Web Application Export

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Web Application Export"

Transkript

1 Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska aktören Förnamn Efternamn Etableringsland Adress Land Region/område Autonom region Provins Delstat Ort Postnummer Gatuadress EU-identifikationsnummer Känt Okänt Identifikationsnummer Nationellt identifikationsnummer Känt Okänt Typ av identifikationsnummer Identifikationsnummer Information om upphandlingen Försäkran Vi försäkrar att förfrågan gäller ett anbudsförfarande Upphandlingens dokumentnummer i TED Känt Okänt TED-nummer Upphandlingens nationella referensnummer Känt Okänt Referensnummer Länk till upphandlingens webbsida Ytterligare information om upphandlingen Syftet med förfrågan Kontroll av att kraven i de tekniska specifikationerna är uppfyllda (nationella standarder, märken och bedömning av överensstämmelse) Kontroll av skäl för uteslutning Kontroll av urvalskriterier Kontroll av uppgifterna i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Kontroll av kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder Kontroll av de officiella förteckningarna över ekonomiska aktörer och certifieringsorgan Kontroll av onormalt låga anbud Anbudsbelopp 1/12L

2 I. Frågor om nationella standarder/märken/provningsrapporter I.A Frågor om nationella standarder Kan ni bekräfta att den bifogade nationella standarden är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (01) Ja, den bifogade nationella standarden är äkta. Nej, den bifogade nationella standarden är inte äkta. Vi kan inte avgöra om den bifogade nationella standarden är äkta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (01.1) Ska den nationella standarden nedan genomföra en europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en gemensam teknisk specifikation, en internationell standard eller ett tekniskt referenssystem från ett europeiskt standardiseringsorgan? Vänligen specificera den nationella standarden i frågans kommentarruta. (02) Vänligen specificera vad som genomförs (02.1) En europeisk standard Ett europeiskt tekniskt godkännande En gemensam teknisk specifikation En internationell standard Ett tekniskt referenssystem från ett europeiskt standardiseringsorgan Vänligen ange standardens referens (02.2) I.B Frågor om nationella märken och bedömning av överensstämmelse Kan ni bekräfta att det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (03) Ja, det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är äkta. Nej, det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är inte äkta. Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (03.1) Har det nationella märket utfärdats av ett behörigt offentligt eller privat organ? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (03a) Om ja, vänligen ange typ av organ. (03a.1) Behörigt offentligt organ Behörigt privat organ Vänligen ange organets namn. (03a.2) Vänligen ange organets adress. (03a.3) Vänligen lämna ytterligare kontaktuppgifter till det utfärdande organet, t.ex. mejladress, telefonnummer och kontaktperson. (03a.4) Om nej, vänligen förklara vilken rättslig karaktär/vilket rättsligt värde det bifogade dokumentet har och vem som har utfärdat det. (03a.5) Vänligen ange hur lång tid det tar att få märket i genomsnitt. (Antal dagar/veckor/månader) (03a.6) Har det bifogade intyget/den bifogade provningsrapporten utfärdats av ett behörigt nationellt organ för bedömning av överensstämmelse eller något likvärdigt organ? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (04) Om ja, vänligen ange typ av organ. (04.1) Behörigt nationellt organ för bedömning av överensstämmelse Likvärdigt organ för bedömning av överensstämmelse Vänligen ange organets namn. (04.2) Vänligen ange organets adress. (04.3) Vänligen lämna ytterligare kontaktuppgifter till det utfärdande organet, t.ex. mejladress, telefonnummer och kontaktperson. (04.4) Om nej, vänligen förklara vilket rättsligt värde det bifogade dokumentet har och vem som har utfärdat det? (04.5) Vänligen ange hur lång tid det tar att få intyget/provningsrapporten i genomsnitt. (Antal dagar/veckor/månader) (04.6) 2/12L

3 II. Frågor om skäl för uteslutning II.A Frågor om lagakraftvunnen dom Enligt det bifogade dokumentet föreligger ingen lagakraftvunnen dom. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (05) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (05.1) Stämmer uppgifterna i det bifogade dokumentet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (06) Vi kan inte avgöra om uppgifterna stämmer. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om uppgifterna stämmer. (06.1) Vänligen förklara i vilket avseende uppgifterna är felaktiga. (06.2) Är det bifogade dokumentet ett utdrag från ett relevant register (t.ex. ett brottsregister)? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (07) Från vilket register kommer utdraget? (07.1) Är uppgifterna i utdraget/dokumentet fullständiga? (07.2) Vänligen förklara i vilket avseende uppgifterna är ofullständiga. (07.2.1) Är det ett likvärdigt dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom och som utfärdats av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i ert land? (07.3) Kan ni tillhandahålla ett dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom? (07.3.1) Dokumentet bifogas. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla ett dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom. ( ) Bekräftar det bifogade dokumentet att den ekonomiska aktören eller dess företrädare inte har varit föremål för en lagakraftvunnen dom på någon av de grunder som räknas upp i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (08) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (08.1) Har den ekonomiska aktören eller dess företrädare varit föremål för en lagakraftvunnen dom på någon av de grunder som räknas upp i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU? (08a) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (08a.1) Om ja, vänligen ange på vilken grund den ekonomiska aktören har dömts. (08a.2) Deltagande i en kriminell organisation Mutbrott Bedrägeri Terroristbrott Brott med anknytning till terroristverksamhet Penningtvätt Finansiering av terrorism Barnarbete Andra former av människohandel 3/12L

4 Vänligen ange den dömda personens/enhetens namn. (08a.3) Vänligen ange den dömda personens/enhetens kontaktuppgifter och alla tillgängliga identifieringsuppgifter. (08a.4) Vänligen ange dag då domen meddelades. (08a.5) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet eller domen, t.ex. namnet på den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet eller referensnummer. (08a.6) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (08a.7) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. (Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan.) Uteslutningsperiodens slutdatum: (08a.7.1) Har inte fastställts. Har fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. (08a.7.1.1) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden. (08a.7.2) På grund av godtagbara korrigerande åtgärder. Eftersom uteslutningsperioden är över. På grund av tvingande hänsyn till allmänintresset såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Av andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. II.B Frågor om skyldigheter när det gäller skatter eller socialförsäkringsavgifter Enligt det bifogade dokumentet har alla skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter fullgjorts. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (09) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (09.1) Är det bifogade dokumentet ett intyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten i ert land? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (10) Vänligen tillhandahåll all tillgänglig information om det bifogade dokumentet (10.1) Bekräftar det bifogade dokumentet att alla skyldigheter i fråga om skatter har fullgjorts? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (11) Har den ekonomiska aktören betalat sina skatter? (12) Ja, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören betalat sina skatter. Nej, den ekonomiska aktören har inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter. Vi har ingen information om detta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (12.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (12.2) Kan ni specificera det belopp som den ekonomiska aktören ska betala? (12.2.1) Vänligen ange det utestående beloppet eller hur stor andel av det ursprungliga beloppet som fortfarande ska betalas. ( ) Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (12.2.2) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet, t.ex. referensnummer och det beslutande organets namn. Om denna information inte är tillgänglig, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? ( ) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 4/12L

5 Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden, t.ex. ringa utestående belopp. ( ) Bekräftar det bifogade dokumentet att alla skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter har fullgjorts? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (13) Har den ekonomiska aktören betalat sina socialförsäkringsavgifter? (14) Ja, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören betalat sina socialförsäkringsavgifter. Nej, den ekonomiska aktören har inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter. Vi har ingen information om detta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (14.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (14.2) Kan ni specificera det belopp som den ekonomiska aktören ska betala? (14.2.1) Vänligen ange det utestående beloppet eller hur stor andel av det ursprungliga beloppet som fortfarande ska betalas. ( ) Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (14.2.2) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet, t.ex. referensnummer och det beslutande organets namn. Om denna information inte är tillgänglig, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? ( ) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden, t.ex. ringa utestående belopp. ( ) II.C Frågor om uppfyllandet av skyldigheterna enligt den övergripande sociala klausulen (artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU) Har den ekonomiska aktören vid fullgörandet av kontrakt åsidosatt sina miljörättsliga skyldigheter under de tre senaste åren eller före upphandlingens slut? De miljörättsliga skyldigheterna fastställs i EU-lagstiftning, nationell rätt, kollektivavtal eller internationell rätt enligt bilaga X i direktiv 2014/24/EU. (15) Ja, den ekonomiska aktören har åsidosatt sina skyldigheter. Nej, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören inte åsidosatt sina skyldigheter. Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (15.1) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. (15.1.1) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (15.1.3) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) 5/12L

6 Har den ekonomiska aktören vid fullgörandet av kontrakt åsidosatt sina social- och arbetsrättsliga skyldigheter under de tre senaste åren eller före upphandlingens slut? De social- och arbetsrättsliga skyldigheterna fastställs i EU-lagstiftning, nationell rätt, kollektivavtal eller internationell rätt enligt bilaga X i direktiv 2014/24/EU. (16) Ja, den ekonomiska aktören har åsidosatt sina skyldigheter. Nej, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören inte åsidosatt sina skyldigheter. Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (16.1) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. (16.1.1) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (16.1.3) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) II.D Frågor om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning Kan ni bekräfta att det bifogade dokumentet om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (17) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (17.1) Bekräftar det bifogade dokumentet att den ekonomiska aktören${q18} Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (18) inte befinner sig i konkurs inte är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden inte är föremål för tvångsförvaltning inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer inte har avbrutit sin näringsverksamhet inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar Vi kan inte avgöra om informationen är korrekt. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (18.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (18.2) Är den ekonomiska aktören föremål för något av förfarandena ovan? (18.3) Den ekonomiska aktören (18.3.1) befinner sig i konkurs är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden är föremål för tvångsförvaltning har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer har avbrutit sin näringsverksamhet befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar Kan ni tillhandahålla ett dokument om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning? (18.4) Dokumentet bifogas. 6/12L

7 II.E Frågor om andra, fakultativa skäl för uteslutning Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom uteslutits från tidigare upphandlings- eller koncessionsförfaranden? (19) Vänligen ange av vilka skäl. (19.1) Allvarliga fel i yrkesutövningen Överenskommelse med andra ekonomiska aktörer för att snedvrida konkurrensen Intressekonflikt Tidigare deltagande i samma upphandling Allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare upphandlings- eller koncessionskontrakt Har lämnat oriktiga uppgifter i allvarlig omfattning Har otillbörligt försökt att påverka beslutsprocessen Av andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (19.2) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som gör att dennes redbarhet kan ifrågasättas? (20) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (20.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (20.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer för att snedvrida konkurrensen? (21) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (21.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (21.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom uteslutits från tidigare upphandlingsförfaranden på grund av en intressekonflikt? (22) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (22.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare upphandlings- eller koncessionskontrakt? (23) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (23.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (23.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 7/12L

8 II.F Frågor om korrigerande åtgärder som den ekonomiska aktören själv har vidtagit för att visa sin tillförlitlighet trots att det föreligger ett fakultativt skäl för uteslutning Kan ni bekräfta att det bifogade dokumentet om den ekonomiska aktörens korrigerande åtgärder är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (24) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (24.1) III. Frågor om urvalskriterierna III.A Frågor om den ekonomiska aktörens behörighet att utöva yrkesverksamheten Krävs det i ert land registrering/medlemskap för att man ska få utöva följande yrkesverksamheter: (25) ${Q25} Ja, man måste vara registrerad för alla nämnda yrkesverksamheter. Nej, man behöver inte vara registrerad för någon av de nämnda yrkesverksamheterna. Registrering krävs för vissa av de nämnda yrkesverksamheterna. Vänligen ange för vilka yrkesverksamheter det krävs registrering/medlemskap i ert land. (25.1) Är den ekonomiska aktören ansluten till ert lands yrkes- eller branschregister? (26) Är registreringen obligatorisk? (26.1) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören har ett särskilt tillstånd eller är medlem i en särskild organisation och därför får tillhandahålla tjänsterna? (27) Är det obligatoriskt att ha ett särskilt tillstånd eller vara medlem i en särskild organisation för att få tillhandahålla tjänsterna? (27.1) Får den ekonomiska aktören på grund av sina yrkeskvalifikationer utöva följande verksamhet: (28) ${Q28} Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. III.B Frågor om den ekonomiska aktörens ekonomiska och finansiella ställning Är den revisor som intygar den ekonomiska och finansiella ställningen auktoriserad i ert land? (29) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inledde sin verksamhet eller att företaget bildades följande datum? (30) ${Q30} Nej, fel datum. Den ekonomiska aktören är inte registrerad i vårt land. Vänligen ange rätt datum. Bifoga om möjligt ett intyg om rätt datum. (30.1) III.C Frågor om den ekonomiska aktörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Har den ekonomiska aktören fullgjort ett kontrakt åt er? (31) Var ni nöjda? (31.1) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Fullgjordes kontraktet enligt reglerna? (31.2) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Fullgjordes kontraket inom utsatt tid? (31.3) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 8/12L

9 III.D Frågor om kvalitetskontroll och överensstämmelse Kan ni bekräfta att de bifogade intygen om varornas överensstämmelse är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (32) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (32.1) Kan ni bekräfta att de bifogade intygen om kvalitetskontroll är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (33) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (33.1) IV. Frågor om uppgifterna i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet IV.A Frågor om nationella databaser med relevant information om ekonomiska aktörer som upphandlande myndigheter i andra länder kan ta del av Vi kommer inte åt informationen i nedanstående punkt i det bifogade upphandlingsdokumentet. Kan ni kontrollera/skicka relevant webbadress/id-nummer? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (34) Punkt med åtkomstproblem:${q34} Ja, se webbadress nedan. Ja, se identifieringsuppgifter nedan. Relevant webbadress: (34.1) Relevanta identifieringsuppgifter: (34.2) Kan ni tillhandahålla relevant dokumentation? (34.3) Relevant dokumentation bifogas. Vi kommer åt informationen i nedanstående punkt i det bifogade upphandlingsdokumentet men förstår den inte. Kan ni förklara vad som menas? Om du väljer den här frågan måste du bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (34a) Punkt som behöver klargöras:${q34a} IV.B Fråga om ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument som använts i ett tidigare upphandlingsförfarande Har ni kontrollerat uppgifterna i det bifogade upphandlingsdokument som ni har fått av den ekonomiska aktören? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (35) Om ja, ange dag då kontrollen gjordes. (35.1) Har ni upptäckt några felaktigheter/problem? (35.2) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Gjorde felaktigheterna/problemen att den ekonomiska aktören uteslöts? (35.2.2) Vänligen förklara varför felaktigheterna/problemen inte gjorde att den ekonomiska aktören uteslöts. ( ) Kan ni tillhandahålla dokumentation om uteslutningen? ( ) Relevant dokumentation bifogas. Nej, vi kan inte tillhandahålla dokumentation om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. V. Frågor om kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder V.A Frågor om bevis på att kvalitets- och miljöstandarderna är uppfyllda Enligt det bifogade dokumentet är kvalitets- och miljöstandarderna uppfyllda. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (36) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (36.1) 9/12L

10 Är det bifogade dokumentet ett intyg på att den ekonomiska aktören uppfyller följande kvalitetssäkringsstandard? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (37) Standard som ska kontrolleras:${q37} Vilken kvalitetssäkringsstandard gäller intyget? (37.1) Är det bifogade dokumentet ett intyg på att den ekonomiska aktören uppfyller följande miljöledningsstandard? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (37a) Standard som ska kontrolleras:${q37a} Vilken miljöledningsstandard gäller intyget? (37a.1) V.B Frågor om omöjligheten för den ekonomiska aktören att få intyg utfärdade eller erhålla dem inom gällande tidsfrister Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inte hade möjlighet att få ett intyg om följande kvalitetssäkringsstandard utfärdat eller erhålla det inom gällande tidsfrister? (38) Relevant standard:${q38} Att inget intyg har utfärdats beror på följande: (38.1) Den ekonomiska aktören uppfyller inte de gällande standarderna. Omständigheter som kan tillskrivas den ekonomiska aktören själv. Andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inte hade möjlighet att få ett intyg om följande miljöledningsstandard utfärdat eller erhålla det inom gällande tidsfrister? (38a) Relevant standard:${q38a} Att inget intyg har utfärdats beror på följande: (38a.1) Den ekonomiska aktören uppfyller inte de gällande standarderna. Omständigheter som kan tillskrivas den ekonomiska aktören själv. Andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. VI. Frågor om uppgifter i de officiella förteckningarna över ekonomiska aktörer och certifieringsorgan VI.A Frågor om intyg om att företaget är registrerat i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer Enligt det bifogade dokumentet är företaget registrerat i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (39) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (39.1) VI.B Frågor om uppfyllandet av kraven för att registreras i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering Är den ekonomiska aktören etablerad i ert land? (40) Vet ni om den ekonomiska aktören är registrerad i ett annat land? (40.1) Vänligen ange i vilket land. (40.1.1) Vänligen specificera. ( ) När kontrollerades det senast om den ekonomiska aktören uppfyller kraven för att registreras i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering? (41) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören fortfarande uppfyller kraven för att registreras i ert lands officiella förteckning över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering? (42) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (42.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (42.2) 10/12L

11 Ger intyget den ekonomiska aktören behörighet att utöva följande verksamhet: (43) ${Q28} Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (43.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (43.2) VII. Frågor om onormalt låga anbud VII.A Fråga om den ekonomiska aktörens skyldigheter enligt artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU Finns det miljörättsliga regler/skyldigheter i ert land som är tillämpliga på anbudet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga anbudet och/eller den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (44) Vet inte. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (44.1) Vänligen specificera tillämpliga regler. Ange titel och referens till den relevanta bestämmelsen/artikeln. (44.2) Uppfyller anbudet tillämpliga regler? (44.3) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Finns det social- och arbetsrättsliga regler/skyldigheter i ert land som är tillämpliga på anbudet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga anbudet och/eller den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (45) Vet inte. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (45.1) Vänligen specificera tillämpliga regler. Ange titel och referens till den relevanta bestämmelsen/artikeln och till eventuella kollektivavtal. (45.2) Uppfyller anbudet tillämpliga regler? (45.3) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Kan ni ange vilka minimilöner som är tillämpliga? (45.4) Minimilöner som är tillämpliga på anbudet. (45.5) VII.B Fråga om nationella tekniska standarder Överensstämmer anbudet med nationella tekniska standarder? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (46) Berörda sektorer/tjänster:${q46} Vet inte. Vänligen förklara varför den ekonomiska aktören inte uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna. (46.1) Kan ni ange vilka nationella tekniska standarder som är tillämpliga? (46.2) Tillämpliga nationella standarder: (46.3) 11/12L

12 VII.C Fråga om statligt stöd Har den ekonomiska aktören fått statligt stöd? (47) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (47.1) Är det statliga stöd som den ekonomiska aktören har fått förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107 i EUF-fördraget? (47.2) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vänligen ange referens till en eventuell gruppundantagsförordning eller ett enskilt kommissionsbeslut. Om möjligt bifoga beslutet. (47.2.1) För en del frågor krävs bilagor. Du kan bifoga dokument till din förfrågan när du har sparat den som utkast. Använd funktionen Kopiera förfrågan om din myndighet vill skicka flera förfrågningar om samma ekonomiska aktör i olika syften. När du skapar en förfrågan kan du bara markera de fetstilade huvudfrågorna. De underordnade frågorna markeras automatiskt och blir synliga för mottagaren bara om de är relevanta. Personuppgifter blir synliga först när förfrågan har godtagits. Likaså kan bilagorna inte öppnas förrän förfrågan har godtagits. Använd funktionen Dela förfrågan om din myndighet inte kan svara på alla frågor. På så sätt kan du markera de frågor som du inte kan besvara och vidarebefordra dem till en annan myndighet i ditt land. Du kan ange dina svar i svarsrutan och/eller i frågans kommentarruta. Om du svarar med fritext måste du alltid ange vilket språk du skriver på. 12/12L

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å=

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= = dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= 10-12-02 h~ãã~êâçääéöáéí = = 1(20) Innehåll 1 Förord...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Bestämmelser...3

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer