Lämningar från historisk tid i Örnäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lämningar från historisk tid i Örnäs"

Transkript

1 UV RAPPORT 2013:112 ARKEOLOGISK UTREDNING Lämningar från historisk tid i Örnäs Uppland; Upplands-Bro kommun; Västra Ryd socken; Örnäs 9:1 Wivianne Bondesson och Cecilia Grusmark

2

3 UV RAPPORT 2013:112 ARKEOLOGISK UTREDNING Lämningar från historisk tid i Örnäs Uppland; Upplands-Bro kommun; Västra Ryd socken; Örnäs 9:1 Dnr Wivianne Bondesson och Cecilia Grusmark

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Fax: Kontoret i Uppsala: Portalgatan UPPSALA Fax: Tel.: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2013:112 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2013

5 Innehåll Sammanfattning 6 Inledning 6 Antikvarisk bakgrund 6 Arkeologisk potential inför utredningen 6 Målsättning 6 Metod 7 Resultat 7 Fasta fornlämningar 7 Övriga kulturhistoriska lämningar 7 Bevakas 8 Utgår 8 Referenser 8 Kartor 8 Administrativa uppgifter 9 Bilagor 1. Objekttabell 9 2. Schakttabell 10 Figurer 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Topografiska kartan. Skala 1: Resultatkarta över utredningsområdet med objekt markerade på utdrag ur Ekonomiska kartan. Skala 1: Objektkarta över utredningsområdet med objekt och schakt markerade. Baserad på Ekonomiska kartan. Skala 1: Rektifiering av ägomätning från år Av Helen Grenler Detalj av rektifiering av ägomätning från år 1702 med fokus på objekt 8. Av Helen Grenler...15

6 På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning i Örnäs, Västra Ryd socken, Upplands-Bro kommun i Uppland. Utredningen resulterade i tre övriga kulturhistorisk lämning, tre boplatslägen samt ett läge baserat på uppgift i karta från år De fyra sistnämnda objekten utgick då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. Även Västra Ryd 2:1 besiktigades. Sammanfattning På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning i Örnäs, Västra Ryd socken, Upplands-Bro kommun i Uppland. Utredningen resulterade i tre övrig kulturhistorisk lämning, tre boplatslägen samt ett läge baserat på uppgift i karta från år Västra Ryd 2:1 besiktigades. De fyra sistnämnda objekten utgick då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom del av fastigheten Örnäs 9:1 m.fl., Västra Ryd socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Utredningen sker inför detaljplan Stockholm Väst Logistikområde. Utredningsområdet är ca 0,7 km 2 stort. Det utgörs av skogklädda, omväxlande större och mindre morän- och bergshöjder med f.d. odlingsmark i de lägre delarna. Höjden över havet varierar mellan 20 och 35 meter. Antikvarisk bakgrund Området inventerades första gången år 1951 och revideringsinventerades år Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare en lokal registrerad i Fornminnesregistret (FMIS), Västra Ryd 2:1. Objektet utgörs av en fornlämningsliknande lämning/källargrop, se nedan. Arkeologisk potential inför utredningen Utredningsområdets arkeologiska potential utgjordes framför allt av möjligheten att hitta boplatser från den befolkning som fanns i området under mellanneolitisk tid och framåt. Målsättning Den övergripande målsättningen vid en särskild arkeologisk utredning är att lokalisera och fastställa fornlämningar. Vid inventering av fornlämningar noteras ovan mark synliga lämningar samt gynnsamma lägen för boplatser. Status för eventuella boplatslägen fastställs genom utredningsgrävningar. På ett vidare plan syftar utredningen till att underlätta planprocessen så att man kan undvika, alternativt minimera ingrepp i fornlämningar. Följande mer specifika målsättningar för det aktuella området kunde urskiljas: Identifiera boplatser från neolitisk tid och framåt. Inventeringen ska också redovisa för utmarksområden typiska lämningar såsom torp, kolmilor och tjärdalar. 6 Lämningar från historisk tid i Örnäs

7 Metod Arbetet inleddes med en kort genomgång av bakgrundsmaterial som excerptpärm, befintliga historiska kartor och geologiska kartan. De äldsta historiska kartorna har rektifierats. Inventering i fält varvid nya och möjliga fornlämningar identifierades. Dessa har beskrivits kortfattat och mätts in med DGPS. Utredningsgrävning av möjliga fornlämningar, här boplatslägen och ett torpläge, har utförts med hjälp av traktorgrävare varvid schakt tagits upp ner till anläggningsförande alternativt orörd nivå. Vid boplatslägena finrensades ytan för hand. Efter dokumentation och inmätning lades schakten igen. Sammanställning och analys av resultaten presenteras i denna rapport. Resultat Utredningen resulterade i fyra övriga kulturhistoriska lämningar, tre boplatslägen samt ett läge baserat på uppgift i karta från år Västra Ryd 2:1 besiktigades. De fyra sistnämnda objekten utgick då de inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. Fasta fornlämningar Inga nya fasta fornlämningen påträffades inom utredningsområdet. Övriga kulturhistoriska lämningar Fyra objekt har klassats som övriga kulturhistoriska lämningar. Ett röjningsröse, objekt 2, låg något uppdraget på ett skogbeväxt impediment i områdets sydöstra del. Röset låg en bit ifrån sentida åkermark och troligen en rest av en äldre generations åkerbruk, varför det föreslås erhålla status som övrig kulturhistorisk lämning. En källargrund, objekt 4, kunde noteras intill vad som på häradskartan markerats som Hagalund. Lämningar efter någon annan bebyggelse kunde inte återfinnas utan har troligen odlats bort under senare tid. I den västra delen av området påträffades intill ett övergivet hus, på bebyggelseenheten Qvarntorp, ett gränsmärke i form av ett femstenarör, objekt 5. Gränsmärket, liksom bebyggelseenheten, återfinns på en geometrisk avmätning från år Bebyggelseenheten har fortfarande stående byggnader i form av ett boningshus och uthus, varför de per definition inte utgör fast fornlämning trots att de idag står övergivna. Västra Ryd 2:1 är registrerad i Fornsök som övrig kulturhistorisk lämning/fornlämningsliknande lämning/källargrop med tveksamhet då den enligt anteckning liknar en tjärdal men inget kol kunde återfinnas. Då vi provstack i lämningen påträffades kol, vilket stärker bedömningen av den som en tjärdal. Lämningar från historisk tid i Örnäs 7

8 Bevakas Objekt 7 är en bebyggelselämning bestående av en husgrund, en källargrund samt ett uthus. Bebyggelsen ligger inte mer än 75 m från läget för torpet Skuggan på 1702 års karta, men kan inte återfinnas på någon av de kartor som finns över området. Lämningarna upptäcktes i samband med utredningen, men verkar ligga precis utanför detaljplaneområdet. Förslagsvis bör man kontrollera med kommunen att gränsen för området går i åkerdiket, för då berörs inte lämningen. Lämningen föreslås registreras i Fornsök (FMIS) som bevakningsobjekt, då det i det här läget inte går att fastställa dess status. Utgår Fyra av objekten, (objekten 1, 3, 6 och 8), utgår då det inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen. Tre boplatslägen valdes ut, objekt 1, 3 och 6. Dessa ligger på höjder mellan 25 och 30 m ö.h. och förmodades kunna innehålla spår efter boplatser från neolitisk/gropkeramisk tid. Gemensamt för objekten är att de ligger i fina topografiska lägen i skogsmark på uddar respektive i en gip. Objekt 3, ska tilläggas, är omgivet av ett flertal oregelbundna röjningsrösen, som antingen hör till sentida åkerbruk eller har samband med torpet Skuggan i sydväst. Objekt 8 är läget för torpet Skuggan enligt uppgift på geometrisk avmätning från år Marken har varit uppodlad och är idag planterad med småtall, varför inga byggnadsrester går att upptäcka i ytan. Platsen utredningsgrävdes för att utröna om där fanns några lämningar bevarade under mark. Objekten kan markeras i FMIS som Uppgift om. Objekten 1, 3 och 6 utredningsgrävdes med sammanlagt tio maskingrävda schakt. Det förmodade torpläget utredningsgrävdes med sammanlagt 13 maskingrävda schakt. Referenser Kartor Ägoutbyte år 1867, 01-väy-37 Örnäs ägomätning år 1702, (Uppsala Län) B82-20:1 Häradskartan, J Ekonomiska kartan år 1951, J133-11i0b71 8 Lämningar från historisk tid i Örnäs

9 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Projektnummer: Undersökningstid: 15 och 19 april samt 5 8 augusti Projektgrupp: Projektledare Cecilia Grusmark och Wivianne Bondesson, arkeolog Reidar Magnusson samt systemförvaltare Helen Grenler från UV Mitt. Underkonsulter: BHMAB Exploateringsyta: 0,7 km 2. Läge: Ekonomiska kartan, blad 11I0b Lejondal. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: E , 92, N ,47. Höjdsystem:. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Fynd: Fynden har inte sparats. Bilagor Bilaga 1. Objekttabell Objekt nr/ RAÄ nr Beskrivning Statusförslag Kommentar 1 Boplatsläge ca m stort (N S). Beläget på en forntida udde som sträcker sig mot N. Skogsmark, blandskog m ö.h. 2 Röjningsröse. 5 3 m stort (NV SO) och 0,4 m högt, av 0,2 1 m stora stenar, rundade men någon eventuellt sprängd. Skogsmark, blandskog. 25 m ö.h. 3 Boplatsläge ca m stort (N S). Beläget på en forntida udde som sträcker sig mot N. Omgivet av ett flertal oregelbundna röjnings rösen. Skogsmark, blandskog, delvis f.d. odlingsmark. 25 m ö.h. 4 Husgrund, historisk tid. Källargrund. Ca 12 8 m stor (NV SO) och 2,5 m dj. Ingång från SÖ. Bebyggelse på karta från 1865 samt häradskartan. Resten av bebyggelsen troligen bortodlad och inga rester av grunder kunde återfinnas. Skogsmark, blandskog. 25 m ö.h. 5 Gränsmärke. Femstenarör. Postament ej synligt. Hjärtsten, 0,8 m hög, 0,5 m bred och 0,3 m tjock. Omgiven av tre visarstenar, den södra saknas. Norra stenen är 0,4 m stor, de östra och västra stenarna är 0,3 m stora. Finns på karta från år Tomtmark. 30 m ö.h. 6 Boplatsläge, m markerat på karta (Ö V) vid N mynning av pass (NNV SSÖ). Hela passet har utredningsgrävts. Skogsmark, övervägande barrskog. 25 m ö.h. 7:1 3 Lägenhetsbebyggelse bestående av tre husgrunder: 1. Källargrund. 6 4 m stor (Ö V) och 1,2 m djup, av 0,5 1,2 m stora stenar. Kallmurad, med öppning åt Ö och husgrund som ligger ca 12 m längre åt Ö. Mycket raserad, men stick med sond visar ett djup på ca 2,5 m. Beväxt med mossa och ett par lövträd. 2. Torplämning, husgrund, 11 8 m stor (N S) med 0,4 0,5 m hög stenfot av, 0,4 1 m stora stenar. Spisröse i NÖ 3 m i diameter och 0,5 m hög av 0,3 0,7 m stora stenar. Bevuxen med mossa, en tall samt ett femtal lövträd. 3. Ev. uthusgrund, 5 4 m stor (NÖ SV) med 0,3 0,5 m hög stenfot av 0,3 1 m stora stenar. Belägen ca 12 m Ö om källargrund längs dikeskant. Bevuxen med mossa och ett par lövträd. Skogsmark, blandskog m ö.h. 8 Lägenhetsbebyggelse. Läget för torpet Skuggan enligt uppgift på geometrisk avmätning från år 1702, men inte senare. Tidigare åkermark, nu ung tallplantering m ö.h. Ej fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning Ej fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning Övrig kulturhistorisk lämning Ej fornlämning Bevakas Ej fornlämning. Uppgift om. Utgår. Utredningsgrävd med 6 schakt. Tydligt sentida Utgår. Utredningsgrävd med 3 schakt. Tydligt sentida Belägen i befintlig gräns Utgår. Utredningsgrävd med 1 schakt. Belägen utanför området. Utredningsgrävd med 13 schakt. Lämningar från historisk tid i Örnäs 9

10 Bilaga 2. Schakttabell S nr/pg nr Obj. nr Beskrivning Anläggningar och fynd S ,7 m stort (SV NÖ) och 0,2 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt följt av silt 0,05 och under det siltig morän. med 0,05 0,1 m stora stenar. I sydväst kom morän i dagen under silten men kunde bara anas i nordöst. S ,5 3 m stort (NV SÖ)och 0,15 0,2 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt följt av silt 0,05 och under det siltig morän med rikligt med 0,05 0,5 m stora stenar, särskilt i norr. S 3 1 7,5 1,2 2,5 m stort (NNV SSÖ) och 0,15 2 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt följt av silt 0,05 m tjockt och under det siltig morän med rikligt med 0,05 1 m stora stenar. S ,5 m stort (Ö V) och 0,15 0,2 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt följt av silt 0,05 m tjockt och under det siltig morän med rikligt med 0,05 1m stora stenar. S 5 1 4,5 2,5 m stort (N S) och 0,2 0,3 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt följt av silt 0,05 m tjockt och under det siltig morän med rikligt med 0,08 0,2 m stora stenar. S ,5 m stort (NNV SSÖ) och 0,15 0,2 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt följt av silt 0,05 m tjockt och under det siltig morän m måttligt med 0,05 1 m stora stenar, störst i väster. S 7 8 3,5 2,5 m stort (NNV SSÖ) och 0,3 0,4 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt, sen silt. Enstaka 0,1 m stora stenar. S 8 8 3,5 2,5 m stort (V Ö) och 0,3 0,5 m djupt. Ploglager 0,3 0,4 m tjockt sen silt/lera. 1 sten ca 1 m stor. tegel. S 9 8 3,5 2,5 m stort (NÖ SV) och 0,4 m djupt. Ploglager 0,35 meter tjockt, sen lera med någon sten 0,01 0,2 m stor. S ,5 m stort (NV SÖ) och 0,1 0,15 m djupt. Ploglager 0,1 0,15 m tjockt sen fin slät häll som täckte större delen av schaktet utom en del i öster. S ,5 2,5 m stort (NV SÖ) och 0,35 0,4 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt sen siltig lera med enstaka småsten, en 0,6 m stor sten. S ,5 m stort (Ö V) och 0,45 m djupt. Ploglager 0,3 m tjockt sen sandig morän med måttligt med småsten upp till 0,1 m stora. S ,5 2,5 m stort (SSÖ NNV) och 0,5 m djupt. Ploglager 0,45 m tjockt, lerigt mot botten, sen lera. S ,5 m stort (VSV ÖNÖ) och 0,45 m djupt. Ploglager 0,4 m tjockt sen lera med någon småsten < 0,1 m st. S ,5 m stort (NNÖ SSV) och 0,45 m djupt. Ploglager ca 0,4 m tjockt sen lera med enstaka 0,1 m stora stenar. Tegel påträffades centralt i schaktets längdriktning i dess sydvästra del. 1 kvarts. Kol påträffades. tegel tegel tegel tegel. Fynd av kalkhaltig sten, möjligen smält material tegel. inslag av tegel. tegel. tegel. S ,5 2,5 m stort (N S) och 0,45 m djupt. Ploglager 0,4 m tjockt sen lera. tegel. S ,5 m stort (Ö V) och 0,4 m djupt. Ploglager 0,35 m tjockt sen hårt packad siltig lera. S m stort (Ö V) och 0,5 m djupt. Ploglager 0,45 m tjockt, sen lerig silt med grus och småsten. tegel med inslag av kol. S ,5 2,5 m stort (Ö V) och 0,55 m djupt. Ploglager 0,45 m tjockt sen siltig lera med tegel. enstaka tegel. S ,2 4 m stort (NV SÖ) bananformat, och 0,2 0,3 m djupt. Torv 0,1 m tjockt, sen silt med enstaka småsten och block samt spridd skärvig sten i S delen, därunder lera. S ,5 2,5 m stort (SÖ NV) och 0,2 0,3 m djupt. Torv 0,1 m tjockt som överlagrar 0,2 m silt som ligger ovanpå den underliggande moränen med rikligt med småsten, 0,02 0,2 m stora. Häll SÖ. S ,5m (N S) bananformat, och 0,2 0,3 m djupt. Torv 0,05 0,1 m tjockt sen silt med måttligt med småsten och enstaka upp till 1 m stora stenar i S delen. Häll i S. S ,6 4,5 m stort (NV SÖ) och ca 0,3 m djupt. Ett 0,05 0,1 meters torvskikt ovanpå 0,15 meters lager av silt med ställlvis rikligt med sten 0,02 1 m stora, ställvis glest. Vid passkrönet innehöll schakten större mängd av block och mitt på krönet grävdes 4 meter av schaktet inte i botten då block och rötter hindrade undersökning. Fynd av porslin, fältspat och kol. Kol från sentida brand påträffades. Fynd av kol, små bitar av kvarts oms det var oklart om de var slagna. 10 Lämningar från historisk tid i Örnäs

11 Figur 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Topografiska kartan blad 11ISV. Skala 1: Lämningar från historisk tid i Örnäs 11

12 P P P P Brokmyran Tjärframställningsplats Västra Ryd 7:1 X P P P P P P P Obj. 2 Obj. 7:1 3 Västra Ryd 2:1 P P P P P P P P P Obj. 4 ÖRNÄS Y GARPEBODA Obj. 8 P Västra Ryd 168:1 Utredningsområde Övrig kulturhistorisk lämning Bevakningsobjekt Uppgift om Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS Västra Ryd 157:1 2 Kvarntorp Obj. 5 P P P P P P P P P P P P P Västra Ryd 96:1 Figur 2. Resultatkarta över utredningsområdet med objekt markerade på utdrag ur Ekonomiska kartans blad 11I 0b. Skala 1:6 000 Örnäs Y X m

13 Y P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Utredningsområde Övrig kulturhistorisk lämning Bevakningsobjekt Uppgift om Objekt, ej fornlämning Schakt Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS P P P P Obj. 6 S23 Obj. 4 P P P P P P P P P P P P P P P P P Obj. 3 Västra Ryd 2:1 Figur 3. Objektkarta över utredningsområdet med objekt och schakt markerade på utdrag ur Ekonomiska kartans blad 11I 0b. Skala 1: S20 Obj. 2 Obj. 8 S6 S21 S18 S19 S17 S22 S7 S9 S8 S11 S12 S10 S16 S15 S13 S14 S4 S5 S3 S2 S1 Obj. 1 Obj. 7:3 Obj. 7:1 Obj. 7:2 X ÖRNÄS Y X m

14 Utredningsområde Övrig kulturhistorisk lämning Bevakningsobjekt Uppgift om Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS Västra Ryd 168:1 Västra Ryd 7:1 Figur 4. Rektifiering av ägomätning från år Av Helen Grenler. Obj. 2 Obj. 4 Obj. 8 Obj. 7:1 3 Västra Ryd 2:1 Y X m Västra Ryd 96:1 Västra Ryd 157:1 2 Obj. 5 Y X

15 Y Obj. 7:1 3 Obj. 8 Obj. 2 X m Y X Figur 5. Detalj av rektifiering av ägomätning från år 1702 med fokus på objekt 8. Av Helen Grenler. Utredningsområde Övrig kulturhistorisk lämning Bevakningsobjekt Uppgift om Schakt

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård Uppland; S:t Olof socken; Venngarn 1:10 Cecilia Grusmark uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING. Vidja i Huddinge

UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING. Vidja i Huddinge UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING Vidja i Huddinge Södermanland; Huddinge kommun; Huddinge socken; Vidja 1:2, 1:3, 1:6, 1:8, 1:38, 1:39, 1:41, 1:42, 1:46, 1:429, 1:430, 1:547, 1:548, 1:549, 4:48,

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

Grustäkt i Låttra. Södermanlands län; Södermanland; Vingåkers kommun; Österåkers socken; Låttra 3:3 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:119

Grustäkt i Låttra. Södermanlands län; Södermanland; Vingåkers kommun; Österåkers socken; Låttra 3:3 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:119 UV RAPPORT 2014:119 ARKEOLOGISK UTREDNING Grustäkt i Låttra Södermanlands län; Södermanland; Vingåkers kommun; Österåkers socken; Låttra 3:3 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:119 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 202: Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Arkeologisk utredning Tureholm 2:29 Trosa-Vagnhärad socken Trosa Södermanland Henrik Runeson. Mörbytorp Ensamliggande

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Bergtäkt vid Almby. Uppland; Vänge socken; Almby 2:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:5 ARKEOLOGISK UTREDNING

Bergtäkt vid Almby. Uppland; Vänge socken; Almby 2:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:5 ARKEOLOGISK UTREDNING UV RAPPORT 2014:5 ARKEOLOGISK UTREDNING Bergtäkt vid Almby Uppland; Vänge socken; Almby 2:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:5 ARKEOLOGISK UTREDNING Bergtäkt vid Almby Uppland; Vänge socken; Almby 2:1

Läs mer

Boplatser vid Eriksberg

Boplatser vid Eriksberg UV MITT, RAPPORT 2007:5 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 SAMT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Boplatser vid Eriksberg Södermanland, Botkyrka socken, Eriksberg 2:1, RAÄ 93:1 och RAÄ 323:1 Katarina Appelgren

Läs mer

Kolningslämningar i Kristineberg. Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2

Kolningslämningar i Kristineberg. Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Kolningslämningar i Kristineberg Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Örebro län, Närke, Askersunds kommun, Hammars socken, Knarkebo 1:1 Karl-Fredrik Lindberg Innehåll Inledning 4 Metod

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp Västra Stenby socken Motala kommun Östergötland Dnr 422-6-2004 Anna Molin UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Gravar och boplatslämningar i Merlänna

Gravar och boplatslämningar i Merlänna UV RAPPORT 2013:83 ARKEOLOGISK UTREDNING Gravar och boplatslämningar i Merlänna Södermanland; Strängnäs kommun; Länna socken; Söderlänna 7:1 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2013:83 ARKEOLOGISK UTREDNING Gravar

Läs mer

Planerat logistikoch industriområde

Planerat logistikoch industriområde uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk utredning Planerat logistikoch industriområde vid Norvikshamnen Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:11, 1:17 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka Närke; Örebro stad; Nikolai 1:1; RAÄ 83 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning

Läs mer

Torp och härd i västra Sömsta

Torp och härd i västra Sömsta Torp och härd i västra Sömsta Rapport 2017:7 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Västmanlands län, Västmanland, Köpings kommun, Köpings socken, Sömsta 2:5 och del av Sömsta 2:2 samt del av Skogsborg 1:8

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15.

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15. UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila församling Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg Halland, Lindberg socken, Lindhov, Trönninge, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland.

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland. Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland Åsa Berger Rapport 2007:11 Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning,

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Saltängen i Västerås. Rapport 2016:63 Arkeologisk Utredning. Västmanlands län, Västmanland, Västerås socken och kommun, Västerås 2:111

Saltängen i Västerås. Rapport 2016:63 Arkeologisk Utredning. Västmanlands län, Västmanland, Västerås socken och kommun, Västerås 2:111 Saltängen i Västerås Rapport 2016:63 Arkeologisk Utredning Västmanlands län, Västmanland, Västerås socken och kommun, Västerås 2:111 Wivianne Bondesson Saltängen i Västerås Rapport 2016:63 Arkeologisk

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Hallunda gård Arkeologisk utredning etapp 1 Hallunda 4:20, 4:34, 4:37, 4:40, 4:41 och 4:42 Botkyrka socken Botkyrka kommun Södermanland Jan Ählström Hallunda

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden

Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden UV RAPPORT 2011:17 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2033-2004 Britt Ajneborn Sentida odlingslämningar i Övre

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar uv öst rapport 2008:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Heda i Ljungsbro Heda 11:1 och 7:1 Vreta Klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-513-2008 Katarina Österström uv öst rapport 2008:17

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:83 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 646, sträckan Gustavsberg Ingarö Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 646 Ingarö socken Värmdö kommun Uppland Jan Ählström Tre

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län Herstadberg 9:1 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:62 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Herstadberg 9:1 Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Nybyggnation vid Brista i Märsta

Nybyggnation vid Brista i Märsta Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:80 Nybyggnation vid Brista i Märsta Särskild utredning Kvarteret Servogatan Norrsunda socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Edsbro-Skenninge 1:3. RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317

Edsbro-Skenninge 1:3. RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317 Edsbro-Skenninge 1:3 RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317 Peter Sillén Omslagsbild. Utredningsområdet sett från

Läs mer

Lägenhetsbebyggelse. i Macksta. Rapport 2016:58 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2

Lägenhetsbebyggelse. i Macksta. Rapport 2016:58 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Lägenhetsbebyggelse i Macksta Rapport 2016:58 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Västmanlands län, Västmanland, Köpings socken, Köpings kommun, Macksta 1:3 m.fl. Wivianne Bondesson Lägenhetsbebyggelse

Läs mer

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Humla kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2 Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker ! Rapport Arendus 2015:22 Björke, Norrlanda Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker Norrlanda socken, Björke 1:13 Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Stenvallen

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer