OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OJ/2006/11/21- PROC/2006/008"

Transkript

1 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/ daterad Banktjänster Page 1

2 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN DELTA I DENNA ANBUDSINFORDRAN? 3 AVSNITT B ANVISNINGAR OCH ALLMÄN INFORMATION RÖRANDE ANBUDET 4 1. VAD SKA INGÅ I MITT ANBUD? 4 A. TEKNISKT FÖRSLAG 4 B. FINANSIERINGSFÖRSLAG 4 C. INTYG 4 2. KONTAKTER MELLAN ECDC OCH ANBUDSGIVAREN SKRIFTLIGT FÖRTYDLIGANDE FÖRE SISTA DAGEN FÖR INLÄMNING AV ANBUD MUNTLIGT FÖRTYDLIGANDE FÖRE SISTA DAGEN FÖR INLÄMNING AV ANBUD KONTAKTER MELLAN ECDC OCH ANBUDSGIVARE EFTER SISTA DAGEN FÖR INLÄMNING AV ANBUD 5 3. KAN JAG ERBJUDA NÅGOT SOM AVVIKER FRÅN DET SOM EFTERFRÅGAS I RIKTLINJERNA? 5 4. KAN ETT KONSORTIUM AV FÖRETAG LÄMNA ETT ANBUD? 5 5. UPPFYLLER JAG ALLA FORMELLA KRAV FÖR ATT VARA BEHÖRIG ATT LÄMNA ANBUD? UTESLUTNINGSKRITERIER VILSELEDANDE FRAMSTÄLLNING OCH FÖRVANSKNINGAR 6 6. SEKRETESS OCH ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL DOKUMENT 6 7. VAR HITTAR JAG DE STANDARDBESTÄMMELSER SOM ECDC TILLÄMPAR I SINA KONTRAKT? 7 8. KAN ECDC KRÄVA EN EKONOMISK SÄKERHET FRÅN UPPDRAGSTAGAREN? 7 9. HUR SKA JAG RAPPORTERA OM HUR MITT UPPDRAG FORTLÖPER? HUR OCH NÄR SKA JAG LÄGGA FRAM MITT ANBUD? SPRÅK DATUM OCH POSTADRESS SYSTEM MED DUBBLA KUVERT BEKRÄFTELSE AV INLÄMNING AV ANBUD HUR KOMMER MITT ANBUD ATT UTVÄRDERAS? MÖTET FÖR ÖPPNANDE AV ANBUDEN MÖTET FÖR UTVÄRDERING AV ANBUDEN INTERVJUER ANNAN INFORMATION 9 AVSNITT C SÄRSKILD INFORMATION RÖRANDE DETTA ANBUD TIDSPLAN RIKTLINJER 11 PRELIMINÄRA KOMMENTARER 11 UPPDRAGSGIVNINGENS SYFTE 11 KONTRAKTSLÄNGD 11 INNEHÅLLET I DET TEKNISKA FÖRSLAGET INNEHÅLLET I FINANSIERINGSFÖRSLAGET URVALSKRITERIER EKONOMISK OCH FINANSIELL KAPACITET TEKNISK KAPACITET YRKESMÄSSIG KAPACITET TILLDELNINGSKRITERIER UTLÄGGNING PÅ UNDERLEVERANTÖR DELPOSTER 13 AVSNITT D STANDARDBLANKETTER ANBUDSGIVARES ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER TREDJE PART FINANSIELLT OCH TEKNISKT FÖRSLAG CHECKLISTA BEKRÄFTELSE AV INLÄMNING AV ANBUD 22 AVSNITT E KONTRAKTSUTKAST 23 Avsnitt A Sidan 2

3 Avsnitt A Inledning 1. Vad är ECDC? Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 för att identifiera, bedöma och informera om befintliga och uppkommande risker för människors hälsa som följer av smittsamma sjukdomar. Inom ramen för denna breda uppdragsbeskrivning kan ECDC:s viktigaste uppgifter delas in i följande fyra kategorier: a. Vetenskapliga yttranden baserade på den samlade tekniska sakkunskap inom särskilda områden som tillhandahålls av olika europeiska nätverk och tillfälliga vetenskapliga paneler. b. Tekniskt stöd och information om centrumets verksamhet och resultat, samt spridning av skräddarsydd information till de olika mottagargrupperna. c. Epidemiologisk övervakning och nätverkssamarbete mellan laboratorier, dvs. utveckling av epidemiologisk övervakning på europeisk nivå och underhåll av nätverk för referenslaboratorier. d. Ett system för tidig varning och reaktion baserat på specialister på smittsamma sjukdomar som är tillgängliga dygnet runt. Närmare uppgifter om ECDC:s mandat och funktioner finns i den ovan nämnda förordningen på ECDC:s webbplats < >. 2. Vad är ett anbud? ECDC är genom sin organisation och funktion i ständigt behov av varor och tjänster. Anbudsinfordran är det ordnade sättet att vända sig till marknaden för att köpa dessa varor och tjänster. Syftet med att konkurrensutsätta anbuden för tilldelning av kontrakt är dubbelt: Att säkerställa öppenhet av transaktionerna. Att erhålla den önskade kvaliteten på tjänster, varor och arbeten till bästa möjliga pris. Genom de tillämpliga förordningarna, dvs. direktiv 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG, är ECDC förpliktat att garantera bredast möjliga deltagande, på lika villkor i anbudsförfaranden och kontrakt. 3. Vem kan delta i denna anbudsinfordran? Detta upphandlingsförfarande är öppet för alla fysiska och juridiska personer som vill lämna anbud för tilldelningen av kontrakt och som är etablerade i EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), EFTA-länderna, ECDC:s partnerland eller något annat land som täcks av WTO:s avtal om offentlig upphandling ( 1 ). Avsnitt A Sidan 3

4 Avsnitt B Anvisningar och allmän information rörande anbudet 1. Vad ska ingå i mitt anbud? Anbudsgivare måste lämna ett anbud som består av följande 3 beståndsdelar: A. Tekniskt förslag Det tekniska förslaget ska överensstämma med riktlinjerna och innehålla all information som begärs i avsnitt C.3. Vid utarbetandet av det tekniska förslaget ska de tilldelningskriterier det kommer att utvärderas mot beaktas, se avsnitt C.6. B. Finansieringsförslag Finansieringsförslaget ska innehålla en detaljerad finansiell översikt baserad på formatet i avsnitt D.2. Priser ska anges utan tull- och skatteavgifter och befriat från andra avgifter (inklusive moms), då ECDC är undantaget från sådana avgifter enligt paragraf 3 och 4 i Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna. C. Intyg Intygen är en viktig del av ditt anbud och måste vara fullständiga för att ditt tekniska förslag garanterat ska komma att utvärderas. Intygen måste innehålla följande 4 beståndsdelar: Behörighetsdokument Dokument ska tillhandahållas som bevisar att anbudsgivaren är behörig att lämna in ett anbud för detta kontrakt. Information om dessa dokument finns under 5.1 här nedan. Urvalskriteriehandlingar Alla handlingar som begärs i avsnitt C.5. Anbudsgivarens administrativa uppgifter Denna information behövs för att ECDC ska kunna upprätta kontraktshandlingarna om du skulle tilldelas kontraktet. Informationen är särskilt viktig för betalningar, eftersom betalningar görs genom banköverföring till det konto som anbudsgivaren angivit i standardblanketterna. De standardblanketter som ska användas finns i avsnitt D.1. Checklista Checklistan som finns i avsnitt D.4 ska ingå som omslagssida till ditt tekniska förslag. 2. Kontakter mellan ECDC och anbudsgivaren 2.1 Skriftligt förtydligande före sista dagen för inlämning av anbud Begäran om förtydligande avseende detta upphandlingsförfarande eller avseende typen av kontrakt kan skickas per post, fax eller e-post till: Avsnitt B Sidan 4

5 ECDC Att: Procurement Stockholm, Sverige Fax: +46 (0) E-post: Tidsfristen för begäran om förtydliganden finns angiven i tidsplanen i avsnitt C.1. I varje begäran om förtydligande som skickas till ECDC ska PROC-referensnumret och titeln på anbudet ingå. ECDC tillhandahåller extra information som svar på begäran om förtydligande på följande sätt: Om du har beställt anbudshandlingarna per e-post, fax eller post, kommer du att få skriftliga förtydliganden per e-post eller fax. Om du har laddat ner anbudshandlingarna från ECDC:s webbplats, bör du regelbundet kontrollera följande URL-adress där de skriftliga förtydligandena finns tillgängliga för nedladdning: klicka på competitions och sedan call for tenders. Om ECDC upptäcker ett fel, en brist på exakthet, ett utelämnande eller någon annan typ av skrivfel i texten till meddelandet om upphandling eller i anbudsspecifikationerna så kommer ECDC att på egen begäran informera anbudsgivarna. 2.2 Muntligt förtydligande före sista dagen för inlämning av anbud Om det anses nödvändigt med ett besök i ECDC:s lokaler eller ett möte före sista dagen för inlämning av anbud för att tydliggöra vissa aspekter av anbudet, kommer ECDC att göra de nödvändiga förberedelserna och informera eller bjuda in anbudsgivare. Kostnaderna i samband med deltagandet ska anbudsgivaren stå för. ECDC kan dock besluta att frågan ska hanteras mer effektivt genom ett skriftligt förtydligande. Om ett möte eller besök skulle vara inplanerat så finns datumen angivna i tidsplanen i avsnitt C Kontakter mellan ECDC och anbudsgivare efter sista dagen för inlämning av anbud Om det i samband med ett anbudsförfarande skulle krävas ett förtydligande efter det att anbuden öppnats, eller om uppenbara skrivfel måste rättas till i det inlämnade anbudet, kan ECDC komma att kontakta anbudsgivaren, även om en sådan kontakt inte behöver leda till någon ändring av villkoren i det inlämnade anbudet. 3. Kan jag erbjuda något som avviker från det som efterfrågas i riktlinjerna? Utan en sådan indikation i anbudsspecifikationerna ska inte ditt anbud avvika från de begärda tjänsterna. 4. Kan ett konsortium av företag lämna ett anbud? Gemensamma anbud från konsortier av tjänsteleverantörer tillåts förutsatt att villkoren för tillräcklig konkurrens är uppfyllda. Konsortiet måste tydligt ange vilken tjänsteleverantör som kommer att utföra vilka uppgifter liksom vem som har utsetts av de övriga som den ledande partnern. 5. Uppfyller jag alla formella krav för att vara behörig att lämna anbud? 5.1 Uteslutningskriterier Anbudsgivare utesluts från detta anbudsförfarande i följande fall: Avsnitt C Sidan 5

6 (a) Om de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra förordningar. (b) Om de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom. (c) Om de i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan illegal verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen. (d) Om de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet skall genomföras. Anbudsgivare kommer också att uteslutas om de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, förutsatt att detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten. Behörighetsdokument 1 ECDC ska som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte är i någon av de situationer som beskrivs i punkt a, b eller c här ovan godta ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om sådant intyg inte kan uppvisas, en aktuell motsvarande handling utfärdad av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller i det land den sökande kommer från som visar att dessa krav är uppfyllda. Behörighetsdokument 2 ECDC ska som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte är i den situation som beskrivs i punkt d här ovan godta ett aktuellt intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna i staten i fråga. Om landet i fråga inte utfärdar sådana intyg får det ersättas med en försäkran av anbudsgivaren inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarie eller en behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land den sökande kommer från. 5.2 Vilseledande framställning och förvanskningar Kontrakt kommer inte att delas ut till anbudsgivare som under upphandlingsförfarandet befinner sig i en jävsituation, har gjort sig skyldiga till att lämna felaktiga uppgifter i den information som krävs av ECDC för att få delta i tilldelningen av kontraktet eller som har underlåtit att lämna sådan information. Den anbudsgivare som försöker skaffa sig konfidentiell information, ingår otillåtna överenskommelser med sina konkurrenter eller försöker påverka utvärderingskommittén eller ECDC vid förfarandet med granskning, förklaring, utvärdering och jämförelse av anbud ska uteslutas och kan bli föremål för administrativa påföljder. 6. Sekretess och allmänhetens tillgång till dokument I sin verksamhet i allmänhet och vid anbudsförfaranden i synnerhet följer ECDC följande EU-förordningar: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Avsnitt C Sidan 6

7 7. Var hittar jag de standardbestämmelser som ECDC tillämpar i sina kontrakt? Vid utarbetandet av ett anbud ska bestämmelserna i kontraktsutkastet beaktas (se avsnitt E). Kontraktsutkastet anger i synnerhet metoden och villkoren för betalningar till uppdragstagaren. Bestämmelser som ingår i kontraktsutkastet kan komma att ändras. 8. Kan ECDC kräva en ekonomisk säkerhet från uppdragstagaren? ECDC kan kräva en förskottsgaranti eller en åtagandegaranti av den uppdragstagare som väljs genom detta anbudsförfarande. Vid begäran av en sådan säkerhet inkluderas de särskilda villkor som rör ställande av säkerhet i kontraktsutkastet (avsnitt E). Kostnaderna för säkerheten ska uppdragstagaren stå för. 9. Hur ska jag rapportera om hur mitt uppdrag fortlöper? För att säkerställa att offentliga medel används på rätt sätt kan uppdragstagaren som väljs genom detta anbudsförfarande avkrävas rapporter om hur uppdraget fortlöper. I tillämpliga fall finns typen och frekvensen av dessa rapporter beskrivna i riktlinjerna (se avsnitt C.2). 10. Hur och när ska jag lägga fram mitt anbud? 10.1 Språk Anbud måste lämnas på ett av Europeiska unionens officiella språk. Både det tekniska förslaget och finansieringsförslaget ska ha undertecknats och vara fullt läsliga för att utesluta eventuella oklarheter Datum och postadress Anbudet ska vara poststämplat senast det datum som anges i tidsplanen i avsnitt C.1 eller lämnas in för hand senast kl det datum som anges i avsnitt C.1. Anbudet ska lämnas till följande adress: ECDC Att: Procurement STOCKHOLM SVERIGE Besöksadress: Tomtebodavägen 11A Solna 10.3 System med dubbla kuvert Anbud måste lämnas i enlighet med systemet med dubbla kuvert. Det yttre kuvertet eller emballaget ska vara förseglat med självhäftande tejp och undertecknat tvärs över förseglingen samt bära följande information: Anbudsinfordrans referensnummer (OJ/2006/11/21- PROC/2006/008). Projekttiteln ( Banktjänster ). Anbudsgivarens namn. Märkningen Offer - Not to be opened by the internal mail service. Avsnitt C Sidan 7

8 Adressen för inlämning av anbud (se ovan). Poststämpeln (om tillämpligt) ska vara läslig på ytterkuvertet. De tre inre kuverten är följande: Kuvert A, som ska innehålla ett original (oinbundet, undertecknat och tydligt märkt Original ) av det tekniska förslaget och fyra kopior (inbundna och var och en märkt Kopia ). Kuvert B, som ska innehålla ett signerat original och fyra kopior av finansieringsförslaget. Kuvert C, ett originalexemplar av intygen Bekräftelse av inlämning av anbud För att det ska vara möjligt att följa inkommande anbud ombeds anbudsgivare som inte lämnar in sina anbud för hand att fylla i och skicka in blanketten i avsnitt D Hur kommer mitt anbud att utvärderas? Anbuden öppnas och utvärderas av en kommitté som har den tekniska och administrativa kapacitet som krävs för att avge ett välgrundat omdöme om anbuden. Kommittémedlemmarna utnämns personligen av ECDC med garanterad opartiskhet och sekretess. Var och en av dessa har lika rösträtt Mötet för öppnande av anbuden Det främsta syftet med mötet för öppnande av anbuden är att kontrollera om det mottagna anbudet uppfyller följande formella krav: Inte har lämnats in senare än tidsfristen för inlämning. Kuvertet som innehåller anbudet är förseglat. Avfattat på ett EU-språk. Undertecknat. Innehåller ett tekniskt förslag och ett finansieringsförslag samt intyg. Lämnats in med det antal kopior som krävs. Mötet för öppnande av anbuden kommer att ske den dag som anges i tidsplanen i avsnitt C.1 i ECDC:s lokaler. Anbudsgivare som vill närvara när anbuden öppnas ska sända ett bekräftande fax till ECDC, fax (46-8) Högst en representant per anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas och de är då begränsade till att vara observatörer Mötet för utvärdering av anbuden Anbud som uppfyller de formella krav som kontrollerats vid mötet för öppnande av anbuden kommer att utvärderas i två steg: 1. Utvärderingskommittén diskuterar först anbudsgivarens behörighet och kapacitet att genomföra kontraktet mot bakgrund av de urvalskriterier som definieras i avsnitt C.5. Om ett av de relevanta kriterier som listas under urvalskriterierna inte är positivt kan utvärderingen av anbudet komma att avbrytas. 2. Varje kommittémedlem utvärderar det tekniska förslaget och tilldelar en poäng gentemot tilldelningskriterierna. Genom att avväga den tekniska kvaliteten mot priset fastställs det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingen av anbud är sekretessbelagd. Utvärderingskommitténs övervägningar är inte offentliga och dess beslut fattas kollektivt. Utvärderingskommitténs medlemmar har tystnadsplikt. Utvärderingsrapporterna och de skriftliga underlagen är endast avsedda för användning i tjänsten och får inte vidareförmedlas till anbudsgivarna eller till någon annan part än ECDC, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten. Avsnitt C Sidan 8

9 11.3 Intervjuer Om intervjuer krävs för detta anbudsförfarande ska datumet vara angivet i avsnitt C.1. Om inget datum har angivits innebär detta att ingen intervju behövs. Kostnaderna för att delta i intervjun ska anbudsgivaren stå för. 12. Annan information Inlämningen av ett anbud innebär att man godtar de villkor som anges i Allmänna kontraktsvillkor och alla villkor som fastläggs i anbudsspecifikationerna och bilagorna till dessa, anbudsinfordran och, i tillämpliga fall, ytterligare dokument. Det förväntas att anbudsgivare noga undersöker och följer alla anvisningar och standardformat som finns i dessa specifikationer och i anbudsinfordran. Ett anbud som inte innehåller all information och dokumentation som krävs kan komma att underkännas. Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud under 6 månader räknat från sista dagen för inlämning av anbud. Om en högsta budget nämns i riktlinjerna, kommer den anbudsgivare som lämnar ett finansieringsförslag som överskrider denna budget att underkännas. Alla dokument som läggs fram av anbudsgivaren kommer att tillhöra ECDC och är sekretessbelagda. ECDC ger ingen ersättning för kostnader i samband med utarbetning och inlämning av anbud. Genomförandet av ett tilldelnings- eller anbudsförfarande innebär inte någon skyldighet för ECDC att tilldela något företag ett kontrakt. ECDC är inte skyldigt att betala någon ersättning till anbudsgivare vars anbud inte valts ut. Samma sak gäller om ECDC beslutar att inte genomföra upphandlingen. Varje anbudsgivare kommer att få skriftligt besked om resultatet av anbudsbegäran. Avsnitt C Sidan 9

10 Avsnitt C Särskild information rörande detta anbud 1. Tidsplan Tidsplanen för detta anbudsförfarande och resulterande kontrakt är som följer: OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Banktjänster Sammanfattande tidsplan Kommentarer Förhandsmeddelande 12 april 2006 Datum för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning Datum för offentliggörande av meddelandet om upphandling 21 november 2006 Datum då publikationen skickas till Europeiska gemenskapernas officiella tidning Sista dag för utgivning av förtydliganden från ECDC 11 januari 2007 Tidsfrist för inlämning av anbud 19 januari 2007 kl lokal tid Intervjuer (i tillämpliga fall) Ej tillämpligt för detta anbudsförfarande Mötet för öppnande av anbud 26 januari 2007 Kl lokal tid Datum för utvärdering av anbud 27 januari 2007 Beräknat Den utvalda anbudsgivaren underrättas om tilldelat kontrakt Utvärderingsdatum plus 2-4 veckor Kontraktsunderskrift Utvärderingsdatum plus 4-6 veckor Beräknat Beräknat Startdatum för arbetsuppgifterna Beräknat Beräknat Slutdatum för arbetsuppgifterna Beräknat Beräknat Avsnitt C Sidan 10

11 2. Riktlinjer Syftet med dessa riktlinjer är att ge anbudsgivarna instruktioner och vägledning om den typ av anbud de behöver lämna och att tjäna som uppdragstagarens fullmakt under projektgenomförandet. Riktlinjerna säkerställer att uppdragstagaren utför projektet på rätt sätt, att arbetet utförs inom tidsramarna och att inga resurser slösas. Riktlinjerna kommer att ingå i det kontrakt som kan tilldelas till följd av detta anbudsförfarande. Uppdragstagaren ska tillhandahålla banktjänster i enlighet med riktlinjerna och modellen för tjänstekontrakt. Preliminära kommentarer ECDC har för närvarande cirka 90 personer anställda, bl.a. tillfälligt anställda, utsända nationella experter, kontraktsanställda och olika assistenter och konsulter med korttidskontrakt. För att utöva sin verksamhet har ECDC ansvar för en budget på 17,2 miljoner euro under 2006 som kommer att öka till cirka 27 miljoner euro 2007 och med tiden överskrida 55 miljoner euro. Följaktligen kommer personalsiffrorna att gradvis stiga till över 300. Uppdragsgivningens syfte ECDC önskar sluta ett tjänstekontrakt med en anbudsgivare som ska tillhandahålla banktjänster. ECDC ligger i Tomteboda, Solna, Sverige. Kontraktslängd Kontraktslängden är tre år med möjlighet till förlängning i ett år plus ytterligare ett år. Vid en eventuell förlängning kommer ändringar att göras i kontraktet. Innehållet i det tekniska förslaget Som beskrivs här ovan i del B.1 ska anbudet bestå av tre delar. En av dessa är det tekniska förslaget, som ska innehålla följande information: - Presentation av banken och dess nätverk av filialer och kontor - Vederbörligt ifyllda dokument i avsnitt D.2.A Kvalitet på tjänster - Vilken del som helst av riktlinjerna som anbudsgivaren känner sig manad att kommentera, förklara eller utveckla. 3. Innehållet i finansieringsförslaget Finansieringsförslaget måste bygga på formatet i avsnitt D.2. (B & C) Som nämnts i avsnitt B.1 är ECDC undantaget från alla tullavgifter, skatter och andra avgifter, inklusive moms. Av detta skäl ska alla priser som anges i den finansiella översikten vara befriade från moms och andra skatter eller tullavgifter. 4. Urvalskriterier Anbudsgivaren måste lämna in bevis på sin kapacitet att genomföra kontraktet. Utvärderingskommittén kommer att undersöka anbuden för att säkerställa att de uppgifter som i efterfrågas i urvalskriterierna har tillhandahållits och att anbudsgivaren uppfyller samtliga dessa kriterier. Anbud där vissa av de begärda uppgifterna saknas kan komma att underkännas direkt. Avsnitt C Sidan 11

12 När ett konsortium lämnar in ett anbud måste varje medlem av konsortiet lägga fram de bevis som efterfrågas. Vad gäller teknisk kapacitet kommer de bevis som läggs fram av varje konsortiemedlem att kontrolleras på konsortienivå för att säkerställa att konsortiet uppfyller kriterierna. 4.1 Ekonomisk och finansiell kapacitet Anbudsgivaren måste besitta följande ekonomiska och finansiella kapacitet för att genomföra kontraktet. Anbudsgivaren måste kunna bevisa att han befinner sig i en stabil finansiell position. Bevis på denna kapacitet ska tillhandahållas genom följande: Granskade bokslut, balansräkningar eller utdrag ur dessa i de fall då publicering av balansräkningen krävs enligt företagslagstiftningen i etableringslandet. Om tjänsteleverantören har ett godtagbart skäl för att inte förete de referenser som den upphandlande myndigheten begär, får han bevisa sin ekonomiska och finansiella ställning med varje annat dokument som den upphandlande myndigheten finner lämpligt. 4.2 Teknisk kapacitet Anbudsgivaren måste besitta följande tekniska kapacitet för att genomföra kontraktet. Anbudsgivaren måste kunna bevisa att han förmår utföra finansiella transaktioner och tillhandahålla relevanta finansiella tjänster i Sverige. Bevis på denna kapacitet ska tillhandahållas genom följande: En presentation av företaget och dess nätverk av filialer och kontor inklusive en filial i Solna där centrumet har sitt säte eller Vasastan i Stockholm. En presentation av anbudsgivarens viktigaste kontrakt (namn på kunder, kvantiteter, levererade tjänster och längd på kontrakt). 4.3 Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren måste besitta följande yrkesmässiga kapacitet för att genomföra kontraktet. inom de verksamhetsregler som fastställts av den behöriga myndigheten/tillsynsmyndigheten i den stat där banken har sin verksamhet Bevis på denna kapacitet ska tillhandahållas genom följande: dokumentation från den tillsynsmyndighet som ansvarar för finansinstituten i landet 5. Tilldelningskriterier Efter att anbudsgivaren förevisat en lämplig kapacitet att genomföra kontraktet utifrån urvalskriterierna, kommer anbudet att bedömas på grundval av tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna används för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Kvaliteten på varje anbud kommer att utvärderas i enlighet med tilldelningskriterierna och den förknippade viktningen. Inga andra tilldelningskriterier och underkriterier än de som beskrivs här nedan kommer att användas för att utvärdera anbudet. Tilldelningskriterierna för detta anbud är: A. Kvalitet på begärda tjänster 50 % B. Kostnad för tjänsterna 45 % C. Extra tjänster åt ECDC:s personal 5 % Avsnitt C Sidan 12

13 Ovanstående tilldelningskriterier kommer att utvärderas såsom anges i följande lista: A. KVALITET PÅ TJÄNSTER 50 % I. Automatisering av elektroniska system och tillgänglighet till systemen på engelska (13) II. Åtagande att samarbeta med ECDC och ECDC:s leverantör av bokföringsprogram för att skapa en fullständigt automatiserad betalningslänk mellan centrumets bokföringssystem och banken (10) III. Valuteringsdagar för debet- och kredittransaktioner (15) IV. Åtagande att samarbeta med ECDC för att täcka valutarisker i enlighet med centrumets behov (8) V. Alla övriga tjänster som kan vara av intresse för centrumet (4) B. KOSTNAD FÖR TJÄNSTERNA / INKOMST 45 % I. Kostnad för enskilda transaktioner (20) II. Lista på alla övriga provisioner och kostnader, bl.a. kostnad för att använda internetbank (om tillämpligt) och kostnad för att överföra filer och skicka / ta emot information via internet (15) III. Tillämpliga räntor på ECDC:s konton (10) C. EXTRA TJÄNSTER ÅT ECDC:s PERSONAL 5 % Summan av samtliga kriterier ger totalt 100 poäng. Viktningen mellan de respektive tilldelningskriterierna beror på typen av efterfrågade tjänster och är följaktligen nära förbunden med riktlinjerna. Tilldelningskriterierna är därför kvantifierade parametrar som anbudet bör rätta sig efter. 6. Utläggning på underleverantör Arbetsuppgifterna som anges i riktlinjerna får inte läggas ut till andra tjänsteleverantörer. 7. Delposter Detta anbud är inte indelat i delposter. Avsnitt C Sidan 13

14 Avsnitt D Standardblanketter Standardblanketterna ska fyllas i och tillhandahållas som del av anbudet. 1. Anbudsgivares administrativa uppgifter 1.1 Adress och kontaktuppgifter Anbudsgivarens namn Adress Postnummer Tfn Fax: E-post Webbplats (i tillämpliga fall) Juridisk ställning Kontaktperson för detta anbud Firmatecknare Avsnitt D Sidan 14

15 1.2 Tredje part Avsnitt D Sidan 15

16 2. Finansiellt och tekniskt förslag Pris Priser ska anges i SEK och ska inkludera alla utgifter för arbetet. A. KVALITET PÅ TJÄNSTER I. Automatisering av elektroniska system och tillgänglighet till systemen på engelska (13) Centrumets arbetsspråk är engelska Automatiserade system (via modem eller internet) för att skicka och ta emot transaktioner, information, betalningsbekräftelser och betalningsutdrag ska alltid vara tillgängliga på engelska. Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: II. Åtagande att samarbeta med ECDC och ECDC:s leverantör av bokföringsprogram för att skapa en fullständigt automatiserad betalningslänk mellan centrumets bokföringssystem och banken (10) ECDC använder för närvarande bokföringsprogrammet BOB (www.bobsoftware.com) och planerar att skapa en länk till dess banksystem för att bearbeta elektroniska betalningsfiler. Banken åtar sig ansvaret att samarbeta nära med ECDC och/eller ECDC:s leverantör av bokföringsprogram för att skapa den ovan nämnda länken. Dessutom ska banken uppge att den åtar sig att samarbeta med ECDC ifall den senare bestämmer sig för att ändra eller uppgradera sitt bokföringsprogram på ett sätt som påverkar betalningsrutinen. Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: III. Valuteringsdagar för debet- och kredittransaktioner (15) Vänligen ange maximalt antal dagar som behövs för varje transaktion och cut off-tiden. TYP AV BEFORDRAN Elektronisk TYP AV TRANSAKTION Plusgiro - Lokal SEK TID FÖR UTFÖRANDE (DAGAR) CUT OFF-TID Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (andra valutor) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande Avsnitt D Sidan 16

17 Manuell (säkerhetssystem vid systemfel) Plusgiro - Lokal SEK Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (annan valuta) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: IV. Åtagande att samarbeta med ECDC för att täcka valutarisker i enlighet med centrumets behov (8) ECDC:s budget är i euro men en stor del av centrumets transaktioner utförs i SEK. Därför är centrumet utsatt för en valutarisk som är kopplad till den svenska kronans svängningar i förhållande till euron. Banken åtar sig ansvaret att tillhandahålla ett lämpligt finansiellt verktyg (specialanpassat om så krävs) för att ta itu med denna risk efter samråd med centrumets finansgrupp. Banken förklarar att den kan tillhandahålla denna tjänst: (plats för eventuella kommentarer) Underskrift av bankens företrädare: V. Lägg till här nedan alla övriga tjänster som kan vara av intresse för centrumet (4) Banken förklarar att den kan tillhandahålla följande extra tjänster: Underskrift av bankens företrädare: Avsnitt D Sidan 17

18 B. KOSTNAD FÖR TJÄNSTERNA / INKOMST (45/100) I. Vänligen ange kostnaden för varje enskild transaktion (20) TYP AV BEFORDRAN TYP AV TRANSAKTION KOSTNAD (SEK) Elektronisk Plusgiro - Lokal SEK Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (andra valutor) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande Manuell (säkerhetssystem vid systemfel) Plusgiro - Lokal SEK Plusgiro - Lokal EUR Banköverföring - Lokal SEK Banköverföring - Lokal EUR Löner - Lokal SEK Gränsöverskridande EU (EUR) Gränsöverskridande EU (SEK) Gränsöverskridande EU (annan valuta) Gränsöverskridande Icke-EU (EUR) Gränsöverskridande Icke-EU (SEK) Gränsöverskridande Icke-EU (annan valuta) Inkommande betalningar - Lokal Inkommande betalningar - Gränsöverskridande [lista kostnad för alla extra tjänster här] Underskrift av bankens företrädare: Avsnitt D Sidan 18

19 II. Bifoga en lista på alla övriga provisioner och kostnader, bl.a. kostnad för att använda internetbank (om tillämpligt) och kostnad för att överföra filer och skicka / ta emot information via internet (15) Ange transaktionens / tjänstens typ här nedan: KOSTNAD (SEK) Underskrift av bankens företrädare: III. Tillämpliga räntor (inkomst) på ECDC:s konton (10) Tillhandahåll en komplett lista över tillämpliga räntor (inkomst) för ECDC på: a) Checkkonto i SEK [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] b) Checkkonto i EUR [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] Avsnitt D Sidan 19

20 c) Kapitalkonto i SEK [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] c) Kapitalkonto i EUR [vänligen ange beloppen: från xxx till xxx och lägg till den basränta som tas ut av Sveriges riksbank, ECB eller annan + tillämplig spread] Underskrift av bankens företrädare: C. EXTRA TJÄNSTER ÅT ECDC:s PERSONAL (5/100) Ange extra tjänster åt ECDC:s personal såsom: Ja/Nej Kostnad/Ränta a) kredit-/betalkort utan eller med lägre årsavgift b) särskilda räntesatser för lån och för tillgodohavanden c) privatanvändares internetbank på engelska lista alla andra tjänster Avsnitt D Sidan 20

ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/02/24- PROC/2006/001. Interimstjänster. Sidan 1

ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/02/24- PROC/2006/001. Interimstjänster. Sidan 1 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/02/24- PROC/2006/001 Interimstjänster Sidan 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN DELTA I DENNA ANBUDSINFORDRAN? 3 AVSNITT B ANVISNINGAR

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

Anbudsspecifikationer

Anbudsspecifikationer Anbudsspecifikationer för köp av märkesmaterial och företagspresenter för ECDC Ramavtal om leverans Hänvisning till offentliggörandet: OJ/2010/02/10 PROC/2010/003 Februari 2010 Innehållsförteckning Avsnitt

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet 05 ÅLR 2017/7257 Linje 1 Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten Information om offentliggörande För

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten Information om offentliggörande För upphandlingsförfaranden

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/37298160.aspx Externt anbuds-id 17049-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

Web Application Export

Web Application Export Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster 1 / 5 Meddelande om upphandling försörjningssektorerna Tjänster direktiv 2014/25/EU Avsnitt I: Upphandlande enhet I.1) Namn och adresser Öresundståg AB 556794-3492 Stortorget 29 211 34 Kontaktperson: Mats

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu Avsnitt I: Upphandlande enhet Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer