Sektion 1, Lektion 2: Introduktion till Fairtrades ambassadörsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektion 1, Lektion 2: Introduktion till Fairtrades ambassadörsutbildning"

Transkript

1 Talarmanus: Alla delar i Fairtrades ambassadörsutbildning Sektion 1, Lektion 2: Introduktion till Fairtrades ambassadörsutbildning Alla vill kunna leva på sitt arbete. Alla vill få sina rättigheter tillgodosedda och alla vill ha inflytande över sitt eget liv. Här spelar handel och ekonomisk tillväxt en viktig roll, men inte utan schyssta spelregler. Därför finns Fairtrade, en oberoende certifiering som genom kontroller och kriterier för hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får odlare och anställda en tryggare försörjning, mer utbildning och ökade resurser till omtanke om miljön. Det börjar med Fairtrade! För dig börjar det mer specifikt med Fairtrades ambassadörsutbildning. Vårt mål är att du ska få en god förståelse för vad Fairtrade är, hur Fairtrade arbetar och hur Fairtrade möjliggör att människor kan lämna fattigdomen bakom sig. I Fairtrades ambassadörsutbildning så tar vi oss tillsammans igenom Fairtrades system. Vi möter producenterna bakom de produkter vi konsumerar och du får konkreta tips på hur du kan vara med och göra skillnad. Utbildningens lektioner är indelade i tematiserade sektioner, så att du enkelt kan orientera dig i utbildningens innehåll. Via översikten kan du hela tiden se vilka lektioner du har gått igenom och vilka som återstår. Så snart en lektion är genomförd så markeras den som slutförd. Det går bra att pausa i utbildningen om du inte har möjlighet att gå igenom alla lektioner vid ett och samma tillfälle, alla dina resultat sparas. Under Resurser finner du kompletterande information om du vill lära dig ännu mer. Det kan vara t.ex. filmtips, länkar och spännande rapporter. Där finner du också alltid ett talarmanus av den inspelade föreläsningen. När du gått igenom alla lektioner i utbildningen så får du ditt kursintyg genom att klicka på den gröna pokalen. Sprid gärna kursintyget i sociala medier så att fler ser att utbildningen finns. Tyck också gärna till om kursen genom att betygsätta den då du är klar. Symbolerna som anges i texten ovan ser ut såhär:

2 Sektion 2, Lektion 4: Handel och mänskliga rättigheter Världen utvecklas och blir bättre på många viktiga områden, men utvecklingen går inte tillräckligt fort och blir inte bättre för alla. 800 miljoner människor lever i extrem fattigdom. När en har tillgång till så lite pengar så blir det ytterst svårt att möjliggöra sina barn en utbildning. Och även om många börjar skolan så är det också många som inte får gå färdigt utan tvingas lämna skolbänken för att måsta arbeta istället. Handel kan vara ett effektivt verktyg för utveckling och tillväxt, men bara om handeln bygger på ömsesidig respekt för mänskliga rättigheter. Varje dag handlas stora mängder varor som producerats i länder med utbredd fattigdom, under bedrövliga arbets- och levnadsvillkor - ibland med barnarbete som följd. Det är inte acceptabelt att människor far illa för att vi ska kunna köpa mat, dryck och andra produkter så billigt som möjligt. Det får inte vara en konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter. Sverige har ställt sig bakom FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och ILO:s åtta kärnkonventioner. I enlighet med ILO:s kärnkonventioner så ska alla arbetare, oberoende av var hen bor och verkar få alla sina rättigheter tillgodosedda. I praktiken innebär det rätten till föreningsfrihet och organisationsrätt. Rätten att organisera sig och förhandla fackligt samt ett förbud mot tvångs- och straffarbete. Konventionerna tydliggör också avskaffandet av tvångsarbete och att alla ska få lika lön för lika arbete oavsett kön. All diskriminering är förbjuden och det finns också tydliga riktlinjer för minimiålder för arbete. ILO:s åttonde kärnkonvention syftar till att koncentrera ansträngningarna på att först avskaffa de värsta formerna av barnarbete. Men tyvärr räcker det inte alltid med nationell lagstiftning och internationella konventioner, eftersom det i många länder inte finns några garantier för att dessa efterlevs i praktiken. Därför finns Fairtrade. Ett effektivt verktyg som möjliggör företag och konsumenter att hjälpas åt och se till att rättigheterna respekteras. När du och jag väljer Fairtrade-certifierade produkter kan vi tillsammans medverka till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de människor som odlar och producerar våra varor. Genom Fairtrade får odlare och anställda en tryggare försörjning, mer utbildning och ökade resurser till omtanke om miljön. Sektion 2, Lektion 5: Försörjning Att ha ett arbete leder inte automatiskt till att människor tar sig ur sin fattigdom. Osäkra anställningar och dåliga villkor kan snarare skapa hinder för utveckling. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Fairtrades kriterier innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran och en premie, som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare. Följs upp av vår film Försörjning. Sektion 2, Lektion 6: Utbildning Genom Fairtrade får odlare och anställda samt deras familjer en tryggare försörjning vilket gör att barnen kan gå i skolan istället för att tvingas arbeta. Fairtrade-premien används ofta till stipendier för högre utbildning. Samtidigt ges odlarna stöd och utbildning i bland annat jämställdhetsfråga och demokratiutveckling. Följs upp av vår film Utbildning

3 Sektion 2, Lektion 7: Miljöhänsyn Fattigdomsbekämpning och klimatarbete hänger ihop. Utan pengar till att få mat på bordet är det svårt att ta ansvar för miljön och producera råvaror på ett hållbart sätt. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom viktiga verktyg för att minska sin miljöpåverkan. Fairtrades miljökriterier innebär bland annat ett förbud mot skadliga bekämpningsmedel, skydd av utrotningshotade arter och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Producenterna får också stöd att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Ökade intäkter genom Fairtrade-försäljningen gör det också möjligt för ännu fler att ställa om till ekologisk odling. Följs upp av vår film Miljöhänsyn. Sektion 3, Lektion 9: En oberoende certifiering för hållbar utveckling Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Då vi konsumerar Fairtrade möjliggör vi att: - Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor - Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet - Barnarbete och diskriminering motverkas - Demokratin och organisationsrätten främjas - Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Arbets- och produktionsvillkor varierar oftast från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas till exempel mestadels av odlare som livnär sig på småskaligt jordbruk. För dessa människor är betalningen för råvaran avgörande för familjeekonomin. Te däremot, odlas oftast på större plantager med anställd arbetskraft. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll. Med detta som bakgrund så delas Fairtrades kriterier upp i odlare respektive anställd arbetskraft, baserat på kärnkriterier och utvecklingskriterier. Vid certifieringstillfället måste alla kärnkriterier vara uppfyllda, medan utvecklingskriterierna ska nås inom en given tidsram som bestäms vid certifieringen. Ett exempel på ett kärnkriterie är att alla anställda har en lagstadgad minimilön, medan ett utvecklingskriterie kan vara en kontinuerlig löneökning, med syfte att förbättra den anställdes ekonomi ytterligare. Handeln regleras också genom handelskriterier och produktspecifika kriterier, med krav på bl. a spårbarhet och skriftliga avtal gällande kvantiteter, kvalitet, pris, betalnings- och leveransvillkor. Är du nyfiken på en speciell råvara eller produkt? Kika då in på Fairtrades internationella hemsida där du kan se hur kriterierna är uppbyggda och vilka nivåerna är för minimilön respektive minimipris och premie. Sektion 3, Lektion 10: Minimipris och premie Ett av Fairtrades kriterier syftar till att odlaren ska få ett pris som täcker produktionskostnaden, i form av ett minimipris. Det kan låta som en självklarhet, men i dagsläget är det dessvärre inte alltid det. Minimipriset räknas ut av Fairtrade International, utifrån insamlad information från producenter, handlare och externa rapporter för COSP, Cost of sustainable production. Minimipriset är inte ett fast pris, utan ett lägsta pris som inte får underskridas. I förhandlingen mellan köpare och odlaren av en Fairtrade-certifierad råvara sätts ofta priset ovan eller långt ovan minimipriset, utifrån faktorer såsom sort, kvalitet, ursprung och volym. Om råvaran dessutom är ekologiskt certifierad får odlaren ett ännu högre pris, genom den s.k. ekologiska prisdifferentialen.

4 Fairtrade-certifierade producentorganisationer får en Fairtrade-premie vid försäljningen av råvaran. Premien är obligatorisk och betalas utöver minimipriset. Ju större volymer Fairtradecertifierad råvara som köps/säljs, desto högre blir med andra ord premien i absoluta tal. Det är därför det är så viktigt att vi väljer Fairtrade-märkt i butiken, så att efterfrågan ökar och producenterna kan sälja en större del av sin produktion som Fairtrade. Fairtrade-premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket/produktionen. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna via en premiekommittée, en viktig del i en demokratisk process. Premien, som ligger på cirka 5 % av försäljningsvärdet, betalas alltid ut på en separat faktura direkt till odlarnas premiekommittée. Sektion 3, Lektion 12: Fairtrades historia och utveckling Det som idag är Fairtrade startade som en gräsrotsrörelse som ville påverka och förändra världen med rättvis handel som sitt främsta verktyg. Många var engagerade i solidaritets-, fackförenings- och miljöorganisationer samt i kristna samfund. Rättvishandelsrörelsen spåras ända tillbaka till 40-talets USA. En person som betytt mycket i skapandet av en produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för producenter i länder med utbredd fattigdom är den holländske missionären Frans Van der Hoff. På 70-talet flyttade han från Chile till Mexiko och märkte snabbt hur svårt det var för odlarna att sälja sitt kaffe. Under många år hade de varit tvungna att sälja kaffet till rekordlåga priser till s.k. coyotes. Eftersom odlarna inte hade några andra köpare var de tvungna att sälja till dessa mellanhänder, till det pris de erbjöd. Frans Van der Hoff beslutade sig för att försöka förändra kaffeodlarnas situation och samlade ett hundratal odlare till ett möte för att tillsammans diskutera möjliga vägar framåt. Mötet blev mycket givande och kaffekooperativet UCIRI skapades. UCIRI kom snart i kontakt med organisationer för rättvis handel i Europa och beslöt att verka tillsammans med dem för att råda bot på problemen med många mellanhänder och låga priser. Tillsammans med rättvis handels-organisationer i Holland var UCIRI med och grundade Max Havelaar, den holländska motsvarigheten till Fairtrade, och blev det första certifierade kooperativet. Holland var därmed först ut 1988 med en produktmärkning som bidrog till förbättrade produktionsförhållanden. Syftet var att ge odlare med egen mark marknadstillträde och möjlighet att sälja i större volymer samt att erbjuda konsumenten en vara som garanterade produktion enligt kriterier för rättvis handel. Efter några år spred sig märkningskonceptet vidare och fler nationella Fairtrade-organisationer skapades, t.ex. Fairtrade Foundation i England och Transfair i Tyskland. Allt eftersom tiden gick började länderna samarbeta allt mer. Fairtrade International bildades 1997 med syftet att samordna kriterier och kontroll för Fairtrade. Därmed var en ny internationell produktmärkning född. Då den första produkten kom ut på den svenska marknaden 1997 så var det under namnet Rättvisemärkt gick dåvarande Rättvisemärkt över till det internationella certifieringsmärket som ett led i en mer internationell harmonisering och från 2010 användes också det internationella namnet Fairtrade i Sverige bytte Fairtrade till det certifieringsmärke vi har idag. Än idag är kaffekooperativet UCIRI verksamma. Den stora skillnaden är att de idag inte är ensamma med sin certifiering utan de är verksamma inom Fairtrades system tillsammans med tusentals andra producentorganisationer.

5 Sektion 3, Lektion 13: Fairtrade Sverige och Fairtrade International Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som arbetar med att utveckla de internationella Fairtrade-kriterierna, ta fram de globala strategierna för Fairtrades utveckling, organisera stödprogram för odlare och anställa samt samordna det arbete som sker lokalt i producentnätverk och i nationella Fairtrade-organisationer. Fairtrade International ägs och styrs till 50 procent av odlarna och 50 procent av märkningsorganisationerna. De har hälften av rösterna var i Fairtrade Internationals årliga generalförsamling. Producenterna får därmed inflytande och makt över beslut som påverkar deras liv. Fairtrade har tre producentnätverk; CLAC (Latin American and Caribbean Network of Fair Trade Small Producers and Workers) i Sydamerika. Fairtrade Africa i Afrika och NAPP (Network of Asia & Pacific Producers) i Asien. Tillsammans möjliggör de utveckling för miljontals människor, genom att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för producenter och deras familjer i 75 länder. Nätverken tillhandahåller sitt stöd för odlare och anställda genom lokala representanter vars uppgift är att ha en tät kontakt med producentorganisationer inom en viss region; att erbjuda information, råd och utbildning samt att hjälpa odlarna att leva upp till internationella Fairtrade kriterier och hitta nya marknader för sina produkter. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Fairtrade Sverige består av en förening och ett bolag. Deras gemensamma uppdrag består i att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Det gör de genom att: - licensiera Fairtrades certifierings-märke till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett mervärde för dessa företag. - påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter. - bilda opinion och sprida information med syfte att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade. Föreningen för Fairtrade Sverige leds av sin generalsekreterare och har ett 40-tal medlemsorganisationer. Föreningens ekonomi byggs upp av medlemsintäkter och projektstöd. Fairtrade Sverige AB leds av sin VD och ägs av Svenska Kyrkan och LO och de finansieras av sina licensintäkter. Fairtrade Sverige AB är en icke vinstdrivande organisation. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals utveckling av kriterier och producentstöd. Sektion 3, Lektion 14: Internationell definition av rättvis handel I december 2001 antog organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International, en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) samt Europeiska kommissionen (2009). Den gemensamma definitionen av rättvis handel är: Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare, framförallt i Syd. Rättvis handel-organisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas.

6 Fairtrade International, en av organisationerna bakom denna definition, har presenterats. Men vilka är World Fair Trade Organization och hur verkar de för rättvis handel? WFTO är den globala rättvis handel-organisationen som samlar ca 400 medlemmar i drygt 70 länder. Medlemmarna i WFTO är själva producenter, importörer eller återförsäljare av rättvist handlade varor. Alla medlemmar följer de tio principerna för rättvis handel. WFTO:s 10 principer för rättvis handel 1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter 2. Transparent och demokratisk organisation 3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar 4. Rättvist pris och rättvis betalning 5. Inget barnarbete eller tvångsarbete 6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter 7. Goda arbetsförhållanden 8. Kapacitetsbyggande 9. Ökad medvetenhet om Fair Trade 10. Miljöhänsyn Skillnaderna mellan hur WFTO och Fairtrade bedriver sitt arbete syns främst sett till utformningen av kriterier respektive principer, kontrollsystem, varutyp och marknadsplats. Fairtrade har specifika kriterier för varje produktgrupp, medan WFTO:s tio principer för rättvis handel gäller för samtliga deras medlemmar, oavsett vad de producerar. Fairtrades certifieringsorgan heter Flocert. De är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ansvar för inspektioner och certifiering. Fairtrade kontrolleras därmed av en tredje part. WFTO:s kontroller bygger däremot på ett trestegssystem där de första stegen är självutvärderande och det tredje steget är en extern revision. Utöver dessa steg finns även Fair Trade Accountability Watch som innebär att allmänheten, eller organisationer/företag, kan anmäla WFTO-medlemmar som man misstänker bryter mot de 10 principerna för Fair Trade. Detta är också en viktig del inom Fairtrades system. Om någon misstänker missförhållanden så kan de rapporteras in via Fairtrades kontrollorgan Flocerts hemsida. Sett till varutyp så kan varor från WFTO-medlemmar vara produkter som har en mer komplicerad produktionskedja, t.ex. hantverk, och de återfinns framförallt i Fair Trade Shops eller så kallade Världsbutiker medan Fairtrade-certifierade produkter återfinns i de flesta livsmedelsbutiker. Sektion 4, Lektion 16: Hur certifiering och kontroll går till inom Fairtrades system Ansökan och initial inspektion Fairtrades certifieringsorgan heter Flocert. De är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och övriga aktörer i handelskedjan fram till färdig produkt. Flocert följer ISO17065-standard, dvs. den ledande kvalitetsnormen som gäller för certifieringsorganisationer. Detta innebär bland annat att verksamheten är transparent i alla processer och i alla led, samt att de kontrolleras av en tredje part. Alla producentorganisationer, stora som små, kooperativ som plantage, måste skicka in en ansökan om Fairtrade-certifiering till Flocert för att se om de kan få börja sälja sina produkter som Fairtrade. När ansökan är inskickad genomförs en initial inspektion på plats av en regional inspektör från Flocert. För att producentorganisationen ska kunna bli certifierad måste kärnkriterierna uppfyllas. Inspektionerna görs både av organisationens centrala delar och slumpmässiga kontroller av enskilda odlare eller intervjuer av anställda.

7 Därefter skickas en rapport till Flocert för utvärdering och beslut kring huruvida producentorganisationen ska certifieras eller inte. Flocerts analytiker går noga igenom kontrollantens rapport för att se att Fairtrade-kriterierna möts. Om stora avvikelser upptäcks så kommer ansökan inte att godkännas. Vid mindre avvikelser ges producentorganisationen en chans att rätta till de avvikelser som upptäckts. Efter att den initiala inspektionen är genomförd och godkänd av certifieringsorganet Flocert startar en treårig certifieringscykel med årliga kontroller av att kriterierna uppfylls samt krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna. Uppföljning och löpande kontroller Då inspektörerna genomför de löpande kontrollerna så sker det på två sätt. Dels genom att kontrollera producentorganisationens dokumentation, såsom köp- och betalningsdokument för företagen i handelskedjan - detta för att se att dokumentationen överensstämmer med hur mycket som faktiskt köpts/sålts som Fairtrade. Sedan genomförs även fältkontroller, som innebär besök hos producenten och genomgång av verksamheten. Även alla de företag som hanterar råvaran fram till att slutprodukten är förpackad och märkt för konsument måste genomgå en fysisk inspektion. Längden på en inspektion, för såväl initial inspektion som uppföljning, varierar beroende på producentorganisationens storlek, uppbyggnad och antalet produkter som säljs. En fullständig inspektion kan ta allt från fyra dagar upp till flera veckor. Om en Fairtrade-certifierad producentorganisation inte uppfyller fastställda kriterier under de löpande kontrollerna får de en anmärkning och krav på rättelse inom en specificerad tidsperiod. Vid upprepade misslyckanden med att rätta till noterade missförhållanden blir producentorganisationen av med sin certifiering. Vissa anmärkningar av allvarlig karaktär ger dock underlag för omedelbar avstängning. Men, vem kan egentligen bli en Fairtrade-certifierad producent? Urvalet av i vilka länder Fairtrade är verksamma sker utifrån faktorer såsom inkomst per capita, inkomstklyftor, och andra sociala och ekonomiska indikatorer. Vägledande är OECD-DAC:s förteckning över länder som mottar biståndsmedel, Världsbankens Gini Index och Human Development Index. Ytterligare en viktig parameter är i vilka länder Fairtrade bedöms kunna ha en långsiktig positiv inverkan samt möjlighet att tillhandahålla producentstöd. Vilka länder som omfattas revideras vart femte år och redovisas i Fairtrade Internationals Geographical Scope. Detta dokument finner Ni under resurser. Sektion 4, Lektion 17: Vad kostar det för en producentorganisation att bli certifierad? Flocert tar ut en avgift av producentorganisationen som täcker den administrativa kostnaden för ansökan av ett certifikat eller förnyelse av ett certifikat samt kostnaden för kontroller. Avgiften varierar beroende på antalet medlemmar i producentorganisationen och antalet certifierade råvaror. Ett genomsnittskooperativ, bestående av ca 1250 medlemmar, ger en årlig kostnad på drygt 35 kronor per producent (eller familj). Ju fler producenter desto lägre kostnad per producent och vice versa. Certifieringsavgiften är för de allra flesta producentorganisationer en mindre investering i relation till de vinster och fördelar som kommer av tillgången till en internationell marknad för Fairtrade-märkta produkter.

8 Sektion 5, Lektion 20: Konsumtion av Fairtrade-certifierade produkter Varje litet val vi gör som konsumenter kan göra skillnad. Men när valet enbart handlar om att köpa den billigaste varan, då är det någon annan som får betala det verkliga priset ofta i form av dåliga arbetsvillkor och skador på miljön. Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst. Vi konsumenter har en stor möjlighet att påverka vad som återfinns på våra butikshyllor. Det är vår efterfrågan och våra konsumtionsmönster som till stor del styr utbudet. När vi väljer Fairtrade så påverkar vi inte bara vad som hamnar på hyllan, utan även hur varorna har producerats innan de hamnade där. I en tid då fattigdom och global uppvärmning är en stor utmaning så är det en möjlighet vi konsumenter bör ta. Fråga efter Fairtrade i din butik och välj de varor som är Fairtradecertifierade. För då du väljer Fairtrade-certifierade produkter bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får bättre arbets- och levnadsvillkor samtidigt som du visar både företagare, butiker och våra politiker att detta är en viktig fråga. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta varor att välja bland. T.ex. kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, guld, sportbollar, hudvård och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Du hittar Fairtrade-märkta produkter i de flesta livsmedelsbutiker, men också på hotell, restauranger, caféer och andra ställen där det säljs mat och dryck. Försäljningen av Fairtrade-märkt ökar stadigt i Sverige, likaså breddas utbudet av produkter. Som ett exempel kan vi se att försäljningen av Fairtrade-märkta produkter nästintill tredubblades under Försäljningsutvecklingen går hand i hand med ett starkt växande utbud. Antalet certifierade produkter på den svenska marknaden fördubblades under samma period. Fairtrades senaste försäljningsstatistik finner du under resurser. Sektion 5, Lektion 21: Varför finns det inte fler Fairtrade-certifierade produkter? Fairtrade International driver arbetet med att ta fram kriterier för nya Fairtrade-märkta produktgrupper. Att ta fram kriterier samt säkerställa att dessa verkligen förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för producenten är mycket resurs- och tidskrävande. Till en början fokuserade Fairtrade International på produkter inom livsmedelssektorn. Under de senaste åren har dock intresset ökat för non-food -produkter, det vill säga produkter som inte är livsmedel. Exempelvis färdigställdes kriterier för sportbollar 2002, kriterierna för bomull 2004 och under 2010 blev kriterierna för guld färdigställda. För närvarande fokuserar Fairtrade International och Fairtrade Sverige särskilt på att öka efterfrågan och försäljningen för befintliga produktgrupper.

9 Sektion 6, Lektion 24: Fairtrades temaområden Fairtrade handlar om fattigdomsbekämpning och att skapa förutsättningar för utveckling genom en hållbar handel där odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbetsoch levnadsvillkor. Utmaningarna skiljer sig åt mellan länder, regioner och beroende av vilken råvara som produceras. Därför har Fairtrade fördjupat sitt arbete med producentstödsprogram inom följande olika temaområden: - stödjer producenter att möta klimatutmaningarna - stärker kvinnors rättigheter och möjligheter - motverkar barnarbete - verkar för levnadslön För att ge dig en ökad förståelse för hur detta arbete mer konkret ser ut så börjar vi med att besöka kaffekooperativet Sónomoro i Peru. (Visa filmen som finns i utbildningsmaterialet.) Sektion 6, Lektion 26: Stärker kvinnors rättigheter Globalt producerar kvinnor över hälften av världens mat, men de får bara tio procent av inkomsten. Mycket av det arbete kvinnor utför är i hög grad lågavlönat eller till och med oavlönat. Vidare är kvinnors tillgång till mark ofta begränsad i lag och den marken de trots allt har tillgång till är ofta av sämre kvalitet. Faktum är att just den begränsade tillgången till mark är avgörande. Utan mark är det svårt att få del av statliga stödprogram till jordbruket. Tillgången till krediter, förbättrat utsäde, ny teknik och verktyg begränsas också av samma skäl. Mycket lite av de resurser som satsas, internationellt, nationellt, lokalt och i hushållet, kommer helt enkelt inte kvinnan till del. Det är inte bara djupt orättvist, utan även djupt ineffektivt. Fairtrade vill aktivt bidra till att stärka kvinnor och möjliggöra dem att kliva in i roller som de traditionellt har förvägrats. Det handlar om att ändra maktbalansen i världshandeln genom att stärka förutsättningarna för odlarna att kunna delta i världsmarknaden på ett sätt som gynnar dem. Fairtrades kriterier förbjuder diskriminering på grund av kön och det ställs krav på att kvinnor inkluderas i beslutsfattande processer på arbetsplatsen. Ett konkret sätt att öka kvinnors inflytande i Fairtrade-certifierade kooperativ är att tillsätta särskilda kvinnokommittéer som synliggör och hörsammar de frågor som kvinnor anser vara av yttersta vikt. Fairtrade-premien används ofta till att få en bättre tillgång till vatten, sjukvård, barnomsorg och transporter, och även till verktyg för att kunna bearbeta mat. På så vis kan tiden som kvinnor lägger på obetalt hushållsarbete minskas, och fokus kan istället läggas på avlönat arbete, utbildning eller praktik. Sektion 6, Lektion 27: Motverkar barnarbete Enligt UNICEF är cirka 150 miljoner av världens barn involverade i arbetsformer som negativt påverkar barnets utbildning, hälsa och säkerhet. Fairtrade arbetar med att motverka fattigdom grundorsaken till förekomsten av barnarbete genom kriterier för ekonomisk, social och miljömässig utveckling, samt certifiering och kunskapsöverföring. Certifierade producenter får genom Fairtrade förbättrade ekonomiska villkor, en stabilare ekonomi och ökade möjligheter för barn att gå i skolan istället för att arbeta. Fairtrade-kriterierna förbjuder att barn under 15 år anställs som arbetskraft. Dessutom får barn under 18 år inte vara involverade i arbete som är farligt eller skadligt för hälsan eller som påverkar deras utbildning eller utveckling. Däremot får barn, i enlighet med ILO:s konventioner,

10 hjälpa till med arbete på familjens gård, men under strikta riktlinjer. De får arbeta efter skolan och på skollov, arbetet måste överses av en vuxen familjemedlem, arbetet får inte hindra skolgång (att barnet är för trött eller blir sjukt) eller negativt påverka barnets personliga utveckling och hälsa. Arbetet får inte vara farligt och exploaterande eller hindra barnets generella utveckling. Certifierade odlingar eller plantager kontrolleras regelbundet av kontrollorganet Flocert. Om barnarbete upptäcks finns ett åtgärdssystem som omedelbart vidtas för att skydda barnet i fråga. I allvarliga fall kan Fairtrade-certifieringen dras tillbaks för producentorganisationen, men utgångspunkten är att Fairtrade med olika stödåtgärder skall hjälpa producentorganisationen att rätta till problemen, för att de sedan ska kunna fortsätta bedriva handel på villkor som skapar en väg ut ur fattigdomen. Sektion 6, Lektion 28: Verkar för levnadslön Inom Fairtrades kriterier för anställd arbetskraft, t.ex. på ros-, banan- och teplantage, finns krav på att alla anställda skall få den officiella minimilön som fastställts i landet. I de länder där det inte finns en minimilön, ska det regionala branschgenomsnittet tillämpas. Men i vissa länder är minimilönen så låg att det i själva verket inte är en lön att leva på. Det medför att vissa anställda inom Fairtrade-systemet, som tjänar en minimilön, fortfarande lever i fattigdom. Detta vill Fairtrade ändra på och har därför påbörjat ett gediget arbete för att kunna möjliggöra de anställa en levnadslön. För att höja lönerna så att de närmar sig en levnadslön så ställer Fairtrade krav på att arbetsgivarna varje år ska öka de anställdas löner så att gapet mellan nuvarande lön och levnadslön därmed minskar. Ökningen sker gradvis då det är orealistiskt att kräva av exempelvis en rosplantage att de omedelbart måste höja lönerna till en levnadslön, då det ofta skulle innebära en ökning med cirka 100 procent. Det skulle leda till att plantagen skulle behöva höja priset på sina varor till en nivå där de inte längre skulle vara konkurrenskraftiga på marknaden. Det är ett svårt dilemma, för oavsett hur mycket Fairtrade vill kunna ställa krav på levnadslön omedelbart, så får det inte ske på bekostnad av att de anställda förlorar sina jobb. En ytterligare utmaning i arbetet med att gå mot en levnadslön har varit att det inom jordbrukssektorn inte finns några fastställda nivåer för vad en levnadslön är i de länder och regioner som Fairtrade verkar. Fairtrade är därför drivande i arbetet med att undersöka samt i att försöka fastställa nivåerna. I denna situation blir Fairtrades premie av extra stor betydelse. Den kan möta gapet mellan minimilön och levnadslön så att de anställda har ett extra skyddsnät och tillgång till kapital som de kan investera för att stimulera utvecklingen. Sektion 6, Lektion 29: Fairtrade och Agenda 2030 I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, med syfte att till 2030 utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. Implementeringen av de globala hållbarhetsmålen går under namnet Agenda 2030 och är en uppföljning och breddning av Milleniemålen. Av de totalt 169 olika delmålen inom Agenda 2030 berör nästan samtliga livsmedel och jordbruk i någon form. Därför är det också avgörande att de som själva jobbar inom jordbrukssektorn får vara delaktiga i arbetet med att planera för och uppnå målen. Det är det Fairtrade jobbar med och därför har det aldrig varit mer relevant!

11 Det första och övergripande målet att utrota all form av fattigdom överallt är kärnan i Fairtrades verksamhet. Allt vårt arbete tar sin utgångspunkt i detta övergripande mål, då vi just verkar för att de som är mest ekonomiskt och socialt utsatta i den globala handeln ska kunna försörja sig på sitt arbete och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Fairtrade handlar inte bara om att kriterier ska uppfyllas och kontrolleras hos de certifierade producentorganisationerna. Fairtrade handlar framförallt om att skapa förutsättningar för förändring och utveckling där det behövs som mest. Och det är odlarna själva som bestämmer vilken väg de vill gå, hur de vill utvecklas framåt. Här fyller inte minst Fairtrade-premien en viktig funktion, tillsammans med de egna utvecklingsmålen och de demokratiska processerna för att påverka handels- och samhällsstrukturer underifrån. Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad, möjlighet till ökad försäljning och därmed en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran, som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare. För att i detalj kunna se hur Fairtrade jobbar mot dessa mål, så kan du kika in under resurser och ta del av rapporten Agenda 2030 Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen. Fairtrade Sverige jobbar också aktivt tillsammans med Sveriges kommuner kring Agenda 2030 via vårt koncept Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion och syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som är producerade med respekt för de mänskliga rättigheterna. Är du nyfiken på att veta mer? Kika då in på vår hemsida för att se om du redan bor i en Fairtrade City, eller hur du kan engagera dig för att just din kommun ska bli en Fairtrade City. Sektion 7, Lektion 30: Du kan göra skillnad! Som ambassadör informerar du dina vänner och din familj om Fairtrade. När du gör det bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för producenter i länder med utbredd fattigdom. Hur du vill informera om Fairtrade eller i vilken omfattning är helt upp till dig! Du kan bjuda in till en Fairtrade-fika eller välja Fairtrade-märkt i din butik och peppa andra att göra detsamma. Du kan anordna en provsmakning av Fairtrade-certifierade produkter eller anordna en baktävling med utmaningen att använda Fairtrade-certifierade ingredienser. Du kan påverka genom media genom att skriva debattartiklar eller insändare i din lokaltidning. Du kan självklart också låna en av våra banandräkter! Ett fantastiskt verktyg för att skapa nyfikenhet och möjliggöra spontana samtal om Fairtrade. Du kan bära den vid utåtriktade event på stan eller då du delar ut Fairtrade-bananer vid ett event. Ett enkelt och effektivt sätt att göra skillnad är att följa oss i sociala medier. Gilla, dela och kommentera våra inlägg så att vi får en ökad räckvidd. Ju fler vi blir tillsammans desto bredare når vi ut med vårt budskap. facebook.se/fairtradesverige twitter.se/fairtradese visas på green screen youtube.se/fairtradese då det presenteras instagram.com/fairtradese

12 Vill du lära dig mer och engagera dig än djupare så kan du kika in på vår hemsida under fliken JAG VILL: Engagera mig. Där får du en massa bra tips på hur du kan engagera dig för rättvis handel. Du kan t.ex. anmäla din arbetsplats till Fairtrade på jobbet. Fairtrade på jobbet är för dig som väljer att göra skillnad i fikarummet genom att välja Fairtrade-certifierade produkter och som stolt vill berätta om det. Som minimum krävs Fairtrade-certifierat kaffe, te och socker och att man aktivt ser över möjligheterna att inkludera fler produkter så som chokladdryck eller Fairtrade-märkta bananer i fruktkorgen. Önskar du istället prova en helt egen idé och använda ditt engagemang för att knyta nya kontakter och stärka ditt CV så har du vårt fulla stöd och vår fulla uppmuntran. Fairtrade är ett verktyg för att möjliggöra utveckling, både för odlare och anställa i länder med utbredd fattigdom och för dig. Jag är övertygad om att du, precis som jag, kan finna sätt att engagera dig för rättvis handel. Tillsammans gör vi skillnad på riktigt! Sektion 7, Lektion 31: Kommunikationsskola för ambassadörer Som Fairtrade-ambassadör representerar du alltid dig själv och konsumentmakten. Tänk på att du inte en officiell representant för Fairtrade. För att öka din trygghet och ge dig goda förutsättningar i ditt uppdrag så får du här ta del av Fairtrades grundläggande kommunikationsskola. Huvudbudskap Fairtrade bygger på handel. Om vi konsumenter efterfrågar varor som är producerade med respekt för mänskliga rättigheter så får vi det. Genom att flytta handen några decimeter i butikshyllan och välja en Fairtrade-märkt produkt så kan du bidra till en positiv samhällsutveckling i länder med utbredd fattigdom. Ton Förmedla trovärdighet. När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Budskapet ska vara trovärdigt, lova inte mer än kriteriernas faktiska innebörd. Förmedla positiva associationer! Världen måste givetvis få beskrivas som den ser ut, men tonläget bör aldrig vara fördömande eller enbart fokuserat på problemen. Vi vill så långt det är möjligt fokusera på de positiva värden Fairtrade bidrar till och på konsumentens möjlighet att påverka och förbättra. Vi undviker att kritisera andra märkningar. Målgrupp Vår målsättning är att så många som möjligt ska efterfråga och köpa Fairtrade-märkta produkter. Därför undviker vi budskap som förstorar köpbeslutet mer än nödvändigt. Att köpa Fairtrade-märkt ska vara ett enkelt val, och behöver inte vara kopplat till hög moral eller politiskt medveten konsumtion. Tänk på att du som ambassadör framförallt bör rikta dig till ditt lokala område; butiker, caféer, media, politiker, konsumenter i allmänhet och framförallt dina nära och kära. Den lokala anknytningen ger bästa genomslagskraft. Att kommunicera Dessa frågor är bra att ha tänkt till kring: Vad är Fairtrade? Varför ska jag köpa Fairtrademärkta produkter? Hur vet jag att det funkar? När du informerar om Fairtrade, utgå gärna från dig själv och egna erfarenheter.

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om

Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

Fair Trade Start text 2016-01-10

Fair Trade Start text 2016-01-10 Fair Trade Start text 2016-01-10 1 Fair Trade Start för butiksmedarbetare 1. Fair Trade Start för butiksmedarbetare uppdaterad 2016-01-10 Ett självinstruerande material på ca 3 h. Om du vill använda hemsidor

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:25 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna

Läs mer

Helst en dator som är uppkopplad till internet Ett underlag om de 10 principerna för Fair Trade Leverantörslistan

Helst en dator som är uppkopplad till internet Ett underlag om de 10 principerna för Fair Trade Leverantörslistan Fair Trade Start för butiksmedarbetare. Fair Trade Start. En kurs på 3 timmar för dig som är helt ny i butiken. Genomförs ensam eller några volontärer tillsammans. Materialet finns på Organisationen Fair

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

ORGANISATIONEN FAIR TRADE ÅTERFÖRSÄLJARNA Fair Trade Start april 2015

ORGANISATIONEN FAIR TRADE ÅTERFÖRSÄLJARNA Fair Trade Start april 2015 Fair Trade Start för butiksmedarbetare. Fair Trade Start. En kurs på 3 timmar för dig som är helt ny i butiken. Genomförs ensam eller några volontärer tillsammans. Materialet finns på Organisationen Fair

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Värdsbutiken Världen Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Unika varor till ett rättvist pris Unika varor till ett rättvist pris Här i världsbutiken

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2013. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2013. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2013 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7, 8 (nedre), 9. Simon Engström s. 6. Innehållsförteckning Om Fairtrade... 4 Vd har

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

FILMHANDLEDNING Spårbart varifrån kommer våra kläder?

FILMHANDLEDNING Spårbart varifrån kommer våra kläder? Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: Hem- och Konsumentkunskap Åk 7-9 Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning Sepember 2008 Rättvis handel Rättigheter Handel Information Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se Förord Rättvis handel Har du någon

Läs mer

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010 Fairtrade Cotton Sauda, 22 Sept, 2011 14 May 2010 Project Title sits here Oberoende certifiering viktigt FRÅGA: I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påstående?: Det bästa

Läs mer

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007.

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. 1 Facket vs FLO Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. Frågeställning: Kan facklig organisering och FLO komplettera, ersätta eller motsätta varandra?

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Beviljade verksamhetsstöd 2016

Beviljade verksamhetsstöd 2016 Beviljade verksamhetsstöd 2016 Organisation Verksamhet 2016 Beviljat belopp 1 Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer