Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö. Rapport 2017:57 Arkeologisk utredning, etapp 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö. Rapport 2017:57 Arkeologisk utredning, etapp 2"

Transkript

1 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö Rapport 2017:57 Arkeologisk utredning, etapp 2 Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Lunda socken, Ängeby 2:3 John Hamilton

2 Arkeologerna Statens historiska museer Våra kontor Linköping Lund Mölndal Stockholm Uppsala Kontakt Arkeologerna Statens historiska museer Rapport 2017:57 Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY. Villkor på

3 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Metod och genomförande 4 Resultat 5 Tolkning 5 Sammanfattning 5 Referenser 5 Otryckta källor 5 Administrativa uppgifter 6 Bilaga. Schakttabell 6

4 4 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö Sigtuna kommun avser att anlägga en multisportanläggning inom kyrkomiljön i Lunda. Efter ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologerna vid Statens historiska museer utfört en utredningsgrävning för att fastställa om tidigare ej kända fornlämningar finns inom exploateringsområdet. Utredningen påvisade att fornlämningar saknas inom utredningsområdet. Inledning Sigtuna kommun avser att anlägga en multisportanläggning inom kyrkomiljön i Lunda (fig. 1). Länsstyrelsen har bedömt att ej kända fornlämningar kan finnas inom området. Efter ett beslut av länsstyrelsen i Stockholms län i december 2016 har Arkeologerna vid Statens historiska museer tilldelats och utfört en utredningsgrävning för att fastställa om tidigare ej kända fornlämningar finns inom exploateringsområdet. Fältarbetet utfördes under januari Bakgrund Multisportanläggningen kommer att ligga cirka 60 meter norr om kyrkobyggnaden. I en nyligen utförd sammanställning av kunskapsläget inom kyrkomiljön i Lunda har arkivmaterial, fornlämningar och äldre arkeologiska undersökningar behandlats (Beronius Jörpeland m. fl. 2016). Inom området finns ett flertal, både ovan mark synliga och genom mindre undersökningar påvisade fornlämningar (fig. 2). Genom att relevant arkivmaterial nyligen penetrerats, har länsstyrelsen bedömt att utredningen kan gå direkt till sökschaktgrävning. Syfte Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om tidigare ej kända fornlämningar finns inom utredningsområdet. I första hand kan äldre bebyggelse/boplatser förväntas. Området ligger relativt lågt i terrängen, och kan betraktas som en strategiskt belägen strandzon mot äldre, vidsträckta våtmarker längre åt nordväst. Metod och genomförande Utredningen omfattade en m 2 stor yta i åkermark. Fältarbetet bestod av upptagning av sökschakt med grävmaskin inom utredningsområdet. Schakten spreds ut över ytan och grävdes för att söka nedgrävda boplatsanläggningar och/eller kulturlager på en nivå under matjordslager. Vid arbetet utfördes systematisk och skiktvis metalldetektering av matjorden i alla schakt. Fältarbetet bedömdes möjligt att genomföra under vintersäsong, även om det medförde sämre ljusförhållanden med mera.

5 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö 5 Resultat Sammanlagt grävdes elva sökschakt, totalt 420 m 2, fördelade över området (fig. 3 och 4). Underlaget bestod av lera. I söder gränsade området till ett dike och en tillfartsväg till en pumpstation, belägen längre västerut. Inom en 3 4 meter bred zon närmast tillfartsvägen var underlaget omgrävt och bestod av grus. Nivån låg på meter över havet. Inga anläggningar påträffades. Däremot noterades i botten av några av schakten ett intill decimetertjockt lager som innehöll rikligt med delvis skarpkantade/skärviga småstenar (A232). Lagret var tydligast och tjockast i sydvästra delen av utredningsområdet, i den centrala delen av schakt 224, men mindre fläckar av samma karaktär syntes även i sydöst (schakt 250). Den sammanhängande utbredningen i sydväst kan bedömas vara ca meter (V Ö) stor. Vid ytrensning med handredskap av mindre ytor i lagret påträffades enstaka fragment av djurben och några mindre fläckar av kol och bränd lera. Lagret grävdes därefter igenom skiktvis med grävmaskin. Tolkning Då vare sig anläggningar eller föremål påträffades bedömdes lagret möjligen kunna bestå av avfall från en närbelägen boplats eller bebyggelse. Av skifteskartor från 1700-talet framgår att en klockargård då låg på impedimentet mellan kyrkan och utredningsområdet (Beronius Jörpeland m. fl. 2016). Utifrån de kulturhistoriska och topografiska förhållandena kan antas att denna plats även skulle kunna hysa äldre bebyggelse. I ett sådant perspektiv kan de lagerrester som fanns inom utredningsområdet tolkas som en utkant av bebyggelsen som isolerats från sitt sammanhang genom tillfartsvägen. Den systematiska metalldetekteringen som utfördes var resultatlös, vilket stöder antagandet att det saknas anläggningar från boplats eller bebyggelse inom området. Detekteringsresultatet gör att även mer speciella lämningstyper som t. ex. klockgjutningsanläggning eller offerplats kan uteslutas. Sammanfattning Sigtuna kommun avser att anlägga en multisportanläggning inom kyrkomiljön i Lunda. Efter ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologerna vid Statens historiska museer utfört en utredningsgrävning för att fastställa om tidigare ej kända fornlämningar finns inom exploateringsområdet. Utredningen påvisade att fornlämningar saknas inom utredningsområdet. Referenser Otryckta källor Beronius Jörpeland, L., Hamilton, J., Hållans Stenholm, A-M & Karlsson, P PM. FOU-projekt. Folklandstingstad Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Lunda socken. Arkeologerna, SHMM, dnr

6 6 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö Administrativa uppgifter SHMMs dnr: Länsstyrelsens dnr: SHMMs projektnr: A Intrasisprojekt: SHMM2016_210. Undersökningstid: januari Projektgrupp: John Hamilton, Anders Biwall och Magnus Lindberg. Underkonsulter: - Exploateringsyta: kvadratmeter. Undersökt yta: 420 kvadratmeter. Läge: Fastighetskartan, blad 66G1HN. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x y Höjdsystem: Rikets, RH 00. Dokumentationshandlingar som förvaras i Statens historiska museers arkiv (SHMM), Stockholm: -. Dokumentationshandlingarna lagras tillsammans med Intrasisdatabasen. Fynd: Inga fynd. Bilaga. Schakttabell Schakt nr Metod Beskrivning Djup, m Area, m Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. Längst söderut i schaktet fanns ett dike i östvästlig riktning. 208 Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. Längst söderut i schaktet fanns ett dike i östvästlig riktning. 212 Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. 0,4 38,90 0,4 38,28 0,4 34, Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. 0,4 35, Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. Mot botten fanns 0,4 34,88 enstaka spridda anhopningar av skarpkantade mindre stenar. 224 Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. I norra delen av 0,4 45,63 schaktet fanns ett stenbemängt lager (A232), innehållande delvis skärviga stenar, enstaka små klumpar av bränd lera och enstaka små kolbitar. I botten av lagret påträffades fragment av en djurtand. I den centrala delen var lagret intill 0,1 meter tjockt. Lagret kunde anas även i norra delen av schakt S220, men var där betydligt tunnare. 228 Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av delvis dyfärgad lera. 0,4 37, Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av delvis dyfärgad lera. 0,4 37, Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. Mot botten fanns 0,4 33,78 enstaka spridda anhopningar av skarpkantade mindre stenar. 254 Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. Ställvis fanns ett 0,4 37,29 skikt av grus och småstenar närmast botten. 258 Grävmaskin Sökschakt. Ploglager, botten bestod av lera. 0,4 44,34

7 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö 7 Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Terrängkartan blad 620 Uppsala, skala 1:50 000, och Sverigekartan

8 8 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö Figur 2. Utredningsområdet (lila linje) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) markerade på utdrag ur Fastighetskartan, blad 66G1HN. Skala 1:

9 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö 9 Figur 3. Plan över undersökta schakt. Skala 1:1 000.

10 10 Multisportanläggning i Lunda kyrkomiljö Figur 4. Sökschaktgrävning pågår. I bakgrunden syns Lunda sockenkyrka. Foto från nordöst: John Hamilton.

11

12

Ny transformatorstation i Östertälje. Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning

Ny transformatorstation i Östertälje. Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning Ny transformatorstation i Östertälje Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Östertälje socken, fastigheterna Östertälje 1:15 och Karleby 2:7, fornlämning

Läs mer

Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2

Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2 Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2 Rapport 2017:155 Arkeologisk utredning steg 2, 2017 Skåne, Trelleborgs kommun, Kyrkoköpinge socken, Mellanköpinge 1:21 och Terminalen 1, Kyrkoköpinge 10:1 Magnus

Läs mer

Va-ledning Sönnerberg Viken. Rapport 2018:9 Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken.

Va-ledning Sönnerberg Viken. Rapport 2018:9 Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken. Va-ledning Sönnerberg Viken Rapport 2018:9 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken Jörgen Streiffert Arkeologerna Statens historiska museer Våra kontor Linköping Lund

Läs mer

Planerade bostäder inom Ullstämma 5:8. Rapport 2018:54 Arkeologisk utredning, etapp 2

Planerade bostäder inom Ullstämma 5:8. Rapport 2018:54 Arkeologisk utredning, etapp 2 Planerade bostäder inom Ullstämma 5:8 Rapport 2018:54 Arkeologisk utredning, etapp 2 Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, inom Ullstämma 5:8 Annika Helander Arkeologerna Statens historiska

Läs mer

Odalbygden 7. Rapport 2018:106 Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Slaka socken.

Odalbygden 7. Rapport 2018:106 Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Slaka socken. Odalbygden 7 Rapport 2018:106 Arkeologisk utredning, etapp 2 Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Slaka socken Ann Westermark Arkeologerna Statens historiska museer Våra kontor Linköping

Läs mer

Kabelschakt söder om Skriketorp. Rapport 2018:96 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Kabelschakt söder om Skriketorp. Rapport 2018:96 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kabelschakt söder om Skriketorp Rapport 2018:96 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, Kvillinge 188 Ann Westermark

Läs mer

Inför detaljplan Östra Kvarnagården. Rapport 2017:126 Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs stad och kommun, Getakärr 2:6

Inför detaljplan Östra Kvarnagården. Rapport 2017:126 Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs stad och kommun, Getakärr 2:6 Inför detaljplan Östra Kvarnagården Rapport 2017:126 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Varbergs stad och kommun, Getakärr 2:6 Jörgen Streiffert Med bidrag av Christina Rosén Arkeologerna Statens

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

GC-väg utmed Brokindsleden och GC-port under Vårdsbergsvägen. Rapport 2018:37 Arkeologisk utredning, etapp 2

GC-väg utmed Brokindsleden och GC-port under Vårdsbergsvägen. Rapport 2018:37 Arkeologisk utredning, etapp 2 GC-väg utmed Brokindsleden och GC-port under Vårdsbergsvägen Rapport 2018:37 Arkeologisk utredning, etapp 2 Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, inom Ullstämma 5:1, Hjulsbro 3:1 samt

Läs mer

Västervång 2:25 och Östervång 1:1. Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016

Västervång 2:25 och Östervång 1:1. Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016 Västervång 2:25 och Östervång 1:1 Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016 Skåne län, Skåne, Trelleborg kommun, Trelleborg stad, fastighet Västervång 2:25 m. fl. Bo Friman Arkeologerna Statens historiska

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Herrestad-Torp 1:3 och 1:26. Rapport 2016:97 Arkeologisk utredning

Herrestad-Torp 1:3 och 1:26. Rapport 2016:97 Arkeologisk utredning Herrestad-Torp 1: och 1:6 Rapport 016:97 Arkeologisk utredning Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1: och 1:6 Kajsa Andreasson Med bidrag av Christina Rosén

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Uppåkra 34. Rapport 2016:60 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2016

Uppåkra 34. Rapport 2016:60 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2016 Uppåkra 34 Rapport 2016:60 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2016 Skåne län, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, fastighet Uppåkra 12:110 och 12:285, Uppåkra 34 Annika Knarrström Arkeologerna

Läs mer

Kolningslämningar i Kristineberg. Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2

Kolningslämningar i Kristineberg. Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Kolningslämningar i Kristineberg Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Örebro län, Närke, Askersunds kommun, Hammars socken, Knarkebo 1:1 Karl-Fredrik Lindberg Innehåll Inledning 4 Metod

Läs mer

Två förhistoriska boplatser vid Vallkärratorn

Två förhistoriska boplatser vid Vallkärratorn Två förhistoriska boplatser vid Vallkärratorn Rapport 2017:84 Arkeologisk förundersökning 2016 Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88, Vallkärra 71 och

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Grimetons kyrka Och däromkring. Rapport 2017:4 Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Grimetons socken, Grimetons 44:1,

Grimetons kyrka Och däromkring. Rapport 2017:4 Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Grimetons socken, Grimetons 44:1, Grimetons kyrka Och däromkring Rapport 2017:4 Arkeologisk förundersökning Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Grimetons socken, Grimetons 44:1, Bengt Westergaard Arkeologerna Statens historiska museer

Läs mer

Ett överlagrat torv- och gyttjelager i Tvååker.

Ett överlagrat torv- och gyttjelager i Tvååker. Ett överlagrat torv- och gyttjelager i Tvååker. Rapport 2017:16 Arkeologisk förundersökning Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååkers socken, Tvååkers-Ås 1:86. Glenn Johansson Arkeologerna Statens

Läs mer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Kaklösa backe Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Kaklösa backe Närke, Asker socken, Valsta

Läs mer

Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning

Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning RAPPORT 2015:60 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning Inom RAÄ 312:1 och 358 på fastigheten Harvestad 9:1 Östergötland Linköpings kommun

Läs mer

Rossö 2:146. Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö 2:146 Dnr Bengt Westergaard RAPPORT 2015:57

Rossö 2:146. Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö 2:146 Dnr Bengt Westergaard RAPPORT 2015:57 RAPPORT 015:57 ARKEOLOGISK UTREDNING Rossö :146 Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö :146 Dnr 5.1.1-0074-015 Bengt Westergaard Rapportens namn 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Nålmakaren 10 spår av en stadsgård i Varberg

Nålmakaren 10 spår av en stadsgård i Varberg Nålmakaren 10 spår av en stadsgård i Varberg Rapport 2016:112 Arkeologisk förundersökning Hallands län, Halland, Varbergs kommun och socken, kvarteret Nålmakaren 10, Varberg 62:1 Pia Svensson Nålmakaren

Läs mer

Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna

Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:44 Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Sigtuna 195:1 Koppardosan 2 Sigtuna socken

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

utredning vid Fässberg gamla kyrka Pedagogen Park II Arkeologerna Rapport 2018:7 Arkeologisk utredning

utredning vid Fässberg gamla kyrka Pedagogen Park II Arkeologerna Rapport 2018:7 Arkeologisk utredning Pedagogen Park utredning vid Fässberg gamla kyrka Rapport 218:7 Arkeologisk utredning Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Växthuset 1 och 2, Solängen 1:14, fässberg

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:01 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:01 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:01 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Ridhus vid Skälv Östergötland, Norrköpings socken (f d Borgs socken), Norrköpings kommun, fastighet Borg 11:2 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Utkanten av en mesolitisk boplats

Utkanten av en mesolitisk boplats UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Utkanten av en mesolitisk boplats Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 7:28, 8:2, RAÄ 74 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Stubbarp 39:5 m fl En boplatsgrop. Rapport 2017:154 Arkeologisk utredning 2017

Stubbarp 39:5 m fl En boplatsgrop. Rapport 2017:154 Arkeologisk utredning 2017 Stubbarp 39:5 m fl En boplatsgrop Rapport 2017:154 Arkeologisk utredning 2017 Skåne län, Skåne, Höganäs kommun, Vikens socken, Stubbarp 39:5 m fl, fornlämning Viken 68 Tyra Ericson Arkeologerna Statens

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Ny fornlämning vid VA-ledning mellan Värö och Sunnvära. Rapport 2018:10 Arkeologisk utredning

Ny fornlämning vid VA-ledning mellan Värö och Sunnvära. Rapport 2018:10 Arkeologisk utredning Ny fornlämning vid VA-ledning mellan Värö och Sunnvära Rapport 2018:10 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Väröbacka 17:4 till Sunnvära 8:2 Jörgen Streiffert Den

Läs mer

Skrehällabergets skugga

Skrehällabergets skugga ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:24 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Tomtavstyckning i Skrehällabergets skugga Norra Bro 5:7, Örebro kommun, Gällersta socken, Närke, Örebro län Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Schaktningsövervakningar vid Fånby och Hovgårdsberg

Schaktningsövervakningar vid Fånby och Hovgårdsberg Schaktningsövervakningar vid Fånby och Hovgårdsberg Rapport 2019:37 Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Vendels socken, Fånby 4:3 och Hovgårdsberg 1:16, fornlämning

Läs mer

Trafikplats Lunds Södra - Höjebromölla Serviceväg och fördröjningsmagasin. Rapport 2018:128 Arkeologisk utredning steg 2

Trafikplats Lunds Södra - Höjebromölla Serviceväg och fördröjningsmagasin. Rapport 2018:128 Arkeologisk utredning steg 2 Trafikplats Lunds Södra - Höjebromölla Serviceväg och fördröjningsmagasin Rapport 2018:128 Arkeologisk utredning steg 2 Skåne län, Skåne, Staffanstorp & Lunds kommun, Knästorp & Lunds socken, Höjebromölla

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Bronsålder i Hallinge

Bronsålder i Hallinge uv MITT, rapport 2009:32 arkeologisk förundersökning Bronsålder i Hallinge Södermanland; Salems socken; Hallinge 1:1; RAÄ 3:1, RAÄ 329:1 Louise Evanni uv MITT, rapport 2009:32 arkeologisk förundersökning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Nya informationsskyltar vid Hemsta naturreservat

Nya informationsskyltar vid Hemsta naturreservat Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:60 Nya informationsskyltar vid Hemsta naturreservat Arkeologisk kontroll i avgränsande syfte Fornlämning Boglösa 203:1 Hemsta 1:3 Boglösa socken Enköpings kommun

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Byte av elkabel Berg - Ljungsbro. Rapport 2017:151 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Byte av elkabel Berg - Ljungsbro. Rapport 2017:151 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Byte av elkabel Berg - Ljungsbro Rapport 2017:151 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, Vreta kloster fornlämning 257 och

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Edsvikenstråket. En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262. Arkeologisk utredning etapp 2. Väg 262 Danderyds socken Danderyds kommun Uppland

Edsvikenstråket. En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262. Arkeologisk utredning etapp 2. Väg 262 Danderyds socken Danderyds kommun Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:92 Edsvikenstråket En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262 Arkeologisk utredning etapp 2 Väg 262 Danderyds socken Danderyds kommun Uppland Jan Ählström Edsvikenstråket

Läs mer

En GC-väg vid Sjukarby, Tierp

En GC-väg vid Sjukarby, Tierp Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:14 En GC-väg vid Sjukarby, Tierp Schaktning intill en försvunnen gravhög Arkeologisk utredning Fornlämning Tolfta 36:1 Sjukarby 4:41 och 4:42 Tolfta socken Tierps

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, Sittesta

Arkeologisk förundersökning, Sittesta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:70 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning, Sittesta RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

Kabelförläggning invid två gravfält

Kabelförläggning invid två gravfält Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:62 Kabelförläggning invid två gravfält Förundersökning Fornlämning Ekeby 3:1 och Ekeby 9:1 Rista 4:4, Fornbro 5:2 och Blacksta 1:11 Ekeby socken Östhammars kommun

Läs mer

S:ta Gertruds kapell och kapellbäcken ängsmark i Västerås utkant

S:ta Gertruds kapell och kapellbäcken ängsmark i Västerås utkant S:ta Gertruds kapell och kapellbäcken ängsmark i Västerås utkant Rapport 2016:111 Arkeologisk förundersökning Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Lundby socken, Västerås 2:27, Västerås 274:1

Läs mer

En förhistorisk boplats i Rosersberg

En förhistorisk boplats i Rosersberg Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:49 En förhistorisk boplats i Rosersberg Inför uppförande av en telemast Arkeologisk förundersökning Rosersberg 11:15 Norrsunda socken Sigtuna kommun Uppland Jan

Läs mer

Ledningsförläggning vid Enköping

Ledningsförläggning vid Enköping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:84 Ledningsförläggning vid Enköping Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Vallby 89:1 2, 90:1, 103:1 och 157:1 Vallby socken Enköpings

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget UV ÖST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget Vists socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-987-2004 Anna Molin

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:5 arkeologisk förundersökning Motormannen Uppland, Norrtälje, Motormannen 1 och Tälje 4:45, RAÄ 24 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:5 arkeologisk förundersökning Motormannen Uppland, Norrtälje, Motormannen 1 och Tälje 4:45, RAÄ 24 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:5 arkeologisk förundersökning Motormannen Uppland, Norrtälje, Motormannen 1 och Tälje 4:45, RAÄ 24 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:5 arkeologisk förundersökning Motormannen

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:14 ARKEOLOGISK UTREDNING. Nordanå 8:4. Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8.4 Bengt Jacobsson. Nordanå 8:4 1

UV SYD RAPPORT 2002:14 ARKEOLOGISK UTREDNING. Nordanå 8:4. Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8.4 Bengt Jacobsson. Nordanå 8:4 1 UV SYD RAPPORT 2002:14 ARKEOLOGISK UTREDNING Nordanå 8:4 Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8.4 Bengt Jacobsson Nordanå 8:4 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Syd Åkergränden

Läs mer

Schaktning vid Stora Torget i Sigtuna

Schaktning vid Stora Torget i Sigtuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:86 Schaktning vid Stora Torget i Sigtuna Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Sigtuna 195:1, stadslager Sigtuna 2:152 Sigtuna socken

Läs mer

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:93 Rosersberg Avgränsande av tre boplatser Arkeologisk utredning Fornlämning Norrsunda 168:1, 291 och en oregistrerad fornlämning Rosersberg 11:15 och 10:262 Norrsunda

Läs mer

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FORS MINIPARK Eskilstuna 556:1, del av fastigheten Fristaden 1:6, Eskilstuna stad, Södermanland. Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka RAPPORT 2015:89 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka Östergötland Linköpings kommun Gammalkils socken SHMM dnr 5.1.1-01029-2015 Rikard Hedvall

Läs mer

Metalldetektering invid Bogsta 40:1. Rapport 2015:113 Arkeologisk utredning. Magnus Lindberg

Metalldetektering invid Bogsta 40:1. Rapport 2015:113 Arkeologisk utredning. Magnus Lindberg Metalldetektering invid Bogsta 40:1 Rapport 2015:113 Arkeologisk utredning Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Bogsta socken, Hamra 2:2, Bogsta 40:1 Magnus Lindberg Rapport 2015:113 Arkeologisk

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta

Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:38 Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta Undersökning inför uppförande av en mobilmast Arkeologisk utredning, etapp 2 Bista 4:5 Håtuna socken Håbo kommun Uppland

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Oxie 1:5 Golfbanan Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär Oxie socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:067 Per Jansson

Läs mer

En kabelförläggning vid Årke, Uppland

En kabelförläggning vid Årke, Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:4 En kabelförläggning vid Årke, Uppland Arkeologisk kontroll Fornlämning Gryta 135:1 Årke 1:4 Gryta socken Enköpings kommun Uppland Jan Ählström En kabelförläggning

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB Västerhaninge 477:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av boplats Västerhaninge 477:1 inom fastigheten Årsta 1:4, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK

Läs mer

VA-ledning Hosaby Särskild utredning

VA-ledning Hosaby Särskild utredning VA-ledning Hosaby Särskild utredning Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Blekinge museum rapport 2015:7 Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria... 2 Fältarbetets genomförande...

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7

Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:76 Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7 Schakt inom gravfält RAÄ Lid 42:1 Förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Lid 42:1 Fastighet

Läs mer

Torpavägen till Torkeltorpsvägen. Gång- och cykelväg i Fjärås. Rapport 2016:99 Arkeologisk utredning

Torpavägen till Torkeltorpsvägen. Gång- och cykelväg i Fjärås. Rapport 2016:99 Arkeologisk utredning Torpavägen till Torkeltorpsvägen Gång- och cykelväg i Fjärås Rapport 2016:99 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Väg 939 Jessica Andersson Arkeologerna Statens

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Schaktning vid S:ta Ursulas kapellruin

Schaktning vid S:ta Ursulas kapellruin Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:48 Schaktning vid S:ta Ursulas kapellruin Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 355:1 Västerås 1:13 Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:46 En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 636:1 6 Västerås 4:86 Västerås (f.d. Skerike) socken Västerås kommun

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 1(5) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-06-24 ang. förenklad

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utredning Bollebygd prästgård 1 :2 Bollebygd socken och kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :8 Västarvet

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 10/16 Författare: Jimmy Axelsson Karlqvist Lantmäteriet

Läs mer

Axberg Åby. Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Anne Naumanen

Axberg Åby. Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:41 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Axberg Åby Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Fjärrkyla i Snickaregatan, kvarteret Duvan 21

Fjärrkyla i Snickaregatan, kvarteret Duvan 21 UV RAPPORT 2014:85 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Fjärrkyla i Snickaregatan, kvarteret Duvan 21 Östergötland Linköpings stad och kommun Snickaregatan, kvarteret Duvan 21 RAÄ 153 Dnr 3.1.1-03010-2013 Marita

Läs mer

Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi

Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi Marielund 3:2 Särskild utredning Nättraby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och fornlämningsmiljö... 2 Fältarbetets genomförande...

Läs mer

Stadsparken bevattning, Västerås

Stadsparken bevattning, Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:84 Stadsparken bevattning, Västerås Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 232:1 Stadsparken Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Duncan Alexander

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

En kvadrat i kvarteret Ajax

En kvadrat i kvarteret Ajax ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2018:23 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING En kvadrat i kvarteret Ajax RAÄ-nr Stockholm 103:1 Ajax 3 Stockholms stad och kommun Uppland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Heda Ett sockencentrum. Rapport 2017:96 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Heda Ett sockencentrum. Rapport 2017:96 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Heda Ett sockencentrum Rapport 2017:96 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Östergötlands län, Östergötland, Ödeshögs kommun, Heda socken, Heda 7:2, 8:2 och Tuna 3:3. Alf Ericsson

Läs mer

Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren 5

Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren 5 uv MITT, rapport 2010:13 arkeologisk förundersökning Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren 5 Västmanland; Arboga stad; Riksföreståndaren 5; Arboga 34:1 Helmut Bergold uv MITT, rapport 2010:13 arkeologisk

Läs mer