Gravar och boplatslämningar i Merlänna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gravar och boplatslämningar i Merlänna"

Transkript

1 UV RAPPORT 2013:83 ARKEOLOGISK UTREDNING Gravar och boplatslämningar i Merlänna Södermanland; Strängnäs kommun; Länna socken; Söderlänna 7:1 Cecilia Grusmark

2

3 UV RAPPORT 2013:83 ARKEOLOGISK UTREDNING Gravar och boplatslämningar i Merlänna Södermanland; Strängnäs kommun; Länna socken; Söderlänna 7:1 Dnr Cecilia Grusmark

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Tel.: Fax: Kontoret i Uppsala: Portalgatan UPPSALA Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2013:83 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2013

5 Innehåll Sammanfattning 6 Inledning 6 Syfte 6 Antikvarisk bakgrund och arkeologisk potential 6 Metod och genomförande 7 Resultat 7 Fasta fornlämningar 7 Övriga kulturhistoriska lämningar 8 Ej fasta fornlämningar 8 Referens 8 Riksarkivet (GEORG) 8 Administrativa uppgifter 9 Bilagor Objekt och resultattabell Schakt- och provgropstabell Anläggningstabell 12 Figurer 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1: Resultatkarta över utredningsområdet på utdrag ur digitala Fastighetskartan. Höjdkurvor från kommunens grundkarta. Skala 1: Norra delen av utredningsområdet med objekt, schakt och anläggningar. Höjdkurvor från kommunens grundkarta. Skala 1: Södra delen av utredningsområdet med objekt, schakt och anläggningar. Höjdkurvor från kommunens grundkarta. Skala 1: Stensättningen (objekt 209). Foto Röset (objekt 273). Foto Brunnen (objekt ). Foto Hägnaden (objekt ). Foto Den stensatta källan (objekt 276). Foto...18

6 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, har genomfört en särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Söderlänna 7:1 vid Merlänna i Länna socken, Södermanland. Utredningen resulterade i sex nya fasta fornlämningar. I områdets sydvästra del, uppe på skogbeklädda höjder, påträffades ett röse och en stensättning. I åkermarken och längs dess kanter låg fyra boplatser, sannolikt från järnålder. Fem övriga kulturhistoriska lämningar av olika slag registrerades också. Sammanfattning Utredningen inom Söderlänna 7:1 vid Merlänna (fig. 1 och 2) resulterade i sex nya fasta fornlämningar, varav ett röse, en stensättning samt fyra boplatser bestående av stolphål, härdar, kulturlager och enstaka fynd av förhistorisk keramik. Även fem övriga kulturhistoriska lämningar i form av en brunn, två hägnadsrester, en källa och ett gränsmärke påträffades (fig. 3 och 4). Inledning Med anledning av detaljplan för bostäder inom fastigheten Söderlänna 7:1, Länna socken, Strängnäs kommun, fattade Länsstyrelsen i Södermanlands län i mars år 2013 beslut om en särskild arkeologisk utredning inom området. Utredningen utfördes av Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, i maj år Utredningen, som omfattade en yta på cirka 16 hektar (fig. 1 och 2), bekostades av markägarna Patrik och Madeleine Odelstierna, Söderlänna Säteri. Utredningsområdet ligger cirka meter över havet mellan Lännasjön i öster och Merlänna by i väster och norr. Området består i norr av åkermark flankerad av två höjdpartier i öster respektive väster samt blockrik skogsmark i söder. Syfte Syftet med utredningen var att fastställa förekomst av idag okända fornlämningar inom området. Vid inventeringen noteras lämningar synliga ovan mark och gynnsamma lägen för lämningar dolda under mark exempelvis boplatser. Vid utredningsgrävningen fastställs status på såväl lägen som andra osäkra lämningar. Antikvarisk bakgrund och arkeologisk potential Området förstagångsinventerades år 1957 och revideringsinventerades i slutet av 1990-talet. I närområdet fanns flera sedan tidigare kända gravfält, boplatsområden, stensättningar, en by- och gårdstomt Länna 214:1 samt lösfynd av till exempel bergartsyxor. Inom utredningsområdet fanns innan utredningen två kända gravfält Länna 18:1 och Länna 100:1, en stensättning Länna 102:1 samt en fyndplats för en knacksten Länna 116:1 (fig. 2). Lösfynden finns registrerade i Historiska museets, SHMM:s, lösfyndsregister. Lantmäteriets kartor visade ingen bebyggelse inom utredningsområdet. Ortnamnen i trakten har äldsta belägg till medeltid och senmedeltid; Byringe år 1405, Merlänna år 1257 och Söderlänna år 1230 (Excerpt från Ortnamnsarkivet i Uppsala). Merlänna by finns på kartor från 1600-talet (GEORG C3:151, C3: , C3:154). Merlänna by brann delvis ner på 1920-talet, men den gamla bykaraktären är till stor del bevarad. Sammantaget talade fornlämningsbilden och det topografiska läget för att här kunde finnas okända fasta fornlämningar både ovan och under mark. 6 Gravar och boplatslämningar i Merlänna

7 Metod och genomförande Utredningen inleddes med en kart- och arkivstudie följt av en specialinventering. Den senare innebar en noggrann okulär besiktning av utredningsområdet och dess omedelbara närhet. Avsikten var att identifiera eventuellt nya fornlämningar ovan mark samt att se ut lämpliga ställen där fornlämningar skulle kunna ligga dolda under mark. Efter fältinventeringen följde utredningsgrävning då sökschakt togs upp med hjälp av grävmaskin på utvalda ställen. Vegetation och jord avlägsnades ned till orörd nivå och schakten rensades vid behov med handredskap. Sammanlagt togs 49 maskingrävda schakt och tre handgrävda provrutor upp (fig. 3 och 4, bilaga 2). Grävmaskinen kunde inte ta sig upp i de högsta skogsbeväxta och blockrika partierna. Rösen och andra enskilda objekt torvades därför av ställvis för hand. Maskinschakten förlades till de högre belägna delarna i åkermarken på gynnsamma lägen för järnåldersboplatser samt på ett par andra intressanta lägen. Schakten mättes in med D-GPS och dokumenterades, varefter de fylldes igen. Dokumentationen gjordes i Riksantikvarieämbetet UV:s fältdokumentationssystem Intrasis, medan GIS-bearbetning gjordes i Intrasis Analysis och ArcMap. Resultat Vid inventeringen registrerades 19 objekt (fig. 3 och 4, bilaga 1), varav sju var lämningar synliga ovan mark och 12 var boplatslägen. Av de förstnämnda kunde två konstateras vara fasta fornlämningar, medan de fem andra är övriga kulturhistoriska lämningar. Efter utredningsgrävning av de 12 boplatslägena har fyra boplatser kunnat konstateras. Dessa har registrerats som fasta fornlämningar i Fornminnesregistret, FMIS. De sedan tidigare kända fasta fornlämningarna inom utredningsområdet besiktigades och föreföll välbevarade. Fasta fornlämningar Stensättningen och röset Vid inventeringen påträffades en stensättning objekt 209 och ett röse objekt 273 i den sydvästra delen av området (fig. 4, bilaga 1). Inom meter från objekt 209 finns rikligt med block och sten och det kan inte uteslutas att där döljer sig fler gravar. Båda gravarna ligger på krön; objekt 209 i skogsmark (fig. 5) och objekt 273 delvis på berghäll (fig. 6). Gravarna föreslås status som fasta fornlämningar. Boplatserna I åkermarken framkom spår av förhistoriska boplatser, objekt 200, 203, 210 samt del av objekten 211, 212, 213 (fig. 3 och 4, bilaga 1 3) i form av enstaka anläggningar såsom härdar, stolphål och kulturlager samt några få Gravar och boplatslämningar i Merlänna 7

8 fragmenterade skärvor av ospecificerad förhistorisk keramik. Kulturlagren förefaller i allmänhet vara relativt tunna cirka 0,05 meter tjocka, ställvis något tjockare cirka 0,1 0,15 meter, och innehåller skärvig/skörbränd sten, kol, sot, bränd lera samt keramik av förhistorisk typ, troligen järnålder. Andra anläggningar förekommer som tidigare nämnts sparsamt i åkermarken och mycket har sannolikt bortodlats. Uppe på impedimentskanten i väst, öster och söder om gravfältet Länna 18:1, förefaller marken vara mer orörd. Fyra områden har bedömts utgöra förhistoriska boplatser och föreslås status som fast fornlämning eftersom där finns olika slags anläggningar, kulturlager och keramik. Objekt 200, 203 och 210 utgör var för sig fasta fornlämningar, medan lämningarna inom objekt 211, 212 och 213 slås samman och föreslås registreras som en fast fornlämning (fig. 2 och 3). Då keramiken var mycket fragmenterad har den inte tillvaratagits. Därutöver förekommer enstaka lämningar inom området. Då dessa ligger spridda och utan sammanhang betraktas deras kunskapsvärde som lägre, varför de inte har föreslagits fast fornlämningsstatus. Övriga kulturhistoriska lämningar I nordvästra delen av utredningsområdet påträffades en kallmurad brunn, objekt (fig. 7), samt två hägnader, objekt och objekt (fig. 8). Inga synliga rester av byggnader kunde återfinnas och trots handgrävning i och intill objekten framkom inget daterande material. Lämningarna kunde inte återfinnas vare sig i det historiska eller sentida kartmaterialet. Öster därom påträffades en stensatt källa, objekt 276 (fig. 9). I utredningsområdets södra del påträffades ett gränsmärke i form av en rest vitmålad sten med stenfundament, objekt 252. Gränsmärket står på en befintlig ägogräns. Samtliga dessa lämningar föreslås status som övrig kulturhistorisk lämning. Ej fasta fornlämningar Ytterligare sex potentiella boplatslägen undersöktes, men då inget av arkeologiskt intresse framkom avskrevs dessa som icke varande fasta fornlämningar. Referens Riksarkivet (GEORG) Geometriska kartor år 1641 (GEORG C3:151, C3: , C3:154). 8 Gravar och boplatslämningar i Merlänna

9 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnummer: Intrasisprojekt: UV2013:016. Utredningstid: 7, 17, 20, 23 maj Projektgrupp: Cecilia Grusmark och Ulf Strucke. Utredningsyta: 16 hektar. Läge: Ekonomiska kartan 10H 4d. Koordinatsystem: Sweref 99. Koordinater för utredningsytans sydvästra hörn: x y (Sweref 99). Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 13 digitala foton med Unr 5263_1 13. Fynd: Inga fynd tillvaratogs. Gravar och boplatslämningar i Merlänna 9

10 Bilagor Bilaga 1. Objekt och resultattabell Objektnr Lämningstyp Beskrivning Statusförslag Anmärkning 200 Boplats Ca m (N S) I den nuvarande åkermarken iakttogs kulturlagerrester 0,1 0,15 m tj och ett stenskott stolphål 0,3 m diameter och fyllning av kol och sot. I kulturlagren fanns enstaka skärvsten, keramik, sot och kol. Boplatsen vetter åt väster. Keramiken var mycket fragmenterad och tillvaratogs inte. Fast fornlämning 201 Boplatsläge Åkermark. Indraget NV- läge. Ej fornlämning 202 Boplatsläge Åkermark. Inhak NV-läge. Ej fornlämning 203 Boplats Ca m (NV SÖ). I den nuvarande åkermarken iakttogs ett stenskott stolphål 0,4 m i diameter. och en grop 1,5 m i diameter med fyllning av skärvsten, sot och kol, bränd lera. Boplatsen vetter åt söder. 204 Boplatsläge Hylla i skogsmark. N-läge. Relativt stenfri yta, omgiven av blockig terräng. Silt. 35 m ö.h. Stenålder? Fast fornlämning Ej fornlämning 205 Boplatsläge Gip i skogsmark. N/NÖ-läge. Silt. Yngre stenålder? Ej fornlämning 206 Boplatsläge Avsats i fossil, men relativt sentida, åkermark. Ö-läge. Silt m ö.h. Yngre stenålder? Ej fornlämning 207 Boplatsläge Avsats i skogsmark. Ö-läge. Ej fornlämning 209 Stensättning 8 m i diameter, 0,8 m hög. Rundad form. 0,4 1 m stora stenar. Några håligheter mellan stenarna. Mossbevuxna stenar. Tall och lövträd. 210 Boplats Ca m (Ö V). I den nuvarande åkermarken iakttogs kulturlager 0,1 0,15 m tj, en härdgrop 1,5 m i diameter och en härd 0,8 m i diameter. I kulturlagren påträffades enstaka skärvsten, keramik, bränd lera, sot och kol. Keramiken var mycket fragmenterad och tillvaratogs inte. Boplatsen vetter åt Ö/SÖ. 211 Boplats Ca m (N S). I den nuvarande åkermarken iakttogs kulturlagerrester, 0,01 0,05 m tj, med enstaka skärvsten och keramik. Keramiken var mycket fragmenterad och tillvaratogs inte. SÖ/Ö-läge. Nära gravfält. 212 Boplats Se 211 ovan. En grop ca 2 m i diameter med spridd skärvsten, sot, kol och bränd lera i kanterna. Ängsmark. SÖ-läge. 213 Boplats Se 211 ovan. Kulturlagerrest, 0,01 m tj, två stenskodda stolphål 0,5 0,35 m respektive 0,5 m i diameter med fyllning av kol/sot och bränd lera, färgning 0,5 0,2 m stor med sot/kol, möjligen härdrest. Åkermark. Ö-läge. 252 Gränsmärke Rest sten 0,4 m hög, 0,3 m bred, 0,15 m djup. Vitmålad. Stenfundament om 1 m i diameter, 0,15 m hög och 0,2 0,3 m stora stenar. Står i befintlig ägogräns. 273 Röse 11 m i diameter, 0,6 m högt. Block 0,4 1 m st. Krönläge mot SÖ. Delvis på berghäll. 276 Brunn/källa 1,5 m i diameter. Stensatt med 0,2 0,3 m stora stenar och vattenfylld. Omgiven av stora block. Belägen nedanför klippa. Dike i N Brunn/källa 2 m i diameter. Rund form. 0,5 m djup ned till vattenspegel. Okänt djup. Kallmurade kanter, 0,2 0,4 m stora stenar. I brunnen är idag en del sentida skräp. Fast fornlämning Fast fornlämning Fast fornlämning Fast fornlämning, se 211 ovan Fast fornlämning, se 211 ovan Övrig kulturhistorisk lämning Fast fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning Övrig kulturhistorisk lämning Hägnad 7 1 m (N S), 0,8 m hög. Block 0,5 1 m. Övrig kulturhistorisk lämning Hägnad 7 1,2 m (SÖ NV), 0,6 m hög. Stenar/block 0,5 1 m st. Går fram till ett block 2 1,5 m stort, 1,5 m högt. Viker därefter av 2 1 m (N S), 0,4 hög. Övrig kulturhistorisk lämning Boplats i N delen av objektet m N och V finns rikligt med block och sten. Inte omöjligt att området döljer fler gravar. Boplats i centrala delar av objektet. Boplats i SÖ delen av objektet. De arkeologiska lämningarna inom obj 211, 212, 213 ligger så att de föreslås registreras som en boplats istället för tre olika (se fig. 2 och 3). Boplats inom hela objektet. Boplats i NV delen av objektet. 10 Gravar och boplatslämningar i Merlänna

11 Bilaga 2. Schakt- och provgropstabell Schakt-/ provgropsnr Objektnr Beskrivning Anläggningsnr m (Ö V), 0,2 0,6 m dj. I V kabeldike. Ploglager 0,2 m dj. I Ö delen kulturlager 0,1 0,15 m dj med skärvsten, keramik, bränd lera, sot. Därunder lera m (Ö V), 0,6 m dj. Ploglager 0,4 m dj, därunder lera m (SÖ NV), 0,3 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera med inslag av sten m (Ö V), 0,3 0,5 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera. Inslag av kol, sot, skärvsten m (SÖ NV), 0,3 0,6 m dj. Ploglager 0,4 0,5 m, därunder lera S m (Ö V), 0,3 0,6 m dj. Ploglager 0,3 m. I Ö delen kulturlager 0,01 0,02 m dj, med skärvsten, sot/kol. Därunder lera m (Ö V), 0,5 0,7 m dj. Ploglager 0,4 m. I Ö delen kulturlager 0,1 m dj med kol/sot, skärvsten. Därunder lera m (NÖ SV), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera. I NÖ är en härdgrop m (NÖ SV), 0,3 0,5 m dj. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera. Rikligt med stora stenar, vilket möjligen utgör ett stenfyllt dike m (NÖ SV), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,1 m, därunder siltig morän ,5 m (NÖ SV), 0,2 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder matjord. I SV är en härd ,2 m (NV SV), 0,3 0,4 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera ,2 m (Ö V), 0,2 0,4 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder lerig silt ,2 m (Ö V), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder matjord 0,2 m, därunder silt ,2 m (Ö V), 0,2 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,15 m, därunder lerig silt. Enstaka stenar 0,2 m st ,2 m (NV SÖ), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,2 m, därunder siltig lera ,2 m (Ö V), 0,2 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder lerig silt. Kol, skärvsten, bränd lera ,4 m (N S), 0,3 0,5 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera ,4 m (Ö V), 0,4 0,6 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera. En stor sten. I schaktet påträffades en 1,5 m lång stör, som låg i närmast Ö V riktning. Troligen del av gärdesgård ,2 m (NÖ SV), 0,2 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder siltig morän. En bit lerklining centralt ,2 m (NÖ SV), 0,2 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder siltig morän. Recent material, tegel etc ,4 m (N S), 0,5 0,6 m dj. Ploglager 0,5 m, därunder lera. Fläckvisa kulturlagerrester 0,01 0,05 m tj. Enstaka keramik, skärvsten ,4 5 m (NÖ SV), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder lera. Anl. i NÖ del ,4 (NÖ SV), 0,4 0,6 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lerig silt. Kulturlagerrest 0,01 m tj. Skärvsten, bränd lera ,2 m (N S), 0,4 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder silt. Enstaka stenar. Stolphål. 248, ,4 m (NÖ SV), 0,3 0,5 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera ,2 2,4 m (ÖNÖ VSV), 0,3 0,4 m. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera. Dike i S ,4 m (Ö V), 0,3 0,5 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera ,4 m (Ö V), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera. Enstaka kol ,2 2,4 m (Ö V), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder kulturlager 0,1 0,15 m med sot, därunder lera ,2 m (NV SÖ), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder kulturlager 0,02 m, därunder lera. Anl. i SÖ ,2 m (NV SÖ), 0,5 0,6 m dj. Ploglager 0,5 m, därunder fläckvisa kulturlagerrester med keramik, därunder lera ,2 m (NNÖ SSV), 0,3 0,5 dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera. En skärvsten. Schaktet ligger mellan två små åkerimpediment ,2 m (NNÖ SSV), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera ,2 m (Ö V), 0,4 0,6 m dj. Ploglager 0,4 0,5 m, därunder lera Provgrop. 1,5 1,5 m, 0,4 m dj. Vegetation 0,1 m, mylla 0,1 m, därunder siltig sand. Enstaka sten, 0,15 0,2 m st Provgrop. 1,5 1,5 m, 0,3 0,4 m dj. Vegetation 0,1 m, mylla 0,1 m, därunder siltig sand. Rikligt med stenar 0,1 0,25 m st. Morän Provgrop. 1 1 m, 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, mylla 0,1 m, därunder sand. Enstaka stenar 0,15 m st ,2 m (NV SÖ), 6 1,2 m (ÖSÖ VNV), 0,2 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,1 m, därunder sand. Kol, keramik, bränd lera ,2 (NÖ SV), 5 1,2 (N S). V form. Vegetation 0,1 matjord 0,1 m, därunder silt. Rödgods, keramik, bränd lera ,2 m (NV SÖ), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,1 m, därunder silt Tabellen fortsätter på nästa sida. Gravar och boplatslämningar i Merlänna 11

12 Schakt-/ provgropsnr Objektnr Beskrivning Anläggningsnr m, 0,2 m dj. Vegetation 0,1 m, därunder siltig sand. Inslag av sten 0,1 m st ,2 (SV NÖ), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,1 m, därunder siltig lera ,2 (N S), 0,3 m dj. Vegetation 0,1 m, matjord 0,1 m, därunder siltig lera ,2 (NV SÖ), 0,3 0,4 m dj. Ploglager 0,2 0,3 m, därunder lera ,2 m (NNV SSÖ), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera ,2 m (N S), 0,4 0,5 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera ,2 5 m (ÖNÖ VSV), 0,4 0,6 m dj. Ploglager 0,3 0,4 m, därunder lera. I Ö del ett block. 285, ,2 m (Ö V), 0,5 m dj. Ploglager 0,4 m, därunder lera ,2 m (NÖ SV), 0,3 0,4 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera ,2 m (NÖ SV), 0,3 0,4 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera ,2 m (NV SÖ), 0,4 m dj. Ploglager 0,3 m, därunder lera. Bilaga 3. Anläggningstabell Anläggningsnr Schaktnr Objektnr Typ Beskrivning Härdgrop 1,5 m i diameter. Fyllning av skörbränd och skärvig sten, sot/kol och bränd lera Härd 0,8 m i diameter. Fyllning av skörbränd och skärvig sten. Enstaka kol/sot Grop Ca 2 m i diameter. Spridd skärvsten. Sot, kol, bränd lera i kanterna Färgning 0,5 0,2 m (NÖ SV). Kol, sot, bränd lera. Möjligen härdrest Stolphål 0,5 0,35 m (N S). Stenskodd, två synliga stenar 0,15 m stora. Fyllning av kol/sot Stolphål Ca 0,5 m i diameter (del av anl som är synlig i schaktkant). Stenskodd, 0,1 0,15 m stora stenar. Fyllning av kol/sot och bränd lera. 1,5 m från stolphål A248. Ligger i schaktkant Stolphål 0,3 m diameter. Stenskott med 0,15 m stora stenar. Fyllning av kol/sot Härd 0,3 m i diameter är synligt. Resten går in under ett träd. Fyllning av sot/kol och sten Stolphål 0,4 m i diameter. Stenskott med fyra synliga stenar 0,1 0,15 m st Grop 1,5 m i diameter. Fyllning av skärvsten, sot/kol, bränd lera. I N delen rundad kant med sot och bränd lera. Härd- eller kokgrop. 12 Gravar och boplatslämningar i Merlänna

13 Figur 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan 605 Strängnäs. Skala 1: Gravar och boplatslämningar i Merlänna 13

14 Utredningsområde Fast fornlämning enligt utredning Övrig kulturhistorisk lämning enligt utredning Fast fornlämning enligt FMIS Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS Figur 2. Resultatkarta över utredningsområdet på utdrag ur digitala Fastighetskartan 10H 4d. Höjdkurvor från kommunens grundkarta. Skala 1: Y X Obj.210 Länna 18:1 Obj.200 Länna 100:1 Obj.211 Obj.212 Obj.213 Länna 102:1 Obj Obj Obj Obj.273 Obj.276 Obj.209 Länna 116:1 Obj.203 Obj.252 X Y m 14 Gravar och boplatslämningar i Merlänna

15 X S217 Länna 214:1 S214 S215 S216 Y Figur 3. Norra delen av utredningsområdet med objekt, schakt och anläggningar. Höjdkurvor från kommunens grundkarta. Skala 1: S218 A222 S221 S223 S219 S220 Obj.210 S224 S225 S227 A226 S228 S255 S258 S256 Länna 18:1 S236 S S237 S231 Obj.200 A257 S259 S238 S260 Obj.211 S261 S241 S240 S242 Länna 100:1 A244 S243 Obj.212 S289 Obj.276 X Y S247 A246 S245 S250 A249 A248 Obj.213 S251 S253 Obj.201 S254 Länna 102:1 S274 S275 A266 S265 Obj.207 Obj.209 S280 Länna 116:1 S281 Obj.206 S282 Obj m S288 S287 S284 Utredningsområde Fast fornlämning enligt utredning Övrig kulturhistorisk lämning enligt utredning Anläggning Schakt med kulturlager Schakt Boplatsläge Fast fornlämning enligt FMIS Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS

16 Figur 4. Södra delen av utredningsområdet med objekt, schakt och anläggningar. Höjdkurvor från kommunens grundkarta. Skala 1: Utredningsområde Fast fornlämning enligt utredning Övrig kulturhistorisk lämning enligt utredning Anläggning Schakt Boplatsläge Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS S247 Obj.213 Y X S275 S251 S253 Obj.276 Obj S274 A266 Obj Obj S265 Obj.207 S280 S281 Länna 116:1 Obj.206 Obj.202 S288 S287 Obj.209 S282 S284 Obj.273 Obj.203 Obj.205 S283 A286 A285 S279 S278 S277 Obj.204 Obj.252 S264 S263 S m X Y Gravar och boplatslämningar i Merlänna

17 Figur 5. Stensättningen (objekt 209). Foto från öster: Cecilia Grusmark (U5263_11). Figur 6. Röset (objekt 273). Foto från norr: Cecilia Grusmark (U5263_12). Figur 7. Brunnen (objekt ). Foto från norr: Cecilia Grusmark (U5263_9). Gravar och boplatslämningar i Merlänna 17

18 Figur 8. Hägnaden (objekt ). Foto från sydost: Cecilia Grusmark (U5263_10). Figur 9. Den stensatta källan (objekt 276). Foto från öst: Cecilia Grusmark (U5263_13). 18 Gravar och boplatslämningar i Merlänna

UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING. Vidja i Huddinge

UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING. Vidja i Huddinge UV RAPPORT 2013:85 ARKEOLOGISK UTREDNING Vidja i Huddinge Södermanland; Huddinge kommun; Huddinge socken; Vidja 1:2, 1:3, 1:6, 1:8, 1:38, 1:39, 1:41, 1:42, 1:46, 1:429, 1:430, 1:547, 1:548, 1:549, 4:48,

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård

Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård Uppland; S:t Olof socken; Venngarn 1:10 Cecilia Grusmark uv MITT, rapport 2010:18 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Planerat logistikoch industriområde

Planerat logistikoch industriområde uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk utredning Planerat logistikoch industriområde vid Norvikshamnen Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:11, 1:17 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Boplatser vid Eriksberg

Boplatser vid Eriksberg UV MITT, RAPPORT 2007:5 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 SAMT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Boplatser vid Eriksberg Södermanland, Botkyrka socken, Eriksberg 2:1, RAÄ 93:1 och RAÄ 323:1 Katarina Appelgren

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 202: Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Arkeologisk utredning Tureholm 2:29 Trosa-Vagnhärad socken Trosa Södermanland Henrik Runeson. Mörbytorp Ensamliggande

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Lämningar från historisk tid i Örnäs

Lämningar från historisk tid i Örnäs UV RAPPORT 2013:112 ARKEOLOGISK UTREDNING Lämningar från historisk tid i Örnäs Uppland; Upplands-Bro kommun; Västra Ryd socken; Örnäs 9:1 Wivianne Bondesson och Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2013:112 ARKEOLOGISK

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson

UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING. Åda backar. Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads socken; Överråda 3:118 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2012:110 ARKEOLOGISK UTREDNING Åda backar Södermanland; Trosa-Vagnhärads

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka Närke; Örebro stad; Nikolai 1:1; RAÄ 83 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15.

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15. UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila församling Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Hallunda gård Arkeologisk utredning etapp 1 Hallunda 4:20, 4:34, 4:37, 4:40, 4:41 och 4:42 Botkyrka socken Botkyrka kommun Södermanland Jan Ählström Hallunda

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1

Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK UTREDNING Forssjö detaljplan Södermanlands län; Södermanland; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1 Wivianne Bondesson UV RAPPORT 2014:120 ARKEOLOGISK

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län Herstadberg 9:1 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:62 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Herstadberg 9:1 Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 1(3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Åke Johansson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Patrik Gustafsson Gillbrand datum. 2015-11-13

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, Sittesta

Arkeologisk förundersökning, Sittesta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:70 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning, Sittesta RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

arkivrapport Rapport 2016:06

arkivrapport Rapport 2016:06 Rapport 2016:06 arkivrapport Fornlämning Ärla 5:1 & 5:3 (stensättningar), Tummelsta 2:34, Ärla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av arkeologisk kontroll. Sammanfattning

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Vasa. Arkeologisk utredning vid. Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Arkeologisk utredning vid Vasa Kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Rapport 2011:8 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Vasa

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro

Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro RAPPORT UV ÖST 2001:28 ARKEOLOGISK UTREDNING OCH FÖRUNDERSÖKNING Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro sökschakt inför fjärrvärmeledning Linköpings kommun Östergötland Dnr: 422-5923-1999

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Nybyggnation vid Brista i Märsta

Nybyggnation vid Brista i Märsta Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:80 Nybyggnation vid Brista i Märsta Särskild utredning Kvarteret Servogatan Norrsunda socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...

Läs mer

Skinstad. Johan Klange

Skinstad. Johan Klange Skinstad Arkeologisk utredning etapp 2 inför avstyckning och bostadsbyggande inom fastighet Skinstad 6:1, Särkinds socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län Arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult

Läs mer

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp Västra Stenby socken Motala kommun Östergötland Dnr 422-6-2004 Anna Molin UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Schaktning för fjärrvärmedragning i Tegellidsgatan och fastigheten Radiatorn

Schaktning för fjärrvärmedragning i Tegellidsgatan och fastigheten Radiatorn UV RAPPORT 2014:127 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Schaktning för fjärrvärmedragning i Tegellidsgatan och fastigheten Radiatorn Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Tegellidsgatan

Läs mer

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Snäckstavik, intill RAÄ 102:1 och 580:1-3, Grödinge socken och Botkyrka kommun, Södermanland Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk

Läs mer

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10 Vrå Hölö Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning RAÄ-nr Hölö 287:1 2 Vrå 5:1 Hölö socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Britta

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer