OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OJ/2006/11/21- PROC/2006/008"

Transkript

1 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/ daterad Banktjänster Page 1

2 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN DELTA I DENNA ANBUDSINFORDRAN? 3 AVSNITT B ANVISNINGAR OCH ALLMÄN INFORMATION RÖRANDE ANBUDET 4 1. VAD SKA INGÅ I MITT ANBUD? 4 A. TEKNISKT FÖRSLAG 4 B. FINANSIERINGSFÖRSLAG 4 C. INTYG 4 2. KONTAKTER MELLAN ECDC OCH ANBUDSGIVAREN SKRIFTLIGT FÖRTYDLIGANDE FÖRE SISTA DAGEN FÖR INLÄMNING AV ANBUD MUNTLIGT FÖRTYDLIGANDE FÖRE SISTA DAGEN FÖR INLÄMNING AV ANBUD KONTAKTER MELLAN ECDC OCH ANBUDSGIVARE EFTER SISTA DAGEN FÖR INLÄMNING AV ANBUD 5 3. KAN JAG ERBJUDA NÅGOT SOM AVVIKER FRÅN DET SOM EFTERFRÅGAS I RIKTLINJERNA? 5 4. KAN ETT KONSORTIUM AV FÖRETAG LÄMNA ETT ANBUD? 5 5. UPPFYLLER JAG ALLA FORMELLA KRAV FÖR ATT VARA BEHÖRIG ATT LÄMNA ANBUD? UTESLUTNINGSKRITERIER VILSELEDANDE FRAMSTÄLLNING OCH FÖRVANSKNINGAR 6 6. SEKRETESS OCH ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL DOKUMENT 6 7. VAR HITTAR JAG DE STANDARDBESTÄMMELSER SOM ECDC TILLÄMPAR I SINA KONTRAKT? 7 8. KAN ECDC KRÄVA EN EKONOMISK SÄKERHET FRÅN UPPDRAGSTAGAREN? 7 9. HUR SKA JAG RAPPORTERA OM HUR MITT UPPDRAG FORTLÖPER? HUR OCH NÄR SKA JAG LÄGGA FRAM MITT ANBUD? SPRÅK DATUM OCH POSTADRESS SYSTEM MED DUBBLA KUVERT BEKRÄFTELSE AV INLÄMNING AV ANBUD HUR KOMMER MITT ANBUD ATT UTVÄRDERAS? MÖTET FÖR ÖPPNANDE AV ANBUDEN MÖTET FÖR UTVÄRDERING AV ANBUDEN INTERVJUER ANNAN INFORMATION 9 AVSNITT C SÄRSKILD INFORMATION RÖRANDE DETTA ANBUD TIDSPLAN RIKTLINJER 11 PRELIMINÄRA KOMMENTARER 11 UPPDRAGSGIVNINGENS SYFTE 11 KONTRAKTSLÄNGD 11 INNEHÅLLET I DET TEKNISKA FÖRSLAGET INNEHÅLLET I FINANSIERINGSFÖRSLAGET URVALSKRITERIER EKONOMISK OCH FINANSIELL KAPACITET TEKNISK KAPACITET YRKESMÄSSIG KAPACITET TILLDELNINGSKRITERIER UTLÄGGNING PÅ UNDERLEVERANTÖR DELPOSTER 13 AVSNITT D STANDARDBLANKETTER ANBUDSGIVARES ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER TREDJE PART FINANSIELLT OCH TEKNISKT FÖRSLAG CHECKLISTA BEKRÄFTELSE AV INLÄMNING AV ANBUD 22 AVSNITT E KONTRAKTSUTKAST 23 Avsnitt A Sidan 2

3 Avsnitt A Inledning 1. Vad är ECDC? Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 för att identifiera, bedöma och informera om befintliga och uppkommande risker för människors hälsa som följer av smittsamma sjukdomar. Inom ramen för denna breda uppdragsbeskrivning kan ECDC:s viktigaste uppgifter delas in i följande fyra kategorier: a. Vetenskapliga yttranden baserade på den samlade tekniska sakkunskap inom särskilda områden som tillhandahålls av olika europeiska nätverk och tillfälliga vetenskapliga paneler. b. Tekniskt stöd och information om centrumets verksamhet och resultat, samt spridning av skräddarsydd information till de olika mottagargrupperna. c. Epidemiologisk övervakning och nätverkssamarbete mellan laboratorier, dvs. utveckling av epidemiologisk övervakning på europeisk nivå och underhåll av nätverk för referenslaboratorier. d. Ett system för tidig varning och reaktion baserat på specialister på smittsamma sjukdomar som är tillgängliga dygnet runt. Närmare uppgifter om ECDC:s mandat och funktioner finns i den ovan nämnda förordningen på ECDC:s webbplats < >. 2. Vad är ett anbud? ECDC är genom sin organisation och funktion i ständigt behov av varor och tjänster. Anbudsinfordran är det ordnade sättet att vända sig till marknaden för att köpa dessa varor och tjänster. Syftet med att konkurrensutsätta anbuden för tilldelning av kontrakt är dubbelt: Att säkerställa öppenhet av transaktionerna. Att erhålla den önskade kvaliteten på tjänster, varor och arbeten till bästa möjliga pris. Genom de tillämpliga förordningarna, dvs. direktiv 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG, är ECDC förpliktat att garantera bredast möjliga deltagande, på lika villkor i anbudsförfaranden och kontrakt. 3. Vem kan delta i denna anbudsinfordran? Detta upphandlingsförfarande är öppet för alla fysiska och juridiska personer som vill lämna anbud för tilldelningen av kontrakt och som är etablerade i EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), EFTA-länderna, ECDC:s partnerland eller något annat land som täcks av WTO:s avtal om offentlig upphandling ( 1 ). Avsnitt A Sidan 3

4 Avsnitt B Anvisningar och allmän information rörande anbudet 1. Vad ska ingå i mitt anbud? Anbudsgivare måste lämna ett anbud som består av följande 3 beståndsdelar: A. Tekniskt förslag Det tekniska förslaget ska överensstämma med riktlinjerna och innehålla all information som begärs i avsnitt C.3. Vid utarbetandet av det tekniska förslaget ska de tilldelningskriterier det kommer att utvärderas mot beaktas, se avsnitt C.6. B. Finansieringsförslag Finansieringsförslaget ska innehålla en detaljerad finansiell översikt baserad på formatet i avsnitt D.2. Priser ska anges utan tull- och skatteavgifter och befriat från andra avgifter (inklusive moms), då ECDC är undantaget från sådana avgifter enligt paragraf 3 och 4 i Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna. C. Intyg Intygen är en viktig del av ditt anbud och måste vara fullständiga för att ditt tekniska förslag garanterat ska komma att utvärderas. Intygen måste innehålla följande 4 beståndsdelar: Behörighetsdokument Dokument ska tillhandahållas som bevisar att anbudsgivaren är behörig att lämna in ett anbud för detta kontrakt. Information om dessa dokument finns under 5.1 här nedan. Urvalskriteriehandlingar Alla handlingar som begärs i avsnitt C.5. Anbudsgivarens administrativa uppgifter Denna information behövs för att ECDC ska kunna upprätta kontraktshandlingarna om du skulle tilldelas kontraktet. Informationen är särskilt viktig för betalningar, eftersom betalningar görs genom banköverföring till det konto som anbudsgivaren angivit i standardblanketterna. De standardblanketter som ska användas finns i avsnitt D.1. Checklista Checklistan som finns i avsnitt D.4 ska ingå som omslagssida till ditt tekniska förslag. 2. Kontakter mellan ECDC och anbudsgivaren 2.1 Skriftligt förtydligande före sista dagen för inlämning av anbud Begäran om förtydligande avseende detta upphandlingsförfarande eller avseende typen av kontrakt kan skickas per post, fax eller e-post till: Avsnitt B Sidan 4

5 ECDC Att: Procurement Stockholm, Sverige Fax: +46 (0) E-post: Tidsfristen för begäran om förtydliganden finns angiven i tidsplanen i avsnitt C.1. I varje begäran om förtydligande som skickas till ECDC ska PROC-referensnumret och titeln på anbudet ingå. ECDC tillhandahåller extra information som svar på begäran om förtydligande på följande sätt: Om du har beställt anbudshandlingarna per e-post, fax eller post, kommer du att få skriftliga förtydliganden per e-post eller fax. Om du har laddat ner anbudshandlingarna från ECDC:s webbplats, bör du regelbundet kontrollera följande URL-adress där de skriftliga förtydligandena finns tillgängliga för nedladdning: klicka på competitions och sedan call for tenders. Om ECDC upptäcker ett fel, en brist på exakthet, ett utelämnande eller någon annan typ av skrivfel i texten till meddelandet om upphandling eller i anbudsspecifikationerna så kommer ECDC att på egen begäran informera anbudsgivarna. 2.2 Muntligt förtydligande före sista dagen för inlämning av anbud Om det anses nödvändigt med ett besök i ECDC:s lokaler eller ett möte före sista dagen för inlämning av anbud för att tydliggöra vissa aspekter av anbudet, kommer ECDC att göra de nödvändiga förberedelserna och informera eller bjuda in anbudsgivare. Kostnaderna i samband med deltagandet ska anbudsgivaren stå för. ECDC kan dock besluta att frågan ska hanteras mer effektivt genom ett skriftligt förtydligande. Om ett möte eller besök skulle vara inplanerat så finns datumen angivna i tidsplanen i avsnitt C Kontakter mellan ECDC och anbudsgivare efter sista dagen för inlämning av anbud Om det i samband med ett anbudsförfarande skulle krävas ett förtydligande efter det att anbuden öppnats, eller om uppenbara skrivfel måste rättas till i det inlämnade anbudet, kan ECDC komma att kontakta anbudsgivaren, även om en sådan kontakt inte behöver leda till någon ändring av villkoren i det inlämnade anbudet. 3. Kan jag erbjuda något som avviker från det som efterfrågas i riktlinjerna? Utan en sådan indikation i anbudsspecifikationerna ska inte ditt anbud avvika från de begärda tjänsterna. 4. Kan ett konsortium av företag lämna ett anbud? Gemensamma anbud från konsortier av tjänsteleverantörer tillåts förutsatt att villkoren för tillräcklig konkurrens är uppfyllda. Konsortiet måste tydligt ange vilken tjänsteleverantör som kommer att utföra vilka uppgifter liksom vem som har utsetts av de övriga som den ledande partnern. 5. Uppfyller jag alla formella krav för att vara behörig att lämna anbud? 5.1 Uteslutningskriterier Anbudsgivare utesluts från detta anbudsförfarande i följande fall: Avsnitt C Sidan 5

6 (a) Om de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra förordningar. (b) Om de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom. (c) Om de i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan illegal verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen. (d) Om de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet skall genomföras. Anbudsgivare kommer också att uteslutas om de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, förutsatt att detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten. Behörighetsdokument 1 ECDC ska som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte är i någon av de situationer som beskrivs i punkt a, b eller c här ovan godta ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om sådant intyg inte kan uppvisas, en aktuell motsvarande handling utfärdad av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller i det land den sökande kommer från som visar att dessa krav är uppfyllda. Behörighetsdokument 2 ECDC ska som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte är i den situation som beskrivs i punkt d här ovan godta ett aktuellt intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna i staten i fråga. Om landet i fråga inte utfärdar sådana intyg får det ersättas med en försäkran av anbudsgivaren inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarie eller en behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land den sökande kommer från. 5.2 Vilseledande framställning och förvanskningar Kontrakt kommer inte att delas ut till anbudsgivare som under upphandlingsförfarandet befinner sig i en jävsituation, har gjort sig skyldiga till att lämna felaktiga uppgifter i den information som krävs av ECDC för att få delta i tilldelningen av kontraktet eller som har underlåtit att lämna sådan information. Den anbudsgivare som försöker skaffa sig konfidentiell information, ingår otillåtna överenskommelser med sina konkurrenter eller försöker påverka utvärderingskommittén eller ECDC vid förfarandet med granskning, förklaring, utvärdering och jämförelse av anbud ska uteslutas och kan bli föremål för administrativa påföljder. 6. Sekretess och allmänhetens tillgång till dokument I sin verksamhet i allmänhet och vid anbudsförfaranden i synnerhet följer ECDC följande EU-förordningar: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Avsnitt C Sidan 6

7 7. Var hittar jag de standardbestämmelser som ECDC tillämpar i sina kontrakt? Vid utarbetandet av ett anbud ska bestämmelserna i kontraktsutkastet beaktas (se avsnitt E). Kontraktsutkastet anger i synnerhet metoden och villkoren för betalningar till uppdragstagaren. Bestämmelser som ingår i kontraktsutkastet kan komma att ändras. 8. Kan ECDC kräva en ekonomisk säkerhet från uppdragstagaren? ECDC kan kräva en förskottsgaranti eller en åtagandegaranti av den uppdragstagare som väljs genom detta anbudsförfarande. Vid begäran av en sådan säkerhet inkluderas de särskilda villkor som rör ställande av säkerhet i kontraktsutkastet (avsnitt E). Kostnaderna för säkerheten ska uppdragstagaren stå för. 9. Hur ska jag rapportera om hur mitt uppdrag fortlöper? För att säkerställa att offentliga medel används på rätt sätt kan uppdragstagaren som väljs genom detta anbudsförfarande avkrävas rapporter om hur uppdraget fortlöper. I tillämpliga fall finns typen och frekvensen av dessa rapporter beskrivna i riktlinjerna (se avsnitt C.2). 10. Hur och när ska jag lägga fram mitt anbud? 10.1 Språk Anbud måste lämnas på ett av Europeiska unionens officiella språk. Både det tekniska förslaget och finansieringsförslaget ska ha undertecknats och vara fullt läsliga för att utesluta eventuella oklarheter Datum och postadress Anbudet ska vara poststämplat senast det datum som anges i tidsplanen i avsnitt C.1 eller lämnas in för hand senast kl det datum som anges i avsnitt C.1. Anbudet ska lämnas till följande adress: ECDC Att: Procurement STOCKHOLM SVERIGE Besöksadress: Tomtebodavägen 11A Solna 10.3 System med dubbla kuvert Anbud måste lämnas i enlighet med systemet med dubbla kuvert. Det yttre kuvertet eller emballaget ska vara förseglat med självhäftande tejp och undertecknat tvärs över förseglingen samt bära följande information: Anbudsinfordrans referensnummer (OJ/2006/11/21- PROC/2006/008). Projekttiteln ( Banktjänster ). Anbudsgivarens namn. Märkningen Offer - Not to be opened by the internal mail service. Avsnitt C Sidan 7

8 Adressen för inlämning av anbud (se ovan). Poststämpeln (om tillämpligt) ska vara läslig på ytterkuvertet. De tre inre kuverten är följande: Kuvert A, som ska innehålla ett original (oinbundet, undertecknat och tydligt märkt Original ) av det tekniska förslaget och fyra kopior (inbundna och var och en märkt Kopia ). Kuvert B, som ska innehålla ett signerat original och fyra kopior av finansieringsförslaget. Kuvert C, ett originalexemplar av intygen Bekräftelse av inlämning av anbud För att det ska vara möjligt att följa inkommande anbud ombeds anbudsgivare som inte lämnar in sina anbud för hand att fylla i och skicka in blanketten i avsnitt D Hur kommer mitt anbud att utvärderas? Anbuden öppnas och utvärderas av en kommitté som har den tekniska och administrativa kapacitet som krävs för att avge ett välgrundat omdöme om anbuden. Kommittémedlemmarna utnämns personligen av ECDC med garanterad opartiskhet och sekretess. Var och en av dessa har lika rösträtt Mötet för öppnande av anbuden Det främsta syftet med mötet för öppnande av anbuden är att kontrollera om det mottagna anbudet uppfyller följande formella krav: Inte har lämnats in senare än tidsfristen för inlämning. Kuvertet som innehåller anbudet är förseglat. Avfattat på ett EU-språk. Undertecknat. Innehåller ett tekniskt förslag och ett finansieringsförslag samt intyg. Lämnats in med det antal kopior som krävs. Mötet för öppnande av anbuden kommer att ske den dag som anges i tidsplanen i avsnitt C.1 i ECDC:s lokaler. Anbudsgivare som vill närvara när anbuden öppnas ska sända ett bekräftande fax till ECDC, fax (46-8) Högst en representant per anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas och de är då begränsade till att vara observatörer Mötet för utvärdering av anbuden Anbud som uppfyller de formella krav som kontrollerats vid mötet för öppnande av anbuden kommer att utvärderas i två steg: 1. Utvärderingskommittén diskuterar först anbudsgivarens behörighet och kapacitet att genomföra kontraktet mot bakgrund av de urvalskriterier som definieras i avsnitt C.5. Om ett av de relevanta kriterier som listas under urvalskriterierna inte är positivt kan utvärderingen av anbudet komma att avbrytas. 2. Varje kommittémedlem utvärderar det tekniska förslaget och tilldelar en poäng gentemot tilldelningskriterierna. Genom att avväga den tekniska kvaliteten mot priset fastställs det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingen av anbud är sekretessbelagd. Utvärderingskommitténs övervägningar är inte offentliga och dess beslut fattas kollektivt. Utvärderingskommitténs medlemmar har tystnadsplikt. Utvärderingsrapporterna och de skriftliga underlagen är endast avsedda för användning i tjänsten och får inte vidareförmedlas till anbudsgivarna eller till någon annan part än ECDC, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten. Avsnitt C Sidan 8

9 11.3 Intervjuer Om intervjuer krävs för detta anbudsförfarande ska datumet vara angivet i avsnitt C.1. Om inget datum har angivits innebär detta att ingen intervju behövs. Kostnaderna för att delta i intervjun ska anbudsgivaren stå för. 12. Annan information Inlämningen av ett anbud innebär att man godtar de villkor som anges i Allmänna kontraktsvillkor och alla villkor som fastläggs i anbudsspecifikationerna och bilagorna till dessa, anbudsinfordran och, i tillämpliga fall, ytterligare dokument. Det förväntas att anbudsgivare noga undersöker och följer alla anvisningar och standardformat som finns i dessa specifikationer och i anbudsinfordran. Ett anbud som inte innehåller all information och dokumentation som krävs kan komma att underkännas. Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud under 6 månader räknat från sista dagen för inlämning av anbud. Om en högsta budget nämns i riktlinjerna, kommer den anbudsgivare som lämnar ett finansieringsförslag som överskrider denna budget att underkännas. Alla dokument som läggs fram av anbudsgivaren kommer att tillhöra ECDC och är sekretessbelagda. ECDC ger ingen ersättning för kostnader i samband med utarbetning och inlämning av anbud. Genomförandet av ett tilldelnings- eller anbudsförfarande innebär inte någon skyldighet för ECDC att tilldela något företag ett kontrakt. ECDC är inte skyldigt att betala någon ersättning till anbudsgivare vars anbud inte valts ut. Samma sak gäller om ECDC beslutar att inte genomföra upphandlingen. Varje anbudsgivare kommer att få skriftligt besked om resultatet av anbudsbegäran. Avsnitt C Sidan 9

10 Avsnitt C Särskild information rörande detta anbud 1. Tidsplan Tidsplanen för detta anbudsförfarande och resulterande kontrakt är som följer: OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Banktjänster Sammanfattande tidsplan Kommentarer Förhandsmeddelande 12 april 2006 Datum för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning Datum för offentliggörande av meddelandet om upphandling 21 november 2006 Datum då publikationen skickas till Europeiska gemenskapernas officiella tidning Sista dag för utgivning av förtydliganden från ECDC 11 januari 2007 Tidsfrist för inlämning av anbud 19 januari 2007 kl lokal tid Intervjuer (i tillämpliga fall) Ej tillämpligt för detta anbudsförfarande Mötet för öppnande av anbud 26 januari 2007 Kl lokal tid Datum för utvärdering av anbud 27 januari 2007 Beräknat Den utvalda anbudsgivaren underrättas om tilldelat kontrakt Utvärderingsdatum plus 2-4 veckor Kontraktsunderskrift Utvärderingsdatum plus 4-6 veckor Beräknat Beräknat Startdatum för arbetsuppgifterna Beräknat Beräknat Slutdatum för arbetsuppgifterna Beräknat Beräknat Avsnitt C Sidan 10

11 2. Riktlinjer Syftet med dessa riktlinjer är att ge anbudsgivarna instruktioner och vägledning om den typ av anbud de behöver lämna och att tjäna som uppdragstagarens fullmakt under projektgenomförandet. Riktlinjerna säkerställer att uppdragstagaren utför projektet på rätt sätt, att arbetet utförs inom tidsramarna och att inga resurser slösas. Riktlinjerna kommer att ingå i det kontrakt som kan tilldelas till följd av detta anbudsförfarande. Uppdragstagaren ska tillhandahålla banktjänster i enlighet med riktlinjerna och modellen för tjänstekontrakt. Preliminära kommentarer ECDC har för närvarande cirka 90 personer anställda, bl.a. tillfälligt anställda, utsända nationella experter, kontraktsanställda och olika assistenter och konsulter med korttidskontrakt. För att utöva sin verksamhet har ECDC ansvar för en budget på 17,2 miljoner euro under 2006 som kommer att öka till cirka 27 miljoner euro 2007 och med tiden överskrida 55 miljoner euro. Följaktligen kommer personalsiffrorna att gradvis stiga till över 300. Uppdragsgivningens syfte ECDC önskar sluta ett tjänstekontrakt med en anbudsgivare som ska tillhandahålla banktjänster. ECDC ligger i Tomteboda, Solna, Sverige. Kontraktslängd Kontraktslängden är tre år med möjlighet till förlängning i ett år plus ytterligare ett år. Vid en eventuell förlängning kommer ändringar att göras i kontraktet. Innehållet i det tekniska förslaget Som beskrivs här ovan i del B.1 ska anbudet bestå av tre delar. En av dessa är det tekniska förslaget, som ska innehålla följande information: - Presentation av banken och dess nätverk av filialer och kontor - Vederbörligt ifyllda dokument i avsnitt D.2.A Kvalitet på tjänster - Vilken del som helst av riktlinjerna som anbudsgivaren känner sig manad att kommentera, förklara eller utveckla. 3. Innehållet i finansieringsförslaget Finansieringsförslaget måste bygga på formatet i avsnitt D.2. (B & C) Som nämnts i avsnitt B.1 är ECDC undantaget från alla tullavgifter, skatter och andra avgifter, inklusive moms. Av detta skäl ska alla priser som anges i den finansiella översikten vara befriade från moms och andra skatter eller tullavgifter. 4. Urvalskriterier Anbudsgivaren måste lämna in bevis på sin kapacitet att genomföra kontraktet. Utvärderingskommittén kommer att undersöka anbuden för att säkerställa att de uppgifter som i efterfrågas i urvalskriterierna har tillhandahållits och att anbudsgivaren uppfyller samtliga dessa kriterier. Anbud där vissa av de begärda uppgifterna saknas kan komma att underkännas direkt. Avsnitt C Sidan 11

12 När ett konsortium lämnar in ett anbud måste varje medlem av konsortiet lägga fram de bevis som efterfrågas. Vad gäller teknisk kapacitet kommer de bevis som läggs fram av varje konsortiemedlem att kontrolleras på konsortienivå för att säkerställa att konsortiet uppfyller kriterierna. 4.1 Ekonomisk och finansiell kapacitet Anbudsgivaren måste besitta följande ekonomiska och finansiella kapacitet för att genomföra kontraktet. Anbudsgivaren måste kunna bevisa att han befinner sig i en stabil finansiell position. Bevis på denna kapacitet ska tillhandahållas genom följande: Granskade bokslut, balansräkningar eller utdrag ur dessa i de fall då publicering av balansräkningen krävs enligt företagslagstiftningen i etableringslandet. Om tjänsteleverantören har ett godtagbart skäl för att inte förete de referenser som den upphandlande myndigheten begär, får han bevisa sin ekonomiska och finansiella ställning med varje annat dokument som den upphandlande myndigheten finner lämpligt. 4.2 Teknisk kapacitet Anbudsgivaren måste besitta följande tekniska kapacitet för att genomföra kontraktet. Anbudsgivaren måste kunna bevisa att han förmår utföra finansiella transaktioner och tillhandahålla relevanta finansiella tjänster i Sverige. Bevis på denna kapacitet ska tillhandahållas genom följande: En presentation av företaget och dess nätverk av filialer och kontor inklusive en filial i Solna där centrumet har sitt säte eller Vasastan i Stockholm. En presentation av anbudsgivarens viktigaste kontrakt (namn på kunder, kvantiteter, levererade tjänster och längd på kontrakt). 4.3 Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren måste besitta följande yrkesmässiga kapacitet för att genomföra kontraktet. inom de verksamhetsregler som fastställts av den behöriga myndigheten/tillsynsmyndigheten i den stat där banken har sin verksamhet Bevis på denna kapacitet ska tillhandahållas genom följande: dokumentation från den tillsynsmyndighet som ansvarar för finansinstituten i landet 5. Tilldelningskriterier Efter att anbudsgivaren förevisat en lämplig kapacitet att genomföra kontraktet utifrån urvalskriterierna, kommer anbudet att bedömas på grundval av tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna används för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Kvaliteten på varje anbud kommer att utvärderas i enlighet med tilldelningskriterierna och den förknippade viktningen. Inga andra tilldelningskriterier och underkriterier än de som beskrivs här nedan kommer att användas för att utvärdera anbudet. Tilldelningskriterierna för detta anbud är: A. Kvalitet på begärda tjänster 50 % B. Kostnad för tjänsterna 45 % C. Extra tjänster åt ECDC:s personal 5 % Avsnitt C Sidan 12

13 Ovanstående tilldelningskriterier kommer att utvärderas såsom anges i följande lista: A. KVALITET PÅ TJÄNSTER 50 % I. Automatisering av elektroniska system och tillgänglighet till systemen på engelska (13) II. Åtagande att samarbeta med ECDC och ECDC:s leverantör av bokföringsprogram för att skapa en fullständigt automatiserad betalningslänk mellan centrumets bokföringssystem och banken (10) III. Valuteringsdagar för debet- och kredittransaktioner (15) IV. Åtagande att samarbeta med ECDC för att täcka valutarisker i enlighet med centrumets behov (8) V. Alla övriga tjänster som kan vara av intresse för centrumet (4) B. KOSTNAD FÖR TJÄNSTERNA / INKOMST 45 % I. Kostnad för enskilda transaktioner (20) II. Lista på alla övriga provisioner och kostnader, bl.a. kostnad för att använda internetbank (om tillämpligt) och kostnad för att överföra filer och skicka / ta emot information via internet (15) III. Tillämpliga räntor på ECDC:s konton (10) C. EXTRA TJÄNSTER ÅT ECDC:s PERSONAL 5 % Summan av samtliga kriterier ger totalt 100 poäng. Viktningen mellan de respektive tilldelningskriterierna beror på typen av efterfrågade tjänster och är följaktligen nära förbunden med riktlinjerna. Tilldelningskriterierna är därför kvantifierade parametrar som anbudet bör rätta sig efter. 6. Utläggning på underleverantör Arbetsuppgifterna som anges i riktlinjerna får inte läggas ut till andra tjänsteleverantörer. 7. Delposter Detta anbud är inte indelat i delposter. Avsnitt C Sidan 13

14 Avsnitt D Standardblanketter Standardblanketterna ska fyllas i och tillhandahållas som del av anbudet. 1. Anbudsgivares administrativa uppgifter 1.1 Adress och kontaktuppgifter Anbudsgivarens namn Adress Postnummer Tfn Fax: E-post Webbplats (i tillämpliga fall) Juridisk ställning Kontaktperson för detta anbud Firmatecknare Avsnitt D Sidan 14

15 1.2 Tredje part Avsnitt D Sidan 15

16 2. Finansiellt och tekniskt förslag Pris Priser ska anges i SEK och ska inkludera alla utgifter för arbetet. A. KVALITET PÅ TJÄNSTER I. Automatisering av elektroniska system och tillgänglighet till systemen på engelska (13) Centrumets arbetsspråk är engelska Automatiserade system (via modem eller internet) för att skicka och ta emot transaktioner, information, betalningsbekräftelser och betalningsutdrag ska alltid vara tillgängliga på engelska. Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: II. Åtagande att samarbeta med ECDC och ECDC:s leverantör av bokföringsprogram för att skapa en fullständigt automatiserad betalningslänk mellan centrumets bokföringssystem och banken (10) ECDC använder för närvarande bokföringsprogrammet BOB (www.bobsoftware.com) och planerar att skapa en länk till dess banksystem för att bearbeta elektroniska betalningsfiler. Banken åtar sig ansvaret att samarbeta nära med ECDC och/eller ECDC:s leverantör av bokföringsprogram för att skapa den ovan nämnda länken. Dessutom ska banken uppge att den åtar sig att samarbeta med ECDC ifall den senare bestämmer sig för att ändra eller uppgradera sitt bokföringsprogram på ett sätt som påverkar betalningsrutinen. Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: III. Valuteringsdagar för debet- och kredittransaktioner (15) Vänligen ange maximalt antal dagar som behövs för varje transaktion och cut off-tiden. TYP AV BEFORDRAN Elektronisk TYP AV TRANSAKTION Plusgiro - Lokal SEK TID FÖR UTFÖRANDE (DAGAR) CUT OFF-TID Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (andra valutor) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande Avsnitt D Sidan 16

17 Manuell (säkerhetssystem vid systemfel) Plusgiro - Lokal SEK Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (annan valuta) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: IV. Åtagande att samarbeta med ECDC för att täcka valutarisker i enlighet med centrumets behov (8) ECDC:s budget är i euro men en stor del av centrumets transaktioner utförs i SEK. Därför är centrumet utsatt för en valutarisk som är kopplad till den svenska kronans svängningar i förhållande till euron. Banken åtar sig ansvaret att tillhandahålla ett lämpligt finansiellt verktyg (specialanpassat om så krävs) för att ta itu med denna risk efter samråd med centrumets finansgrupp. Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: V. Lägg till här nedan alla övriga tjänster som kan vara av intresse för centrumet (4) Banken förklarar att den kan tillhandahålla följande extra tjänster: Underskrift av bankens företrädare: Avsnitt D Sidan 17

18 B. KOSTNAD FÖR TJÄNSTERNA / INKOMST (45/100) I. Vänligen ange kostnaden för varje enskild transaktion (20) TYP AV BEFORDRAN TYP AV TRANSAKTION KOSTNAD (SEK) Elektronisk Plusgiro - Lokal SEK Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (andra valutor) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande Manuell (säkerhetssystem vid systemfel) Plusgiro - Lokal SEK Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (annan valuta) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande [lista kostnad för alla extra tjänster här] Underskrift av bankens företrädare: Avsnitt D Sidan 18

19 II. Bifoga en lista på alla övriga provisioner och kostnader, bl.a. kostnad för att använda internetbank (om tillämpligt) och kostnad för att överföra filer och skicka / ta emot information via internet (15) Ange transaktionens / tjänstens typ här nedan: KOSTNAD (SEK) Underskrift av bankens företrädare: III. Tillämpliga räntor (inkomst) på ECDC:s konton (10) Tillhandahåll en komplett lista över tillämpliga räntor (inkomst) för ECDC på: a) Checkkonto i SEK [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] b) Checkkonto i EUR [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] Avsnitt D Sidan 19

20 c) Kapitalkonto i SEK [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] c) Kapitalkonto i EUR [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] Underskrift av bankens företrädare: C. EXTRA TJÄNSTER ÅT ECDC:s PERSONAL (5/100) Ange extra tjänster åt ECDC:s personal såsom: Ja/Nej Kostnad/Ränta a) kredit-/betalkort utan eller med lägre årsavgift b) särskilda räntesatser för lån och för tillgodohavanden c) privatanvändares internetbank på engelska lista alla andra tjänster Avsnitt D Sidan 20

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro 22.2.2012 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer