Regler och allmänna råd vid upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och allmänna råd vid upphandling"

Transkript

1 Regler och allmänna råd vid upphandling 1 Lagstiftning som reglerar upphandling Den offentliga upphandlingen regleras i två olika lagar. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) 2007: 1091 regleras upphandling inom den klassiska sektorn och i lagen 2007: 1092 upphandling inom försörjningssektorn. Universitet och högskolor hör till den klassiska sektorn varför det är reglerna i LOU 2007: 1091 som skall tillämpas vid all upphandling. Annan lagstiftning som också måste beaktas i samband med upphandling är bl.a Köplag (1990: 931) Lag (1915: 218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Konkurrenslag (2008:579) Förvaltningslag (1986:223) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) För ytterligare information om upphandlingslagar se: under upphandling. För information om övrig lagstiftning se: Upphandling av varor och tjänster oavsett värde inom den klassiska sektorn regleras i LOU 2007: Upphandling inom försörjningssektorn, (vatten, energi, transporter och posttjänster) regleras i LOU 2007: Lagarna gäller för statliga myndigheter, landsting, kommuner samt offentligt ägda bolag. Genom LOU har de gemensamma upphandlingsdirektiv som gäller för alla medlemsstater inom den Europeiska unionen införlivats i svensk lag. LOU gäller vid köp, leasing, hyra eller hyrköp s.k. sale-lease-back av varor, byggentreprenader och tjänster. Upphandlingsreglerna bestämmer inte vad som skall köpas, men däremot hur en upphandling och inköp av varor och tjänster skall ske. Ett viktigt syfte med det omfattande regelverk som styr offentlig upphandling är att leverantörerna skall tillförsäkras en rättvis och objektiv behandling vid all upphandling och att de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden skall tas tillvara på bästa sätt. EU-direktiven reglerar enbart upphandlingar över fastställda tröskelvärden. I LOU har Sverige valt att tillämpa EU:s direktiv även vid upphandlingar under tröskelvärdena.

2 Följande grundläggande EU-rättsliga principer gäller vid all offentlig upphandling: > Principen om icke-diskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst pga. nationalitet. Härav följer att en upphandlande myndighet inte får ge ett lokalt företag något företräde med anledning av dess geografiska läge. >Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer skall behandlas lika, dvs. de ske ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle. >Principen om transparens Upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna skall ges samma förutsättningar måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som skall upphandlas. >Proportionalitetsprincipen Kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen skall ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. >Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av behöriga myndigheter i något annat medlemsland inom EU måste godtas i de övriga medlemsländerna. Ovan angivna principer innebär vidare att all upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall alltid behandlas utan några ovidkommande hänsyn.

3 2 Upphandlande myndighet/enhet LOU gäller för organisationer som i lagens mening är upphandlande myndigheter/enhet, ex vis kommuner, landsting, statliga myndigheter, kommunala bolag mm. Den juridiska personen ex.vis Linnéuniversitetet är en upphandlande myndighet. Det är den upphandlande myndigheten, som är rättssubjekt och därmed svarar i domstol i händelse av ansökan om överprövning eller talan om skadestånd. 3 Beräkning av tröskelvärde Vilket upphandlingsförfarande som skall tillämpas vid en upphandling avgörs av vilken typ av upphandling, som är aktuell och beräknat värde på den vara eller tjänst som upphandlas. I förordning om tröskelvärden vid offentlig upphandling fastställs beloppsgränser för gällande tröskelvärden. Följande tröskelvärden gäller för statliga myndigheter: Varor och tjänster tkr Byggentreprenader tkr Beräknat värde på den vara eller tjänst som skall upphandlas är avgörande för vilken typ av upphandlingsförfarande som skall tillämpas. Vid beräkning av värdet måste hänsyn tas till ett kontrakts totala löptid. Vid återkommande upphandling av en viss vara eller tjänst under budgetåret bör det sammanlagda justerade värdet jämfört med upphandling av motsvarande vara eller tjänst tidigare budgetår användas för att beräkna värdet på upphandlingen. 4 Upphandling över tröskelvärdet Om det beräknade värdet för upphandling av en vara eller tjänst överstiger tröskelvärdet skall öppen, selektiv eller förhandlad upphandling tillämpas. En upphandlande myndighet skall annonsera upphandlingen i Europeiska unionens officiella databas, Tenders Electronic Daily, TED. Upphandlingar får inte delas upp mellan institutioner och avdelningar i syfte att underskrida tröskelvärdet för annonsering. Öppen upphandling innebär att alla leverantörer som vill har rätt att lämna in anbud. Selektiv upphandling är ett tvåstegsförfarande med annonsering av en ansökningsinbjudan och därefter en kvalificeringsprocess där minst fem leverantörer av dem som inkommit med en intresseanmälan erbjuds lämna anbud. Förhandlad upphandling kan användas i vissa undantagsfall. Öppen upphandling bör väljas i första hand. Förhandling är inte tillåten i samband med öppen eller selektiv upphandling. När upphandlingen är avslutad skall efterannonsering ske i TED. En institution/avdelning som planerar att genomföra upphandling över tröskelvärdet bör kontakta upphandlingsfunktionen i god tid innan upphandlingen påbörjas. En upphandling av detta slag kräver normalt minst 3 månader att genomföra. Detta gäller under förutsättning att

4 inga legala hinder uppstår genom överprövningar etc. Upphandlingar över tröskelvärdet genomförs enligt Linnéuniversitetets interna regler av den centrala upphandlingsfunktionen, (UF). 5 Upphandling under tröskelvärdet Vid upphandling av en vara eller tjänst under tröskelvärdet kan endera förenklad -, urvals-, eller direktupphandling väljas. Förenklad upphandling innebär att den upphandlande myndigheten skall annonsera i en nationell elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller annonsera på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. De är inte tillräckligt att enbart annonsera i ex.vis. lokaltidningen. Vid urvalsupphandling skall den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Myndigheten väljer sedan ut de antal leverantörer som den avser bjuda in att lämna anbud. Antalet skall vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall uppnås. I några få undantagsfall kan direktupphandling tillämpas även om värdet på det som skall upphandlas överstiger fastställd beloppsgräns för direktupphandling. Detta gäller ex vis om det finns synnerliga skäl såsom brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte beror på den upphandlande myndigheten. Vidare vid komplettering av en befintlig anläggning eller system där ett byte av system skulle medföra oacceptabla kostnader och svårigheter i förhållande till värdet på det som skall upphandlas. Ett beslut om avsteg från normalt upphandlingsförfarande skall motiveras skriftligt och diarieföras. Samråd med UF för bedömning om undantagsbestämmelser är tillämpliga rekommenderas innan ett beslut om avsteg fattas. Det är alltid den upphandlande myndigheten som har bevisbördan om en undantagsregel tillämpas. 6 Direktupphandling Direktupphandling kan göras vid enstaka inköp av en viss vara eller tjänst om den vara eller tjänst som skall upphandlas har ett lågt värde. Rektor beslutar vilken beloppsgräns som gäller vid direktupphandling på Linnéuniversitetet. Direktupphandling kan ske utan krav på anbud. Krav på affärsmässighet gäller dock vid all upphandling och innebär att prisjämförelse mellan olika leverantörer (minst 2-3) bör göras om värdet på det som skall upphandlas inte gäller mycket låga belopp. Beställningar bör göras skriftligt om det inte gäller inköp till mycket lågt värde. Vid beställning/avrop som gäller större belopp bör en skriftlig beställning upprättas. Universitetets betalnings- och leveransvillkor skall alltid åberopas oberoende av hur en beställning genomförs. Institutioner/avdelningar är ansvariga för att de direktupphandlingar som genomförs inom institutionen/avdelningen sker inom fastställda beloppsgränser. UF finns alltid till förfogande för konsultation angående vilken upphandlingsform som bör väljas samt för handledning eller om så önskas för hjälp med att genomföra upphandlingen. Vid återkommande direktupphandlingar av en viss vara eller tjänst skall UF kontaktas så att en samordnad upphandling om möjligt kan genomföras.

5 7 Förfrågningsunderlag Utformning av förfrågningsunderlag och kravspecifikation är helt avgörande för om en upphandling skall kunna genomföras med önskat resultat och utan att bryta mot regelverket. Det är därför viktigt att planera upphandlingar så att tillräckligt med tid kan avsättas för arbetet med detta dokument. Ett förfrågningsunderlag måste vara fullständigt klart och tydligt när det gäller vilka krav som ställs på såväl leverantör som föremålet för upphandlingen. Vilka kriterier som kommer att tillmätas betydelse för val av leverantör måste klart framgå. UF:s uppgift är bl. a att ge råd, ta fram förslag och att granska förfrågningsunderlag inför en ny upphandling. Inför en planerad upphandling är det viktigt att institutioner och avdelningar kontaktar UF i ett tidigt skede av processen. 8 Öppnande och prövning av anbud Anbud skall inte öppnas eller diarieföras när dessa anländer till myndigheten. Registrator ankomststämplar endast försändelsen. För att undvika att en anbudsförsändelse öppnas av misstag är det viktigt att anbudsgivarna uppmanas att märka försändelsen så att det framgår att denna innehåller ett anbud. Inkomna anbud skall öppnas vid ett och samma tillfälle. Minst två personer skall närvara vid anbudsöppningen. Anbuden signeras av de närvarande och protokoll med anbudsförteckning upprättas och undertecknas. Förtydliganden av ett förfrågningsunderlag måste meddelas samtliga leverantörer som begärt ut underlaget. Frågor och svar skall om det inte gäller rena formaliteter lämnas skriftligt. Inga frågor som avser ekonomisk eller annan information får besvaras, t e x antalet inkomna anbud. Om det finns frågor som anbudsgivaren anser måste besvaras bör vederbörande anmodas att översända dessa skriftligt. Det är viktigt att klargöra att svar på den ställda frågan inte kan garanteras. Förtydliganden av anbud får endast ske på anmodan från den upphandlande myndigheten. Anbuden utvärderas enbart med hänsyn till de utvärderingskriterier och skallkrav som angivits i förfrågningsunderlaget. Det är inte möjligt att ändra eller lägga till några krav vid utvärderingen som inte är angivna i förfrågningsunderlaget. 9 Tilldelningsbeslut När utvärderingen av inkomna anbud är klar skall samtliga anbudsgivare underrättas genom ett tilldelningsbeslut. Av beslutet skall klart framgå vilken leverantör (er) som utvalts och skälen för val av leverantör. Av beslutet skall också framgå att lagstadgad överprövningstid på 10 dagar kommer att iakttas och att tilldelningsbeslutet därför inte utgör en accept av leverantörens anbud. 10 Avtal och beställning När tilldelningsbeslut fattats i ett upphandlingsärende och lagstadgad tid för överprövning förflutit skall ett skriftligt kontrakt/avtal (2 ex.) tecknas med den eller de anbudsgivare vars

6 anbud antagits. Det är också viktigt att försäkra sig om att avtalet undertecknas av för parterna behöriga företrädare. Avtal bör normalt inte tecknas för längre tidsperiod än 2 år. Under förutsättning att det framgår av förfrågningsunderlaget kan ett avtal förlängas med 1-2 år och därmed omfatta maximalt 4 år. Automatiska förlängningsklausuler får inte användas då denna typ av avtal inte uppfyller reglerna i LOU. Ett exemplar av avtalet eller beställningen lämnas till registrator. En kopia behålls av den institution/ avdelning som upprättat avtalet. Om det inte är frågan om att upprätta ett ramavtal för senare avrop sänds en skriftlig beställning till leverantören. Av denna skall framgå att 30 dagars betalningstid tillämpas, dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen samt att inga faktureringsavgifter eller liknande betalas. Leverantören skall uppge organisationsnummer och uppgift om F-skatt. Vid en beställning per telefon skall information lämnas till leverantören om betalningsvillkor mm enligt ovan. Leverantören skall också informeras om att referens till vilken institution/avdelning och anställd som är beställare med ID-nummer måste framgå av fakturan. 11 Uppföljning och kvalitetssäkring Då en upphandling är avslutad och avtal träffats är det angeläget att den upphandlande myndigheten har system och rutiner för att följa upp att leverantören uppfyller avtalade villkor. Erfarenheter, som samlas in under avtalstiden är också av stor betydelse inför en ny upphandling. En fortlöpande ekonomisk uppföljning av universitetets upphandling är viktig för att kontrollera att upphandlingar sker inom fastställda budgetramar. Det är också ett verktyg för uppföljning av att befintliga ramavtal utnyttjas och för bedömning av inom vilka områden nya ramavtal behöver upphandlas. En effektiv uppföljning är av avgörande betydelse för kvalitetssäkring av universitetets upphandlingsverksamhet. 12 Ramavtal Avrop på ramavtal kan göras utan anbudsförfarande och utan hänsyn till den beloppsgräns som gäller för direktupphandling. Enligt förordningen om statlig inköpssamverkan (1998:796) skall statliga myndigheter använda de ramavtal som finns vid upphandling av en vara eller tjänst om myndigheten inte finner att annan form av avtal sammantaget är bättre. Om universitetet avser att upphandla utan att använda ett befintligt ramavtal skall Ekonomistyrningsverket, underrättas om skälen till detta. Ramavtal som upphandlats av universitetet skall användas på samma sätt som övriga ramavtal. UF besvarar frågor och lämnar information vad gäller ramavtal. Information om ramavtal finns också på Upphandling genom avrop på ramavtal kan ske över fastställd beloppsgräns för direktupphandling eftersom avrop från ett ramavtal definitionsmässigt inte betraktas som en ny upphandling enligt LOU.

7 13 Miljöhänsyn Upphandling är en del i universitetets miljöledningssystem. Miljöaspekterna måste därför ingå som en naturlig del i allt upphandlingsarbete. Miljöskadliga produkter och tillverkningsprocesser skall så långt detta är möjligt med hänsyn till upphandlingsreglerna undvikas. Miljökrav skall finnas med i alla typer av upphandlingar där det är möjligt och rimligt att ställa sådana krav. 14 Kontroll av leverantör Enligt LOU kan en leverantör uteslutas från en upphandling om Han är i eller föremål för konkurs eller likvidation Dömd för brott i sin yrkesutövning * Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen Inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i Sverige I något väsentligt hänseende valt att inte lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga uppgifter * Leverantören skall i detta fall uteslutas I samband med upphandling skall kontroll ske av att leverantören är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret, är registrerad för redovisning och inbetalning av moms, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter och fri från skulder för skatter och socialavgifter. Kontroll behöver inte ske om det är uppenbart obehövligt. 15 Offentlighet och sekretess Huvudregeln är att absolut sekretess gäller under en pågående upphandling. Detta förhållande måste beaktas av dem som deltar i upphandlingen och vid handläggning av ärendet. Av sekretessreglerna följer att det inte är tillåtet att lämna några uppgifter om innehållet i ett annat anbud för en anbudsgivare. Även för uppgifter om antalet anbudsgivare som deltar i en upphandling gäller sekretess. Den absoluta sekretessen upphör först när tilldelningsbeslut meddelats. När en leverantör begär att få ta del av handlingar i ett upphandlingsärende ex vis anbud med hänvisning till offentlighetsprincipen skall alltid en prövning göras om det är en allmän handling eller om sekretess gäller för begärda handlingar. Förfrågningsunderlaget är en offentlig handling när en upphandling har annonserats i en rikstäckande databas. Ett anbud är normalt en offentlig handling när en upphandling är avslutad och ett upphandlingskontrakt/ avtal har undertecknats. En anbudsgivare har också rätt att i sitt anbud begära sekretess för delar av sitt anbud. En upphandlande myndighet skall pröva om det finns en tillräcklig grund för sekretess i det enskilda fallet. Anbudsgivaren bör i förfrågningsunderlaget upplysas om att ett beslut om sekretess kan upphävas genom en rättslig prövning i domstol.

8 16 Jäv Förvaltningslagens (1986:223), bestämmelser om jäv gäller vid all ärendehantering inom en myndighet, således även upphandlingsärenden och riktar sig till den som på något sätt kan påverka beslutet i ett ärende. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutliga handläggningen. Den som skall handlägga ett ärende är jävig: Om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående Om ett ärende överklagats eller av andra skäl skall avgöras i en högre instans och du tidigare deltagit i den slutliga handläggningen i den lägre instansen Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är: Vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet Ekonomiskt beroende av en part eller intressent Engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget eller normalt vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv ska du utan särskild anmodan meddela detta, normalt till närmsta chef. 17 Muta och Bestickning Arbetstagare som tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning kan enligt brottsbalken (20 kap 2 ) dömas för mutbrott. En leverantör som utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning kan dömas för bestickning. 18 Dokumentation och förvaring av handlingar Enligt LOU finns krav på att en upphandling skall dokumenteras skriftligt. Allt material som rör upphandlingen skall samlas och förvaras, så att ingen obehörig kan ta del av handlingarna under pågående upphandling. Beträffande regler för arkivering och gallring av handlingar i upphandlingsärenden hänvisas till fastställda anvisningar angående detta. 19 Överprövning och skadestånd En leverantör har rätt att begära överprövning av beslut i ett upphandlingsärende. Om domstolen (Förvaltningsrätten) finner att fel har begåtts kan den besluta om rättelse genom att en ny utvärdering skall göras alternativt att upphandlingen skall göras om.

9 En leverantör kan också vända sig till allmän domstol inom 1 år från det att upphandlingen avslutats med en begäran om skadestånd. Regler för överprövning och skadestånd finns i 16 kap LOU. UF bör omgående informeras av berörd institution/avdelning i de fall en begäran om överprövning eller skadeståndstalan är aktuell i ett upphandlingsärende. 20 Upphandlingsorganisation För samordning och ledning av upphandlingsverksamheten på Linnéuniversitetet finns en central upphandlingsfunktion (UF), organisatoriskt placerad inom ekonomiavdelningen. Här finns utöver egna resurser också tillgång till extern kompetens genom nätverkssamarbete med, Sveriges Universitets Samordnare av Upphandling (SUSU). Det är viktigt att institutioner och avdelningar kontaktar UF vid frågor som gäller upphandling av varor och tjänster för att försäkra sig om att upphandlingen genomförs affärsmässigt och inom ramen för gällande regelverk. ansvarar för universitetets gemensamma upphandlingar av ramavtal mm. Vid övriga upphandlingar är en huvuduppgift att medverka med råd och stöd och att granska förfrågningsunderlag och avtal mm. Enheten har vidare i förhållande till institutioner/ avdelningar en konsultativ uppgift att utreda och besvara alla frågor som gäller upphandling. I enhetens uppgifter ingår vidare att anordna utbildning och sprida information om upphandlingsfrågor inom universitetet.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp Tillämpningsanvisning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: KS2015/1519 Dokumentansvarig:

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Dnr: L 2016/179 2016-12-14 Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad 1. Bakgrund Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Sedan den 1 januari 2008 gäller lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

INKÖPSPOLICY 2008-05-20 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20. Kommunledningskontoret

INKÖPSPOLICY 2008-05-20 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20. Kommunledningskontoret 2008-05-20 1 (9) Kommunledningskontoret INKÖPSPOLICY Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20 o:\styrdokument\policydokument\personalpolitik\inköpspolicy revidering.doc

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling 1 (9) Riktlinjer för upphandling Allmänt Riktlinjerna för upphandling utgör en komplettering till lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandlingspolicy och andra styrande dokument och riktar sig till

Läs mer

1(12) Riktlinjer för upphandlingsverksamheten. Styrdokument

1(12) Riktlinjer för upphandlingsverksamheten. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-05-30 117 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(12) Innehållsförteckning...4 Inledning... 4 Myndigheter...4

Läs mer

Lokala anvisningar för inköp och upphandling

Lokala anvisningar för inköp och upphandling Ärende 17, beslut 2016-11-24 Lokala anvisningar för inköp och upphandling Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation, enligt handling på bordet. Styrelsen föreslås besluta: Att i enlighet med ovanstående

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor)

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) 2012-12-10 Jörgen Frej 2012-12-10 information upphandling 1 Informationsfilm 2 x 3 minuter (www.upphandlingsstodet.se) Tröskelvärden volymer Upphandlingsprocessen

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer