Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie"

Transkript

1 Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: boras.se/revisionskontoret

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING/UPPDRAG METOD, URVAL OCH AVGRÄNSNING REVISORERNAS UPPDRAG KOMMUNALLAGEN GOD REVISIONSSED VAD HAR VI KARTLAGT? VARIABLER DEFINITIONER RESULTATREDOVISNING REVISORERNAS BITRÄDE REVISIONENS KOSTNADER ANTAL REVISORER GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT ÅRLIG GRANSKNING FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR SLUTSATSER OCH DISKUSSION... 9

3 1. INLEDNING/UPPDRAG Borås Stads revisionskontor har fått i uppdrag av SKL (Avdelningen för ekonomi och styrning, Sektionen för demokrati och styrning) att genomföra en praxisstudie av hur revisorerna i kommunerna riktar sin granskning i förhållande till revisionsuppdraget i Kommunallagen och till hur detta är uttolkat i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet METOD, URVAL OCH AVGRÄNSNING Studien ska kartlägga hur revisorerna i 60 kommuner riktade sin granskning verksamhetsåret I urvalet ingår de 23 kommuner som redan ingår i den praxisstudie som genomförts inom ramen för det forskningsprojekt om verksamhetsrevision som Borås Stads revisionskontor initierat och bedriver i samarbete med SKL, STAREV och Högskolan i Borås, samt ytterligare 37 slumpvis utvalda kommuner. Grund för datainsamlingen är de revisionsrapporter och andra dokument som publicerats på berörda kommunrevisioners hemsidor. I 12 kommuner fanns inga rapporter mm publicerade på hemsidan. Dessa kontaktades med begäran att granskningsrapporter och andra dokument avseende 2011 års revision skulle skickas till utredaren. Efter storlek (antal invånare) fördelar sig kommunerna enligt följande: > inv 6 st inv 8 st inv 10 st inv 12 st inv 12 st inv 12 st Följande dokument har studerats som ligger till grund för resultatredovisning och slutsatser: - Rapporter över fördjupade granskningar. - Särskilda rapporter över årlig granskning. - Granskningsrapporter avseende kommunernas årsredovisningar och delårsrapporter. - Revisionsplaner. - Revisionsberättelser och årsredogörelser. - Strategidokument Det bör understrykas att alla dokument inte har studerats för samtliga kommuner, utan endast i de fall dokumenten finns publicerade på hemsidan/skickats till utredaren. 3. REVISORERNAS UPPDRAG 3.1 Kommunallagen Uppdraget regleras ytterst av kommunallagen (nionde kapitlet). Här står bland annat: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. 2

4 Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten... och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 3.2 God revisionssed I skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 från Sveriges Kommuner och Landsting förtydligas inriktningen på granskningen enligt följande (avsnitt 4.1.2). Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt Det innebär att verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det innebär också att verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av verksamheten i enlighet med fullmäktiges målsättning. Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Det innebär att verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt och tillfredsställande förhållande till varandra det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens kvalitet och produktivitet. Om räkenskaperna är rättvisande Det innebär att redovisningen fullgörs så att den kan ligga till grund för styrning, ledning uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Det innebär också att de finansiella rapporterna - delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Om den interna kontrollen är tillräcklig Det innebär att den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig dvs. styrning, ledning, uppföljning och kontroll är tydlig, aktiv och ändamålsenlig. En tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation och system och i det löpande arbetet. 4. VAD HAR VI KARTLAGT? 4.1 Variabler För de 60 kommuner som valts ut har följande kartlagts: - Antal invånare - Revisionskostnad Kostnad per invånare - Antal revisorer - Revisorernas biträde - Omfattning (och visst innehåll) i granskningsrapporter över årsredovisning och delårsrapport. - Rapport/modell över årlig övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande 3

5 Utförda fördjupningsgranskningar har kategoriserats enligt följande: (Se definitioner nedan.) - Traditionell intern kontroll - Intern kontroll i verksamheten (Stödverksamhet och kärnverksamhet) - Ändamålsenlighet i stödverksamhet - Ändamålsenlighet i kärnverksamhet - Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 4.2 Definitioner Hur man genomfört årlig övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande varierar stort mellan kommunerna. En beskrivning görs i resultatredovisningen. Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontrollerna utformas för att på en rimlig nivå säkerställa: - att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv - att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig - att de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs - att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs Kännetecken på en god intern kontroll är en organisation med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter, med tydliga och tillämpade styr- och uppföljningssystem med identifierade och dokumenterade rutiner och med tydliga rapporterings- och informationssystem. (Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2010.) Vi har delat in den interna kontrollen i traditionell intern kontroll respektive intern kontroll i verksamheten (stödverksamhet kärnverksamhet). Med traditionell intern kontroll menar vi följande: - Intern kontroll i olika administrativa system och rutiner. - Korruption, oegentligheter, representation, bisysslor mm. - Diarieföring, ärendehantering, protokoll mm. Den interna kontrollen handlar om att kontrollera att det finns rutiner, regler och riktlinjer, och att dessa följs. Med intern kontroll i verksamheten menar vi följande: - Styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. - Ansvar, befogenheter, samverkan mm. Denna kontroll handlar om att det finns utarbetade processer och att dessa följs. Ändamålsenlighet i stödverksamhet/intern verksamhet handlar om huruvida verksamheten i fråga lever upp till det uppdrag man fått av kommunfullmäktige och/eller de interna brukarnas kundtillfredsställelse. Ändamålsenlighet i kärnverksamheten handlar om huruvida verksamheten lever upp till mål/syften/uppdrag/lagar avseende prestationer/kvalitet/effekter gentemot kommunmedborgarna/brukarna. Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt handlar om verksamhetens produktivitet, d v s relationen mellan insatta resurser och verksamhetens resultat/utförda prestationer. 4

6 5. RESULTATREDOVISNING 5.2 Revisorernas biträde Vilket sakkunnigt biträde revisorerna använder framgår av tabellen nedan. Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT % Biträde: Eget kontor % Pwc % Kpmg % Ernst & Young % Deloitte % % Åtta av de studerade kommunerna har eget kontor (Starev). Som framgår av tabellen är pwc klart störst bland revisorernas biträden, antagligen till stor del beroende på att komrev ingår i företaget. Ernst & Young är främst representerad bland de större kommunerna och kpmg bland de mindre. 5.3 Revisionens kostnader Kommunernas kostnad för revisionen 2011(exkl lekmannarevisionen) totalt samt uttryckt i kostnad per invånare och kostnaden i relation till verksamhetens totalkostnad (brutto och i promille) framgår av tabellen nedan. Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT Snittkostnad per inv (kr) Revisionskostnad/verksamhetskostnad (promille) 0,60 0,38 0,53 0,61 0,91 1,25 Snittkostnad totalt (tkr) Av tabellen framgår tydligt att revisionskostnaden relaterat till antal invånare och totala verksamhetskostnader är högst i de två minsta kommungrupperna. Kommungruppen inv utmärker sig genom relativt låga kostnader. Lägst kostnad per invånare har Sundsvall med 14 kr. Högst kostnad/invånare har Övertorneå med 157 kr. Sundsvall har också lägst kostnad för revisionen i relation till summa verksamhetskostnad med sina 0,24 promille. Även här ligger Övertorneå i topp med 1,98 promille. Totalkostnaden för revisionen varierar naturligtvis med kommunstorleken men även inom grupperna kan skillnaderna vara stora. I gruppen över inv har Stockholm och Göteborg den högsta kostnaden, ca 28 mnkr, följt av Malmö på 9,1 mnkr. Lägst kostnad i denna grupp har Örebro ( inv) med 2,7 mnkr. 5

7 Den lägsta kostnaden för revisionen 2011 hade Essunga (5 493 inv) med 363 tkr. 5.4 Antal revisorer Antal revisorer i snitt per kommungrupp ser ut som följer: Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT Antal revisorer i snitt Ju större kommun desto fler revisorer. Flest revisorer har Göteborg med 22 st. (Snittet totalt ligger på 7,5.) 5.5 Granskning av årsredovisning och delårsrapport Alla kommuner granskar årsredovisning och delårsrapport. Omfattningen på rapporterna varierar dock. Rapporterna över granskning av årsredovisning varierar från 5 till 25 sidor och rapporterna över granskning av delårsrapporten varierar från 3 till 15 sidor. Kontoren och byråerna har sina, relativt enhetliga, mallar för granskning och avrapportering. En fråga som intresserat mig efterhand som jag ögnat igenom rapporterna är hur man hanterar redovisad måluppfyllelse i årsredovisning och delårsrapport. Jag återkommer till denna fråga i det avslutande kapitlet. 5.6 Årlig granskning I kommunallagen (nionde kapitlet) stipuleras bland annat: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Hur går då årlig granskning till i praktiken? De begrepp som används i sammanhanget är årlig granskning, årets övergripande granskning, årlig/övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande, grundläggande granskning. Revisionsbyråerna definierar, sammanfattningsvis, begreppet ansvarsutövande som nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp, utvärdera och kontrollera verksamheten för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Med utgångspunkt från de dokument som studerats kan ett antal ambitionsnivåer för revisionens årliga granskning identifieras. 1. Läsning av protokoll och handlingar. Granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport samt nämndernas årsredovisningar. Viss informell dialog med nämnder och styrelser. 6

8 bedömning av nämndernas egen interna kontroll enligt deras planer och redovisning av genomförd uppföljning. 3. 1/2 + utökad dokumentanalys (styrdokument mm) enligt särskild mall med rapport/skrivelse till varje nämnd. 4. Årliga träffar med samtliga styrelser och nämnder (alternativt presidier) för att få en bild av hur man arbetar med ledning, styrning, uppföljning och intern kontroll, samt för att diskutera aktuella frågeställningar och genomförda granskningar. Minnesanteckningar skrivs som underlag för ställningstagande i ansvarsfrågan. 5. Som punkt 3 ovan med tillägget att en särskild rapport Nämndens ansvarsutövande tas fram och skickas till varje nämnd och styrelse. Stockholm, Göteborg och Malmö tar fram årsrapporter/revisionsredogörelse för varje nämnd där de samlade resultaten av kontorens granskningar redovisas. Dessa är relativt omfattande dokument. 5.7 Fördjupade granskningar Inriktning Resultatet av kartläggningen avseende inriktning på de 278 fördjupade granskningarna ser ut enligt följande: Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT Fördjupad granskning: Antal totalt Ant/kommun i snitt 6,7 4,5 7,2 5,6 2,8 2,4 4,6 Inriktning: - IK "traditionell" 21% 32% 19% 30% 32% 39% 27% - IK verksamhet 65% 58% 59% 53% 54% 48% 57% - Ändamålsenlighet i stödverksamhet 4% 4% 3% 1% 1% 3% 3% - Ändamålsenlighet i kärnverksamhet 9% 3% 16% 13% 13% 10% 11% - Ek tillfredsställande 1% 3% 3% 3% 0% 0% 2% Totalt för de 60 kommuner som ingår i urvalet har 278 rapporter kategoriserats. Här ingår då inte rapporter över granskning av årsredovisning, delårsbokslut och särskilda rapporter över årlig granskning. Inte särskilt överraskande utför kommunerna i de två minsta kommungrupperna minst antal fördjupade granskningar (i snitt). Som konstaterats tidigare har gruppen inv lägst revisionskostnad per invånare och i relation till total verksamhetskostnad. Kommunerna i denna grupp genomför också relativt få fördjupade granskningar. 7

9 När det gäller inriktningen på dessa granskningar dominerar inriktningen mot intern kontroll totalt, ca 85 % av granskningarna. Knappt 15% utgör granskning av ändamålsenlighet i verksamheten, varav 3 % avser intern stödverksamhet. När det gäller revisorernas uppdrag att granska om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt bedöms 2 % av granskningarna ha denna inriktning. Ett par kommuner anger i sin revisionsberättelse och årsredogörelse att verksamheten inte bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt för de nämnder som redovisat ett minusresultat. De med positiva resultat har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. En allmän iakttagelse beträffande de granskningar som bedömts behandla ändamålsenligheten i verksamheten är att man i sammanfattningen/sammanfattande bedömning i rapporten inte behandlar i vilken grad verksamheten är ändamålsenlig utan det är bland iakttagelserna i rapporten som det går att få en viss uppfattning av måluppfyllelsen. (Även om man i någon revisionsfråga angett att man avser att bedöma måluppfyllelsen.) Granskningsobjekt Tabellen nedan visar vilken verksamhet/vad som granskats. Verksamhet Antal % Traditionell intern kontroll 44 16% Teknisk verksamhet 31 11% Grundskola 30 11% Individ o familjeomsorg 29 10% Äldreomsorg 24 9% Inköp, upphandling, ramavtal 16 6% IT-verksamhet 11 4% Insatser för arbetslösa 9 3% Funktionshinderverksamhet 9 3% Styrning/uppföljning allmänt 8 3% Fritid och kultur 8 3% KS uppsiktsplikt 6 2% Gymnasieskolan 6 2% Förskola 5 2% Miljö 5 2% Korruption mm (EKO) 5 2% Räddningsnämnd, säkerhet 4 1% Överförmyndaren 3 1% Övrigt 25 9% % Den vanligast förekommande granskningen bland de 60 studerade kommunerna är generell traditionell intern kontroll, d v s granskning av olika administrativa rutiner. De verksamheter som prioriterats är teknisk verksamhet, grundskolan, individ och familjeomsorg och äldreomsorg. (Med teknisk verksamhet avses byggnation, investeringar, gator, va mm. Kategoriseringen har gjorts i efterhand utifrån titel på rapporterna.) 8

10 6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION Enligt kommunallagen skall revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna i samtliga studerade kommuner granskar kommunens årsredovisning och delårsrapport, dock med lite olika upplägg beroende på den mall deras sakkunniga biträde använder sig av. Granskningsrapporterna varierar också en hel del i omfång. Årlig granskning utförs med olika ambitionsnivåer. Ca 30 % av revisionerna utarbetar en särskild rapport, ofta kallad nämndens ansvarsutövande, som skickas till alla nämnder och kommunstyrelsen. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp, utvärdera och kontrollera verksamheten för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Antalet genomförda fördjupade granskningar under år 2011 varierar från 1st till 15st. Enstaka granskningar förekommer i samtliga kommungrupper. Inriktningen mot intern kontroll är helt dominerande (84 % av samtliga granskningar). Verksamhetens ändamålsenlighet behandlas i liten utsträckning (14 % varav 3 % avser ändamålsenlighet i intern verksamhet). Granskning av om verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt är i princip obefintlig. Varför är då inriktningen mot intern kontroll så dominerande? Dokumentstudierna och diskussioner med både förtroendevalda revisorer och tjänstemannarevisorer kan peka på två förklaringar: - Uppfattningen att en god intern kontroll säkerställer en ändamålsenlig verksamhet - Uppfattningen att nämndernas ansvar avser den interna kontrollen Båda dessa uppfattningar kan ifrågasättas. Även om det finns konkreta mål, bra verksamhetsplaner, rutiner för uppföljning mm, så behöver inte verksamheten för berörda brukare ändamålsenlig. Man måste skaffa sig kunskap om själva verksamheten och inte enbart vissa förutsättningar för den. Nämndernas ansvar bör väl ytterst handla om att de bedriver en bra verksamhet för sina kommuninnevånare/brukare. Vad som kan behöva göras när det gäller att pröva/granska ändamålsenligheten i verksamheten är metodutveckling. Konstateranden av måluppfyllelse i verksamheterna, som vi stött på i denna studie, förekommer i princip endast i granskningsrapporter avseende kommunernas årsredovisningar och delårsrapporter. Dessa uttalanden grundar sig då på kommunernas egen redovisning av måluppfyllelsen. Vi menar att osäkerheten här är stor då kvaliteten på de mål och redovisningar av måluppfyllelse som görs i dessa dokument är mycket varierande. Trots de resultat studien visar avseende prövning/granskning av ändamålsenlighet och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet är det vanligt att revisorerna skriver i sina revisionsbe- 9

11 rättelser att verksamheten i allt väsentligt är ändamålsenlig och sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. I detta avseende torde revisorerna vara ute på mycket tunn is. Ett annat resultat i studien är att kostnaden för revision varierar kraftigt, givetvis mellan kommungrupperna, men också inom samma grupp. Detta tyder på ambitionsnivåerna varierar mellan kommunerna, men även att revisionernas effektivitet varierar. Vissa kommuner får antagligen ut mer för sina satsade pengar än andra kommuner. När det gäller frågan om revisorerna själva lever upp till det uppdrag man fått i kommunallagen blir slutsatsen att måluppfyllelsen är 50 %. Man granskar/prövar om den interna kontrollen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande, men i liten utsträckning ändamålsenligheten i verksamheten och om verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 10

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans!

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Karin Tengdelius, Lotta Ricklander, Anna Eklöf Sveriges Kommuner och Landsting Nätverksträff Östrev 8 april 2016 Grundläggande granskning Grundläggande

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning PM Sida 2005-06-13 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Agneta Peterz Till de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner Revisorerna och god

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisorerna i Falkenberg

Revisorerna i Falkenberg Revisorerna i Falkenberg Vilka är revisorerna? Gösta Svensson (ordförande) Jan Johansson (vice ordförande) Hans Bertilsson Ulf Johansson Carina Ejdestig Håkan Jeppsson Kjell Birgersson Nils-Erik Johansson

Läs mer

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 1 Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2012 överlämnas härmed vår berättelse. Vår revisionsberättelse för 2012 har avgivits den 9 april 2013. Förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016 Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016 goteborg.se/stadsrevisionen 2 K O M M U N S T Y R E L S E N Granskningsplan för 2016 Stadsrevisionens uppdrag är att granska och pröva om kommunstyrelsens

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG

2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Kommunal revision en ifrågasatt revision? "Kommunernas tillsyn ligger 150 år efter" Tillsynen har inte förändrats sedan för 150 år sedan då man bara hade förtroendevalda i kommunerna som skötte en mycket

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Granskningsplan för 2017

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 S A M O R D N I N G S F Ö R B U N D E T G Ö T E B O R G H I S I N G E N Granskningsplan för

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Revisionsplan 2015 för Grästorps kommun

Revisionsplan 2015 för Grästorps kommun REVISORERNA Revisionsplan 2015 för Grästorps kommun 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, fullmäktiges reglemente till revisorerna samt i ägardirektiv.

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, fullmäktiges reglemente till revisorerna samt i ägardirektiv. REVISIONSPLAN -02-13 Kommunens revisorer Revisionsplan Inledning I revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser för. Beslut om förändrad inriktning av granskningen kan bli aktuell om oförutsedda

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2013 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2013. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2011

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer