Web Application Export

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Web Application Export"

Transkript

1 Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska aktören Förnamn Efternamn Etableringsland Adress Land Region/område Autonom region Provins Delstat Ort Postnummer Gatuadress EU-identifikationsnummer Känt Okänt Identifikationsnummer Nationellt identifikationsnummer Känt Okänt Typ av identifikationsnummer Identifikationsnummer Information om upphandlingen Försäkran Vi försäkrar att förfrågan gäller ett anbudsförfarande Upphandlingens dokumentnummer i TED Känt Okänt TED-nummer Upphandlingens nationella referensnummer Känt Okänt Referensnummer Länk till upphandlingens webbsida Ytterligare information om upphandlingen Syftet med förfrågan Kontroll av att kraven i de tekniska specifikationerna är uppfyllda (nationella standarder, märken och bedömning av överensstämmelse) Kontroll av skäl för uteslutning Kontroll av urvalskriterier Kontroll av uppgifterna i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Kontroll av kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder Kontroll av de officiella förteckningarna över ekonomiska aktörer och certifieringsorgan Kontroll av onormalt låga anbud Anbudsbelopp 1/12L

2 I. Frågor om nationella standarder/märken/provningsrapporter I.A Frågor om nationella standarder Kan ni bekräfta att den bifogade nationella standarden är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (01) Ja, den bifogade nationella standarden är äkta. Nej, den bifogade nationella standarden är inte äkta. Vi kan inte avgöra om den bifogade nationella standarden är äkta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (01.1) Ska den nationella standarden nedan genomföra en europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en gemensam teknisk specifikation, en internationell standard eller ett tekniskt referenssystem från ett europeiskt standardiseringsorgan? Vänligen specificera den nationella standarden i frågans kommentarruta. (02) Vänligen specificera vad som genomförs (02.1) En europeisk standard Ett europeiskt tekniskt godkännande En gemensam teknisk specifikation En internationell standard Ett tekniskt referenssystem från ett europeiskt standardiseringsorgan Vänligen ange standardens referens (02.2) I.B Frågor om nationella märken och bedömning av överensstämmelse Kan ni bekräfta att det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (03) Ja, det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är äkta. Nej, det bifogade nationella märket/den bifogade bedömningen av överensstämmelse är inte äkta. Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (03.1) Har det nationella märket utfärdats av ett behörigt offentligt eller privat organ? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (03a) Om ja, vänligen ange typ av organ. (03a.1) Behörigt offentligt organ Behörigt privat organ Vänligen ange organets namn. (03a.2) Vänligen ange organets adress. (03a.3) Vänligen lämna ytterligare kontaktuppgifter till det utfärdande organet, t.ex. mejladress, telefonnummer och kontaktperson. (03a.4) Om nej, vänligen förklara vilken rättslig karaktär/vilket rättsligt värde det bifogade dokumentet har och vem som har utfärdat det. (03a.5) Vänligen ange hur lång tid det tar att få märket i genomsnitt. (Antal dagar/veckor/månader) (03a.6) Har det bifogade intyget/den bifogade provningsrapporten utfärdats av ett behörigt nationellt organ för bedömning av överensstämmelse eller något likvärdigt organ? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (04) Om ja, vänligen ange typ av organ. (04.1) Behörigt nationellt organ för bedömning av överensstämmelse Likvärdigt organ för bedömning av överensstämmelse Vänligen ange organets namn. (04.2) Vänligen ange organets adress. (04.3) Vänligen lämna ytterligare kontaktuppgifter till det utfärdande organet, t.ex. mejladress, telefonnummer och kontaktperson. (04.4) Om nej, vänligen förklara vilket rättsligt värde det bifogade dokumentet har och vem som har utfärdat det? (04.5) Vänligen ange hur lång tid det tar att få intyget/provningsrapporten i genomsnitt. (Antal dagar/veckor/månader) (04.6) 2/12L

3 II. Frågor om skäl för uteslutning II.A Frågor om lagakraftvunnen dom Enligt det bifogade dokumentet föreligger ingen lagakraftvunnen dom. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (05) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (05.1) Stämmer uppgifterna i det bifogade dokumentet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (06) Vi kan inte avgöra om uppgifterna stämmer. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om uppgifterna stämmer. (06.1) Vänligen förklara i vilket avseende uppgifterna är felaktiga. (06.2) Är det bifogade dokumentet ett utdrag från ett relevant register (t.ex. ett brottsregister)? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (07) Från vilket register kommer utdraget? (07.1) Är uppgifterna i utdraget/dokumentet fullständiga? (07.2) Vänligen förklara i vilket avseende uppgifterna är ofullständiga. (07.2.1) Är det ett likvärdigt dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom och som utfärdats av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i ert land? (07.3) Kan ni tillhandahålla ett dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom? (07.3.1) Dokumentet bifogas. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla ett dokument som visar att det inte föreligger någon lagakraftvunnen dom. ( ) Bekräftar det bifogade dokumentet att den ekonomiska aktören eller dess företrädare inte har varit föremål för en lagakraftvunnen dom på någon av de grunder som räknas upp i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (08) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (08.1) Har den ekonomiska aktören eller dess företrädare varit föremål för en lagakraftvunnen dom på någon av de grunder som räknas upp i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU? (08a) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (08a.1) Om ja, vänligen ange på vilken grund den ekonomiska aktören har dömts. (08a.2) Deltagande i en kriminell organisation Mutbrott Bedrägeri Terroristbrott Brott med anknytning till terroristverksamhet Penningtvätt Finansiering av terrorism Barnarbete Andra former av människohandel 3/12L

4 Vänligen ange den dömda personens/enhetens namn. (08a.3) Vänligen ange den dömda personens/enhetens kontaktuppgifter och alla tillgängliga identifieringsuppgifter. (08a.4) Vänligen ange dag då domen meddelades. (08a.5) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet eller domen, t.ex. namnet på den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet eller referensnummer. (08a.6) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (08a.7) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. (Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan.) Uteslutningsperiodens slutdatum: (08a.7.1) Har inte fastställts. Har fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. (08a.7.1.1) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden. (08a.7.2) På grund av godtagbara korrigerande åtgärder. Eftersom uteslutningsperioden är över. På grund av tvingande hänsyn till allmänintresset såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Av andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. II.B Frågor om skyldigheter när det gäller skatter eller socialförsäkringsavgifter Enligt det bifogade dokumentet har alla skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter fullgjorts. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (09) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (09.1) Är det bifogade dokumentet ett intyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten i ert land? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (10) Vänligen tillhandahåll all tillgänglig information om det bifogade dokumentet (10.1) Bekräftar det bifogade dokumentet att alla skyldigheter i fråga om skatter har fullgjorts? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (11) Har den ekonomiska aktören betalat sina skatter? (12) Ja, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören betalat sina skatter. Nej, den ekonomiska aktören har inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter. Vi har ingen information om detta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (12.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (12.2) Kan ni specificera det belopp som den ekonomiska aktören ska betala? (12.2.1) Vänligen ange det utestående beloppet eller hur stor andel av det ursprungliga beloppet som fortfarande ska betalas. ( ) Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (12.2.2) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet, t.ex. referensnummer och det beslutande organets namn. Om denna information inte är tillgänglig, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? ( ) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 4/12L

5 Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden, t.ex. ringa utestående belopp. ( ) Bekräftar det bifogade dokumentet att alla skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter har fullgjorts? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (13) Har den ekonomiska aktören betalat sina socialförsäkringsavgifter? (14) Ja, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören betalat sina socialförsäkringsavgifter. Nej, den ekonomiska aktören har inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter. Vi har ingen information om detta. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (14.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (14.2) Kan ni specificera det belopp som den ekonomiska aktören ska betala? (14.2.1) Vänligen ange det utestående beloppet eller hur stor andel av det ursprungliga beloppet som fortfarande ska betalas. ( ) Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (14.2.2) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Vänligen lämna ytterligare uppgifter om beslutet, t.ex. referensnummer och det beslutande organets namn. Om denna information inte är tillgänglig, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. ( ) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? ( ) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) Vänligen ange varför den ekonomiska aktören inte har uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden, t.ex. ringa utestående belopp. ( ) II.C Frågor om uppfyllandet av skyldigheterna enligt den övergripande sociala klausulen (artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU) Har den ekonomiska aktören vid fullgörandet av kontrakt åsidosatt sina miljörättsliga skyldigheter under de tre senaste åren eller före upphandlingens slut? De miljörättsliga skyldigheterna fastställs i EU-lagstiftning, nationell rätt, kollektivavtal eller internationell rätt enligt bilaga X i direktiv 2014/24/EU. (15) Ja, den ekonomiska aktören har åsidosatt sina skyldigheter. Nej, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören inte åsidosatt sina skyldigheter. Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (15.1) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. (15.1.1) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (15.1.3) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) 5/12L

6 Har den ekonomiska aktören vid fullgörandet av kontrakt åsidosatt sina social- och arbetsrättsliga skyldigheter under de tre senaste åren eller före upphandlingens slut? De social- och arbetsrättsliga skyldigheterna fastställs i EU-lagstiftning, nationell rätt, kollektivavtal eller internationell rätt enligt bilaga X i direktiv 2014/24/EU. (16) Ja, den ekonomiska aktören har åsidosatt sina skyldigheter. Nej, såvitt vi vet har den ekonomiska aktören inte åsidosatt sina skyldigheter. Har överträdelsen fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan? (16.1) Vänligen ange dag då beslutet meddelades. Om okänt, vänligen ange detta i frågans kommentarruta nedan. (16.1.1) Är den ekonomiska aktören utesluten från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (16.1.3) Uteslutningen följer av nationell lag eller annan författning. Närmare uppgifter och relevant referens anges i frågans kommentarruta nedan. Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Uteslutningsperiodens slutdatum: ( ) Har fastställts. Har inte fastställts. Vänligen ange uteslutningsperiodens slutdatum. ( ) II.D Frågor om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning Kan ni bekräfta att det bifogade dokumentet om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (17) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (17.1) Bekräftar det bifogade dokumentet att den ekonomiska aktören${q18} Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (18) inte befinner sig i konkurs inte är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden inte är föremål för tvångsförvaltning inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer inte har avbrutit sin näringsverksamhet inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar Vi kan inte avgöra om informationen är korrekt. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (18.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (18.2) Är den ekonomiska aktören föremål för något av förfarandena ovan? (18.3) Den ekonomiska aktören (18.3.1) befinner sig i konkurs är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden är föremål för tvångsförvaltning har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer har avbrutit sin näringsverksamhet befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar Kan ni tillhandahålla ett dokument om anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning? (18.4) Dokumentet bifogas. 6/12L

7 II.E Frågor om andra, fakultativa skäl för uteslutning Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom uteslutits från tidigare upphandlings- eller koncessionsförfaranden? (19) Vänligen ange av vilka skäl. (19.1) Allvarliga fel i yrkesutövningen Överenskommelse med andra ekonomiska aktörer för att snedvrida konkurrensen Intressekonflikt Tidigare deltagande i samma upphandling Allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare upphandlings- eller koncessionskontrakt Har lämnat oriktiga uppgifter i allvarlig omfattning Har otillbörligt försökt att påverka beslutsprocessen Av andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (19.2) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som gör att dennes redbarhet kan ifrågasättas? (20) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (20.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (20.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer för att snedvrida konkurrensen? (21) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (21.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (21.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom uteslutits från tidigare upphandlingsförfaranden på grund av en intressekonflikt? (22) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (22.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören enligt er kännedom visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare upphandlings- eller koncessionskontrakt? (23) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Har den ekonomiska aktören uteslutits från offentliga upphandlingsförfaranden till följd av detta? (23.1) Vänligen bifoga ett dokument/intyg om uteslutningen. (23.1.1) Dokumentet/intyget bifogas. Vi kan inte tillhandahålla dokument om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 7/12L

8 II.F Frågor om korrigerande åtgärder som den ekonomiska aktören själv har vidtagit för att visa sin tillförlitlighet trots att det föreligger ett fakultativt skäl för uteslutning Kan ni bekräfta att det bifogade dokumentet om den ekonomiska aktörens korrigerande åtgärder är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (24) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (24.1) III. Frågor om urvalskriterierna III.A Frågor om den ekonomiska aktörens behörighet att utöva yrkesverksamheten Krävs det i ert land registrering/medlemskap för att man ska få utöva följande yrkesverksamheter: (25) ${Q25} Ja, man måste vara registrerad för alla nämnda yrkesverksamheter. Nej, man behöver inte vara registrerad för någon av de nämnda yrkesverksamheterna. Registrering krävs för vissa av de nämnda yrkesverksamheterna. Vänligen ange för vilka yrkesverksamheter det krävs registrering/medlemskap i ert land. (25.1) Är den ekonomiska aktören ansluten till ert lands yrkes- eller branschregister? (26) Är registreringen obligatorisk? (26.1) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören har ett särskilt tillstånd eller är medlem i en särskild organisation och därför får tillhandahålla tjänsterna? (27) Är det obligatoriskt att ha ett särskilt tillstånd eller vara medlem i en särskild organisation för att få tillhandahålla tjänsterna? (27.1) Får den ekonomiska aktören på grund av sina yrkeskvalifikationer utöva följande verksamhet: (28) ${Q28} Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. III.B Frågor om den ekonomiska aktörens ekonomiska och finansiella ställning Är den revisor som intygar den ekonomiska och finansiella ställningen auktoriserad i ert land? (29) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inledde sin verksamhet eller att företaget bildades följande datum? (30) ${Q30} Nej, fel datum. Den ekonomiska aktören är inte registrerad i vårt land. Vänligen ange rätt datum. Bifoga om möjligt ett intyg om rätt datum. (30.1) III.C Frågor om den ekonomiska aktörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Har den ekonomiska aktören fullgjort ett kontrakt åt er? (31) Var ni nöjda? (31.1) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Fullgjordes kontraktet enligt reglerna? (31.2) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Fullgjordes kontraket inom utsatt tid? (31.3) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Vi kan inte lämna ut den här typen av information. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. 8/12L

9 III.D Frågor om kvalitetskontroll och överensstämmelse Kan ni bekräfta att de bifogade intygen om varornas överensstämmelse är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (32) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (32.1) Kan ni bekräfta att de bifogade intygen om kvalitetskontroll är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (33) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (33.1) IV. Frågor om uppgifterna i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet IV.A Frågor om nationella databaser med relevant information om ekonomiska aktörer som upphandlande myndigheter i andra länder kan ta del av Vi kommer inte åt informationen i nedanstående punkt i det bifogade upphandlingsdokumentet. Kan ni kontrollera/skicka relevant webbadress/id-nummer? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (34) Punkt med åtkomstproblem:${q34} Ja, se webbadress nedan. Ja, se identifieringsuppgifter nedan. Relevant webbadress: (34.1) Relevanta identifieringsuppgifter: (34.2) Kan ni tillhandahålla relevant dokumentation? (34.3) Relevant dokumentation bifogas. Vi kommer åt informationen i nedanstående punkt i det bifogade upphandlingsdokumentet men förstår den inte. Kan ni förklara vad som menas? Om du väljer den här frågan måste du bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (34a) Punkt som behöver klargöras:${q34a} IV.B Fråga om ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument som använts i ett tidigare upphandlingsförfarande Har ni kontrollerat uppgifterna i det bifogade upphandlingsdokument som ni har fått av den ekonomiska aktören? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. (35) Om ja, ange dag då kontrollen gjordes. (35.1) Har ni upptäckt några felaktigheter/problem? (35.2) Närmare uppgifter anges i frågans kommentarruta nedan. Gjorde felaktigheterna/problemen att den ekonomiska aktören uteslöts? (35.2.2) Vänligen förklara varför felaktigheterna/problemen inte gjorde att den ekonomiska aktören uteslöts. ( ) Kan ni tillhandahålla dokumentation om uteslutningen? ( ) Relevant dokumentation bifogas. Nej, vi kan inte tillhandahålla dokumentation om uteslutningen. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. V. Frågor om kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder V.A Frågor om bevis på att kvalitets- och miljöstandarderna är uppfyllda Enligt det bifogade dokumentet är kvalitets- och miljöstandarderna uppfyllda. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (36) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (36.1) 9/12L

10 Är det bifogade dokumentet ett intyg på att den ekonomiska aktören uppfyller följande kvalitetssäkringsstandard? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (37) Standard som ska kontrolleras:${q37} Vilken kvalitetssäkringsstandard gäller intyget? (37.1) Är det bifogade dokumentet ett intyg på att den ekonomiska aktören uppfyller följande miljöledningsstandard? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (37a) Standard som ska kontrolleras:${q37a} Vilken miljöledningsstandard gäller intyget? (37a.1) V.B Frågor om omöjligheten för den ekonomiska aktören att få intyg utfärdade eller erhålla dem inom gällande tidsfrister Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inte hade möjlighet att få ett intyg om följande kvalitetssäkringsstandard utfärdat eller erhålla det inom gällande tidsfrister? (38) Relevant standard:${q38} Att inget intyg har utfärdats beror på följande: (38.1) Den ekonomiska aktören uppfyller inte de gällande standarderna. Omständigheter som kan tillskrivas den ekonomiska aktören själv. Andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören inte hade möjlighet att få ett intyg om följande miljöledningsstandard utfärdat eller erhålla det inom gällande tidsfrister? (38a) Relevant standard:${q38a} Att inget intyg har utfärdats beror på följande: (38a.1) Den ekonomiska aktören uppfyller inte de gällande standarderna. Omständigheter som kan tillskrivas den ekonomiska aktören själv. Andra skäl såsom förklaras i frågans kommentarruta nedan. VI. Frågor om uppgifter i de officiella förteckningarna över ekonomiska aktörer och certifieringsorgan VI.A Frågor om intyg om att företaget är registrerat i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer Enligt det bifogade dokumentet är företaget registrerat i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer. Kan ni bekräfta att dokumentet är äkta? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga ett dokument när förfrågan sparas som utkast. (39) Vänligen förklara varför ni inte kan avgöra om det bifogade dokumentet är äkta. (39.1) VI.B Frågor om uppfyllandet av kraven för att registreras i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering Är den ekonomiska aktören etablerad i ert land? (40) Vet ni om den ekonomiska aktören är registrerad i ett annat land? (40.1) Vänligen ange i vilket land. (40.1.1) Vänligen specificera. ( ) När kontrollerades det senast om den ekonomiska aktören uppfyller kraven för att registreras i den officiella förteckningen över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering? (41) Kan ni bekräfta att den ekonomiska aktören fortfarande uppfyller kraven för att registreras i ert lands officiella förteckning över godkända ekonomiska aktörer eller för att få en certifiering? (42) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (42.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (42.2) 10/12L

11 Ger intyget den ekonomiska aktören behörighet att utöva följande verksamhet: (43) ${Q28} Vet inte. Se skäl i frågans kommentarruta nedan. Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (43.1) Vänligen ange dag då kontrollen gjordes. (43.2) VII. Frågor om onormalt låga anbud VII.A Fråga om den ekonomiska aktörens skyldigheter enligt artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU Finns det miljörättsliga regler/skyldigheter i ert land som är tillämpliga på anbudet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga anbudet och/eller den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (44) Vet inte. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (44.1) Vänligen specificera tillämpliga regler. Ange titel och referens till den relevanta bestämmelsen/artikeln. (44.2) Uppfyller anbudet tillämpliga regler? (44.3) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Finns det social- och arbetsrättsliga regler/skyldigheter i ert land som är tillämpliga på anbudet? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga anbudet och/eller den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (45) Vet inte. Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (45.1) Vänligen specificera tillämpliga regler. Ange titel och referens till den relevanta bestämmelsen/artikeln och till eventuella kollektivavtal. (45.2) Uppfyller anbudet tillämpliga regler? (45.3) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Kan ni ange vilka minimilöner som är tillämpliga? (45.4) Minimilöner som är tillämpliga på anbudet. (45.5) VII.B Fråga om nationella tekniska standarder Överensstämmer anbudet med nationella tekniska standarder? Om den här frågan väljs måste sändaren bifoga den ekonomiska aktörens förklaring när förfrågan sparas som utkast. (46) Berörda sektorer/tjänster:${q46} Vet inte. Vänligen förklara varför den ekonomiska aktören inte uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna. (46.1) Kan ni ange vilka nationella tekniska standarder som är tillämpliga? (46.2) Tillämpliga nationella standarder: (46.3) 11/12L

12 VII.C Fråga om statligt stöd Har den ekonomiska aktören fått statligt stöd? (47) Informationen är inte tillgänglig. (Välj det här svaret bara om du inte kan vidarebefordra frågan till någon annan myndighet i ditt land!) Vänligen förklara varför ni inte kan tillhandahålla informationen. (47.1) Är det statliga stöd som den ekonomiska aktören har fått förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107 i EUF-fördraget? (47.2) (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vet inte. (Vid behov anges närmare uppgifter i frågans kommentarruta nedan.) Vänligen ange referens till en eventuell gruppundantagsförordning eller ett enskilt kommissionsbeslut. Om möjligt bifoga beslutet. (47.2.1) För en del frågor krävs bilagor. Du kan bifoga dokument till din förfrågan när du har sparat den som utkast. Använd funktionen Kopiera förfrågan om din myndighet vill skicka flera förfrågningar om samma ekonomiska aktör i olika syften. När du skapar en förfrågan kan du bara markera de fetstilade huvudfrågorna. De underordnade frågorna markeras automatiskt och blir synliga för mottagaren bara om de är relevanta. Personuppgifter blir synliga först när förfrågan har godtagits. Likaså kan bilagorna inte öppnas förrän förfrågan har godtagits. Använd funktionen Dela förfrågan om din myndighet inte kan svara på alla frågor. På så sätt kan du markera de frågor som du inte kan besvara och vidarebefordra dem till en annan myndighet i ditt land. Du kan ange dina svar i svarsrutan och/eller i frågans kommentarruta. Om du svarar med fritext måste du alltid ange vilket språk du skriver på. 12/12L

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Delbetänkande av Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal Stockholm 2015 SOU 2015:78 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

Eric Ericsson ADVOKAT

Eric Ericsson ADVOKAT TEL 070-678 57 82 E-POST eric@ericericsson.se Peab AB Karin Malmgren Margretetorpsvägen 84 260 92 Förslöv Uteslutning av anbudsgivare enligt LOU Undertecknad har fått i uppdrag av Peab AB, genom chefsjuristen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Grästorps kommun Social verksamhet

Grästorps kommun Social verksamhet Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag ÅLANDS DIGITALA AGENDA DNR 1/2014 Förfrågningsunderlag Webbpubliceringsverktyg och webbplats 2014-12-03 Innehåll 1 ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN 1 1.1 Upphandlingens omfattning och innehåll 1 1.2 Om Åda AB

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun

Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Dnr 07/03:055 Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Förfrågningsunderlag Sista dag för anbudslämnande 2003-05-02 Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Borlänge kommun, Inköpsenheten,

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 1 (14) Datum 2010-12-14 Förvaltning, handläggare, telefon Kommunstyrelseförvaltningen Bengt-Åke Biller, 0620-68 21 31 Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 2 (14) 1

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer