CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX."

Transkript

1 CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G USTAV. DIE XV. JUNII MDCCCXXXVH. II. A. M. S. ÜPSALIÆ EXCUDEBANT RKGIÆ ACADEMIÆ I VI OGBAPIIT.

2 l i e u H u l d a s t e H lo d e r helgas dessa blad S o n lig A iirld i.

3 C I R C A C A L V I N I S M U M C A R O L I IX. OBSERVATIONES. ïn te r omnes constat, Carolum IX, Sueciæ Ilegcm, a Calvinismo non prorsus abhorruisse; nee injuria hujus rei culpam in eum conferri, nullo negotio intelliget is, qui quidem scripta pervolutaverit, controversiarum ipsius cum Clero Patriæ Lutherano naturam et indolem enodantia i). Quantum jam cunque omnium intéressé videatur, explicatam earum rerum, quibus praecipue a Luthel) INågre synnerlige B ew iis, uthdragne af tlic gamble Kyrkio nes lärare etc. om then P er sonlige Föreemng etc. tlicslikes om Altarens Sacrament etc. Sthm. l Cor. Stormacbtighe, Högborne Furstes och Herres, Herr C a rls, Sveriges, Güthes ocli Wendes ulkorade Konungs etc. Spar opå den Bewiisbok, som M. Olof Erkießiskop i Upsala m. 11. liafver låtit nyligen af trycket ulliga, emoot Then Bok, som II. Kongl. Majest, liafver nlkur then helige skrift och the gamble Lärefädiiers Så väl, som uthaf Doctor Lulheri och Philip. Melanchlhoms skrifter uthdragit och på Svenske låtit al lr}rcket utgå. Slhm 1606.

4 ranis dissenserit, rationem exponi, majora tamen non ausi viribus, quod nostri sit judicii, caussas et rationes examinare conabimur, quibus imprimis adductus doctrinam amplexus sit, Calvinistno, quam Lutheranisrno viciniorem. Justam itaque temporum, quibus vixit, aestimationem, unde potissime hujus rei caussae paterent, nec inutilem o- mnino nec Magni Regis memoriae non debitam judicavimus. Omnium jam primo mirum sane est nec g ratissimae epud posteros memoriae, tres Gustavi I:mi lilios, qui deinceps omnes Sueciæ Reges facti sunt, quamquam a teneris inde annis praeceptis doctrinae Evangelico - Luheranæ religiose imbuti essent i), a veritate tamen paternae religionis aberrasse et in errores aut Papisrni aut Sacramentariorum, qui dicuntur, incidisse. Sic Ericus, fratrum natu maximus, propensioris ad rem Calvinianam animi suspicione non caret; certe, ipso régnante haud ambiguae Calvinistarum in patria audiebantur voces, Dionysii inprimis Beurrei, praeceptoris olim Regis, Senatoris deinde Regni facti, qui, ex Gallia oriundus, ibi natam in animo rationem Calvinisticam legatus in Anglia Sueciæ Regis explicatiorem firmioremque reddiderat, adeo ut redux i) B aazii Inventarium Ecclesice SuioGothor: Lib. IV. Cap. i i.

5 manducationem indignorum et veram corporis sanguinisque Christi in Sacra Cœna praesentiam impugnare non dubitaret i). Qui errores et, quae cetera ipsius placita purum sapiunt Calvinismurn, quantam vim ad mentem Caroli puerilem duodecim quippe et quod excurrit annos nati mutandam habuerint vel inclinandam, tacente omni, quam de hac re consulere nobis licuit, Historia, dicere non ausi, haud tamen temere nobis credere videmur, majorem habuisse, quam quæ nullius omnino ponderis nullove numero habeatur. Contra veri similitudinem certe nil repugnat, quæ tunc in ore omnium erant, quaestionum Theologicarum disceptationem ad aures quoque Caroli Principis pervenisse et, quae in ipso indoles erat, quo quaeque magis dogmata rationis humanae legibus convenire visa fuerint, eo etiam facilius judicio nondum maturo probari potuisse. Jam vero in mentem optimi cujusque puerilem quaecunque irrepunt, quis nescit, ejusmodi esse, ut in toto vitae sequentis cursu, quantumvis limetur et excolatur animus, exstantia tamen veteris disciplinae vestigia haud raro dignoscas. Quisquis igitur Calvini*ticam Caroli IX:ni mentem, a corruptela disciplinae profectam, in patria dudum gliscenti», i) Scriptum A rchilpiscopi Laurentii contra Dionysium Bturreum. B a az ii 1 nuent. Lib. 1(1. Cap. m.

6 aliis insuper caussis accedentibus invaluisse putat, nullo quidem, quod scimus, documento nititur Historico, at nihilominus, quod consentaneum est credere, ut nostra fert opinio, autumare videtur. Quod ad Johannem attinet et tentatam ah illo Sacra Palriæ corrumpendi viam, notissimum est, ut in ceteris rebus, sic in Religione, fluctuantem animo, modo hanc modo illam doctrinæ formulam secutum esse et, ubi plerasque degustasset i), eclecticorum more diversas conciliare et nativam ecclesiae fidei unitatem restituere voluisse 2). Disciplina itaque Liturgica, invitis in patria Lutheranis inculcari jam coepta, ad hæc consilia maturanda aptissima videbatur; cujus a foeditate utrum magis abhorruerit Carolus, ne in r Catholicismum omnia reciderent, jure timens, an, consiliis in universum fraternis inimicior, quaevis alia, ac quæ a fratre profecta sint, amplecti maluerit, dici vix potest. In societatem quippe periculorum Vocatus, cum ex regno fratres Ericiun detrudere pararent, spe vero regni potiundi facta depulsus, inimicam Johanni mentem susceperat, mutuæ suspicionis discordiarumqne matrem. Cui simultati, quantumvis tribuas, eorum tamen nos 1) F r y x e llj Berättelser 4 :de del. pag. 5 g. 2) Fr y X ell, Berättelser 4 :de del. pag. 5^,

7 non pœnitet opinionis, qui, cum de religione quaestio esset, Carolurn rei veritati, non suis rationibus consuluisse putant. Quod itaque Liturgiam strenue repudiaverit opesque Protestandum afflictas, vivo rege, juverit, mortuo, firmaverit auxeritque, hoc eum verissimo rei Protestantium amore ductum, non illa mente fecisse opinamur, ut gratiam vulgi aucuparetur. Quam si captare et in suam rem convertere voluisset, a pertinaci formulam ecclesiæ ad Calvinistarum ritus revocandi studio melius abstinuisset, quorum præsertirn res in eandem fere, ac Romano - Catholicorum, adductae essent invidiam i). Cum vero in simplicitate cultus Calvinistici minus patere videretur ecclesia corruptelis Papismi, pompä caerimoniarum externa in animos hominum illabentis, in concilio Upsaliensi pro summa simplicitate, ritibus ecclesiæ vindicanda, vehementer cum Clero pugnavit; qua in re si vel antea Calvinismo infectum fuisse largiamur, turbis tamen Liturgicis ad pugnam aperte quodammodo pugnandam provocatum fuisse autumamus* Ut vero jam ad ipsam, quam proposuimus, praecipuarum, quæ perhiberi possint, caussarum expositionem perveniamus, ferunt Carolurn in itineribus, ad Germaniam factis, a severitate (Jii) In refutatione Olai Martini Calviuislæ sæpius eodem fere ac Romano-Catholici nnniero habeatur et odio.

8 sci pi i næ Lutheranae in opinionem discessisse eorum, qui placitis Tigurinis faverent; quod quorum inpriinis impulsu fecerit, cum non traditur, quae certo sciri non possint, conjecturâ ex veri simillimis trahere non dubitamus. Fieri igitur vix potuit. quin iter in Germania facientem, litibus Theologicis tunc m txime resonanti, voces disceptantium attigerint et, quo ad ipsi persuadendum accommodatiores essent, eo magis etiam ad hanc vel illam doctrinam amplectendam commoverint. Si itaque Calvinismi semen, domi natum, peregrinanti radices etiam egisse, non est infitiandum, eorum non rejicienda videtur esse opinio, qui, quamvis aliae ei fuerint ad Helvetiam proficiscendi caussae, sedem ipsam Calvinismi i) hoc eum inprimis consilio visitasse putant, ut, quam primis veluti labris gustaverat, pleniorem ex ipso fonte hauriret Calvini doctrinam. Hinc Calvinisticæ ipsius rationi quantum roboris et firmamenti accesserit, cum nulla in hac re Historia duce et magistra utimur, opinione augurari facilius est, quam asseveranter ad veritatem dicere. Inter alios, quos, ab Helvetia redux, adiisse fertur Germaniae Principes 2), Casimirum, coini- 1) W e rw in g, Kon. Sigism und ock Curl d. /Ji:s I li- storier Lib. I. 38. png. 3 g. 2) W e rw in g 1. c.

9 tem Palatinensem nominasse sufficiet; qui, cum Calvinistno, cujus aperte profitebatur doctrinam, damnationem minitarentur orthodoxiæ Lutherano rum antesignani, nomen omne Calvinisticum ad has consiliorum minas avertendas excitasse perhibetur l). Cum itaque rebus Tigurinorum desperatis operam et studium navare non dubitaret, qui non putandus est advenam, Regium praesertim hominem, sua sponte jam eo inclinantem, in suam sententiam trahere conatus esse? Nec reticenda hoc loco videtur esse consociatio illa Protestantium, contra Papistas ineunda; cui cum Henricus, R ex Galliæ, praeesset nec societatem Elisabeta, Britanniae Regina, recusaret, Reformatorum ambo disciplina imbuti, suspicio nonnullis injecta fuisse videtur, de Calvinismo praemuniendo et stabiliendo agi; Carolo certe invidiæ apud fratrem erat, quod diutius, quam statuisset, in terris Palatinensibus commoratus esset, ne, quod agitaretur, foederis consilia et rationes avidius exceperit, timentem 2). Aversum praeterea ab hac re Johannis animum, sive latentem Calvinistarum dolum suspicabatur, sive conditam a se Liturgiam eti metuebat, testatum faciunt litteræ, quas Henri - 1) P lan c k, Geschichte der Protestant. Theol. Lib. X. Cap. v. pag ) W erw in g, fib. I. $ 63. pas. 5 i.

10 co IV., ad societatem foederis invitanti, rescripsit i). Quod ad vinculum affinitatis attinet, quo cum familia Septemvirali Palatinensi jungebatur, primo quidem aspectu mirum videri potest, hasce nuptias in caussis exhiberi sensus Caroli circa res sacras mutati: constat enim inter omnes, L udovicum VI., Electoratûs Principem Socerumque Caroli, formulæ Calvinianæ adeo non deditum fuisse, ut contra Orthodoxiæ Lutheranæ vindex et in patria restitutor exstiterit, a patre Fredrico III:tio finibus propulsatae 2). Videtur itaque ab aliis potius, quam a Socero, noster edoctus in Calvinismum incidisse. Nec fidei absonum est, cum terra Palatinensis paucis ante annis Calvinismo patuisset, multos adhuc in nova etiam rerum facie delituisse Theologos, a veteri disciplina non prorsus alienos, qui sciscitantem et singula perscrutandi cupidum Principem Siiecanum in Suam facile sententiam traducere potuerint. Nec tamen ideo consuetudini et familiaritati, qua Principis Electoris utebatur intima, nil omnino in hac re 1) Dissert. ytcad. de unione Ecclesiœ lie formatée cum Lutherana Sœc. X.V I. in Siiecia lenlata. V. Præside F a n t ) P la n c k, Gesc/iichi,e d. Protestant. Theol. Lib. IX. Cap. XIV. pag

11 tribuendum censemus. Quant um enim cunque Lu-- devious prœ se ferret erga Calviuistas odium, immo, nomen ipsum aversaretur i), nonnullus tamen suspicandi locus est, quod eorum, quae Calvinistis placerent quæque tunc maxime in quaestione versarentur, nonnulla animo imprudentis obreperint et magis, quam ipse volebat, sese commendaverint. Ipsius certe Lutheri studiosior fuisse videtur, quam Lutheranorum amicus, adeo ut in quibusdam iis assentiri noluerit, quæ ab his in formula Concordias, contra Calviuistas jam promulganda, ferebantur. Sic factam in hoc o- pere doctrinae Ubiquitatis mentionem eä quidem potius mente sublatam voluit, ne quid de auctoritate Lutheri diminueretur, omnem de hac re verborum concertationem mittendam jubentis 2), quam ut Calvinistis quidquam, hoc idem volentibus, condonaretur, sed nihil tamen in hac re serpenti per omnia Calvinismo tribuendum putare, circumspecti nimis videtur esse animi. A t ne quid temere nimis de eo suspicari videamur, qui religiosissimam Lutheri nominis verecundiam in ore ferebat et animo, hoc saltem 1) S tru w e n s P h älz. K irchen-ilist. Cap. vi. pag. et sequ. 2) P la n c k, Geschichte (L Protestant. Theol, Lib. X. Cap. vu.' pag. 0 3 i. 110t. L17.

12 probabiliter dici posse putamus, in quotidiano vitae usu fle bis rebus in utramque partem, ut assolet, disputatum fuisse et Carolo, quae juvenum ratiocinandi consuetudo est, eo meliora potioraque singula apparuisse, quo majorem etiam humanitatis sensusque melioris haberent commendationem. Et sane, quantivis sit, licet, argumenti ac ponderis Historia horum temporum ecclesiastica, quemcunque tamen legentem acerbitatis, opinamur, pigebit eorum, qui, orthodoxiam Lutheranam pugnaciter defendentes, in adversariae factionis homines crudelissima quaeque consulere et declamare non sint veriti i). Quanta in Melauchthoiie contra aequitas anirnique moderatio, quam facilis erga dissentientes sentiendi ratio! quæ, ab amore pacis concordiæque, Protestantes inter conciliandae, prolecta, si ipsum in Calvinismi suspicionem adduxerit, multo eos magis adducat necesse est, qui explicatam eorum, quae in controversia et disquisitione versarentur, rationem vix tenuisse cogitandi sint. Quo magis enim instar omnium habebatur Melanchthon, quo magis auctoritas eorum, quae ccnsuisset, apud plerosque valebat 2), hoc 1) Flacium, Westphalnm nominasse sufficiat, ne quid in liac re de ipso dicam Lutbero. 2) In terra nræserlim Palatinensi, ubi natus educafusque esset et magnam sui nominis, Wittenbergam profectus,

13 etiam in majori periculo versabantur homines, ne, quas ille ad semen discordiarum, ut credidit, exstirpandum ambiguae potestatis formulas adhibuisset i), has ipsi inscienter eodem, quo Calvinistæ, sensu interpretarentur. Ceterum, nos nullo modo dissimulandum putainus, quod nec obscure ferunt Auctores, Melanchthonem vivo eliamnum Imtbero doctrinam de Sacra Cœna Lutheranam non unice jam et absolute veram, ut antea, judicasse, sed, in alteram partem propensiorem factum, justo ea minoris fecisse, quibus inter se differrent ecclesiae Reformata et Lutherana et (u* rorem inprimis, quo ad se invicem condemnandas ferebantur, reprimere studuisse 2). Hanc itaque, de qua jam loquimur, ipsius in dijudicando liberalitateni, quo magis sæculo probari sit coepta, eo etiam facilius Nostrati sese commendasse credibile est, quem praesertim, quantamcunque in regnando crudelitatem exercuerit, ubi de religione quæstio esset, rationibus et argumentis, non vi et armis dissentientium animos expugnare conatum esse, testetur Historia. famam et admirationem reliquisset. P lan ck, Geschichte des Protestant. JLehrbegriJJ's Lib. 11. p ) M osheim, Instit. Hist, eccles. (in quarto) pag ) P lan c k, Geschichte der Protestant. Theol. Lib. I. Cap. I. p. 12.

14 m N rc aliunde fere magis, quam ex fonte Melanchthoniano d es um ta m Caroli disciplinam judicabit is, qui quidem mentern ipsius Calviuisticam, quantum ex scriptis, quæ reliquerit, odorari licet, diligentius explorare conatus sit. Quo magis ei enim in litibus cum Clero Patriae Lutherano ab ipsa etiam Calvinismi umbra cavendum erat, eo rnajus etiam tutiusque erat in disputandi ratione præsidium, quæ, Calvinisrno spem impunitatis a- perte facere non ausa, in latebris tamen eundem et intimis animorum recessibus occultari siverit. Ut vero, quod obscurius forsitan indicaverimus, luculentius jam patefiat, controversia ipsius cum Clero, quis nescit, a quo capite repetenda sit? Quæ enim Protestantes disjunxerat, dissidens eadem de Sacra Coena doctrina caussa dissensus Caroli cum Lutheranis erat. Quaerebatur enim, u- trum in sacra cocna s'piritnaliter tantum et figurate, an vero etiam corporaliter Christus adesse crederetur; hinc orta de duarum in Christo naturarum communione disquisitio in controversiam abiit de communicatione idioinatum, Lutherano - rum sensn, an Calvinistarum *potius explicanda. Cum enim Carolus attributa Divina non humanae naturæ, qua tali, tied toti personæ Christi competere autumaret ubiquitatemque inprimis humani corporis fortiter impugnaret, is quidem aperte cum «

15 Cal vini? tis fecit i), sed in auctoritate delitescens Patrum, quorum sententiae huc unquam trahi posse viderentur, si minus animo suspicioso sollicitoque Orthodoxorum, at sibimet tamen ipsi persuasit, quidquid de his rebus senserit, salva disciplina Lutheri, commode credi ratumque haberi posse. Quod qui intellexerit non eodem jure de acerrimis tunc temporis Calvinismi defensoribus dici, disciplinam Caroli, utut dogmata Calvini redolere videatur, aptius tamen veriusque Crypto- Calvinismum appellari et Melanchthoni magistro magna ex parte acceptam esse ferendam, fatebitur. Si praeterea verum est quod nemo facile negaverit non solum in aliis rebus diversa diversos homines natura et indole nasci, sed hanc ingeniorum studiorumque diversitatem in Religione etiam, quam profiteantur, i. e. in modo, quo sibi res Divinas repraesentare et explicare conentur, patefieri, jure nobis contendere posse videm ur, Carolum IX. ita natum factumque fuisse, ut, si vel gravioribus opinionum superstitionisque vinculis obstricta fuisset sæculi pietas, nihil tamen temere probaturus, omnia rationali, ut ita dicam, trutina examinaturus fuisse videatur. Acerrima quippe in eo erat judicandi vis et sollertia; attentis omnia oculis lustrare, sagaciter omnia li- 1) Ccilhechism. Heidelberg, p. 274.

16 mari, a teneris inde annis consueverat; quo cum accesserit disciplina, cui omni cura et cogitatione invigilabant parentes, in qua non solum artes liberales, sed ut temporis ratio ferebat eæ quoque res tradebantur, quae ad doctos proprie [ pertinent, caussam in promtu habes, cur quaestionum posthac Theologicarum non solum moderator sapientissimus sed æstiinator idem et judex subtilissimus exstiterit. Et si ab una parte liberam cogitandi cogitataque proferendi rationem, quæ Protestantismo debetur, eô valuisse, non est infitiandum, ut innato Caroli veritatis indagandae studio praeclare inservierit, grati tamen ab altera agnoscimus, hujus unius fere Viri non solum constantia et gravitate, sed rerum etiam, de quibus quaerebatur, peritia factum esse, ut nascenti neo dum satis firmato Protestantismo subveniretur, artibus et assiduis Papistarum conatibus agitato. Cum Carolum igitur ita natum, ita educatum fuisse autumamus, ut summo studio Protestantismo faveret, qui non meminerimus etiam, eam esse Protestantisrni naturam, ut, perfractis opinionum repagulis, ad veritatem investigandam mens hominis libere potius evagari, quam vulgo eandem, nisi multas veri falsique vices permensa et ne tunc quidem omnibus numeris absolutam assequi continuo possit. Sic, potestate de rebus, ad Religionem

17 pertinentibus, libere cogitandi facta, quo quisque ardentiori fertur studio ad accuratam veritatis intelligentiam proprio veluti Marte animo informandam, eo etiam in majori periculo versatur, ne, ingenio nimis indulgens humano, humanis ea subjiciat interpretandi rationibus, quæ non nisi divinitus in mentibus nostris illuminari possint. Ut igitur ea præcipua Lutheri censenda laus est, quod subtilitatem ingenii, ad omnia licet rimanda acutissimi, auctoritati tamen sacrarum litterarum posthabuerit, ita Calvinistis vitio vertendum, quod, ingenii humani justo minus diffisi viribus, interpretandi modo, ad rationem aptiori, vim mysteriorum coelestium extenuare, religioni non duxerint; a quorum mente Carolum etiam nostrum minus, quam vellemus, abhorruisse, ipse quodammodo testatum facit, Rationis humanæ usum in rerum Divinarum contemplatione contra Supranaturalistas tunc temporis acerrime propugnans i). i) K. C arls Svar p å den Bewiisbok, som M. O lof ErkeBiscop uthl Upsala låtit ulhgå i6o6. (artik. Justinus). Justinus lärer wackert, huru man förnufteu skall anställa uthi then Personlighe föreeningen medh the två Naturer, Nembligen, att wii medh förnuften icke skole efter ransakp, huru then Föreening skeed är, hvilket och ingen böör till att göra: Men att uthi andre Gudomlige saker skall och förnuften tillfånge tages, och icke brukes, följer ingelunde ther uthaf. Ty Christus säger Joh. 5. Scrutamini scripturas. Item Konung David i then '62 Psalm.: Ne sitis

18 O rte quidem, fieri vix potuisse, credimus, quin, in austera hujusce, de quo jam quærimus, sæculi / sicut equus et Mulus, iri quibus non est intellectus. Item, 3. Coloss. Låter Guds ord riikelige boo ulhi edher medh ali viisdom. Sa. ock Psalm begärer David Förstånd och Wiisdom, pä lliet han må läre Herrans Lagli, i ihet han säger : Domine da tnihi intellectum, ut discam mandata iiia. SA lärer ocli then Helige skrift annorstädes 1. Tim. 3. alt een Predikant skal ware aptus sive idoneus ad docendum. Huru skall han kunne ware idoneus, medh mindre han är medh förnuft och wiisdom beaäfvet? Och hu- ru skall then kunne läre andra Chrislne Menniskor Guds reene och saliggörende Ord, som intet förstånd hafver? Sannerliga een wiis Theologus skall och länge predika för een ursinnigh och galin menmska, att han gör boot och bättring och komme honom till Guds sanne kännedom, för än han är kommen till sitt förnuft eller förstånd. Man ser och ulhi then Helige skrift, besynnerliga uthi Psalmerna och S. Pauli Epistler, huru berligeu badhe definitiones divisiones, Syllogismi och Methodus blifve bruket, SA, att om man alle Lärde mäns böcker ville ransake, öfverwäge och igenomläse, sa kunde da ingen linnes, som med Paulo kunne confereres. Therföre berömmer Augustinus lib. I. contra Crescönium, Paulum härulhinuan i thet han säger honom ware peritum disputandi, i. e. verum a falso discernendi. Ja, han säger och Christum hafva brukat för- förnuftsens konst uthi sine disputationibus. Monde och icke Chrysostomus thet la nampnet theraf hafve bekommit, att han statligen medh skääl och förnuft et secundum Rlieto- ricæ ornamenta, Guds reene och klare ord lärde och ulh- talade? Hafve nu alle thesse bruket förnuftet ulhi the ' S

19 gravitate, Caivinisnio viam pandeire videretur, qui- Gudomlige saker, mage och vi väl Hienue brulia, så widt lornuftet utlii Gidomlige saker kani stxecke och i Guds ord är openbaret. 0 :h lijelper intet oui ErkieBiscopen tbenne Inslaniiam vil fnmsäitje och säge: Guds sanne kennedom kommer ccelitus, af Himmelen, Therföre kan man then icke bekomnia niedb någon flit beller,annan konst. Härtill vi svare, att Subordinata intet sliräfve einoot bvart annat. Tbet är och väl sannt, alt Ski'iften och Guds kenne- doni kominer coclitns: Men tbelta förståndet och tbenne Guds kennedom gifs menniskan antingen immediate heller och mediate. Immediate hade AposUerne Guds kennedom och Skriftenes förstånd; men nn gifs oss tliesse mediate och tberlöre behöfve wii the konster som oss före och lijelpe till Guds sanne kennedom och Skriftennes rätta förstånd. 'rhertill xnedb måtte man ju thet bekenna, att igenom fornuften varda någre Troones Artikler stadfäste och bewiiste, besynnerligen then Troo nes Artikel om Uppståndelsen, hvilken är then swåresle alt troo, beviset och stadfäst, såsom bos Aposlelen i. Cor. i 5. är till att se. Sammaledes bewiser och Lngelen per sensuin visits, Christum ware uppstånden ifrån the dödhe, i thet han sadbe till Qvvinnorua, lian är icke här. seer rummet, ther the hade lagdt honom: Så och Christus sjelf, när lian ville bevise sine Lärjungar, att han var opslånden ifrån the dödhe och han utbi sanning medh sin lekamen var boos them, badh thein see och tage opâ sig Luc. ui. på tbet the sedan medli sitt förnuft skulle kunna troo lionom vare opstånden. Här ulhaf är till att se, ailt förnuftet sträfwer icke emoot troon, när som thet rätt brukat varder och hafver then lieligc skrift medli sig, besynnerligen utbi the i b.

20 cunque rationalisticæ libertatis patrocinium susci- pere non dubitaverit. Artikler, som hon behöfves. Ocii kan rr.an tliet icke sn generaliter ifrån the Gudomlige saker, som ErkeBiscopen här gör, utlisluta. Cf.r Gei je r, Svenska Folkets Historia T. y'! p. 36;, 368. K

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi.

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi. speciminis ACADEMICI OTH1NO scandianorun PARTEM PRIOREM Cons. Ampl. Fac. Philos. in Reg. Acad. Aboensi Publico examini modeste osserunt JOH GUsT. Pliilosophice Magister REsPONDENs NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

JOHANNES CHRISTOPH. LINDBL AD

JOHANNES CHRISTOPH. LINDBL AD DE? PROBATIONE CAUSARUM JUDICIALI IN GENERE NEC NON DE PROBATIONE CAUSARUM INDIRECTA DISSERTATIO ACADEMIC A«QUAM VENIA CONSULTISS. FAC. JURID. UPSAL. p. p. JOHANNES CHRISTOPH. LINDBL AD JURIS UTRIUSQUE

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin 1,1, delkurs 2: 7,5 poäng

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin 1,1, delkurs 2: 7,5 poäng Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin 1,1, delkurs 2: 7,5 poäng Skriftligt prov Skrivtid 4 timmar Inga hjälpmedel får användas under tentamen! Fyll i samtliga

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Vi vet att många medborgare i Kungsbacka kommun har synpunkter på våra tjänster och vår service. De pratar väldigt sällan med oss om vad de tycker, men däremot

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Universitetens Magna Charta

Universitetens Magna Charta Universitetens Magna Charta Bologna 1988 Sveriges Universitets & Högskoleförbund December 1999 December 1999 FÖRORD Magna Charta Universitatum tillkom när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Skriftligt prov på delkurs 1, 7,5p Lördagen den 1 oktober 2011 Skrivtid 3 timmar.

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Aktuellt s. 2 Ett nummer för alla frågor. Nu gör vi det ännu enklare för dig att nå oss! Ring 0771-318 318 om har frågor, vill göra

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

JUSTITIA DEI VINDICATIVA,

JUSTITIA DEI VINDICATIVA, Q. F. F. Q. S. DISSERTATIO THEOLOGICA, De JUSTITIA DEI VINDICATIVA, QUAM, consent. max. vener. facult. theol. IN REGIO ATHENVEO UPSALIENSI, Sub PRjESIDIO Dn laurentii benzelstierna, S. Theol. DOCT. ac

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Ansiktet utåt. www.t.lst.se. En handbok i Länsstyrelsens profil. Foto: Roger Lundberg. Publ.nr. 2005:36

Ansiktet utåt. www.t.lst.se. En handbok i Länsstyrelsens profil. Foto: Roger Lundberg. Publ.nr. 2005:36 Ansiktet utåt www.t.lst.se En handbok i Länsstyrelsens profil Foto: Roger Lundberg Publ.nr. 2005:36 Innehåll Ansiktet utåt... 3 En handbok i Länsstyrelsens profil Länshuset... 4 Personligt uppträdande...

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE

GRAFISK PROFIL FÖR YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE GRAFISK PROFIL FÖR YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE 2 VARFÖR? För att skapa och upprätthålla en förtroendeingivande relation med omvärlden måste man i all sin kommunikation vara tydlig, vederhäftig och konsekvent.

Läs mer

Axelssönernas släktskap med Bondeätten

Axelssönernas släktskap med Bondeätten SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 3 Axelssönernas släktskap med Bondeätten Sammandrag: En utredning av Axelssönernas släktsskap med Bondesläkte, ursprunligen publicerad i Personhistorisk

Läs mer

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum]

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Luleå gymnasieskola Rapportens namn [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Sammanfattning Sammanfattningen skall ge en översikt över rapportens viktigaste delar, och skapa ett intresse att läsa den.

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

Elektroniskt bevarande. Caspar Gielissen

Elektroniskt bevarande. Caspar Gielissen Elektroniskt bevarande Caspar Gielissen Elektroniskt bevarande 30 (!) kommuner i samverkan Deltagande kommuner Alingsås Botkyrka Eskilstuna Eslöv Falkenberg Gnesta Gävle Göteborg Järfälla Karlstad Kristianstad

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER

KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER GRAFISK MANUAL INTRODUKTION GRAFISK MANUAL KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER Det här är vår grafiska manual en beskrivning av hur Hälsinglands Utbildningsförbund ska se ut för att signalera de värden vi vill

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter PN A075 av Staffan Edmar, 2007 Under 1940-talet tillkom ett stort antal valspråk på latin för flygflottiljer, regementen och marina enheter.

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Tidaholms-Guiden ökar!

Tidaholms-Guiden ökar! 21 NFORMON K NYHEER UGVNNGCHEM PRER idaholms-guiden ökar! +43% under de senaste fem åren eller +132% under de senaste tio åren Nyheter 2014: idaholms-tipset Fastighet & bostad nför valet Baktips idaholms-guiden

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Bee summit Pollinating Growth

Bee summit Pollinating Growth Bee summit Pollinating Growth Välkommen till BEESummit, träffen som stödjer kompetensutveckling hos investerarna. BeeSummit är enda i sitt slag i Sverige som fokuserar på att tillfredsställa behoven hos

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Inflyttarservice, Gatangatan 12, 911 81 Vännäs, Sweden, www.vannas.se Victoria Kreuger Inflyttarservice i Vännäs 0935-141 06, 070-665 77 72 victoria.kreuger@vannas.se

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Forskning inom humaniora

Forskning inom humaniora Högskolan i Gävle 2014 Forskning inom humaniora Möten med forskare på avdelningen för humaiora som berättar om sina forskningsområden. Kavita Thomas Hur det lilla ordet men används i samtal Fokus i Kavitas

Läs mer

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius ÖVERSÄTTNING STABAT MATER 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius Modern stod så djupt bedrövad bredvid korset, tårbedövad, medan sonen hängde där. 2 Cuius animam gementem contristatam

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

HYPtfRBORKORUM, BILMARK, Mag. JOHANNE. Sttffrag. Ampi. Fac. Pbil. in Reg. adauram Acadcmia, PR/ESIDE. CUjUS PARTEM PRIOREM,

HYPtfRBORKORUM, BILMARK, Mag. JOHANNE. Sttffrag. Ampi. Fac. Pbil. in Reg. adauram Acadcmia, PR/ESIDE. CUjUS PARTEM PRIOREM, DISSERTATIO d. d; DE ACADEMICA «fe/ Hall t*l KS--4.«MK EK/83 i*&j il U HT^ Kim EP w 9 HYPtfRBORKORUM, CUjUS PARTEM PRIOREM, Sttffrag. Ampi. Fac. Pbil. in Reg. adauram Acadcmia, PR/ESIDE Mag. JOHANNE BILMARK,

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott

Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott I detta nummer Ledaren 2 UPPSNAPPAT 3 Profilen 4 Reportaget 6 Intervjun 7 Platsen 8 Vi frågar 10 blandat 11 På gång 12 Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

FLORÆ IJPSALIENS 18 C'LAUI>. GUST. MYRIN COROLLARIUM JOH. CHRISTOPH. LIND R. VII. ÏN AUDIT. GUST AV. DIU IV JUNII MDCCCtXXIV.

FLORÆ IJPSALIENS 18 C'LAUI>. GUST. MYRIN COROLLARIUM JOH. CHRISTOPH. LIND R. VII. ÏN AUDIT. GUST AV. DIU IV JUNII MDCCCtXXIV. COROLLARIUM FLORÆ IJPSALIENS 18 QUOD VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSAL. P. i*. C'LAUI>. GUST. MYRIN PHILOS. DOCT. STir. WREDF.AN. OECON. PRACT. DOCENS, E T JOH. CHRISTOPH. LIND VKRMLANDI. ÏN AUDIT. GUST AV.

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer