E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S Meddelande om upphandling. Tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster"

Transkript

1 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), att. Resurs- och servicecentret Allmänna tjänster, Gran Vía 33, E Bilbao. Tfn (34-94) Fax (34-94) E-post: Internetadresser: Den upphandlande myndighetens adress: I.2) Ytterligare information kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er). Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er). Anbud eller ansökningar om deltagande ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er). Typ av upphandlande myndighet och huvudsakliga verksamheter: Decentraliserad EU-institution/-organ eller internationell organisation. Agerar den upphandlande myndigheten på uppdrag av andra upphandlande myndigheter? Avsnitt II: Upphandlingens föremål II.1) Beskrivning II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.5) II.1.6) II.1.7) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen: Receptionstjänster. Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande: Tjänster. Tjänstekategori nr 22. Huvudplats för utförandet: EU-Oshas huvudkontor i Biscaya (Spanien) som för närvarande ligger på adressen: Gran Vía 33/35, E Bilbao. Nuts-kod: ES213. Meddelandet gäller: En offentlig upphandling. Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Tillhandahållande av receptionstjänster till förmån för byrån vid dess huvudkontor i Biscaya (Spanien). Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): E009. Omfattas upphandlingen av avtalet om offentlig upphandling (GPA)? 1/6

2 2/6 II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Ja. Är kontraktet uppdelat i flera delar? Accepteras alternativa anbud? Upphandlingens mängd eller omfattning Total mängd eller omfattning: Kontraktet avser tillhandahållande av receptionstjänster till förmån för byrån vid dess huvudkontor i Biscaya (Spanien) i form av ett tjänstekontrakt på 12 månader. Detta kan automatiskt förnyas upp till 7 gånger, varje gång för en period som avser tjänsteleverans under 12 månader, från och med det datum då den föregående perioden avslutades. Om kontraktet förnyas kan någon av kontraktsparterna begära att priserna justeras årligen (ökas eller minskas) från och med inledningen av kontraktets andra år. Denna begäran ska ha inkommit via rekommenderat brev senast 3 månader före årsdagen för kontraktets undertecknande. Den anbudsgivare som tilldelas kontrakt måste garantera att tjänsterna tillhandahålls under 8 timmar om dagen (måndag fredag). Byrån anser att 1 fast anställd person kommer att erfordras på heltid för att för att kunna säkerställa ett tillfredställande utförande av tjänsterna. Optioner: Kontraktets varaktighet eller tidsfrist för slutförande: Antal månader: 12 (från och med det datum kontraktet tilldelats). Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information III.1) Villkor för kontraktet III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till föreskrifter där detta framgår: Se anbudshandlingarna, som kommer att skickas på begäran. Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta: Sammanslutningar av ekonomiska aktörer är tillåtna. I sådana fall ska en enda operatör ensam vara ansvarig för de administrativa aspekterna av kontraktet och för att samordna utförandet av tjänsterna. I anbudet ska det tydligt framgå att alla medlemmar i sammanlutningen, inbegripet den ovannämnda gruppmedlemmen med särskilda ansvarsområden, är solidariskt ansvariga inför byrån för genomförandet av kontraktet. Om kontraktet tilldelas en sammanslutningar kommer det inte att undertecknas förrän sammanslutningen formellt har bildats i enlighet med rättsliga bestämmelser. Bolagsbildning är dock inte nödvändig för att lämna in anbud. Andra särskilda villkor för kontraktets fullgörande: Ja. Villkoren för genomförandet av kontraktet finns i anbudshandlingarna, som skickas på begäran, samt i detta meddelande. Villkor för deltagande De ekonomiska aktörernas ställning, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven har uppfyllts: Anbudsgivare (enskilda anbudsgivare eller sammanslutningar) ska: 1) Bifoga en blankett (separata blanketter för varje medlem i sammanslutningen) med uppgift om namn, fullständig adress, telefon- och faxnummer, e-post- och internetadress, rättslig form, skatteregistreringsnummer, kontaktperson för denna anbudsinfordran (fullständigt namn och ställning) samt uppgifter om den eller de personer som är behörig(a) att agera å organisationens vägnar (fullständigt namn och ställning). Anbudsgivare 2/6

3 3/6 III.2.2) ska uppge det land i vilket de har sitt huvudkontor eller sin fasta bostad och styrka detta genom att lämna de handlingar som krävs enligt lagstiftningen i landet. 2) Uppfylla alla krav och bifoga all den information/de handlingar som anges i anbudshandlingarna, som kommer att skickas på begäran, samt i de olika punkterna i detta upphandlingsmeddelande. 3) Bifoga en kopia på organisationens registreringsbevis med eventuella relevanta uppdateringar. I tillämpliga fall ska en kopia på den handling som utfärdats av behöriga myndigheter och som ger organisationen behörighet att bedriva den verksamhet som efterfrågas i detta anbudsförfarande lämnas. En kopia på fullmakten som beviljats den eller de personer som agerar och undertecknar handlingar å organisationens vägnar ska också bifogas. Fysiska personer ska lämna en kopia på sitt nationella id-kort eller pass. I de fall kopior på handlingar har begärts förbehåller sig byrån rätten att be om att få titta på originalen så att de kan jämföras. Om någon av de handlingar som lämnas in är skrivna på något annat än Europeiska unionens officiella språk ska en översättning av denna handling till 1 av de officiella EU-språken lämnas. Sammanslutningar ska lämna separata handlingar och upplysningar för varje medlem. Varje medlem i sammanslutningen ska dessutom tillhandahålla ett brev där de redogör för sin utveckling och erfarenhet inom sektorn. I tillämpliga fall kan anbudsgivare anlita andra organs resurser oavsett de juridiska förbindelserna dem emellan. Om så är fallet ska de lämna bevis för att de har tillgång till de resurser som behövs för genomförande av kontraktet. Det kan göras genom till exempel ett avtal med dessa organ om tillhandahållande av nämnda resurser. Sammanslutningar kan på samma villkor utnyttja kapaciteten hos medlemmar i sammanslutningen eller hos andra enheter. De upplysningar och handlingar som ska lämnas kommer att användas för bedömning av de sökandes kapacitet att utföra de erfordrade tjänsterna inom ramen för denna upphandling. Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i denna upphandling om de a) är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar, b) har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom, c) har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, d) inte har fullgjort sina skyldigheter att erlägga socialförsäkringsavgifter eller skatter enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns eller i det land där kontraktet ska genomföras, e) har varit föremål för en lagakraftvunnen dom avseende bedrägeri, korruption, inblandning i en kriminell organisation eller annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen, f) har varit föremål för administrativa sanktioner på grund av att de gjort sig skyldiga till oriktig framställning vid tillhandahållandet av den information som krävs av den upphandlande myndigheten som villkor för deltagande i upphandlingsförfarandet eller har underlåtit att lämna denna information, eller har konstaterats bryta mot de kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt vid kontrakt som finansieras av budgeten. Anbudsgivare kommer att uteslutas från tilldelning av kontrakt om de i samband upphandlingen a) befinner sig i en intressekonflikt, b) har lämnat felaktiga uppgifter till byrån i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i anbudsförfarandet eller som inte har lämnat de uppgifter som krävs. Anbudsgivare ska lämna en försäkran på heder och samvete som vederbörligen undertecknats och daterats av den eller de personer som är befullmäktigad(e) att agera för organisationen, om att de inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som anges ovan. Alla parter som begär anbudshandlingarna kommer att erhålla modellen för den försäkran som ska lämnas i form av en bilaga. Ekonomisk och finansiell kapacitet: 3/6

4 4/6 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven har uppfyllts: Bevis på ekonomisk och finansiell kapacitet kan i synnerhet lämnas genom 1 eller flera av följande handlingar: a) Aktuella bankreferenser eller intyg om yrkesansvarsförsäkring. b) Balansräkningar eller utdrag ur sådana för de 2 senast avslutade räkenskapsåren i de fall publicering av balansräkning krävs enligt bolagsrätten i det land där anbudsgivarna bor. c) Uppgift om högst de 3 senaste räkenskapsårens samlade omsättning och omsättning för den typ av tjänster som kontraktet avser. Om byrån anser att det finns giltiga skäl till varför anbudsgivare inte kan lämna de erfordrade handlingarna kan deras ekonomiska och finansiella kapacitet styrkas genom andra handlingar som byrån anser lämpliga. Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven har uppfyllts: Teknisk kapacitet kommer att bedömas i synnerhet utifrån sakkunskap, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. Teknisk kapacitet kan bevisas genom 1 eller flera av följande handlingar: a) Akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer för tjänsteleverantören eller arbetsgivaren eller personalen i ledande ställning för företaget samt i synnerhet för de personer som är ansvariga för utförandet av tjänsterna. Byrån förbehåller sig rätten att begära in certifikat eller styrkande handlingar för granskning om detta anses nödvändigt. b) En förteckning över huvudsakliga tjänster som utförts under de 3 senaste åren med uppgifter om belopp, datum och offentliga eller privata mottagare. I de fall då mottagaren av de ovannämnda tjänsterna var en upphandlande myndighet ska anbudsgivare lämna bevis för att ha tillhandahållit dessa tjänster i form av ett certifikat som utfärdats eller undertecknats av den berörda myndigheten. c) En beskrivning av teknisk utrustning, verktyg och material som kommer att användas vid genomförandet av tjänstekontraktet. d) En beskrivning av de resurser för kvalitetssäkring som används för tjänsterna. e) En uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda hos tjänsteleverantören eller uppdragsgivaren samt antalet anställda i ledande ställning under de 3 senaste åren. f) I tillämpliga fall, uppgift om andel av kontraktet som tjänsteleverantören kan komma att lägga ut på underleverantörer. Relevanta uppgifter om underleverantören måste lämnas i detta avseende. Byrån förbehåller sig rätten att begära ytterligare information. Reserverade kontrakt: Särskilda villkor för tjänstekontrakt Är utförandet av tjänsten förbehållet en bestämd yrkeskategori? Ska juridiska personer uppge namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten? Ja. Avsnitt IV: Förfarande IV.1) Typ av förfarande IV.1.1) IV.2) IV.2.1) Typ av förfarande: Öppet. Tilldelningskriterier Tilldelningskriterier: 4/6

5 5/6 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn till följande: De kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, i inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller i det beskrivande dokumentet. Kommer en elektronisk auktion att genomföras? Administrativ information Den upphandlande myndighetens referensnummer på upphandlingen: EU-OSHA/D/RSC/08/GS/S/5. Tidigare offentliggöranden angående samma upphandling: Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: (16:00). Är handlingarna avgiftsbelagda? Sista datum för mottagande av anbud eller ansökningar om deltagande: (16:00). Det/de språk som kan användas i anbud eller ansökningar om deltagande: Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska. Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: Antal månader: 6 (från och med angivet sista datum för mottagande av anbud). Anbudsöppnande: (11:00). Plats: EU Oshas lokaler på adressen: Gran Vía 33, E Bilbao (Biscaya). Personer som har rätt att närvara vid anbudsöppnandet: Ja. Varje anbudsgivare får representeras av 1 person. Denna person ska uppvisa ett skriftligt tillstånd att närvara som undertecknats av det juridiska ombudet för den organisation som representeras. Skriftligt meddelande om dennes närvaro ska skickas via fax eller e-post (se punkt I.1) till Europeiska arbetsmiljöbyrån före den (13:00). Detta fax eller e-postmeddelande ska innehålla referensen Apertura de Ofertas nº de licitación EU-OSHA/D/RSC/08/GS/S/5. Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar VI.1) Är detta en återkommande upphandling? VI.2) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Är kontraktet knutet till projekt och/eller program som finansieras med gemenskapsmedel? Överprövningsförfaranden Behörigt organ vid överprövning: Europeiska kommissionen, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tfn (32-2) Fax (32-2) Behörigt organ vid medling: Europeiska ombudsmannen, 1 Avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F Strasbourg Cedex. Tfn (33) Fax (33) Överprövning: Exakta uppgifter om sista dag för överprövning: 5/6

6 6/6 VI.5) Inom 15 dagar från det datum då den berörda parten först fick kännedom om den aktuella situationen. Datum då meddelandet sänts: /6

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Web Application Export

Web Application Export Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer