Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie"

Transkript

1 Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: boras.se/revisionskontoret

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING/UPPDRAG METOD, URVAL OCH AVGRÄNSNING REVISORERNAS UPPDRAG KOMMUNALLAGEN GOD REVISIONSSED VAD HAR VI KARTLAGT? VARIABLER DEFINITIONER RESULTATREDOVISNING REVISORERNAS BITRÄDE REVISIONENS KOSTNADER ANTAL REVISORER GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT ÅRLIG GRANSKNING FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR SLUTSATSER OCH DISKUSSION... 9

3 1. INLEDNING/UPPDRAG Borås Stads revisionskontor har fått i uppdrag av SKL (Avdelningen för ekonomi och styrning, Sektionen för demokrati och styrning) att genomföra en praxisstudie av hur revisorerna i kommunerna riktar sin granskning i förhållande till revisionsuppdraget i Kommunallagen och till hur detta är uttolkat i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet METOD, URVAL OCH AVGRÄNSNING Studien ska kartlägga hur revisorerna i 60 kommuner riktade sin granskning verksamhetsåret I urvalet ingår de 23 kommuner som redan ingår i den praxisstudie som genomförts inom ramen för det forskningsprojekt om verksamhetsrevision som Borås Stads revisionskontor initierat och bedriver i samarbete med SKL, STAREV och Högskolan i Borås, samt ytterligare 37 slumpvis utvalda kommuner. Grund för datainsamlingen är de revisionsrapporter och andra dokument som publicerats på berörda kommunrevisioners hemsidor. I 12 kommuner fanns inga rapporter mm publicerade på hemsidan. Dessa kontaktades med begäran att granskningsrapporter och andra dokument avseende 2011 års revision skulle skickas till utredaren. Efter storlek (antal invånare) fördelar sig kommunerna enligt följande: > inv 6 st inv 8 st inv 10 st inv 12 st inv 12 st inv 12 st Följande dokument har studerats som ligger till grund för resultatredovisning och slutsatser: - Rapporter över fördjupade granskningar. - Särskilda rapporter över årlig granskning. - Granskningsrapporter avseende kommunernas årsredovisningar och delårsrapporter. - Revisionsplaner. - Revisionsberättelser och årsredogörelser. - Strategidokument Det bör understrykas att alla dokument inte har studerats för samtliga kommuner, utan endast i de fall dokumenten finns publicerade på hemsidan/skickats till utredaren. 3. REVISORERNAS UPPDRAG 3.1 Kommunallagen Uppdraget regleras ytterst av kommunallagen (nionde kapitlet). Här står bland annat: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. 2

4 Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten... och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 3.2 God revisionssed I skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 från Sveriges Kommuner och Landsting förtydligas inriktningen på granskningen enligt följande (avsnitt 4.1.2). Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt Det innebär att verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det innebär också att verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av verksamheten i enlighet med fullmäktiges målsättning. Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Det innebär att verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt och tillfredsställande förhållande till varandra det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens kvalitet och produktivitet. Om räkenskaperna är rättvisande Det innebär att redovisningen fullgörs så att den kan ligga till grund för styrning, ledning uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Det innebär också att de finansiella rapporterna - delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Om den interna kontrollen är tillräcklig Det innebär att den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig dvs. styrning, ledning, uppföljning och kontroll är tydlig, aktiv och ändamålsenlig. En tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation och system och i det löpande arbetet. 4. VAD HAR VI KARTLAGT? 4.1 Variabler För de 60 kommuner som valts ut har följande kartlagts: - Antal invånare - Revisionskostnad Kostnad per invånare - Antal revisorer - Revisorernas biträde - Omfattning (och visst innehåll) i granskningsrapporter över årsredovisning och delårsrapport. - Rapport/modell över årlig övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande 3

5 Utförda fördjupningsgranskningar har kategoriserats enligt följande: (Se definitioner nedan.) - Traditionell intern kontroll - Intern kontroll i verksamheten (Stödverksamhet och kärnverksamhet) - Ändamålsenlighet i stödverksamhet - Ändamålsenlighet i kärnverksamhet - Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 4.2 Definitioner Hur man genomfört årlig övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande varierar stort mellan kommunerna. En beskrivning görs i resultatredovisningen. Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontrollerna utformas för att på en rimlig nivå säkerställa: - att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv - att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig - att de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs - att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs Kännetecken på en god intern kontroll är en organisation med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter, med tydliga och tillämpade styr- och uppföljningssystem med identifierade och dokumenterade rutiner och med tydliga rapporterings- och informationssystem. (Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2010.) Vi har delat in den interna kontrollen i traditionell intern kontroll respektive intern kontroll i verksamheten (stödverksamhet kärnverksamhet). Med traditionell intern kontroll menar vi följande: - Intern kontroll i olika administrativa system och rutiner. - Korruption, oegentligheter, representation, bisysslor mm. - Diarieföring, ärendehantering, protokoll mm. Den interna kontrollen handlar om att kontrollera att det finns rutiner, regler och riktlinjer, och att dessa följs. Med intern kontroll i verksamheten menar vi följande: - Styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. - Ansvar, befogenheter, samverkan mm. Denna kontroll handlar om att det finns utarbetade processer och att dessa följs. Ändamålsenlighet i stödverksamhet/intern verksamhet handlar om huruvida verksamheten i fråga lever upp till det uppdrag man fått av kommunfullmäktige och/eller de interna brukarnas kundtillfredsställelse. Ändamålsenlighet i kärnverksamheten handlar om huruvida verksamheten lever upp till mål/syften/uppdrag/lagar avseende prestationer/kvalitet/effekter gentemot kommunmedborgarna/brukarna. Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt handlar om verksamhetens produktivitet, d v s relationen mellan insatta resurser och verksamhetens resultat/utförda prestationer. 4

6 5. RESULTATREDOVISNING 5.2 Revisorernas biträde Vilket sakkunnigt biträde revisorerna använder framgår av tabellen nedan. Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT % Biträde: Eget kontor % Pwc % Kpmg % Ernst & Young % Deloitte % % Åtta av de studerade kommunerna har eget kontor (Starev). Som framgår av tabellen är pwc klart störst bland revisorernas biträden, antagligen till stor del beroende på att komrev ingår i företaget. Ernst & Young är främst representerad bland de större kommunerna och kpmg bland de mindre. 5.3 Revisionens kostnader Kommunernas kostnad för revisionen 2011(exkl lekmannarevisionen) totalt samt uttryckt i kostnad per invånare och kostnaden i relation till verksamhetens totalkostnad (brutto och i promille) framgår av tabellen nedan. Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT Snittkostnad per inv (kr) Revisionskostnad/verksamhetskostnad (promille) 0,60 0,38 0,53 0,61 0,91 1,25 Snittkostnad totalt (tkr) Av tabellen framgår tydligt att revisionskostnaden relaterat till antal invånare och totala verksamhetskostnader är högst i de två minsta kommungrupperna. Kommungruppen inv utmärker sig genom relativt låga kostnader. Lägst kostnad per invånare har Sundsvall med 14 kr. Högst kostnad/invånare har Övertorneå med 157 kr. Sundsvall har också lägst kostnad för revisionen i relation till summa verksamhetskostnad med sina 0,24 promille. Även här ligger Övertorneå i topp med 1,98 promille. Totalkostnaden för revisionen varierar naturligtvis med kommunstorleken men även inom grupperna kan skillnaderna vara stora. I gruppen över inv har Stockholm och Göteborg den högsta kostnaden, ca 28 mnkr, följt av Malmö på 9,1 mnkr. Lägst kostnad i denna grupp har Örebro ( inv) med 2,7 mnkr. 5

7 Den lägsta kostnaden för revisionen 2011 hade Essunga (5 493 inv) med 363 tkr. 5.4 Antal revisorer Antal revisorer i snitt per kommungrupp ser ut som följer: Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT Antal revisorer i snitt Ju större kommun desto fler revisorer. Flest revisorer har Göteborg med 22 st. (Snittet totalt ligger på 7,5.) 5.5 Granskning av årsredovisning och delårsrapport Alla kommuner granskar årsredovisning och delårsrapport. Omfattningen på rapporterna varierar dock. Rapporterna över granskning av årsredovisning varierar från 5 till 25 sidor och rapporterna över granskning av delårsrapporten varierar från 3 till 15 sidor. Kontoren och byråerna har sina, relativt enhetliga, mallar för granskning och avrapportering. En fråga som intresserat mig efterhand som jag ögnat igenom rapporterna är hur man hanterar redovisad måluppfyllelse i årsredovisning och delårsrapport. Jag återkommer till denna fråga i det avslutande kapitlet. 5.6 Årlig granskning I kommunallagen (nionde kapitlet) stipuleras bland annat: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Hur går då årlig granskning till i praktiken? De begrepp som används i sammanhanget är årlig granskning, årets övergripande granskning, årlig/övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande, grundläggande granskning. Revisionsbyråerna definierar, sammanfattningsvis, begreppet ansvarsutövande som nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp, utvärdera och kontrollera verksamheten för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Med utgångspunkt från de dokument som studerats kan ett antal ambitionsnivåer för revisionens årliga granskning identifieras. 1. Läsning av protokoll och handlingar. Granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport samt nämndernas årsredovisningar. Viss informell dialog med nämnder och styrelser. 6

8 bedömning av nämndernas egen interna kontroll enligt deras planer och redovisning av genomförd uppföljning. 3. 1/2 + utökad dokumentanalys (styrdokument mm) enligt särskild mall med rapport/skrivelse till varje nämnd. 4. Årliga träffar med samtliga styrelser och nämnder (alternativt presidier) för att få en bild av hur man arbetar med ledning, styrning, uppföljning och intern kontroll, samt för att diskutera aktuella frågeställningar och genomförda granskningar. Minnesanteckningar skrivs som underlag för ställningstagande i ansvarsfrågan. 5. Som punkt 3 ovan med tillägget att en särskild rapport Nämndens ansvarsutövande tas fram och skickas till varje nämnd och styrelse. Stockholm, Göteborg och Malmö tar fram årsrapporter/revisionsredogörelse för varje nämnd där de samlade resultaten av kontorens granskningar redovisas. Dessa är relativt omfattande dokument. 5.7 Fördjupade granskningar Inriktning Resultatet av kartläggningen avseende inriktning på de 278 fördjupade granskningarna ser ut enligt följande: Kommungrupp: (Antal invånare) > TOTALT Fördjupad granskning: Antal totalt Ant/kommun i snitt 6,7 4,5 7,2 5,6 2,8 2,4 4,6 Inriktning: - IK "traditionell" 21% 32% 19% 30% 32% 39% 27% - IK verksamhet 65% 58% 59% 53% 54% 48% 57% - Ändamålsenlighet i stödverksamhet 4% 4% 3% 1% 1% 3% 3% - Ändamålsenlighet i kärnverksamhet 9% 3% 16% 13% 13% 10% 11% - Ek tillfredsställande 1% 3% 3% 3% 0% 0% 2% Totalt för de 60 kommuner som ingår i urvalet har 278 rapporter kategoriserats. Här ingår då inte rapporter över granskning av årsredovisning, delårsbokslut och särskilda rapporter över årlig granskning. Inte särskilt överraskande utför kommunerna i de två minsta kommungrupperna minst antal fördjupade granskningar (i snitt). Som konstaterats tidigare har gruppen inv lägst revisionskostnad per invånare och i relation till total verksamhetskostnad. Kommunerna i denna grupp genomför också relativt få fördjupade granskningar. 7

9 När det gäller inriktningen på dessa granskningar dominerar inriktningen mot intern kontroll totalt, ca 85 % av granskningarna. Knappt 15% utgör granskning av ändamålsenlighet i verksamheten, varav 3 % avser intern stödverksamhet. När det gäller revisorernas uppdrag att granska om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt bedöms 2 % av granskningarna ha denna inriktning. Ett par kommuner anger i sin revisionsberättelse och årsredogörelse att verksamheten inte bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt för de nämnder som redovisat ett minusresultat. De med positiva resultat har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. En allmän iakttagelse beträffande de granskningar som bedömts behandla ändamålsenligheten i verksamheten är att man i sammanfattningen/sammanfattande bedömning i rapporten inte behandlar i vilken grad verksamheten är ändamålsenlig utan det är bland iakttagelserna i rapporten som det går att få en viss uppfattning av måluppfyllelsen. (Även om man i någon revisionsfråga angett att man avser att bedöma måluppfyllelsen.) Granskningsobjekt Tabellen nedan visar vilken verksamhet/vad som granskats. Verksamhet Antal % Traditionell intern kontroll 44 16% Teknisk verksamhet 31 11% Grundskola 30 11% Individ o familjeomsorg 29 10% Äldreomsorg 24 9% Inköp, upphandling, ramavtal 16 6% IT-verksamhet 11 4% Insatser för arbetslösa 9 3% Funktionshinderverksamhet 9 3% Styrning/uppföljning allmänt 8 3% Fritid och kultur 8 3% KS uppsiktsplikt 6 2% Gymnasieskolan 6 2% Förskola 5 2% Miljö 5 2% Korruption mm (EKO) 5 2% Räddningsnämnd, säkerhet 4 1% Överförmyndaren 3 1% Övrigt 25 9% % Den vanligast förekommande granskningen bland de 60 studerade kommunerna är generell traditionell intern kontroll, d v s granskning av olika administrativa rutiner. De verksamheter som prioriterats är teknisk verksamhet, grundskolan, individ och familjeomsorg och äldreomsorg. (Med teknisk verksamhet avses byggnation, investeringar, gator, va mm. Kategoriseringen har gjorts i efterhand utifrån titel på rapporterna.) 8

10 6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION Enligt kommunallagen skall revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna i samtliga studerade kommuner granskar kommunens årsredovisning och delårsrapport, dock med lite olika upplägg beroende på den mall deras sakkunniga biträde använder sig av. Granskningsrapporterna varierar också en hel del i omfång. Årlig granskning utförs med olika ambitionsnivåer. Ca 30 % av revisionerna utarbetar en särskild rapport, ofta kallad nämndens ansvarsutövande, som skickas till alla nämnder och kommunstyrelsen. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp, utvärdera och kontrollera verksamheten för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Antalet genomförda fördjupade granskningar under år 2011 varierar från 1st till 15st. Enstaka granskningar förekommer i samtliga kommungrupper. Inriktningen mot intern kontroll är helt dominerande (84 % av samtliga granskningar). Verksamhetens ändamålsenlighet behandlas i liten utsträckning (14 % varav 3 % avser ändamålsenlighet i intern verksamhet). Granskning av om verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt är i princip obefintlig. Varför är då inriktningen mot intern kontroll så dominerande? Dokumentstudierna och diskussioner med både förtroendevalda revisorer och tjänstemannarevisorer kan peka på två förklaringar: - Uppfattningen att en god intern kontroll säkerställer en ändamålsenlig verksamhet - Uppfattningen att nämndernas ansvar avser den interna kontrollen Båda dessa uppfattningar kan ifrågasättas. Även om det finns konkreta mål, bra verksamhetsplaner, rutiner för uppföljning mm, så behöver inte verksamheten för berörda brukare ändamålsenlig. Man måste skaffa sig kunskap om själva verksamheten och inte enbart vissa förutsättningar för den. Nämndernas ansvar bör väl ytterst handla om att de bedriver en bra verksamhet för sina kommuninnevånare/brukare. Vad som kan behöva göras när det gäller att pröva/granska ändamålsenligheten i verksamheten är metodutveckling. Konstateranden av måluppfyllelse i verksamheterna, som vi stött på i denna studie, förekommer i princip endast i granskningsrapporter avseende kommunernas årsredovisningar och delårsrapporter. Dessa uttalanden grundar sig då på kommunernas egen redovisning av måluppfyllelsen. Vi menar att osäkerheten här är stor då kvaliteten på de mål och redovisningar av måluppfyllelse som görs i dessa dokument är mycket varierande. Trots de resultat studien visar avseende prövning/granskning av ändamålsenlighet och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet är det vanligt att revisorerna skriver i sina revisionsbe- 9

11 rättelser att verksamheten i allt väsentligt är ändamålsenlig och sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. I detta avseende torde revisorerna vara ute på mycket tunn is. Ett annat resultat i studien är att kostnaden för revision varierar kraftigt, givetvis mellan kommungrupperna, men också inom samma grupp. Detta tyder på ambitionsnivåerna varierar mellan kommunerna, men även att revisionernas effektivitet varierar. Vissa kommuner får antagligen ut mer för sina satsade pengar än andra kommuner. När det gäller frågan om revisorerna själva lever upp till det uppdrag man fått i kommunallagen blir slutsatsen att måluppfyllelsen är 50 %. Man granskar/prövar om den interna kontrollen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande, men i liten utsträckning ändamålsenligheten i verksamheten och om verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 10

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans!

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Karin Tengdelius, Lotta Ricklander, Anna Eklöf Sveriges Kommuner och Landsting Nätverksträff Östrev 8 april 2016 Grundläggande granskning Grundläggande

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2013 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2013. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2011

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010

Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010 Allmänna utskottet 2011-03-16 14 4 Socialnämnden 2011-03-25 40 5 Dnr 2010/363-70 Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010 Bilaga: Revisorernas revisionsrapport Årlig granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN

GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN GRANSKNINGSRAPPORT DATUM DIARIENR 2015-04-13 RE-REV15-0019 GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN Sammanfattning Revisionens granskning har inte visat på några väsentliga felaktigheter enligt bokslutspromemorian

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden Granskningsplaner för samordningsförbunden Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för Göteborgs Stads

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2014 Dnr 3.1.2-60/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer