riktlinjer för intressekonflikter som företaget har. 2 Swedsec eller likvärdigt 3 Kund som inte kategoriseras som professionell kund eller jämbördig motpart enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 8 kap

9 FI har inte kunnat konstatera några väsentliga brister i hur företagen i undersökningen uppfyller dessa krav. Förbättringar finns dock att göra när det gäller den sammanfattande beskrivningen av företagens eventuella intressekonflikter. Till exempel kan det vara lämpligt att beskrivningen innehåller viss information om vilka aktuella parter som lämnar eller tar emot incitament 4 samt tydliga villkor för hur incitament vanligtvis beräknas. I många fall uppmanas kunden endast att kontakta företaget för mer information, vilket inte kan anses tillräckligt. 3. Marknadsföring Företagen som erbjuder diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel använder ofta företagets historiska prestation i sin marknadsföring. Vanligtvis jämförs denna prestation med ett referensvärde, till exempel ett index. Enligt FI:s föreskrifter ska beräkningen av företagets prestation vara rättvisande och det valda referensvärdet meningsfullt. När företagen gör sin beräkning utgår de från så kallade NAV-kurser (Net Asset Value) på de fonder som ingår i modellportföljerna. Merparten av företagen, 14 av de 18 som ingick i undersökningen, uppger att de använder den av Pensionsmyndigheten rapporterade NAV-kursen efter genomförd transaktion, vilket stämmer väl överens med intresset av att en rättvisande kurs redovisas vid beräkning av företagets prestation. Sker fondbytet under flera dagar kan kunderna få olika NAV-kurser, vilket några av företagen inte beaktar vid beräkningen av företagets prestation. 16 företag i undersökningen uppger att de marknadsför tjänsten genom att jämföra sin prestation med referensvärden. FI anser att det kan finnas anledning att ytterligare granska om dessa referensvärden ger bra underlag för att kunna bedöma företagens prestation på ett rättvisande sätt. 4. Bedömning av tjänstens lämplighet Allmänt När ett värdepappersföretag erbjuder investeringsrådgivning eller portföljförvaltning ska det först inhämta nödvändiga uppgifter om kunden så att råden är lämpliga och anpassade till kundens ekonomiska förutsättningar, kunskaper och behov. Till skillnad från passandebedömningen 5 krävs här en mer omfattande helhetsbedömning av kunden. Detta ställer 4 Med incitament menas den avgift eller kommission som ett värdepappersföretag får betala eller ta emot under vissa förutsättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:16 12 kap. Bland annat ska incitamentet vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden 5 Vid annan investeringstjänst än investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning ska institutet bedöma om tjänsten passar kunden. Institutet ska då fastställa om kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna i samband med investeringstjänsten eller produkten. 9

10 högre krav på företagets förmåga att förstå kundens behov och förutsättningar. Sedan EU:s gemensamma värdepappersregler, Mifid, infördes är dessutom denna informationsinhämtning en förutsättning för att över huvud taget få rekommendera kunden någon produkt eller tjänst. Informationskraven är relativt detaljerade, men kan samtidigt anpassas till den erbjudna produktens eller tjänstens särart. Hur många företag genomför lämplighetsbedömning? Av de undersökta företagen uppger alla utom ett att de gör en bedömning av tjänstens lämplighet för kunden. Det företag som inte genomför en lämplighetsbedömning anser att den erbjudna tjänsten är av sådant slag att en bedömning inte krävs. När FI närmare granskar företagens process för lämplighetsbedömningen framkommer att två av företagen låter kunden själv ta ställning till ett antal påståenden som antingen ska förkastas eller accepteras. Företagen informerar på förhand om vilka svar som innebär att tjänsten är olämplig och är alltså inte aktivt involverade i själva processen. Det finns anledning att i den fortsatta tillsynen närmare belysa hur reglerna om lämplighetsbedömning uppfylls. Vem utför själva bedömningen? Lämplighetsbedömningen är nära förknippad med försäljningen av tjänsten och utförs ofta av samma personer. Flera av företagen uppger att bedömningen kan utföras av olika parter, både internt och externt. Sex företag har en automatiserad process som kunden går igenom på egen hand på företagets webbplats eller som används av de försäljare som kontaktar kunder via telefon. Processen har i vissa fall tagits fram av företagets funktion för regelefterlevnad och licensierade rådgivare. Åtta företag uppger att lämplighetsbedömningen sker genom de försäkringsförmedlare som säljer tjänsten. Fyra företag uppger att den utförs av interna licensierade rådgivare. FI bedömer att det finns anledning att ytterligare granska vilka moment som får ingå i den lämplighetsbedömning som utförs av andra än egen licensierad personal, och vilken kompetens som i sådana fall krävs. Frågornas utformning och omfattning När värdepappersföretagen bedömer om tjänsten är lämplig för en kund ska de inhämta nödvändig information för att förstå väsentliga fakta om kunden. Företaget ska ha en rimlig grund att anta att den specifika transaktionen uppfyller kundens mål med investeringen, är av sådant slag att kunden finansiellt kan bära riskerna med investeringen och att kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med tjänsten eller produkten. 10

11 Vid granskningen av de frågor som de undersökta företagen ställer till kunden i samband med lämplighetsbedömningen gör FI följande generella iakttagelser: - Frågorna är ofta utformade på sådant sätt att det är kunden själv som gör bedömningen. - Frågorna är inte tillräckligt omfattande för att förstå väsentliga fakta om kunden. Merparten av värdepappersföretagen i undersökningen har utformat sin lämplighetsbedömning på liknande sätt. Kunden får mellan två och fem frågor. Frågorna gäller vanligtvis kundens erfarenhet, risk och placeringshorisont och är ofta formulerade på följande sätt. 1. Vilken erfarenhet har du av fondsparande? (ingen, liten, medel, stor) 2. Vilken risknivå önskar du? (skala 1 5) 3. När planerar du att gå i pension? (ålder) Frågorna om erfarenhet och risknivå är vanligtvis inte tillräckligt underlag för att företaget ska kunna utföra en egen bedömning. Frågorna utgår istället från vad kunden själv anser sig ha för erfarenhet eller vilken risknivå som kunden önskar. I något fall frågar dock företaget kunden hur många transaktioner som denne genomfört under en viss tidsperiod för att på så vis kunna bedöma kundens erfarenhet. Fyra av företagen har utvecklat riskfrågan något och beskriver innebörden av olika risknivåer (till exempel Jag vill ha en mycket låg risk med små värdeförändringar och accepterar därför låg avkastning ). Av företagen i undersökningen uppger sju att de beaktar kundens totala ekonomiska situation vid lämplighetsbedömningen. Fyra av dem ställer enbart en fråga, vanligtvis om storleken på kundens årsinkomst, förmögenhet eller premiepension. De övriga tre ställer ett antal frågor för att bilda sig en uppfattning om kundens totala ekonomi, till exempel om inkomst, kostnader, övrigt sparande och förmögenhet. Sex av företagen uppger att de tar hänsyn till kundens totala pensionssparande. Vid en genomgång av företagens frågor visar det sig dock att endast tre företag ställer en fråga specifikt om kundens pension. (till exempel Finns annat sparande? ) Sammanfattningsvis konstaterar FI att de undersökta företagen genomgående brister i sin informationsinhämtning av nödvändiga uppgifter om kunden. Frågorna ska vara tillräckligt omfattande och relevanta för att ge företaget en rimlig grund för sin bedömning. FI ifrågasätter om företagen analyserar vilken information som krävs här och vad som är relevant för diskretionär premeipensionsförvaltning. Utan information om kundens ekonomi och ett helhetsperspektiv på kundens totala pensionssparande bör det till exempel vara svårt att rekommendera en lämplig risknivå. Det är 11

12 heller inte förenligt med regelverket att utforma frågorna så att kunden själv utför bedömningen. Ansvaret för bedömningen ligger hos värdepappersföretaget. Uppdatering av lämplighetsbedömningen Vid diskretionär portföljförvaltning bör värdepappersföretag fortlöpande uppdatera sin kunddokumentation med hänsyn till förändrade omständigheter hos kunden eller i den affärsmässiga relationen med denne. Av företagen i undersökningen anger sju att de fortlöpande uppdaterar lämplighetsbedömningen. Av dessa uppger ungefär hälften att uppdateringen sker en eller två gånger per år. Övriga uppger att den sker i samband med portföljbyte. Samtliga företag i undersökningen frågar om kundens placeringshorisont eller ålder i samband med lämplighetsbedömningen. Alltför få tycks dock uppdatera lämplighetsbedömningen när kunden blir äldre. 5. Rapportering av diskretionär förvaltning Ett värdepappersföretag ska till varje kund lämna ett regelbundet besked om den portföljförvaltningsverksamhet som utförts för kundens räkning, om inte ett sådant besked tillhandahålls av någon annan. Rapporteringen ska innehålla vissa uppgifter, som information om portföljens innehåll, totala kostnader och eventuella jämförelser av utvecklingen. Dessutom ska rapporteringen ske med viss regelbundenhet. Vid diskretionär portföljförvaltning ska kunden få ett besked minst var sjätte månad, om kunden inte får denna information i samband med att transaktionerna genomförs. Pensionsmyndigheten skickar ut årsbesked (orange kuvert) samt en avräkningsnota i samband med varje transaktion. Företagen i undersökningen uppger att de kompletterar denna rapportering med ett generellt marknadsbrev (kvartalsvis eller oftare) med bland annat information om utvecklingen i företagets modellportföljer. Sex av företagen lämnar även en individuell utformad rapport på årlig basis. Den samlade informationen som kunderna till de undersökta företagen får uppfyller i väsentliga delar kraven i regelverket. Innehållet i företagens marknadsbrev har dock inte granskats i denna undersökning. 6. Massfondbyten Enligt Pensionsmyndigheten är det främst företag som utför diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel som genererar de så kallade massfondbytena. Förvaltarna orsakar massfondbyten genom att de byter fonder åt många kunder vid samma tillfälle. Stora och frekventa likvidflöden kan medföra höga transaktionskostnader som drabbar samtliga sparare i en fond 12

13 genom att de då får sämre avkastning. Dessutom kan likviditetsproblem uppstå i samband med massfondbyten. Företagen i undersökningen ombads redogöra för vilka förändringar de har genomfört, eller planerar att genomföra, i sin verksamhet till följd av de problem med massfondbyten som Pensionsmyndigheten lyft fram. 16 av företagen uppger att de genomfört eller planerar att genomföra sådana förändringar. 1. Tio företag uppger att de har, eller ska, starta egna fonder som bygger på en fond-i-fondlösning. Genom att placera en del av modellportföljen i en egen fond-ifond kan förvaltaren genomföra förändringar i kundens modellportfölj på ett koordinerat sätt i det egna fondbolaget. 2. Branschorganisationen SvePen, som numera organiserar sex av de större företagen i undersökningen, bildades för att gemensamt ställa sig bakom ett antal åtgärder för att minska problemen till följd av massfondbyten i premiepensionssystemet företag uppger att de infört begränsningar av hur stora placeringar de kan göra i förhållande till den mottagande fondens storlek, för att därmed undvika de likviditetsproblem som kan uppstå i små eller mindre likvida fonder företag uppger att uppdrag om fondbyten för sina kunder alltid skickas på samma dag till Pensionsmyndigheten för att alla kunder ska få samma NAV-kurs. Övriga uppger att uppdragen kan delas upp under ett antal dagar för att på så vis undvika likviditetsproblem. Många företag uppger även att de informerar fondbolagen om större fondbyten ett antal dagar i förväg för att mildra effekten på NAV-kursen för fonden. Företagen i undersökningen genomförde, enligt egen utsago, i genomsnitt tio fondbyten per kund under Ett värdepappersföretag ska, enligt lagen om värdepappersmarknaden, tillvarata sina kunders intressen samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Bland annat finns krav på företaget att identifiera eventuella intressekonflikter i verksamheten samt förhindra att kundernas intressen påverkas på ett negativt sätt. Inom diskretionär portföljförvaltning påverkar dessa krav bland annat hur placeringar för kunder med samma eller liknande förvaltningsmandat kan genomföras. Av undersökningen framgår att vissa premiepensionsförvaltare delar upp kundernas fondbyten under ett antal dagar för att undvika likviditetsproblem. Kunderna kan därmed få olika NAV-kurser på sina fondinnehav. Enligt FI:s uppfattning måste utgångspunkten vara att fondbyten ska genomföras samtidigt för kunder där samma fondbyte ska genomföras. Endast i undantagsfall kan det vara motiverat med avsteg från denna princip, och då måste det alltid finns andra konsumentskyddsskäl som överväger. FI anser alltså att massfondbyten i samband med diskretionär förvaltning inte kan anses stå i strid med lagen om värdepappersmarknaden eller tillhörande föreskrifter. De krav på likabehandling som ställs i lagen leder emellertid till att massfondbyten kan vålla problem. 13

14 Slutsatser FI:s undersökning visar att företag som utför diskretionär förvaltning av premiepensionsmedel åt privatpersoner i stor utsträckning efterlever kundskyddsreglerna i lagen om värdepappersmarknaden men att det finns utrymme för förbättringar. Genom undersökningen har FI fått intrycket att det förekommer en utbredd uppfattning att premiepensionsförvaltning medger vissa lättnader när det gäller tillämpningen av vissa konsumentskyddsregler. Det gäller till exempel tillämpningen av reglerna kring lämplighetsbedömningen. Bedömningen av tjänstens lämplighet kan visserligen anpassas till tjänstens särart, men en sådan anpassning ger inte utrymme för lättnader i konsumentskyddet, utan innebär att värdepappersföretaget ska genomföra en, för tjänsten relevant, lämplighetsbedömning. För FI är skyddet för konsumenten centralt och tillämpningar som kan leda till ett sämre konsumentskydd är inte acceptabelt. Enligt regelverket ska värdepappersföretaget handla rättvist och förhindra att kundens intresse påverkas negativt. När det gäller massfondbyten i samband med diskretionär förvaltning anser FI därför att utgångspunkten måste vara att fondbyten ska genomföras samtidigt för kunder där samma fondbyte ska genomföras. Massfondbyten kan därmed inte anses stå i strid med lagen om värdepappersmarknaden eller tillhörande föreskrifter. Massfondbyten är snarare en följd av de krav på likabehandling som ställs i lagen. 14

15

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning FI-forum 24 april 2014 Håkan Dahlberg Johanna Sundberg Katharina Mårtensson 1 Agenda Konsumentskydd Tillämpliga regelverk Iakttagelser från FI:s tillsyn FI:s

Läs mer

Kunden har alltid rättigheter

Kunden har alltid rättigheter Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Temaundersökning. Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20

Temaundersökning. Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20 Temaundersökning Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20 1 Agenda Inledning. Anna Jegnell, områdeschef Marknader Erfarenheter från tillsynen. Anders Evenås, enhetschef Tillsyn

Läs mer

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) 2013-09-09 REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 13-6130 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2013-04-15 BESLUT Larsson & Partners Asset Management AB FI Dnr 12-2527 genom styrelsens ordförande Norra Vallgatan 70 211 22 Malmö Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2014-06-26 BESLUT Skandiabanken Aktiebolag FI Dnr 13-1074 genom styrelsens ordförande Lindhagensgatan 86 106 55 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ett år med MiFID. Delrapport om tillståndsverifieringen 2008-12-18

Ett år med MiFID. Delrapport om tillståndsverifieringen 2008-12-18 Ett år med MiFID Delrapport om tillståndsverifieringen 2008-12-18 Utfall av undersökningen Iakttagelser kring rutiner för hantering av penningtvätt och terroristfinansiering Områden för fortsatt diskussion

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2014-05-05 SPP Spar AB, organisationsnummer 556892-4830 1 Bakgrund SPP Spar AB (bolaget) är ett värdepappersbolag

Läs mer

2008-11-28 Ett år med MiFID. Delrapport: Så klarar företagen de nya värdepappersreglerna.

2008-11-28 Ett år med MiFID. Delrapport: Så klarar företagen de nya värdepappersreglerna. 2008-11-28 Ett år med MiFID Delrapport: Så klarar företagen de nya värdepappersreglerna. INNEHÅLL INLEDNING 1 UNDERSÖKNINGEN INNEHÅLL OCH UTFALL 2 RIKTLINJER I ALLMÄNHET FÖR VEM OCH VARFÖR? 4 PASSANDEBEDÖMNING

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning

Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning Swedsec 12 juni 2007 Helena Pettersson helena.pettersson@fi.se Undersökningen Bakgrund Metoder Resultat Slutsatser FI:s åtgärder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Policy för intressekonflikter

Policy för intressekonflikter 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2014 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun - Uppföljning av rapport från 2010-11-22 KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun Innehåll 1. Inledning 1 2. Utförd granskning 1 3. Gällande regelverk 1 4. Händelser

Läs mer

Fondbolagens informationsgivning

Fondbolagens informationsgivning RAPPORT DEN 12 jan 2006 DNR 05-6470-309 2006 : 1 Fondbolagens informationsgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 Konsumentskyddet i fokus 2 Syftet med undersökningen 3 REGLER

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Försäkringsförmedlingsmarknadens 2014-01-24 Disciplinnämnd

Försäkringsförmedlingsmarknadens 2014-01-24 Disciplinnämnd Försäkringsförmedlingsmarknadens 2014-01-24 Disciplinnämnd Dnr 2013:1 UTTALANDE 2014:1 Bakgrund Med anledning av att InsureSec AB ( InsureSec ) ska bedöma lämpligheten hos den som ansöker om registrering

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Finansiel rådgivning og investeringsrådgivning

Finansiel rådgivning og investeringsrådgivning Finansiel rådgivning og investeringsrådgivning det svenske perspektiv Fredric Korling Stockholm Centre for Commercial Law Historik Generella principer Praxis, framför allt på 1990-talet Kommissionslagen,

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/387

Riktlinjer. Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Riktlinjer Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Datum: 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner 3 III. Syfte

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen

Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 1 Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen Fonddagen 15 maj 2017 Katrin Westling Palm Generaldirektör Pensionsmyndigheten 2 3 Behövs premiepensionen? Internränta, procent 10 8 6 4 2 Premiepension, Inkomstpension,

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm SIMPLIFYING MATTERS Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Nya informations- och produktutbudsregler för investeringsrådgivare hur påverkas Bankerna? 24 maj 2015 MiFID II Bakgrund och introduktion till

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

ÄR ALLT RÅDGIVNING? VAR GÅR GRÄNSEN? SWEDSEC Fredric Korling

ÄR ALLT RÅDGIVNING? VAR GÅR GRÄNSEN? SWEDSEC Fredric Korling ÄR ALLT RÅDGIVNING? VAR GÅR GRÄNSEN? SWEDSEC 2010-06-03 Fredric Korling fredric.korling@gmail.com REGLERING AV RÅDGIVNING HISTORIK/BAKGRUND Generella principer Praxis, framför allt på 1990-talet Kommissionslagen,

Läs mer

FI-enkät på finansmarknaden 2009. Rörliga ersättningar. 26 januari 2010

FI-enkät på finansmarknaden 2009. Rörliga ersättningar. 26 januari 2010 FI-enkät på finansmarknaden 2009 Rörliga ersättningar 26 januari 2010 innehåll Enkät om rörliga ersättningar 3 Övergripande metod 3 Resultat från enkäten 5 Hur stor är den rörliga ersättningen? 5 Hur lång

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB 556674-7456 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB,

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer